Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | Operating instructions | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Návod k obsluze

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Návod k obsluze
GNX 20/21
™
Návod k obsluze
Únor 2014
190-01659-41_0A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.‍
GNX™ 20/21 je obchodní značka společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností.‍ Tuto obchodní značku nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.‍
NMEA®, NMEA 2000®, a logo NMEA 2000 jsou registrované obchodní značky asociace National Marine Electronics Association.‍
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Konfigurace zařízení
POZNÁMKA: Některé funkce jsou k dispozici pouze, pokud
jsou k zařízení připojeny příslušné snímače.‍
Námořní přístroj se standardním displejem LCD GNX 20 nebo
námořní přístroj s invertovaným displejem LCD GNX 21 vám
umožňují zobrazit data poskytnutá snímači připojenými
zařízením pomocí sítě NMEA 2000® nebo NMEA® 0183.‍
stejná data, například informace o rychlosti GPS a informace o
kurzu GPS.‍
V průběhu výchozího nastavení můžete vybrat aktuální profil
nebo vytvořit vlastní profil.‍ Kdykoliv můžete vybrat jiný profil.‍
MOTOROVÝ ČLUN: Tento profil zobrazuje přístroje, které jsou
užitečné pro motorový člun.‍ Dostupné výchozí přístroje
obsahují informace o rychlosti GPS, informace o kurzu GPS,
hloubku, směr k trasovému bodu, vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu a teplotě vody.‍
PLAVBA: Tento profil zobrazuje přístroje užitečné při plavbou
plachetnicí.‍ Dostupné výchozí přístroje obsahují rychlost
skutečného větru, informace o rychlosti GPS, informace o
kurzu GPS, směr k trasovému bodu, vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu, úhel skutečného větru a hloubce.‍
ZÁVOD PLACHETNIC: Tento profil zobrazuje přístroje užitečné
při závodu plachetnic.‍ Dostupné výchozí přístroje obsahují
informace o rychlosti GPS, rychlost skutečného větru, úhel
skutečného větru, směr pohybu, směr k trasovému bodu a
vzdálenost k dalšímu trasovému bodu.‍
VLASTNÍ: Tento profil vám umožňuje přizpůsobit stránku pro
zobrazení přístrojů užitečných pro vaše specifické potřeba
pro plavbu lodí.‍ Výchozí stránka zobrazuje informace o
rychlosti nad zemí.‍
Výběr profilu
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.‍
> NASTAVENÍ > PROFILY.‍
Obnovení profilů na výchozí nastavení
Vyberte návrat do předchozího menu nebo na stránku
přístroje.‍
Vyberte zobrazení menu pro stránku přístroje.‍
nebo
Vyberte procházení stránek přístrojů a menu.‍
Vyberte zobrazení nastavení displeje.‍
Dvojitým výběrem zobrazte nastavení podsvícení.‍
Stisknutím a podržením zobrazíte nastavení vypnutí.‍
Profily můžete obnovit na výchozí nastavení z výroby.‍
> NASTAVENÍ > PROFILY >
1 Vyberte možnost
VYNULUJE NA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ.‍
2 Vyberte možnost AKTUÁLNÍ PROFIL nebo VŠECHNY
PROFILY.‍
Stránky přístrojů
Procházení stránek přístroje
Na domovské stránce vyberte ikonu
Použití časovače závodu
Časovač závodu můžete použít k odpočítávání startu závodu a
poté k měření doby trvání závodu.‍ Časovač závodu můžete
přidat jako datové pole na stránku.‍
TIP: Chcete-li rychle otevřít obrazovku časovače závodu,
podržte tlačítko
na hlavní stránce.‍
1 Na stránce s aktivním časovačem závodu vyberte možnost
> KONFIGUROVAT DATOVÁ POLE > NASTAVENÍ
ČASOVAČE ZÁVODU.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud je zařízení v předzávodním režimu a je zastavené
nebo běží, vyberte možnost VYNULOVAT, SPUSTIT
nebo NASTAVENÍ.‍
• Pokud je zařízení v předzávodním režimu a běží,
synchronizujte časovač s předchozí nebo následující
celou minutou nebo vyberte možnost UKONČIT.‍
• Pokud je zařízení v závodním režimu a časovač závodu
měří čas, synchronizujte časovač zpět na 0:00 nebo
vyberte možnost UKONČIT.‍
Profily
Profily jsou sbírkou stránek přístrojů, které je možné přizpůsobit.‍
Profily mohou být vytvořeny ze stránek přístrojů, které zobrazují
Úvod
nebo
.‍
Použití funkce Automatické procházení
Funkci Automatické procházení můžete použít k tomu, aby
automaticky procházela všechny stránky přístrojů.‍
1 Vyberte možnost .‍
2 Vyberte možnost NASTAVENÍ > AUTOMATICKÉ
PROCHÁZENÍ.‍
3 Vyberte, jak dlouho se bude každá stránka přístroje
zobrazovat.‍
Konfigurace datových polí
Data poskytnutá na stránce přístroje lze zobrazit různými
způsoby v závislosti na stránce přístroje, která je zobrazena.‍
Vyberte možnost
> KONFIGUROVAT DATOVÁ POLE.‍
Konfigurace polí dat grafu
Některé stránky přístrojů zobrazují data grafu.‍ Můžete
konfigurovat data, která se zobrazují v grafech.‍
> KONFIGUROVAT
1 Na stránce přístroje vyberte možnost
DATOVÁ POLE > NASTAVENÍ GRAFU.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určit, jako dlouho se budou data grafu
zobrazovat, vyberte možnost DOBA TRVÁNÍ GRAFU.‍
• Pokud chcete provést konfiguraci měřítka zobrazených
hodnot, vyberte možnost MĚŘÍTKO GRAFU.‍
1
Změna rozložení stránek přístrojů
POZNÁMKA: Rozložení stránky přístroje může být změněno
pouze na stránkách, které zobrazují více než jeden přístroj.‍
Můžete změnit rozložení stránek přístrojů tak, aby zobrazovaly
až tři přístroje z libovolné kategorie.‍
> UPRAVIT AKTUÁLNÍ STRÁNKU >
1 Vyberte možnost
ZMĚNIT ROZLOŽENÍ.‍
2 Vyberte počet obrazovek přístrojů, které chcete zobrazit
najednou.‍
3 Vyberte kategorii.‍
4 Vyberte přístroj.‍
5 V případě potřeby vyberte styl dat.‍
6 Vyberte možnost HOTOVO.‍
Přidání stránky přístroje
Můžete vytvořit vlastní stránku.‍ Můžete přidat až tři přístroje ze
sbírek přístrojů, které se zobrazí na vlastní stránce.‍
> PŘIDAT/ODEBRAT STRÁNKU >
1 Vyberte možnost
PŘIDAT STRÁNKU.‍
2 Vyberte možnost JEDNA FUNKCE, DVĚ FUNKCE, nebo
TŘI FUNKCE.‍
3 Vyberte sbírku stránky přístroje.‍
4 Vyberte číslo.‍
5 V případě potřeby vyberte prázdnou funkci.‍
nebo
procházejte stránkami
6 Výběrem možnosti
přístrojů.‍
7 Vyberte stránku přístroje, kterou chcete přidat.‍
Odebrání stránky přístroje
1 Vyberte stránku přístroje, kterou chcete odebrat.‍
> PŘIDAT/ODEBRAT STRÁNKU >
2 Vyberte možnost
ODSTRANIT STRÁNKU.‍
3 Vyberte možnost ANO.‍
Konfigurace zařízení
Řešení problémů s kombinovanou sítí
Pokud je zařízení zapnuté, může zjistit, zda bylo
synchronizováno s přístroji v jiné síti.‍ K tomu může dojít, pokud
bylo zařízení dříve instalováno na jiném plavidle a
synchronizováno s přístroji v síti jiného plavidla.‍ Pokud
nastavení nejsou obnovena na výchozí hodnoty z výroby
(Obnovení profilů na výchozí nastavení), zařízení zjistí rozpor,
který musí být vyřešen.‍
> NASTAVENÍ > BYLY ZJIŠTĚNY
1 Vyberte možnost
KOMBINOVANÉ SÍTĚ.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li synchronizovat stávající přístroje v síti se
zařízením, vyberte možnost NE.‍
• Chcete-li synchronizovat zařízení se stávajícími přístroji
v síti, vyberte možnost ANO.‍
Nastavení systému
Vyberte možnost
> NASTAVENÍ > SYSTÉM.‍
JEDNOTKY: Nastavuje měrné jednotky.‍
SMĚR POHYBU: Nastaví reference a odchylku použité při
výpočtu směru pohybu.‍
SIGNÁLNÍ ZAŘÍZENÍ: Nastaví, kdy jsou použity zvuky.‍
POZICE GPS: Nastaví formát souřadnic a datum mapy.‍ Datum
mapy je závislé na formátu souřadnic.‍
2
AUTOMATICKÉ NAPÁJENÍ: Umožňuje zařízení, aby se
zapnulo automaticky, pokud je zapnuta síť NMEA.‍
JAZYK: Nastaví jazyk na obrazovce.‍
PROVOZNÍ REŽIM: Zobrazí představení funkcí zařízení.‍
ČAS: Nastaví formát času, časovou zónu a zimní/letní čas pro
vaši polohu.‍
SYSTÉMOVÉ INFORMACE: Zobrazí informace o softwaru.‍
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY: Vynuluje nastavení na
nastavení z výroby.‍
Výběr typu směru pohybu
> NASTAVENÍ > SYSTÉM > SMĚR
1 Vyberte možnost
POHYBU.‍
2 Vyberte možnost SMĚR K SEVERU.‍
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li automaticky nastavit magnetickou deklinaci pro
svoji pozici GPS, vyberte možnost MAGNETICKÝ.‍
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit skutečný
sever, vyberte možnost SKUTEČNÝ.‍
• Chcete-li jako referenci směru pohybu (000º) nastavit
sever souřadnicové sítě, vyberte možnost
SOUŘADNICOVÁ SÍŤ.‍
Konfigurace signalizačního zařízení
> NASTAVENÍ > SYSTÉM > SIGNÁLNÍ
1 Vyberte možnost
ZAŘÍZENÍ.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete signalizační zařízení vypnout, vyberte
možnost VYPNUTO.‍
• Pokud chcete nastavit, aby signalizační zařízení zaznělo
pouze při spuštění alarmů, vyberte možnost POUZE
ALARMY.‍
• Pokud chcete nastavit, aby signalizační zařízení zaznělo
pouze při stisknutí kláves a při spuštění alarmů, vyberte
možnost ZAPNUTO (KLÁVESY A ALARMY).‍
Konfigurace formátu souřadnic
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani datum mapy,
pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice
v odlišném formátu.‍
> NASTAVENÍ > SYSTÉM > POZICE
1 Vyberte možnost
GPS.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete změnit formát souřadnic, v němž se objeví
souřadnice, vyberte možnost FORMÁT SOUŘADNIC.‍
• Pokud chcete změnit souřadnicový systém, v němž je
mapa sestavena, vyberte možnost DATUM MAPY.‍
Konfigurace zdrojů dat
Přístroje, které jsou připojené k vašemu zařízení a poskytují
data, například snímače větru nebo snímače rychlosti, lze
konfigurovat prostřednictvím vašeho zařízení.‍ Další informace
naleznete v návodech k obsluze k přístrojům.‍
> NASTAVENÍ > ZDROJE DAT.‍
1 Vyberte možnost
2 Vyberte zdroj dat a nakonfigurujte jej.‍
3 Vyberte přístroj.‍
4 Vyberte zdroj a nakonfigurujte jej.‍
Nastavení displeje
Vyberte možnost
> NASTAVENÍ > DISPLEJ.‍
BARVA: Nastaví barvu obrazovky.‍
PODSVÍCENÍ: Nastavení jasu pozadí.‍
SDÍLENÍ SÍTĚ: Sdílí nastavení barev a podsvícení se
zařízeními v rámci sítě NMEA 2000 nebo NMEA 0183.‍
Konfigurace zařízení
Zobrazení a úprava nastavení NMEA
Můžete zobrazit informace o zařízení NMEA nebo NMEA 2000
a změnit konkrétní volby zařízení.‍
1 Vyberte možnost .‍
2 Vyberte možnost NASTAVENÍ.‍
3 Vyberte možnost NMEA 0183 nebo ZAŘÍZENÍ NMEA 2000.‍
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazit informace o zařízení, například
verzi softwaru a sériové číslo, vyberte možnost SEZNAM
ZAŘÍZENÍ.‍
• Pokud chcete změnit označení zařízení, vyberte možnost
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ.‍
Informace o typu dat 0183NMEA
Každý certifikovaný snímač NMEA poskytuje jedinečné
informace do certifikovaného zařízení NMEA, například GNX
20/21.‍ Data, která můžete zobrazit na displeji, jsou závislá na
snímačích, které jste nainstalovali nebo nakonfigurovali.‍ Viz
téma Požadavky na obecný typ dat NMEA v návodu Technické
reference pro produkty Garmin® NMEA na adrese
www.garmin.com/‍support.‍
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.‍
• Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.‍
Dodatek
Datová pole
ABS: Absolutní, relativně vůči jinému datovému poli.‍ Například
absolutní vlhkost.‍
AVG: Průměrné množství.‍
AWA: Úhel větru měřený vzhledem k přídi lodi.‍
AWS: Naměřená rychlost větru.‍
BAR: Kalibrovaný aktuální tlak.‍
BAT: Napětí baterie.‍
CHYBA KŘÍŽENÍ TRASY: Chyba křížení trasy.‍
COG: Aktuální směr cesty bez ohledu na řízený kurz a dočasné
odchylky směru pohybu.‍
CTS: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili na
kurz nastavený při zahájení navigace.‍
DIS: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.‍
DPT: Hloubka vody.‍ Zařízení musí být připojeno k zařízení
NMEA 0183 nebo NMEA 2000, které dokáže zjistit hloubku
vody.‍
DRF: Rychlost proudu.‍
ELV: Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo
pod mořskou hladinou.‍
ERR: Přesnost aktuální pozice při používání s GPS.‍
HDG: Směr, kterým loď ukazuje.‍
HUM: Úroveň vlhkosti.‍
MAX: Maximální ve vztahu k jinému datovému poli.‍ Například
maximální rychlost.‍
MIN: Minimální ve vztahu k jinému datovému poli.‍ Například
minimální rychlost.‍
MOŘE: Teplota vody.‍
ODO: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny cesty.‍ Tento
celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete data cesty.‍
Dodatek
OTH: Opačný směr obratu plavidla na základě aktuálního
směru obratu.‍
POS: Aktuální poloha plavidla.‍
REF: Reference kormidelníka.‍
REL: Relativně vůči jinému datovému poli.‍ Například relativní
vlhkost.‍
RUD: Kormidlo relativně vůči jinému datovému poli.‍ Například
úhel kormidla.‍
RYCHLOST PŘÍZEMNÍHO VĚTRU: Rychlost větru vztažená
k pevnině.‍
SMĚR K TRASOVÉMU BODU: Směr z vaší současné polohy
k cílovému bodu.‍ Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.‍
SMĚR PŘÍZEMNÍHO VĚTRU: Směr větru vzhledem k pevnině,
vztažený k severu.‍
SOG: Aktuální cestovní rychlost bez ohledu na řízený kurz a
dočasné odchylky směru pohybu.‍
STR: Kormidelník.‍
STW: Rychlost lodi vzhledem k vodní hladině.‍
TRP: Průběžná vzdálenost uražená od posledního vynulování.‍
TWA: Úhel větru vzhledem k vodní hladině, vztažený k přídi lodi
v úhlu až 180 stupňů od pravoboku nebo levoboku.‍
TWD: Skutečný směr větru vztažený k severu.‍
TWS: Skutečná rychlost větru vůči plavidlu.‍
UTC: Koordinovaný světový čas (UTC).‍
VMG: Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu.‍ Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.‍
VZDÁLENOST K TRASOVÉMU BODU: Vzdálenost
k trasovému bodu.‍
VZDUCH: Teplota vzduchu.‍
WND: Rychlost k cíli proti větru.‍
ZÁVOD: Stopky pro závody lodí.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising