Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Podręcznik użytkownika (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Podręcznik użytkownika (GNX Wind)
GNX™ Wind
Podręcznik użytkownika
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin oraz quatix są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GNX™ jest znakiem towarowym firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Przyciski ...................................................................................... 1
Ekran instrumentu ....................................................................... 1
Wyświetlanie informacji z czujników ........................................... 1
Róża wiatrów ......................................................................... 1
Tryb pilota sterującego .................................................. 2
Używanie pilota sterującego w trybie AWA lub TWA .................. 2
Korzystanie z pilota sterującego w trybie BTW lub CTS ............. 2
Korzystanie z pilota sterującego w trybie MEM .......................... 2
Konfiguracja................................................................... 2
Zmiana ustawienia konfiguracyjnego ......................................... 3
Dostosowywanie liczby ekranów instrumentów .......................... 3
Dostosowywanie ekranu instrumentu ......................................... 3
Łączenie z urządzeniem Garmin® noszonym na ciele ............... 3
Menu konfiguracji ........................................................................ 3
1.0 Ustawienia konfiguracyjne dla DATA ............................... 3
2.0 Ustawienia konfiguracyjne dla FILT ................................. 3
3.0 Ustawienia konfiguracyjne dla UNIT ................................ 4
4.0 Ustawienia konfiguracyjne dla SENS .............................. 4
5.0 Ustawienia konfiguracyjne dla WEAR .............................. 4
6.0 Ustawienia konfiguracyjne dla SYST ............................... 4
Załącznik......................................................................... 4
Słowniczek skrótów .................................................................... 4
Prędkość VMG ....................................................................... 4
Indeks.............................................................................. 6
Spis treści
i
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przyciski
Przyciski tego instrumentu umożliwiają przechodzenie pomiędzy
ekranami danych, nawigowanie po menu oraz włączanie
i wyłączanie urządzenia. Funkcje przycisków zależą od
wyświetlanego ekranu urządzenia.
Przycisk Funkcja
Naciśnij, aby włączyć przyrząd.
Naciśnij, aby zmienić poziom podświetlenia.
Przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie.
Naciśnij, aby przechodzić pomiędzy ekranami przyrządu
a elementami menu.
Naciśnij, aby zmienić wartości ustawień podmenu.
Naciśnij, aby otworzyć menu podczas wyświetlania ekranu
przyrządu.
Naciśnij, aby otworzyć podmenu podczas wyświetlania
elementu menu.
Naciśnij, aby wybrać wartość do zmiany podczas wyświet­
lania podmenu.
Naciśnij, aby potwierdzić ustawienie po zmianie wartości
w podmenu.
Przytrzymaj, aby włączyć tryb pilota sterującego (Tryb pilota
sterującego, strona 2).
Wyświetlanie informacji z czujników
Instrument pokazuje dane czujników na maksymalnie czterech
ekranach instrumentów. Można zmienić liczę ekranów
instrumentów (Dostosowywanie liczby ekranów instrumentów,
strona 3) oraz dane wyświetlane na każdym ekranie
instrumentu (Dostosowywanie ekranu instrumentu, strona 3).
1 Gdy wyświetlane jest MENU lub SUBMENU, naciśnij
kilkakrotnie przycisk
, aż do wyświetlenia ekranu
instrumentu.
2 Naciskaj i , aby przechodzić pomiędzy dostępnymi
ekranami instrumentów.
Róża wiatrów
Róża wiatrów pokazuje wizualne odwzorowanie informacji
o kącie wiatru lub jego kierunku, które pochodzą
z podłączonego czujnika wiatru.
Różę wiatrów można skonfigurować, aby pokazywała trzy typy
informacji o wietrze na ekranie instrumentu:
• Jednocześnie rzeczywiste i pozorne kąty wiatru
• Wybrany wycinek podczas żeglowania na wiatr
• Kierunek wiatru rzeczywistego
Róża wiatrów kąta rzeczywistego i pozornego
Gdy środek róży wiatrów jest pusty, róża wiatrów pokazuje
jednocześnie rzeczywiste i pozorne kąty wiatru za pomocą
dwóch typów igieł.
Naciśnij, aby powrócić do ekranów instrumentów podczas
wyświetlania menu.
Naciśnij, aby powrócić do menu podczas wyświetlania
podmenu.
Naciśnij, aby anulować ustawienie podczas zmiany wartości
w podmenu.
Ekran instrumentu
À
Á
Zacieniowana igła: kąt wiatru pozornego (AWA)
Pojedyncza igła: kąt wiatru rzeczywistego (TWA)
Róża wiatrów podczas żeglowania na wiatr
Gdy symbol CH jest wyświetlany w środku róży wiatrów, róża
wiatrów pokazuje jednocześnie rzeczywiste i pozorne kąty
wiatrów w wybranej sekcji w przypadku żeglowania na wiatr.
Element Opis
Uwagi
À
Górne pole
danych
Ekran instrumentu: pokazuje numeryczną
wartość kąta wiatru lub informacje o kierunku
(Dostosowywanie ekranu instrumentu,
strona 3).
Ekran menu: pokazuje wartość kategorii menu
w liczbach dziesiętnych oraz element
podmenu.
Á
Róża
wiatrów
Pokazuje informacje o kierunku i kącie wiatru
na diagramie łodzi. (Róża wiatrów, strona 1)
Â
Ã
Zakres róży Pokazuje zakres róży wiatrów, który zmienia
wiatrów
się po skonfigurowaniu żeglowania na wiatr
(Róża wiatrów podczas żeglowania na wiatr,
strona 1).
Dolne pole
danych
Ekran instrumentu: wyświetla informacje
pochodzące z czujnika prędkości (Dostosowy­
wanie ekranu instrumentu, strona 3).
Menu ekranu: wyświetla nazwę kategorii menu
lub nazwę i wartość elementu podmenu.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
À
Á
Â
Ã
CH: róża wiatrów jest ustawiona na żeglowanie na wiatr.
Zacieniowana igła: kąt wiatru pozornego (AWA)
Pojedyncza igła: kąt wiatru rzeczywistego (TWA)
Skala róży wiatrów: zakres wybranej sekcji, która automatycznie
dostosowuje się w zależności od kierunku łodzi.
1
Kierunek wiatru na róży wiatrów
Gdy symbol TWD jest wyświetlany w środku róży wiatrów, róża
wiatrów pokazuje kierunek wiatru rzeczywistego za pomocą
dwóch typów igieł.
À
Á
Â
TWD: róża wiatrów pokazuje kierunek wiatru rzeczywistego.
Pojedyncza igła: kierunek, z którego wieje wiatr.
Podwójna igła: kierunek, w który wieje wiatr.
Tryb pilota sterującego
Można użyć instrumentu morskiego jako pomocy w sterowaniu
dzięki wykorzystaniu konkretnego kąta wiatru lub informacji
odebranych z podłączonych czujników i urządzenia
nawigacyjnego GPS.
Instrumentu morskiego można również użyć jako pomocy
w halsowaniu.
Używanie pilota sterującego w trybie AWA
lub TWA
Aby używać pilota sterującego w trybie AWA, należy połączyć
instrument z czujnikiem wiatru bezprzewodowo lub przez sieć
NMEA 2000 .
Aby używać pilota sterującego w trybie TWA, należy połączyć
instrument z czujnikiem wiatru bezprzewodowo lub przez sieć
NMEA 2000 oraz należy podłączyć czujnik prędkości lub
urządzenie nawigacyjne GPS za pośrednictwem sieci NMEA
2000.
Aby móc korzystać z pilota sterującego w trybie AWA, trzeba
podłączyć przyrząd do czujnika wiatru przez sieć NMEA 2000.
Aby używać pilota sterującego w trybie TWA, trzeba podłączyć
przyrząd do czujnika wiatru przez sieć NMEA 2000 oraz
podłączyć go do czujnika prędkości lub urządzenia
nawigacyjnego GPS również przez sieć NMEA 2000.
Można wprowadzić konkretną wartość kąta wiatru i używać
instrumentu jako pomocy nawigacyjnej podczas żeglowania.
1 Na ekranie instrumentu naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Instrument przejdzie w tryb pilota sterującego.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli wyświetlany jest komunikat AWA lub TWA, przejdź
do kroku 4.
• Jeśli wyświetlany jest komunikat inny niż AWA lub TWA,
przytrzymaj przycisk , aż tekst zacznie migać.
3 Naciśnij lub , aby wybrać AWA lub TWA, a następnie
naciśnij .
4 Naciśnij lub , aby wprowadzić wartość numeryczną dla
kąta wiatru, który będzie użyty podczas sterowania.
5 Naciśnij , aby zatwierdzić kąt wiatru.
6 Steruj łodzią, utrzymując igłę skierowaną na wprost.
®
2
Korzystanie z pilota sterującego w trybie
BTW lub CTS
Aby móc korzystać z pilota sterującego w trybie BTW, trzeba
podłączyć instrument do urządzenia GPS za pośrednictwem
sieci NMEA 2000.
Aby móc korzystać z pilota sterującego w trybie CTS, trzeba
podłączyć instrument do urządzenia GPS, czujnika kierunku
i czujnika prędkości za pośrednictwem sieci NMEA 2000.
Można użyć instrumentu jako pomocy w sterowaniu do punktu
w podłączonym urządzeniu GPS.
1 Rozpocznij nawigację do celu w podłączonym urządzeniu
GPS.
2 Na ekranie instrumentu naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Instrument przejdzie w tryb pilota sterującego.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli wyświetlany jest komunikat BTW lub CTS, przejdź do
kroku 5.
• Jeśli wyświetlany jest inny komunikat niż BTW lub CTS,
przytrzymaj przycisk , aż tekst zacznie migać.
4 Naciśnij lub , aby wybrać BTW lub CTS, a następnie
naciśnij .
5 Steruj łodzią, utrzymując igłę skierowaną na wprost.
Korzystanie z pilota sterującego w trybie
MEM
Aby móc korzystać z pilota sterującego w trybie MEM, trzeba
podłączyć instrument do czujnika kierunku za pośrednictwem
sieci NMEA 2000.
Instrument morski może być użyty jako pomoc w halsowaniu
dzięki wykorzystaniu zapisanych kątów halsu dla prawej i lewej
burty.
1 Na ekranie instrumentu naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Instrument przejdzie w tryb pilota sterującego.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli wyświetlany jest komunikat MEM, przejdź do kroku 4.
• Jeśli wyświetlany jest inny komunikat niż MEM,
przytrzymaj przycisk , aż tekst zacznie migać.
3 Naciśnij lub , aby wybrać MEM, a następnie naciśnij .
4 Zacznij halsować, ustawiając się lewą lub prawą burtą do
wiatru.
5 Po wykonaniu pierwszego przegłębienia naciśnij przycisk ,
aby zapisać wartość kierunku jako MEM1.
6 Kontynuuj halsowanie.
7 Po wykonaniu drugiego przegłębienia naciśnij przycisk ,
aby zapisać wartość kierunku jako MEM2.
8 Kontynuuj halsowanie, obserwując igłę.
Gdy igła odchyli się od środka, oznacza to, że nadszedł czas
na następny manewr podczas halsowania.
Wartości MEM1 i MEM2 zmieniają się automatycznie
podczas halsowania.
Konfiguracja
Można skonfigurować sposób wyświetlania instrumentów oraz
ich ustawienia za pomocą menu konfiguracji.
W menu konfiguracji istnieją dwa poziomy, które są oznaczone
za pomocą liczb dziesiętnych wyświetlanych w lewym górnym
rogu ekranu w przypadku naciśnięcia przycisku .
Tryb pilota sterującego
5
6
7
8
9
À
Wartość po lewej stronie liczby dziesiętnej oznacza podstawową
kategorię menu.
Á
Wartość po prawej stronie liczby dziesiętnej oznacza element
podmenu w podstawowej kategorii menu.
Â
Ã
Jeśli wyświetlany jest komunikat MENU, można nacisnąć przycisk
lub , aby poruszać się pomiędzy podstawowymi kategoriami
menu.
Jeśli wyświetlany jest komunikat SUBMENU, można nacisnąć
przycisk
lub , aby poruszać się pomiędzy elementami
podmenu w podstawowej kategorii menu.
Nazwa podstawowej kategorii menu lub elementu podmenu.
Zmiana ustawienia konfiguracyjnego
1 Na ekranie instrumentu naciśnij przycisk .
2 Naciśnij lub , aby wybrać kategorię MENU, a następnie
naciśnij
.
lub , aby wybrać kategorię SUBMENU,
a następnie naciśnij .
Wartość wybranej kategorii zacznie migać.
4 Naciśnij lub , aby dostosować wartość, a następnie
naciśnij
w celu potwierdzenia ustawienia.
5 Wybierz opcję:
• Naciśnij , aby potwierdzić nową wartość i powrócić do
kategorii SUBMENU.
• Naciśnij
, aby anulować wszystkie zmiany i powrócić do
kategorii SUBMENU.
Wartość wybranej kategorii przestanie migać.
6 Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby powrócić do ekranów
instrumentów.
3 Naciśnij
Dostosowywanie liczby ekranów
instrumentów
Można dostosować maksymalnie cztery ekrany instrumentów.
1 Na ekranie instrumentu naciśnij przycisk .
2 Naciśnij lub , aby wybrać SYST, a następnie naciśnij .
3 Naciśnij lub , aby wybrać PGES, a następnie naciśnij .
4 Naciśnij lub , aby wybrać liczbę ekranów instrumentów
(1–4), a następnie naciśnij
w celu potwierdzenia
ustawienia.
5 Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby powrócić do ekranów
instrumentów.
Dostosowywanie ekranu instrumentu
Można dostosować dane wyświetlane w trzech głównych
obszarach każdego ekranu instrumentu.
1 Na ekranie instrumentu naciśnij lub , aby wybrać ekran
instrumentu, który chcesz dostosować.
2 Naciśnij .
3 Naciśnij , aby wybrać DATA.
4 Naciśnij lub , aby wybrać opcję:
• Wybierz SUBMENU 1.1, aby zmienić lewą dolną wartość
(prędkość).
Konfiguracja
• Wybierz SUBMENU 1.2, aby zmienić lewą górną wartość
(kierunek).
• Wybierz SUBMENU 1.3, aby zmienić funkcję róży
wiatrów.
Naciśnij .
Naciśnij lub , aby zmienić wartość.
Naciśnij , aby potwierdzić zmianę.
Powtórz czynności 4–7 dla każdej wartości lub funkcji, jaką
chcesz zmienić w bieżącym ekranie instrumentu.
Naciśnij dwukrotnie przycisk
, aby powrócić do ekranów
instrumentów.
Łączenie z urządzeniem Garmin noszonym
na ciele
®
Zgodne urządzenie Garmin noszone na ciele komunikuje się
z przyrządem za pomocą aplikacji Boat Data Garmin Connect
IQ™. Jeśli ta aplikacja nie została jeszcze zainstalowana
w urządzeniu do noszenia, należy pobrać ją ze sklepu Garmin
Connect IQ. Więcej informacji na temat aplikacji Connect IQ
znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia Garmin
noszonego na ciele.
Użytkownik może połączyć przyrząd ze zgodnym urządzeniem
Garmin noszonym na ciele, np. quatix 5, aby wyświetlać
informacje o wietrze przesyłane z przyrządu.
1 Na ekranie instrumentu naciśnij przycisk .
2 Naciśnij lub , aby wybrać WEAR, a następnie naciśnij
.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli dla opcji ENBL ustawiono OFF, naciśnij ,
a następnie lub , aby wybrać ustawienie ON,
a następnie naciśnij .
• Jeśli dla opcji ENBL ustawiono ON, przejdź do
następnego kroku.
4 Naciśnij lub , aby wybrać CONN, a następnie naciśnij
.
Na ekranie wyświetli się ADD.
5 Włącz aplikację Boat Data w urządzeniu Garmin noszonym
na ciele, aby dokończyć proces łączenia z przyrządem.
®
Menu konfiguracji
Ta część zawiera szczegółowe informacje o elementach
w menu konfiguracji, które są uporządkowane w menu
i podmenu za pomocą wartości w liczbach dziesiętnych.
1.0 Ustawienia konfiguracyjne dla DATA
1.1 Konfiguracja dolnego pola danych: Zmienia typ prędkości
na bieżącej stronie instrumentu.
1.2 Konfiguracja górnego pola danych: Zmienia kierunek
wiatru oraz typ kąta na bieżącej stronie instrumentu.
1.3 Konfiguracja róży wiatrów: Zmienia funkcję róży wiatrów
na bieżącej stronie instrumentu.
2.0 Ustawienia konfiguracyjne dla FILT
W menu konfiguracji filtra można dostosować tłumienie danych
odbieranych przez czujnik zanim zostaną one wyświetlone
w poszczególnych kategoriach danych (2.1–2.9).
Im wyższa będzie częstotliwość odświeżania (0–9) dla
poszczególnych kategorii danych, tym więcej danych zostanie
stłumionych w celu usunięcia najbardziej skrajnych odczytów.
Na przykład ustawienie wyższego filtra dla TWS może
prowadzić do stabilniejszych odczytów prędkości wiatru
w bardzo wietrznych warunkach.
Słowniczek definiuje skróty typów danych używanych w tym
menu (Słowniczek skrótów, strona 4).
3
3.0 Ustawienia konfiguracyjne dla UNIT
3.1 WIND: Zmienia jednostki miary używane do pomiaru
prędkości wiatru.
3.2 BSP: Zmienia jednostki miary używane do pomiaru
prędkości łodzi.
4.0 Ustawienia konfiguracyjne dla SENS
4.1 WIND: Wyłącza lub włącza dane z podłączonego
bezprzewodowego czujnika wiatru. Gdy funkcja ta jest
wyłączona, dane z podłączonego bezprzewodowego czujnika
wiatru nie są przesyłane przez sieć NMEA 2000.
4.2 ANGL: Dostosowuje kąt czujnika wiatru, aby był
dopasowany do dzioba łodzi.
4.3 RSSI: Pokazuje moc sygnału pomiędzy instrumentem
a bezprzewodowym czujnikiem wiatru.
4.4 BSP%: Dostosowuje kalibrację danych o prędkości łodzi
wyświetlanych przez instrument.
UWAGA: To ustawienie wpływa jedynie na informacje
wyświetlane w instrumencie morskim. Inne urządzenia
korzystające z danych o prędkości z sieci NMEA 2000 muszą
być skalibrowane osobno, jeśli zachodzi taka potrzeba.
5.0 Ustawienia konfiguracyjne dla WEAR
5.1 ENBL: Umożliwia połączenie ze zgodnym urządzeniem
Garmin noszonym na ciele.
5.2 CONN: Inicjuje połączenie ze zgodnym urządzeniem Garmin
noszonym na ciele.
6.0 Ustawienia konfiguracyjne dla SYST
6.1 LGHT: Umożliwia regulację jasności podświetlenia w skali
od 0 do 100%.
6.2 COLR: Pozwala określić kolor wyświetlania instrumentów.
Ustawienia od C00 do C06 to niestandardowe kolory
dostępne lokalnie w instrumencie morskim.
Ustawienie C07 to ustawienie niestandardowego koloru,
którym sterują inne instrumenty w sieci NMEA 2000.
6.3 BEEP: Pozwala włączyć i wyłączyć dźwięki klawiszy.
6.4 POWR: Pozwala zmienić sposób włączania instrumentu.
Opcja AuT automatycznie włącza instrument po włączeniu
sieci NMEA 2000.
Opcja OFF sprawia, że instrument pozostaje wyłączony po
włączeniu sieci NMEA 2000. Instrument trzeba włączyć,
naciskając przycisk .
6.5 PGES: Pozwala na określenie liczby stron instrumentów.
6.6 SCRL: Pozwala ustawić i dostosować automatyczne
przewijanie stron instrumentów. Ustawiona wartość (0–9)
oznacza liczbę sekund pomiędzy poszczególnymi zmianami
strony.
Ustawienie 0 wyłącza przewijanie.
6.7 DFLT: Przywraca domyślne ustawienia fabryczne
instrumentu morskiego.
6.8 VRSN: Wyświetla zainstalowaną wersję oprogramowania.
Załącznik
Słowniczek skrótów
Na wielu ekranach tego urządzenia wykorzystywane są skróty,
które dotyczą menu, ustawień i typu wyświetlanych danych.
ALOG: (Podmenu analogowe) Podmenu filtra, które pozwala
dostosować współczynnik tłumienia danych o wietrze na róży
wiatrów.
ANGL: (Podmenu kąta) Podmenu czujnika, które pozwala
dostosować kompensację kąta wiatru w danych z czujnika
wiatru.
4
APP: (Kąt wiatru pozornego) Wyświetlany w polu danych
w lewym górnym rogu. Kąt wiatru mierzony w odniesieniu do
dziobu łodzi.
AWA: (Kąt wiatru pozornego) Kąt wiatru mierzony w odniesieniu
do dziobu łodzi.
AWS: (Prędkość wiatru pozornego) Zmierzona prędkość wiatru.
BEEP: (Podmenu dźwięku) Systemowe podmenu, które
pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięki klawiszy.
BSP: (Prędkość łodzi) Prędkość łodzi po wodzie.
BSP%: (Podmenu prędkości łodzi) Podmenu czujnika, które
pozwala dostosować dane dotyczące prędkości pochodzące
z podłączonego czujnika prędkości.
BTW: (Namiar do punktu) Kierunek podróży w stronę punktu
docelowego.
COLR: (Podmenu kolorów) Podmenu systemowe, które
pozwala na zmianę koloru wyświetlania instrumentów.
CTS: (Kurs do celu) Wyznaczony kurs do celu z poprawką na
wiatr.
DATA: (Menu danych) Kategoria menu zawierająca elementy
pozwalające na konfigurację strony instrumentów.
FILT: (Menu filtra) Kategoria menu zawierająca elementy
pozwalające na konfigurację danych filtra.
LGHT: (Podświetlenie) Podmenu systemowe, które pozwala na
dostosowanie poziomu jasności podświetlenia.
MEM: (Pamięć: MEM1 i MEM2) Zapisane wartości lewej i prawej
burty używane podczas halsowania w trybie pilota
sterującego.
PGES: (Podmenu stron) Podmenu systemowe, które pozwala
na konfigurację liczby wyświetlanych ekranów instrumentów.
POWR: (Podmenu zasilania) Podmenu zasilania, które pozwala
na włączenie autozasilania.
RSSI: (Podmenu mocy sygnału) Podmenu czujnika, które
pozwala na wyświetlanie siły sygnału pomiędzy
instrumentem a bezprzewodowym czujnikiem wiatru.
SENS: (Menu czujnika) Kategoria menu zawierająca elementy
pozwalające na konfigurację czujnika.
STR: (Podmenu sterowania) Podmenu filtra, które pozwala na
dostosowanie częstotliwości aktualizacji sterownika
sterowania.
SYST: (Menu systemu) Kategoria menu zawierająca elementy
pozwalające na konfigurację systemu.
TRU: (Kąt wiatru rzeczywistego) Wyświetlany w polu danych
w lewym górnym rogu. Kąt wiatru z kompensacją prędkości
poruszania się jednostki do przodu.
TWA: (Kąt wiatru rzeczywistego) Kąt wiatru z kompensacją
prędkości poruszania się jednostki do przodu.
TWD: (Kierunek wiatru rzeczywistego) Rzeczywisty kierunek
wiatru w odniesieniu do północy.
TWS: (Prędkość wiatru rzeczywistego) Prędkość wiatru
z kompensacją prędkości poruszania się jednostki do przodu.
VMG: (Prędkość wypadkowa) Patrz Prędkość VMG, strona 4.
WIND: (Podmenu wiatru) Podmenu urządzenia, które pozwala
dostosować jednostki miary używane do prezentowania
prędkości wiatru.
WXDR: (Podmenu przetwornika wiatru) Podmenu czujnika,
które pozwala na włączanie i wyłączanie wyświetlania
danych z podłączonego czujnika wiatru.
Prędkość VMG
Prędkość wypadkowa (VMG) to prędkość na wiatr lub od wiatru.
VMG jest obliczana z wykorzystaniem danych o prędkości łodzi
pochodzących z czujników w sieci NMEA 2000.
Załącznik
À
Á
Â
Załącznik
Kierunek wiatru
VMG
Prędkość łodzi
5
Indeks
D
dane 3
dane instrumentu 1
E
ekran 1
I
ikony 1
instrumenty 1
układ strony 1
K
klawiatura 1
konfiguracja 2–4
P
pola danych 4
przyciski 1
S
strony 3
U
urządzenia ANT 3
ustawienia 2–4
Z
zegarek 3
6
Indeks
support.garmin.com
Czerwiec 2018
190-02003-40_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising