Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | User guide | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Användarhandbok

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Användarhandbok
GNX™ 20/21
Användarhandbok
Mars 2016
190-01659-39_0C
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen och Nexus är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. GNX™ och
GND™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Använda tävlingstiduret .............................................................. 1
Profiler............................................................................. 1
Välja en profil .............................................................................. 1
Återställa profilerna till standardinställningarna .......................... 1
Instrumentsidor.............................................................. 1
Växla mellan instrumentsidor ...................................................... 1
Konfigurera datafälten ................................................................ 1
Ändra layout för instrumentsidor ................................................. 2
Lägga till en instrumentsida ........................................................ 2
Ta bort en instrumentsida ........................................................... 2
Enhetskonfiguration.......................................................2
Åtgärda ett kombinerat nätverk ................................................... 2
Systeminställningar ..................................................................... 2
Skärminställningar ...................................................................... 2
Visa och ändra NMEA inställningar ............................................ 2
NMEA 0183 datatypinformation .................................................. 3
Registrera enheten ..................................................................... 3
Bilaga............................................................................... 3
Datafält ....................................................................................... 3
Index................................................................................ 4
Innehållsförteckning
i
Introduktion
Profiler
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Profiler är samlingar av instrumentsidor som kan anpassas.
Profiler kan bestå av instrumentsidor som visar liknande data,
t.ex. GPS­hastighetsinformation och GPS­kursinformation.
Under den första konfigurationen kan du välja en förinställd
profil, eller så kan du skapa en egen profil. Du kan när som helst
välja en annan profil.
MOTORBÅT: Den här profilen visar instrument som är
användbara i en motorbåt. Tillgängliga standardinstrument är
bl.a. GPS­hastighetsinformation, GPS­kursinformation, djup,
bäring till waypoint, avstånd till nästa waypoint och
vattentemperatur.
NÖJESSEGLING: Profilen visar instrument som är användbara
vid nöjessegling. Tillgängliga standardinstrument är bl.a.
faktisk vindhastighet, GPS­hastighetsinformation, GPS­
kursinformation, bäring till waypoint, avstånd till nästa
waypoint, faktisk vindvinkel och djup.
TÄVLINGSSEGLING: Den här profilen visar instrument som är
användbara när du tävlar i en segelbåt. Tillgängliga
standardinstrument är bland annat GPS­
hastighetsinformation, faktisk vindhastighet, faktisk
vindvinkel, kurs, bäring till waypoint och avstånd till nästa
waypoint.
EGEN: Med den här profilen kan du anpassa sidan så att den
visar instrument som är användbara för dina specifika
båtbehov. Standardsidan visar information om fart över
grund.
Översikt över enheten
Obs! Vissa funktioner är bara tillgängliga när lämpliga sensorer
är anslutna till enheten.
Med det marina instrumentet kan du visa datakällor från
sensorer via ett NMEA 0183 nätverk.
Instrumentet kan också ta emot data från Nexus instrument och
sensorer med en GND™ 10 enhet (säljs separat).
®
®
Välja en profil
> KONFIGURATION > PROFILER.
1 Välj
2 Välj en profil.
Tryck här för att återgå till den föregående menyn eller till
instrumentsidan.
eller
Tryck här om du vill visa menyn för en instrumentsida.
Återställa profilerna till standardinställning­
arna
Tryck här för att bläddra igenom instrumentsidor och
menyer.
1 Välj
Tryck här om du vill visa skärminställningar.
Tryck två gånger för att visa inställningar för bakgrundsbe­
lysning.
Håll nedtryckt så visas inställningarna för avstängning.
Använda tävlingstiduret
Du kan använda tävlingstiduret för att räkna ner till ett lopp och
sedan mäta loppets varaktighet. Du kan lägga till tävlingstiduret
som ett datafält på en sida.
TIPS: För att snabbt öppna tävlingstidurets skärm trycker du ner
på en huvudsida.
>
1 På en sida med tävlingstiduret aktivt väljer du
KONFIGURERA DATAFÄLT > TÄVLINGSTIDUR
INSTÄLLNINGAR.
2 Välj ett alternativ:
• När tävlingstiduret är i läget Tid innan tävling och är
stoppat eller igång väljer du ÅTERSTÄLL, START eller
KONFIGURATION.
• När tävlingstiduret är i läget Tid innan tävling
synkroniserar du tiduret med nästa minut upp eller ner
eller väljer STOPP.
• När enheten är i tävlingsläge och tävlingstiduret räknar
upp synkroniserar du tiduret tillbaka till 0:00 eller väljer
STOPP.
Introduktion
Du kan återställa profiler till standardinställningarna.
> KONFIGURATION > PROFILER > ÅTERSTÄLL
STANDARDINSTÄLLNINGAR.
2 Välj AKTUELL PROFIL eller ALLA PROFILER.
Instrumentsidor
Växla mellan instrumentsidor
Välj
eller
på hemsidan.
Använda Bläddra automatiskt
Du kan använda Bläddra automatiskt om du vill bläddra igenom
alla instrumentsidor automatiskt.
1 Välj .
2 Välj KONFIGURATION > BLÄDDRA AUTOMATISKT.
3 Välj hur lång tid varje instrumentsida ska visas i enheten.
Obs! Om du ställer in tiden på noll inaktiveras funktionen
Bläddra automatiskt.
Konfigurera datafälten
Data på en instrumentsida kan visas på olika sätt beroende på
vilken instrumentsida som visas.
Välj
> KONFIGURERA DATAFÄLT.
Konfigurera diagramdatafält
Vissa instrumentsidor visar diagramdata. Du kan konfigurera de
data som visas i diagrammen.
> KONFIGURERA
1 På instrumentsidan väljer du
DATAFÄLT > DIAGRAMINSTÄLLNINGAR.
1
2 Välj ett alternativ:
• Välj VARAKTIGHET DIAGRAM för att ange hur länge
diagramdata visas.
• Om du vill konfigurera skalan av värden som visas i
diagrammet väljer du DIAGRAMSKALA.
Ändra layout för instrumentsidor
Obs! Du kan ändra layouten för en instrumentsida så att upp till
tre datafält från anslutna instrument visas.
>
1 På instrumentsidan du behöver ändra väljer du
REDIGERA AKTUELL SIDA > ÄNDRA LAYOUT.
2 Välj antalet fält som ska visas på instrumentsidan.
3 Välj det fält som du vill ändra.
4 Välj en kategori.
5 Välj de data du vill visa i fältet.
6 Upprepa stegen 3 till 5 för alla fält du behöver ändra.
7 Välj KLAR.
Lägga till en instrumentsida
Du kan skapa en anpassad sida. Du kan lägga till upp till tre
instrument från instrumentsamlingar som ska visas på en
anpassad sida.
> LÄGG TILL/TA BORT SIDA > LÄGG TILL SIDA.
1 Välj
2 Välj EN FUNKTION, TVÅ FUNKTIONER eller TRE
FUNKTIONER.
3 Välj en instrumentsidsamling.
4 Välj ett antal.
5 Om det behövs väljer du en tom funktion.
eller
om du vill bläddra igenom instrumentsidorna.
6 Välj
7 Välj en instrumentsida som du vill lägga till.
Ta bort en instrumentsida
1 Välj en instrumentsida som du vill ta bort.
> LÄGG TILL/TA BORT SIDA > TA BORT SIDA.
2 Välj
3 Välj JA.
Enhetskonfiguration
Åtgärda ett kombinerat nätverk
När enheten är påslagen kan den känna av när den har
synkroniserats med instrument eller ett annat nätverk. Detta kan
inträffa om enheten tidigare har varit installerad på ett annat
fartyg och synkroniserats med instrument i det andra fartygets
nätverk. Om inställningarna inte återställts till
fabriksinställningarna (Återställa profilerna till
standardinställningarna, sidan 1) upptäcker enheten en konflikt
som måste lösas.
> KONFIGURATION > KOMBINERADE NÄTVERK
1 Välj
UPPTÄCKTES.
2 Välj ett alternativ:
• För att synkronisera befintliga instrument på nätverket
med enheten väljer du NEJ.
• För att synkronisera enheten med befintliga instrument på
nätverket väljer du JA.
Systeminställningar
Välj
> KONFIGURATION > SYSTEM.
ENHETER: Ställer in måttenhet.
KURS: Ställer in den referens och den missvisning som
används vid beräkning av kursinformation.
SUMMER: Anger när ljudsignaler används.
2
GPS­POSITION: Ställer in positionsformatet och kartreferensen.
Kartreferensen beror på positionsformatet.
AUTOSTART: Aktiverar enheten till att slås på automatiskt när
NMEA nätverket slås på.
SPRÅK: Ställer in språk på skärmen.
TID: Ställer in tidsformat, tidszon och sommartid för platsen.
SYSTEMINFORMATION: Visar information om programvara.
FABRIKSINSTÄLLNINGAR: Återställer enhetens inställningar
till fabriksinställningarna.
Välja kurstyp
> KONFIGURATION > SYSTEM > KURS.
1 Välj
2 Välj NORREFERENS.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in den magnetiska variationen för din
GPS­position automatiskt väljer du MAGNETISK.
• Om du vill ställa in geografisk, sann, norr som
kursreferens väljer du FAKTISK.
• Om du vill ställa in rutnät norr (000º) som kursreferens
väljer du RUTNÄT.
Konfigurera summern
Du kan konfigurera summern så att den ljuder när knapparna
trycks ned.
Välj
> KONFIGURATION > SYSTEM > SUMMER.
Konfigurera positionsformatet
Obs! Ändra bara positionsformat eller kartreferenssystem om du
använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.
> KONFIGURATION > SYSTEM > GPS­POSITION.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra det positionsformat som en avläsning
visas i väljer du POSITIONSFORMAT.
• Välj KARTREFERENSSYSTEM för att ändra
koordinatsystemet för kartan.
Konfigurera datakällor
Instrument som är anslutna till enheten och tillhandahåller data,
t.ex. vindgivare och fartgivare, kan konfigureras via din enhet.
Om du vill ha mer information läser du i användarhandboken för
instrumenten.
> KONFIGURATION > DATAKÄLLOR.
1 Välj
Välj
en
datakälla
och konfigurera den.
2
3 Välj ett instrument.
4 Välj en källa och konfigurera den.
Skärminställningar
Välj
> KONFIGURATION > VISNING.
BELYSNING: Ställer in bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
FÄRG: Anger skärmfärg.
NÄTVERKSDELNING: Delar färginställningar och inställningar
för bakgrundsbelysning med enheter i NMEA 2000 eller
NMEA 0183 nätverk.
®
Visa och ändra NMEA inställningar
Du kan visa information om NMEA eller NMEA 2000 enheten
och ändra enhetsspecifika alternativ.
1 Välj .
2 Välj KONFIGURATION.
3 Välj NMEA 0183 eller NMEA 2000 ENHETER.
Enhetskonfiguration
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill visa information om enheten, t.ex.
programvaruversion och serienummer, väljer du
ENHETSLISTA.
• Välj MÄRK ENHETER för att ändra namnet på en enhet.
NMEA 0183 datatypinformation
Varje NMEA certifierad givare tillhandahåller unik information till
den NMEA certifierade skärmenheten, till exempel GNX 20/21.
Vilka data du kan se på din skärm beror på de givare som du
har installerat och konfigurerat. Se ämnet Allmänna NMEA
datatypskrav i handboken Teknisk Referens för Garmin NMEA
produkter på www.garmin.com/support.
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Bilaga
REF: En styrpilotreferens.
REL: I förhållande till ett annat datafält. Till exempel relativ
luftfuktighet.
RUD: Rodret i förhållande till ett annat datafält. Till exempel
rodervinkeln.
SEA: Vattentemperaturen.
SOG: Den faktiska färdhastigheten, oavsett utlagd kurs och
tillfälliga avvikelser från den.
STR: Styrpiloten.
TRP: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan
sedan den senaste återställningen.
TWA: Vindens vinkel relativt vattnet, i förhållande till båtens för
med en babords­ eller styrbordsvinkel på upp till 180 grader.
TWD: Faktisk vindriktning i förhållande till norr.
TWS: Faktiskt vindhastighet relativt båten.
UTC: Koordinerad universell tid.
VMG: Hastigheten med vilken du närmar dig en destination
längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
WND: Faktisk hastighet mot destination i motvind.
XTE: Avvikelse från utlagd kurs.
Datafält
ABS: Absolut, i förhållande till ett annat datafält. Till exempel
absolut luftfuktighet.
AIR: Lufttemperaturen.
AVG: Medelvärdet.
AWA: Vindens vinkel mätt i förhållande till båtens för.
AWS: Uppmätt vindhastighet.
BAR: Kalibrerat aktuellt lufttryck.
BAT: Batterispänningen.
BSP: Båtens hastighet relativt vattnet.
BTW: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa
data visas bara under navigering.
COG: Den faktiska färdriktningen, oavsett utlagd kurs och
tillfälliga avvikelser från den.
CTS: Den riktning du måste styra i för att återgå till kursen som
ställdes in i början av navigeringen.
DIS: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
DPT: Vattendjup. Enheten måste vara ansluten till en NMEA
0183 eller NMEA 2000 enhet som kan läsa av vattendjupet.
DRF: Strömmens hastighet.
DTW: Avståndet till waypointen.
ELV: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
ERR: Precisionen för den aktuella positionen när GPS används.
GWD: Vindriktning relativt marken, i förhållande till norr.
GWS: Vindhastighet relativt marken.
HDG: Den riktning båten pekar i.
HUM: Luftfuktighetens nivå.
MAX: Maxvärdet i förhållande till ett annat datafält. Till exempel
maximal hastighet.
MIN: Minimivärdet i förhållande till ett annat datafält. Till
exempel minimihastighet.
ODO: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan
för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer
trippdata.
OTH: Båtens motsatta kryssriktning, med utgångspunkt i aktuell
kryssriktning.
POS: Båtens aktuella plats.
RACE: Tiduret för båttävling.
Bilaga
3
Index
A
automatisk bläddring 1
D
data 2
datafält 3
E
enhet, registrering 3
F
felsökning 2
I
instrument 2
konfiguration 1
lägga till sidor 2
ta bort sidor 2
inställningar 2
K
kurs, typ 2
N
NMEA 0183 3
NMEA 2000 2
P
positionsformat 2
produktregistrering 3
profiler 1
välja 1
återställa 1
R
registrera enheten 3
S
sidor 1
skärminställningar 2
summer 2
systeminformation 2
T
tidur 1
tävlingstidur 1
4
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising