Garmin | Xero® A1i Bow Sight | User manual | Garmin Xero® A1i Bow Sight Brugervejledning

Garmin Xero® A1i Bow Sight Brugervejledning
Xero A1/A1i
™
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og ANT er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Express™, Laser Locate™ og Xero™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til
øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Videodemonstrationer ................................................................. 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Knapper ................................................................................. 1
Isætning af AAA-batterier ........................................................... 1
Montering af sigtet på en bue ..................................................... 1
Fastgørelse af udløseren ............................................................ 2
Tænd eller sluk for enheden ....................................................... 2
Kalibrering af buesigtet ................................................. 2
Specifikationer for tilspændingsmoment ..................................... 2
Indstilling af den primære sigtepind ............................................ 2
Justering af afstandsmåleren med den primære sigtepind ......... 3
Justering af vaterpasset med boble ............................................ 4
Brug af buesigtet ............................................................ 4
Afstandsmålerens målinger ........................................................ 4
Indstilling af en manuel afstand .................................................. 4
Niveauindikator ........................................................................... 4
Hovedmenu ................................................................................ 4
Jagttilstand ..................................................................................4
Øvetilstand .................................................................................. 4
Statistiktilstand ............................................................................ 4
Registrering af statistik ........................................................... 5
Visning af statistikhistorik ....................................................... 5
Ryd historik for statistiktilstand ............................................... 5
Justering af lysstyrke .................................................................. 5
Tilføjelse af pilprofiler .................................................................. 5
Administration af pilprofiler ..................................................... 5
Kalibrering af sigtepind ............................................................... 5
Kalibrering af yderligere afstande .......................................... 5
Faste sigtepinde ..................................................................... 5
Laserplaceringer ......................................................................... 6
Afsendelse af positioner til en enhed ..................................... 6
Visning af skuddynamik .............................................................. 6
Skuddynamik ......................................................................... 6
Enhedsindstillinger........................................................ 6
Indstillinger for sigtepind ............................................................. 6
Laserpositionsindstillinger ........................................................... 7
Indstillinger for skuddynamik ...................................................... 7
Enhedsindstillinger ...................................................................... 7
Indstillinger for niveau ................................................................. 7
Kalibrering af kompas ................................................................. 7
Tilpasning af placeringen af den øverste sigtepind .................... 7
Flytning af den kalibrerede afstandsstak .................................... 7
Enhedsoplysninger........................................................ 7
Enhedsspecifikationer ................................................................. 7
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .........................................................................................8
Produktopdateringer ................................................................... 8
Opdatering af softwaren ved hjælp af en computer ............... 8
Tilslutning af enheden til din computer .................................. 8
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 8
Rengøring af enheden ........................................................... 8
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 8
Fejlfinding ................................................................................... 8
Anslagspunktet forskydes mellem skud ................................. 8
Enheden viser kun faste sigtepinde ....................................... 9
Tips til ensartet afstandsmåling ............................................. 9
Nulstilling af enheden ............................................................. 9
Indeks ............................................................................ 10
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Undersøg altid dit udstyr, før du affyrer en pil. Forstå altid dit mål
og området bag dit mål, før du skyder. Hvis du ikke tager højde
for skydeomgivelserne, kan det medføre skade på ejendom,
personskade og dødsfald. Du er ansvarlig for at forstå og
overholde alle gældende regler for skydning med bue og pil.
Denne enhed har et beskyttende hus, som når det er på plads
forhindrer menneskers adgang til laserstråling, der overskrider
grænsen for tilgængelig emission for klasse 1-laserprodukter.
Denne enhed må ikke ændres eller anvendes uden sit kabinet
eller optik. Brug af denne enhed uden et kabinet eller optik eller
med ændringer af kabinettet eller optikken, der blotter
laserkilden, kan medføre direkte eksponering for laserlys og
risiko for permanente øjenskader. Fjernelse eller ændring af
spredeglasset foran laseroptikken kan medføre risiko for
permanente øjenskader.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Videodemonstrationer
Du kan se videodemonstrationer om at installere og opsætte dit
Xero buesigte på www.garmin.com/xerotutorials.
Oversigt over enheden
È
É
Laseremitter
Udsender laserlys til at måle afstanden til et mål
Enhedsetiket
Se producentens identifikation og certificering
March 21, 2018
Knapper
• Tryk på OK for at åbne hovedmenuen og vælge
menupunkter.
• Tryk på eller for at navigere gennem menuer.
• Tryk på eller for at justere sigtepindens lysstyrke.
• Hold eller nede for at indstille sigtepinden manuelt.
• Tryk på
for at gå tilbage til en foregående menu.
• Tryk på
for at tænde enheden.
• Hold
nede for at slukke for enheden.
Isætning af AAA-batterier
Enheden fungerer med to AAA-lithiumbatterier (medfølger ikke).
Lithiumbatterier er påkrævet til denne enhed. Alkaline- og NiMHbatterier opfylder ikke strømkravene til funktionen for automatisk
afstandsmåling. Ved anvendelse af alkaline- eller NiMH-batterier
reduceres sigtefunktionaliteten muligvis til udelukkende standard
fast sigtepindssigte.
1 Brug en 5/64 tommers unbrakonøgle til at løsne de fire skruer
À, og fjern batteridækslet Á på siden af enheden.
2 Indsæt to AAA-lithiumbatterier i enheden, så de vender
rigtigt.
3 Sæt batteridækslet på plads, og stram skruerne til en
maksimal tilspændingsmomentspecifikation på 0,5 N m (4 lbfin).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Viser målafstand og enhedsindstillinger
Montering af sigtet på en bue
Knapper
Vælg at bladre igennem menuerne, vælge indstillinger og konfigurere enheden (Knapper, side 1)
1 Indsæt den kurvede skinneholder À fra bagsiden af buesigtet
ind i rillerne på forsiden af holderenheden Á.
Udløser til
laserafstandsmåler
Hold nede for at aktivere laserafstandsmåler
Tryk for at nulstille sigtepindtimeren, eller vis faste
sigtepinde
Monteringsskinne
Fastgør enheden på den medfølgende holder
Niveau
Vises, når enheden er i vater
Optik
Viser sigtepindene
Batteridæksel
Fjern for at installere batterier
LCD-skærm
Lasermodtager Modtager laserlys til at måle afstanden til et mål
Sådan kommer du i gang
1
2 Anbring pilen på holderen med den midterste pil på den
kurvede skinne.
3 Med en 7/64 tommers unbrakonøgle spændes skruen forrest
på skinneholderen  til en maksimal
tilspændingsmomentspecifikation på 2,2 N m (20 lbf-in).
4 Ret de store huller på holderen à ind efter hullerne på siden
af din bue.
2 Fastgør udløseren til buen ved hjælp af den medfølgende
tape Á.
TIP: Du kan bruge det ekstra stykke tape til at fastgøre
udløserkablet til håndtaget.
Tænd eller sluk for enheden
1 Tryk på for at tænde for enheden.
nede i 3 sekunder for at slukke for enheden.
2 Hold
Kalibrering af buesigtet
TIP: Holderen har tre sæt monteringshuller. Monter sigtet det
sted, der fungerer bedst med dit hulsigte. Hvis du monterer
sigtet tættere på buen, sidder det i nogle tilfælde bedre.
5 Brug en 1/8 tommers unbrakonøgle til at fastgøre holderen
vha. de medfølgende monteringsskruer Ä.
6 Tilspænd monteringsskruerne til en maksimal
tilspændingsmomentspecifikation på 6,7 N m (60 lbf-in).
BEMÆRK: Overskrid aldrig bueproducentens anbefalede
tilspændingsmomentværdier.
Fastgørelse af udløseren
1 Anbring afstandsmålingsudløseren À på grebet af din bue,
hvor du nemt kan aktivere den ved fuldt træk.
BEMÆRK: Du skal kontrollere, at udløseren og
udløserkablet er placeret, så de ikke kommer i vejen for
betjening af buen.
Første gang, du tænder for Xero buesigtet, bliver du bedt om at
gå gennem den indledende opsætning. Du kan se
videodemonstrationer på www.garmin.com/xerotutorials.
1 Vælg et sprog.
2 Vælg måleenhed.
3 Vælg Ja for at starte proceduren for kalibrering af sigtepind.
4 Vælg en farve på afstandsmålt sigtepind (kun A1i-model).
5 Vælg om nødvendigt Ja for at justere lysstyrken for
sigtepinden og afstandsmålerens sigtekorn, og følg
instruktionerne på skærmen.
6 Indstil den primære sigtepind (Indstilling af den primære
sigtepind, side 2).
7 Vælg Udført.
8 Juster afstandsmåleren ind efter den primære sigtepind
(Justering af afstandsmåleren med den primære sigtepind,
side 3).
9 Vælg Udført.
10 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre proceduren
for kalibrering af sigtepinden, og indstil sigtepinde til ekstra
afstande.
Specifikationer for tilspændingsmoment
Når du justerer og strammer monteringsskruerne, skal du sikre
dig, at skruerne altid strammes til en maksimal
tilspændingsmomentspecifikation på 2,2 N-m (20 lbf-in.). Hvis
du ikke har en momentnøgle, kan du stramme skruerne, indtil
skruehovedet rører monteringsoverfladen, og så strammes
skruen en ekstra 1/4 omgang.
Indstilling af den primære sigtepind
Den primære sigtepind er et fast punkt på enhedens optik, der
peger langs den samme akse som laserafstandsmåleren. Du
kan ændre den primære sigtepinds justering efter justering af de
lige lodrette og vandrette justeringer på holderen. Når du har
indstillet den primære sigtepind, kan du indstille yderligere
2
Kalibrering af buesigtet
sigtepinde for forskellige afstande ved hjælp af enhedens
software.
1 Sigt mod et mål, der er minimum 15 meter (15 yards) væk.
BEMÆRK: Hvis du indstiller den primære sigtepind til
længere afstande, såsom 30 m (33 yards), har du en
længere maksimal rækkevidde, men du vil mindske
synligheden af mål tættere på. Hvis du indstiller den primære
sigtepind til kortere distancer, vil mål tæt på være mere
synlige, men du vil have en kortere maksimal rækkevidde.
2 Læg en pil til rette, og spænd buen.
3 Når du kigger gennem din bues hulsigte ved fuldt træk, skal
du justere den primære sigtepind À ind efter midten af målet
Á.
TIP: Du bør justere holderen i retning af anslagspunktet. Hvis
pilen for eksempel rammer lavt og til højre, skal du justere
holderen ned og til højre. Du skal altid tilspænde
monteringsskruerne til en maksimal
tilspændingsmomentspecifikation på 2,2 N m (20 lbf-in)
mellem justeringer.
Justering af afstandsmåleren med den
primære sigtepind
Det cirkulære sigtekorn til afstandsmåling indikerer den retning,
laserafstandsmåleren peger. For optimal præcision skal du
justere det cirkulære sigtekorn til afstandsmåling med den
primære sigtepind.
1 Læg en pil til rette.
2 Spænd buen helt, og juster hulsigtet ind efter sigtehusets
ring.
3 Følg pilene À på sigtekornet til afstandsmåling.
Pilene indikerer den retning, du skal flytte de kurvede
justeringer på holderen i. Hver pil i optikken svarer til én grad
af tilpasning på de kurvede skinner.
4 Kontroller, at boblen i vaterpasset  er centreret mellem
linjerne.
5 Skyd på målet, og hold øje med anslagspunktet.
6 Brug en 7/64 tommers unbrakonøgle til at løsne den lodrette
à justering på holderen.
4 Brug en 7/64 tommers unbrakonøgle til at justere de kurvede
lodrette Á og kurvede vandrette  justeringer på holderen i
de retninger, pilene viser. Hvis pilene f.eks. peger op og til
højre, skal du flytte de kurvede holderstykker op og til højre.
7 Flyt den lodrette justering i retningen for pilens anslagspunkt.
8 Tilspænd de lodrette justeringer til en maksimal
tilspændingsmomentspecifikation på 2,2 N m (20 lbf-in).
9 Brug en 7/64 tommers unbrakonøgle til at løsne den
vandrette Ä justering på holderen.
10 Flyt den vandrette justering i retningen for pilens
anslagspunkt.
11 Tilspænd de vandrette justeringer til en maksimal
tilspændingsmomentspecifikation på 2,2 N m (20 lbf-in).
12 Fortsæt justering af holderen efter behov, indtil målpunktet og
anslagspunktet er det samme.
Kalibrering af buesigtet
TIP: Hvert mærke på de kurvede justeringer angiver én grad.
Garmin anbefaler at flytte de kurvede skinner i små
intervaller som angivet af pilene i optikken i forbindelse med
justeringerne.
Fortsæt
med at justere holderne, indtil den primære sigtepind
5
er centreret i cirklen af sigtekornet til afstandsmåleren à ved
fuldt træk.
®
3
À
Sigtelinjeafstand Den målte afstand mellem laserafstandsmåleren
og målet.
Á
Justeret afstand Den vandrette afstand til målet, som beregnes
ved hjælp af vinklen på målingen.
Â
Vinkel på måling Den opadgående eller nedadgående vinkel fra
afstandsmåleren til målet.
Indstilling af en manuel afstand
Du kan angive en sigtepind for en specifik afstand manuelt.
Dette kan være nyttigt, hvis dit buesigte har lavt batteriniveau,
eller hvis du planlægger at skyde på en bestemt afstand. Du kan
kun indstille manuelle sigtepinde til afstande tættere på end den
maksimale kalibrerede afstand.
1 Hold eller nede.
Enheden skifter til tilstand for manuel afstandsmåling.
2 Tryk på eller for at vælge en afstand.
Niveauindikator
6 Spænd de kurvede justeringer til 2,2 N m (20 lbf-in).
Justering af vaterpasset med boble
Buesigtet indeholder et indbygget vaterpas og et helt tydeligt
vaterpas (med boble). Hvis det digitale vaterpas og vaterpasset
med boble ikke stemmer overens, kan du justere positionen af
vaterpasset med boble.
1 Vælg > Niveau > Se måler.
2 Hold buesigtet lige, så displayet viser 0.
3 Løsn de to skruer, der sidder på hver side af vaterpasset
med boble, en kvart omgang.
4 Juster vaterpasset, indtil boblen er centreret, og det digitale
display også viser 0.
5 Spænd de to skruer.
Når niveauindikatoren er aktiveret, viser den, når du holder
bueniveauet. Niveauindikatorer fremstår som tre prikker over
eller under din sigtepind. Den øverste indikator blinker, når buen
hælder til højre. Den nederste indikator blinker, når buen hælder
til venstre. Buen er vandret, når indikatorerne ikke længere
blinker. Du kan tilpasse tærsklen for niveauindikatoren, så den
tillader større eller mindre hældning (Indstillinger for niveau,
side 7).
BEMÆRK: Niveauindikatoren vises ikke ved brug af faste
sigtepinde.
Hovedmenu
Tryk på OK for at åbne hovedmenuen.
Aktiverer jagttilstand
Aktiverer øvetilstand
Åbner menuen for statistiktilstand
Brug af buesigtet
Før du kan bruge buesigtet, skal du kalibrere det til din
kombination af bue og pil (Kalibrering af buesigtet, side 2).
1 Spænd din bue.
2 Hold laserafstandsmålerens udløser.
3 Juster den primære sigtepind med sigtekornet til
afstandsmåling, og sigt på målet.
4 Mens du holder sigtekornet på målet, skal du udløse
laserafstandsmålerens udløser.
Buesigtet viser den målte afstand og præsenterer en ny
sigtepind.
5 Brug den nye sigtepind til at sigte efter målet, og affyr buen.
Afstandsmålerens målinger
Når du aktiverer laserafstandsmåleren, viser enheden tre tal på
LCD-displayet. Enheden anvender disse målinger til at justere
placeringen af sigtepinden.
Åbner menuen for lysstyrkeindstillinger
Åbner menuen for pilprofil (A1i-modeller)
Åbner menuen for sigtepindindstillinger
Åbner menuen Laser Locate™ (A1i-modeller)
Åbner menuen for skuddynamik
Åbner menuen for enhedsindstillinger
Jagttilstand
Jagttilstand muliggør funktioner, der hjælper dig med at foretage
afstandsmålte skud hurtigere. Når jagttilstand er aktiveret,
gemmes skudpositioner automatisk ved hjælp af funktionen
Laser Locate. Dette kan hjælpe dig med at spore vildt, når du
bruger buesigtet med en kompatibel håndholdt GPS-enhed.
BEMÆRK: Funktionen Laser Locate er kun tilgængelig på A1imodeller.
Øvetilstand
Øvetilstand aktiverer funktioner, der hjælper dig med at forbedre
din præcision, når du øver. Efter hvert skud viser buesigtet
automatisk din skuddynamik for den aktuelle skydesession. Du
kan bruge disse oplysninger til at opnå mere ensartede skud.
BEMÆRK: Skuddynamikfunktioner er kun tilgængelige på A1imodeller.
Statistiktilstand
Statistiktilstand aktiverer funktioner, der hjælper dig med at
spore din præcision under en skydesession. Du kan se
4
Brug af buesigtet
statistikdata for at få vist dine tendenser på forskellige afstande
over tid i forhold til ensartet og nøjagtighed af skud.
Registrering af statistik
1 Vælg > Statistiktilstand.
2 Følg instruktionerne på skærmen for at indtaste den aktuelle
dato.
3 Vælg det antal pile, du skal bruge til hver skudgruppe.
4 Sæt afstand for dit mål.
5 Vælg Ja for at bekræfte afstanden.
6 Skyd en gruppe skud mod dit mål.
7 Vælg Ja for at opnå en score for gruppen.
8 Indtast afstanden for midten af skudgruppen, venstre eller
højre, fra midten af målet.
9 Indtast afstanden for midten af skudgruppen, venstre eller
højre, fra midten af målet.
10 Indtast diameteren på skudgruppen.
11 Om nødvendigt, vælg Ja for at registrere flere skudgrupper.
Visning af statistikhistorik
1 Vælg > Statistikhistorik.
2 Vælg et område.
3 Tryk på eller for at rulle gennem skudstatistik.
Skudstatistik
Vælg > Statistikhistorik.
Gennemsnitlig grupperetning: Den gennemsnitlige retning for
hver skudgruppe fra midten af målet.
Absolut Nøjagtighed: Den gennemsnitlige spredning af dine
skud i forhold til midten af målet.
Gennemsnitlig præcision: Gennemsnitsdiameter for
skudgrupper.
Absolut Niveau: Den gennemsnitlige hældning, venstre eller
højre, når buen afskydes.
Gennemsnitlig afstand: Det samlede antal affyrede skud.
Gennemsnitlig antal skud pr. session: Det gennemsnitlige
antal skud pr. skudsession.
Total Skudstatistik: Det samlede antal skud taget ved brug af
statistiktilstand.
Grupper i alt: Det samlede antal grupper affyret ved brug af
statistiktilstand.
Sessioner i alt: Det samlede antal skydesessioner registreret
ved brug af statistiktilstand.
Visning af statistikfiler på en computer
Inden du kan få vist statistikfiler på din computer, skal du
registrere skud ved at bruge Statistiktilstand (Statistiktilstand,
side 4).
Du kan få vist og overføre statistikfiler ved at forbinde enheden
til din computer. Statistikfiler gemmes i CSV-format.
1 Slut enheden til din computer ( (Tilslutning af enheden til din
computer, side 8).
2 Åbn enhedslisten for dit buesigte på computeren.
3 Vælg GARMIN > STATS.
Ryd historik for statistiktilstand
Vælg
> Ryd historik for statistiktilstand.
Justering af lysstyrke
Buesigtet indeholder en sensor til måling af omgivende lys for at
indstille lysstyrken for din sigtepind og dit sigtekorn automatisk.
Du kan justere indstillingerne for lysstyrken for din sigtepind og
dit sigtekorn, hvis du foretrækker et andet niveau for lysstyrke.
Du kan også justere lysstyrken for sigtepinden hurtigt ved at
trykke på eller .
Brug af buesigtet
1 Vælg fra hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Sigtepinde for at justere lysstyrken for sigtepind.
• Vælg Lysstyrke for sigtekorn for at justere lysstyrken for
sigtekornet til afstandsmåling.
• Vælg Baggrundslys for at justere lysstyrken for
baggrundsbelysning.
• Vælg Tid til lys slukker for at ændre timeout for
baggrundsbelysning.
• Vælg Lyssensor for at aktivere eller deaktivere sensoren
for lys i omgivelserne.
• Vælg Sigtekorn for at aktivere eller deaktivere sigtekornet
til afstandsmåling.
Tilføjelse af pilprofiler
BEMÆRK: Pilprofiler er kun tilgængelige på A1i-modeller.
Du kan tilføje pilprofiler til brug med forskellige pile, træklængder
eller trækvægte. Du skal angive en anden pilprofil for hver
piltype, du bruger, eller for hver gang du ændrer din
buekonfiguration.
1 Fra hovedmenuen vælges > Tilføj pilprofil.
2 Indtast et navn for pilprofilen.
TIP: Du kan trykke på eller for at navigere gennem
menuen. Du kan trykke OK for at indtaste et bogstav.
3 Vælg for at bekræfte navnet.
4 Vælg Ja for at påbegynde kalibreringen af pilprofilen.
Administration af pilprofiler
1 Vælg fra hovedmenuen.
2 Vælg en pilprofil.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Aktiver for at aktivere profilen.
• Vælg Rediger navn for at redigere profilnavnet.
• Vælg Nulstil profil for at nulstille alle kalibreringsdata for
den aktuelle profil.
• Vælg Slet for at slette profilen.
Kalibrering af sigtepind
Kalibrering af yderligere afstande
Du kan tilføje afstandsmålte sigtepinde for at udvide
rækkevidden af dine skud. Garmin anbefaler kalibrering af en
afstand for hver 10 meter eller yard. Kalibrerede afstande
gælder kun for den aktive pilprofil. Buesigtet har ikke sigtepinde
ud over den fjerneste kalibrerede afstand.
1 Vælg fra hovedmenuen.
2 Vælg Kalibrerede afstande > Tilføj afstand.
3 Følg vejledningen på skærmen på dit buesigte for at kalibrere
enheden til den nye afstand.
Faste sigtepinde
Du kan indstille buesigtet til at anvende faste sigtepinde for flere
afstande. Det gør det muligt for buesigtet at fungere som et
almindeligt fast sigtepindssigte. Faste sigtepinde kræver mindre
strøm end laserafstandsmåleren, og du kan bruge faste
sigtepinde, hvis batteristanden er for lav til at måle afstand. Du
kan indstille faste sigtepinde til enhver afstand mellem den
højeste og laveste kalibrerede afstand.
Når der anvendes jagttilstand eller øvetilstand, kan du trykke på
eller trykke hurtigt på afstandsmålingsudløseren for at vise
faste sigtepinde på et hvilket som helst tidspunkt.
5
Indstilling af faste sigtepinde
Før du kan indstille faste sigtepinde, skal du kalibrere buesigtet
for din aktuelle kombination af bue og pil (Kalibrering af
buesigtet, side 2).
1 Vælg fra hovedmenuen.
2 Vælg Faste sigtepinde > Tilføj sigtepind.
3 Vælg et område.
4 Gentag om nødvendigt trin 2 og 3 for hver yderligere faste
sigtepind.
Skuddynamik
Ændring af farven på faste sigtepinde
BEMÆRK: Farvemuligheder for sigtepinde er kun tilgængelige
på A1i-modeller.
Der er en lille forskydning mellem røde og grønne sigtepinde.
De fleste bueskytter vil ikke se ændringer i præcision af skud
inden for 45 meter (50 yards). Garmin anbefaler kun at vælge én
farve for sigtepind, når faste sigtepinde indstilles til afstande
over 45 meter (50 yards).
1 Fra hovedmenuen vælges > Faste sigtepinde.
2 Vælg en sigtepind.
3 Vælg Farve.
4 Vælg en farve.
Enhedsindstillingerne giver dig mulighed for at tilpasse enheden
til dine behov.
Vælg fra hovedmenuen.
Sigtepinde: Indstiller udseendet og timeout af sigtepindene på
dit buesigte (Indstillinger for sigtepind, side 6).
Juster i forhold til sigtekornet: Tænder afstandsmålerens
sigtekorn og primær sigtepind. Du kan bruge denne indstilling
til at justere afstandsmålerens sigtekorn og primære
sigtepind efter behov.
Laserplaceringer: Indstiller overførselstilstand for
laserpositioner (Laserpositionsindstillinger, side 7).
BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig for A1imodeller.
Skuddynamik: Aktiverer eller deaktiverer skudmeddelelser og
rydder skudhistorik (Indstillinger for skuddynamik, side 7).
BEMÆRK: Nogle skudmålinger er kun tilgængelige på A1imodeller.
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes af enheden
(Enhedsindstillinger, side 7).
Sprog: Indstiller enhedens sprog.
Niveau: Viser vinklen på buen og tillader, at niveauindikatoren
vises under skydning (Indstillinger for niveau, side 7).
Kalibrer kompas: Giver dig mulighed for at kalibrere
kompasset, hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion,
f.eks. efter rejser over store afstande eller efter store
temperaturændringer (Kalibrering af kompas, side 7).
BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig for A1imodeller.
Manuel justering: Angiver sigtepindenes placering i enhedens
optik. Du kan flytte placeringen af en kalibreret afstandsstak
(Flytning af den kalibrerede afstandsstak, side 7) eller
tilpasse placeringen af den øverste sigtepind (Tilpasning af
placeringen af den øverste sigtepind, side 7).
Nulstil alle indstillinger: Nulstiller alle indstillinger til fabrikkens
standardværdier.
Om: Viser oplysninger om lovgivning og overensstemmelse.
Sletning af faste sigtepinde
1 Fra hovedmenuen vælges
2 Vælg en sigtepind.
3 Vælg Slet sigtepind.
> Faste sigtepinde.
Laserplaceringer
BEMÆRK: Funktionen Laser Locate er kun tilgængelig på A1imodeller.
Når dit buesigte er i jagttilstand, opretter det en optegnelse over
kursen og den målte afstand, hver gang du måler afstand til et
mål. Du kan sende disse data til kompatibelt Garmin ur eller
håndholdt enhed. Dette kan være nyttigt til at hjælpe dig med at
oprette waypoints og spore vildt. Laserplaceringer vises i XEROpositioner-widget eller -app på din kompatible enhed. Du kan
justere indstillinger for overførselsindstillinger fra
indstillingsmenuen på dit buesigte (Laserpositionsindstillinger,
side 7).
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere softwaren til dit
kompatible ur eller din kompatible enhed, før du kan bruge
XERO-positioner-appen (Produktopdateringer, side 8).
Afsendelse af positioner til en enhed
Du kan manuelt sende afstandsmålte positioner til et
kompatibelt Garmin ur eller en håndholdt enhed.
1 Vælg fra hovedmenuen.
2 Vælg en afstandsmålt position.
3 Vælg Ja.
Buesigtet sender den valgte position til din kompatible
Garmin enhed.
Visning af skuddynamik
BEMÆRK: Nogle skuddynamikmålinger er kun tilgængelige på
A1i-modeller.
Når du bruger enheden i øvetilstand, registrerer enheden
statistik om din skuddynamik. Du kan bruge denne funktion som
en reference til at hjælpe dig med at forbedre din præcision.
1 Vælg fra hovedmenuen.
2 Tryk på eller for at rulle gennem den registrerede
skudstatistik.
6
Impulsens varighed: En måling af det tidsrum, buen vibrerede
efter skuddet.
Rulning: En måling i grader af buens vip, når du affyrer et skud.
Skud: Antallet af affyrede skud under den aktuelle skydning.
Skud i alt: Det samlede antal affyrede skud.
Enhedsindstillinger
Indstillinger for sigtepind
Indstillinger for sigtepind giver dig mulighed for at tilpasse
udseendet af sigtepinde, og hvor længe sigtepindene vises på
dit buesigte.
Fra hovedmenuen vælges > Sigtepinde.
Timeout for jagt: Indstiller, hvor lang tid der går, før en
afstandsmålt sigtepind forsvinder ved anvendelse af
jagttilstand.
Timeout for øvelse: Indstiller, hvor lang tid der går, før en
afstandsmålt sigtepind forsvinder ved anvendelse af
øvetilstand.
Farve på afstandsmålt sigtepind: Angiver farven for den
afstandsmålte sigtepind.
BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig for A1imodeller.
Enhedsindstillinger
Laserpositionsindstillinger
I hovedmenuen vælges > Laserplaceringer.
BEMÆRK: Funktionen Laser Locate er kun tilgængelig på A1imodeller.
Overførselstilstand: Indstiller sikkerheden for
overførselstilstand for laser.
Indstillinger for skuddynamik
Fra hovedmenuen vælges > Skuddynamik.
BEMÆRK: Indstillingerne for skuddynamik er kun tilgængelige
på A1i-modellen.
Skudmeddelelser: Aktiverer eller deaktiverer meddelelser efter
hvert skud.
Konkurrencefil: Gør det muligt for enheden at registrere
skuddynamik på en fil, der er gemt på enheden. Det er nyttigt
for at kunne gennemgå skud, der er affyret under en
turnering.
Ryd distancetæller for skudsession: Rydder skudhistorikken
for den aktuelle session.
Ryd distancetæller for skud i alt: Rydder hele skudhistorikken,
der er gemt på buesigtet.
Enhedsindstillinger
Fra hovedmenuen vælges > Enheder.
Distance: Indstiller måleenheden for distance.
Decimalpræcision: Viser mere præcise målinger for
laserafstandsmåleren. Målinger afrundes til nærmeste
tiendedel meter eller yard.
Indstillinger for niveau
I hovedmenuen skal du vælge > Niveau.
Se måler: Viser vinklen på buen. Du kan bruge denne indstilling
til at justere positionen af vaterpasset.
Indstil niveau til nul: Angiver elektronisk niveau som nul. Du
kan bruge denne indstilling, hvis du har mekanisk stabiliseret
din bue, men det digitale niveau står ikke på nul.
Indikatorer: Indstiller niveauindikatorerne, så de vises under
skydning. Dette kan hjælpe dig med at holde bueniveauet,
mens du sigter (Niveauindikator, side 4).
Tærskel: Angiver de hældningsgrader, der er tilladt, inden
indikatoren blinker. En lavere tærskelværdi reducerer den
tilladte hældning.
Indikatorfarve: Angiver niveauindikatorens farve.
BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig for A1imodeller.
Kalibrering af kompas
BEMÆRK: Det elektroniske kompas skal kalibreres, mens du
opholder dig udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan
påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller
strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis Laser Locate funktionen
ikke virker korrekt, f.eks. efter rejse over store afstande eller
efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset
manuelt.
BEMÆRK: Laser Locate og kompasfunktioner er kun
tilgængelige på A1i-modeller.
1 Vælg > Kalibrer kompas i hovedmenuen.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Enhedsoplysninger
Tilpasning af placeringen af den øverste
sigtepind
For buekonfigurationer, der kræver ekstra lodret justering, kan
du tilpasse placeringen af de øverste sigtepinde. Dette kan også
være nyttigt for folk, der foretrækker, at sigtepindene til korte
afstande er mere centreret i enhedens optik.
BEMÆRK: Ændring af placeringen af den øverste sigtepind
rydder alle indstillinger for pilprofilen.
1 Fra hovedmenuen vælges > Manuel justering >
Brugerdefineret placering af øverste sigtepind.
2 Vælg Ja.
3 Tryk på eller for at justere positionen af den øverste
sigtepind.
4 Tryk på OK.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere enheden til
den nye øverste position for sigtepind (Indstilling af den
primære sigtepind, side 2).
Flytning af den kalibrerede afstandsstak
Du kan flytte de kalibrerede sigtepinde op eller ned for at tillade
større tilpasning i en retning efter dit valg. Hvis din primære
sigtepind f.eks. er sat til 20 yards, og din maksimale sigtepind er
sat til 70 yards, kan du flytte afstandsstakken op, så du kan
tilføje sigtepinde for afstande længere væk. Du kan alternativt
flytte de kalibrerede afstandsstakke ned, så dine sigtepinde er
mere centrerede i enhedens optik. Du skal justere din
mekaniske tilpasning, når du har flyttet den kalibrerede
afstandsstak. Ved flytning af den kalibrerede afstandsstak
opdateres alle indstillinger for pilprofilen.
BEMÆRK: Enheden husker sigtepinde, der er placeret over
eller under optikken. Disse sigtepinde angives stadig som
kalibrerede afstande og kan flyttes tilbage på optikken når som
helst.
1 Fra hovedmenuen vælges > Manuel justering > Flyt stak
for kalibreringsafstand.
2 Vælg Ja.
3 Tryk på eller for at justere placeringen af
afstandsstakken.
4 Tryk på OK.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere enheden til
den nye stakplacering (Indstilling af den primære sigtepind,
side 2).
Enhedsoplysninger
Enhedsspecifikationer
Batteritype
Udskifteligt 1,5 V AAA lithiumbatteri
Batterilevetid
Op til 25.000 laserafstande
Op til 1 år i standbytilstand
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
BEMÆRK
Udsæt ikke enheden for temperaturer over
60 °C (140 °F).
Temperaturområde for Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
opbevaring
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
Trådløse frekvenser/
protokol
ANT 2,4 GHz ved 4 dBm nominelt
®
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
7
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
Denne enheds etiket leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Tryk på OK for at åbne menuen.
2 Vælg .
3 Vælg Om.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Produktregistrering
Opdatering af softwaren ved hjælp af en computer
Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og
installere de nyeste softwareopdateringer til din enhed. Garmin
Express er tilgængelig til Windows og Mac computere.
1 Gå til garmin.com/express på din computer.
2 Vælg en funktion:
• For at installere på en Windows computer, skal du vælge
Download til Windows.
• For at installere på en Mac computer, skal du vælge
Download til Mac.
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
for at gennemføre installationen.
4 Åbn Garmin Express programmet.
5 Tilslut din Xero enhed til din computer med et mikro-USBkabel (Tilslutning af enheden til din computer, side 8).
6 Fra programmet Garmin Express skal du klikke på Tilføj en
enhed.
Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.
7 Klik på Tilføj enhed.
8 Følg instruktionerne på skærmen for at registrere din enhed
og tilføje den til Garmin Express softwaren.
Når opdateringen er fuldført, søger softwaren Garmin
Express efter softwareopdateringer til din enhed.
9 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
• Hvis du vil installere en enkelt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og vælge en opdatering.
10 Når softwareopdateringen er fuldført, skal du frakoble
enheden fra din computer.
11 Sæt batteridækslet på igen.
Enheden installerer softwareopdateringen.
®
®
Tilslutning af enheden til din computer
Før du kan tilslutte enheden til computeren, skal du muligvis
fjerne det valgfri holdertilbehør.
1 Brug en 5/64 tommers unbrakonøgle til at løsne de fire
skruer, der fastgør batteridækslet.
2 Fjern batteridækslet, og læg det til side.
BEMÆRK: Fjern ikke batterierne.
3 Tilslut det lille stik på USB-kablet i USB-porten À på
enheden.
8
4 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
5 Hvis buesigtet er slukket, skal du trykke på
for enheden.
Buesigtet går i USB-lagerenhedstilstand.
for at tænde
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
1 Fugt en blød, ren og fnugfri klud med rent vand.
2 Aftør forsigtigt enheden.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til support.garmin.com.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Fejlfinding
Anslagspunktet forskydes mellem skud
Der er flere faktorer, der kan medføre variationer for
anslagspunktet.
• Kontroller, at de skruer, der fastgør holderen til håndtaget,
strammes til den maksimale
tilspændingsmomentspecifikation på 6,7 N m (60 lbf-in), og at
holderen ikke kan flyttes på buen.
BEMÆRK: Overskrid aldrig bueproducentens anbefalede
tilspændingsmomentværdier.
• Kontroller, at hvert justeringspunkt på holderen er tilspændt til
den maksimale tilspændingsmomentspecifikation på 2,2 N-m
(20 lbf-in).
• Kontroller, at du bruger den korrekte pilprofil for den pil, du
bruger (kun A1i-modeller).
• Foretag afstandsmåling af dine skud ensartet ved fuldt træk
eller i hvile.
• Undersøg din bue, og kontroller, at alle komponenter er i god
stand.
Enhedsoplysninger
• Brug altid ensartet fremgangsmåde ved skydning med bue.
Variationer i kontakt med jorden og placering af hulsigte kan
påvirke nøjagtigheden.
Enheden viser kun faste sigtepinde
Når batterierne er ved at løbe tør eller ikke opfylder
minimumsstrømkravene for laserafstandsmåleren, tillader
enheden kun fast sigtepindssigte.
• Kontroller batteriniveauet på de batterier, du har sat i.
• Kontroller, at du bruger AAA-lithiumbatterier.
Tips til ensartet afstandsmåling
Hvis du er sportsskytte, kan ensartet afstandsmåling hjælpe
med at øge præcisionen.
• Brug afstandsmåleren ensartet, mens du bruger den samme
fremgangsmåde (ved fuldt træk eller i hvile).
• Aktiver decimalpræcision (Enhedsindstillinger, side 7).
• Kontroller, at du retter sigtekornet mod målet, når du udløser
afstandsmålingsudløseren.
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter hverken dine gemte data eller
indstillinger.
nede i 12 sekunder.
1 Hold
Enheden slukkes.
nede i ét sekund for at tænde for enheden.
2 Hold
Enhedsoplysninger
9
Indeks
B
baggrundslys 5
batteri 7
installere 1
buesigte, bruge 4
C
computer, tilslutte 8
D
data, overføre 8
E
enhed, rengøring 8
F
faste sigtepinde 4–6
fejlfinding 7–9
G
Garmin Express, opdatering af software 8
H
hovedmenu 4
I
indstillinger 6, 7
J
jagttilstand 4
K
kalibrering af sigtet 2
knapper 1
kompas, kalibrere 7
L
laserafstandsmåler 4
laserplaceringer 6
lysstyrke 5
M
montere enhed 1, 2
N
niveau 4
indstillinger 7
nulstilling af enheden 9
O
opbevare data 8
opdatere, software 8
P
pilprofiler 5
positioner, sende 6
R
rengøre enhed 8
S
sigte i enheden 2–5
skuddynamik 6, 7
slette, historik 5
software, opdatere 8
specifikationer 7
tilspændingsmoment 2
statistik 4, 5
T
tilbehør 8
tænd/sluk-knap 2
V
vandtæthedsklasse 7
videodemonstrationer 1
Ø
øvetilstand 4
10
Indeks
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02341-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising