Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 52 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Pokyny pro instalaci (gWind Wireless 2)

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Pokyny pro instalaci (gWind Wireless 2)
Instalace baterie
gWind™ Wireless 2
OZNÁMENÍ
Vhodná baterie je dodávána se zařízením. Instalace baterie,
která není dodávána nebo zakoupena od společnosti Garmin
může vést k poškození zařízení.
Před montáží zařízení musíte vložit dodávanou baterii.
1 Pomocí křížového šroubováku číslo 2, otevřete kryt baterie
na zařízení.
2 Zapojte konektor baterie À do portu na desce zařízení Á.
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
Při práci ve výškách buďte opatrní.
Upozornění k používání baterií
VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili těmito pokyny, mohlo by dojít ke
zkrácení životnosti baterie nebo k nebezpečí poškození
zařízení, požáru, chemickému spálení, k vytečení elektrolytu
nebo k úrazu.
• Zařízení nerozebírejte, neupravujte, znovu nevyrábějte,
nepropichujte. Zařízení ani baterii neničte.
• Neponořujte zařízení ani baterie do vody nebo do jiné
kapaliny. Dále nesmí přijít do styku s ohněm a nesmí být
vystaveny výbuchu ani jinému riziku.
• K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
• Baterie udržujte mimo dosah dětí.
• Baterie vyměňujte pouze za odpovídající náhradní baterii.
Použití jiných typů baterií představuje riziko požáru nebo
výbuchu. Chcete-li zakoupit náhradní baterii, navštivte
prodejce Garmin nebo webové stránky Garmin.
• Zařízení neprovozujte při teplotách mimo následující rozsah:
-20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F).
• Pokud zařízení skladujete po delší dobu, skladovací teplota
by měla odpovídat následujícímu rozsahu: 0 až 35 °C
(32 až 95 °F).
• Informace o likvidaci zařízení/baterií v souladu s platnými
místními zákony a nařízeními získáte u místního střediska
pro likvidaci odpadů.
Konektor do portu zapadne pouze ve správné orientaci.
Použití nadměrné síly na konektor může vést k jeho
poškození.
3 Vložte baterii do zařízení pod desku.
4 Při zavírání zajišťování krytu baterie dbejte na to, abyste
neskřípli vodiče baterie.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Při výběru instalačního místa pro snímač větru je třeba vzít
v úvahu tyto skutečnosti.
• Snímač větru je třeba umístit na vodorovný povrch na hlavu
stěžně À.
®
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
• Jestliže na hlavě stěžně není vodorovný povrch, musí být
takový povrch vytvořen pomocí vhodné podložky.
• Snímač větru je třeba nainstalovat směrem k přední části lodi
Á souběžně s osou lodi.
POZNÁMKA: Jestliže zařízení nenainstalujete tak, aby mířilo
přesně k přední části lodi, musíte provést konfiguraci
orientace, aby zařízení získalo přesné údaje o úhlu větru
(Úprava orientace, strana 2).
Instalace montážního držáku
1 Montážní držák využijte jako šablonu a označte umístění
vodicích otvorů.
2 Pomocí 4,5mm (11/64 in.) vrtáku navrtejte vodicí otvory.
3 Připevněte montážní držák k povrchu pomocí přiložených
šroubů.
Červen 2016
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-02004-81_0A
Upevnění zařízení do montážního držáku
1 Uvolněte pojistnou matici À tak, že jí budete ručně otáčet
proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.
Údržba a skladování
• V případě potřeby použijte k očištění snímače větru jemný
mýdlový roztok a opláchněte jej vodou. Nepoužívejte čisticí
přípravky ani vysokotlaký proud vody.
• Jestliže nebudete snímač větru delší dobu používat,
doporučujeme jej sejmout a uložit na suchém místě.
• Při skladování snímače větru je nejlépe uložit jej na místě,
kde je vystaven slunci. Baterie zařízení tak zůstane nabitá.
• Jestliže snímač větru skladujete na tmavém místě,
doporučujeme na začátku každé sezóny baterii vyměnit.
Náhradní baterie můžete zakoupit u svého místního prodejce
Garmin nebo na webu www.garmin.com.
Technické údaje
2 Zařízení umístěte do montážního držáku tak, že jej budete
tlačit dolů Á a zasouvat dozadu, dokud se nezastaví Â.
3 Pro zajištění zařízení v držáku otáčejte pojistnou matici po
směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.
4 Připevněte na zařízení bezpečnostní svorku Ã, abyste
předešli uvolnění pojistné matice.
Párování snímačů
Pokud byl tento snímač zakoupen jako součást zařízení Wind,
jsou již obě zařízení spárována.
Jestliže jste snímač zakoupili samostatně nebo jej chcete použít
v kombinaci s jiným kompatibilním zařízením Garmin, musíte
snímač se zařízením nejprve spárovat.
Pokud není snímač spárován se žádným kompatibilním
zařízením, automaticky vyhledává dostupná zařízení. Režim
párování není třeba zapínat.
Prostudujte si návod k obsluze kompatibilního zařízení Garmin,
kde naleznete pokyny ohledně bezdrátového párování.
Nejnovější verzi návodu k obsluze si můžete stáhnout z webové
stránky www.garmin.com/manuals.
Technické údaje
Hodnota
Rozměry po montáži (výška
× délka)
345 × 610 mm (13,58 × 24 palců)
Hmotnost
320 g (11,29 unce)
Provozní teplota
-20 až 50 °C (-4 až 122 °F)
Skladovací teplota
0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Stupeň vodotěsnosti
(snímač větru)
IEC 60529 IPX-6 (chráněno proti vlnobití)
Rozsah rychlostí větru
0,5 až 50 m/s (0,9 až 90 uzlů)
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. gWind™ a GNX™ jsou
ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
Úprava orientace
Nastavení ANGL byste měli upravit v případě, že snímač
nesměřuje k přední části lodi zcela souběžně s osou lodi.
POZNÁMKA: Tyto pokyny platí pro používání v kombinaci se
zařízením GNX™ Wind. Je-li snímač připojen k jinému
kompatibilnímu zařízení, provádějte úpravu snímače podle
pokynů v aktuálním návodu k obsluze daného zařízení.
1 Na přístrojové obrazovce zařízení GNX Wind stiskněte
tlačítko .
nebo
vyberte možnost SENS a
2 Stisknutím tlačítka
potvrďte stisknutím tlačítka .
nebo
vyberte možnost ANGL a
3 Stisknutím tlačítka
potvrďte stisknutím tlačítka .
4 Odhadněte úhel ve stupních po směru hodinových ručiček
okolo stěžně lodi, ve kterém snímač směřuje od středu
přední části lodi:
• Pokud snímač směřuje k pravoboku, úhel by měl být mezi
1 a 180 stupni.
• Pokud snímač směřuje k levoboku, úhel by měl být mezi
181 a 360 stupni.
nebo
zadejte úhel zjištěný
5 Stisknutím tlačítka
v kroku 4.
6 Stiskněte tlačítko .
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising