Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Installationsinstruktioner

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Installationsinstruktioner
Installationsinstruktioner för GNX™
20/21
För att få bästa möjliga prestanda ska du installera det här
marininstrumentet enligt följande instruktioner. Om du får
problem med installationen kontaktar du produktsupporten hos
Garmin eller en professionell installatör.
Det här instrumentet kommunicerar med NMEA 2000 givare
och enheter och visar information som hastighet, riktning och
vattendjup när det ansluts till lämpliga givare. Instrumentet kan
också kommunicera med en NMEA 0183 enhet med hjälp av en
datakabel som tilläggsutrustning.
®
•
•
•
®
®
Montera enheten
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till support.garmin.com för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Monteringsytan måste vara helt plan så att enheten inte skadas
när den är monterad.
Med hjälp av det monteringsmaterial och den mall som
medföljer kan du montera enheten så att den fälls in i
instrumentpanelen. Om du vill montera enheten med en annan
metod så att den ligger plant mot instrumentpanelen måste du
köpa en sats för infälld montering (professionell installation
rekommenderas) från din Garmin återförsäljare.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Enheten ska monteras på en plats som är i ögonhöjd eller
lägre för att säkerställa optimal sikt för manövrering av båten.
• Monteringsplatsen bör ha mindre än 45° betraktningsvinkel
för GNX 20 marininstrumentet med standard-LCD och mindre
Januari 2017
•
än 50° betraktningsvinkel för GNX 21 marininstrumentet med
inverterad LCD-skärm. Skärmens färger blir inverterade när
betraktningsvinkeln är större än 30° i riktning åt sidan på
GNX 20 och när betraktningsvinkeln är större än 60° i riktning
åt sidan på GNX 21.
Enheten ska monteras på en plats där det är lätt att nå
knapparna på enheten.
Monteringsytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för
enhetens vikt och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.
För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och
anslutning av kablarna bakom monteringsytan.
OBS!
Om du monterar enheten på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom endast det översta geltäckskiktet
när du borrar de fyra rikthålen. På så sätt undviker du sprickor i
geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt. Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i din instrumentpanel. För
att montera enheten så att skärmen ligger plant med
instrumentpanelen måste du köpa till en sats för plan montering
från din Garmin återförsäljare.
1 Beskär mallen för nedsänkt montering och kontrollera att den
passar på platsen där du vill montera marininstrumentet.
Mallen för infälld montering medföljer produktförpackningen.
2 Ta bort skyddstejpen från det självhäftande fästet på
baksidan av mallen och sätt den på den plats där du vill
montera marininstrumentet.
3 Om du tänker skära hålet med en sticksåg istället för med en
90 mm (3,5 tum) hålsåg, använder du ett 10 mm (3/8 tum)
sågblad för att såga ett rikthål för att börja skära i
monteringsytan.
4 Använd sticksågen eller hålsågen på 90 mm (3,5 tum) och
skär monteringsytan längs insidan på den streckade linjen på
mallen för nedsänkt montering.
5 Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
6 Placera marininstrumentet i utskärningen för att kontrollera
att de fyra monteringshålen på mallen är i rätt läge.
7 Om monteringshålen inte stämmer markerar du rätt placering
av monteringshålen.
8 Ta bort marininstrumentet från utskärningen.
9 Borra rikthålen på 2,8 mm (7/64 tum).
Om du monterar marininstrumentet på glasfiber ska du
använda en försänkningsborrspets enligt anvisningen.
10 Avlägsna återstoden av mallen.
11 Placera den medföljande gummipackningen på baksidan av
enheten. Applicera marint tätningsmedel runt packningen för
att förhindra läckage bakom instrumentbrädan.
12 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats, måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.
Obs! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.
13 Placera marininstrumentet i utskärningen.
Tryckt i Taiwan
190-01659-79_0B
14 Fäst marininstrumentet ordentligt på monteringsytan med de
medföljande skruvarna.
Om du monterar marininstrumentet på glasfiber ska du
använda ett antikärvningsmedel enligt anvisningen.
Knäpp
fast ramen À.
15
Objekt
Att tänka på vid anslutning
Marininstrumentet ansluts till strömförsörjning och datakällor via
ett NMEA 2000 nätverk. Dessutom kan marininstrumentet
anslutas till datakällan NMEA 0183 med hjälp av en datakabel
(medföljer ej).
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
OBS!
Om du har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten bör det
redan vara anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte NMEA
2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eftersom
endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000 nätverk.
Den medföljande NMEA 2000 strömkabeln ska (om den
används) anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Marininstrumentet ansluter till ett NMEA 2000 nätverk på båten
med hjälp av porten märkt NMEA 2000. NMEA 2000 nätverket
försörjer marininstrumentet med ström och data från enheter
som är kompatibla med NMEA 2000 som t.ex. en vindgivare.
Med de medföljande NMEA 2000 kablarna och kopplingarna
kan du ansluta enheten till ditt befintliga NMEA 2000 nätverk
eller skapa ett grundläggande NMEA 2000 nätverk vid behov.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa kapitlet ”NMEA
2000 Grunderna i nätverk” i Teknisk Referens för NMEA 2000
produkter. Om du vill ladda ner referensen klickar du på
länken ”Manuals” (handböcker) på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivning
Vindgivare
Marininstrument
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
12 V-likströmskälla
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA Att tänka på inför anslutning av 0183
• Marininstrumentet kan ta emot NMEA 0183 data från en
enhet med hjälp av en NMEA datakabel (medföljer ej) men
det kan inte skicka data från NMEA 0183 enheten till NMEA
2000 nätverket.
• Om du byter ut ett äldre Garmin marininstrument som är
anslutet med en NMEA datakabel behöver du inte köpa en ny
datakabel, men du kanske måste byta kvartsvarvslåsringen
mot en gängad låsring. Kontakta din Garmin återförsäljare
eller www.garmin.com för mer information.
• Installationsinstruktionerna som medföljer den NMEA 0183
kompatibla enheten ska innehålla den information som du
behöver för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) A (+)
och B (-).
• När du ansluter NMEA 0183 enheter med två
sändningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
• När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
• För långa kabellängder ska du använda en ledning på minst
0,33 mm2 (22 AWG).
• Du måste löda alla anslutningar och täta dem med
krympslang.
Ledningsfärg Kabelfunktion
2
Röd
En röd ledning finns endast på visa datakablar. Den ska
inte anslutas.
Svart
Tillbehör (-). Den här ledningen används endast för att
ansluta marininstrumentet till en Garmin HVS GPSantenn.
Gul
Tillbehör (+). Den här ledningen används endast för att
ansluta marininstrumentet till en Garmin HVS GPSantenn.
Blå
Tx/A (+). Den här ledningen används endast för att
ansluta marininstrumentet till en Garmin HVS GPSantenn.
Installationsinstruktioner för GNX 20/21
Ledningsfärg Kabelfunktion
Vit
Objekt Ledningsfärg för marininstrument Antennledningens färg
Tx/B (-). Den här ledningen används endast för att
ansluta marininstrumentet till en Garmin HVS GPSantenn.
Brun
Rx/A (+)
Grön
Rx/B (-)
NMEA Anslutningsschema för 0183
Det här schemat är ett exempel på en anslutning till en
standardenhet för NMEA 0183 med två Tx-ledningar.
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ej tillämpligt
Röd
Svart
Svart
Gul
Orange
Blå
Vit
Vit
Vit/orange
Brun
Grå
Grönt
Vit/röd
Specifikationer
Specifikation
Mått
Mått utan solskydd (H × B × D) 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tum)
Mått med solskydd (H × B × D) 115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tum)
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Vikt utan solskydd
247 g (8,71 ounce)
Marininstrument men en NMEA datakabel (medföljer ej)
Vikt med solskydd
283 g (9,98 ounce)
12 V-likströmskälla
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
NMEA 0183 kompatibel enhet
Säkerhetsavstånd till kompass 209 mm (8,25 tum)
Objekt Garmin ledningens Garmin
funktion
ledningens färg
Ê
Ë
Ì
Í
NMEA 0183 enhets­
ledningens funktion
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Datajord
Rx/A (+)
Brun
Tx/A (+)
Rx/B (-)
Grönt
Tx/B (-)
Det här schemat är ett exempel på en anslutning till en
standardenhet för NMEA 0183 med en Tx-ledning.
Material
Hölje: Helt tätad polykarbonat,
vattentät enligt IEC 60529 IPX7standard
Lins: Antireflexbehandlat glas
Effektförbrukning
Max 2,5 W
Maxspänning för enheten
32 V likström
NMEA 2000 ingående
spänning
9–16 V likström
NMEA 2000 LEN-nummer
(Load Equivalency Number)
6 (300 mA på 9 V likström)
NMEA 2000 PGN­information
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Marininstrument men en NMEA datakabel (medföljer ej)
NMEA 2000 nätverket (ska vara ansluten till samma jord som
NMEA datakabeln)
12 V-likströmskälla
Ê
Ë
Ì
Í
126996 Produktinformation
Ta emot
126992 Systemtid
127245 Roder
NMEA 0183 kompatibel enhet
Objekt Garmin ledningens
funktion
126464 Sända PGN-lista med gruppfunktion
127250 Fartygets kurs
Garmin
ledningens färg
NMEA 0183
enhetsledningens
funktion
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ström
128267 Vattendjup
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Strömjord
129025 Position: Snabb uppdatering
Rx/B (-)
Grönt
Datajord
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
Rx/A (+)
Brun
Tx
129029 GNSS-positionsdata
127508 Batteristatus
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
129283 Avvikelse från utlagd kurs
Det här schemat är ett exempel på en anslutning till en Garmin
HVS GPS-antenn.
129284 Navigeringsdata
129285 Navigeringsrutt och waypointinformation
129539 GNSS DOP (Dilution of Precision)
130306 Vinddata
130310 Omgivande parametrar
130311 Omgivande parametrar
130312 Temperatur
130313 Luftfuktighet
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Marininstrument men en NMEA datakabel (medföljer ej)
12 V-likströmskälla
Garmin HVS GPS-antenn
Installationsinstruktioner för GNX 20/21
130314 Faktiskt tryck
NMEA 0183 information
Instrumentet kan ta emot följande NMEA 0183 meningar när det
är anslutet till en valfri kompatibel NMEA 0183 enhet.
3
Mening
Beskrivning
BOD
Riktning (ursprung till destination)
DBT
Djup under givare
DTM
Datum som används
DPT
Djup
GGA
GPS-fixdata
GLL
Geografisk position (latitud och longitud)
GRMB
GPS-data
GRME
GPS-positionsfeldata
GSA
GNSS DOP och aktiva satelliter
GSV
GNSS-satelliter i vy
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
HDT
Riktning, geografisk
MDA
Meteorologisk sammansättning
MTW
Vattentemperatur
MWD
Vindens riktning och hastighet
MWV
Vindens hastighet och vinkel
RMB
Rekommenderad minimiinformation för navigering
RMC
Rekommenderat minimum för specifika GNSS-data
THS
Kompassgivardata
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
XTE
Avvikelse från utlagd kurs
Du kan köpa fullständig information om National Marine
Electronics Associations (NMEA:s) format och meningar från:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. GNX™ 20/21 är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd från Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som
tillhör National Marine Electronics Association.
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising