Garmin | Xero® A1i Bow Sight | User manual | Garmin Xero® A1i Bow Sight Brukerveiledning

Garmin Xero® A1i Bow Sight Brukerveiledning
Xero A1/A1i
™
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og ANT er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Express™, Laser Locate™ og Xero™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Mac er et varemerke for Apple Inc, registrert i USA og andre land. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører
sine respektive eiere.
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Videoveiledninger ....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Knapper ................................................................................. 1
Sette inn AAA-batterier ............................................................... 1
Montere siktet på en bue ............................................................ 1
Sikre utløseren ............................................................................ 2
Slå enheten av eller på ............................................................... 2
Kalibrere buesiktet ......................................................... 2
Spesifikasjoner for dreiningsmoment .......................................... 2
Angi hovedsiktepinnen ............................................................... 2
Justere avstandsmåleren i forhold til hovedsiktepinnen ............. 3
Justere boblevateret ................................................................... 4
Bruke buesiktet .............................................................. 4
Avstandsmålinger ....................................................................... 4
Angi en manuell avstand ............................................................ 4
Vaterindikator .............................................................................. 4
Hovedmeny ................................................................................. 4
Jaktmodus .................................................................................. 4
Treningsmodus ........................................................................... 4
Statistikkmodus ........................................................................... 4
Registrere statistikk ................................................................ 5
Vise statistikkhistorikk ............................................................ 5
Slette statistikkmodushistorikk ............................................... 5
Justere lysstyrken ....................................................................... 5
Legge til pilprofiler ....................................................................... 5
Administrere pilprofiler ........................................................... 5
Kalibrering av siktepinne ............................................................. 5
Kalibrere flere avstander ........................................................ 5
Faste siktepinner .................................................................... 5
Laserposisjoner .......................................................................... 6
Sende posisjoner til en enhet ................................................ 6
Vise skuddynamikk ..................................................................... 6
Skuddynamikk ........................................................................ 6
Enhetsinnstillinger......................................................... 6
Siktepinneinnstillinger ................................................................. 6
Innstillinger for laserposisjon ...................................................... 6
Innstillinger for skuddynamikk ..................................................... 6
Enhetsinnstillinger ....................................................................... 7
Vaterinnstillinger ......................................................................... 7
Kalibrere kompasset ................................................................... 7
Tilpasse plasseringen av den øverste siktepinnen ..................... 7
Flytte den kalibrerte avstandsstabelen ....................................... 7
Informasjon om enheten................................................ 7
Enhetsspesifikasjoner ................................................................. 7
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske
etiketten ...................................................................................... 7
Produktoppdateringer ................................................................. 7
Oppdatere programvaren ved hjelp av en datamaskin .......... 8
Koble enheten til datamaskinen ............................................. 8
Ta vare på enheten .....................................................................8
Rengjøre enheten .................................................................. 8
Få mer informasjon ..................................................................... 8
Feilsøking ................................................................................... 8
Treffpunktet beveger seg mellom skudd ................................ 8
Enheten min viser bare faste siktepinner ............................... 8
Tips for konsekvent avstandsmåling ...................................... 8
Nullstille enheten .................................................................... 8
Indeks............................................................................ 10
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
Ç
È
É
Lasermottaker
Mottar laserlys for å måle avstanden til et mål
Laseremitter
Avgir laserlys for å måle avstanden til et mål
Enhetsmerke
Vis produsentens identifikasjon og sertifisering
ADVARSEL
Inspiser alltid utstyret før du skyter en pil. Ha alltid en forståelse
av målet ditt og hva som ligger bak det, før du avfyrer et skudd.
Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan
det føre til skade på eiendom, personskade eller død. Du er
ansvarlig for å forstå og overholde alle gjeldende forskrifter for
bruk av pil og bue.
Denne enheten har et beskyttende hus som, når det er på plass,
forhindrer menneskelig tilgang til laserstråling som overskrider
grensen for tilgjengelig utslipp (accessible emission limit, AEL)
for laserprodukter i klasse 1. Denne enheten må ikke
modifiseres eller brukes uten tilhørende hus eller optikk. Bruk av
denne enheten uten hus og optikk eller bruk av denne enheten
med modifisert hus eller optikk som eksponerer laserkilden, kan
resultere i direkte eksponering for laserstråling og risiko for
permanente øyeskader. Fjerning eller modifisering av
spredelinsen foran laseroptikken kan medføre risiko for
permanente øyeskader.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Trykk på OK for å åpne hovedmenyen og velge
menyalternativer.
• Trykk på eller for å bla gjennom menyene.
• Trykk på eller for å justere lysstyrken til siktepinnene.
• Hold inne eller for å angi en siktepinne manuelt.
• Trykk på
for å gå tilbake til en tidligere meny.
• Trykk på
for å slå på enheten.
• Hold inne
for å slå av enheten.
Videoveiledninger
Sette inn AAA-batterier
Du kan se videoveiledninger for installering og konfigurering av
Xero buesiktet ditt på www.garmin.com/xerotutorials.
Oversikt over enheten
March 21, 2018
Knapper
Enheten drives av to AAA-litiumbatterier (medfølger ikke).
Litiumbatterier er påkrevd for denne enheten. Alkaliske batterier
og NiMH-batterier oppfyller ikke strømkravene for funksjonen for
automatisk avstandsmåling. Når du bruker alkaliske batterier
eller NiMH-batterier, kan siktefunksjonaliteten bli redusert til at
bare standard siktepinner kan brukes.
1 Bruk en unbrakonøkkel på 5/64 tomme til å løsne de fire
skruene À, og fjern batteridekselet Á på siden av enheten.
2 Sett to AAA-litiumbatterier inn i enheten. Pass på at du setter
dem inn riktig vei.
3 Sett batteridekselet på plass igjen, og stram skruene til med
et maksimalt dreiemoment på 0,5 N-m (4 lbf-in).
Montere siktet på en bue
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
LCD-skjerm
Viser avstanden til målet og enhetsinnstillinger
Knapper
Velg for å bla gjennom menyer, velge alternativer
og konfigurere enheten (Knapper, side 1)
Utløser for
laserbasert
avstandsmåler
Hold inne for å aktivere den laserbaserte
avstandsmåleren
Trykk for å tilbakestille siktepinnetidtakeren eller
vise faste siktepinner
Monteringsskinne
Fester enheten til den medfølgende braketten
Vater
Viser når enheten er i vater
Optikk
Viser siktepinnene
Batterideksel
Ta av for å sette i batterier
Komme i gang
1 Før den buede skinnebraketten À fra baksiden av buesiktet
inn i sporene på forsiden av braketten Á.
1
2 Juster pilene på braketten i forhold til den midtre pilen på den
buede skinnen.
3 Bruk en unbrakonøkkel på 7/64 tomme til å stramme skruen
på forsiden av skinnebraketten  til det maksimale
dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme).
4 Juster de store hullene på braketten à i forhold til
monteringshullene på siden av buen.
2 Fest utløseren til buen ved hjelp av den medfølgende teipen
Á.
TIPS: Du kan bruke den ekstra teipbiten til å feste
utløserkabelen til riseren.
Slå enheten av eller på
1 Du slår på enheten ved å trykke på .
i tre sekunder.
2 Du slår av enheten ved å holde nede
Kalibrere buesiktet
TIPS: Monteringsoppsettet består av tre sett med
monteringshull. Monter siktet på et sted som fungerer best
med peep-sikteblenderåpningen. Hvis du monterer siktet
nærmere buen, kan det passe bedre i enkelte buer.
5 Bruk en unbrakonøkkel på 1/8 tomme til å sikre monteringen
ved hjelp av de medfølgende monteringsskruene Ä.
6 Stram monteringsskruene til det maksimale dreiemomentet
på 6,7 Nm (60 pund/tomme).
MERK: Ikke overskrid bueprodusentens anbefalte
dreiemomentverdier.
Sikre utløseren
1 Plasser målingsutløseren À på buens grep på et sted der du
enkelt kan aktivere den ved fullt drag.
MERK: Du bør kontrollere at utløseren og utløserkabelen er
plassert på en slik måte at de ikke forstyrrer betjeningen av
buen.
Første gang du slår på Xero buesiktet, blir du bedt om å gå
gjennom en konfigureringsprosess. Du kan se
veiledningsvideoer på www.garmin.com/xerotutorials.
1 Velg språk.
2 Velg en måleenhet.
3 Velg Ja for å starte kalibrering av siktepinner.
4 Velg en farge for siktepinne for målt avstand (gjelder bare
A1i-modellen).
5 Velg om nødvendig Ja for å justere lysstyrken til siktepinnen
og avstandsmålerens trådkors, og følg instruksjonene på
skjermen.
6 Angi hovedsiktepinnen (Angi hovedsiktepinnen, side 2).
7 Velg Ferdig.
8 Juster avstandsmåleren i forhold til hovedsiktepinnen
(Justere avstandsmåleren i forhold til hovedsiktepinnen,
side 3).
9 Velg Ferdig.
10 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kalibrering av
siktepinner, og angi siktepinner for flere avstander.
Spesifikasjoner for dreiningsmoment
Når du justerer og strammer til monteringsskruene, må du sørge
for at skruene alltid er strammet til med et maksimalt
dreiemoment på 2,2 N-m (20 lbf-in.). Hvis du ikke har en
momentnøkkel, kan du stramme til skruene til skruehodet er i
kontakt med monteringsoverflaten. Deretter strammer du til
skruen med en kvart omdreining.
Angi hovedsiktepinnen
Hovedsiktepinnen er et fast punkt på enhetsoptikken som peker
langs samme akse som den laserbaserte avstandsmåleren. Du
kan endre hovedsiktepinnens justering ved å endre de rette
vertikale og horisontale justeringene på braketten. Når du har
angitt hovedsiktepinnen, kan du angi flere siktepinner for ulike
avstander ved hjelp av enhetsprogramvaren.
2
Kalibrere buesiktet
1 Sikt deg inn på et mål som er minst 15 m (15 yard) unna.
MERK: Hvis du angir hovedsiktepinnen på lengre avstander,
som 30 m (33 yards), får du en større maksimal rekkevidde,
men sikten til mål i nærheten, blir redusert. Hvis du angir
hovedsiktepinnen på kortere avstander, får du bedre sikt over
mål i nærheten, men en kortere maksimal rekkevidde.
Fest
en pil til nokken, og spenn buen.
2
3 Kikk gjennom buens peep-sikte ved fullt drag, og juster
hovedsiktepinnen À i forhold til midtpunktet til målet Á.
Justere avstandsmåleren i forhold til hovedsiktepinnen
Avstandsmålerens runde trådkors indikerer retningen den
laserbaserte avstandsmåleren peker mot. For å få størst mulig
nøyaktighet bør du justere avstandsmålerens runde trådkors i
forhold til hovedsiktepinnen.
1 Fest pilen til nokken.
2 Spenn buen til fullt drag, og juster peep-siktet ved hjelp av
siktehuset.
Følg
med på pilene À i avstandsmålerens trådkors.
3
Pilene indikerer i hvilken retning du må flytte de buede
justeringene på braketten. Hver pil i optikken tilsvarer én
grads justering på de buede skinnene.
4 Kontroller at boblen i vateret  er plassert midt mellom
linjene.
5 Skyt mot målet, og studer treffpunktet.
6 Bruk en unbrakonøkkel på 7/64 tomme til å løsne de vertikale
à justeringene på braketten.
4 Bruk en unbrakonøkkel på 7/64 tomme til å justere de buede
vertikale Á og buede horisontale  justeringene på braketten
i retningene pilene viser. Hvis pilene for eksempel peker opp
og til høyre, må du flytte de buede brakettdelene opp og til
høyre.
7 Flytt den vertikale justeringen i retning av pilens treffpunkt.
8 Stram den vertikale justeringen til det maksimale
dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme).
9 Bruk en unbrakonøkkel på 7/64 tomme til å løsne de
horisontale Ä justeringene på braketten.
10 Flytt den horisontale justeringen i retning av pilens treffpunkt.
11 Stram den horisontale justeringen til det maksimale
dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme).
12 Fortsett om nødvendig å justere braketten, helt til
siktepunktet og treffpunktet er det samme.
TIPS: Du bør justere braketten i retning av treffpunktet. Hvis
for eksempel pilens treffpunkt er lavt og til høyre, bør du
justere braketten ned og til høyre. Du bør alltid stramme
monteringsskruene til det maksimale dreiemomentet på 2,2
Nm (20 pund/tomme) mellom justeringer.
Kalibrere buesiktet
TIPS: Hvert merke på de buede justeringene indikerer én
grad. Garmin anbefaler å flytte de buede skinnene i små
trinn, som vist av pilene i optikken når du foretar justeringer.
5 Fortsett å justere brakettene helt til hovedsiktepinnen er
sentrert i sirkelen til avstandsmålerens trådkors à ved fullt
drag.
®
3
À
Synslinjeavstand Den målte avstanden mellom den laserbaserte
avstandsmåleren og målet.
Á
Justert avstand
Den horisontale avstanden til målet, som
beregnes ved hjelp av målingsvinkelen.
Â
Målingsvinkel
Opp- eller nedovervinkelen fra avstandsmåleren
til målet.
Angi en manuell avstand
Du kan angi en siktepinne for en bestemt avstand manuelt.
Dette kan være nyttig hvis buesiktet ditt har lavt batteri, eller hvis
du planlegger å skyte fra en bestemt avstand. Du kan bare angi
manuelle siktepinner for avstander nærmere enn den maksimale
kalibrerte avstanden.
1 Hold inne eller .
Enheten går inn i modusen for manuell avstand.
2 Trykk på eller for å velge en avstand.
Vaterindikator
6 Stram de buede justeringene til 2,2 Nm (20 pund/tomme).
Justere boblevateret
Buesiktet inneholder et innebygd digitalt vater og et lett synlig
boblevater. Hvis det ikke er samsvar mellom det digitale vateret
og boblevateret, kan du justere posisjonen til boblevateret.
1 Velg > Vater > Vis måler.
2 Hold buesiktet i vater, slik at skjermen viser 0.
3 Løsne de to skruene på hver side av boblevateret med en
kvart omdreining.
4 Juster boblevateret til boblen er sentrert og det digitale
vateret også viser 0.
5 Stram de to skruene.
Bruke buesiktet
Før du kan bruke buesiktet, må du kalibrere det for pil og buekombinasjonen din (Kalibrere buesiktet, side 2).
1 Spenn buen.
2 Hold inne utløseren for den laserbaserte avstandsmåleren.
3 Juster hovedsiktepinnen i forhold til målingstrådkorset, og sikt
på målet.
4 Mens du holder trådkorset på målet, slipper du utløseren for
den laserbaserte avstandsmåleren.
Buesiktet viser den målte avstanden og en ny siktepinne.
5 Sikt på målet ved hjelp av den nye siktepinnen, og slipp pilen.
Avstandsmålinger
Når du aktiverer den laserbaserte avstandsmåleren, vises tre tall
på enhetens LCD-skjerm. Enheten bruker disse målingene til å
justere plasseringen av siktepinnen.
Når vaterindikatoren er aktivert, viser den deg når du holder
buen rett. Vaterindikatorer vises som tre prikker over eller under
siktepinnen. Den øverste indikatoren blinker når buen heller mot
høyre. Den nederste indikatoren blinker når buen heller mot
venstre. Buen holdes rett når ingen av indikatorene blinker. Du
kan justere terskelen for vaterindikatoren for å tillate en større
eller mindre helning (Vaterinnstillinger, side 7).
MERK: Vaterindikatoren vises ikke når du bruker faste pinner.
Hovedmeny
Trykk på OK for å åpne hovedmenyen.
Aktiverer jaktmodus
Aktiverer treningsmodus
Åpner menyen for statistikkmodus
Åpner menyen for lysstyrkeinnstillinger
Åpner pilprofilmenyen (bare A1i-modeller)
Åpner menyen for siktepinneinnstillinger
Åpner Laser Locate™ menyen (bare A1i-modeller)
Åpner menyen for skuddynamikk
Åpner menyen for enhetsinnstillinger
Jaktmodus
Jaktmodusen aktiverer funksjoner som gjør det enklere å avfyre
målte skudd raskere. Når jaktmodus er aktivert, lagres
skuddposisjoner automatisk ved hjelp av Laser Locate
funksjonen. Dette kan gjøre det enklere for deg å spore målet
når du bruker buesiktet med en kompatibel GPS-enhet.
MERK: Laser Locate funksjonen er bare tilgjengelig på A1imodeller.
Treningsmodus
Treningsmodusen aktiverer funksjoner som hjelper deg med å
forbedre presisjonen din mens du trener. Etter hvert skudd viser
buesiktet automatisk skuddynamikken din for den gjeldende
skyteøkten. Du kan bruke denne informasjonen til bli en mer
stabil skytter.
MERK: Funksjonene for skuddynamikk er bare tilgjengelige på
A1i-modeller.
Statistikkmodus
Med statistikkmodus kan du registrere presisjonen din under en
skuddøkt. Du kan vise statistikk for å se jevnhets- og
presisjonstrender for skudd på ulike avstander over tid.
4
Bruke buesiktet
Registrere statistikk
1 Velg > Statistikkmodus.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den gjeldende
datoen.
Velg antall piler du skal bruke for hver skuddgruppe.
Angi avstand til målet.
Velg Ja for å bekrefte avstanden.
Skyt en gruppe skudd på målet.
Velg Ja for å gi gruppen en poengsum.
Angi avstanden til midten av hver skuddgruppe, til venstre
eller høyre, fra midten av målet.
9 Angi avstanden til midten av hver skuddgruppe, opp eller
ned, fra midten av målet.
10 Angi skuddgruppens diameter.
11 Velg om nødvendig Ja for å registrere flere skuddgrupper.
3
4
5
6
7
8
Vise statistikkhistorikk
1 Velg > Statistikkhistorikk.
2 Velg et område.
3 Trykk på eller for å gå gjennom skuddstatistikken.
Skuddstatistikk
Velg > Statistikkhistorikk.
Gjennomsnittlig grupperetning: Den gjennomsnittlige
retningen for hver skuddgruppe fra midten av målet.
Absolutt nøyaktighet: Den gjennomsnittlige spredningen av
skudd til midten av målet.
Gjennomsnittlig presisjon: Den gjennomsnittlige diameteren
av skuddgrupper.
Absolutt vater: Den gjennomsnittlige mengden helning, mot
venstre eller høyre, når du skyter med buen.
Gjennomsnittlig avstand: Den gjennomsnittlige avstanden til
avfyrte skudd.
Gjennomsnittlige skudd/økter: Det gjennomsnittlige antallet
skudd per skuddøkt.
Totalt Statistikkskudd: Det totale antallet skudd avfyrt ved bruk
av statistikkmodus.
Totale grupper: Det totale antallet grupper avfyrt ved bruk av
statistikkmodus.
Totale økter: Det totale antallet skuddøkter registrert ved bruk
av statistikkmodus.
Vise statistikkfiler på en datamaskin
Før du kan vise statistikkfiler på datamaskinen, må du registrere
skudd ved hjelp av statistikkmodus (Statistikkmodus, side 4).
Du kan vise og overføre statistikkfiler ved å koble enheten til
datamaskinen. Statistikkfiler lagres i CSV-format.
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen, side 8).
2 Åpne enhetskatalogen for buesiktet på datamaskinen.
3 VELG GARMIN > STATS.
Slette statistikkmodushistorikk
Velg
> Slett statistikkhistorikk.
Justere lysstyrken
Buesiktet inneholder en sensor for omgivelseslys som brukes til
å angi lysstyrken til siktepinnen og trådkorset automatisk. Du
kan justere innstillingene for lysstyrke for siktepinnen og
trådkorset hvis du foretrekker en annen lysstyrke. Du kan også
justere lysstyrken til siktepinnen raskt ved å trykke på eller .
1 Velg på hovedmenyen.
2 Velg et alternativ:
Bruke buesiktet
• Hvis du vil justere lysstyrken til siktepinnen, velger du
Siktepinner.
• Hvis du vil justere lysstyrken til avstandsmålerens
trådkors, velger du Lysstyrke på trådkors.
• Hvis du vil justere lysstyrken til skjermens bakgrunnslys,
velger du Bakgrunnslys.
• Hvis du vil endre tidsavbruddsinnstillingen for
bakgrunnslys, velger du Tidsavbrudd for bakgrunnslys.
• Hvis du vil aktivere eller deaktivere sensoren for
omgivelseslys, velger du Lyssensor.
• Hvis du vil aktivere eller deaktivere avstandsmålerens
trådkors, velger du Trådkors.
Legge til pilprofiler
MERK: Pilprofiler er bare tilgjengelige på A1i-modeller.
Du kan legge til pilprofiler for bruk med forskjellige piler,
dralengder eller dravekter. Du bør angi en egen pilprofil for hver
piltype du bruker, eller for hver gang du bytter buekonfigurasjon.
1 Fra hovedmenyen velger du > Legg til pilprofil.
2 Angi et navn på pilprofilen.
TIPS: Du kan trykke på eller for å bla gjennom menyen.
Du kan trykke på OK for å angi en bokstav.
3 Velg for å bekrefte navnet.
4 Velg Ja for å begynne å kalibrere pilprofilen.
Administrere pilprofiler
1 Velg på hovedmenyen.
2 Velg en pilprofil.
3 Velg et alternativ:
• Velg Aktiver for å aktivere profilen.
• Hvis du vil redigere profilnavnet, velger du Rediger navn.
• Hvis du vil tilbakestille alle kalibreringsdata for den
gjeldende profilen, velger du Nullstill profilen.
• Hvis du vil slette profilen, velger du Slett.
Kalibrering av siktepinne
Kalibrere flere avstander
Du kan legge til siktepinner for målt avstand for å utvide
rekkevidden til skuddene dine. Garmin anbefaler at du kalibrerer
en avstand for hver tiende meter eller yard. Kalibrerte avstander
gjelder bare for den aktive pilprofilen. Buesiktet viser ikke
siktepinner utover den lengste kalibrerte avstanden.
1 Velg på hovedmenyen.
2 Velg Kalibrerte avstander > Legg til avstand.
3 Følg instruksjonene på skjermen på buesiktet ditt for å
kalibrere enheten for den nye avstanden.
Faste siktepinner
Du kan angi buesiktet til å bruke faste siktepinner for flere
avstander. På denne måten kan buesiktet fungere som et vanlig
fast buesikte. Faste siktepinner har et lavere strømforbruk enn
den laserbaserte avstandsmåleren, og du kan bruke de faste
siktepinnene hvis batterinivået er for lavt til å måle avstand. Du
kan angi de faste siktepinnene til en hvilken som helst avstand
mellom høyeste og laveste kalibrerte avstand.
Når du er i jaktmodus eller treningsmodus, kan du når som helst
trykke på
eller raskt på målingsutløseren for å vise faste
siktepinner.
Angi faste siktepinner
Før du kan angi faste siktepinner, må du kalibrere buesiktet for
den gjeldende pil og bue-kombinasjonen din (Kalibrere
buesiktet, side 2).
1 Velg på hovedmenyen.
5
2 Velg Faste siktepinner > Legg til siktepinne.
3 Velg et område.
4 Gjenta om nødvendig trinnene 2 og 3 for å legge til flere faste
siktepinner.
Endre farge på fast siktepinne
MERK: Alternativer for siktepinnefarger er bare tilgjengelige på
A1i-modeller.
Det finnes en liten forskyvning mellom røde og grønne
siktepinner. De fleste bueskyttere vil ikke se endringer i
presisjon for skudd kortere enn 45 m (50 yard). Garmin
anbefaler å velge bare én farge for siktepinner når du angir faste
pinner for avstander som er lengre enn 45 m (50 yard).
1 Fra hovedmenyen velger du > Faste siktepinner.
2 Velg en siktepinne.
3 Velg en Farge.
4 Velg en farge.
Slette faste siktepinner
1 Fra hovedmenyen velger du
2 Velg en siktepinne.
3 Velg Slett siktepinnen.
> Faste siktepinner.
Laserposisjoner
MERK: Laser Locate funksjonen er bare tilgjengelig på A1imodeller.
Når buesiktet er i jaktmodus, registreres retningen og den målte
avstanden hver gang du måler avstanden til et mål. Du kan
sende disse dataene til en kompatibel Garmin klokke eller
håndholdt enhet. Dette kan være nyttig når du vil opprette
veipunkter eller spore målet. Laserposisjoner vises i XEROposisjoner-widgeten eller -appen på den kompatible enheten
din. Du kan justere sendingsinnstillingene fra Innstillingermenyen på buesiktet (Innstillinger for laserposisjon, side 6).
MERK: Du må kanskje oppdatere programvaren for den
kompatible klokken eller den håndholdte enheten før du kan
bruke XERO-posisjoner-appen (Produktoppdateringer,
side 7).
Sende posisjoner til en enhet
Du kan sende målte posisjoner til en kompatibel Garmin klokke
eller håndholdt enhet manuelt.
1 Velg på hovedmenyen.
2 Velg en målt posisjon.
3 Velg Ja.
Buesiktet sender den valgte posisjonen til den kompatible
Garmin enheten.
Vise skuddynamikk
MERK: Enkelte målinger av skuddynamikk er bare tilgjengelige
på A1i-modeller.
Når du bruker enheten i treningsmodus, registrerer enheten
statistikk om skuddynamikken. Du kan bruke denne funksjonen
som en referanse for å forbedre presisjonen din.
1 Velg på hovedmenyen.
2 Trykk på eller for å bla gjennom den registrerte
skuddstatistikken.
Skuddynamikk
Helling sideveis: En måling i grader av buens helling sideveis
idet skuddet ble avfyrt.
Impulsvarighet: En måling av hvor lenge buen vibrerte etter at
skuddet ble avfyrt.
Skudd: Antall avfyrte skudd under den nåværende skyteøkten.
Skudd totalt: Totalt antall avfyrte skudd.
6
Enhetsinnstillinger
I enhetsinnstillingene kan du tilpasse enheten etter egne behov.
Velg på hovedmenyen.
Siktepinner: Angir utseendet til og tidsavbrudd for siktepinnene
på buesiktet (Siktepinneinnstillinger, side 6).
Juster trådkors: Slår på avstandsmålerens trådkors og
hovedsiktepinnen. Du kan om nødvendig bruke dette
alternativet for å få samsvar mellom avstandsmålerens
trådkors og hovedsiktepinnen.
Laserplasseringer: Angir sendingsmodus for laserposisjoner
(Innstillinger for laserposisjon, side 6).
MERK: Denne innstillingen er bare tilgjengelig på A1imodeller.
Skudd-dynamikk: Aktiverer eller deaktiverer skuddvarsler og
tømmer skuddhistorikken (Innstillinger for skuddynamikk,
side 6).
MERK: Enkelte skuddmålinger er bare tilgjengelige på A1imodeller.
Enheter: Angir hvilke måleenheter som brukes av enheten
(Enhetsinnstillinger, side 7).
Språk: Angir enhetsspråk.
Vater: Viser buevinkelen og gjør at du kan vise en vaterindikator
når du skyter (Vaterinnstillinger, side 7).
Kalibrer kompass: Gjør det mulig å kalibrere kompasset hvis
du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter
å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme
temperaturendringer (Kalibrere kompasset, side 7).
MERK: Denne innstillingen er bare tilgjengelig på A1imodeller.
Manuell justering: Angir posisjonen til pinner innenfor
enhetsopptikken. Du kan flytte den kalibrerte
avstandsstabelen (Flytte den kalibrerte avstandsstabelen,
side 7) eller tilpasse plasseringen av den øverste
siktepinnen (Tilpasse plasseringen av den øverste
siktepinnen, side 7).
Nullstill alle innstillinger: Tilbakestiller alle innstillinger til
fabrikkverdiene.
Om: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.
Siktepinneinnstillinger
I siktepinneinnstilligene kan du tilpasse utseendet til
siktepinnene og hvor lang tid det tar før siktepinnene vises i
buesiktet.
Fra hovedmenyen velger du > Siktepinner.
Tidsavbrudd ved jakt: Angir hvor lang tid det tar før en
siktepinne for målt avstand forsvinner når du bruker
jaktmodusen.
Tidsavbrudd ved trening: Angir hvor lang tid det tar før en
siktepinne for målt avstand forsvinner når du bruker
treningsmodusen.
Farge for siktep., målt avstand: Angir fargen på siktepinnen
for målt avstand.
MERK: Denne innstillingen er bare tilgjengelig på A1imodeller.
Innstillinger for laserposisjon
Velg > Laserplasseringer fra hovedmenyen.
MERK: Laser Locate funksjonen er bare tilgjengelig på A1imodeller.
Sendemodus: Angir sikkerheten til sending av laserposisjon.
Innstillinger for skuddynamikk
Fra hovedmenyen velger du
> Skudd-dynamikk.
Enhetsinnstillinger
MERK: Alternativene for skuddynamikk er bare tilgjengelige på
A1i-modellen.
Skuddvarsler: Aktiverer eller deaktiverer varsler etter hvert
skudd.
Konkurransefil: Gjør at enheten kan registrere skuddynamikk
på en fil som er lagret på enheten. Dette kan være nyttig når
du registrerer skudd under en turnering.
Nullstill kilometerteller for skudd i økt: Tømmer
skuddhistorikken for den gjeldende økten.
Nullstill kilometerteller for skudd totalt: Tømmer hele
skuddhistorikken som er lagret på buesiktet.
Enhetsinnstillinger
Fra hovedmenyen velger du > Enheter.
Distanse: Angir måleenheten som brukes for avstand.
Desimalnøyaktighet: Viser mer nøyaktige målinger for den
laserbaserte avstandsmåleren. Målinger avrundes til
nærmeste tiendedel av en meter eller yard.
Vaterinnstillinger
Velg > Vater i hovedmenyen.
Vis måler: Viser buevinkelen. Du kan bruke dette alternativet til
å justere plasseringen av boblevateret.
Angi nivå til null: Setter det elektroniske vateret til null. Du kan
bruke dette alternativet hvis du har rettet opp buen mekanisk,
men det digitale vateret viser ikke null.
Indikatorer: Angir at vaterindikatorer skal vises når du skyter.
Dette kan hjelpe deg med å holde buen rett når du sikter
(Vaterindikator, side 4).
Terskel: Angir helningsgraden før indikatorene blinker. En
lavere terskel reduserer den tillatte helningen.
Indikatorfarge: Angir fargen på vaterindikatoren.
MERK: Denne innstillingen er bare tilgjengelig på A1imodeller.
Kalibrere kompasset
MERK: Du må kalibrere det elektroniske kompasset utendørs.
Ikke stå i nærheten av gjenstander som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende
kraftlinjer.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis Laser Locate-funksjonen ikke
fungerer som den skal, kan du for eksempel manuelt kalibrere
kompasset etter å ha forflyttet deg over store avstander eller
opplevd ekstreme temperaturendringer.
MERK: Laser Locate og kompassfunksjonene er kun
tilgjengelige på A1i-modeller.
1 Velg > Kalibrer kompass i hovedmenyen.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tilpasse plasseringen av den øverste
siktepinnen
For buekonfigurasjoner som krever ekstra vertikal justering, kan
du tilpasse plasseringen av den øverste siktepinnen. Dette kan
også være nyttig for personer som foretrekker at siktepinner for
korte avstander skal være mer sentrert innenfor enhetens
optikk.
MERK: Hvis du endrer plasseringen av den øverste siktepinnen,
nullstiller du alle innstillinger for pilprofilen.
1 Velg > Manuell justering > Egendefinert plassering av
øverste siktepinne i hovedmenyen.
2 Velg Ja.
3 Trykk på eller for å justere plasseringen av den øverste
siktepinnen.
Informasjon om enheten
4 Trykk på OK.
5 Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere enheten for
den nye plasseringen av den øverste siktepinnen (Angi
hovedsiktepinnen, side 2).
Flytte den kalibrerte avstandsstabelen
Du kan flytte de kalibrerte pinnene opp eller ned for å justere i
den retningen du ønsker. Hvis for eksempel hovedpinnen er stilt
inn på 18 meter (20 yards) og maksimalpinnen på 64 meter
(70 yards), kan du flytte avstandsstabelen oppover slik at du kan
legge til flere pinner for lengre avstander. Du kan også flytte den
kalibrerte avstandsstabelen nedover, slik at pinnene sentreres
innenfor enhetsoptikken. Du må justere den mekaniske
innrettingen når du har flyttet den kalibrerte avstandsstabelen.
Hvis du flytter den kalibrerte avstandsstabelen, oppdateres alle
pilprofilinnstillinger.
MERK: Enheten lagrer pinner som er posisjonert over eller
under optikken. Disse pinnene er fortsatt oppført som kalibrerte
avstander og kan flyttes tilbake til optikken når som helst.
1 Velg > Manuell justering > Flytt kalibrert
avstandsstabel i hovedmenyen.
2 Velg Ja.
3 Trykk på eller for å justere plasseringen av
avstandsstabelen.
4 Trykk på OK.
5 Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere enheten for
den nye plasseringen av stabelen (Angi hovedsiktepinnen,
side 2).
Informasjon om enheten
Enhetsspesifikasjoner
Batteritype
Utbyttbare 1,5 V AAA-litiumbatterier
Batteritid
Opptil 25 000 lasermålinger
Opptil 1 år i standbymodus
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
LES DETTE
Ikke utsett enheten for temperaturer over 60°C
(140°F).
Temperaturområde for
oppbevaring
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Trådløs frekvens/
protokoll
ANT 2,4 GHz ved 4 dBm nominell
®
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar
fra den elektroniske etiketten
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Trykk på OK for å åpne menyen.
2 Velg .
3 Velg Om.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
7
Ta vare på enheten
• Programvareoppdateringer
• Produktregistrering
Oppdatere programvaren ved hjelp av en datamaskin
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste programvareoppdateringene for enheten.
Garmin Express er tilgjengelig for Windows og Mac .
1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Last ned
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Last ned for
Mac.
Åpne
filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
3
skjermen for å fullføre installeringen.
4 Åpne programmet Garmin Express.
5 Koble Xero enheten din til en datamaskin ved hjelp av en
mikro-USB-kabel (Koble enheten til datamaskinen, side 8).
6 Fra Garmin Express applikasjonen klikker du på Legg til en
enhet.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
7 Klikk på Legg til enhet.
8 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheten din
og legge den til i Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programvaren etter programvareoppdateringer for enheten.
9 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Klikk på Vis detaljer, og velg en oppdatering for å
installere en enkelt oppdatering.
10 Når programvareoppdateringen er fullført, kobler du enheten
fra datamaskinen.
11 Sett på plass batteridekselet.
Enheten installerer programvareoppdateringen.
®
®
Koble enheten til datamaskinen
Du må kanskje fjerne ekstra brakettilbehør før du kan koble
enheten til datamaskinen.
1 Bruk en unbrakonøkkel på 5/64 tomme til å løsne de fire
skruene som fester batteridekselet.
2 Ta av batteridekselet, og legg det fra deg.
MERK: Ikke ta ut batteriene.
3 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten À på
enheten.
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
1 Fukt en myk, ren og lofri klut med vann.
2 Tørk forsiktig av enheten.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til support.garmin.com.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Feilsøking
Treffpunktet beveger seg mellom skudd
Det er flere faktorer som kan forårsake variasjoner i treffpunktet.
• Kontroller at skruene som fester braketten til riseren er
strammet til det maksimale dreiemomentet på 6,7 Nm (60
pund/tomme), og at braketten ikke kan flyttes på buen.
MERK: Ikke overskrid bueprodusentens anbefalte
dreiemomentverdier.
• Kontroller at hvert justeringspunkt på braketten er strammet
til det maksimale dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/
tomme).
• Kontroller at du bruker riktig pilprofil for pilen du bruker
(gjelder bare A1i-modeller).
• Mål skuddene dine konsekvent ved fullt drag eller i
hvileposisjon.
• Inspiser buen din, og kontroller at alle delene er i god stand.
• Ha alltid en stabil stilling når du avfyrer en pil. Variasjoner i
skytestilling og plassering av peep-sikte kan ha innvirkning
på presisjonen.
Enheten min viser bare faste siktepinner
Når batterinivået er lavt eller ikke oppfyller
minimumsstrømkravet for den laserbaserte avstandsmåleren,
tillater enheten bare bruk av faste siktepinner.
• Kontroller batterinivået til batteriene du har satt inn.
• Kontroller at du bruker AAA-litiumbatterier.
Tips for konsekvent avstandsmåling
4 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
5 Hvis buesiktet er slått av, trykker du på
for å slå på
enheten.
Buesiktet går inn i USB-masselagringsmodus.
8
Hvis du er konkurranseskytter, kan konsekvent avstandsmåling
hjelpe deg med å forbedre presisjonen din.
• Bruk avstandsmåleren konsekvent mens du bruker samme
stilling (ved fullt drag eller i hvileposisjon).
• Aktiver desimalpresisjon (Enhetsinnstillinger, side 7).
• Kontroller at du sikter trådkorset mot målet når du slipper
målingsutløseren.
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av de lagrede dataene eller innstillingene
dine.
Informasjon om enheten
1 Hold nede
i 12 sekunder.
Enheten slår seg av.
nede i ett sekund for å slå på enheten.
2 Hold
Informasjon om enheten
9
Indeks
A
av/på-knapp 2
B
bakgrunnslys 5
batteri 7
sette inn 1
buesikte, bruke 4
D
data, overføre 8
datamaskin, koble til 8
E
enhet, rengjøre 8
F
faste siktepinner 4–6
feilsøking 7, 8
G
Garmin Express, oppdatere programvare 7
H
hovedmeny 4
I
innstillinger 6, 7
J
Jaktmodus 4
K
kalibrere siktet 2
knapper 1
kompass, kalibrere 7
L
lagre data 8
laserbasert avstandsmåler 4
laserposisjoner 6
lysstyrke 5
M
montere enheten 1, 2
N
nullstille enheten 8
O
oppdatere, programvare 8
P
pilprofiler 5
posisjoner, sende 6
programvare, oppdatere 7, 8
R
rengjøre enheten 8
S
sikter i enheten 2–5
skuddynamikk 6
slette, historikk 5
spesifikasjoner 7
dreiningsmoment 2
statistikk 4, 5
T
tilbehør 8
treningsmodus 4
V
vanntetthetsvurdering 7
vater 4
innstillinger 7
videoveiledninger 1
10
Indeks
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02341-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising