Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Installeringsinstruksjoner (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Installeringsinstruksjoner (GNX Wind)
GNX™ Wind
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
®
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Hensyn ved montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Monteringsoverflaten må være plan, slik at enheten ikke blir
skadet når den er montert.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
Februar 2016
• Hvis du skal koble denne enheten til en trådløs sensor, må
du installere enheten på et sted der den kan kommunisere
med den trådløse sensoren.
• Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler i
området bak monteringsoverflaten.
Montere enheten
LES DETTE
Hvis du skal montere enheten i glassfiber, anbefales det at du
bruker et forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning
gjennom bare det øverste laget med gelbelegg når du borer
styrehullene. Dette bidrar til å forhindre sprekker i
gelbelegglaget når skruene strammes.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel mot rust på
skruene før de monteres.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet.
1 Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på
stedet der du skal montere det maritime instrumentet.
Malen for innbygging følger med i produktesken.
2 Fjern papiret fra limet på baksiden av malen, og fest den på
stedet der du skal montere det maritime instrumentet.
3 Hvis du skal skjære ut hullet med et universalverktøy i stedet
for en hullsag på 90 mm (3,5 tommer), bruker du en borbits
på 10 mm (3/8 tommer) til å bore et styrehull for å begynne å
skjære til monteringsoverflaten.
4 Bruk hullsagen på 90 mm (3,5 tommer) eller et
universalverktøy til å skjære monteringsoverflaten langs
innsiden av den stiplede linjen på innbyggingsmalen.
5 Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen
på hullet.
Plasser
det maritime instrumentet i utsnittet for å bekrefte at
6
de fire monteringshullene på malen er riktig plassert.
7 Hvis monteringshullene ikke er korrekte, merker du av den
riktige plasseringen for monteringshullene.
8 Ta det maritime instrumentet ut av utsnittet.
9 Bor styrehullene på 2,8 mm (7/64 tommer).
Hvis du monterer det maritime instrumentet i glassfiber, må
du bruke en forsenkningsbits slik det angis i merknaden.
10 Fjern resten av malen.
11 Plasser den medfølgende pakningen bak på enheten, og
påfør tetningsmasse for båt rundt pakningen for å forhindre
lekkasje bak dashbordet.
12 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende
værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
13 Plasser det maritime instrumentet i utsnittet.
14 Fest det maritime instrumentet til monteringsoverflaten ved
hjelp av de medfølgende skruene.
Hvis du monterer det maritime instrumentet i glassfiber, må
du bruke smøremiddel mot gnaging slik det angis i
merknaden.
15 Klikk kanten À på plass.
Trykt i Taiwan
190-02003-78_0A
Element Beskrivelse
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Æ
Ç
È
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Spesifikasjoner
Hensyn ved tilkobling
Det maritime instrumentet kan kobles til strøm- og datakilder via
et nettverk av typen NMEA 2000 .
Selv om instrumentet ikke kan motta NMEA 0183 data direkte,
kan de vise NMEA 0183 data fra kilder som er koblet til en GNX
20 eller GNX 21 enhet (selges separat) på samme NMEA 2000
nettverk.
Instrumentet kan også motta data fra Nexus instrumenter og
sensorer ved hjelp av en GND™ 10 enhet (selges separat).
®
®
Spesifikasjon
Mål
Mål uten soldeksel
(H × B × D)
110 x 115 x 30 mm
(4,33 x 4,53 x 1,18 tommer)
Mål med soldeksel
(H × B × D)
115 x 120 x 35,5 mm
(4,53 x 4,72 x 1,40 tommer)
Vekt uten soldeksel
247 g (8,71 oz)
Vekt med soldeksel
283 g (9,98 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Trygg avstand fra et
kompass
209 mm (8,25 tommer)
Materiale
Etui: fullstendig tett polykarbonat, vanntett i
henhold til IEC 60529 IPX7-standardene
Objektiv: glass med beskyttelse mot
blendende lys
Strømforbruk
Maks 2,5 W
Maks spenning for enhet
32 VDC
Inngangsspenning for
NMEA 2000
9–16 VDC
LEN-nummer (Load
Equivalency Number) for
NMEA 2000
6 (300 mA ved 9 VDC)
®
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
Det maritime instrumentet kobles til et NMEA 2000 nettverk på
båten din. NMEA 2000 nettverket forsyner det maritime
instrumentet med strøm og data fra NMEA 2000 enheter, for
eksempel en hastighetssensor. Med de medfølgende kablene
og kontaktene for NMEA 2000 kan du enten koble enheten til et
eksisterende nettverk av typen NMEA 2000 eller opprette et
grunnleggende nettverk av typen NMEA 2000 ved behov.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Gå til www.garmin.com/manuals for å
laste ned referansen.
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. GNX™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
®
NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine
Electronics Association.
®
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kablet sensor, for eksempel en sensor for vind eller båthastighet.
Maritimt instrument
Tenningsbryter eller innebygd bryter
Strømkabel for NMEA 2000 (ikke inkludert)
Droppkabel for NMEA 2000
Strømkilde på 12 VDC
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising