Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 43 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43 Installationsinstruktioner

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43  Installationsinstruktioner
Monteringsplatsavvägningar
GDT™ 43
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen till plottern eller ekolodet, finns viktig
information och produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad
marinmontör.
För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på båten
måste du installera Garmin enheten i enlighet med
instruktionerna.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com/registration.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Garmin Supportcenter
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor,
programuppdateringar och kundsupport.
• På fenkölade båtar À ska givaren monteras mer än 25 cm
(10 tum) och mindre än 75 cm (30 tum) framför kölen, och
mindre än 10 cm (4 tum) vid sidan av centrumlinjen.
• På långkölade båtar Á ska givaren monteras i en lätt vinkel
som pekar mot fören, inte parallellt med centrumlinjen.
• På motorbåtar och skrov med slag  bör inte givaren
monteras nära kanten av skarpa skrovvinklar.
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
• Givaren ska monteras parallellt med båtens längslinje.
• Givaren ska monteras på en plats som den kan nås på från
insidan av båten.
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.
• Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Om du har frågor om platsen för genomskrovsgivaren ska du
kontakta båttillverkaren eller andra ägare av liknande båtar
för rådgivning.
Verktyg som behövs
• Borrmaskin
• 43 mm (1 11/16 tum) hålsåg
• 52 till 55 mm (2 1/16 till 2 3/16 tum) hålsåg (installationer i
skrov med glasfiberkärna)
• Marint tätningsmedel
• Silikonfett
• Kabelavbitare
• Metallfil (installationer i metallskrov)
• Glasfiberväv och -harts (tillval för tätning av skrov med
glasfiberkärna)
• 43 mm (1 11/16 tum) cylinder, vax, tejp och gjutepoxi (tillval för
tätning av skrov med glasfiberkärna)
Installera genomskrovsgivaren
Om du installerar givaren i ett skrov med glasfiberkärna måste
du först förbereda skrovet (Förbereda ett skrov med
glasfiberkärna, sidan 2).
1 Använd en 43 mm (1 11/16 tum) hålsåg för att skära igenom
skrovet vid monteringsplatsen.
2 Sätt i genomskrovskopplingen i skrovet.
April 2017
190-02112-79_0C
3 Applicera marint tätningsmedel på den yttre flänsen på
genomskrovskopplingen och dra åt muttern för hand.
4 Trä fast båda O-ringarna av gummi på pluggen.
5 Applicera silikonfett på utsidan av pluggen.
6 Sätt i pluggen i genomskrovskopplingen med en långsam,
vridande rörelse.
3
4
5
6
båten, och endast genom det yttre glasfiberlagret. Skär
inte helt igenom skrovet.
På båtens insida, vid platsen för rikthålet, ska du använda en
hålsåg för att skära ett hål som är 9 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum)
större än det hål du skar på båtens utsida i steg 2.
Skär igenom det inre glasfiberlagret och större delen av
kärnan utan att skära det yttre lagret.
Obs! När du skär genom det inre glasfiberlagret och kärnan
måste du vara försiktig så att du inte skär igenom det yttre
glasfiberlagret. För då kommer du inte att kunna täta skrovet
på rätt sätt.
Ta bort det inre glasfiberlagret och kärnan som du skar i steg
3.
Du bör nu kunna se insidan av det yttre glasfiberlagret.
Sandpappra insidan av hålet och de områden som finns
närmast kring både det inre och det yttre glasfiberlagret.
Rengör området med ett milt rengöringsmedel eller svagt
lösningsmedel, t.ex. isopropylalkohol, så att allt damm och all
smuts tas bort.
Täta skrovet med glasfiber
1 Från båtens insida täcker du ett lager av glasfiberväv med
7 Kontrollera att pluggen sitter ordentligt på plats i kopplingen.
8 Montera kopplingen så att stiftet sitter i 90 graders vinkel mot
båtens centrumlinje.
9 Efter att det marina tätningsmedlet i steg 3 har härdats tar du
bort muttern och applicerar tätningsmedel på kopplingen inuti
skrovet.
10 Sätt tillbaka muttern och dra åt den för hand.
11 Efter installationen av kopplingen byter du ut pluggen mot
själva givaren.
Obs! Vi rekommenderar att du behåller pluggen och
använder den vid rengöring eller service av givaren.
12 Installera vajerlåsningsenheten på givaren.
Förbereda ett skrov med glasfiberkärna
OBS!
Om kärnan i ett skrov med glasfiberkärna inte tätas på rätt sätt
kan vatten sippra in i kärnan och skada båten allvarligt.
glasfiberharts och placerar den inuti hålet så att kärnan tätas.
Lägg
på lager av glasfiberväv och -harts tills hålet har den
2
rätta diametern på 43 mm (1 11/ 16 tum).
3 När glasfiberväven har härdats sandpapprar och rengör du
insidan av hålet och runt om det.
Skrovet med glasfiberkärna är nu förberett, och du kan
slutföra givarinstallationen.
Täta kärnan med gjutepoxi
För att täta kärnan med gjutepoxi på rätt sätt måste du skapa en
cylinder med en diameter på 43 mm (1 11/ 16 tum) som fungerar
som mellanlägg när epoxilimmet stelnar.
1 Täck en 43 mm (1 11/ 16 tum) cylinder med vax.
2 Sätt in cylindern i hålet genom det yttre lagret och tejpa fast
den på båtens utsida.
3 Fyll utrymmet mellan cylindern och kärnan med gjutepoxi.
4 När epoxin har härdat tar du bort cylindern och sandpapprar
och rengör insidan av hålet och runt om det.
Skrovet med glasfiberkärna är nu förberett, och du kan
slutföra givarinstallationen.
NMEA 2000 anslutning
®
GDT 43 ansluter till NMEA 2000 nätverket via NMEA 2000
enheten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Glasfiber- eller gjutepoxi (medföljer ej)
Cylindermellanlägg (medföljer ej)
Inre glasfiberlager
Kärna
Yttre glasfiberlager
1 Borra hålet genom skrovet.
2 Täta kärnan inuti skrovet med antingen glasfiber (Täta
skrovet med glasfiber, sidan 2) eller gjutepoxi (Täta
kärnan med gjutepoxi, sidan 2).
Borra ett hål i ett skrov med glasfiberkärna
1 Från insidan av båten borrar du ett 3 mm (1/8 tum) rikthål helt
igenom skrovet.
2 Undersök rikthålet på utsidan av båten och välj ett alternativ:
• Om rikthålet inte är borrat på rätt plats tätar du hålet med
epoxi och upprepar steg 1.
• Om rikthålet är borrat på rätt plats använder du en 43 mm
(1 11/16 tum) hålsåg för att skära ett hål från utsidan av
2
À
Á
Â
Ã
Ä
gWind™ trådlös 2 givare
GNX™ vindinstrument
NMEA 2000 adapter
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
12 V-likströmskälla
Å
Æ
Ç
È
É
Droppkabel
Strömförsörjning
Från 9 till 16 VDC
GDT 43 givare
Strömförbrukning
Max. 2,4 W
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
NMEA 2000 T-koppling
Befintligt NMEA 2000 nätverk
Nexus kablage
®
När du ansluter GDT 43 till ett Nexus system måste du klippa
GDT 43 kabeln till önskad längd och ansluta trådarna i kabeln till
de avsedda djupportarna på Nexus enheten.
GDT 43
Nexus
Svart
Svart
Röd
Blå
Skärm
Skärm
Vit
Använd inte
NMEA 2000 PGN
Typ
PGN
Sända och ta
emot
005932 ISO-erkännande
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA : beordra/begära/godkänna gruppfunktion
®
126464 Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Sända
126996 Produktinformation
128267 Vattendjup
130312 Temperatur
Kalibrering av givare
Obs! Om du använder ett Nexus system eller om givarens data
inte visas måste givaren kalibreras.
Du kan använda NexusRace™ programvaran för att kalibrera
givaren. Om du vill hämta NexusRace programvaran går du till
garmin.com/NexusRace.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin , Garmin logotypen och Nexus är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. GDT™, GST™ och NexusRace™
är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Underhåll
NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National
Marine Electronics Association.
®
®
®
Testa installationen
OBS!
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.
Givaren måste vara i vatten för att fungera på rätt sätt.
1 När båten ligger i vattnet ska du kontrollera om det finns
läckor i närheten av installationsplatsen för givaren.
2 Om du upptäcker läckage ska du applicera marint
tätningsmedel runt installationsplatsen, sedan låter du
tätningsmedlet härda och upprepar steg 1.
Rengöra givaren
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
2 Om föroreningarna är svåra kan du använda en skursvamp
eller spackelkniv för att ta bort ansamlingarna.
3 Torka enheten torr.
Specifikationer
GDT 43 – specifikationer
Mått (B x L)
42 x 86 mm (1,65 x 3,38 tum)
Skrovtjocklek
Min. 6 mm (0,24 tum)
Maximalt 42 mm (1,65 tum)
Temperaturområde
Drift: från -10 till 70 ºC (14 till 158 °F)
Förvaring: från -35 till 70 ºC (31 till 158 °F)
Givarkabellängd
6 m (19,7 fot)
Ekolodsfrekvens
200 kHz
Ekolodsdjup*
275 m (900 fot)
* Beroende på rådande vattenförhållanden.
NMEA 2000 Adapterspecifikationer
Mått (B x L x D)
101,4 x 116,3 x 76,2 mm (4 x 4 19/32 x 3 tum)
Vikt
Adapter: 120,9 g (4,26 oz.)
Med fäste: 200,7 g (7,08 oz.)
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising