Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | User guide | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Podręcznik użytkownika

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Podręcznik użytkownika
GNX™ 20/21
Podręcznik użytkownika
Marzec 2016
190-01659-40_0C
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin oraz Nexus są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
GNX™ oraz GND™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
®
®
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
®
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Korzystanie ze stopera regatowego ........................................... 1
Profile.............................................................................. 1
Wybieranie profilu ....................................................................... 1
Przywracanie ustawień domyślnych profilu ................................ 1
Strony instrumentów......................................................1
Przełączenie stron instrumentów ................................................ 1
Konfigurowanie pól danych ........................................................ 1
Dostosowywanie układu stron instrumentów .............................. 2
Dodawanie strony instrumentów ................................................. 2
Usuwanie strony instrumentów ................................................... 2
Konfiguracja urządzenia................................................ 2
Rozwiązywanie problemów z połączonymi sieciami ................... 2
Ustawienia systemowe ............................................................... 2
Ustawienia wyświetlania ............................................................. 2
Wyświetlanie i edycja ustawień NMEA ....................................... 3
NMEA Informacje o typie danych 0183 ...................................... 3
Rejestrowanie urządzenia .......................................................... 3
Załącznik ......................................................................... 3
Pola danych ................................................................................ 3
Indeks.............................................................................. 4
Spis treści
i
Wstęp
Profile
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Profile to zbiory stron instrumentów, które można
dostosowywać. Profile mogą składać się ze stron instrumentów,
które wyświetlają podobne dane, takie jak prędkość GPS i kurs
GPS.
Podczas konfiguracji ustawień początkowych można wybrać
wstępnie zaprogramowany profil lub utworzyć własny profil.
Profil można zmienić w dowolnym momencie.
ŁÓDŹ MOTOROWA: Ten profil wyświetla instrumenty przydatne
podczas rejsu łodzią motorową. Domyślnie ich wskazania
obejmują: prędkość GPS, kurs GPS, głębokość, namiar do
punktu, dystans do następnego punktu oraz temperaturę
wody.
REJS: Ten profil wyświetla instrumenty przydatne podczas rejsu
łodzią żaglową. Domyślnie ich wskazania obejmują: prędkość
wiatru rzeczywistego, prędkość GPS, kurs GPS, namiar do
punktu, dystans do następnego punktu, kąt wiatru
rzeczywistego oraz głębokość.
REGATY: Ten profil wyświetla instrumenty przydatne podczas
regat żeglarskich. Domyślnie ich wskazania obejmują:
prędkość GPS, prędkość wiatru rzeczywistego, kąt wiatru
rzeczywistego, kierunek, namiar do punktu oraz dystans do
następnego punktu.
WŁASNE: Ten profil umożliwia dostosowanie strony tak, aby
wyświetlała instrumenty dopasowane do potrzeb
użytkownika. Domyślnie strona wyświetla informacje
dotyczące prędkości nad dnem.
Ogólne informacje o urządzeniu
UWAGA: Niektóre funkcje dostępne są tylko wtedy, gdy do
urządzenia podłączone są odpowiednie czujniki.
Instrument morski umożliwia wyświetlanie źródeł danych
z czujników za pośrednictwem sieci NMEA 0183.
Instrument może również odbierać dane z instrumentów Nexus
i czujników za pośrednictwem urządzenia GND™ 10 (do nabycia
osobno).
®
®
Wybieranie profilu
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
> KONFIGURACJA > PROFILE.
Przywracanie ustawień domyślnych profilu
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego menu lub do strony
instrumentów.
Wybierz, aby wyświetlić menu dla strony instrumentów.
lub
Wybierz, aby przewijać strony instrumentów i menu.
Wybierz, aby otworzyć ustawienia wyświetlania.
Wybierz dwukrotnie, aby otworzyć ustawienia podświet­
lania.
Przytrzymaj, aby otworzyć ustawienia wyłączania.
Korzystanie ze stopera regatowego
Stopera regatowego można użyć do odmierzania czasu do
rozpoczęcia regat, a następnie zmierzenia czasu ich trwania.
Stoper regatowy można dodać jako pole danych na stronie.
PORADA: Aby szybko otworzyć ekran stopera regatowego,
naciśnij i przytrzymaj
na stronie głównej.
1 Na stronie, na której aktywny jest stoper regatowy, wybierz
> KONFIGURUJ POLA DANYCH > USTAWIENIA
STOPERA REGAT.
2 Wybierz opcję:
• Gdy urządzenie jest w trybie „przed regatami” i działa lub
jest zatrzymane, wybierz ZERUJ, START lub
KONFIGURACJA.
• Gdy urządzenie jest w trybie „przed regatami” i działa,
zsynchronizuj stoper z następną lub poprzednią minutą,
albo wybierz STOP.
• Gdy urządzenie jest w trybie regatowym, a stoper odlicza
czas, zsynchronizuj stoper do czasu 0:00 albo wybierz
STOP.
Wstęp
Wszystkie ustawienia profili można przywrócić do domyślnych
wartości fabrycznych.
> KONFIGURACJA > PROFILE >
1 Wybierz kolejno
PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE.
2 Wybierz BIEŻĄCY PROFIL lub WSZYSTKIE PROFILE.
Strony instrumentów
Przełączenie stron instrumentów
Na stronie głównej wybierz
lub
.
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne
przechodzenie pomiędzy stronami instrumentów.
1 Wybierz .
2 Wybierz kolejno KONFIGURACJA > AUTOPRZEWIJANIE.
3 Wybierz czas wyświetlania poszczególnych stron
instrumentów.
UWAGA: Ustawienie czasu na zero powoduje wyłączenie
funkcji autoprzewijania.
Konfigurowanie pól danych
Dane zawarte na każdej ze stron instrumentów mogą być
wyświetlane na różne sposoby, w zależności od danej strony.
Wybierz kolejno
> KONFIGURUJ POLA DANYCH.
Konfigurowanie pól danych wykresów
Niektóre strony instrumentów wyświetlają dane w postaci
wykresów. Możesz skonfigurować dane, które będą wyświetlane
na wykresach.
1
1 Na stronie instrumentów wybierz kolejno
> KONFIGURUJ
POLA DANYCH > USTAWIENIA WYKRESU.
2 Wybierz opcję:
• Aby określić czas wyświetlania danych na wykresie,
wybierz CZAS WYKRESU.
• Aby skonfigurować skalę wartości wyświetlanych na
wykresie, wybierz SKALA WYKRESU.
Dostosowywanie układu stron instrumentów
UWAGA: Można zmienić układ strony instrumentów w taki
sposób, aby były na niej wyświetlane maksymalnie trzy pola
danych z podłączonych instrumentów.
1 Na stronie instrumentów, którą chcesz zmienić wybierz
kolejno
> EDYTUJ BIEŻĄCĄ STRONĘ > ZMIEŃ UKŁAD.
2 Wybierz liczbę pól danych, jaka ma być wyświetlana na
stronie instrumentów.
3 Wybierz pole do zmiany.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz dane, które mają być wyświetlane w polu.
6 Powtórz kroki 3–5 w przypadku wszystkich pól, które chcesz
zmienić.
7 Wybierz GOTOWE.
Dodawanie strony instrumentów
Możesz również utworzyć własną stronę. Do własnej strony
możesz dodać maksymalnie trzy instrumenty z różnych kolekcji
instrumentów.
> DODAJ/USUŃ STRONĘ > DODAJ
1 Wybierz kolejno
STRONĘ.
2 Wybierz FUNKCJA 1, FUNKCJA 2 lub FUNKCJA 3.
3 Wybierz stronę kolekcji instrumentów.
4 Wybierz numer.
5 W razie potrzeby wybierz pustą funkcję.
lub , aby przewijać strony instrumentów.
6 Wybierz
7 Wybierz stronę instrumentów, którą chcesz dodać.
Usuwanie strony instrumentów
1 Wybierz stronę instrumentów, którą chcesz usunąć.
> DODAJ/USUŃ STRONĘ > USUŃ
2 Wybierz kolejno
STRONĘ.
3 Wybierz TAK.
Konfiguracja urządzenia
Rozwiązywanie problemów z połączonymi
sieciami
Po włączeniu urządzenia może ono wykryć, czy zostało
zsynchronizowane z instrumentami w innej sieci. Może się to
zdarzyć, jeśli urządzenie było wcześniej zainstalowane na innym
statku i zsynchronizowane z instrumentami w sieci tego statku.
Jeżeli ustawienia nie zostaną przywrócone do domyślnych
wartości fabrycznych (Przywracanie ustawień domyślnych
profilu, strona 1), urządzenie wykrywa konflikt, który należy
rozwiązać.
> KONFIGURACJA > WYKRYTO SIECI
1 Wybierz kolejno
ŁĄCZONE.
2 Wybierz opcję:
• Aby zsynchronizować instrumenty istniejące w sieci
z urządzeniem, wybierz NIE.
• Aby zsynchronizować urządzenie z instrumentami
istniejącymi w sieci, wybierz TAK.
2
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno
> KONFIGURACJA > SYSTEM.
JEDNOSTKI: Ustawianie jednostek miary.
KIERUNEK: Ustawianie odniesienia i deklinacji wykorzystanych
do ustalania informacji o kierunku.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: Ustawianie zdarzeń, dla których
odtwarzane będą sygnały dźwiękowe.
POZYCJA GPS: Ustawianie formatu pozycji oraz układu
odniesienia. Układ odniesienia jest zależny od formatu
pozycji.
AUTOZASILANIE: Umożliwia automatyczne włączanie
urządzenia po włączeniu sieci NMEA.
JĘZYK: Ustawia język tekstu wyświetlanego na ekranie.
CZAS: Ustawianie formatu czasu, strefy czasowej i czasu
letniego dla swojej lokalizacji.
INFORMACJE SYSTEMOWE: Wyświetla informacje dotyczące
oprogramowania.
USTAWIENIA DOMYŚLNE: Przywrócenie wszystkich ustawień
w urządzeniu do wartości fabrycznych.
Określanie typu kierunku
> KONFIGURACJA > SYSTEM >
1 Wybierz kolejno
KIERUNEK.
2 Wybierz ODNIESIENIE PÓŁNOCNE.
3 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie ustawić deklinację magnetyczną dla
pozycji GPS, wybierz MAGNETYCZNA.
• Aby ustawić rzeczywistą północ jako odniesienie dla
kierunku, wybierz RZECZYWISTA.
• Aby ustawić północ topograficzną jako odniesienie dla
kierunku (000°), wybierz SIATKA.
Konfigurowanie sygnału dźwiękowego
Można włączyć sygnał dźwiękowy, który będzie rozbrzmiewał
w trakcie naciskania przycisków.
Wybierz kolejno
> KONFIGURACJA > SYSTEM >
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY.
Konfigurowanie formatu pozycji
UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani układu
odniesienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego formatu pozycji.
> KONFIGURACJA > SYSTEM >
1 Wybierz kolejno
POZYCJA GPS.
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić format pozycji dla wyświetlanych odczytów,
wybierz FORMAT POZYCJI.
• Aby zmienić układ współrzędnych, na którym oparta jest
mapa, wybierz UKŁAD ODNIESIENIA.
Konfigurowanie źródeł danych
Instrumenty podłączone do urządzenia i dostarczające danych,
takie jak czujniki prędkości i inne, można konfigurować za
pomocą urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w podręcznikach użytkownika poszczególnych instrumentów.
> KONFIGURACJA > ŹRÓDŁA
1 Wybierz kolejno
DANYCH.
2 Wybierz źródło danych, aby je skonfigurować.
3 Wybierz instrument.
4 Wybierz źródło, aby je skonfigurować.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno
> KONFIGURACJA > WYŚWIETLANIE.
PODŚWIETLENIE: Umożliwia regulację jasności podświetlenia.
Konfiguracja urządzenia
KOLOR: Umożliwia konfigurację koloru ekranu.
UDOSTĘPNIANIE SIECI: Udostępnia schemat kolorów,
konfigurację kolorów oraz ustawienia podświetlania
urządzeniom w obrębie sieci NMEA 2000 lub NMEA 0183.
®
Wyświetlanie i edycja ustawień NMEA
Możesz wyświetlać informacje o urządzeniach NMEA lub NMEA
2000 oraz edytować opcje dla poszczególnych urządzeń.
1 Wybierz .
2 Wybierz KONFIGURACJA.
3 Wybierz NMEA 0183 lub URZĄDZENIA NMEA 2000.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, takie jak wersja
oprogramowania lub numer seryjny, wybierz LISTA
URZĄDZEŃ.
• Aby zmienić etykietę urządzenia, wybierz OZNACZ
URZĄDZENIA.
NMEA Informacje o typie danych 0183
Każdy czujnik mający certyfikat NMEA udostępnia unikalne
informacje do urządzenia wyświetlającego z certyfikatem NMEA,
takiego jak GNX 20/21. Dane możliwe do wyświetlenia są
zależne od zainstalowanych i skonfigurowanych czujników.
Zobacz temat „Wymagania ogólne dotyczące typu danych
NMEA” w dokumencie „Informacje techniczne dla produktów
Garmin NMEA” na stronie www.garmin.com/support.
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Załącznik
Pola danych
ABS: Wartość bezwzględna w odniesieniu do wartości z innego
pola danych. Na przykład do wilgotności bezwzględnej.
AIR: Temperatura powietrza.
AVG: Wielkość uśredniona.
AWA: Kąt wiatru mierzony w odniesieniu do dziobu łodzi.
AWS: Zmierzona prędkość wiatru.
BAR: Skalibrowane bieżące ciśnienie.
BAT: Napięcia akumulatora.
BSP: Prędkość łodzi w odniesieniu do wody.
BTW: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
COG: Rzeczywisty kierunek podróży, który nie zależy od
obranego kursu i tymczasowych różnic w kierunku.
CTS: Kierunek, w jakim należy podążać, aby powrócić na
początkowo wybrany kurs.
DIS: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
DPT: Głębokość wody. Urządzenie musi zostać podłączone do
urządzenia NMEA 0183 lub NMEA 2000 z możliwością
pomiaru głębokości wody.
DRF: Prędkość prądu.
DTW: Dystans do punktu.
ELV: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu morza.
Załącznik
ERR: Dokładność aktualnej pozycji w przypadku używania
systemu GPS.
GWD: Kierunek wiatru w odniesieniu do ziemi, mierzony od
północy.
GWS: Prędkość wiatru w odniesieniu do ziemi.
HDG: Kierunek, w którym zwrócona jest łódź.
HUM: Poziom wilgotności.
MAX: Wartość maksymalna w odniesieniu do wartości z innego
pola danych. Na przykład do prędkości maksymalnej.
MIN: Wartość minimalna w odniesieniu do wartości z innego
pola danych. Na przykład do prędkości minimalnej.
ODO: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
OTH: Kierunek przeciwnego halsu jednostki wyznaczony na
podstawie kierunku na bieżącym halsie.
POS: Aktualna pozycja jednostki.
RACE: Stoper dla jednostki regatowej.
REF: Odniesienie pilota sterującego.
REL: Wartość podawana w odniesieniu do wartości z innego
pola danych. Na przykład do wilgotności względnej.
RUD: Wartość dla steru w odniesieniu do wartości z innego pola
danych. Na przykład do wychylenia steru.
SEA: Temperatura wody.
SOG: Rzeczywista prędkość podróży, która nie zależy od
obranego kursu i tymczasowych różnic w kierunku.
STR: Pilot sterujący.
TRP: Bieżąca suma dystansu pokonanego od ostatniego
zerowania danych.
TWA: Kąt wiatru w odniesieniu do wody, mierzony względem
dziobu łodzi przy wychyleniu w kierunku lewej lub prawej
burty do 180 stopni.
TWD: Rzeczywisty kierunek wiatru w odniesieniu do północy.
TWS: Rzeczywista prędkość wiatru w odniesieniu do statku.
UTC: Uniwersalny czas koordynowany (ang. Universal Time
Clock).
VMG: Prędkość zbliżania się do celu podróży wzdłuż
wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
WND: Prędkość wypadkowa pod wiatr.
XTE: Błąd zejścia z trasy.
3
Indeks
A
autoprzewijanie 1
D
dane 2
F
format pozycji 2
I
informacje systemowe 2
instrumenty 2
dodawanie stron 2
konfiguracja 1
usuwanie stron 2
K
kierunek, typ 2
N
NMEA 0183 3
NMEA 2000 3
P
pola danych 3
profile 1
przywracanie 1
wybieranie 1
R
rejestracja produktu 3
rejestrowanie urządzenia 3
rozwiązywanie problemów 2
S
stoper 1
stoper regatowy 1
strony 1
sygnał dźwiękowy 2
U
urządzenie, rejestracja 3
ustawienia 2, 3
ustawienia wyświetlania 2
4
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising