Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Installeringsinstruksjoner

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for GNX™
20/21
Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime
instrumentet, slik at du oppnår best mulig ytelse. Hvis du har
problemer med installeringen, kan du kontakte Garmin
produktsupport eller få hjelp hos en profesjonell installatør.
Dette instrumentet kan kommunisere med NMEA 2000
sensorer og enheter og vise informasjon om hastighet, retning
og vanndybde når det er koblet til egnede sensorer.
Instrumentet kan også kommunisere med en NMEA 0183 enhet
ved hjelp av en datakabel (tilleggsutstyr).
®
•
•
•
®
®
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten før du begynner å bore eller skjære.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til support.garmin.com for å lese supportinformasjonen
som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Hensyn ved montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.
Monteringsoverflaten må være flat, slik at enheten ikke blir
skadet når den er montert.
Med festeanordningene og malen som følger med, kan du
bygge enheten inn i dashbordet. Hvis du vil montere enheten på
en annen måte slik at den ligger flatt med fronten av dashbordet,
må du kjøpe et flatmonteringssett (vi anbefaler at det installeres
av fagfolk) fra en forhandler for Garmin.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet bør være ved eller under øyenivå, slik at
den gir optimal sikt når du betjener fartøyet.
• Monteringsstedet bør være ved mindre enn 45°
visningsvinkel for GNX 20 maritimt instrument med standard
Januar 2017
•
LCD-skjerm og mindre enn 50° visningsvinkel for GNX 21
maritimt instrument med invertert LCD-skjerm. Speilvending
av skjermfarger skjer når visningsvinkelen er større enn 30°
grader i retning 09:00 på GNX 20, og når visningsvinkelen er
større enn 60° i retning 13:00 på GNX 21.
Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til tastene på enheten.
Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler i
området bak monteringsoverflaten.
Montere enheten
LES DETTE
Hvis du monterer enheten i glassfiber, anbefales det at du når
du borer de fire styrehullene, bruker en forsenkningsbits til å
bore en klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget
med gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i
gelbelegget når skruene strammes til.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet. Du må kjøpe et
flatmonteringssett fra en Garmin forhandler hvis du vil montere
enheten slik at skjermen er jevnt med dashbordet.
1 Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på
stedet der du skal montere det maritime instrumentet.
Malen for innbygging følger med i produktesken.
2 Fjern papiret fra limet på baksiden av malen, og fest den på
stedet der du skal montere det maritime instrumentet.
Hvis
du skal skjære ut hullet med en løvsag i stedet for en
3
hullsag på 90 mm (3,5 tommer), bruker du en borbits på
10 mm (3/8 tommer) til å bore et styrehull for å begynne å
skjære til monteringsoverflaten.
4 Bruk løvsagen eller hullsagen på 90 mm (3,5 tommer) til å
skjære monteringsoverflaten langs innsiden av den stiplede
linjen på innbyggingsmalen.
5 Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen
på hullet.
6 Plasser det maritime instrumentet i utsnittet for å bekrefte at
de fire monteringshullene på malen er riktig plassert.
7 Hvis monteringshullene ikke er korrekte, merker du av den
riktige plasseringen for monteringshullene.
8 Ta det maritime instrumentet ut av utsnittet.
9 Bor styrehullene på 2,8 mm (7/64 tommer).
Hvis du monterer det maritime instrumentet i glassfiber, må
du bruke en forsenkningsbits slik det angis i merknaden.
10 Fjern resten av malen.
11 Plasser den medfølgende pakningen bak på enheten, og
påfør tetningsmasse for båt rundt pakningen for å forhindre
lekkasje bak dashbordet.
12 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende
værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
13 Plasser det maritime instrumentet i utsnittet.
14 Fest det maritime instrumentet til monteringsoverflaten ved
hjelp av de medfølgende skruene.
Trykt i Taiwan
190-01659-78_0B
Hvis du monterer det maritime instrumentet i glassfiber, må
du bruke smøremiddel mot gnaging slik det angis i
merknaden.
15 Klikk kanten À på plass.
Element
Hensyn ved tilkobling
Det maritime instrumentet kan kobles til strøm- og datakilder via
et nettverk av typen NMEA 2000. Det maritime instrumentet kan
også kobles til en NMEA 0183 datakilde ved hjelp av en
datakabel (ikke inkludert).
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
LES DETTE
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm. Ikke koble NMEA 2000
strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Det skal
bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du installerer den medfølgende strømkabelen av typen
NMEA 2000, må du koble den til båtens tenningsbryter eller via
en annen innebygd bryter. NMEA 2000 enheter tapper
batterinivået hvis NMEA 2000 strømkabelen er koblet direkte til
batteriet.
Det maritime instrumentet kan kobles til et nettverk av typen
NMEA 2000 på båten via porten som er merket NMEA 2000.
Nettverket av typen NMEA 2000 forsyner det maritime
instrumentet med strøm og data fra enheter som er kompatible
med NMEA 2000, for eksempel en vindsensor. Med de
medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 kan du
enten koble enheten til et eksisterende nettverk av typen NMEA
2000 eller opprette et grunnleggende nettverk av typen NMEA
2000 ved behov.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Hvis du vil laste ned referansen, kan du
klikke på koblingen Brukerveiledninger på produktsiden for
enheten på www.garmin.com.
2
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
Vindsensor
Maritimt instrument
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Droppkabel for NMEA 2000
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Det maritime instrumentet kan motta NMEA 0183 data fra én
enhet via en datakabel for NMEA (ikke inkludert), men kan
ikke overføre data fra NMEA 0183 enheten til nettverket
NMEA 2000.
• Hvis du bytter ut et eldre maritimt instrument fra Garmin som
for øyeblikket bruker en datakabel for NMEA, trenger du ikke
å kjøpe en ny datakabel. Det kan imidlertid hende at du må
erstatte låseringen med kvart omdreining med en låsering
med gjenger. Ta kontakt med din lokale forhandler for
Garmin eller gå til www.garmin.com hvis du vil ha mer
informasjon.
• Installeringsinstruksjonene som fulgte med den NMEA 0183
kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til utgående (Tx) A (+) og B (-) ledninger.
• Når du kobler til NMEA 0183 enheter med to utgående
ledninger, er det ikke nødvendig for bussen NMEA 2000 og
NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.
• Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én utgående
ledning (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
• Du bør bruke minst 0,33 mm2 (22 AWG) ledning ved
forlenget kabeltrekking.
• Du må lodde og forsegle alle tilkoblingene med
varmekrymperør.
Lednings­
farge
Ledningsfunksjon
Rød
Den røde ledningen finnes bare på noen versjoner av
datakabelen, og bør ikke kobles til.
Svart
Tilbehør (-). Denne kabelen skal bare brukes når du
kobler det maritime instrumentet til en Garmin HVS
GPS-antenne.
Gul
Tilbehør (+). Denne kabelen skal bare brukes når du
kobler det maritime instrumentet til en Garmin HVS
GPS-antenne.
Installeringsinstruksjoner for GNX 20/21
Lednings­
farge
Ledningsfunksjon
Blå
Tx/A (+) Denne kabelen skal bare brukes når du kobler
det maritime instrumentet til en Garmin HVS GPSantenne.
Hvit
Tx/B (-). Denne kabelen skal bare brukes når du kobler
det maritime instrumentet til en Garmin HVS GPSantenne.
Brun
Rx/A (+)
Grønn
Rx/B (-)
Element Beskrivelse
À
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183
Dette diagrammet er et eksempel på en tilkobling til en standard
NMEA 0183 enhet med to Tx-ledninger.
Á
Â
Maritimt instrument med en datakabel for NMEA (ikke
inkludert)
Strømkilde på 12 VDC
Garmin HVS GPS-antenne
Element Ledningsfarge på maritimt
instrument
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Maritimt instrument med en datakabel for NMEA (ikke
inkludert)
Strømkilde på 12 VDC
NMEA 0183 kompatibel enhet
Element Garmin lednings­
funksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
I/T
Rød
Svart
Svart
Gul
Oransje
Blå
Hvit
Hvit
Hvit/oransje
Brun
Grå
Grønn
Hvit/rød
Spesifikasjoner
Garmin
ledningsfarge
Funksjon for
ledning for NMEA
0183
I/T
I/T
Strøm
I/T
I/T
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Spesifikasjon
Mål
Mål uten soldeksel
(H × B × D)
110 x 115 x 30 mm
(4,33 x 4,53 x 1,18 tommer)
Datajord
Mål med soldeksel
(H × B × D)
115 x 120 x 35,5 mm
(4,53 x 4,72 x 1,40 tommer)
Brun
Tx/A (+)
Vekt uten soldeksel
247 g (8,71 oz)
Grønn
Tx/B (-)
Vekt med soldeksel
283 g (9,98 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Trygg avstand fra et
kompass
209 mm (8,25 tommer)
Materiale
Etui: fullstendig tett polykarbonat, vanntett i
henhold til IEC 60529 IPX7-standardene
Objektiv: glass med beskyttelse mot
blendende lys
Strømforbruk
Maks 2,5 W
Maks spenning for enhet
32 VDC
Inngangsspenning for
NMEA 2000
9–16 VDC
6 (300 mA ved 9 VDC)
Dette diagrammet er et eksempel på en tilkobling til en standard
NMEA 0183 enhet med én Tx-ledning.
Element Beskrivelse
À
Maritimt instrument med en datakabel for NMEA (ikke
inkludert)
LEN-nummer (Load
Equivalency Number) for
NMEA 2000
Á
Nettverk av typen NMEA 2000 (må være koblet til den
samme jordingen som datakabelen for NMEA)
NMEA 2000 PGN­informasjon
Strømkilde på 12 VDC
Type
NMEA 0183 kompatibel enhet
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
Â
Ã
Element Garmin lednings­
funksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Ledningsfarge på antenne
PGN
Beskrivelse
059904 ISO-forespørsel
Garmin
ledningsfarge
Funksjon for
ledning for NMEA
0183
I/T
I/T
Strøm
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
I/T
I/T
Jording for strøm
126464 Send gruppefunksjon for PGN-liste
Rx/B (-)
Grønn
Datajord
Rx/A (+)
Brun
Tx
Dette diagrammet er et eksempel på en tilkobling til en Garmin
HVS GPS-antenne.
060928 ISO-adressekrav
126996 Produktinformasjon
Motta
126992 Systemtid
127245 Ror
127250 Fartøykurs
127508 Batteristatus
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129025 Posisjon: Rask oppdatering
Installeringsinstruksjoner for GNX 20/21
3
Type
PGN
Beskrivelse
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
129539 GNSS DOP (Dilution of Precision)
130306 Vinddata
130310 Miljøparametere
130311 Miljøparametere
130312 Temperatur
130313 Luftfuktighet
130314 Faktisk trykk
NMEA Informasjon om 0183
Når instrumentet er koblet til en NMEA 0183 kompatibel enhet,
kan det motta disse NMEA 0183 setningene.
Setning
Beskrivelse
BOD
Peiling fra opprinnelsessted til mål
DBT
Dybde under svinger
DTM
Datum som brukes
DPT
Dybde
GGA
Faste data for globalt posisjoneringssystem
GLL
Geografisk posisjon (breddegrad og lengdegrad)
GRMB
GPS-data
GRME
Feildata for GPS-posisjon
GSA
GNSS DOP og aktive satellitter
GSV
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
HDG
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
HDT
Faktisk retning
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MTW
Vanntemperatur
MWD
Vindretning og vindstyrke
MWV
Vindstyrke og -vinkel
RMB
Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
RMC
Anbefalt minimum spesifikke GNSS-data
THS
Kompassdata
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
XTE
Kryssrutefeil
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet
(National Marine Electronics Association) og tilhørende
setninger fra: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146, USA (www.nmea.org)
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GNX™ 20/21 er et varemerke for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National
Marine Electronics Association.
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising