Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Brugervejledning (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Brugervejledning (GNX Wind)
GNX™ Wind
Brugervejledning
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og quatix er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GNX™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association.
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Instrumentskærmbillede ............................................................. 1
Visning af sensoroplysninger ...................................................... 1
Vindrose ................................................................................. 1
Styreindikatortilstand.................................................... 2
Brug af styreindikatoren ved AWA (relativ vindvinkel) eller TWA
(sand vindvinkel) ......................................................................... 2
Brug af styreindikatoren ved BTW eller CTS .............................. 2
Brug af styreindikatoren ved MEM .............................................. 2
Konfiguration .................................................................. 2
Ændring af en konfigurationsindstilling ....................................... 3
Justering af antallet af instrumentskærmbilleder ........................ 3
Tilpasning af et instrumentskærmbillede .................................... 3
Opretter forbindelse til en Garmin® bærbar enhed .................... 3
Konfigurationsmenuer ................................................................. 3
1.0 DATA - Konfigurationsindstillinger ................................... 3
2.0 FILT - Konfigurationsindstillinger ..................................... 3
3.0 UNIT - Konfigurationsindstillinger .................................... 3
4.0 SENS - Konfigurationsindstillinger ................................... 3
5.0 WEAR - Konfigurationsindstillinger .................................. 3
6.0 SYST - Konfigurationsindstillinger ................................... 4
Appendiks....................................................................... 4
Ordliste over forkortelser ............................................................ 4
Velocity Made Good ............................................................... 4
Indeks .............................................................................. 5
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Taster
Tasterne på dette instrument giver dig mulighed for at bladre
igennem dataskærmbilleder, navigere i menuer og tænde/slukke
enheden. Tasternes funktioner afhænger af det
enhedsskærmbillede, du ser.
Tast
Funktion
Tryk for at tænde instrumentet.
Tryk for at ændre baggrundsbelysningens niveau.
Hold nede for at slukke for instrumentet.
Tryk for at bladre igennem instrumentets skærmbilleder og
menupunkter.
Tryk for at justere værdierne for undermenuindstillinger.
Tryk for at indtaste menuen ved visning af et instrumentskærmbillede.
Tryk for at åbne en undermenu ved visning af et menupunkt.
Tryk for at vælge en værdi, du vil justere, ved visning af en
undermenu.
Tryk for at bekræfte en indstilling efter at have justeret værdien i
en undermenu.
Hold nede for at skifte til styreindikatortilstand (Styreindikatortilstand, side 2).
Visning af sensoroplysninger
Instrumentet viser sensoroplysninger på op til fire
instrumentskærmbilleder. Du kan tilpasse antallet af
instrumentskærmbilleder (Justering af antallet af
instrumentskærmbilleder, side 3), og du kan tilpasse de data,
der vises på hvert instrumentskærmbillede (Tilpasning af et
instrumentskærmbillede, side 3).
1 Hvis MENU eller SUBMENU vises, skal du trykke flere gange
på
, indtil du ser et instrumentskærmbillede.
2 Tryk på og for at gennemgå de tilgængelige
instrumentskærmbilleder.
Vindrose
Vindrosen viser en visuel gengivelse af vindvinkel eller -retning,
der leveres fra den tilsluttede vindsensor.
Du kan konfigurere vindrosen til at vise tre typer vindoplysninger
på et instrumentskærmbillede:
• Både den sande og den relative vindvinkel på samme tid
• En fokuseret visning til sejlads op mod vinden
• Den sande vindretning
Sand og relativ vindvinkel i vindrose
Når midten af vindrosen er tom, viser vindrosen både sande og
relative vindvinkel ved hjælp af to typer nåle.
Tryk for at vende tilbage til instrumentskærmbillederne ved
visning af menuen.
Tryk for at vende tilbage til menuen ved visning af en
undermenu.
Tryk for at annullere en indstilling efter at have justeret værdien
i en undermenu.
Instrumentskærmbillede
À
Á
Skyggelagt nål: den relative vindvinkel (AWA)
Enkelt nål: den sande vindvinkel (TWA)
Vindrose til sejlads mod vinden - CH
Når CH vises i midten af vindrosen, viser vindrosen både den
sande og den relative vindvinkel i et fokuseret afsnit for sejlads
op mod vinden.
Punkt Beskrivelse
Bemærkninger
À
Øvre datafelt
Instrumentskærmbillede: viser numeriske
oplysninger om vindvinkel eller retning
(Tilpasning af et instrumentskærmbillede,
side 3).
Menuskærmbillede: viser decimalværdien for
menukategorien og det underordnede
menupunkt.
Á
Vindrose
Viser vindretning eller -vinkel på diagrammet
for båden. (Vindrose, side 1)
Â
Vindrose
spændvidde
Viser vindrosens omfang, som ændres, når
den konfigureres til sejlads op mod vinden
(Vindrose til sejlads mod vinden - CH,
side 1).
Ã
Nedre datafelt
Instrumentskærmbillede: viser sensorhastighedsoplysninger (Tilpasning af et instrumentskærmbillede, side 3).
Menuskærmbillede: viser navnet på menukategorien og værdien for det underordnede
menupunkt.
Sådan kommer du i gang
À
Á
Â
Ã
CH: vindrosen er fokuseret til sejlads op mod vinden.
Skyggelagt område: den relative vindvinkel (AWA)
Enkelt nål: den sande vindvinkel (TWA)
Vindrose-skala: omfanget af det fokuserede område, som justeres
automatisk ud fra bådens retning.
Vindretning vindrose
Når TWD vises i midten af vindrosen, viser vindrosen den sande
vindretning ved hjælp af to typer nåle.
1
2 Fra et instrumentskærmbillede skal du holde nede på
.
Instrumentet skifter til styreindikatortilstand.
3 Vælg en funktion:
• Hvis BTW eller CTS vises, skal du fortsætte til trin 5.
• Hvis der vises noget andet end BTW eller CTS, skal du
nede, indtil teksten blinker.
holde
4 Tryk på eller for at vælge BTW eller CTS og trykke på
.
Styr
båden, mens du holder nålen pegende lige frem.
5
À
Á
Â
TWD: vindrosen viser den sande vindretning.
Brug af styreindikatoren ved MEM
Enkelt nål: den retning, vinden kommer fra.
Før du kan bruge styreindikatoren ved MEM tilstand, skal du
tilslutte instrumentet til en retningssensor via NMEA 2000
netværket.
Marineinstrumentet kan hjælpe dig, når du vender ved at bruge
gemte vendevinkler for styrbord og bagbord.
1 Fra et instrumentskærmbillede skal du holde nede på .
Instrumentet skifter til styreindikatortilstand.
2 Vælg en funktion:
• Hvis MEM vises, skal du fortsætte til trin 4.
• Hvis der vises noget andet end MEM, skal du holde
nede, indtil teksten blinker.
3 Tryk på eller for at vælge MEM, og tryk på .
4 Begynd at vende eller bomme til bagbord eller styrbord.
5 Når du har foretaget din første trimning, skal du trykke på
for at gemme kursværdien som MEM1.
6 Fortsæt med at vende.
7 Når du har foretaget din anden trimning, skal du trykke på
for at gemme kursværdien som MEM2.
8 Fortsæt med at vende, mens du observerer nålen.
Når nålen bevæger sig fra midten, angiver den timingen for
den næste vendemanøvre.
Værdierne for MEM1 and MEM2 ændres automatisk, mens
du vender.
Dobbelt nål: den retning, vinden er på vej imod.
Styreindikatortilstand
Du kan bruge marineinstrumentet til at hjælpe dig med at styre
ved hjælp af en bestemt vindvinkel eller oplysninger fra
tilsluttede sensorer og en GPS-enhed.
Du kan også bruge marineinstrumentet som en hjælp ved
vendinger.
Brug af styreindikatoren ved AWA (relativ
vindvinkel) eller TWA (sand vindvinkel)
Før du kan bruge styreindikatoren AWA tilstand, skal du tilslutte
instrumentet til en vindsensor, enten trådløst eller via NMEA
2000 netværket.
Før du kan bruge styreindikatoren i TWA tilstand, skal du tilslutte
instrumentet til en vindsensor, enten trådløst eller via NMEA
2000 netværket, og du skal tilslutte det til en hastighedssensor
eller GPS-enhed via NMEA 2000 netværket.
Før du kan bruge styreindikatoren i AWA tilstand, skal du
tilslutte instrumentet til en vindsensor via NMEA 2000
netværket.
Før du kan bruge styreindikatoren i TWA tilstand, skal du tilslutte
instrumentet til en vindsensor via NMEA 2000 netværket, og du
skal tilslutte det til en hastighedssensor eller GPS-enhed via
NMEA 2000 netværket.
Du kan angive en specifik vindvinkelværdi og bruge instrumentet
som styrevejledning under sejlads.
1 Fra et instrumentskærmbillede skal du holde nede på .
Instrumentet skifter til styreindikatortilstand.
2 Vælg en funktion:
• Hvis AWA eller TWA vises, skal du fortsætte til trin 4.
• Hvis der vises noget andet end AWA eller TWA, skal du
holde
nede, indtil teksten blinker.
Tryk
på
eller
for at vælge AWA eller TWA og trykke på
3
.
4 Tryk på eller for at indtaste en numerisk værdi for den
vindvinkel, der skal anvendes under styring.
for at bekræfte vindvinklen.
5 Tryk på
6 Styr båden, mens du holder nålen pegende lige frem.
®
Konfiguration
Du kan konfigurere instrumentdisplays og -indstillinger ved
hjælp af konfigurationsmenuen.
Der er to niveauer i konfigurationsmenuen, som angives af den
decimalværdi, som vises øverst til venstre på skærmen, når du
trykker på .
Brug af styreindikatoren ved BTW eller CTS
Før du kan bruge styreindikatoren ved BTW, skal du tilslutte
instrumentet til en GPS-enhed via NMEA 2000 netværket.
Før du kan bruge styreindikatoren ved CTS tilstand, skal du
tilslutte instrumentet til en GPS-enhed, en retningssensor og en
hastighedssensor via NMEA 2000 netværket.
Du kan bruge instrumentet til at hjælpe dig med at styre til et
waypoint på en tilsluttet GPS-enhed.
1 Begynd at navigere til en destination på den tilsluttede GPSenhed.
2
À
Værdien til venstre for decimalen angiver den primære menukategori.
Á
Værdien til højre for decimalen angiver undermenupunktet i den
primære menukategori.
Â
Ã
Når MENU vises, kan du trykke på
eller
for at gennemgå de
primære menukategorier.
Når SUBMENU vises, kan du trykke på
eller
for at gennemgå
undermenupunkterne i den primære menukategori.
Navnet på den primære menukategori eller undermenupunktet.
Styreindikatortilstand
Ændring af en konfigurationsindstilling
1
2
3
4
5
6
Fra et instrumentskærmbillede skal du trykke på .
Tryk på eller for at vælge en MENU kategori, og tryk på
.
Tryk på eller for at vælge en SUBMENU kategori, og
tryk på .
Værdien i valgte kategori blinker.
Tryk på eller for at justere værdien, og tryk på
for at
bekræfte indstillingen.
Vælg en funktion:
• Tryk på
for at bekræfte den nye værdi og vende tilbage
til SUBMENU kategorien.
• Tryk på
for at annullere alle ændringer og vende
tilbage til SUBMENU kategorien.
Værdien i valgte kategori holder op med at blinke.
Tryk to gange på
for at vende tilbage til
instrumentskærmbillederne.
Justering af antallet af instrumentskærmbil­
leder
Du kan højest tilpasse fire instrumentskærmbilleder.
1 Fra et instrumentskærmbillede skal du trykke på .
2 Tryk på eller for at vælge SYST, og tryk på .
3 Tryk på eller for at vælge PGES, og tryk på .
4 Tryk på eller for at vælge antallet af
instrumentskærmbilleder (1 til 4), og tryk på
for at
bekræfte indstillingen.
for at vende tilbage til
5 Tryk to gange på
instrumentskærmbillederne.
Tilpasning af et instrumentskærmbillede
Du kan tilpasse de data, der vises i de tre hovedområder på
hvert instrumentskærmbillede.
1 Fra et instrumentskærmbillede skal du trykke på eller for
at vælge et instrumentskærmbillede, som du vil tilpasse.
2 Tryk på .
for at vælge DATA.
3 Tryk på
4 Tryk på eller for at vælge en indstilling:
• Vælg SUBMENU 1.1 for at ændre værdien nederst til
venstre (hastighed).
• Vælg SUBMENU 1.2 for at ændre værdien øverst til
venstre (retning).
• Vælg SUBMENU 1.3 for at ændre vindrosens funktion.
5 Tryk på .
6 Tryk på eller for at ændre værdien.
for at bekræfte ændringen.
7 Tryk på
8 Gentag trin 4 til 7 for hver værdi eller funktion, du vil ændre
på det aktuelle instrumentskærmbillede.
for at vende tilbage til
9 Tryk to gange på
instrumentskærmbillederne.
Opretter forbindelse til en Garmin bærbar
enhed
®
Din kompatible Garmin bærbare enhed kommunikerer med
instrumentet via Boat Data Garmin Connect IQ™ appen. Hvis
denne app ikke allerede er installeret på din bærbare enhed,
skal du downloade den fra Garmin Connect IQ butikken. Se
brugervejledningen til din Garmin bærbare enhed for at få flere
oplysninger om Connect IQ apps.
Konfiguration
Du kan oprette forbindelse til en kompatibel Garmin bærbar
enhed som f.eks. en quatix 5 for at se oplysninger om
vindforhold på instrumentet.
1 Fra et instrumentskærmbillede skal du trykke på .
2 Tryk på eller for at vælge WEAR, og tryk på .
3 Vælg en funktion:
• Hvis indstillingen for ENBL er indstillet til OFF, skal du
trykke på , eller for at vælge ON og derefter trykke
på .
• Hvis indstillingen for ENBL er indstillet til ON, skal du
fortsætte til næste trin.
4 Tryk på eller for at vælge CONN, og tryk på .
ADD vises på skærmen.
5 Start appen Boat Data på din Garmin bærbare enhed for at
færdiggøre forbindelsen til instrumentet.
®
Konfigurationsmenuer
I dette afsnit findes detaljer om menupunkterne i
konfigurationsmenuen, organiseret efter menu og undermenudecimalværdier.
1.0 DATA ­ Konfigurationsindstillinger
1.1 Konfiguration af det nedre datafelt: Ændrer
hastighedstype på den aktuelle instrumentside.
1.2 Konfiguration af det øvre datafelt: Ændrer typen af
vindretning eller -vinkel på den aktuelle instrumentside.
1.3 Vindrosekonfiguration: Ændrer vindrosens funktion på den
aktuelle instrumentside.
2.0 FILT ­ Konfigurationsindstillinger
I filterkonfigurationsmenuen kan du justere dæmpning af de
data, der modtages fra sensoren, før de vises i hver
datakategori (2.1 til 2.9).
Jo højere, du indstiller opdateringshastigheden (0 til 9) for hver
datakategori, jo mere dæmpes data for at fjerne de mere
ekstreme udlæsninger. Indstilling af et højere filter for TWS kan
f.eks. give en mere stabil vindhastighedsaflæsning under forhold
med vindstød.
Ordlisten definerer de datatype-forkortelser, der bruges i denne
menu (Ordliste over forkortelser, side 4).
3.0 UNIT ­ Konfigurationsindstillinger
3.1 WIND: Ændrer den måleenhed, der anvendes for
vindhastighed.
3.2 BSP: Ændrer den måleenhed, der anvendes for bådens
hastighed.
4.0 SENS ­ Konfigurationsindstillinger
4.1 WIND: Slår data fra den tilsluttede trådløse vindsensor til
eller fra. Når funktionen er slået fra, transmitteres der ikke
data fra den tilsluttede trådløse vindsensor over NMEA 2000
netværket.
4.2 ANGL: Justerer vindsensorens vinkel i forhold til bådens
stævn.
4.3 RSSI: Viser signalstyrken mellem instrumentet og den
trådløse vindsensor.
4.4 BSP%: Justerer kalibreringen af de oplysninger om
bådhastigheden, som vises på instrumentet.
BEMÆRK: Denne justering påvirker kun de oplysninger, som
vises på marineinstrumentet. Andre enheder, som anvender
hastighedsoplysninger fra NMEA 2000 netværket skal
kalibreres separat, hvis det er nødvendigt.
5.0 WEAR ­ Konfigurationsindstillinger
5.1 ENBL: Gør det muligt at oprette forbindelse til en kompatibel
Garmin bærbar enhed.
3
5.2 CONN: Opretter forbindelse til en kompatibel Garmin bærbar
enhed.
6.0 SYST ­ Konfigurationsindstillinger
6.1 LGHT: Justerer baggrundsbelysningens niveau på skala fra
0 til 100 %.
6.2 COLR: Indstiller instrumentdisplayets farve.
Indstillingerne fra C00 til C06 er de brugerdefinerede farver,
som er tilgængelige lokalt på marineinstrumentet.
Indstillingen C07 er en farvekodet indstilling, som kontrolleres
af andre instrumenter på NMEA 2000 netværket.
6.3 BEEP: Slår tastelyde til eller fra.
6.4 POWR: Giver dig mulighed for at ændre, hvordan
instrumentet tænder.
Indstillingen AuT tænder instrumentet automatisk, når NMEA
2000 netværket tændes.
Indstillingen OFF holder instrumentet slukket, når NMEA
2000 netværket tændes. Instrumentet skal tændes ved at
trykke på .
6.5 PGES: Angiver antallet af instrumentsider.
6.6 SCRL: Indstiller og justerer instrumentskærmbillederne til at
rulle automatisk. Den værdi, du vælger, (0 til 9) angiver
antallet af sekunder mellem skærmskift.
En indstilling på 0 slår rulning fra.
6.7 DFLT: Gendanner marineinstrumentet til
fabriksindstillingerne.
6.8 VRSN: Viser den installerede softwareversion.
Appendiks
Ordliste over forkortelser
Denne enhed anvender forkortelser på mange skærmbilleder for
at angive den menu, indstilling eller datatype, der vises.
ALOG: (undermenuen Analog) Den filter-undermenu, som
justerer dæmpningshastigheden for vinddata på vindrosen.
ANGL: (undermenuen Angle - Vinkel) Den sensorundermenu,
som justerer vindvinkelforskydningen for data fra
vindsensoren.
APP: (Apparent Wind Angle - Relativ vindvinkel) Vises i
datafeltet øverst til venstre. Vindvinklen målt i forhold til
fartøjets forstavn.
AWA: (Apparent Wind Angle - Relativ vindvinkel) Vindvinklen
målt i forhold til fartøjets forstavn.
AWS: (Apparent Wind Speed - Relativ vindhastighed) Den målte
vindhastighed.
BEEP: (undermenuen Beep - Bip) Den systemundermenu, som
aktiverer og deaktiverer tastelyde.
BSP: (Boat Speed - Bådhastighed) Bådens hastighed gennem
vandet.
BSP%: (undermenuen Boat speed - Bådhastighed) Den
sensorundermenu, som justerer de hastighedsdata, som
vises fra en tilsluttet hastighedssensor.
BTW: (Bearing to Waypoint - Pejling til waypoint)
Bevægelsesretning imod et destinations-waypoint.
COLR: (undermenuen Color - Farve) Den systemundermenu,
som ændrer instrumentdisplayets farve.
CTS: (Course to Steer - Anbefalet kurs) Beregnet kurs til en
destination, som er kompenseret for afdrift.
DATA: (Datamenu) Den menukategori, som indeholder
konfigurationselementer for instrumentsiden.
FILT: (Filter menu) Den menukategori, som indeholder
konfigurationselementer for datafilteret.
4
LGHT: (Baggrundsbelysning) Den systemundermenu, som
justerer lysstyrken for baggrundsbelysningen.
MEM: (Hukommelse: MEM1 og MEM2) Gemte værdier for
bagbord og styrbord, som bruges under vendinger i
styreindikatortilstand.
PGES: (undermenuen Pages - Sider) Den systemundermenu,
som ændrer instrumentdisplayets farve.
POWR: (undermenuen Power - Strøm) Den systemundermenu,
som giver mulighed for automatisk opstart.
RSSI: (undermenuen Signal strength - Signalstyrke) Den
sensorundermenu, som viser signalstyrken mellem
instrumentet og den trådløse vindsensor.
SENS: (Sensormenu) Den menukategori, som indeholder
sensorkonfigurationselementer.
STR: (undermenuen Styrepilot) Den filterundermenu, som
justerer opdateringshastigheden for styrevejledningen.
SYST: (Systemmenu) Den menukategori, som indeholder
systemkonfigurationselementer.
TRU: (True Wind Angle - Sand vindvinkel) Vises i datafeltet
øverst til venstre. Vindvinklen, kompenseret med fartøjets
fremadrettede hastighed.
TWA: (True Wind Angle - Sand vindvinkel) Vindvinklen,
kompenseret med fartøjets fremadrettede hastighed.
TWD: (True Wind Direction - Sand vindretning) Den sande
vindretning i forhold til nord.
TWS: (True Wind Angle - Sand vindhastighed) Vindhastigheden,
kompenseret med fartøjets fremadrettede hastighed.
VMG: (Velocity Made Good) Se Velocity Made Good, side 4.
WIND: (undermenuen Wind - Vind) Den enhedsundermenu,
som justerer den måleenhed, der bruges til at angive
vindhastighed.
WXDR: (transducer-undermenuen Wind - Vind) Den
sensorundermenu, som slår data fra den tilsluttede
vindsensor til eller fra.
Velocity Made Good
Velocity made good (VMG) er hastigheden op mod eller væk fra
vinden. VMG beregnes ved hjælp af data om bådens hastighed
fra sensorer i NMEA 2000 netværket.
À
Á
Â
Vindretning
VMG
Bådens hastighed
Appendiks
Indeks
A
ANT enheder 3
D
data 3
datafelter 4
I
ikoner 1
indstillinger 2–4
instrumentdata 1
instrumenter 1
sidelayout 1
K
konfiguration 2–4
S
sider 3
skærm 1
T
tastatur 1
taster 1
U
ur 3
Indeks
5
support.garmin.com
Juni 2018
190-02003-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising