Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 52 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Installationsinstruktioner (gWind Wireless 2)

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Installationsinstruktioner (gWind Wireless 2)
gWind™ Wireless 2
Innan du monterar enheten måste du installera det medföljande
batteriet.
1 Öppna enhetens batterilucka med hjälp av en stjärnmejsel
PH 2.
Sätt
i kontakten från batteriet À i porten på panelen inuti
2
enheten Á.
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
Var försiktig när du arbetar på hög höjd.
Batterivarningar
VARNING
Om dessa riktlinjer inte följs kan batteriernas livslängd förkortas
eller så kan de orsaka skada på enheten, brand, kemisk
brännskada, elektrolytläckage och/eller personskada.
• Du får inte ta isär, ändra, punktera eller skada enheten eller
batterierna.
• Du får inte sänka ned enheten eller batterierna i vatten eller
utsätta dem för vatten eller andra vätskor, brand, explosion
eller annan fara.
• Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.
• Håll batterierna utom räckhåll för barn.
• Vid byte ska batterierna ersättas med rätt sorts batterier. Om
du använder andra batterier finns risk för brand eller
explosion. Hos din Garmin återförsäljare eller på Garmin
webbplatsen finns information om var du köper ett
ersättningsbatteri.
• Enheten ska inte användas utanför temperaturintervallet -20
till 50 °C (-4 till 122 °F).
• När enheten förvaras under längre tid bör temperaturen vara
mellan 0 och 35 °C (mellan 32 och 95 °F).
• Kontakta lokala avfallsmyndigheter för information om var du
kan kasta enheten/batterierna i enlighet med lokala lagar och
bestämmelser.
Kontakten kan endast sättas i på ett sätt i porten. Porten kan
skadas om du tvingar in kontakten.
3 Placera batteriet inuti enheten under panelen.
4 Undvik att klämma batterisladdarna när du stänger och fäster
batteriluckan.
Viktigt vid montering
Tänk på följande när du väljer monteringsplats för vindgivaren.
• Vindgivaren ska monteras på en horisontell yta i masttoppen
À.
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Montera batteriet
• Om det inte finns någon horisontell yta i masttoppen måste
ett lämpligt mellanlägg läggas till för att skapa en plan yta.
• Vindgivaren ska installeras vänd framåt i båten Á, parallellt
med centerlinjen.
Obs! Om du inte monterar enheten vänd exakt mot båtens
för måste du konfigurera orienteringen så att du får exakta
vindvinkeldata (Justera riktningen, sidan 2).
Installera monteringsfästet
1 Med monteringsfästet som mall markerar du platserna för
monteringshålen.
2 Använd ett 4,5 mm borr (11/64 tum) och borra rikthålen.
3 Montera fästet på ytan med de medföljande skruvarna.
Skruva fast enheten i monteringsfästet
1 Lossa låsmuttern À på enheten genom att vrida den moturs
för hand tills det tar stopp.
OBS!
Rätt batteri medföljer den här enheten. Installerar du ett batteri
som inte tillhandahålls av eller har köpts från Garmin kan det
skada enheten.
Juni 2016
Tryckt i Taiwan
190-02004-79_0A
• Vi rekommenderar att du tar bort vindgivaren och förvarar
den på en torr plats om den inte ska användas under längre
perioder.
• Det är bäst att förvara vindgivaren på en plats där den
exponeras för ljus. På så sätt bibehålls laddningen i enheten.
• Om du förvarar vindgivaren på en mörk plats rekommenderar
vi att du byter batteri i början av varje säsong.
Utbytesbatterier finns hos din lokala Garmin återförsäljare
eller på www.garmin.com.
Specifikationer
2 Placera enheten i monteringsfästet genom att trycka ner den
Á och skjuta den bakåt tills det tar stopp Â.
3 Fäst enheten i fästet genom att vrida låsmuttern medurs för
hand tills det tar stopp.
4 Fäst säkerhetsfästet à i enheten för att förhindra att
låsmuttern lossnar.
Ihopparning av sensorer
Om denna sensor ingick med vindenheten är sensorn och
enheten ihopparade på fabriken.
Om denna sensor köpts separat, eller om du vill använda den
med en annan kompatibel Garmin enhet, måste du para ihop
sensorn med en kompatibel enhet.
Om sensorn inte är ihopparad med en kompatibel enhet, söker
den automatiskt efter en enhet. Ingen åtgärd krävs på sensorn
för att initiera ihopparning.
Mer information om ihopparning finns i senaste
användarhandboken till den kompatibla Garmin enheten. Du kan
behöva hämta den senaste versionen av användarhandboken
på www.garmin.com/manuals.
Specifikation
Värde
Mått när den är monterad
(H × L)
345 × 610 mm (13,58 tum × 24 tum)
Vikt
320 g (11,29 ounce)
Drifttemperatur
Från -20 till 50 °C (-4 till 122 °F)
Förvaringstemperatur
Från 0 till 35 °C (32 till 95 °F)
Vattentålighetsklassning
(vindgivare)
IEC 60529 IPX-6 (skyddad mot kraftig
sjö)
Vindstyrkeintervall
Från 0,5 till 50 m/s (från 0,9 till 90 knop)
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. gWind™ och GNX™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Justera riktningen
Du bör justera inställningen ANGL om sensorn inte är installerad
riktad mot båtens för, exakt parallell med centerlinjen.
Obs! Dessa instruktioner gäller för användning med en GNX™
Windenhet. Om sensorn är ansluten till en annan kompatibel
enhet, se den senaste användarhandboken för enheten för
instruktioner om sensorjustering.
1 Från en instrumentskärm på GNX Windenheten trycker du på
.
eller
för att välja SENS och tryck på .
2 Tryck på
eller
för att välja ANGL och tryck på .
3 Tryck på
4 Uppskatta vinkeln, i grader medurs runt båtens mast, som
sensorn pekar bort från den exakta mitten i fören på båten:
• Om sensorn är vänd mot styrbord bör vinkeln vara mellan
1 och 180 grader.
• Om sensorn är vänd mot babord bör vinkeln vara mellan
181 och 360 grader.
Tryck
på
eller
för att ange vinkeln som observerades i
5
steg 4.
6 Tryck på .
Underhåll och förvaring
• Om det behövs använder du en mild tvållösning för att
rengöra vindgivaren och sköljer med vatten. Använd inte
rengöringsmedel eller högtryckstvätt.
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising