Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | User manual | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Brukerveiledning

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Brukerveiledning
GNX™ 20/21
Brukerveiledning
Mars 2016
190-01659-38_0C
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og Nexus er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GNX™ og GND™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Bruke tidtakeren for kappseiling ................................................. 1
Profiler............................................................................. 1
Velge en profil ............................................................................. 1
Gjenopprette profiler til standardinnstillinger .............................. 1
Instrumentsider .............................................................. 1
Bla gjennom instrumentsider ...................................................... 1
Konfigurere datafeltene .............................................................. 1
Endre oppsettet til instrumentsider ............................................. 1
Legge til en instrumentside ......................................................... 2
Fjerne en instrumentside ............................................................ 2
Konfigurasjon av enheten ............................................. 2
Løse en konflikt med kombinerte nettverk .................................. 2
Systeminnstillinger ...................................................................... 2
Skjerminnstillinger ....................................................................... 2
Vise og redigere NMEA innstillinger ........................................... 2
NMEA 0183 dataypeinformasjon ................................................ 2
Registrere enheten ..................................................................... 3
Tillegg .............................................................................. 3
Datafelter .................................................................................... 3
Indeks .............................................................................. 4
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enheten
MERK: Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige når aktuelle
sensorer er koblet til enheten.
Du kan bruke det maritime instrumentet til å vise datakilder fra
sensorer via et NMEA 0183-nettverk.
Instrumentet kan også motta data fra Nexus instrumenter og
sensorer ved hjelp av en GND™ 10 enhet (selges separat).
®
®
Under det første oppsettet kan du velge en forhåndsinnstilt
profil. Du kan også opprette en tilpasset profil. Du kan når som
helst velge en annen profil.
HURTIGBÅT: Denne profilen viser nyttige instrumenter for bruk i
hurtigbåt. Tilgjengelige standardinstrumenter inkluderer
informasjon om GPS-hastighet, GPS-kurs, dybde, retning til
veipunkt, avstand til neste veipunkt og vanntemperatur.
SJØREISE: Denne profilen viser nyttige instrumenter for bruk i
seilbåt. Tilgjengelige standardinstrumenter inkluderer faktisk
vindstyrke, informasjon om GPS-hastighet, GPS-kurs, retning
til veipunkt, avstand til neste veipunkt, faktisk vindvinkel og
dybde.
KAPPSEILAS: Denne profilen viser nyttige instrumenter for bruk
i seilbåt under kappseilas. Tilgjengelige standardinstrumenter
inkluderer informasjon om GPS-hastighet, faktisk vindstyrke,
faktisk vindvinkel, styrekurs, retning til veipunkt og avstand til
neste veipunkt.
EGENDEFINERT: Med denne profilen kan du tilpasse siden slik
at den viser instrumenter som er nyttige for dine behov.
Standardsiden viser informasjon om hastighet over land.
Velge en profil
> OPPSETT > PROFILER.
1 Velg
2 Velg en profil.
Gjenopprette profiler til standardinnstillinger
Du kan gjenopprette profiler til opprinnelige fabrikkinnstillinger.
> OPPSETT > PROFILER > NULLSTILL
STANDARDINNSTILLINGER.
2 Velg GJELDENDE PROFIL eller ALLE PROFILER.
1 Velg
Velg for å gå tilbake til forrige meny eller til instrumentsiden.
Velg for å vise menyen for en instrumentside.
eller
Velg for å bla gjennom instrumentsider og menyer.
Velg for å vise skjerminnstillingene.
Velg to ganger for å vise innstillingene for bakgrunnsbelysning.
Hold inne for å vise innstillingene for strøm av.
Bruke tidtakeren for kappseiling
Du kan bruke tidtakeren for kappseiling til å telle ned til en
kappseilas og deretter måle varigheten av kappseilasen. Du kan
legge til tidtakeren for kappseiling som et datafelt på en side.
TIPS: Du kan åpne skjermbildet for tidtakeren raskt ved å holde
inne
på en hovedside.
>
1 På en side med aktiv tidtaker for kappseiling velger du
KONFIGURER DATAFELTER > INNSTILLINGER FOR
TIDTAKER.
2 Velg et alternativ:
• Når enheten er i modus før kappseiling og er stoppet eller
går, velger du NULLSTILL, START eller OPPSETT.
• Når enheten er i modus før kappseiling og går,
synkroniserer du tidtakeren til neste minutt opp eller neste
minutt ned eller velger STOPP.
• Når enheten er i kappseilingsmodus og tidtakeren for
kappseiling teller opp, synkroniserer du tidtakeren tilbake
til 0:00 eller velger STOPP.
Profiler
Profiler er samlinger av instrumentsider som kan tilpasses. Du
kan opprette profiler av instrumentsider som viser lignende data,
for eksempel informasjon om GPS-hastighet og GPS-kurs.
Innledning
Instrumentsider
Bla gjennom instrumentsider
Gå til skjermbildet Hjem, og velg
eller
.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke Bla automatisk til å se gjennom alle
instrumentsidene automatisk.
1 Velg .
2 Velg OPPSETT > BLA AUTOMATISK.
3 Velg hvor lenge enheten skal vise hver instrumentside.
MERK: Hvis du angir tiden til null, deaktiveres Bla
automatisk-funksjonen.
Konfigurere datafeltene
Data som angis på en instrumentside, kan vises på ulike måter
avhengig av instrumentsiden som vises.
Velg
> KONFIGURER DATAFELTER.
Konfigurere diagramdatafelt
Enkelte instrumentsider viser diagramdata. Du kan konfigurere
dataene som vises på diagrammene.
> KONFIGURER
1 Gå til instrumentsiden, og velg
DATAFELTER > INNSTILLINGER FOR DIAGRAM.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi hvor lenge diagramdata vises, velger du
DIAGRAM, VARIGHET.
• Hvis du vil konfigurere skalaen for verdiene som vises i
diagrammet, velger du DIAGRAM, SKALA.
Endre oppsettet til instrumentsider
MERK: Du kan endre oppsettet til en instrumentside, slik at den
viser opptil tre datafelter fra tilkoblede instrumenter.
1
1 På instrumentsiden du vil endre, velger du
2
3
4
5
6
7
> REDIGER
GJELDENDE SIDE > ENDRE OPPSETT.
Velg antallet felter som skal vises på instrumentsiden.
Velg feltet du vil endre.
Velg en kategori.
Velg dataene som skal vises i feltet.
Gjenta trinn 3 til 5 for hvert felt du vil endre.
Velg FERDIG.
Legge til en instrumentside
Du kan opprette en egendefinert side. Du kan legge til opptil tre
instrumenter fra instrumentsamlinger som skal vises på en
egendefinert side.
> LEGG TIL / FJERN SIDE > LEGG TIL SIDE.
1 Velg
2 Velg ÉN FUNKSJON, TO FUNKSJONER eller TRE
FUNKSJONER.
3 Velg en instrumentsidesamling.
4 Velg et antall.
5 Velg eventuelt en tom funksjon.
eller
for å bla gjennom instrumentsidene.
6 Velg
7 Velg en instrumentside for å legge den til.
Fjerne en instrumentside
1 Velg instrumentsiden som skal fjernes.
> LEGG TIL / FJERN SIDE > FJERN SIDE.
2 Velg
3 Velg JA.
Konfigurasjon av enheten
Løse en konflikt med kombinerte nettverk
Når enheten er slått på, kan den registrere når den er
synkronisert med instrumenter på et annet nettverk. Dette kan
skje hvis enheten tidligere er installert på et annet fartøy og
synkronisert med instrumenter på nettverket på det andre
fartøyet. Hvis fabrikkinnstillingene ikke gjenopprettes
(Gjenopprette profiler til standardinnstillinger, side 1), oppdager
enheten en konflikt som må løses.
> OPPSETT > KOMBINERTE NETTVERK
1 Velg
OPPDAGET.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil synkronisere eksisterende instrumenter på
nettverket mot enheten, velger du NEI.
• Hvis du vil synkronisere enheten mot eksisterende
instrumenter på nettverket, velger du JA.
Systeminnstillinger
Velg
> OPPSETT > SYSTEM.
MÅLEENHETER: Angir måleenheter.
RETNING: Angir referansen og avviket som brukes under
beregning av styrekurs.
PIPER: Angir når det skal brukes lydvarsler.
GPS-POSISJON: Angir posisjonsformat og kartdatum.
Kartdatum avhenger av posisjonsformat.
AUTO PÅ: Gjør det mulig for enheten å slå seg på automatisk
når NMEA nettverket slås på.
SPRÅK: Angir skjermspråket.
TID: Angir tidsformat, tidssone og sommertid for posisjonen din.
SYSTEMINFORMASJON: Viser informasjon om programvaren.
FABRIKKINNSTILLINGER: Tilbakestiller innstillingene til
fabrikkinnstillingene.
2
Velge retningstype
> OPPSETT > SYSTEM > RETNING.
1 Velg
2 Velg NORDREFERANSE.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi magnetisk variasjon for GPS-posisjonen
automatisk, velger du MAGNETISK.
• Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse,
velger du SANN.
• Hvis du vil angi nord for rutenett som retningsreferanse
(000º), velger du RUTENETT.
Konfigurere piperen
Du kan konfigurere at piperen skal avgi lyd når du trykker på
tastene.
Velg
> OPPSETT > SYSTEM > PIPER.
Konfigurere posisjonsformat
MERK: Ikke endre posisjonsformatet eller kartdatum med
mindre du bruker et kart eller sjøkart som angir et annet
posisjonsformat.
> OPPSETT > SYSTEM > GPS-POSISJON.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre posisjonsformatet som en
posisjonsavlesning vises i, velger du
POSISJONSFORMAT.
• Hvis du vil endre koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter, velger du KARTDATUM.
Konfigurere datakilder
Instrumenter som er koblet til enheten og tilfører data, for
eksempel vindsensorer og hastighetssensorer, kan konfigureres
via enheten. Du finner mer informasjon i intrumentets
brukerveiledning.
> OPPSETT > DATAKILDER.
1 Velg
2 Velg en datakilde, og konfigurer den.
3 Velg instrumentet.
4 Velg en kilde, og konfigurer.
Skjerminnstillinger
Velg
> OPPSETT > VISNING.
BAKGRUNNSBELYSNING: Angir lysstyrken for
bakgrunnslyset.
FARGE: Angir skjermfargen.
NETTVERKSDELING: Deler innstillinger for farge og
bakgrunnslys med enheter over NMEA 2000 eller NMEA
0183 nettverket.
®
Vise og redigere NMEA innstillinger
Du kan vise informasjon om NMEA eller NMEA 2000 enheter og
endre enhetsspesifikke alternativer.
1 Velg .
2 Velg OPPSETT.
3 Velg NMEA 0183 eller NMEA 2000 ENHETER.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Hvis du vil vise informasjon om enheten, for eksempel
programvareversjon og serienummer, velger du
ENHETSLISTE.
• Hvis du vil endre etiketten til enheten, velger du MERK
ENHETER.
NMEA 0183 dataypeinformasjon
Hver sensor som er sertifisert for NMEA, gir unik informasjon til
skjermenheten som er sertifisert for NMEA, for eksempel GNX
20/21. Dataene du kan se på skjermen, avhenger av sensorene
Konfigurasjon av enheten
som du har installert og konfigurert. Se emnet Generelle krav for
NMEA datatype i Teknisk referanse for Garmin NMEA
produkter på www.garmin.com/support.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Tillegg
STR: Styrepiloten.
TRP: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden forrige
nullstilling.
TWA: Vindvinkelen i henhold til vannet med referanse fra
baugen med babord- eller styrbordvinkel opptil 180 grader.
TWD: Den faktiske vindretningen i henhold til nord.
TWS: Den faktiske vindstyrken i henhold til fartøyet.
UTC: UTC (Universal Time Coordinated).
VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute
med. Denne siden vises bare når du navigerer.
WND: Velocity Made Good, medvind.
XTE: En kryssrutefeil.
Datafelter
ABS: Absolutt, relativt til et annet datafelt. For eksempel,
absolutt luftfuktighet.
AIR: Lufttemperaturen.
AVG: Gjennomsnittlig mengde.
AWA: Vindvinkelen, målt i henhold til baugen.
AWS: Målt vindstyrke.
BAR: Kalibrert gjeldende trykk.
BAT: Batterispenningen.
BSP: Båtens hastighet i henhold til vannet.
BTW: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
COG: Faktisk reiseretning, uavhengig av løypen og midlertidige
variasjoner i retning.
CTS: Retningen du må styre i for å gå tilbake til kursen som ble
angitt da du begynte å navigere.
DIS: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller
aktivitet.
DPT: Vanndybden. Enheten må være koblet til en NMEA 0183
eller NMEA 2000 enhet som kan innhente vanndybden.
DRF: Hastigheten til strømmen.
DTW: Avstanden til veipunktet.
ELV: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
ERR: Nøyaktigheten til gjeldende posisjon, ved bruk av GPS.
GWD: Vindretningen i forhold til bakken, med referanse fra nord.
GWS: Vindstyrken i henhold til bakken.
HDG: Retningen båten peker.
HUM: Graden av luftfuktighet.
MAX: Maksimal verdi for et annet datafelt. For eksempel
maksimal hastighet.
MIN: Minimal verdi for et annet datafelt. For eksempel minimal
hastighet.
ODO: En løpende oversikt over den tilbakelagte avstanden for
samtlige turer. Denne sammenlagtverdien fjernes ikke når du
nullstiller tripdataene.
OTH: Fartøyets motsatte kursretning basert på den gjeldende
bauteretningen.
POS: Fartøyets gjeldende posisjon.
RACE: Tidtakeren for kappseillas.
REF: En styrepilotreferanse.
REL: Relativt til et annet datafelt. For eksempel relativ
luftfuktighet.
RUD: Roret relativt til et annet datafelt. For eksempel rorvinkel.
SEA: Temperaturen i vannet.
SOG: Faktisk reisehastighet, uavhengig av løypen og
midlertidige variasjoner i retning.
Tillegg
3
Indeks
B
bla automatisk 1
D
data 2
datafelter 3
E
enhet, registrering 3
F
feilsøking 2
I
innstillinger 2
instrumenter 1
fjerne sider 2
konfigurasjon 1
legge til sider 2
N
NMEA 0183 2
NMEA 2000 2
P
piper 2
posisjonsformat 2
produktregistrering 3
profiler 1
gjenopprette 1
velge 1
R
registrere enheten 3
retning, type 2
S
sider 1
skjerminnstillinger 2
systeminformasjon 2
T
tidtaker 1
tidtaker for kappseiling 1
4
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising