Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Brukerveiledning (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Brukerveiledning (GNX Wind)
GNX™ Wind
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og quatix er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GNX™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
NMEA 2000 og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Taster .......................................................................................... 1
Instrumentskjermbilde ................................................................. 1
Vise sensorinformasjon .............................................................. 1
Vindrose ................................................................................. 1
Styrepilotmodus............................................................. 2
Bruk av styrepilot i AWA- eller TWA-modus ............................... 2
Bruk av styrepilot i BTW- eller CTS-modus ................................ 2
Bruk av styrepilot i MEM-modus ................................................. 2
Konfigurasjon ................................................................. 2
Endre en konfigurasjonsinnstilling .............................................. 2
Justere antall instrumentskjermbilder ......................................... 3
Tilpasse et instrumentskjermbilde .............................................. 3
Koble til en Garmin® smartenhet ............................................... 3
Konfigurasjonsmenyer ................................................................ 3
1.0 Konfigurasjonsinnstillinger for DATA ............................... 3
2.0 Konfigurasjonsinnstillinger for FILT .................................. 3
3.0 Konfigurasjonsinnstillinger for UNIT ................................. 3
4.0 Konfigurasjonsinnstillinger for SENS ............................... 3
5.0 Konfigurasjonsinnstillinger for WEAR .............................. 3
6.0 Konfigurasjonsinnstillinger for SYST ............................... 3
Tillegg .............................................................................. 4
Ordliste over forkortelser ............................................................ 4
Snittfart mot mål ..................................................................... 4
Indeks.............................................................................. 5
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Taster
Tastene på dette instrumentet gjør at du kan navigere gjennom
dataskjermbilder og menyer og slå enheten på og av. Tastenes
funksjoner avhenger av enhetsskjermbildet du viser.
Tast
Funksjon
Trykk på denne tasten for å slå på instrumentet.
Trykk på denne tasten for å justere bakgrunnsbelysningsnivået.
Hold nede denne tasten for å slå av instrumentet.
Trykk på denne tasten for å navigere gjennom instrumentskjermbildene og menyelementene.
Trykk på denne tasten for å justere verdiene for undermenyinnstillinger.
Trykk på denne tasten for å åpne menyen når du viser et instrumentskjermbilde.
Trykk på denne tasten for å åpne en undermeny når du viser et
menyelement.
Trykk på denne tasten for å velge en verdi som skal justeres,
når du viser en undermeny.
Trykk på denne tasten for å bekrefte en innstilling etter at du har
justert verdien i en undermeny.
Hold nede denne tasten for å åpne styrepilotmodus (Styrepilotmodus, side 2).
Vise sensorinformasjon
Instrumentet viser sensorinformasjon ved hjelp av opptil fire
instrumentskjermbilder. Du kan tilpasse antall
instrumentskjermbilder (Justere antall instrumentskjermbilder,
side 3). Du kan også tilpasse hvilke data som vises på hver
av instrumentskjermbildene (Tilpasse et instrumentskjermbilde,
side 3).
gjentatte
1 Når MENU eller SUBMENU vises, trykker du på
ganger til et instrumentskjermbilde vises.
2 Trykk på og for å navigere gjennom de tilgjengelige
instrumentskjermbildene.
Vindrose
Vindrosen viser en visuell representasjon av vindvinkelen eller retningen gitt av den tilkoblede vindsensoren.
Du kan konfigurere vindrosen til å vise tre typer vindinformasjon
på et instrumentskjermbilde:
• Den faktiske vindvinkelen og den relative vindvinkelen
samtidig
• En fokusert visning for seiling på kryss
• Den faktiske vindretningen
Vindrose for faktisk og relativ vind
Når senteret av vindrosen er tom, viser vindrosen både den
faktiske og den relative vindvinkelen ved hjelp av to typer nåler.
Trykk på denne tasten for å gå tilbake til instrumentskjermbildene når du viser menyen.
Trykk på denne tasten for å gå tilbake til menyen når du viser
en undermeny.
Trykk på denne tasten for å avbryte en innstilling når du justerer
verdien i en undermeny.
Instrumentskjermbilde
À
Á
Sjattert nål: den relative vindvinkelen (AWA)
Enkel nål: den faktiske vindvinkelen (TWA)
Vindrose for seiling på kryss
Når CH vises i senteret av vindrosen, viser vindrosen både
faktisk og relativ vindvinkel i en fokusert del for seiling på kryss.
Element Beskrivelse
Merknader
À
Øvre datafelt
Instrumentskjermbilde: viser numerisk
informasjon om vindvinkel eller -retning
(Tilpasse et instrumentskjermbilde,
side 3).
Menyskjermbilde: viser desimalverdien for
menykategorien og undermenyelementet.
Á
Vindrose
Viser informasjon om vindretning eller vinkel i båtdiagrammet. (Vindrose, side 1)
Â
Vindroseområde
Viser vindrosens omfang, som endres når
vindrosen er konfigurert for seiling på kryss
(Vindrose for seiling på kryss, side 1).
Ã
Nedre datafelt
Instrumentskjermbilde: viser informasjon om
sensorhastighet (Tilpasse et instrumentskjermbilde, side 3).
Menyskjermbilde: viser navnet på menykategorien eller navnet på og verdien for undermenyelementet.
À
Á
Â
Ã
CH: Vindrosen er fokusert for seiling på kryss.
Sjattert nål: den relative vindvinkelen (AWA)
Enkel nål: den faktiske vindvinkelen (TWA)
Vindroseskala: det fokuserte områdets omfang, som justeres
automatisk basert på båtens retning.
Vindrose for vindretning
Når TWD vises i senteret av vindrosen, viser vindrosen den
faktiske vindretningen ved hjelp av to nåler.
Komme i gang
1
3 Velg et alternativ:
• Hvis BTW eller CTS vises, går du til trinn 5.
• Hvis noe annet enn BTW eller CTS vises, holder du nede
til teksten blinker.
4 Trykk på eller for å velge BTW eller CTS, og trykk på
.
5 Styr båten mens du holder nålen pekende rett frem.
Bruk av styrepilot i MEM-modus
À
Á
Â
TWD: Vindrosen viser den faktiske vindretningen.
Enkel nål: retningen vinden kommer fra.
To nåler: retningen vinden blåser mot.
Styrepilotmodus
Du kan bruke det maritime instrumentet til å hjelpe deg å styre
ved hjelp av en bestemt vindvinkel eller informasjon fra
tilkoblede sensorer og en GPS-enhet.
Du kan også bruke det maritime instrumentet til hjelp ved
bauting.
Bruk av styrepilot i AWA- eller TWA-modus
Før du kan bruke styrepiloten i AWA-modus, må du koble
instrumentet til en vindsensor gjennom NMEA 2000 nettverket.
Før du kan bruke styrepiloten i TWA-modus, må du koble
instrumentet til en vindsensor, enten trådløst eller gjennom
NMEA 2000 nettverket, og du må koble det til en
hastighetssensor eller en GPS-enhet gjennom NMEA 2000
nettverket.
Før du kan bruke styrepiloten i AWA-modus, må du koble
instrumentet til en vindsensor gjennom NMEA 2000 nettverket.
Før du kan bruke styrepiloten i TWA-modus, må du koble
instrumentet til en vindsensor gjennom NMEA 2000 nettverket,
og du må koble det til en hastighetssensor eller en GPS-enhet
gjennom NMEA 2000 nettverket.
Du kan angi en bestemt vindvinkelverdi og bruke instrumentet
som en styreveiledning når du seiler.
1 Fra et instrumentskjermbilde holder du nede .
Instrumentet går inn i styrepilotmodus.
2 Velg et alternativ:
• Hvis AWA eller TWA vises, går du til trinn 4.
• Hvis noe annet enn AWA eller TWA vises, holder du nede
til teksten blinker.
3 Trykk på eller for å velge AWA eller TWA, og trykk på
.
4 Trykk på eller for å angi en numerisk verdi som
vindvinkelen skal bruke under styring.
for å bekrefte vindvinkelen.
5 Trykk på
6 Styr båten mens du holder nålen pekende rett frem.
®
Før du kan bruke styrepiloten i MEM-modus, må du koble
instrumentet til en retningssensor gjennom NMEA 2000
nettverket.
Det maritime instrumentet kan hjelpe deg når du bauter ved å
bruke lagrede bautingsvinkler for babord og styrbord.
1 Fra et instrumentskjermbilde holder du nede .
Instrumentet går inn i styrepilotmodus.
2 Velg et alternativ:
• Hvis MEM vises, går du til trinn 4.
• Hvis noe annet enn MEM vises, holder du nede
til
teksten blinker.
3 Trykk på eller for å velge MEM, og trykk på .
4 Begynn å baute mot babord eller styrbord.
for å lagre
5 Når første trim er utført, trykker du på
retningsverdien som MEM1.
6 Fortsett å baute.
for å lagre
7 Når andre trim er utført, trykker du på
retningsverdien som MEM2.
8 Fortsett å baute mens du følger med på nålen.
Når nålen beveger seg fra senteret, angir dette tidspunktet
for neste bautingsmanøver.
MEM1- og MEM2-verdiene endres automatisk mens du
bauter.
Konfigurasjon
Du kan konfigurere instrumentvisningene og -innstillingene ved
å bruke konfigurasjonsmenyen.
Det finnes to nivåer i konfigurasjonsmenyen, som angis av
desimalverdien som vises øverst til venstre på skjermen når du
trykker på .
Bruk av styrepilot i BTW- eller CTS-modus
Før du kan bruke styrepiloten i BTW-modus, må du koble
instrumentet til en GPS-enhet gjennom NMEA 2000 nettverket.
Før du kan bruke styrepiloten i CTS-modus, må du koble
instrumentet til en GPS-enhet, en retningssensor og en
hastighetssensor gjennom NMEA 2000 nettverket.
Du kan bruke instrumentet til å hjelpe deg med å styre til et
veipunkt, på en tilkoblet GPS-enhet.
1 Begynn å navigere til en destinasjon på den tilkoblede GPSenheten.
2 Fra et instrumentskjermbilde holder du nede .
Instrumentet går inn i styrepilotmodus.
2
À
Á
Â
Ã
Verdien til venstre for desimalen angir kategorien i primærmenyen.
Verdien til høyre for desimalen angir undermenyelementet i
kategorien i primærmenyen.
Når MENU vises, kan du trykke på
eller
for å bla gjennom
kategoriene i primærmenyen.
Når SUBMENU vises, kan du trykke på
eller
for å bla gjennom
undermenyelementene i kategoriene i primærmenyen.
Navnet på kategorien i primærmenyen eller undermenyelementet.
Endre en konfigurasjonsinnstilling
1 Fra et instrumentskjermbilde trykker du på
.
Styrepilotmodus
2 Trykk på
3
4
5
6
eller for å velge en MENU-kategori, og trykk på
.
Trykk på eller for å velge en SUBMENU-kategori, og
trykk på .
Verdien i den valgte kategorien blinker.
Trykk på eller for å justere verdien, og trykk på
for å
bekrefte innstillingen.
Velg et alternativ:
• Trykk på
for å bekrefte den nye verdien og gå tilbake til
SUBMENU-kategorien.
• Trykk på
for å avbryte alle endringer og gå tilbake til
SUBMENU-kategorien.
Verdien i den valgte kategorien slutter å blinke.
Trykk på
to ganger for å gå tilbake til
instrumentskjermbildene.
Justere antall instrumentskjermbilder
Du kan tilpasse maksimalt fire instrumentskjermbilder.
1 Fra et instrumentskjermbilde trykker du på .
2 Trykk på eller for å velge SYST, og trykk på .
3 Trykk på eller for å velge PGES, og trykk på .
4 Trykk på eller for å velge antall instrumentskjermbilder
(1 til og med 4), og trykk på
for å bekrefte innstillingen.
to ganger for å gå tilbake til
5 Trykk på
instrumentskjermbildene.
Tilpasse et instrumentskjermbilde
Du kan tilpasse hvilke data som vises i de tre hovedområdene
på hvert instrumentskjermbilde.
1 Fra et instrumentskjermbilde trykker du på eller for å
velge instrumentskjermbildet som skal tilpasses.
2 Trykk på .
for å velge DATA.
3 Trykk på
Trykk
på
eller
for å velge et alternativ:
4
• Velg SUBMENU 1.1 for å endre verdien nederst til venstre
(hastighet).
• Velg SUBMENU 1.2 for å endre verdien øverst til venstre
(retning).
• Velg SUBMENU 1.3 for å velge vindrosefunksjonen.
5 Trykk på .
6 Trykk på eller for å endre verdien.
for å bekrefte endringen.
7 Trykk på
Gjenta
trinn
4
til og med 7 for hver verdi eller funksjon du
8
ønsker å endre på det gjeldende instrumentskjermbildet.
to ganger for å gå tilbake til
9 Trykk på
instrumentskjermbildene.
Koble til en Garmin smartenhet
®
En kompatibel Garmin smartenhet kommuniserer med
instrumentet ved hjelp av appen Boat Data Garmin Connect
IQ™. Hvis denne appen ikke er installert på smartenheten, må du
laste den ned fra Garmin Connect IQ butikken. Du finner mer
informasjon om Connect IQ apper i brukerveiledningen for
Garmin smartenheten.
Du kan koble til en kompatibel Garmin smartenhet, for eksempel
en quatix 5, for å vise vindinformasjon fra instrumentet.
1 Fra et instrumentskjermbilde trykker du på .
2 Trykk på eller for å velge WEAR, og trykk på .
3 Velg et alternativ:
®
Konfigurasjon
• Hvis innstillingen for ENBL er angitt til OFF, trykker du på
, deretter på eller for å velge ON, og deretter på
.
• Hvis innstillingen for ENBL er angitt til ON, fortsetter du til
neste trinn.
4 Trykk på eller for å velge CONN, og trykk deretter på
.
ADD vises på skjermen.
5 Start appen Boat Data på Garmin smartenheten for å fullføre
tilkoblingen til instrumentet.
Konfigurasjonsmenyer
Denne delen gir opplysninger for elementene i
konfigurasjonsmenyen, organisert etter desimalverdier for meny
og undermeny.
1.0 Konfigurasjonsinnstillinger for DATA
1.1 Konfigurasjon av nedre datafelt: Endrer hastighetstypen
på den gjeldende instrumentsiden.
1.2 Konfigurasjon av øvre datafelt: Endrer vindretningen eller
vinkeltypen på den gjeldende instrumentsiden.
1.3 Konfigurasjon av vindrose: Endrer vindrosefunksjonen på
den gjeldende instrumentsiden.
2.0 Konfigurasjonsinnstillinger for FILT
I konfigurasjonsmenyen for filter kan du justere demping av
dataene som mottas fra sensoren, før de vises i hver
datakategori (2.1 til og med 2.9).
Jo høyere du angir oppdateringshastigheten (0 til og med 9) for
hver datakategori, jo mer data dempes for å fjerne de mest
ekstreme avlesningene. Hvis du for eksempel angir et høyere
filter for TWS, kan dette gi en mer stabil avlesning av
vindhastighet ved stormfulle forhold.
Ordlisten definerer forkortelsene for datatypene som brukes i
denne menyen (Ordliste over forkortelser, side 4).
3.0 Konfigurasjonsinnstillinger for UNIT
3.1 WIND: Endrer måleenheten som brukes for vindhastighet.
3.2 BSP: Endrer måleenheten som brukes for båtens hastighet.
4.0 Konfigurasjonsinnstillinger for SENS
4.1 WIND: Slår på eller av data fra den tilkoblede trådløse
vindsensoren. Når de er slått av, sendes ikke data fra den
tilkoblede trådløse vindsensoren over NMEA 2000 nettverket.
4.2 ANGL: Justerer vinkelen til vindsensoren for å rette inn med
fronten av båten.
4.3 RSSI: Viser signalstyrken mellom instrumentet og den
trådløse vindsensoren.
4.4 BSP%: Justerer kalibreringen av informasjon om båtens
hastighet, som vises på instrumentet.
MERK: Denne justeringen påvirker bare informasjonen som
vises på det maritime instrumentet. Andre enheter som
bruker hastighetsinformasjon fra NMEA 2000 nettverket, må
kalibreres separat ved behov.
5.0 Konfigurasjonsinnstillinger for WEAR
5.1 ENBL: Aktiverer tilkobling til en kompatibel Garmin
smartenhet.
5.2 CONN: Oppretter en tilkobling til en kompatibel Garmin
smartenhet.
6.0 Konfigurasjonsinnstillinger for SYST
6.1 LGHT: Justerer bakgrunnsbelysningsnivået på en skala fra 0
til 100 %.
6.2 COLR: Angir fargen på instrumentskjermen.
Innstillingene C00 til og med C06 er de egendefinerte
fargene som er tilgjengelige lokalt på det maritime
instrumentet.
3
Innstillingen C07 er en innstilling for egendefinert farge som
styres av andre instrumenter på NMEA 2000 nettverket.
6.3 BEEP: Slår tastelydene på eller av.
6.4 POWR: Lar deg endre hvordan du slår på instrumentet.
Alternativet AuT slår på instrumentet automatisk når NMEA
2000 nettverket slås på.
Alternativet OFF holder instrumentet slått av når NMEA 2000
nettverket slås på. Instrumentet må slås på ved å trykke på
.
6.5 PGES: Angir antall instrumentsider.
6.6 SCRL: Angir og justerer at instrumentskjermbildene blas
gjennom automatisk. Verdien du angir (0 til og med 9),
representerer antall sekunder mellom hvert skjermbildeskifte.
Innstillingen 0 slår av at det blas.
6.7 DFLT: Nullstiller det maritime instrumentet til
fabrikkinnstillingene.
6.8 VRSN: Viser den installerte programvareversjonen.
STR: (undermeny for styring) Filterets undermeny som justerer
oppdateringshastigheten for styringsveiledningen.
SYST: (systemmeny) Menykategorien som inneholder
konfigurasjonselementer for systemet.
TRU: (faktisk vindvinkel) Vises i datafeltet oppe til venstre.
Vinkelen til vinden, kompensert av fartøyets kjørehastighet.
TWA: (faktisk vindvinkel) Vinkelen til vinden, kompensert av
fartøyets kjørehastighet.
TWD: (faktisk vindretning) Den faktiske vindretningen i henhold
til nord.
TWS: (faktisk vindhastighet) Hastigheten til vinden, kompensert
av fartøyets kjørehastighet.
VMG: (snittfart mot mål) Se Snittfart mot mål, side 4.
WIND: (undermeny for vind) Enhetens undermeny som justerer
måleenheten som representerer vindhastighet.
WXDR: (undermeny for vindsvinger) Sensorens undermeny som
slår på og av data fra den tilkoblede vindsensoren.
Tillegg
Snittfart mot mål (VMG) er hastigheten mot eller bort fra vinden.
VMG beregnes ved å bruke data om båtens hastighet fra
sensorene på NMEA 2000 nettverket.
Snittfart mot mål
Ordliste over forkortelser
Denne enheten bruker forkortelser på mange skjermbilder for å
angi menyen, innstillingen eller hvilken type data som blir vist.
ALOG: (undermeny for analog) Filterets undermeny som
justerer dempingshastigheten for vinddata på vindrosen.
ANGL: (undermeny for vinkel) Sensorens undermeny som
justerer forskyvningen til vindvinkelen i dataene fra
vindsensoren.
APP: (relativ vindvinkel) Vises i datafeltet øverst til venstre.
Vindvinkelen, målt i henhold til baugen.
AWA: (relativ vindvinkel) Vindvinkelen, målt i henhold til baugen.
AWS: (relativ vindstyrke) Målt vindstyrke.
BEEP: (undermeny for tastelyder) Systemets undermeny som
aktiverer og deaktiverer tastelyder.
BSP: (båtens hastighet) Båtens hastighet i vannet.
BSP%: (undermeny for båtens hastighet) Sensorens undermeny
som justerer hastighetsdataene som vises, fra en tilkoblet
hastighetssensor.
BTW: (retning til veipunkt) Reiseretningen mot et
destinasjonsveipunkt.
COLR: (undermeny for farge) Systemets undermeny som endrer
fargen på instrumentskjermbildet.
CTS: (kursen du skal styre etter) Den beregnede kursen til en
destinasjon, som kompenserer for avdrift.
DATA: (datameny) Menykategorien som inneholder
konfigurasjonselementer for instrumentside.
FILT: (filtermeny) Menykategorien som inneholder
konfigurasjonselementer for datafilter.
LGHT: (bakgrunnsbelysning) Systemets undermeny som
justerer lysstyrkenivået til bakgrunnsbelysningen.
MEM: (minne: MEM1 og MEM2) Lagrede verdier for babord og
styrbord, brukes ved bauting i styrepilotmodus.
PGES: (undermeny for sider) Systemets undermeny som
konfigurerer antall instrumentskjermbilder som vises.
POWR: (undermeny for aktivering) Systemets undermeny som
aktiverer automatisk aktivering.
RSSI: (undermeny for signalstyrke) Sensorens undermeny som
viser signalstyrken mellom instrumentet og den trådløse
vindsensoren.
SENS: (sensormeny) Menykategorien som inneholder
konfigurasjonselementer for sensoren.
4
À
Á
Â
Vindretning
VMG
Båtens hastighet
Tillegg
Indeks
A
ANT enheter 3
D
data 3
datafelter 4
I
ikoner 1
innstillinger 2, 3
instrumentdata 1
instrumenter 1
sideoppsett 1
K
klokke 3
konfigurasjon 2, 3
S
sider 3
skjermbilde 1
T
tastatur 1
taster 1
Indeks
5
support.garmin.com
Juni 2018
190-02003-38_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising