Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 52 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Installationsvejledning (gWind Wireless 2)

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Installationsvejledning (gWind Wireless 2)
Isætning af batteriet
gWind™ Wireless 2
BEMÆRK
Der følger et korrekt batteri med enheden. Installation af et
batteri, der ikke er leveret af eller købt hos Garmin, kan
beskadige enheden.
Før du monterer enheden, skal du installere det medfølgende
batteri.
1 Åbn batteridækslet ved hjælp af en nummer
2 stjerneskruetrækker.
2 Indsæt stikket fra batteriet À i porten på printet inde i
enheden Á.
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
Vær forsigtig, når du arbejder højt oppe.
Batteriadvarsler
ADVARSEL
Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan batteriet få en
kortere levetid eller forårsage beskadigelse af enheden, brand,
kemisk forbrænding, elektrolytlækage og/eller personskade.
• Du må ikke adskille, ændre, modificere, punktere eller
beskadige enheden eller batterierne.
• Du må ikke nedsænke enheden eller batterierne i vand eller
nogen form for væske, ild, eksplosioner eller andre former for
fare.
• Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
• Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde.
• Udskift kun batterierne med korrekte, nye batterier. Ved brug
af andre typer batterier er der fare for brand eller eksplosion.
Kontakt din Garmin forhandler, eller besøg Garmin websted,
hvis du vil købe nye batterier.
• Brug ikke enheden uden for følgende temperaturområde: fra
-20°C til 50°C (-4° til 122° F).
• Ved opbevaring af enheden i en længere periode skal den
opbevares inden for følgende temperaturområde: 0° til 35°C
(32° til 95°F).
• Kontakt din lokale genbrugsstation for at få oplysninger om
korrekt bortskaffelse af enheden/batteriet i
overensstemmelse med gældende love og regulativer.
Stikket kan kun sidde i porten på én måde. Hvis stikket
trykkes for hårdt ind i porten, kan det blive beskadiget.
Placer
batteriet inde i enhedens kabinet under panelet.
3
4 Pas på ikke at klemme batterikablerne, luk og fastgør
batteridækslet.
Overvejelser om montering
Når du vælger et monteringssted til transduceren, skal du tage
højde for nedenstående.
• Transduceren skal monteres på en vandret overflade på
mastehovedet À.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
• Hvis der ikke er en vandret overflade på mastehovedet, skal
der monteres en passende kile for at skabe en vandret
overflade.
• Transduceren skal installeres, så den vender præcist mod
bådens stævn Á, parallelt med midterlinjen.
BEMÆRK: Hvis du ikke monterer enheden, så den vender
præcist mod bådens stævn, skal du konfigurere orienteringen
for at modtage præcise vindvinkeldata (Sådan justeres
retningen, side 2).
Installation af monteringsbeslaget
1 Brug monteringsbeslaget som skabelon, og marker stederne
for forboringshullerne.
Juni 2016
Trykt i Taiwan
190-02004-76_0A
2 Brug et 4,5 mm (11/64 ") borehoved til at bore
forboringshullerne.
3 Fastgør monteringsbeslaget til overfladen vha. de
medfølgende skruer.
Sådan fastgøres enheden i monteringsbeslaget
1 Løsn låsemøtrikken À på enheden ved at dreje den mod uret
med hånden, til den ikke kan drejes mere.
5 Tryk på
eller
for at indtaste den vinkel, der er
observeret i trin 4.
6 Tryk på .
Vedligeholdelse og opbevaring
• Om nødvendigt skal du bruge en mild sæbeopløsning til at
rengøre transduceren og skylle den med vand. Brug ikke
rengøringsmidler eller højtryksrens.
• Det anbefales, at du fjerner transduceren og opbevarer den
på et tørt sted, hvis den ikke skal bruges i en lang periode.
• Når transduceren opbevares, er det bedst at opbevare den
på et sted, hvor den udsættes for lys. Det holder batteriet i
enheden opladet.
• Hvis du opbevarer transduceren på et mørkt sted, anbefales
det, at du udskifter batteriet ved begyndelsen af hver sæson.
Du kan købe nye batterier hos din lokale Garmin forhandler
eller på www.garmin.com.
Specifikationer
2 Anbring enheden i monteringsbeslaget ved at skubbe den
ned Á og skubbe den bagud, til den stopper Â.
3 Fastgør enheden i beslaget ved at dreje låsemøtrikken med
uret med hånden, til den ikke kan drejes mere.
4 Sæt sikkerhedsklemmen à på enheden for at forhindre, at
låsemøtrikken løsner sig.
Parring af sensor
Hvis denne sensor fulgte med en vindenhed, er sensor og
enhed parret fra fabrikken.
Hvis denne sensor blev købt separat, eller hvis du vil bruge den
sammen med en anden kompatibel Garmin enhed, skal du parre
sensoren med den kompatible enhed.
Hvis sensoren ikke er parret med en kompatibel enhed, søger
den automatisk efter en enhed. Der kræves ingen handling på
sensoren for at påbegynde parringstilstand.
Se i den nyeste brugervejledning til din kompatible Garmin
enhed for at få anvisninger om trådløs parring. Det kan være
nødvendigt at downloade den nyeste version af
brugervejledningen fra www.garmin.com/manuals.
Specifikation
Værdi
Mål, når den er monteret
(H×L)
345 × 610 mm (13,58 × 24 tommer)
Vægt
320 g (11,29 oz.)
Driftstemperatur
Fra -20 til 50°C (-4 til 122°F)
Opbevaringstemperatur
Fra 0 til 35°C (32 til 95°F)
Vandtæthed (transducer)
IEC 60529 IPX-6 (beskyttet mod stærk
søgang)
Vindhastighed
Fra 0,9 til 90 knob (fra 0,5 til 50 m/s)
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. gWind™ og GNX™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Sådan justeres retningen
Du skal justere indstillingen ANGL, hvis sensoren ikke er
monteret, så den vender mod bådens stævn, nøjagtigt parallelt
med midterlinjen.
BEMÆRK: Disse anvisninger skal bruges til en GNX™ Wind
enhed. Hvis sensoren er sluttet til en anden kompatibel enhed,
henvises til den nyeste brugervejledning til enheden for at få
anvisninger til justering af sensoren.
1 Fra et instrumentskærmbillede på GNX Wind skal du trykke
på .
eller
for at vælge SENS, og tryk på .
2 Tryk på
Tryk
på
eller
for
at vælge ANGL, og tryk på .
3
4 Beregn den vinkel, i grader med uret rundt om masten, som
sensoren peger væk fra midten af bådens stævn:
• Hvis sensoren vender mod styrbord, skal vinklen være på
mellem 1 og 180 grader.
• Hvis sensoren vender mod bagbord, skal vinklen være på
mellem 181 og 360 grader.
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising