Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Användarhandbok (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Användarhandbok (GNX Wind)
GNX™ Wind
Användarhandbok
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen och quatix är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. GNX™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd.
eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Knappar ...................................................................................... 1
Instrumentsida ............................................................................ 1
Visa sensorinformation ............................................................... 1
Vindros ................................................................................... 1
Styrpilotläge.................................................................... 2
Använda styrpiloten i AWA- eller TWA-läge ............................... 2
Använda styrpiloten i BTW- eller CTS-läge ................................ 2
Använda styrpiloten i MEM-läge ................................................. 2
Konfiguration.................................................................. 2
Ändra en konfigurationsinställning .............................................. 2
Justera antalet instrumentsidor ................................................... 3
Anpassa en instrumentsida ........................................................ 3
Ansluta till en bärbar Garmin® enhet ......................................... 3
Konfigurationsmenyer ................................................................. 3
1.0 DATA konfigurationsinställningar ..................................... 3
2.0 FILT konfigurationsinställningar ....................................... 3
3.0 UNIT konfigurationsinställningar ...................................... 3
4.0 SENS konfigurationsinställningar .................................... 3
5.0 WEAR konfigurationsinställningar .................................... 3
6.0 SYST konfigurationsinställningar ..................................... 3
Bilaga............................................................................... 4
Förkortningsordlista .................................................................... 4
Faktisk hastighet mot destination ........................................... 4
Index................................................................................ 5
Innehållsförteckning
i
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Knappar
Med knapparna på det här instrumentet kan du bläddra bland
datasidorna, navigera i menyer och slå på och stänga av
enheten. Tangenternas funktioner varierar beroende på vilken
enhetsskärm du tittar på.
Knapp Funktion
Tryck här om du vill starta instrumentet.
Tryck här om du vill justera bakgrundsbelysningen.
Håll knappen nedtryckt om du vill stänga av instrumentet.
Tryck här om du vill bläddra bland instrumentsidor och menyalternativ.
Tryck här om du vill justera inställningsvärden för
undermenyer.
Tryck här om du vill öppna menyn när du visar en instrumentsida.
Tryck här om du vill öppna en undermeny när du visar ett
menyalternativ.
Tryck här om du vill välja ett värde att justera när du visar en
undermeny.
Tryck här om du vill bekräfta en inställning efter att du justerat
värdet i en undermeny.
Håll knappen nedtryckt om du vill ange styrpilotläge (Styrpilotläge, sidan 2).
Visa sensorinformation
Instrumentet visar sensorinformation med upp till fyra
instrumentsidor. Du kan anpassa antalet instrumentsidor
(Justera antalet instrumentsidor, sidan 3) och du kan anpassa
vilka data som visas på varje instrumentsida (Anpassa en
instrumentsida, sidan 3).
flera
1 När MENU eller SUBMENU visas trycker du på
gånger tills du ser en instrumentsida.
2 Tryck på och för att bläddra bland de tillgängliga
instrumentsidorna.
Vindros
Vindrosen visar en visuell representation av vindvinkeln eller
riktningen som tillhandahålls av den anslutna vindsensorn.
Du kan konfigurera vindrosen att visa tre typer av
vindinformation på en instrumentsida:
• Både den faktiska vindvinkeln och den skenbara vindvinkeln
samtidigt
• En fokuserad vy för bidevindsegling (Close-Hauled)
• Den faktiska vindriktningen
Faktisk och skenbar vindros
När mitten av vindrosen är tom visar vindrosen både faktiska
och skenbara vindvinklar med hjälp av två typer av nålar.
Tryck här om du vill återgå till instrumentsidorna när du visar
menyn.
Tryck här om du vill återgå till menyn när du visar en
undermeny.
Tryck här om du vill avbryta en inställning efter att du justerat
värdet i en undermeny.
Instrumentsida
À
Á
Skuggad nål: den skenbara vindvinkeln (AWA)
En nål: den faktiska vindvinkeln (TWA)
Vindros för bidevind (Close Hauled)
När CH visas i mitten av vindrosen visar vindrosen både de
faktiska och de skenbara vindvinklarna i en fokuserad sektion
för bidevindssegling.
Objekt Beskrivning
Meddelanden
À
Övre datafält
Instrumentsida: visar numerisk vindvinkel eller
riktningsinformation (Anpassa en instrumentsida, sidan 3).
Menysida: visar decimalvärdet för menykategorin och undermenyalternativet.
Á
Vindros
Visar vindriktnings- eller vinkelinformation på
båtdiagrammet. (Vindros, sidan 1)
Â
Ã
Vindrosintervall Visar vindrosens omfattning, som ändras när
den konfigureras för bidevindsegling (Vindros
för bidevind (Close Hauled), sidan 1).
Lägre datafält
Instrumentskärm: visar information om sensorhastighet (Anpassa en instrumentsida,
sidan 3).
Menyskärm: visar namnet på menykategorin
eller namn och värde för undermenyalternativet.
À
Á
Â
Ã
CH: vindrosen är fokuserad för bidevindssegling.
Skuggad nål: den skenbara vindvinkeln (AWA)
En nål: den faktiska vindvinkeln (TWA)
Vindrosskala: omfattning för det fokuserade området, som justeras
automatiskt baserat på båtens riktning.
Vindros för vindriktning
När TWD visas i mitten av vindrosen visar vindrosen den
faktiska vindriktningen med hjälp av två typer av nålar.
Komma igång
1
3 Välj ett alternativ:
• Om BTW eller CTS visas fortsätter du till steg 5.
• Om något annat än BTW eller CTS visas håller du ned
tills texten blinkar.
4 Tryck på eller för att välja BTW eller CTS och tryck på
.
5 Styr båten samtidigt som nålen pekar rakt fram.
Använda styrpiloten i MEM-läge
À
Á
Â
TWD: vindrosen visar den faktiska vindriktningen.
En nål: den riktning vinden kommer ifrån.
Dubbel nål: den riktning vinden går mot.
Styrpilotläge
Du kan använda det marina instrumentet för att styra med hjälp
av en viss vindvinkel eller information från anslutna sensorer
och en GPS-enhet.
Du kan också använda det marina instrumentet som hjälp vid
kryssning.
Använda styrpiloten i AWA- eller TWA-läge
Innan du kan använda styrpiloten i AWA-läge måste du ansluta
instrumentet till en vindsensor, antingen trådlöst eller via NMEA
2000 nätverket.
Innan du kan använda styrpiloten i TWA-läge måste du ansluta
instrumentet till en vindsensor, antingen trådlöst eller via NMEA
2000 nätverket, och du måste ansluta den till en fartsensor eller
GPS-enhet via NMEA 2000 nätverket.
Innan du kan använda styrpiloten i AWA-läge måste du ansluta
instrumentet till en vindsensor via NMEA 2000-nätverket.
Innan du kan använda styrpiloten i TWA-läge måste du ansluta
instrumentet till en vindsensor via NMEA 2000-nätverket, och du
måste ansluta den till en fartsensor eller GPS-enhet via NMEA
2000-nätverket.
Du kan ange ett specifikt vindvinkelvärde och använda
instrumentet som en styrguide när du seglar.
nedtryckt på en instrumentskärm.
1 Håll
Instrumentet går in i styrpilotläge.
2 Välj ett alternativ:
• Om AWA eller TWA visas fortsätter du till steg 4.
• Om något annat än AWA eller TWA visas håller du ned
tills texten blinkar.
3 Tryck på eller för att välja AWA eller TWA och tryck på
.
4 Tryck på eller för att ange ett numeriskt värde för
vindvinkeln att använda vid styrning.
för att bekräfta vindvinkeln.
5 Tryck på
6 Styr båten samtidigt som nålen pekar rakt fram.
®
Använda styrpiloten i BTW- eller CTS-läge
Innan du kan använda styrpiloten i BTW-läge måste du ansluta
instrumentet till en GPS-enhet via NMEA 2000 nätverket.
Innan du kan använda styrpiloten i CTS-läge måste du ansluta
instrumentet till en GPS-enhet, en riktningssensor och en
fartsensor via NMEA 2000 nätverket.
Du kan använda instrumentet för att styra mot en waypoint på
en ansluten GPS-enhet.
1 Börja med att navigera till en destination på den anslutna
GPS-enheten.
nedtryckt på en instrumentskärm.
2 Håll
Instrumentet går in i styrpilotläge.
2
Innan du kan använda styrpiloten i MEM-läge måste du ansluta
instrumentet till en riktningssensor via NMEA 2000 nätverket.
Vid kryssning kan du ta hjälp av lagrade kryssningsvinklar för
babord och styrbord i det marina instrumentet.
nedtryckt på en instrumentskärm.
1 Håll
Instrumentet går in i styrpilotläge.
2 Välj ett alternativ:
• Om MEM visas fortsätter du till steg 4.
• Om något annat än MEM visas håller du ned
tills texten
blinkar.
3 Tryck på eller för att välja MEM och tryck på .
4 Börja kryssa mot babord eller styrbord.
för att lagra
5 När du gjort din första trimning trycker du på
riktningsvärdet som MEM1.
6 Fortsätt kryssa.
för att lagra
7 När du gjort din andra trimning trycker du på
riktningsvärdet som MEM2.
8 Fortsätt kryssa och observera nålen.
När nålen flyttas från mitten innebär det att det är dags för
nästa kryssningsmanöver.
Värdena MEM1 och MEM2 ändras automatiskt när du
kryssar.
Konfiguration
Du kan konfigurera instrumentskärmarna och inställningarna via
konfigurationsmenyn.
Det finns två nivåer i konfigurationsmenyn, som anges av det
decimalvärde som visas på den övre vänstra sidan av skärmen
när du trycker på .
À
Á
Â
Ã
Värdet till vänster om decimalen anger den primära menykategorin.
Värdet till höger om decimalen anger undermenyalternativet inom
den primära menykategorin.
När MENU visas kan du trycka på
eller
för att bläddra mellan
de primära menykategorierna.
När SUBMENU visas kan du trycka på
eller
för att bläddra
mellan undermenyalternativen inom den primära menykategorin.
Namnet på den primära menykategorin eller det primära undermenyalternativet.
Ändra en konfigurationsinställning
1 Tryck på
på en instrumentskärm.
Styrpilotläge
2 Tryck på
3
4
5
6
eller för att välja en kategori under MENU och
tryck på .
Tryck på eller för att välja en kategori under SUBMENU
och tryck på .
Värdet i den valda kategorin blinkar.
Tryck på eller för att justera värdet och tryck på
för
att bekräfta inställningen.
Välj ett alternativ:
• Tryck på
för att bekräfta det nya värdet och återgå till
kategorin under SUBMENU.
• Tryck på
för att avbryta alla ändringar och återgå till
kategorin under SUBMENU.
Värdet i den valda kategorin slutar blinka.
Tryck på
två gånger för att återgå till
instrumentskärmarna.
Justera antalet instrumentsidor
Du kan anpassa högst fyra instrumentsidor.
på en instrumentsida.
1 Tryck på
2 Tryck på eller för att välja SYST och tryck på .
3 Tryck på eller för att välja PGES och tryck på .
4 Tryck på eller för att välja antal instrumentsidor (1–4)
och tryck på
för att bekräfta inställningen.
två gånger för att återgå till instrumentsidorna.
5 Tryck på
Anpassa en instrumentsida
Du kan anpassa data som visas i de tre viktigaste områdena för
varje instrument.
1 På en instrumentsida trycker du på eller för att välja en
instrumentsida som du vill anpassa.
2 Tryck på .
för att välja DATA.
3 Tryck på
4 Tryck på eller för att välja ett alternativ:
• Välj SUBMENU 1.1 om du vill ändra det nedre vänstra
värdet (hastighet).
• Välj SUBMENU 1.2 om du vill ändra det övre vänstra
värdet (riktning).
• Välj SUBMENU 1.3 om du vill ändra vindrosfunktionen.
5 Tryck på .
6 Tryck på eller för att ändra värdet.
för att bekräfta ändringen.
7 Tryck på
8 Upprepa steg 4–7 för varje värde eller funktion du behöver
ändra på den aktuella instrumentskärmen.
två gånger för att återgå till instrumentsidorna.
9 Tryck på
Ansluta till en bärbar Garmin enhet
®
Kompatibla bärbara Garmin enheter kommunicerar med
instrumentet med hjälp av appen Boat Data Garmin Connect
IQ™.Om du inte redan har installerat appen på den bärbara
enheten måste du först hämta appen i Garmin Connect IQ
butiken. Mer information om Connect IQ appar finns i
användarhandboken till din bärbara Garmin enhet.
Du kan ansluta en kompatibel bärbar Garmin enhet, t.ex.
quatix 5 för att se vindinformation från instrumentet.
på en instrumentsida.
1 Tryck på
2 Tryck på eller för att välja WEAR och tryck på .
3 Välj ett alternativ:
• Om inställningen för ENBL är inställd på OFF, tryck på ,
tryck på eller för att välja ON, och tryck på .
• Om inställningen för ENBL redan är inställd på ON går du
vidare till nästa steg.
®
Konfiguration
4 Tryck på
eller för att välja CONN och tryck på .
ADD visas på skärmen.
5 Öppna appen Boat Data på den bärbara Garmin enheten för
att slutföra anslutningen till instrumentet.
Konfigurationsmenyer
Det här avsnittet innehåller information om alternativen i
konfigurationsmenyn, ordnade efter decimalvärdet för meny och
undermeny.
1.0 DATA konfigurationsinställningar
1.1 Konfiguration av nedre datafält: Ändrar typ av hastighet
på aktuell instrumentsida.
1.2 Konfiguration av övre datafält: Ändrar vindriktning eller
vinkeltyp på aktuell instrumentsida.
1.3 Konfiguration av vindros: Ändrar funktionen för vindrosen
på den aktuella instrumentsidan.
2.0 FILT konfigurationsinställningar
I filterkonfigurationsmenyn kan du justera dämpning av data från
sensorn innan de visas i varje datakategori (2.1–2.9).
Ju högre du ställer in uppdateringsfrekvensen (0–9) för varje
datakategori, desto mer dämpas data för att ta bort mer extrema
värden. Om du till exempel ställer in ett högre filter för TWS kan
det ge en mer stabil vindhastighetsavläsning i byiga
förhållanden.
I ordlistan definieras de datatypsförkortningar som används i
den här menyn (Förkortningsordlista, sidan 4).
3.0 UNIT konfigurationsinställningar
3.1 WIND: Ändrar de måttenheter som används för
vindhastighet.
3.2 BSP: Ändrar de måttenheter som används för båthastighet.
4.0 SENS konfigurationsinställningar
4.1 WIND: Slår på och stänger av data från den anslutna
trådlösa vindsensorn. När den är avstängd överförs inte data
från den anslutna trådlösa vindsensorn över NMEA 2000
nätverket.
4.2 ANGL: Justerar vinkeln för vindsensorn så att den riktas in
mot båtens för.
4.3 RSSI: Visar signalstyrkan mellan instrumentet och den
trådlösa vindsensorn.
4.4 BSP%: Justera kalibreringen av båtens fartinformation som
visas på instrumentet.
Obs! Den här justeringen påverkar endast den information
som visas på det marina instrumentet. Andra enheter som
använder fartinformation från NMEA 2000 nätverket måste
kalibreras separat vid behov.
5.0 WEAR konfigurationsinställningar
5.1 ENBL: Möjliggör anslutning till en kompatibel bärbar Garmin
enhet.
5.2 CONN: Påbörjar anslutning till en kompatibel bärbar Garmin
enhet.
6.0 SYST konfigurationsinställningar
6.1 LGHT: Justerar bakgrundsbelysningen på en skala från 0 till
100 %.
6.2 COLR: Ställer in färgen på instrumentdisplayen.
Inställningarna C00 till C06 är de anpassade färger som finns
tillgängliga lokalt på det marina instrumentet.
Inställningen C07 är en anpassad färginställning som styrs av
andra instrument i NMEA 2000 nätverket.
6.3 BEEP: Slår på eller stänger av knappljuden.
6.4 POWR: Ger dig möjlighet att ändra hur instrumentet startas.
3
Med alternativet AuT startas instrumentet automatiskt när
NMEA 2000 nätverket aktiveras.
Med alternativet OFF hålls instrumentet avstängt när NMEA
2000 nätverket aktiveras. Starta instrumentet genom att
trycka på .
6.5 PGES: Anger antal instrumentsidor.
6.6 SCRL: Ställer in och justerar automatisk bläddring för dina
instrumentskärmar. Det värde som du har ställt in (0–9)
motsvarar antal sekunder mellan varje skärmändring.
En inställning på 0 stänger av bläddringen.
6.7 DFLT: Återställer det marina instrumentet till
fabriksinställningarna.
6.8 VRSN: Visar installerad programvaruversion.
Bilaga
TWA: (faktisk vindvinkel) Vindvinkeln kompenserad med båtens
fart framåt.
TWD: (faktisk vindriktning) Faktisk vindriktning i förhållande till
norr.
TWS: (faktisk vindhastighet) Vindhastigheten kompenserad med
båtens fart framåt.
VMG: (faktisk hastighet mot destination ) Se Faktisk hastighet
mot destination, sidan 4.
WIND: (undermenyn Vind) Enhetsundermeny som justerar vilka
måttenheter som används för att mäta vindhastigheten.
WXDR: (undermenyn Vindgivare) Sensorundermeny som
aktiverar och avaktiverar data från den anslutna vindsensorn.
Faktisk hastighet mot destination
Faktisk hastighet mot destination (VMG) är hastigheten in i eller
bort från vinden. VMG beräknas med hjälp av båthastighet från
sensorerna i NMEA 2000 nätverket.
Förkortningsordlista
I den här enheten används förkortningar på många skärmar för
att ange meny, inställning eller vilken typ av data som visas.
ALOG: (undermenyn Analog) Filterundermenyn justerar
dämpningsnivån för vinddata på vindrosen.
ANGL: (undermenyn Vinkel) Sensorundermeny som justerar
vindvinkelförskjutningen av data från vindsensorn.
APP: (skenbar vindvinkel) Visas i det övre vänstra datafältet.
Vindens vinkel mätt i förhållande till båtens för.
AWA: (skenbar vindvinkel) Vindens vinkel mätt i förhållande till
båtens för.
AWS: (skenbar vindhastighet) Uppmätt vindhastighet.
BEEP: (undermenyn Ljudsignal) Systemundermeny som
aktiverar och inaktiverar knappljud.
BSP: (båthastighet) Båtens fart genom vattnet.
BSP%: (undermenyn Båthastighet) Sensorundermeny som
justerar fartdata som visas från en ansluten fartsensor.
BTW: (bäring till waypoint) Färdriktning mot en
destinationswaypoint.
COLR: (undermenyn Färg) Systemundermeny som ändrar färg
på instrumentdisplayen.
CTS: (kurs att styra) Beräknad kurs till en destination,
kompenserar för avdrift.
DATA: (menyn Data) Menykategori som innehåller
konfigurationsalternativ för instrumentsidan.
FILT: (menyn Filter) Menykategori som innehåller
konfigurationsalternativ för datafilter.
LGHT: (bakgrundsbelysning) Systemundermeny som justerar
nivån på bakgrundsbelysningen.
MEM: (minne: MEM1 och MEM2) Sparade värden för babord
och styrbord, används vid kryssning i styrpilotsläge.
PGES: (undermenyn Sidor) Systemundermeny som konfigurerar
hur många instrumentskärmar som visas.
POWR: (undermenyn Ström) Systemundermeny som aktiverar
automatisk aktivering.
RSSI: (undermenyn Signalstyrka) Sensorundermeny som visar
signalstyrkan mellan instrumentet och den trådlösa
vindsensorn.
SENS: (menyn Sensor) Menykategori som innehåller
konfigurationsalternativ för sensorn.
STR: (undermenyn Styrning) Filterundermeny som justerar
uppdateringsfrekvens för styrguiden.
SYST: (menyn System) Menykategori som innehåller
systemkonfigurationsalternativ.
TRU: (faktisk vindvinkel) Visas i det övre vänstra fältet.
Vindvinkeln kompenserad med båtens fart framåt.
4
À
Á
Â
Vindriktning
VMG
Båthastighet
Bilaga
Index
A
ANT enheter 3
D
data 3
datafält 4
I
ikoner 1
instrument 1
sidlayout 1
instrumentdata 1
inställningar 2, 3
K
klocka 3
knappar 1
knappsats 1
konfiguration 2, 3
S
sida 1
sidor 3
Index
5
support.garmin.com
Juni 2018
190-02003-39_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising