Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 43 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43 Pokyny pro instalaci

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43  Pokyny pro instalaci
Co je třeba vzít v úvahu při výběru
instalačního místa
GDT™ 43
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu chartplotteru nebo echolotu.
Obsahuje varování a další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Montáž tohoto vybavení musí provést kvalifikovaný technik se
specializací na lodě.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte zařízení Garmin nainstalovat podle
těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin.
®
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu my.garmin.com/registration.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené otázky, videa, aktualizace softwaru a zákaznická
podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.
• Na plavidlech s ploutvovým kýlem À je třeba sonarovou
sondu namontovat ve vzdálenosti 25 cm (10 palců) až 75 cm
(30 palců) před kýlem a méně než 10 cm (4 palce) od strany
středové osy.
• Na plavidlech s ploutvovým kýlem Á je třeba sonarovou
sondu namontovat tak, aby pod mírným úhlem mířila na příď
(nikoliv paralelně se středovou osou).
• Na motorových člunech a trupech s ostrými úhly  nelze
sonarovou sondu namontovat poblíž ostrých hran trupu.
• U lodí s jednou pohonnou jednotkou nesmí být sonarová
sonda připevněna v dráze lodního šroubu.
• U lodí se dvěma pohonnými jednotkami by měl být sonarová
sonda připevněna mezi pohonnými jednotkami, je-li to
možné.
• Montujte sonarovou sondu souběžně s osou příď-záď
plavidla.
• Sonarovou sondu je třeba namontovat na místo, odkud bude
přístupná zevnitř lodi.
• Sonarová sonda by neměla být připevněna za pásy,
vzpěrami, příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání
vody nebo čímkoli, co vytváří vzduchové bubliny nebo
způsobuje víření vody.
• Sonarová sonda by neměla být připevněna na místě, kde by
mohla být vystavena nárazu při spouštění na vodu, vlečení
nebo skladování.
• Sonarová sonda může narušovat celistvost vodního proudu,
čímž může snižovat výkon lodi a poškodit lodní šroub.
• Sonarová sonda se musí pro zajištění optimálního výkonu
nacházet v čisté (nezvířené) vodě.
• Pokud máte dotaz ohledně umístění sonarové sondy
s montáží skrz dno, obraťte se na stavitele lodi nebo
vlastníky lodí podobného typu.
Potřebné nástroje
• Vrtačka
• Pila na otvory 43 mm (1 11/16 palce)
• Pila na otvory 52 až 55 mm (2 1/16 až 2 3/16 palce) (u dutého
sklolaminátového trupu)
• Tmel pro lodě
• Silikonové mazivo
• Řezačka kabelů
• Kovový pilník (u kovového trupu)
• Sklolaminátová tkanina a pryskyřice (prvky pro utěsnění
dutého sklolaminátového trupu)
• 43mm (1 11/16palcový) válec, vosk, páska a zalévací
epoxidová pryskyřice (prvky pro utěsnění dutého
sklolaminátového trupu)
Duben 2017
190-02112-81_0C
Instalace sonarové sondy s montáží skrz
dno
Pokud instalujete sonarovou sondu do dutého sklolaminátového
trupu, je třeba nejprve trup připravit (Příprava dutého
sklolaminátového trupu, strana 2).
1 Pomocí pily na otvory 43 mm (1 11/16 palce) udělejte v trupu
otvor v místě instalace.
2 Vložte do trupu díl pro upevnění sonarové sondy.
3 Na vnější přírubu dílu pro upevnění sonarové sondy naneste
lodní tmel a ručně utáhněte matici.
4 Nasaďte oba gumové těsnicí kroužky na konektor.
5 Naneste na vnější část konektoru silikonové mazivo.
6 Pomalým krouživým pohybem vložte konektor do dílu pro
upevnění sonarové sondy.
zalévací epoxidové pryskyřice (Utěsnění jádra pomocí
zalévací epoxidové pryskyřice, strana 2).
Vyvrtání otvoru v dutém sklolaminátovém trupu
1 Zevnitř lodi vyvrtejte vodicí otvor o průměru 3 mm (1/8 palce)
2
3
4
5
6
úplně skrz trup.
Prohlédněte si vodicí otvor z vnějšku lodi a postupujte
následovně:
• Pokud se otvor nenachází na správném místě, utěsněte
jej pomocí epoxidu a opakujte krok 1.
• Pokud se nachází na správném místě, udělejte pomocí
pily na otvory 43 mm (1 11/16 palce) z vnějšku lodi otvor
pouze skrz vnější sklolaminátový skin. Neprovrtejte se
úplně skrz trup.
Pomocí pily na otvory udělejte zevnitř lodi v místě vodicího
otvoru otvor o 9 až 12 mm (3/8 až 1/2 palce) větší než otvor
vyvrtaný z vnějšku lodi v kroku 2.
Opatrně se provrtejte skrz vnitřní sklolaminátový skin
a většinu jádra, aniž byste narušili vnější skin.
POZNÁMKA: V opačném případě nebudete moci trup
správně utěsnit.
Odstraňte vnitřní sklolaminátový skin a jádro vyvrtané
v kroku 3.
Měli byste vidět vnitřní část vnějšího sklolaminátového skinu.
Osmirkujte vnitřní část otvoru a oblast okolo vnitřního
i vnějšího sklolaminátového skinu.
Pomocí jemného čisticího prostředku nebo slabého
rozpouštědla, jako například isopropylalkoholu, odstraňte
všechen prach a nečistoty.
Utěsnění jádra pomocí sklolaminátu
1 Naneste na sklolaminátovou tkaninu vrstvu sklolaminátové
7 Přesvědčte se, že je konektor v dílu správně usazen.
8 Namontujte díl s kolíkem v úhlu 90 ° vzhledem ke středové
ose lodě.
9 Po zaschnutí lodního tmelu naneseného v kroku 3
demontujte matici a naneste tmel na část dílu nacházející se
uvnitř trupu.
10 Znovu nasaďte matici a ručně ji utáhněte.
11 Po instalaci dílu nahraďte konektor skutečnou sonarovou
sondou.
POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste konektor nevyhazovali,
bude se vám hodit při čištění a údržbě sonarové sondy.
12 Nainstalujte na sonarovou sondu kabelové uzamykací
zařízení.
Příprava dutého sklolaminátového trupu
OZNÁMENÍ
Pokud není jádro dutého sklolaminátového trupu řádně
utěsněno, může do jádra prosakovat voda a vážně loď poškodit.
pryskyřice a poté zevnitř lodi vložte tkaninu do otvoru
a utěsněte jádro.
2 Vložením dalších vrstev sklolaminátové tkaniny a pryskyřice
zmenšete otvor na požadovaný průměr 43 mm (1 11/
16 palce).
3 Po ztvrdnutí sklolaminátu osmirkujte a očistěte prostor
v otvoru a kolem něj.
Dutý sklolaminátový trup je nyní připraven na dokončení
instalace sonarové sondy.
Utěsnění jádra pomocí zalévací epoxidové pryskyřice
Chcete-li jádro utěsnit pomocí zalévací epoxidové pryskyřice, je
třeba vytvořit válec o průměru 43 mm (1 11/ 16 palce), který bude
sloužit jako distanční podložka při tuhnutí epoxidu.
1 Potáhněte 43mm (1 11/16palcový) válec voskem.
2 Vložte válec do otvoru skrz vnější skin a upevněte ho páskou
na místo na vnější straně lodi.
3 Vyplňte mezeru mezi válcem a jádrem zalévací epoxidové
pryskyřice.
4 Po ztvrdnutí epoxidu vyjměte válec a osmirkujte a očistěte
prostor v otvoru a kolem něj.
Dutý sklolaminátový trup je nyní připraven na dokončení
instalace sonarové sondy.
Připojení NMEA 2000
À
Á
Â
Ã
Ä
Sklolaminát nebo zalévací epoxidová pryskyřice (není součástí
balení)
Válcová distanční podložka (není součástí balení)
Vnitřní sklolaminátový skin
Jádro
Vnější sklolaminátový skin
1 Vyvrtejte otvor skrz trup.
2 Utěsněte otvor uvnitř trupu buď pomocí sklolaminátu
(Utěsnění jádra pomocí sklolaminátu, strana 2), nebo
2
®
Sonarová sonda GDT 43 se připojuje k síti NMEA 2000
prostřednictvím adaptéru NMEA 2000.
Technické údaje
GDT 43Technické údaje zařízení GDT 43
Rozměry (Š × D)
42 × 86 mm (1,65 × 3,38 palce)
Síla trupu
Minimální 6 mm (0,24 palce)
Max. 42 mm (1,65 palce)
Rozsah teplot
Provozní: -10 až 70 °C (14 až 158 °F)
Skladovací: -35 až 70 °C (31 až 158 °F)
Délka kabelu sonarové sondy 6 m (19,7 stop)
Frekvence sonaru
200 kHz
Hloubka sonaru*
275 m (900 stop)
*Závisí na vlastnostech vody.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Bezdrátová sonda gWind™ Wireless 2
Přístroj GNX™ Wind
Technické údaje adaptéru NMEA 2000
Rozměry (Š × D × H) 101,4 × 116,3 × 76,2 mm (4 × 4 19/32 × 3 palce)
Adaptér NMEA 2000
Hmotnost
Adaptér: 120,9 g (4,26 oz.)
Se svorkou: 200,7 g (7,08 oz.)
Zdroj napájení 12 V DC
Vstup napájení
9 až 16 V DC
Kabel s vývody
Spotřeba energie
Max. 2,4 W
GDT Sonarová sonda 43
Rozsah teplot
-15 až 70 °C (5 až 158 °F)
Spínač zapalování nebo sériový spínač
Koncovka nebo páteřní kabel NMEA 2000
NMEA 2000 PGN
Konektor typu T NMEA 2000
Stávající síť NMEA 2000
Zapojení systému Nexus
®
Při připojení sondy GDT 43 k systému Nexus je třeba zkrátit
kabel zařízení GDT 43 na požadovanou délku a zapojit vodiče
kabelu do příslušného portu na zařízení Nexus.
GDT 43
Nexus
Černá
Černá
Červená
Modrá
Obrazovka
Obrazovka
Bílá
Nepoužívat
Typ
PGN
Odesílání a
příjem
005932 Potvrzení ISO
Popis
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA : Funkce skupiny příkazu, žádosti
a potvrzení
®
126464 Odesílání a příjem funkce skupiny
seznamu PGN
Přenos
126996 Informace o produktu
128267 Hloubka vody
130312 Teplota
Kalibrace sonarové sondy
POZNÁMKA: Pokud používáte systém Nexus nebo pokud se
data sonarové sondy neobjeví, je třeba provést kalibraci sondy.
K tomuto účelu slouží software NexusRace™. Software
NexusRace si můžete stáhnout na webové stránce garmin.com
/NexusRace.
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin , logo společnosti Garmin Nexus jsou ochranné známky společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GDT™,
GST™ a NexusRace™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
Údržba
NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National
Marine Electronics Association.
®
®
®
Zkouška instalace
OZNÁMENÍ
Před ponecháním lodi ve vodě po dlouhou dobu byste měli
zkontrolovat, zda do ní neprosakuje voda.
Sonarová sonda musí být ponořena do vody, jinak nebude
správně fungovat.
1 Po spuštění lodi na hladinu zkontrolujte, zda poblíž místa
instalace sonarové sondy neprosakuje voda.
2 Pokud netěsnost naleznete, utěsněte dané místo pomocí
lodního tmelu, nechte jej zaschnout a opakujte krok 1.
Čištění sonarové sondy
Vodní usazeniny se hromadí velmi rychle a mohou snížit výkon
zařízení.
1 Odstraňte usazeniny pomocí jemné tkaniny a jemného
čisticího prostředku.
2 Pokud je vrstva usazenin silná, použijte houbičku s hrubým
povrchem nebo stěrku.
3 Otřete zařízení do sucha.
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising