Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 52 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Instrukcja instalacji (gWind Wireless 2)

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Instrukcja instalacji (gWind Wireless 2)
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
gWind Wireless 2
™
Instrukcja instalacji
Instalowanie baterii
NOTYFIKACJA
Wraz z urządzeniem dostarczana jest odpowiednia bateria.
Zamontowanie baterii nie dostarczonej lub nie zakupionej na
Garmin może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Przed zamontowaniem urządzenia należy zainstalować w nim
dołączoną baterię.
1 Korzystając ze śrubokręta krzyżakowego #2 otwórz pokrywę
baterii w urządzeniu.
2 Włóż złącze baterii À do portu na płytce wewnątrz
urządzenia Á.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
Należy zachować ostrożność podczas pracy na wysokości.
Ostrzeżenia dotyczące baterii
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do
skrócenia czasu sprawnego działania baterii, a nawet grozić
uszkodzeniem urządzenia, pożarem, oparzeniem substancjami
chemicznymi, wyciekiem elektrolitu i/lub zranieniem.
• Nie wolno rozbierać urządzenia ani baterii na części,
modyfikować, odnawiać, przedziurawiać ani w jakikolwiek
inny sposób naruszać integralności ich obudowy.
• Urządzenie i baterie należy chronić przed kontaktem
i zanurzeniem w wodzie i innych płynach, a także chronić
przed ogniem, wybuchami i innymi zagrożeniami.
• Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
• Baterię oryginalną można zastąpić wyłącznie baterią
zamienną odpowiedniego typu. Użycie innej baterii wiąże się
z niebezpieczeństwem pożaru bądź eksplozji. Odpowiednią
baterię zamienną można nabyć u dealera Garmin , a także
na stronie internetowej Garmin.
• Urządzenia nie wolno używać w temperaturze wykraczającej
poza zakres od -20°C do 50°C (do -4°F do 122°F).
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,
należy je przechowywać w temperaturze od 0°C do 35°C (od
32°F do 95°F).
• Zużyte urządzenie/baterię nienadającą się do dalszego
użytku należy przekazać do punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów zgodnie z prawem i przepisami
obowiązującymi na danym obszarze.
Złącze można włożyć do portu tylko w jeden sposób. Próba
włożenia złącza do portu na siłę może się skończyć jego
uszkodzeniem.
3 Umieść baterię w obudowie urządzenia, pod płytką.
4 Starając się nie przytrzasnąć przewodów baterii, zamknij
i dokręć pokrywę baterii.
Uwagi dotyczące montażu
Przy wybieraniu miejsca montażu przetwornika wiatru należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Przetwornik wiatru należy zamontować na poziomej
powierzchni na topie masztu À.
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
Czerwiec 2016
• Jeśli na topie masztu nie ma poziomej powierzchni, należy
zamontować właściwą podkładkę w celu utworzenia poziomej
powierzchni.
• Przetwornik wiatru powinien być zwrócony w kierunku przodu
łodzi Á, równolegle do konstrukcyjnej linii wody łodzi.
UWAGA: Jeśli zamontowane urządzenie nie będzie
zwrócone dokładnie w stronę przodu łodzi, należy
skonfigurować orientację urządzenia, aby otrzymać
Wydrukowano na Tajwanie
190-02004-80_0A
precyzyjne dane szerokokątne (Regulowanie orientacji,
strona 2).
Instalacja uchwytu montażowego
1 Używając uchwytu montażowego jako szablonu, zaznacz
położenie otworów prowadzących.
2 Używając wiertła o średnicy 4,5 mm (11/64 cala), wywierć
otwory prowadzące.
3 Przymocuj uchwyt montażowy do powierzchni za pomocą
dołączonych wkrętów.
Mocowanie urządzenia w uchwycie montażowym
1 Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą À na urządzeniu,
obracając ją palcami w lewo, aż przestanie się kręcić.
3 Naciśnij
lub , aby wybrać ANGL, a następnie naciśnij
.
4 Określ kąt w stopniach (w prawo, wokół masztu), pod którym
czujnik jest skierowany z dala od środka przedniej części
łodzi.
• Jeśli czujnik jest skierowany na prawą burtę, kąt powinien
wynosić od 1 do 180 stopni.
• Jeśli czujnik jest skierowany na lewą burtę, kąt powinien
wynosić od 181 do 360 stopni.
Naciśnij
lub , aby podać kąt zanotowany w kroku 4.
5
6 Naciśnij .
Konserwacja i przechowywanie
• W razie potrzeby przetwornik wiatru można wyczyścić
łagodnym roztworem mydła, a następnie wypłukać w wodzie.
Nie wolno używać detergentów ani wody pod ciśnieniem.
• Jeśli przetwornik wiatru nie będzie używany przez dłuższy
czas, najlepiej zdjąć go i przechowywać w suchym miejscu.
• Przetwornik wiatru najlepiej jest przechowywać w jasnym
miejscu. Dzięki temu bateria nie będzie się rozładowywała.
• W przypadku przechowywania przetwornika wiatru
w ciemnym miejscu zaleca się wymianę baterii przed każdym
sezonem. Baterie na wymianę można nabyć u lokalnego
dealera firmy Garmin lub na stronie www.garmin.com.
Dane techniczne
2 Umieść urządzenie w uchwycie montażowym, dociskając je
Á i przesuwając do oporu Â.
3 Zamocuj urządzenie w uchwycie, obracając je ręką w lewo aż
do oporu.
4 Załóż zacisk zabezpieczający à na urządzenie, aby zapobiec
poluzowaniu się nakrętki zabezpieczającej.
Parowanie czujników
Jeśli czujnik został dołączony do urządzenia Wind, czujnik
i urządzenie zostały już sparowane przez producenta.
Jeśli czujnik został zakupiony oddzielnie lub jeśli chcesz go użyć
z innym zgodnym urządzeniem Garmin, należy najpierw
sparować czujnik z wybranym zgodnym urządzeniem.
Jeśli czujnik nie jest sparowany ze zgodnym urządzeniem,
czujnik automatycznie wyszukuje dostępne urządzenia.
W czujniku nie jest konieczne uaktywnianie żadnego działania,
aby zainicjować w nim tryb parowania.
Instrukcje dotyczące bezprzewodowego parowania można
znaleźć w najnowszej wersji podręcznika użytkownika
posiadanego zgodnego urządzenia Garmin. Może to wymagać
pobrania najnowszej wersji podręcznika użytkownika dostępną
pod adresem www.garmin.com/manuals.
Dane techniczne
Wartość
Wymiary po zamontowaniu
(wys. × dł.)
345 × 610 mm (13,58 × 24 cale)
Masa
320 g (11,29 uncji)
Temperatura robocza
Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F)
Temperatura przechowywania
Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Klasa wodoszczelności
(przetwornik wiatru)
IEC 60529 IPX-6 (ochrona przed
wzburzonym morzem)
Zakres prędkości wiatru
Od 0,9 do 90 węzłów (od 0,5 m/s do
50 m/s)
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. gWind™ oraz GNX™ są
znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków
bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Regulowanie orientacji
Należy wyregulować ustawienie ANGL, jeśli zainstalowany
czujnik nie jest zwrócony w stronę przodu łodzi, równolegle do
linii środkowej.
UWAGA: Te instrukcje są przeznaczone dla urządzenia GNX™
Wind. Jeśli czujnik jest podłączony do innego zgodnego
urządzenia, zobacz instrukcje dotyczące regulacji czujnika
w najnowszej wersji podręcznika użytkownika posiadanego
urządzenia.
1 Na ekranie przyrządu GNX Wind naciśnij przycisk .
lub , aby wybrać SENS, a następnie naciśnij
2 Naciśnij
.
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising