Garmin | Xero® A1i Bow Sight | User guide | Garmin Xero® A1i Bow Sight Användarhandbok

Garmin Xero® A1i Bow Sight Användarhandbok
Xero A1/A1i
™
Användarhandbok
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen och ANT är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Express™, Laser Locate™ och Xero™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Videokurser ................................................................................. 1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Knappar ................................................................................. 1
Installera AAA-batterier ............................................................... 1
Montera siktet på en båge .......................................................... 1
Säkra triggern ............................................................................. 2
Slå på och stänga av enheten .................................................... 2
Kalibrera bågsiktet ......................................................... 2
Vridmomentsspecifikationer ........................................................ 2
Inställning av primär nål .............................................................. 2
Rikta in avståndsmätaren med den primära nålen ..................... 3
Justera vattenpasset ................................................................... 4
Använda bågsiktet ......................................................... 4
Avståndsmätningar ..................................................................... 4
Ställa in ett manuellt avstånd ...................................................... 4
Nivåindikator ............................................................................... 4
Huvudmenyn ............................................................................... 4
Jaktläge ...................................................................................... 4
Träningsläge ............................................................................... 4
Statistikläge ................................................................................ 4
Registrera statistik ................................................................. 5
Visa statistikhistorik ................................................................ 5
Rensa historik för statistikläge ............................................... 5
Justera ljusstyrka ........................................................................ 5
Lägga till pilprofiler ...................................................................... 5
Hantera pilprofiler ................................................................... 5
Nålkalibrering .............................................................................. 5
Kalibrera ytterligare avstånd .................................................. 5
Fasta nålar ............................................................................. 5
Laserplacering ............................................................................ 6
Skicka platser till en enhet ..................................................... 6
Visa skottdynamik ....................................................................... 6
Skottdynamik ......................................................................... 6
Enhetsinställningar........................................................ 6
Nålinställningar ........................................................................... 6
Laserplatsinställningar ................................................................ 6
Skottdynamikinställningar ........................................................... 6
Enhetsinställningar ..................................................................... 7
Nivåinställningar ......................................................................... 7
Kalibrera kompassen .................................................................. 7
Anpassa placeringen av toppnålen ............................................ 7
Flytta kalibrerat avstånd för stack ............................................... 7
Enhetsinformation.......................................................... 7
Enhetsspecifikationer .................................................................. 7
Se information om regler och efterlevnad för E-label ................. 7
Produktuppdateringar ................................................................. 7
Uppdatera programvaran med hjälp av datorn ...................... 7
Ansluta enheten till en dator .................................................. 8
Skötsel av enheten ..................................................................... 8
Rengöra enheten ................................................................... 8
Mer information ........................................................................... 8
Felsökning .................................................................................. 8
Träffpunkten rör sig mellan skotten ........................................ 8
Min enhet visar endast fasta nålar ......................................... 8
Tips för konsekvent avståndsval ............................................ 8
Återställa enheten .................................................................. 8
Index................................................................................ 9
Innehållsförteckning
i
Komma igång
VARNING
Inspektera alltid utrustningen innan du skjuter en pil. Förstå alltid
ditt mål och vad som ligger bortom målet innan du skjuter.
Underlåtenhet att ta hänsyn till skjutförhållandena kan orsaka
skador på egendom, personskador eller dödsfall. Du ansvarar
för att förstå och följa alla tillämpliga regler för bågskytte.
Den här enheten har ett skyddshölje som, när det sitter på plats,
förhindrar att personer utsätts för laserstrålning som överskrider
utsläppsgränsen (AEL) för laserprodukter av klass 1. Den här
enheten får inte modifieras eller användas utan hölje eller glas.
Användning av enheten utan hölje och glas, eller användning av
enheten med modifierat hölje eller glas som exponerar
laserkällan, kan resultera i direkt exponering för laserstrålning
och risk för permanenta ögonskador. Borttagning eller
modifiering av diffusorn framför laseroptiken kan medföra risk för
permanenta ögonskador.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Videokurser
Du kan se självstudiekurser på video om hur du installerar och
konfigurerar Xero bågsiktet på www.garmin.com/xerotutorials.
Översikt över enheten
È
É
Lasersändare Sänder laserljus för att mäta avståndet till ett mål
Enhetsetikett
Se tillverkarens identifieringsuppgifter och certifiering
March 21, 2018
Knappar
• Tryck på OK för att öppna huvudmenyn och välja
menyalternativ.
• Tryck på eller för att bläddra i menyerna.
• Tryck på eller för att justera nålens ljusstyrka.
• Håll ned eller för att ställa in en nål manuellt.
• Tryck på
för att återgå till föregående meny.
• Tryck på
för att sätta på enheten.
• Håll
nedtryckt för att stänga av enheten.
Installera AAA-batterier
Enheten drivs med två AAA-litiumbatterier (medföljer ej).
Litiumbatterier krävs för den här enheten. Alkaliska och NiMHbatterier uppfyller inte strömkraven för avståndsmätarfunktionen.
När du använder alkaliska batterier eller NiMH-batterier, kan
siktesfunktionen reduceras till endast vanligt fast nålsikte.
1 Lossa de fyra skruvarna À med en 5/64-tums sexkantnyckel
och ta bort batteriluckan Á från sidan av enheten.
2 Sätt i två AAA-litiumbatterier i enheten, observera
polriktningen.
Sätt
tillbaka batteriluckan och dra åt skruvarna till ett
3
maximalt vridmoment på 0,5 Nm (4 lbf-tum).
Montera siktet på en båge
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
LCD-skärm
Visar målområde och enhetsinställningar
Knappar
Välj för att navigera i menyer, välja alternativ och
konfigurera enheten (Knappar, sidan 1)
Laseravståndsmätarens
avtryckare
Håll ned för att aktivera laseravståndsmätaren
Tryck för att återställa nåltimern eller visa fasta nålar
Monteringsskena
Fäster enheten i det medföljande fästet
Nivå
Visas när enheten är i nivå
Optik
Visar nålarna
Batterilucka
Ta bort för att installera batterierna
Lasermottagare
Tar emot laserljus för att mäta avståndet till ett mål
Komma igång
1 Sätt i det böjda skenfästet À från baksidan av bågsiktet i
spåren på framsidan av monteringssatsen Á.
1
2 Rikta in pilen på fästet med mittenpilen på den böjda skenan.
3 Dra åt skruven längst fram på skenfästet  med en 7/64tums sexkantnyckel till maximalt vridmoment på 2,2 Nm (20
lbf-tum).
4 Rikta in de stora hålen på fästet à med monteringshålen på
sidan av bågen.
2 Säkra avtryckaren mot bågen med den medföljande tejpen
Á.
TIPS: Du kan använda en extra bit tejp för att fästa
avtryckarkabeln mot stocken.
Slå på och stänga av enheten
1 Tryck på
2 Håll ner
för att sätta på enheten.
i 3 sekunder för att stänga av enheten.
Kalibrera bågsiktet
TIPS: Fästet består av tre uppsättningar med monteringshål.
Montera fästet på den plats som fungerar bäst med siktet på
bågen. Om du monterar siktet närmare bågen kan du
montera fästet på en bättre plats, för vissa bågar.
5 Säkra fästet med en 1/8 sexkantnyckel och med de
medföljande fästskruvarna Ä.
6 Dra åt fästskruvarna till maximalt vridmoment på 6,7 Nm (60
lbf-tum).
Obs! Överskrid inte bågtillverkarens rekommenderade
vridmomentvärden.
Säkra triggern
1 Placera avståndsavtryckaren À på greppet till bågen där du
bekvämt kan aktivera den vid fullt utdrag.
Obs! Du bör kontrollera att avtryckaren och avtryckarkabeln
är placerade så att de inte stör hanteringen av bågen.
Första gången du slår på Xero bågsiktet uppmanas du att gå
igenom de initiala installationsstegen. Du kan visa
instruktionsvideor på www.garmin.com/xerotutorials.
1 Välj ett språk.
2 Välj en måttenhet.
3 Välj Ja för att starta nålkalibreringsproceduren.
4 Välj färg på avståndsnål (endast A1i-modellen).
5 Om det behövs väljer du Ja för att justera ljusstyrkan för
nålen och avståndsmätarens hårkors och följer
instruktionerna på skärmen.
6 Ställ in den primära nålen (Inställning av primär nål,
sidan 2).
7 Välj Klar.
8 Rikta in avståndsmätaren med den primära nålen (Rikta in
avståndsmätaren med den primära nålen, sidan 3).
9 Välj Klar.
10 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra
nålkalibreringsproceduren och ställ in nålar för ytterligare
avstånd.
Vridmomentsspecifikationer
När du justerar och drar åt fästskruvarna bör du se till att de
alltid är åtdragna med maximalt vridmoment, 2,2 Nm (20 lbftum). Om du inte har en momentnyckel kan du dra åt skruvarna
tills skruvskallen kommer i kontakt med monteringsfästet och
sedan dra åt skruven ytterligare ett kvarts varv.
Inställning av primär nål
Den primära nålen är en fast punkt på enhetsoptiken som pekar
längs samma axel som laseravståndsmätaren. Du kan ändra
den primära nålens inriktning genom att göra raka vertikala och
horisontella justeringar på fästet. När du ställt in den primära
nålen kan du ställa in ytterligare nålar för olika avstånd med
enhetens programvara.
2
Kalibrera bågsiktet
1 Sikta mot ett mål som är på ett minsta avstånd av 15 m (15
yard).
Obs! Om du ställer in den primära nålen för större avstånd,
som 30 m (33 yard), får du högre maximal räckvidd men du
minskar synligheten för mål som ligger närmare. Om du
ställer in den primära nålen för kortare avstånd får du bättre
synlighet för mål som ligger närmare men kortare maximal
räckvidd.
Ta
fram en pil och dra bågen.
2
3 När du tittat i bågens sikte vid fullt drag riktar du in den
primära nålen À mot mitten av målet Á.
maximalt vridmoment på 2,2 Nm (20 lbf-tum) mellan
justeringarna.
Rikta in avståndsmätaren med den primära
nålen
Avståndsmätarens cirkulära hårkors anger i vilken riktning
laseravståndsmätaren pekar. För bästa noggrannhet måste du
rikta in avståndsmätarens cirkulära hårkors med den primära
nålen.
1 Dra fram en pil.
2 Dra ut bågen helt och rikta in siktet med sikthusringen.
3 Observera pilarna À på avståndsmätarens hårkors.
Pilarna anger den riktning du måste flytta de böjda
justeringarna till på fästet. Varje pil i optiken motsvarar en
grads justering på de böjda skenorna.
4 Bekräfta att vattenpassnivån  är centrerad mellan linjerna.
5 Skjut mot målet och iaktta träffpunkten.
6 Lossa den vertikala à justeringen på fästet med en 7/64tums sexkantnyckel.
4 Med hjälp av en 7/64 tums sexkantnyckel justerar du den
böjda vertikala Á och böjda horisontella  inställningen på
fästet i de riktningar som pilarna anger. Om exempelvis
pilarna pekar uppåt och åt höger, flyttar du det böjda fästet
uppåt och åt höger.
7 Flytta den vertikala justeringen i riktningen för pilens
träffpunkt.
8 Dra åt den vertikala justeringen till maximalt vridmoment på
2,2 Nm (20 lbf-tum).
9 Lossa den horisontella Ä justeringen på fästet med en 7/64
tums sexkantnyckel.
10 Flytta den horisontella justeringen i samma riktning som
pilens träffpunkt.
11 Dra åt den horisontella justeringen till maximalt vridmoment
på 2,2 Nm (20 lbf-tum).
12 Fortsätt justera fästet efter behov tills siktpunkten och
träffpunkten är desamma.
TIPS: Du bör justera fästet i riktning mot träffpunkten. Om
exempelvis pilen träffar lågt och åt höger bör du justera fästet
nedåt och åt höger. Du bör alltid dra åt fästskruvarna till
Kalibrera bågsiktet
TIPS: Varje markering på de böjda justeringarna indikerar en
grad. Garmin rekommenderar att du flyttar de böjda
skenorna i små steg som anges av pilarna i den optiska
enheten när du gör justeringar.
5 Fortsätt justera fästena tills den primära nålen är centrerad i
cirkeln på avståndsmätarens hårkors à vid fullt drag.
®
3
À
Siktlinjeavstånd
Det uppmätta avståndet mellan laseravståndsmätaren och målet.
Á
Justerat avstånd Det horisontella avståndet till målet, som
beräknas med hjälp av vinkeln för mätningen.
Â
Vinkel för
mätning
Den uppåtgående eller nedåtgående vinkeln från
avståndsmätaren till målet.
Ställa in ett manuellt avstånd
Du kan ställa in en nål för ett visst avstånd manuellt. Detta kan
vara användbart om bågsiktet har låg batterinivå, eller om du
tänker skjuta på ett visst avstånd. Du kan endast ställa in
manuella nålar för avstånd närmare än det maximala
kalibrerade avståndet.
1 Håll ned eller .
Enheten ändras till manuellt avståndsläge.
2 Tryck på eller för att välja ett avstånd.
Nivåindikator
6 Dra åt de böjda justeringarna till 2,2 Nm (20 lbf-tum).
Justera vattenpasset
Bågsiktet innehåller en inbyggd digitalnivå och ett tydligt synligt
vattenpass. Om digitalnivån och vattenpasset inte stämmer
överens kan du justera positionen för vattenpasset.
1 Välj > Nivå > Visa mätare.
2 Håll bågsiktnivån så att displayen visar 0.
3 Lossa de två skruvarna på vardera sida av vattenpasset med
ett kvarts varv.
4 Justera vattenpasset tills bubblan är centrerad och den
digitala displayen dessutom läser 0.
5 Dra åt de två skruvarna.
Använda bågsiktet
Innan du kan använda bågsiktet måste du kalibrera det för din
båg- och pilkombination (Kalibrera bågsiktet, sidan 2).
1 Dra ut bågen.
2 Håll laseravståndsmätarens avtryckare.
3 Rikta in den primära nålen med avståndsmätarens hårkors
och sikta på målet.
4 Medan du håller hårkorset på målet, släpper du
laseravståndsmätarens avtryckare.
Bågsiktet visar det uppmätta avståndet och projicerar en ny
nål.
5 Med den nya nålen siktar du på målet och skjuter.
Avståndsmätningar
När du aktiverar laseravståndsmätaren visar enheten tre siffror
på LCD-skärmen. Enheten använder dessa mätningar för att
justera nålens position.
När nivåindikatorn är aktiverad visar den när du håller bågen
rakt. Nivåindikatorn visas som tre punkter över eller under
siktets nål. Den övre indikatorn blinkar när bågen lutas åt höger.
Den nedre indikatorn blinkar när bågen lutas åt vänster. Bågen
är i våg när ingen av indikatorerna blinkar. Du kan anpassa
gräsen för nivåindikatorerna så att de tillåter högre eller lägre
lutningsgrad (Nivåinställningar, sidan 7).
Obs! Nivåindikatorn visas inte när du använder fasta nålar.
Huvudmenyn
Tryck OK för att öppna huvudmenyn.
Aktiverar jaktläge
Aktiverar träningsläget
Öppnar menyn för statistikläge
Öppnar menyn för ljusstyrkeinställningar
Öppnar pilprofilen (endast A1i modeller)
Öppnar menyn för nålinställningar
Öppnar Laser Locate™ menyn (endast A1i modeller)
Öppnar skottdynamikmenyn
Öppnar menyn för enhetsinställningar
Jaktläge
Jaktläge möjliggör funktioner som hjälper dig att skjuta på
avstånd snabbare. När jaktläge är aktiverat sparas skottplatser
automatiskt med Laser Locate funktionen. Det kan hjälpa dig att
spåra vilt när du använder bågsiktet med en kompatibel
handhållen GPS-enhet.
Obs! Laser Locate funktionen är endast tillgänglig på A1imodeller.
Träningsläge
Träningsläget möjliggör funktioner som hjälper dig att förbättra
din exakthet när du tränar. Efter varje skott visar bågen
automatiskt skottdynamiken för aktuell skjutsession. Du kan
använda den här informationen för att skjuta mer konsekvent.
Obs! Skottdynamikfunktioner finns bara på A1i-modeller.
Statistikläge
I statistikläget finns funktioner som hjälper dig att spåra din
noggrannhet under en session. Du kan granska statistiken och
se jämnhet och noggrannhetstrender på olika avstånd över tid.
4
Använda bågsiktet
Registrera statistik
1 Välj > Statistikläge.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange aktuellt datum.
3 Välj antalet pilar du kommer använda för varje skottgrupp.
4 Avstånd till mål.
5 Välj Ja för att bekräfta avståndet.
6 Skjut en grupp skott mot målet.
7 Välj Ja för att poängsätta gruppen.
8 Ange avståndet för skottgruppens mitt, vänster eller höger,
från målets mitt.
9 Ange avståndet för skottgruppens mitt, uppåt eller nedåt, från
målets mitt.
10 Ange skottgruppens diameter.
11 Vid behov, välj Ja för att registrera fler skottgrupper.
Visa statistikhistorik
1 Välj > Statistikhistorik.
2 Välj ett intervall.
3 Tryck på eller för att bläddra genom skottstatistiken.
Skottstatistik
Välj > Statistikhistorik.
Genomsnittlig gruppriktning: Den genomsnittliga riktningen
för varje skottgrupp från mitten av målet.
Absolut noggrannhet: Den genomsnittliga spridningen av dina
skott i förhållande till mitten av målet.
Genomsnittlig precision: Skottgruppernas genomsnittliga
diameter.
Absolut nivå: Den genomsnittliga lutningsgraden, höger eller
vänster när du skjuter.
Genomsnittligt avstånd: Det genomsnittliga avståndet för
skjutna skott.
Genomsnittligt antal skott/session: Det genomsnittliga antalet
skott per session.
Totalt antal statistikskott: Det totala antalet skott som skjutits i
statistikläget.
Totalt antal grupper: Det totala antalet grupper som skjutits i
statistikläget.
Totalt antal sessioner: Det totala antalet sessioner som
registreras i statistikläget.
Visa statistikfiler på en dator
Innan du kan visa statistikfilerna på datorn måste du registrera
skotten i statistikläget (Statistikläge, sidan 4).
Du kan visa och överföra statistikfiler genom att ansluta enheten
till datorn. Statistik sparas i CSV-format.
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
sidan 8).
2 Öppna katalogen för pilbågens sikte på datorn.
3 Välj GARMIN > STATS.
Rensa historik för statistikläge
Välj
> Rensa historik för statistikläge.
Justera ljusstyrka
Bågsiktet innehåller en sensor för omgivande ljus för att ställa in
ljusstyrka för nål och hårkors automatiskt. Du kan justera
ljusstyrkan för nål och hårkors om du föredrar en annan
ljusstyrka. Du kan också justera nålens ljusstyrka snabbt genom
att trycka på eller .
1 Välj på huvudmenyn.
2 Välj ett alternativ:
• Justera nålens ljusstyrka genom att välja Siktesnålar.
Använda bågsiktet
• Om du vill justera ljusstyrkan för avståndsmätarens
hårkors väljer du Hårkorsljusstyrka.
• Justera ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning
genom att välja Bakgrundsbelysning.
• Om du vill ändra tidsinställningen för
bakgrundsbelysningen väljer du Belysningstid.
• Om du vill aktivera eller avaktivera sensorn för omgivande
ljus väljer du Ljussensor.
• Om du vill aktivera eller avaktivera avståndsmätarens
hårkors väljer du Hårkors.
Lägga till pilprofiler
Obs! Pilprofiler är endast tillgängliga på A1i-modeller.
Du kan lägga till pilprofiler för användning med olika pilar,
draglängder eller dragvikter. Du bör ange en annan pilprofil för
varje piltyp du använder eller för varje gång du ändrar
bågkonfigurationen.
1 På huvudmenyn väljer du > Lägg till pilprofil.
2 Ange ett namn för pilprofilen.
TIPS: Du kan trycka på eller för att bläddra i menyn. Du
kan trycka på OK om du vill ange en bokstav.
3 Välj för att bekräfta namnet.
4 Välj Ja för att starta kalibreringen av pilprofilen.
Hantera pilprofiler
1 Välj på huvudmenyn.
2 Välj en pilprofil.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill aktivera profilen väljer du Aktivera.
• Redigera profilnamn genom att välja Ändra namn.
• Om du vill återställa alla kalibreringsdata för den aktuella
profilen väljer du Återställ profil.
• Om du vill ta bort profilen väljer du Ta bort.
Nålkalibrering
Kalibrera ytterligare avstånd
Du kan lägga till avståndsnålar för att förlänga räckvidden för
dina skott. Garmin rekommenderar att du kalibrerar ett avstånd
för var 10:e meter eller yard. Kalibrerade avstånd gäller endast
den aktiva pilprofilen. Bågsiktet tillhandahåller inte nålar bortom
det längsta kalibrerade avståndet.
1 Välj på huvudmenyn.
2 Välj Kalibrerat avstånd > Lägg till avstånd.
3 Följ instruktionerna på skärmen på bågsiktet för att kalibrera
enheten för det nya avståndet.
Fasta nålar
Du kan ställa in bågsiktet att använda fasta nålar för flera
avstånd. Det gör det möjligt för bågsiktet att fungera som en
vanlig fast nålsikte. Fasta nålar har en lägre effektförbrukning än
laseravståndsmätaren och du kan använda fasta nålar om
batteriet är för svagt för att mäta avstånd. Du kan ställa in fasta
nålar för alla avstånd mellan de högsta och lägsta kalibrerade
avstånden.
När du använder jaktläge eller övningsläge kan du trycka på
eller snabbt knacka på avståndsavlösaren för att visa fasta nålar
när som helst.
Ställa in fasta nålar
Innan du kan ställa in fasta nålar måste du kalibrera bågsiktet
för din aktuella båg- och pilkombination (Kalibrera bågsiktet,
sidan 2).
1 Välj på huvudmenyn.
2 Välj Fasta nålar > Lägg till nål.
5
3 Välj ett intervall.
4 Om det behövs upprepar du steg 2 och 3 för att lägga till
ytterligare fasta nålar.
Ändra färg på fast nål
Obs! Färgalternativ för nålar är endast tillgängligt på A1imodeller.
Det finns en liten förskjutning mellan röda och gröna nålar. De
flesta bågskyttar ser inte ändringar i noggrannhet för skott inom
45 m (50 yard). Garmin rekommenderar att du väljer endast en
nålfärg när du ställer in fasta nålar för avstånd längre än 45 m
(50 yard).
1 På huvudmenyn väljer du > Fasta nålar.
2 Välj en nål.
3 Välj Färg.
4 Välj en färg.
Ta bort fasta nålar
1 På huvudmenyn väljer du
2 Välj en nål.
3 Välj Radera nål.
> Fasta nålar.
Laserplacering
Obs! Laser Locate funktionen är endast tillgänglig på A1imodeller.
När bågsiktet är i jaktläge skapas en post för riktning och
uppmätt avstånd varje gång du avståndsmäter ett mål. Du kan
skicka data till en kompatibel Garmin klocka eller handenhet.
Det kan vara användbart för att hjälpa dig skapa waypoints eller
spåra villebrådet. Laserplatser visas i widgeten eller appen
XERO-positioner på den kompatibla enheten. Du kan justera
inställningar för sändning från inställningsmenyn på bågsiktet
(Laserplatsinställningar, sidan 6).
Obs! Du kan behöva uppdatera programvaran för din
kompatibla klocka eller handenhet innan du kan använda appen
XERO-positioner (Produktuppdateringar, sidan 7).
Skicka platser till en enhet
Du kan också skicka avståndsmätta platser till en kompatibel
Garmin klocka eller handenhet.
1 Välj på huvudmenyn.
2 Välj en avståndsmätt plats.
3 Välj Ja.
Bågsiktet skickar den valda platsen till den kompatibla
Garmin enheten.
Visa skottdynamik
Obs! Vissa skottdynamikmätningar finns bara på A1i-modeller.
När du använder enheten i träningsläge spelar enheten in
statistik om skottdynamik. Du kan använda den här funktionen
som referens för att hjälpa dig förbättra träffsäkerheten.
1 Välj på huvudmenyn.
2 Tryck på eller för att bläddra genom inspelad
skottstatistik.
Skottdynamik
Lutning: En mätning i grader av bågens lutning när du skjuter.
Skott: Antalet skott skjutna under aktuell skjutsession.
Tot. antal skott: Det totala antalet skjutna skott.
Varaktighet på impuls: Ett mått på hur lång tid bågen vibrerade
efter skottet.
6
Enhetsinställningar
Med enhetsinställningarna kan du anpassa enheten för dina
behov.
Välj på huvudmenyn.
Siktesnålar: Ställer in utseende och timeout för nålarna på
bågsiktet (Nålinställningar, sidan 6).
Rikta in hårkors: Slår på avståndsmätarens hårkors och
primära nål. Du kan använda detta alternativ för att justera
avståndsmätarens hårkors och primära nål efter behov.
Laserplacering: Ställer in sändningsläge för laserplatser
(Laserplatsinställningar, sidan 6).
Obs! Den här inställningen är endast tillgänglig på A1imodeller.
Skottdynamik: Aktiverar eller inaktiverar skottaviseringar och
rensar skotthistorik (Skottdynamikinställningar, sidan 6).
Obs! Vissa skottmätningar är endast tillgänglig på A1imodeller.
Enheter: Ställer in måttenheter som används av enheten
(Enhetsinställningar, sidan 7).
Språk: Anger enhetens språk.
Nivå: Visar bågens vinkel och gör att du kan visa en
nivåindikator när du skjuter (Nivåinställningar, sidan 7).
Kalibrera kompass: Du kan kalibrera kompassen om du
upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört
dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar
(Kalibrera kompassen, sidan 7).
Obs! Den här inställningen är endast tillgänglig på A1imodeller.
Manuell justering: Ställer in nålarnas läge inom enhetsoptiken.
Du kan ändra läget på det kalibrerade avståndet för stack
(Flytta kalibrerat avstånd för stack, sidan 7) eller anpassa
toppnålens läge (Anpassa placeringen av toppnålen,
sidan 7).
Återställ alla inställningar: Återställer alla inställningar till
fabriksinställningar.
Om: Visar information om bestämmelser och efterlevnad.
Nålinställningar
Med nålinställningarna kan du anpassa utseendet på nålarna
och hur länge nålarna visas på bågsiktet.
Välj > Siktesnålar på huvudmenyn.
Jakttimeout: Ställer in tiden innan en avståndsnål försvinner
när du använder jaktläge.
Träningstimeout: Ställer in tid innan en avståndsnål försvinner
när du använder träningsläge.
Färg på inställd nål: Ställer in färgen på avståndsnålen.
Obs! Den här inställningen är endast tillgänglig på A1imodeller.
Laserplatsinställningar
På huvudmenyn väljer du > Laserplacering.
Obs! Laser Locate funktionen är endast tillgänglig på A1imodeller.
Sändningsläge: Ställer in säkerheten för laserplatssändning.
Skottdynamikinställningar
På huvudmenyn väljer du > Skottdynamik.
Obs! Alternativen för skottdynamik finns bara på A1i modellen.
Skottavisering: Aktiverar eller inaktiverar aviseringar efter varje
skott.
Enhetsinställningar
Tävlingsfil: Gör att enheten kan spara skottdynamik i en fil som
lagras på enheten. Detta kan vara användbart om du vill
granska skott som skjutits under en turnering.
Rensa bågskyttesession: Rensar skotthistoriken för den
aktuella sessionen.
Rensa totalt antal skyttesessioner: Rensar hela
skotthistoriken som är lagrad i bågsiktet.
Enhetsinställningar
Välj > Enheter på huvudmenyn.
Distans: Anger måttenheten för avstånd.
Decimalnoggrannhet: Visar mer precisa mätningar för
laseravståndsmätaren. Mätningarna är avrundade till
närmaste tiondels meter eller yard.
Nivåinställningar
Från huvudmenyn väljer du > Nivå.
Visa mätare: Visar bågens vinkel. Du kan använda detta
alternativ för att justera positionen på vattenpasset.
Ange nivå till noll: Anger den elektroniska nivån till noll. Du kan
använda det här alternativet om du har nollställt bågen
mekaniskt men den digitala nivån inte står på noll.
Indikatorer: Anger att nivåindikatorer ska visas när du skjuter.
Detta kan hjälpa dig att hålla bågen i våg när du siktar
(Nivåindikator, sidan 4).
Tröskel: Anger den maximalt tillåtna lutningsgraden innan
indikatorerna blinkar. En lägre gräns minskar den tillåtna
lutningsgraden.
Indikatorfärg: Anger färgen på nivåindikatorn.
Obs! Den här inställningen är endast tillgänglig på A1i
modeller.
Flytta kalibrerat avstånd för stack
Du kan ändra de kalibrerade nålarna uppåt eller nedåt för att
tillåta mer justering i den riktning du önskar. Om den primära
nålen exempelvis är inställd på 20 yards, och den maximala
nålen är inställd på 70 yards kan du flytta upp avståndet för
stack så att du kan lägga till nålar för längre avstånd. Alternativt
kan du flytta ned det kalibrerade avståndet för stack så att
nålarna är mer centrerade inom enhetsoptiken. Du måste
anpassa den mekaniska inpassningen efter att du flyttat det
kalibrerade området för stack. När det kalibrerade avståndet för
stack flyttas uppdateras alla pilars profilinställningar.
Obs! Enheten lagrar nålar som är placerade ovanför eller
nedanför optiken. Dessa stift är listade som kalibrerade avstånd
och kan flyttas tillbaka inom optiken när som helst.
1 Från huvudmenyn, välj > Manuell justering > Flytta
kalibrerat avstånd för stack.
2 Välj Ja.
3 Tryck på eller för att justera läget på avstånd för stack.
4 Tryck på OK.
5 Följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera enheten för
det nya läget för stack (Inställning av primär nål, sidan 2).
Enhetsinformation
Enhetsspecifikationer
Batterityp
Utbytbart 1,5 V AAA litium
Batteriets livslängd
Upp till 25 000 laserintervall
Upp till 1 år i viloläge
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
OBS!
Utsätt inte enheten för temperaturer över
60 °C (140 °F).
Kalibrera kompassen
Obs! Du måste kalibrera den elektroniska kompassen utomhus.
Stå inte nära föremål som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus
eller kraftledningar.
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
automatisk kalibrering som standard. Om du upplever att
funktionen Laser Locate inte fungerar som den ska, t.ex. efter
att du har förflyttat dig långa avstånd eller efter extrema
temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt.
Obs! Laser Locate och kompassfunktionerna är endast
tillgängliga på A1i-modeller.
1 På huvudmenyn väljer du > Kalibrera kompass.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Anpassa placeringen av toppnålen
För bågkonfigurationer som kräver ytterligare vertikal justering
kan du anpassa placeringen av toppnålen. Det kan också vara
användbart för personer som föredrar att de korta
avståndsnålarna är mer centrerade inom enhetsoptiken.
Obs! Ändring av läget för toppnålen rensar alla
pilprofilinställningar.
1 På huvudmenyn väljer du > Manuell justering > Anpassa
placeringen på övre siktesnål.
2 Välj Ja.
3 Tryck på eller för att justera positionen för toppnålen.
4 Tryck på OK.
5 Följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera enheten för
den nya nålpositionen (Inställning av primär nål, sidan 2).
Temperaturområde för
förvaring
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Trådlösa frekvenser/
protokoll
ANT 2,4 GHz vid 4 dBm nominell
®
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Se information om regler och efterlevnad för
E-label
Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om
regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala
efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och
licensinformation.
1 Tryck OK för att öppna menyn.
2 Välj .
3 Välj Om.
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express™.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Produktregistrering
Uppdatera programvaran med hjälp av datorn
Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta
och installera de senaste programuppdateringarna för din enhet.
Garmin Express finns för Windows och Mac datorer.
®
Enhetsinformation
®
7
1 Gå in på garmin.com/express från datorn.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Hämta för
Mac.
3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
4 Öppna programmet Garmin Express.
5 Anslut Xero enheten till datorn med en mikro-USB-kabel
(Ansluta enheten till en dator, sidan 8).
6 Från Garmin Express programmet klickar du på Lägg till en
enhet.
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
7 Klicka på Lägg till enhet.
8 Följ instruktionerna på skärmen för att registrera enheten och
lägga till den i Garmin Express programmet.
När installationen är klar söker Garmin Express programmet
efter programvaruuppdateringar till enheten.
9 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på
Visa detaljer, och väljer en uppdatering.
10 När programvaruuppdateringen är slutförd kopplar du bort
enheten från datorn.
11 Sätt tillbaka batteriluckan.
Enheten installerar programvaruuppdateringen.
Ansluta enheten till en dator
Innan du kan ansluta enheten till datorn kan du behöva ta bort
monterade extratillbehör.
1 Med hjälp av en 5/64-tums sexkantnyckel lossar du de fyra
skruvarna som håller fast batteriluckan.
2 Ta bort batteriluckan och lägg den åt sidan.
Obs! Ta inte bort batterierna.
3 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
À på enheten.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Rengöra enheten
1 Fukta en mjuk, ren, luddfri trasa med färskvatten.
2 Torka försiktigt enheten.
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.
• Gå till support.garmin.com.
• Gå till www.garmin.com/outdoor.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Felsökning
Träffpunkten rör sig mellan skotten
Det finns flera faktorer som kan medföra variationer i
träffpunkten.
• Kontrollera att skruvarna som håller fästet till stocken är
åtdragna till maximalt vridmoment på 6,7 Nm (60 lbf-tum) och
fästet inte kan röra sig på bågen.
Obs! Överskrid inte bågtillverkarens rekommenderade
vridmomentvärden.
• Verifiera att alla inställningspunkter på fästet är åtdragna till
maximalt vridmoment på 2,2 Nm (20 lbf-tum).
• Kontrollera att du använder rätt pilprofil för den pil som du
använder (endast A1i-modeller).
• Variera dina skott konsekvent i fullt drag eller i vila.
• Inspektera bågen och bekräfta att alla komponenter är i gott
skick.
• Använd alltid en konsekvent form när du skjuter med pilbåge.
Variationer i ställning och siktesplacering kan påverka
noggrannheten.
Min enhet visar endast fasta nålar
När batterierna är svaga eller inte uppfyller de lägsta
effektkraven för laseravståndsmätaren, visar enheten bara sikte
med fasta nålar
• Kontrollera batterinivån för de batterier som du har installerat.
• Kontrollera att du använder AAA-litiumbatterier.
Tips för konsekvent avståndsval
Om du är en målskytt, kan konsekventa avståndsval hjälpa till
att öka din exakthet.
• Använd avståndsmätaren konsekvent när du använder
samma form (vid full drag eller i vila).
• Aktivera decimalprecision (Enhetsinställningar, sidan 7).
• Verifiera att du riktar hårkorset vid målet när du släpper allt
avståndsavtryckaren.
Återställa enheten
4 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
5 Om bågsiktet är avstängt trycker du på
enheten.
Bågsiktet sätts i USB-masslagringsläge.
för att aktivera
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta
raderar inte dina sparade data eller inställningar.
i 12 sekunder.
1 Håll in
Enheten stängs av.
en sekund för att sätta på enheten.
2 Håll ned
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
8
Enhetsinformation
Index
B
bakgrundsbelysning 5
batteri 7
montera 1
bågsikte, använda 4
D
data, överföra 8
dator, ansluta 8
E
enhet, rengöra 8
F
fasta nålar 4–6
felsökning 7, 8
G
Garmin Express, uppdatera programvaran 7
H
huvudmeny 4
I
inställningar 6, 7
J
jaktläge 4
K
kalibrera siktet 2
knappar 1
kompass, kalibrera 7
L
lagra data 8
laseravståndsmätare 4
laserplacering 6
ljusstyrka 5
M
montera enheten 1, 2
N
nivå 4
inställningar 7
P
pilprofiler 5
platser, skicka 6
programvara, uppdatera 7
R
rengöra enheten 8
S
sikte i enheten 2–5
skottdynamik 6
specifikationer 7
vridmoment 2
statistik 4, 5
strömknapp 2
T
ta bort, historik 5
tillbehör 8
träningsläge 4
U
uppdatera, programvara 7
V
vattenklassning 7
videokurser 1
Å
återställa enheten 8
Index
9
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02341-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising