Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Pokyny pro instalaci

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Pokyny pro instalaci
GNX™ 20/21 Pokyny pro instalaci
Chcete-li dosáhnout nejlepšího možného výkonu, nainstalujte
námořní přístroj v souladu s těmito pokyny. Pokud se během
instalace vyskytnou potíže, obraťte se na oddělení zákaznické
podpory Garmin Product Support nebo vyhledejte radu
instalačního odborníka.
Tento přístroj komunikuje se snímači a zařízeními NMEA 2000
a po připojení k příslušným snímačům zobrazuje informace, jako
je například rychlost, směr a hloubka vody. Přístroj může
pomocí volitelného datového kabelu komunikovat také se
zařízením NMEA 0183.
®
®
®
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
• Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
support.garmin.com.
• Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
OZNÁMENÍ
Toto zařízení by mělo být namontováno v místě, kde nebude
vystaveno extrémním teplotám či podmínkám. Teplotní rozsah
pro toto zařízení je uveden ve specifikacích produktu. Delší
vystavení teplotám překračujícím stanovený teplotní rozsah při
skladování nebo za provozních podmínek může způsobit
poruchu zařízení. Poškození způsobené extrémními teplotami a
související následky nebudou pokryty zárukou.
Montážní povrch musí být rovný, aby nedošlo při montáži
k poškození zařízení.
Přiložený instalační materiál a šablonu lze použít k zapuštěné
montáži zařízení do palubní desky. Chcete-li zařízení
namontovat tak, aby působilo dojmem zarovnání s přední
stranou palubní desky, je nutné u prodejce Garmin zakoupit
sadu pro plochou montáž (doporučuje se profesionální
instalace).
Při výběru místa montáže vezměte v úvahu tyto skutečnosti.
• Místo montáže by mělo být v úrovni očí nebo pod ní, aby
poskytovalo optimální zobrazení během řízení lodi.
Leden 2017
• Instalační místo by mělo být menší než úhel zobrazení 45°
pro námořní přístroj se standardním displejem LCD GNX 20
a menší než úhel zobrazení 50° pro námořní přístroj
s invertovaným displejem LCD GNX 21. Inverze barev
obrazovky se objeví v případě, že je úhel zobrazení vyšší než
30° směrem doleva na zařízení GNX 20 a pokud je úhel
zobrazení vyšší než 60° směrem nahoru na zařízení GNX 21.
• Místo montáže by mělo umožňovat snadný přístup
k tlačítkům zařízení.
• Montážní plocha musí být dostatečně pevná, aby udržela
hmotnost přístroje a chránila přístroj před nadměrnými
vibracemi nebo nárazy.
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.
• Prostor za montážní plochou musí poskytovat prostor pro
vedení a připojení kabelů.
Instalace zařízení
OZNÁMENÍ
Pokud montujete zařízení do skelné vaty, doporučuje se při
vrtání čtyř zkušebních otvorů použít trochu zahloubení na
vyvrtání válcového zahloubení mezery pouze skrz horní vrstvu
pryskyřičného povlaku. To pomůže zabránit popraskání vrstvy
pryskyřičného povlaku při utahování šroubů.
Šrouby z nerezové oceli se mohou při šroubování a přílišném
utažení do skelné vaty zaseknout. Garmin doporučuje před
montáží šroubů aplikaci protizasekávacího lubrikantu.
Dodanou šablonu a instalační materiál lze použít k zapuštěné
montáži zařízení do palubní desky. Chcete-li zařízení
namontovat tak, aby byla obrazovka zarovnaná palubní deskou,
je nutné u prodejce zakoupit sadu pro plochou montáž Garmin.
1 Ořízněte šablonu pro zapuštěnou montáž a ujistěte, že se
vejde na místo, na které chcete námořní přístroj namontovat.
Šablona pro zapuštěnou montáž je součástí balení produktu.
2 Sejměte vrstvu z lepicí plochy na zadní straně šablony a
použijte ji na místě, kde chcete námořní přístroj namontovat.
Chcete-li
raději vyříznout otvor vykružovačkou namísto 90
3
mm (3,5 palcové) pily na otvory, začněte řezání montážní
plochy vyvrtáním pilotního otvoru 10 mm (3/8 palcovým)
vrtákem.
4 Pomocí vykružovačky nebo 90 mm (3,5 palcové) pily na
otvory vyřízněte montážní plochu po straně přerušované čáry
označené na šabloně pro zapuštěnou montáž.
5 V případě potřeby lépe přizpůsobte velikost otvoru pomocí
pilníku a smirkového papíru.
6 Vložte námořní přístroj do výřezu a ověřte si, zda se
montážní otvory na šabloně nacházejí na správných místech.
7 Pokud montážní otvory nejsou správné, označte správná
místa pro montážní otvory.
8 Vyjměte námořní přístroj z výřezu.
9 Vyvrtejte 2,8 mm (7/64 palcové) vodicí otvory.
Pokud námořní přístroj montujete do laminátu, použijte
trochu zahloubení, jak je uvedeno v upozornění.
10 Vyjměte zbytek šablony.
11 Umístěte těsnění, které je součástí balení, na zadní stranu
zařízení a aplikujte okolo něj tmel na lodě, abyste zabránili
prosakování do palubní desky.
12 Pokud po montáži nebudete mít přístup k zadní straně
zařízení, připojte k zařízení všechny potřebné kabely ještě
před vložením zařízení do výřezu.
POZNÁMKA: Abyste zabránili korozi kovových kontaktů,
zakryjte nepoužité konektory připojenými ochrannými
krytkami.
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01659-81_0B
13 Vložte námořní přístroj do výřezu.
14 Bezpečně upevněte námořní přístroj na montážní ploše
pomocí dodaných šroubů.
Pokud námořní přístroj montujete do laminátu, použijte
trochu protizadíracího lubrikantu, jak je uvedeno
v upozornění.
15 Zaklapněte rámeček À na místo.
Položka
Co je třeba vzít v úvahu při připojování
Námořní přístroj se připojuje ke zdrojům napájení a dat
prostřednictvím sítě NMEA 2000. Kromě toho lze námořní
přístroj připojit ke zdroji dat NMEA 0183 pomocí datového
kabelu (není součástí dodávky).
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA
2000
OZNÁMENÍ
Pokud máte na lodi stávající síť NMEA 2000, měla by už být
připojená k napájení. Napájecí kabel NMEA 2000 nepřipojujte
ke stávající síti NMEA 2000, protože by měl být k síti NMEA
2000 připojen pouze jeden zdroj napájení.
Pokud instalujete přiložený napájecí kabel NMEA 2000, je nutné
ho připojit k lodnímu spínači zapalování nebo prostřednictvím
jiného sériového spínače. Zařízení NMEA 2000 vybijí baterii,
pokud je napájecí kabel NMEA 2000 připojený k baterii přímo.
Námořní přístroj se připojuje k síti NMEA 2000 na lodi pomocí
portu označeného jako NMEA 2000. Síť NMEA 2000 zajišťuje
námořnímu přístroji napájení a data ze zařízení kompatibilních
s formátem NMEA 2000, jako je například snímač větru.
Obsažené kabely a konektory sítě NMEA 2000 umožňují připojit
zařízení je stávající síti NMEA 2000 nebo v případě potřeby
vytvořit základní síť NMEA 2000.
Pokud se sítí NMEA 2000 nejste obeznámeni, měli byste si
prostudovat kapitolu „NMEA 2000 Základní informace o síti“ v
Technické referenci NMEA 2000 produktů. Chcete-li referenci
stáhnout, klikněte na odkaz „Manuals“ (Návody) na stránce
produktu pro vaše zařízení na webu www.garmin.com.
2
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Popis
Snímač větru
Námořní přístroj
Spínač zapalování nebo sériový spínač
NMEA 2000 napájecí kabel
NMEA 2000 kabel s vývody
zdroj napájení 12 V stejnosměrné
NMEA 2000 koncovka nebo páteřní kabel
NMEA 2000 konektor typu T
NMEA 2000 koncovka nebo páteřní kabel
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA
0183
• Námořní přístroj může přijímat data NMEA 0183 z jednoho
zařízení pomocí datového kabelu NMEA (není součástí
dodávky), avšak nemůže přenášet data ze zařízení NMEA
0183 do sítě NMEA 2000.
• Pokud vyměňujete zastaralý námořní přístroj Garmin, který
v současnosti využívá datový kabel NMEA, není třeba
kupovat nový datový kabel, ale pravděpodobně bude třeba
vyměnit pojistný kroužek se čtvrtinovou otáčkou za pojistný
kroužek opatřený závity. Další informace vám poskytne
prodejce společnosti Garmin nebo je naleznete na webových
stránkách www.garmin.com.
• Pokyny k instalaci dodané spolu se zařízením kompatibilním
s formátem NMEA 0183 by měly obsahovat informace nutné
k identifikaci přenosových vodičů (Tx) A (+) a B (-).
• Při připojování zařízení NMEA 0183 dvěma přenosovými
vodiči není třeba připojovat sběrnici NMEA 2000 a zařízení
NMEA 0183 ke společnému uzemnění.
• Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze jedním
přenosovým vodičem (Tx), musí být sběrnice NMEA 2000 a
zařízení NMEA 0183 připojeny ke společnému uzemnění.
• Je-li vedení prodloužené, měli byste použít nejméně vodič se
specifikací 0,33 mm2 (22 AWG).
• Veškerá připojení je nutné pájet a utěsnit smršťovací izolační
trubicí.
Barva vodiče Funkce vodiče
Červená
Červený vodič se nachází pouze v některých variantách
datového kabelu a neměl by se připojovat.
Černá
Příslušenství (-). Tento vodič se používá pouze při
připojování námořního přístroje k anténě Garmin HVS
GPS.
Žlutá
Příslušenství (+). Tento vodič se používá pouze při
připojování námořního přístroje k anténě Garmin HVS
GPS.
GNX 20/21 Pokyny pro instalaci
Barva vodiče Funkce vodiče
Položka Popis
Modrá
Tx/A (+). Tento vodič se používá pouze při připojování
námořního přístroje k anténě Garmin HVS GPS.
À
Bílá
Tx/B (-). Tento vodič se používá pouze při připojování
námořního přístroje k anténě Garmin HVS GPS.
Hnědá
Rx/A (+)
Zelená
Rx/B (-)
Á
Â
Námořní přístroj s datovým kabelem NMEA (není součástí
dodávky)
zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Anténa Garmin HVS GPS
Položka Barva vodiče námořního přístroje
Zapojovací schémata zařízení NMEA 0183
Toto schéma představuje příklad připojení ke standardnímu
zařízení NMEA 0183 se dvěma vodiči Tx.
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Barva vodiče antény
Neuvedeno
Červená
Černá
Černá
Žlutá
Oranžová
Modrá
Bílá
Bílá
Bílá, oranžová
Hnědá
Šedá
Zelená
Bílá, červená
Technické údaje
Položka Popis
À
Á
Â
Technické údaje
Měření
Námořní přístroj s datovým kabelem NMEA (není součástí
dodávky)
Rozměry bez sluneční clony
(V׊×H)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 palce)
zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Rozměry se sluneční clonou
(V׊×H)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 palce)
Zařízení vyhovující formátu NMEA 0183
Barva vodiče
Garmin
Funkce vodiče
zařízení NMEA 0183
Hmotnost bez sluneční clony 247 g (8,71 unce)
Neuvedeno
Neuvedeno
Napájení
Rozsah teplot
Od -15 ° do 70 °C (od 5 ° do 158 °F)
Neuvedeno
Neuvedeno
Uzemnění datového
přenosu
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
209 mm (8,25 palce)
Rx/A (+)
Hnědá
Tx/A (+)
Materiál
Rx/B (-)
Zelená
Tx/B (-)
Pouzdro: Plně utěsněný polykarbonát,
odolný proti vodě dle standardů IEC
60529 IPX7
Objektiv: Sklo s úpravou proti oslnění
Příkon
Maximálně 2,5 W
Maximální napětí jednotky
32 V DC
Vstupní napětí NMEA 2000
9 – 16 V stejnosměrné
Číslo ekvivalentního zatížení
(LEN) NMEA 2000
6 (300 mA při 9 V stejnosměrné)
Položka Funkce vodiče
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Toto schéma představuje příklad připojení ke standardnímu
zařízení NMEA 0183 s jedním vodičem Tx.
Hmotnost se sluneční clonou 283 g (9,98 unce)
Informace PGNNMEA 2000
Typ
PGN
Popis
Odesílání a příjem 059392 Potvrzení ISO
Položka Popis
059904 Žádost ISO
À
Námořní přístroj s datovým kabelem NMEA (není součástí
dodávky)
Á
Síť NMEA 2000 (musí být připojena ke stejnému uzemnění
jako datový kabel NMEA)
126208 NMEA: Funkce skupiny příkazu, žádosti a
potvrzení
zdroj napájení 12 V stejnosměrné
126464 Odesílání funkce skupiny seznamu PGN
Â
Ã
Zařízení vyhovující formátu NMEA 0183
Položka Funkce vodiče
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
060928 Vyžádání adresy ISO
126996 Informace o produktu
Barva vodiče
Garmin
Funkce vodiče
zařízení NMEA
0183
Neuvedeno
Neuvedeno
Napájení
Neuvedeno
Neuvedeno
Uzemnění napájení
Rx/B (-)
Zelená
Uzemnění datového
přenosu
Rx/A (+)
Hnědá
Tx
Přijmout
126992 Systémový čas
127245 Kormidlo
127250 Směr plavidla
127508 Stav baterie
128259 Rychlost: Vůči vodě
128267 Hloubka vody
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
129026 COG a SOG: Rychlá aktualizace
Toto schéma představuje příklad připojení k anténě Garmin
HVS GPS.
129029 Data pozice GNSS
129283 Chyba křížení trasy
129284 Navigační data
129285 Informace o navigační trase a trasovém
bodu
129539 Rozptyl přesnosti GNSS (DOP)
130306 Údaje o větru
130310 Parametry prostředí
GNX 20/21 Pokyny pro instalaci
3
Typ
PGN
Popis
130311 Parametry prostředí
130312 Teplota
130313 Vlhkost
130314 Skutečný tlak
NMEA Informace 0183
Je-li přístroj připojen k volitelnému zařízení kompatibilnímu
s formátem NMEA 0183, může přijímat tyto věty NMEA 0183.
Věta
Popis
BOD
Směr (počátek k cíli)
DBT
Hloubka pod sondou
DTM
Používané datum
DPT
Hloubka
GGA
Opravná data systému GPS
GLL
Zeměpisná poloha (délka a šířka)
GRMB
Data systému GPS
GRME
Chybová data pozice GPS
GSA
GNSS DOP a aktivní satelity
GSV
Satelity GNSS v dohledu
HDG
Směr, odchylka a variace
HDM
Směr, magnetický
HDT
Směr, skutečný
MDA
Meteorologický kompozit
MTW
Teplota vody
MWD
Směr a rychlost větru
MWV
Rychlost a úhel větru
RMB
Doporučené minimální navigační informace
RMC
Doporučená minimální specifická data GNSS
THS
Data snímače směru
VHW
Rychlost a směr proudění vody
WPL
Poloha trasového bodu
XTE
Chyba křížení trasy
Úplné informace o formátu a větách asociace NMEA (National
Marine Electronics Association) lze zakoupit od organizace:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GNX™ 20/21 je
obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® a logo NMEA 2000 jsou registrované obchodní značky asociace
National Marine Electronics Association.
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising