Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Käyttöopas (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Käyttöopas (GNX Wind)
GNX™ Wind
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja quatix ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GNX™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Laitenäyttö .................................................................................. 1
Anturitietojen tarkasteleminen .................................................... 1
Tuuliruusu .............................................................................. 1
Automaattiohjaustila...................................................... 2
Automaattiohjauksen käyttäminen AWA- tai TWA-tilassa .......... 2
Automaattiohjauksen käyttäminen BTW- tai CTS-tilassa ........... 2
Automaattiohjauksen käyttäminen MEM-tilassa ......................... 2
Määritys........................................................................... 2
Määritysasetuksen muuttaminen ................................................ 3
Laitenäyttöjen määrän muuttaminen .......................................... 3
Laitenäytön mukauttaminen ....................................................... 3
Yhdistäminen puettavaan Garmin® laitteeseen ......................... 3
Määritysvalikot ............................................................................ 3
1.0 DATA-määritysasetukset ................................................. 3
2,0 FILT-määritysasetukset ................................................... 3
3,0 UNIT-määritysasetukset .................................................. 3
4.0 SENS-määritysasetukset ................................................. 3
5.0 WEAR-määritysasetukset ................................................ 3
6.0 SYST-määritysasetukset ................................................. 3
Liite.................................................................................. 4
Lyhennesanasto ......................................................................... 4
Nopeus tuulta kohti (VMG) ..................................................... 4
Hakemisto....................................................................... 5
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Painikkeet
Laitteen painikkeilla voi siirtyä tietonäytöissä, selata valikkoja ja
käynnistää ja sammuttaa laitteen. Painikkeiden toiminnot
määräytyvät tarkasteltavan laitteen näytön mukaan.
Painike Toiminto
Painamalla tätä voit käynnistää laitteen.
Painamalla tätä voit muuttaa taustavalon tasoa.
Painamalla tätä pitkään voit sammuttaa laitteen.
2 Voit selata laitenäyttöjä
- ja
-painikkeella.
Tuuliruusu
Tuuliruusu näyttää yhdistetystä tuulianturista saadun tuulen
kulman tai suunnan.
Tuuliruusun voi määrittää näyttämään kolmentyyppisiä
tuulitietoja laitenäytössä:
• Sekä tosituulen että suhteellisen tuulen kulma
samanaikaisesti
• Tarkennettu näkymä luovikulmapurjehdusta varten
• Tosituulen suunta
Tosituulen ja suhteellisen tuulen tuuliruusu
Kun tuuliruusun keskikohta on tyhjä, tuuliruusu näyttää sekä
tosituulen että suhteellisen tuulen kulman kahdentyyppisillä
neuloilla.
Painamalla tätä voit selata laitenäyttöjä ja valikkokohteita.
Painamalla tätä voit säätää alivalikon asetusten arvoja.
Painamalla tätä voit avata valikon laitenäytössä.
Painamalla tätä voit avata alivalikon tarkastellessasi valikkokohdetta.
Painamalla tätä voit valita muutettavan arvon tarkastellessasi
alivalikkoa.
Painamalla tätä voit vahvistaa asetuksen, kun olet muuttanut
sen arvoa alivalikossa.
Painamalla tätä pitkään voit siirtyä automaattiohjaustilaan
(Automaattiohjaustila, sivu 2).
Painamalla tätä voit palata laitenäyttöihin tarkastellessasi
valikkoa.
Painamalla tätä voit palata valikkoon tarkastellessasi
alivalikkoa.
Painamalla tätä voit peruuttaa asetuksen, kun muutat arvoa
alivalikossa.
À
Á
Laitenäyttö
Varjostettu neula: suhteellisen tuulen kulma (AWA)
Yksi neula: tosituulen kulma (TWA)
Luovikulman tuuliruusu
Kun tuuliruusun keskellä on CH, tuuliruusu näyttää sekä
tosituulen että suhteellisen tuulen kulman tarkennetussa osassa
luovikulmapurjehdusta varten.
Kohde Kuvaus
Huomautuksia
À
Ylempi
tietokettä
Laitenäyttö: näyttää tuulen kulma- tai suuntatietoja numeromuodossa (Laitenäytön
mukauttaminen, sivu 3).
Valikkonäyttö: näyttää valikkoluokan ja alivalikkokohteen desimaaliarvon.
Á
Tuuliruusu
Näyttää tuulen suunta- tai kulmatiedot venekaaviossa. (Tuuliruusu, sivu 1)
Â
Tuuliruusun
laajuus
Näyttää tuuliruusun koon, joka muuttuu, kun
tuuliruusu määritetään luovikulmapurjehdusta
varten (Luovikulman tuuliruusu, sivu 1).
Ã
Alempi
tietokenttä
Laitenäyttö: näyttää anturin nopeustiedot
(Laitenäytön mukauttaminen, sivu 3).
Valikkonäyttö: näyttää valikkoluokan nimen tai
alivalikkokohteen nimen ja arvon.
À
Á
Â
Ã
CH: tuuliruusu on tarkennettu luovikulmapurjehdusta varten.
Varjostettu neula: suhteellisen tuulen kulma (AWA)
Yksi neula: tosituulen kulma (TWA)
Tuuliruusun asteikko: tarkennetun alueen koko, joka muuttuu automaattisesti veneen suunnan mukaan.
Tuulen suunnan tuuliruusu
Kun tuuliruusun keskellä näkyy TWD, tuuliruusu näyttää
tosituulen suunnan kahdentyyppisellä neulalla.
Anturitietojen tarkasteleminen
Laite näyttää anturitietoja enintään neljässä laitenäytössä. Voit
mukauttaa laitenäyttöjen määrää (Laitenäyttöjen määrän
muuttaminen, sivu 3) ja kussakin laitenäytössä näkyviä tietoja
(Laitenäytön mukauttaminen, sivu 3).
1 Kun MENU tai SUBMENU näkyy, paina -painiketta
toistuvasti, kunnes näet laitenäytön.
Aloitus
1
2 Paina laitenäytössä
-painiketta pitkään.
Laite siirtyy automaattiohjaustilaan.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Jos BTW tai CTS näkyy, jatka vaiheeseen 5.
• Jos näytössä näkyy jotakin muuta kuin BTW tai CTS,
paina -painiketta, kunnes teksti alkaa vilkkua.
4 Valitse - tai -painikkeella BTW tai CTS ja paina painiketta.
5 Ohjaa venettä siten, että neula osoittaa suoraan eteenpäin.
À
Á
Â
TWD: tuuliruusu näyttää tosituulen suunnan.
Yksi neula: suunta, josta tuuli tulee.
Kaksi neulaa: suunta, johon tuuli osoittaa.
Automaattiohjaustila
Veneilylaitetta voi käyttää ohjauksen apuna käyttämällä tiettyä
tuulen kulmaa tai yhdistetyistä antureista ja GPS-laitteesta
saatuja tietoja.
Veneilylaitetta voi käyttää myös luovinnan apuna.
Automaattiohjauksen käyttäminen AWA- tai
TWA-tilassa
Ennen kuin voit käyttää automaattiohjausta AWA-tilassa, sinun
tarvitsee yhdistää laite tuulianturiin langattomasti tai NMEA
2000 verkon kautta.
Ennen kuin voit käyttää automaattiohjausta TWA-tilassa, sinun
tarvitsee yhdistää laite tuulianturiin langattomasti tai NMEA 2000
verkon kautta. Lisäksi sinun tarvitsee yhdistää se nopeusanturiin
tai GPS-laitteeseen NMEA 2000 verkon kautta.
Ennen kuin voit käyttää automaattiohjausta AWA-tilassa, sinun
tarvitsee yhdistää laite tuulianturiin NMEA 2000 verkon kautta.
Ennen kuin voit käyttää automaattiohjausta TWA-tilassa, sinun
tarvitsee yhdistää laite tuulianturiin NMEA 2000 verkon kautta.
Lisäksi sinun tarvitsee yhdistää se nopeusanturiin tai GPSlaitteeseen NMEA 2000 verkon kautta.
Voit määrittää tietyn tuulen kulman arvon ja käyttää laitetta
ohjauksen apuna purjehtiessasi.
1 Paina laitenäytössä -painiketta pitkään.
Laite siirtyy automaattiohjaustilaan.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos AWA tai TWA näkyy, jatka vaiheeseen 4.
• Jos näytössä näkyy jotakin muuta kuin AWA tai TWA,
paina -painiketta, kunnes teksti alkaa vilkkua.
3 Valitse - tai -painikkeella AWA tai TWA ja paina painiketta.
4 Paina - tai -painiketta ja määritä ohjaukseen käytettävä
numeerinen tuulen kulman arvo.
5 Vahvista tuulen kulma painamalla -painiketta.
6 Ohjaa venettä siten, että neula osoittaa suoraan eteenpäin.
®
Automaattiohjauksen käyttäminen MEMtilassa
Ennen kuin voit käyttää automaattiohjausta MEM-tilassa, sinun
tarvitsee yhdistää laite suuntatunnistimeen NMEA 2000 verkon
kautta.
Voit käyttää veneilylaitetta apuna luoviessasi käyttämällä
tallennettuja paapuurin ja tyyrpuurin luovimiskulmia.
1 Paina laitenäytössä -painiketta pitkään.
Laite siirtyy automaattiohjaustilaan.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos MEM näkyy, jatka vaiheeseen 4.
• Jos näytössä näkyy jotakin muuta kuin MEM, paina painiketta, kunnes teksti alkaa vilkkua.
3 Valitse - tai -painikkeella MEM ja paina -painiketta.
4 Ala luovia paapuuriin tai tyyrpuuriin.
5 Tallenna suunta-arvo ensimmäisen trimmauksen jälkeen
MEM1-kohtaan -painikkeella.
6 Jatka luovintaa.
7 Tallenna suunta-arvo toisen trimmauksen jälkeen MEM2kohtaan -painikkeella.
8 Jatka luovintaa ja seuraa samalla neulaa.
Kun neula siirtyy pois keskikohdasta, on seuraavan
luovimisliikkeen aika.
MEM1- ja MEM2-arvot muuttuvat automaattisesti luovinnan
aikana.
Määritys
Voit määrittää laitenäytöt ja asetukset määritysvalikosta.
Määritysvalikko on kaksitasoinen, minkä osoittaa desimaaliarvo,
joka ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan, kun painat painiketta.
Automaattiohjauksen käyttäminen BTW- tai
CTS-tilassa
Ennen kuin voit käyttää automaattiohjausta BTW-tilassa, sinun
tarvitsee yhdistää laite GPS-laitteeseen NMEA 2000 verkon
kautta.
Ennen kuin voit käyttää automaattiohjausta CTS-tilassa, sinun
tarvitsee yhdistää laite GPS-laitteeseen, suuntatunnistimeen ja
nopeusanturiin NMEA 2000 verkon kautta.
Laitteen avulla voit ohjata veneen reittipisteeseen yhdistetyssä
GPS-laitteessa.
1 Aloita navigointi määränpäähän yhdistetyssä GPS-laitteessa.
2
À
Desimaalipilkun vasemmalla puolella oleva arvo osoittaa ensisijaisen valikkoluokan.
Á
Desimaalipilkun oikealla puolella oleva arvo osoittaa ensisijaisen
valikkoluokan alla olevan alivalikkokohteen.
Â
Ã
Kun MENU näkyy, voit selata ensisijaisia valikkoluokkia - tai painikkeella.
Kun SUBMENU näkyy, voit selata alivalikkokohteita ensisijaisessa
valikkoluokassa painamalla - tai -painiketta.
Ensisijaisen valikkoluokan tai alivalikkokohteen nimi.
Automaattiohjaustila
Määritysasetuksen muuttaminen
1
2
3
4
5
6
Paina laitenäytössä -painiketta.
Valitse - tai -painikkeella MENU-luokka ja paina painiketta.
Valitse - tai -painikkeella SUBMENU-luokka ja paina painiketta.
Valitun luokan arvo vilkkuu.
Muuta arvoa painamalla - tai -painiketta ja vahvista
asetus painamalla -painiketta.
Valitse jokin vaihtoehto:
• Vahvista uusi arvo -painikkeella ja palaa SUBMENUluokkaan.
• Peruuta kaikki muutokset
-painikkeella ja palaa
SUBMENU-luokkaan.
Valitun luokan arvo lakkaa vilkkumasta.
Palaa laitenäyttöihin painamalla
-painiketta kaksi kertaa.
Laitenäyttöjen määrän muuttaminen
Voit mukauttaa enintään neljää laitenäyttöä.
1 Paina laitenäytössä -painiketta.
2 Valitse - tai -painikkeella SYST ja paina -painiketta.
3 Valitse - tai -painikkeella PGES ja paina -painiketta.
4 Valitse laitenäyttöjen määrä (1 - 4) - tai -painikkeella ja
vahvista asetus painamalla -painiketta.
5 Palaa laitenäyttöihin painamalla -painiketta kaksi kertaa.
Laitenäytön mukauttaminen
Voit mukauttaa kunkin laitenäytön kolmella pääalueella näkyviä
tietoja.
1 Voit valita mukautettavan laitenäytön painamalla
laitenäytössä - tai -painiketta.
2 Paina -painiketta.
3 Valitse -painikkeella DATA.
4 Valitse vaihtoehto painamalla - tai -painiketta:
• Valitse SUBMENU 1,1, jos haluat muuttaa vasemman
alakulman arvoa (nopeus).
• Valitse SUBMENU 1,2, jos haluat muuttaa vasemman
yläkulman arvoa (suunta).
• Valitse SUBMENU 1,3, jos haluat muuttaa tuuliruusun
toimintaa.
5 Paina -painiketta.
6 Muuta arvoa painamalla - tai -painiketta.
7 Vahvista muutos painamalla -painiketta.
8 Toista vaiheita 4 - 7 kunkin nykyisessä laitenäytössä
muutettavan arvon tai toiminnon kohdalla.
9 Palaa laitenäyttöihin painamalla -painiketta kaksi kertaa.
Yhdistäminen puettavaan Garmin
laitteeseen
®
Yhteensopiva puettava Garmin laite pitää yhteyttä laitteeseen
Boat Data Garmin Connect IQ™ sovelluksen kautta. Jos
sovellusta ei ole vielä asennettu puettavaan laitteeseen, se on
ladattava Garmin Connect IQ kaupasta. Katso puettavan
Garmin laitteen käyttöoppaasta lisätietoja Connect IQ
sovelluksista.
Voit tarkastella laitteen tuulitietoja yhdistämällä yhteensopivaan
puettavaan Garmin laitteeseen, kuten quatix 5 laitteeseen.
1 Paina laitenäytössä -painiketta.
2 Valitse - tai -painikkeella WEAR ja valitse .
3 Valitse vaihtoehto:
®
Määritys
• Jos ENBL-asetus on OFF, valitse -, - tai painikkeella ON ja paina -painiketta.
• Jos ENBL-asetus on ON, jatka seuraavaan vaiheeseen.
4 Valitse - tai -painikkeella CONN ja valitse .
ADD ilmestyy näyttöön.
5 Käynnistä Boat Data -sovellus puettavassa Garmin laitteessa
ja viimeistele yhteys laitteeseen.
Määritysvalikot
Tämä osa sisältää tietoja määritysvalikon kohteista järjestettynä
valikon ja alivalikon desimaaliarvon mukaan.
1.0 DATA-määritysasetukset
1.1 Alemman tietokentän määritys: tässä muutetaan nykyisen
laitesivun nopeuden tyyppiä.
1.2 Ylemmän tietokentän määritys: tässä muutetaan nykyisen
laitesivun tuulen suunnan tai kulman tyyppiä.
1.3 Tuuliruusun määritys: tässä muutetaan nykyisen laitesivun
tuuliruusun toimintaa.
2,0 FILT-määritysasetukset
Suodattimen määritysvalikosta voi muuttaa anturista saatujen
tietojen vaimennusta, ennen kuin tiedot näkyvät kussakin
tietoluokassa (2,1 - 2,9).
Mitä suuremmaksi määrität kunkin tietoluokan päivitystahdin (0 9), sitä enemmän tietoja vaimennetaan ja sitä enemmän
ääripäiden lukemia poistetaan. Jos esimerkiksi määrität TWSkohtaan suuren arvon, saat tavallista tasaisemman tuulen
nopeuslukeman puuskaisissa olosuhteissa.
Tässä valikossa käytettävät tietotyyppien lyhenteet määritetään
sanastossa (Lyhennesanasto, sivu 4).
3,0 UNIT-määritysasetukset
3,1 WIND: tuulen nopeuden mittayksikön muuttaminen.
3,2 BSP: veneen nopeuden mittayksikön muuttaminen.
4.0 SENS-määritysasetukset
4.1 WIND: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yhdistetyn
langattoman tuulianturin tiedot. Kun tiedot eivät ole käytössä,
yhdistetyn langattoman tuulianturin tietoja ei siirretä NMEA
2000 verkon kautta.
4.2 ANGL: tuulianturin kulman muuttaminen veneen etuosan
mukaiseksi.
4.3 RSSI: näyttää laitteen ja langattoman tuulianturin välisen
signaalin voimakkuuden.
4.4 BSP%: muuttaa laitteessa näkyvien veneen nopeustietojen
kalibrointia.
HUOMAUTUS: tämä muutos vaikuttaa ainoastaan
veneilylaitteessa näkyviin tietoihin. Muut NMEA 2000
verkosta saatuja nopeustietoja käyttävät laitteet on
kalibroitava tarvittaessa erikseen.
5.0 WEAR-määritysasetukset
5.1 ENBL: ottaa käyttöön yhteyden yhteensopivaan puettavaan
Garmin laitteeseen.
5.2 CONN: alustaa yhteyden yhteensopivaan puettavaan
Garmin laitteeseen.
6.0 SYST-määritysasetukset
6.1 LGHT: muuttaa taustavalon kirkkautta välillä 0–100 %.
6.2 COLR: määrittää laitenäytön värin.
Asetukset C00–C06 ovat mukautettuja värejä, jotka ovat
käytettävissä paikallisesti veneilylaitteessa.
Asetus C07 on mukautettu väriasetus, jonka määräävät muut
NMEA 2000 verkon laitteet.
6.3 BEEP: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painikeäänet.
6.4 POWR: voit muuttaa laitteen käynnistystä.
3
AuT-asetus käynnistää laitteen automaattisesti, kun NMEA
2000 verkko käynnistyy.
OFF-asetus pitää laitteen sammuksissa, kun NMEA 2000
verkko käynnistyy. Laite on käynnistettävä painamalla painiketta.
6.5 PGES: määrittää laitesivujen määrän.
6.6 SCRL: määrittää laitenäyttöjen automaattisen vierityksen.
Määritetty arvo (0–9) osoittaa, miten monen sekunnin
kuluttua näyttö vaihtuu.
Arvo 0 poistaa vierityksen käytöstä.
6.7 DFLT: palauttaa veneilylaitteen oletusasetukset.
6.8 VRSN: näyttää asennetun ohjelmiston version.
Liite
Lyhennesanasto
Tämä laite osoittaa näkyvän valikon, asetuksen tai tietojen
tyypin monissa näytöissä lyhenteillä.
ALOG: (analoginen alivalikko) Suodattimen alivalikko, josta
muutetaan tuuliruusun tuulitietojen vaimennusnopeutta.
ANGL: (kulman alivalikko) Anturin alivalikko, josta muutetaan
tuulianturista saatujen tietojen tuulen kulman siirtymää.
APP: (suhteellisen tuulen kulma) Näkyy vasemman yläkulman
tietokentässä. Tuulen kulma mitattuna suhteessa aluksen
keulaan.
AWA: (suhteellisen tuulen kulma) Tuulen kulma mitattuna
suhteessa aluksen keulaan.
AWS: (suhteellisen tuulen nopeus) Mitattu tuulen nopeus.
BEEP: (merkkiäänten alivalikko) Järjestelmän alivalikko, josta
painikeäänet otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä.
BSP: (veneen nopeus) Veneen nopeus vedessä.
BSP%: (veneen nopeuden alivalikko) Anturin alivalikko, josta
muutetaan yhdistetystä nopeusanturista saatuja
nopeustietoja.
BTW: (suuntima reittipisteeseen) Kulkusuunta määränpäänä
käytettävää reittipistettä kohti.
COLR: (värien alivalikko) Järjestelmän alivalikko, josta
muutetaan laitenäytön väriä.
CTS: (ohjaus reitille) Laskettu reitti määränpäähän, kompensoitu
tuuliajon varalta.
DATA: (tietovalikko) Valikkoluokka, joka sisältää laitesivujen
määrityskohteita.
FILT: (suodatinvalikko) Valikkoluokka, joka sisältää
tietosuodattimen määrityskohteita.
LGHT: (taustavalo) Järjestelmän alivalikko, josta muutetaan
taustavalon kirkkautta.
MEM: (muisti: MEM1 ja MEM2) Paapuurin ja tyyrpuurin
tallennetut arvot, käytetään luovittaessa
automaattiohjaustilassa.
PGES: (sivujen alivalikko) Järjestelmän alivalikko, josta
määritetään näkyvien laitenäyttöjen määrä.
POWR: (virran alivalikko) Järjestelmän alivalikko, josta otetaan
käyttöön automaattinen käynnistys.
RSSI: (signaalin voimakkuuden alivalikko) Anturin alivalikko,
jossa näkyy laitteen ja langattoman tuulianturin välisen
signaalin voimakkuus.
SENS: (anturivalikko) Valikkoluokka, joka sisältää anturien
määrityskohteita.
STR: (ohjauksen alivalikko) Suodattimen alivalikko, josta
muutetaan ohjausopastuksen päivitystahtia.
SYST: (järjestelmävalikko) Valikkoluokka, joka sisältää
järjestelmän määrityskohteita.
4
TRU: (tosituulen kulma) Näkyy vasemman yläkulman
tietokentässä. Tuulen kulma, jossa on kompensoitu aluksen
etenemisnopeus.
TWA: (tosituulen kulma) Tuulen kulma, jossa on kompensoitu
aluksen etenemisnopeus.
TWD: (tosituulen suunta) Tuulen todellinen suunta suhteessa
pohjoiseen.
TWS: (tosituulen nopeus) Tuulen nopeus, jossa on kompensoitu
aluksen etenemisnopeus.
VMG: (nopeus tuulta kohti) Katso kohtaa Nopeus tuulta kohti
(VMG), sivu 4.
WIND: (tuulen alivalikko) Laitteen alivalikko, josta muutetaan
tuulen nopeuden mittayksikköä.
WXDR: (tuulianturin alivalikko) Anturin alivalikko, josta otetaan
käyttöön ja poistetaan käytöstä yhdistetyn tuulianturin tiedot.
Nopeus tuulta kohti (VMG)
Nopeus tuulta kohti (VMG) tarkoittaa nopeutta tuulta kohti tai
poispäin tuulesta. VMG lasketaan NMEA 2000 verkon antureista
saatujen veneen nopeustietojen perusteella.
À
Á
Â
Tuulen suunta
VMG
Veneen nopeus
Liite
Hakemisto
A
ANT laitteet 3
asetukset 2, 3
K
kello 3
kuvakkeet 1
L
laitetiedot 1
laitteet 1
sivun asettelu 1
M
määritys 2, 3
N
näppäimistö 1
näyttö 1
P
painikkeet 1
S
sivut 3
T
tiedot 3
tietokentät 4
Hakemisto
5
support.garmin.com
Kesäkuu 2018
190-02003-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising