Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | User manual | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Brugervejledning

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Brugervejledning
GNX™ 20/21
Brugervejledning
Marts 2016
190-01659-36_0C
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og Nexus er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GNX™ og GND™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Brug af stopuret til kapsejlads ..................................................... 1
Profiler............................................................................. 1
Valg af en profil ........................................................................... 1
Gendanne profiler til deres standardindstillinger ........................ 1
Instrumentsider .............................................................. 1
Bladre gennem instrumentsider .................................................. 1
Konfigurering af datafelterne ...................................................... 1
Redigering af layout for instrumentsider ..................................... 2
Tilføjelse af en instrumentside .................................................... 2
Fjernelse af en instrumentside .................................................... 2
Enhedskonfiguration......................................................2
Løsning af en konflikt vedrørende kombineret netværk ............. 2
Systemindstillinger ...................................................................... 2
Displayindstillinger ...................................................................... 2
Visning og redigering af NMEA indstillinger ............................... 2
NMEA 0183 Oplysninger om datatype ....................................... 3
Registrering af din enhed ........................................................... 3
Appendiks....................................................................... 3
Datafelter .................................................................................... 3
Indeks .............................................................................. 4
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
BEMÆRK: Visse funktioner er kun tilgængelige, hvis de
relevante sensorer er tilsluttet enheden.
Navigeringsudstyret giver dig mulighed for at få vist datakilder
fra sensorer via et NMEA 0183 netværk.
Udstyret kan også modtage data fra Nexus instrumenter og
sensorer vha. en GND™ 10 enhed (sælges separat).
®
®
I løbet af den indledende opsætning kan du vælge en
forudindstillet profil, eller du kan oprette en tilpasset profil. Du
kan til enhver tid vælge en anden profil.
MOTORBÅD: Denne profil viser instrumenter, som er nyttige i
en motorbåd. Tilgængelige standardinstrumenter omfatter
GPS­hastighedsoplysninger, GPS­kursoplysninger, dybde,
pejling til waypoint, afstand til næste waypoint og
vandtemperatur.
CRUISING: Denne profil viser instrumenter, som er nyttige til
cruising i en sejlbåd. Tilgængelige standardinstrumenter
omfatter sand vindhastighed, GPS­hastighedsoplysninger,
GPS­kursoplysninger, pejling til waypoint, afstand til næste
waypoint, sand vindvinkel og dybde.
KAPSEJLADS: Denne profil viser instrumenter, som er nyttige
til kapsejlads i en sejlbåd. Tilgængelige standardinstrumenter
omfatter GPS­hastighedsoplysninger, sand vindhastighed,
sand vindvinkel, kurs, pejling til waypoint og afstand til næste
waypoint.
BRUGERDEFINERET: Denne profil giver dig mulighed for at
tilpasse siden til at vise instrumenter, som er egnede til dine
specifikke sejladsbehov. Standardsiden viser oplysninger om
hastighed over grunden.
Valg af en profil
> INDSTILLING > PROFILER.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
Gendanne profiler til deres standardindstil­
linger
Vælges for at gå tilbage til den forrige menu eller til instru­
mentsiden.
Du kan gendanne fabriksindstillingerne for profiler.
> INDSTILLING > PROFILER > NULSTIL
1 Vælg
STANDARDINDSTILLINGER.
2 Vælg AKTUEL PROFIL eller ALLE PROFILER.
Vælges for at få vist menuen for en instrumentside.
eller
Vælges for at få vist skærmindstillingerne.
Tryk to gange for at få vist indstillingerne for baggrundslys.
Holdes nede for at få vist indstillingerne for strøm slukket.
Brug af stopuret til kapsejlads
Du kan bruge stopuret til kapsejlads til at tælle ned til en
kapsejlads og derefter måle varigheden af kapsejladsen. Du kan
tilføje stopuret til kapsejlads som et datafelt på en side.
TIP: Du kan åbne skærmbilledet med stopuret til kapsejlads
hurtigt ved at holde
nede fra en hovedside.
1 På en side, hvor stopuret til kapsejlads er aktivt, skal du
vælge
> KONFIGURER DATAFELTER >
INDSTILLINGER FOR STOPUR TIL KAPSEJLADS.
2 Vælg en funktion:
• Når enheden er i Før kapsejlads­tilstand og er stoppet
eller kører, skal du vælge NULSTIL, START eller
INDSTILLING.
• Når enheden er i Før kapsejlads­tilstand og kører, kan du
synkronisere stopuret til næste minut op eller næste minut
ned eller vælge STOP.
• Når enheden er i Kapsejlads­tilstand, og stopuret til
kapsejlads tæller op, kan du synkronisere stopuret tilbage
til 0:00 eller vælge STOP.
Profiler
Profiler er en samling af instrumentsider, der kan tilpasses.
Profiler kan bestå af instrumentsider, der viser ens data, f.eks.
GPS­hastighed og GPS­kursoplysninger.
Introduktion
Instrumentsider
Vælges for at rulle igennem instrumentsiderne og
menuerne.
Bladre gennem instrumentsider
Vælg
eller
fra startsiden.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge den automatiske rullefunktion til at løbe igennem
alle instrumentsiderne.
1 Vælg .
2 Vælg INDSTILLING > AUTO SCROLL.
3 Vælg, hvor længe enheden skal vise hver instrumentside.
BEMÆRK: Hvis tiden indstilles til nul, deaktiveres den
automatiske rullefunktion.
Konfigurering af datafelterne
Data på en instrumentside kan vises på forskellige måder
afhængigt af den viste instrumentside.
Vælg
> KONFIGURER DATAFELTER.
Konfiguration af grafdatafelter
Visse instrumentsider viser grafdata. Du kan konfigurere de
data, der vises på graferne.
> KONFIGURER
1 På instrumentsiden skal du vælge
DATAFELTER > GRAFINDSTILLINGER.
2 Vælg en funktion:
• Du kan bestemme, i hvor lang tid grafdataene vises, ved
at vælge GRAFVARIGHED.
• Du kan konfigurere skalaen for de værdier, der vises på
grafen, ved at vælge GRAFISK SKALA.
1
Redigering af layout for instrumentsider
BEMÆRK: Du kan ændre layoutet for en instrumentside for at
få vist op til tre datefelter fra tilsluttet udstyr.
>
1 Fra den instrumentside, du vil ændre, skal du vælge
REDIGER AKTUEL SIDE > SKIFT LAYOUT.
2 Vælg det antal felter, du ønsker at få vist på instrumentsiden.
3 Vælg det felt, der skal ændres.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg de data, der skal vises i feltet.
6 Gentag trin 3 til 5 for hvert ekstra felt, du vil tilpasse.
7 Vælg UDFØRT.
Tilføjelse af en instrumentside
Du kan oprette en brugerdefineret side. Du kan tilføje op til tre
instrumenter fra instrumentsamlinger til visning på en
brugerdefineret side.
> TILFØJ/FJERN SIDE > TILFØJ SIDE.
1 Vælg
2 Vælg ÉN FUNKTION, TO FUNKTIONER eller TRE
FUNKTIONER.
3 Vælg en samling af instrumentsider.
4 Vælg et antal.
5 Vælg en tom funktion, hvis det er nødvendigt.
eller
for at rulle gennem instrumentsiderne.
6 Vælg
7 Vælg en instrumentside, du vil tilføje.
Fjernelse af en instrumentside
1 Vælg den instrumentside, der skal fjernes.
> TILFØJ/FJERN SIDE > FJERN SIDE.
2 Vælg
3 Vælg JA.
Enhedskonfiguration
Løsning af en konflikt vedrørende
kombineret netværk
Når enheden er tændt, kan den registrere, hvis den tidligere er
blevet synkroniseret med instrumenter på et andet netværk.
Dette kan ske, hvis enheden tidligere er blevet installeret på et
andet fartøj og synkroniseret med instrumenter på det andet
fartøjs netværk. Hvis indstillingerne ikke nulstilles til
fabriksindstillingerne (Gendanne profiler til deres
standardindstillinger, side 1), registrerer enheden en konflikt,
som skal løses.
> INDSTILLING > DER BLEV REGISTRERET
1 Vælg
KOMBINEREDE NETVÆRK.
2 Vælg en funktion:
• Du kan synkronisere eksisterende instrumenter på
netværket med enheden ved at vælge NEJ.
• Du kan synkronisere enheden med eksisterende
instrumenter på netværket ved at vælge JA.
Systemindstillinger
Vælg
> INDSTILLING > SYSTEM.
ENHEDER: Ændring af måleenheder.
RETNING: Indstiller den reference og varians, der bruges til at
beregne kursoplysninger.
BIPPER: Indstiller, hvornår der anvendes lyd.
GPS­POSITION: Indstiller positionsformat og kortdatum.
Kortdatum afhænger af positionsformatet.
AUTOTÆND: Lader enheden tændes automatisk, når NMEA
netværket aktiveres.
2
SPROG: Indstiller sproget for skærmen.
TID: Indstiller tidsformat, tidszone og sommertid for din
placering.
SYSTEMINFORMATION: Viser softwareinformation.
FABRIKSOPSÆTNING: Gendanner enhedens
fabriksindstillingsværdier.
Valg af kursvisningstype
> INDSTILLING > SYSTEM > RETNING.
1 Vælg
2 Vælg NORDREFERENCE.
3 Vælg en funktion:
• Du kan vælge automatisk at indstille den magnetiske
deklination for din GPS­position ved at vælge
MAGNETISK.
• Du kan indstille geografisk nord som kursreference ved at
vælge SAND.
• Du kan indstille nord­gitter (000°) som kursreference
(000°) ved at vælge GITTER.
Konfiguration af bipper
Du kan konfigurere bipperen, så den siger en lyd, når der
trykkes på tasterne.
Vælg
> INDSTILLING > SYSTEM > BIPPER.
Konfiguration af positionsformat
BEMÆRK: Undgå at ændre positionsformatet eller kortdatum,
hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet
positionsformat.
> INDSTILLING > SYSTEM > GPS­POSITION.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Du kan ændre det positionsformat, som en udlæsnings
vises i, ved at vælge POSITIONSFORMAT.
• Du kan ændre det koordinatsystem, som kortet er
struktureret efter, ved at vælge KORTDATUM.
Konfiguration af datakilder
Instrumenter, som er tilsluttet til din enhed og leverer data, f.eks.
vindsensorer eller hastighedssensorer, kan konfigureres via din
enhed. Se brugervejledningen til instrumentet for at få flere
oplysninger.
> INDSTILLING > DATAKILDER.
1 Vælg
Vælg
en
datakilde,
og konfigurer den.
2
3 Vælg dit instrument.
4 Vælg en kilde, og konfigurer.
Displayindstillinger
Vælg
> INDSTILLING > DISPLAY.
BAGGRUNDSLYS: Indstiller lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
FARVE: Indstiller skærmfarven.
NETVÆRKSDELING: Deler indstillinger for baggrundsbelysning
med enheder på tværs af NMEA 2000 eller NMEA 0183
netværk.
®
Visning og redigering af NMEA indstillinger
Du kan se oplysninger om NMEA eller NMEA 2000 enheden og
ændre tilgængelige enhedsspecifikke funktioner for enheden.
1 Vælg .
2 Vælg INDSTILLING.
3 Vælg NMEA 0183 eller NMEA 2000 ENHEDER.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Du kan få vist oplysninger om enheden såsom du vil have
vist oplysninger om, f.eks. softwareversion og
serienummer ved at vælge ENHEDSLISTE.
Enhedskonfiguration
• Du kan redigere navnet på en enhed ved at vælge
ETIKETENHEDER.
NMEA 0183 Oplysninger om datatype
Hver NMEA certificeret sensor leverer unikke oplysninger til den
NMEA certificerede skærmenhed såsom GNX 20/21. De data,
som du kan vise på din skærm, afhænger af de sensorer, som
du har installeret og konfigureret. Se Generelt NMEA Emnet
Datatypekrav i Manualen Teknisk reference for Garmin NMEA
produkter på www.garmin.com/support.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Appendiks
Datafelter
ABS: Absolut, i forhold til et andet datafelt. For eksempel
absolut luftfugtighed.
AIR: Lufttemperaturen.
AVG: Den gennemsnitlige mængde.
AWA: Vindvinklen målt i forhold til fartøjets forstavn.
AWS: Den målte vindhastighed.
BAR: Det aktuelle tryk med kalibrering.
BAT: Batterispændingen.
BSP: Bådens hastighed i forhold til vandet.
BTW: Retningen fra din aktuelle position til en destination. Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
COG: Den faktiske rejseretning, uanset hvilken kurs der følges,
samt midlertidige variationer i retning.
CTS: Den retning, du skal styre mod for at komme tilbage på
den kurs, du indstillede ved navigationens start.
DIS: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor eller den
aktuelle aktivitet.
DPT: Vanddybden. Din enhed skal være sluttet til en NMEA
0183 eller NMEA 2000 enhed, der er i stand til at registrere
vanddybden.
DRF: Strømhastigheden.
DTW: Afstanden til waypointet.
ELV: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
ERR: Nøjagtigheden af den aktuelle position, når der bruges
GPS.
GWD: Vindretningen i forhold til jorden med reference fra nord.
GWS: Vindhastigheden i forhold til jord.
HDG: Den retning, båden peger i.
HUM: Luftfugtigheden.
MAX: Maksimum i forhold til et andet datafelt. For eksempel
maksimumhastighed.
MIN: Minimum i forhold til et andet datafelt. For eksempel
minimumhastighed.
ODO: En løbende beregning af tilbagelagt distance for alle ture.
Denne måling slettes ikke ved nulstilling af tripdata.
OTH: Halseretningen modsat fartøjets retning baseret på den
aktuelle halseretning.
POS: Fartøjets aktuelle position.
Appendiks
RACE: Timeren til kapsejlads.
REF: En styrepilotreference.
REL: I forhold til et andet datafelt. For eksempel relativ
luftfugtighed.
RUD: Roret i forhold til et andet datafelt. For eksempel rorvinkel.
SEA: Vandtemperaturen.
SOG: Den faktiske rejsehastighed, uanset hvilken kurs der
følges, samt midlertidige variationer i retning.
STR: Styrepiloten.
TRP: En løbende beregning af den tilbagelagte distance siden
den sidste nulstilling.
TWA: Vindvinklen i forhold til vandet set fra bådens forstavn
med en bagbords eller styrbords vinkel på op til 180 grader.
TWD: Den sande vindretning i forhold til nord.
TWS: Den sande vindhastighed i forhold til fartøjet.
UTC: UTC (Universal Time Coordinated).
VMG: Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination
langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
WND: Velocity made good i modvind.
XTE: En cross track­fejl.
3
Indeks
A
automatisk rullefunktion 1
B
bipper 2
D
data 2
datafelter 3
displayindstillinger 2
E
enhed, registrering 3
F
fejlfinding 2
I
indstillinger 2
instrumenter 2
fjerne sider 2
konfigurering 1
tilføje sider 2
K
kurs, type 2
N
NMEA 0183 3
NMEA 2000 2
P
positionsformat 2
produktregistrering 3
profiler 1
gendanne 1
vælge 1
R
registrering af enheden 3
S
sider 1
stopur 1
stopur til kapsejlads 1
systeminformation 2
4
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising