Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Návod k obsluze (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Návod k obsluze (GNX Wind)
GNX™ Wind
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin quatix jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GNX™ je ochranná známka
společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National Marine Electronics Association.
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Přístrojová obrazovka ................................................................. 1
Zobrazení informací ze snímačů ................................................ 1
Větrná růžice .......................................................................... 1
Režim kormidelníka........................................................ 2
Používání kormidelníka v režimu AWA nebo TWA ..................... 2
Používání kormidelníka v režimu BTW nebo CTS ...................... 2
Používání kormidelníka v režimu MEM ...................................... 2
Konfigurace.................................................................... 2
Úprava konfiguračního nastavení ............................................... 3
Úprava počtu přístrojových obrazovek ....................................... 3
Přizpůsobení přístrojových obrazovek ........................................ 3
Připojování k Garmin® nositelnému zařízení ............................. 3
Menu konfigurace ....................................................................... 3
1.0 Konfigurační nastavení DATA ......................................... 3
2.0 Konfigurační nastavení FILT ............................................ 3
3.0 Konfigurační nastavení UNIT ........................................... 3
4.0 Konfigurační nastavení SENS ......................................... 3
5.0 Konfigurační nastavení WEAR ........................................ 4
6.0 Konfigurační nastavení SYST .......................................... 4
Dodatek........................................................................... 4
Slovníček zkratek ........................................................................ 4
Rychlost přiblížení .................................................................. 4
Rejstřík............................................................................ 5
Obsah
i
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Tlačítka
Tlačítka přístroje umožňují přechod mezi jednotlivými
obrazovkami, navigaci v jednotlivých menu a zapnutí či vypnutí
přístroje. Funkce tlačítek závisí na aktuálně otevřené obrazovce.
Tlačítko Funkce
Stisknutím přístroj zapnete.
Stisknutím upravíte úroveň podsvícení.
Přidržením přístroj vypnete.
Stisknutím procházíte mezi jednotlivými stránkami a
položkami menu.
Stisknutím upravujete hodnotu v nastavení podmenu.
1 Když je zobrazen nápis MENU nebo SUBMENU,
opakovaným stisknutím tlačítka
si otevřete přístrojovou
obrazovku.
2 Stisknutím tlačítka nebo se můžete pohybovat mezi
dostupnými přístrojovými obrazovkami.
Větrná růžice
Větrná růžice představuje grafické znázornění úhlu nebo směru
větru zjištěného pomocí připojeného snímače.
Větrnou růžici si můžete nastavit, aby na přístrojové obrazovce
zobrazovala jeden ze tří údajů:
• Úhel skutečného i zdánlivého větru současně
• Specifický pohled pro plavbu proti větru
• Směr skutečného větru
Růžice skutečného a zdánlivého větru
Když je střed větrné růžice prázdný, růžice ukazuje pomocí dvou
typů střelky úhel skutečného i zdánlivého větru.
Stisknutím na přístrojové obrazovce vstoupíte do menu.
Stisknutím v konkrétní položce menu otevřete podmenu.
Stisknutím v podmenu vyberete hodnotu, kterou chcete
upravit.
Stisknutím potvrdíte nastavení upravené hodnoty v podmenu.
Přidržením vstoupíte do režimu kormidelníka (Režim kormi­
delníka, strana 2).
Stisknutím během prohlížení menu se vrátíte na obrazovku
přístroje.
Stisknutím během prohlížení podmenu se vrátíte do hlavního
menu.
Stisknutím zrušíte nastavení upravované hodnoty
v podmenu.
Přístrojová obrazovka
À
Á
Stínovaná střelka: Úhel zdánlivého větru (AWA)
Jednoduchá střelka: Úhel skutečného větru (TWA)
Větrná růžice pro plavbu proti větru
Když se ve středu větrné růžice zobrazuje symbol CH, růžice
ukazuje úhel skutečného a zdánlivého větru pro plavbu proti
větru.
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Poznámky
Horní
Přístrojová obrazovka: Zobrazuje numerickou
datové pole hodnotu úhlu nebo směru větru (Přizpůsobení
přístrojových obrazovek, strana 3).
Obrazovka menu: Zobrazuje hodnotu kategorie
menu a položky podmenu (dvě číslice oddělené
tečkou).
Větrná
růžice
Zobrazuje údaje o směru nebo úhlu větru na
schématu lodě. (Větrná růžice, strana 1)
Rozsah
větrné
růžice
Zobrazuje rozsah větrné růžice, který se při
nastavení plavby proti větru mění (Větrná růžice
pro plavbu proti větru, strana 1).
Dolní
Přístrojová obrazovka: Zobrazuje údaje o
datové pole rychlosti ze snímačů (Přizpůsobení přístrojo­
vých obrazovek, strana 3).
Obrazovka menu: Zobrazuje název kategorie
menu nebo název a hodnotu položky podmenu.
Zobrazení informací ze snímačů
À
Á
Â
Ã
CH: větrná růžice ukazuje údaje pro plavbu proti větru.
Stínovaná střelka: Úhel zdánlivého větru (AWA)
Jednoduchá střelka: Úhel skutečného větru (TWA)
Rozsah větrné růžice: Zaměřená oblast; tato oblast se upravuje
automaticky podle směru lodi.
Větrná růžice se směrem větru
Když se ve středu větrné růžice zobrazuje symbol TWD, růžice
pomocí dvou střelek ukazuje směr skutečného větru.
Přístroj zobrazuje údaje ze snímačů na čtyřech přístrojových
obrazovkách. Můžete si upravit počet přístrojových obrazovek
(Úprava počtu přístrojových obrazovek, strana 3) a také si
můžete přizpůsobit data, která se na jednotlivých obrazovkách
zobrazují (Přizpůsobení přístrojových obrazovek, strana 3).
Začínáme
1
1 Na připojeném zařízení GPS spusťte navigaci k cíli.
2 Na přístrojové obrazovce přidržte tlačítko .
À
Á
Â
TWD: Větrná růžice ukazuje směr skutečného větru.
Přístroj vstoupí do režimu kormidelníka.
3 Vyberte možnost:
• Zobrazí-li se nápis BTW nebo CTS, přejděte ke kroku 5.
• Zobrazí-li se něco jiného než nápis BTW nebo CTS,
přidržte tlačítko , dokud text nezačne blikat.
4 Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost BTW nebo
CTS a potvrďte stisknutím tlačítka .
5 Řiďte loď tak, aby střelka směřovala stále rovně dopředu.
Jednoduchá střelka: Směr, odkud fouká vítr.
Používání kormidelníka v režimu MEM
Dvojitá střelka: Směr, kam fouká vítr.
Abyste mohli používat kormidelníka v režimu MEM, je nutné
přístroj připojit ke snímači směru pohybu (prostřednictvím sítě
NMEA 2000).
Tento námořní přístroj vám může pomoci při křižování využitím
uložených údajů o úhlu křižování pro levobok a pravobok.
1 Na přístrojové obrazovce přidržte tlačítko .
Přístroj vstoupí do režimu kormidelníka.
2 Vyberte možnost:
• Zobrazí-li se nápis MEM, přejděte ke kroku 4.
• Zobrazí-li se něco jiného než nápis MEM, přidržte tlačítko
, dokud text nezačne blikat.
3 Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost MEM a
potvrďte stisknutím tlačítka .
4 Zahajte křižovací manévr na levobok nebo pravobok.
5 Po první otočce stisknete tlačítko . Uložíte tak hodnotu
směru jízdy jako MEM1.
6 Pokračujte v křižování
7 Po druhé otočce stisknete tlačítko . Uložíte tak hodnotu
směru jízdy jako MEM2.
8 Pokračujte v křižování a sledujte střelku.
Když se střelka odchýlí ze středu, znamená to, že je čas
zahájit další křižovací manévr.
Hodnoty MEM1 a MEM2 se během křižování automaticky
střídají.
Režim kormidelníka
Tento námořní přístroj vám může pomoci při kormidlování
využitím informací o konkrétním úhlu větru a údajů z připojených
snímačů a zařízení GPS.
Přístroj také nabízí užitečné informace pro křižování.
Používání kormidelníka v režimu AWA nebo
TWA
Abyste mohli používat kormidelníka v režimu AWA, je nutné
přístroj připojit ke snímači větru (bezdrátově nebo
prostřednictvím sítě NMEA 2000 ).
Abyste mohli používat kormidelníka v režimu TWA, je nutné
přístroj připojit ke snímači větru (bezdrátově nebo
prostřednictvím sítě NMEA 2000) a ke snímači rychlosti nebo
zařízení GPS (prostřednictvím sítě NMEA 2000).
Abyste mohli používat kormidelníka v režimu AWA, je nutné
přístroj připojit ke snímači větru (prostřednictvím sítě NMEA
2000).
Abyste mohli používat kormidelníka v režimu TWA, je nutné
přístroj připojit ke snímači větru prostřednictvím sítě NMEA 2000
a ke snímači rychlosti nebo zařízení GPS (prostřednictvím sítě
NMEA 2000).
Můžete pak zadat konkrétní hodnotu úhlu větru a přístroj při
plachtění používat jako pomocníka kormidlování.
1 Na přístrojové obrazovce přidržte tlačítko .
Přístroj vstoupí do režimu kormidelníka.
2 Vyberte možnost:
• Zobrazí-li se nápis AWA nebo TWA, přejděte ke kroku 4.
• Zobrazí-li se něco jiného než nápis AWA nebo TWA,
přidržte tlačítko , dokud text nezačne blikat.
Stisknutím
tlačítka nebo vyberte možnost AWA nebo
3
TWA a potvrďte tlačítkem .
4 Pomocí tlačítka nebo zadejte numerickou hodnotu úhlu
větru, kterou chcete použít pro kormidlování.
zadaný úhel potvrďte.
5 Tlačítkem
6 Řiďte loď tak, aby střelka směřovala stále rovně dopředu.
®
Konfigurace
V menu konfigurace můžete nakonfigurovat obrazovky a
nastavení přístroje.
Menu konfigurace má dvě úrovně. Po stisknutí tlačítka
se
zobrazí v levé horní části obrazovky číslo označující konkrétní
položku.
Používání kormidelníka v režimu BTW nebo
CTS
Abyste mohli používat kormidelníka v režimu BTW, je nutné
přístroj připojit k zařízení GPS (prostřednictvím sítě NMEA
2000).
Abyste mohli používat kormidelníka v režimu CTS, je nutné
přístroj připojit k zařízení GPS, ke snímači směru pohybu a ke
snímači rychlosti (prostřednictvím sítě NMEA 2000).
Přístroj vám pomůže kormidlovat ke trasovému bodu
z připojeného zařízení GPS.
2
À
Á
Hodnota nalevo od tečky označuje kategorii hlavního menu.
Hodnota napravo od tečky označuje položku podmenu dané
kategorie hlavního menu.
Režim kormidelníka
Â
Ã
Když se zobrazuje označení MENU, můžete se pomocí tlačítek
a
pohybovat mezi jednotlivými kategoriemi hlavního menu.
Když se zobrazuje označení SUBMENU, můžete se pomocí tlačítek
a
pohybovat mezi jednotlivými položkami podmenu dané
kategorie hlavního menu.
Název kategorie hlavního menu nebo položky podmenu.
Úprava konfiguračního nastavení
1 Na přístrojové obrazovce stiskněte tlačítko .
2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte kategorii MENU a
potvrďte stisknutím tlačítka .
nebo vyberte kategorii SUBMENU a
potvrďte stisknutím tlačítka .
Hodnota ve vybrané kategorii bliká.
4 Pomocí tlačítka nebo můžete hodnotu upravit.
Nastavení potvrdíte tlačítkem .
5 Vyberte možnost:
• Stisknutím tlačítka
potvrdíte novou hodnotu a vrátíte se
do kategorie SUBMENU.
• Stisknutím tlačítka
zrušíte všechny změny a vrátíte se
do kategorie SUBMENU.
Hodnota ve vybrané kategorii přestane blikat.
se vrátíte na přístrojovou
6 Dvojím stisknutím tlačítka
obrazovku.
3 Stisknutím tlačítka
Úprava počtu přístrojových obrazovek
Můžete si upravit počet přístrojových obrazovek (maximální
počet je čtyři).
1 Na přístrojové obrazovce stiskněte tlačítko .
2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost SYST a
potvrďte stisknutím tlačítka .
3 Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost PGES a
potvrďte stisknutím tlačítka .
4 Pomocí tlačítka nebo nastavte počet přístrojových
obrazovek (1 až 4) a potvrďte stisknutím tlačítka .
Dvojím
stisknutím tlačítka
se vrátíte na přístrojovou
5
obrazovku.
Přizpůsobení přístrojových obrazovek
Můžete si nastavit, jaká data se mají zobrazovat ve třech
hlavních částech přístrojové obrazovky.
1 Na přístrojové obrazovce se pomocí tlačítka nebo
přesuňte na přístrojovou obrazovku, kterou chcete upravit.
2 Stiskněte tlačítko .
vyberte možnost DATA.
3 Tlačítkem
4 Pomocí tlačítka nebo vyberte požadovanou možnost:
• Vyberte položku SUBMENU 1.1, kde můžete nastavit
hodnotu pro levé dolní pole (rychlost).
• Vyberte položku SUBMENU 1.2, kde můžete nastavit
hodnotu pro levé horní pole (směr).
• Vyberte položku SUBMENU 1.3, kde můžete změnit
funkci větrné růžice.
5 Stiskněte tlačítko .
6 Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko nebo .
změnu potvrdíte.
7 Tlačítkem
8 Opakujte kroky 4 až 7 pro každou hodnotu a funkci, kterou
chcete na aktuální přístrojové obrazovce upravit.
se vrátíte na přístrojovou
9 Dvojím stisknutím tlačítka
obrazovku.
Konfigurace
Připojování k Garmin nositelnému zařízení
®
Vaše kompatibilní Garmin nositelné zařízení komunikuje se
zařízením pomocí aplikace Boat Data Garmin Connect IQ™.
Pokud tato aplikace ještě není instalována ve vašem nositelném
zařízení, je nutné tuto aplikaci stáhnout z obchodu Garmin
Connect IQ. Další informace o aplikacích Garmin naleznete
v návodu k obsluze nositelného zařízení Connect IQ.
Můžete se připojit ke kompatibilnímu Garmin nositelnému
zařízení, jako je quatix 5, a zjistit tak ze zařízení údaje o větru.
1 Na přístrojové obrazovce stiskněte tlačítko .
2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost WEAR
a potvrďte stisknutím tlačítka .
3 Vyberte možnost:
• Pokud je možnost ENBL nastavena na OFF, stiskněte
tlačítko , stiskněte tlačítko nebo , vyberte ON
a stiskněte tlačítko .
• Pokud je možnost ENBL nastavena na ON, přejděte na
další krok.
4 Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost CONN
a stiskněte tlačítko .
Na obrazovce se objeví možnost ADD.
5 Spusťte aplikaci Boat Data na nositelném zařízení Garmin
a dokončete připojení k zařízení.
®
Menu konfigurace
Tato část uvádí podrobné informace ohledně položek v menu
konfigurace. Údaje jsou uspořádány podle menu a podmenu
označených čísly.
1.0 Konfigurační nastavení DATA
1.1 Konfigurace dolního datového pole: Možnost úpravy typu
rychlosti na aktuální přístrojové obrazovce.
1.2 Konfigurace horního datového pole: Možnost úpravy typu
směru nebo úhlu větru na aktuální přístrojové obrazovce.
1.3 Konfigurace větrné růžice: Možnost úpravy funkce větrné
růžice na aktuální přístrojové obrazovce.
2.0 Konfigurační nastavení FILT
V konfiguračním menu filtru si můžete nastavit ztlumení dat ze
snímače, která se zobrazují v jednotlivých datových kategoriích
(2.1 až 2.9).
Čím vyšší obnovovací frekvenci nastavíte (0 až 9), tím jsou data
vyrovnanější a neprojevují se tolik extrémní hodnoty. Například
nastavením vyšší hodnoty filtru pro položku TWS získáte
stabilnější hodnotu rychlosti větru při silných poryvech.
Zkratky dat používané v tomto menu jsou vysvětleny ve
slovníčku (Slovníček zkratek, strana 4).
3.0 Konfigurační nastavení UNIT
3.1 WIND: Možnost úpravy jednotek měření používaných pro
rychlost větru.
3.2 BSP: Možnost úpravy jednotek měření používaných pro
rychlost lodi.
4.0 Konfigurační nastavení SENS
4.1 WIND: Možnost zapnutí nebo vypnutí přenosu dat
z připojeného bezdrátového snímače větru. Když je
nastavení vypnuto, data z připojeného bezdrátového
snímače větru se nepřenášejí přes síť NMEA 2000.
4.2 ANGL: Možnost úpravy úhlu snímače větru, aby směřoval
stejným směrem jako příď lodi.
4.3 RSSI: Zobrazuje sílu signálu mezi přístrojem a bezdrátovým
snímačem větru.
4.4 BSP%: Možnost úpravy kalibrace údajů o rychlosti lodi
zobrazených v přístroji.
3
POZNÁMKA: Tato úprava ovlivní pouze údaje zobrazované
na tomto námořním přístroji. Pokud údaje o rychlosti ze sítě
NMEA 2000 využívají i další zařízení, je nutné v případě
potřeby nakalibrovat každé zařízení samostatně.
5.0 Konfigurační nastavení WEAR
5.1 ENBL: Umožňuje připojení ke kompatibilnímu Garmin
nositelnému zařízení.
5.2 CONN: Iniciuje připojení ke kompatibilnímu Garmin
nositelnému zařízení.
6.0 Konfigurační nastavení SYST
6.1 LGHT: Možnost úpravy úrovně podsvícení na škále od 0 do
100 %.
6.2 COLR: Možnost úpravy barvy displeje přístroje.
Nastavení C00 až C06 jsou barvy dostupné přímo v menu
přístroje.
Nastavení C07 je vlastní nastavení barev určené jinými
přístroji v síti NMEA 2000.
6.3 BEEP: Možnost zapnutí nebo vypnutí zvuku tlačítek.
6.4 POWR: Možnost úpravy způsobu zapínání přístroje.
Možnost AuT zapne přístroj automaticky při zapnutí sítě
NMEA 2000.
Možnost OFF ponechá přístroj při zapnutí sítě NMEA 2000
vypnutý. Přístroj je pak nutné zapnout samostatně tlačítkem
.
6.5 PGES: Možnost nastavení počtu přístrojových obrazovek.
6.6 SCRL: Možnost nastavení a úpravy přístrojových obrazovek
na automatické přepínání. Nastavená hodnota (0 až 9)
označuje počet vteřin mezi každou změnou zobrazení.
Nastavením hodnoty 0 přepínání vypnete.
6.7 DFLT: Obnovení výchozího továrního nastavení přístroje.
6.8 VRSN: Zobrazí instalovanou verzi softwaru.
Dodatek
Slovníček zkratek
Přístroj používá řadu zkratek, které označují menu, nastavení
nebo typ zobrazovaných dat.
ALOG: (Podmenu analogu) Podmenu filtru, které upravuje míru
ztlumení údajů o větru na větrné růžici.
ANGL: (Podmenu úhlu) Podmenu snímače, které upravuje
vyrovnání úhlu větru s daty ze snímače větru.
APP: (Úhel zdánlivého větru) Zobrazuje se v horním datovém
poli. Úhel větru měřený vzhledem k přídi lodi.
AWA: (Úhel zdánlivého větru) Úhel větru měřený vzhledem
k přídi lodi.
AWS: (Rychlost zdánlivého větru) Naměřená rychlost větru.
BEEP: (Podmenu pípnutí) Systémové podmenu, kde je možné
zapnout nebo vypnout zvuk tlačítek.
BSP: (Rychlost lodi) Rychlost lodi vzhledem k vodní hladině.
BSP%: (Podmenu rychlosti lodi) Podmenu snímače, kde je
možné upravit zobrazované údaje o rychlosti z připojeného
snímače rychlosti.
BTW: (Směr k trasovému bodu) Směr plavby k vybranému
trasovému bodu.
COLR: (Podmenu barvy) Systémové podmenu, kde je možné
změnit barvu displeje přístroje.
CTS: (Kurz kormidlování) Vypočítaný kurz směrem k cíli
zohledňující unášení proudem.
DATA: (Datové menu) Kategorie menu, která obsahuje položky
pro konfiguraci přístrojových obrazovek.
4
FILT: (Menu filtru) Kategorie menu, která obsahuje položky
konfigurace datového filtru.
LGHT: (Podsvícení) Systémové podmenu, kde je možné upravit
úroveň jasu podsvícení.
MEM: (Paměť: MEM1 a MEM2) Uložené hodnoty pro levobok a
pravobok, které se používají při křižování v režimu
kormidelníka.
PGES: (Podmenu stránek) Systémové podmenu, kde je možné
nakonfigurovat počet zobrazovaných přístrojových
obrazovek.
POWR: (Podmenu napájení) Systémové podmenu, kde je
možné aktivovat automatické zapínání.
RSSI: (Podmenu síly signálu) Podmenu snímače, které ukazuje
sílu signálu mezi přístrojem a bezdrátovým snímačem větru.
SENS: (Menu snímače) Kategorie menu, která obsahuje
položky konfigurace snímače.
STR: (Podmenu kormidlování) Podmenu filtru, kde je možné
upravit obnovovací frekvenci pro asistenta kormidlování.
SYST: (Systémové podmenu) Kategorie menu, která obsahuje
položky konfigurace systému.
TRU: (Úhel skutečného větru) Zobrazuje se v horním datovém
poli. Úhel větru zohledňující rychlost lodě směrem dopředu.
TWA: (Úhel skutečného větru) Úhel větru zohledňující rychlost
lodě směrem dopředu.
TWD: (Skutečný směr větru) Skutečný směr větru vztažený
k severu.
TWS: (Rychlost skutečného větru) Rychlost větru zohledňující
rychlost lodě směrem dopředu.
VMG: (Rychlost přiblížení) Viz Rychlost přiblížení, strana 4.
WIND: (Podmenu větru) Podmenu jednotek, kde je možné
upravit jednotky měření rychlosti větru.
WXDR: (Podmenu snímače větru) Podmenu snímače, kde je
možné zapnout nebo vypnout přenos dat z připojeného
snímače větru.
Rychlost přiblížení
Rychlost přiblížení (VMG) je rychlost směrem k větru nebo od
něj. Hodnota VMG se počítá na základě dat o rychlosti lodi
získaných ze snímačů v síti NMEA 2000.
À
Á
Â
Směr větru
VMG
Rychlost lodi
Dodatek
Rejstřík
D
data 3
data přístroje 1
datová pole 4
H
hodinky 3
I
ikony 1
K
klávesy 1
konfigurace 2–4
N
nastavení 2–4
O
obrazovka 1
P
přístroje 1
rozvržení stránky 1
S
stránky 3
T
tlačítka 1
Z
Zařízení ANT 3
Rejstřík
5
support.garmin.com
Červen 2018
190-02003-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising