Garmin | Foretrex® 601 | User manual | Garmin Foretrex® 601 Korisnički priručnik

Garmin Foretrex® 601 Korisnički priručnik
Foretrex® 601/701 Ballistic Edition
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Foretrex , TracBack i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™, Garmin
Express™ QuickFit™ i tempe™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
Applied Ballistics i Applied Ballistics Elite registrirani su trgovački znakovi tvrtke Applied Ballistics, LLC. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim
državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Windows zaštićen je
trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Umetanje baterija ........................................................................ 1
Dugotrajna pohrana ............................................................... 1
Pričvršćivanje trake za zapešće ................................................. 1
Tipke ........................................................................................... 1
Uključivanje uređaja ............................................................... 1
Primanje satelitskih signala .................................................... 1
Korištenje pozadinskog osvjetljenja ....................................... 1
Glavne stranice ........................................................................... 1
Ikone statusa .......................................................................... 2
Stranica s kartom ................................................................... 2
O kompasu ............................................................................. 2
Applied Ballistics .................................................................... 2
Korištenje mjerača odbrojavanja ................................................ 2
VIRB® daljinski upravljač ........................................................... 2
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom ................................... 2
Međutočke, rute i trase.................................................. 2
Točke .......................................................................................... 2
Stvaranje točke ...................................................................... 3
Navigacija do točke ................................................................ 3
Mjerenje udaljenosti između dvije točke ................................ 3
Uređivanje točke .................................................................... 3
Projekcija točke ...................................................................... 3
Brisanje točke ........................................................................ 3
Brisanje svih međutočaka ...................................................... 3
Pregledavanje podataka o nebu i almanaha ......................... 3
Pregledavanje najbližih točaka .............................................. 3
Rute ............................................................................................ 3
Stvaranje rute i navigiranje rutom .......................................... 3
Pregledavanje spremljenih ruta ............................................. 3
Brisanje svih ruta ................................................................... 3
Trase ........................................................................................... 3
Snimanje traga ....................................................................... 3
Navigacija po spremljenom tragu ........................................... 3
Upotreba funkcije Pomicanje i TracBack® ............................ 4
Prikazivanje pojedinosti o tragu ............................................. 4
Uređivanje naziva traga ......................................................... 4
Brisanje aktivnog traga .......................................................... 4
Brisanje traga ......................................................................... 4
Brisanje svih tragova .............................................................. 4
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 4
Brisanje unosa iz tablice faktora razmjera pada .................... 6
Uređivanje tablice brzine pri izlazu iz usta cijevi i
temperature ............................................................................ 6
Brisanje unosa iz tablice početne brzine metka i
temperature ............................................................................ 6
Brisanje profila ....................................................................... 6
Opcije stranice s izbornikom ....................................................... 6
Postavke uređaja ................................................................... 6
Vodič skoka ............................................................................ 7
Povezane značajke ......................................................... 7
Uparivanje pametnog telefona s uređajem ................................. 7
Neobavezni dodaci za fitness....................................... 7
Uparivanje ANT+ senzora .......................................................... 7
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin ......... 8
tempe .......................................................................................... 8
Prikazivanje tempe podataka ................................................. 8
Informacije o uređaju..................................................... 8
Specifikacije ................................................................................ 8
Prikaz informacija o uređaju ....................................................... 8
Pregled satelita ........................................................................... 8
Postupanje s uređajem ............................................................... 8
Čišćenje uređaja .................................................................... 8
Upravljanje podacima ................................................................. 8
Priključivanje uređaja na računalo ......................................... 8
Prijenos datoteka na vaš uređaj ............................................ 8
Brisanje datoteka ................................................................... 9
Iskopčavanje USB kabela ...................................................... 9
Bežično primanje podataka .................................................... 9
Bežično slanje rute ................................................................. 9
Bežično slanje točke .............................................................. 9
Rješavanje problema ..................................................... 9
Nadogradnja proizvoda .............................................................. 9
Postavljanje aplikacije Garmin Express ................................. 9
Poboljšavanje prijema GPS satelita ........................................... 9
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije .......................... 9
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ......................................... 9
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 10
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 10
Dodatak......................................................................... 10
Podatkovna polja ...................................................................... 10
Applied Ballistics Pojmovnik ..................................................... 10
Indeks............................................................................ 13
Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog osvjetljenja .......... 4
Opcije karte ................................................................................. 4
Postavke detalja karte ............................................................ 4
Opcije kompasa .......................................................................... 4
Kalibracija kompasa ............................................................... 4
Prilagođavanje podatkovnih polja .......................................... 4
Opcije nadmorske visine ............................................................. 4
Kalibracija barometarskog visinomjera .................................. 4
Opcije putnog računala ............................................................... 5
Ponovno postavljanje putnog računala .................................. 5
Applied Ballistics opcije .............................................................. 5
Prilagođavanje polja skice položaja ....................................... 5
Uređivanje koraka dometa ..................................................... 5
Postavljanje temeljnog dometa .............................................. 5
Uređivanje kartice cilja ........................................................... 5
Promjena mete ....................................................................... 5
Uređivanje naziva mete ......................................................... 5
Odabir drugog profila ............................................................. 5
Dodavanje profila ................................................................... 5
Uređivanje svojstava metka ................................................... 5
Uređivanje svojstava vatrenog oružja .................................... 6
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
4 Po potrebi na traku za zapešće pričvrstite produžetak trake.
Tipke
Pregled uređaja
Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja,
POWER prelazak u način rada za noćno gledanje i prelazak u način
rada sata.
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko osvjetljenje.
À
À
Á
D-prsten poklopca baterija
Á
Mikro-USB priključak (ispod poklopca baterije)
Umetanje baterija
Možete koristiti alkalne, NiMH ili litijske AAA baterije. Za najbolje
rezultate koristite NiMH ili litijske baterije.
1 Olabavite tekstilnu traku koja prekriva vratašca odjeljka za
baterije.
2 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste otvorili vratašca odjeljka za
baterije.
3 Umetnite dvije AAA baterije i pazite na polaritet.
PAGE
GOTO
Odaberite za kretanje kroz glavne stranice redom.
Odaberite za povratak na prethodni prikaz iz izbornika ili
opcije.
Pritisnite i držite za navigaciju do točke.
Odaberite za otvaranje izbornika za stranicu.
ENTER Držite za označavanje točke.
MARK
Â
Ã
Odaberite za kretanje kroz izbornike i stranice.
Odaberite za povećavanje ili smanjivanje na stranici karte.
Uključivanje uređaja
Držite tipku POWER.
Prilikom prvog uključivanja uređaja odaberite jezik uređaja.
Primanje satelitskih signala
NAPOMENA: Provjerite da se na brtvi i odjeljku za baterije
ne nalaze komadići drugih materijala.
4 Zatvorite vratašca odjeljka za baterije i okrenite D-prsten u
smjeru kazaljke na satu.
Dugotrajna pohrana
Izvadite baterije ako ne namjeravate koristiti uređaj duže
vrijeme. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se podaci ne gube.
Pričvršćivanje trake za zapešće
1 Umetnite traku iza iglice À na gornjoj strani uređaja.
Prije korištenja funkcija GPS navigacije morate pronaći
satelitske signale.
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno
da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60
sekundi.
ukazuje da je GPS pronađen.
3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih
zgrada i stabala.
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite POWER.
Pozadinsko osvjetljenje uključuje se na 30 sekundi.
2 Za isključivanje pozadinskog osvjetljenja odaberite POWER.
Glavne stranice
2 Povucite duljinu trake kroz otvor do kraja.
3 Umetnite traku iza iglice Á na donjoj strani uređaja.
Uvod
Možete odabrati PAGE za kretanje kroz glavne stranice. Možete
odabrati ENTER kako biste otvorili izbornik postavki za svaku
stranicu. Možete odabrati ili za kretanje kroz izbornike i
stranice te za povećavanje i smanjivanje prikaza.
stranica karte: Stranica karte prikazuje vaš položaj i smjer na
karti (Stranica s kartom, stranica 2).
Kako putujete, ikona položaja pomiče se i ostavlja zapis traga
(stazu). Na karti se prikazuju nazivi i simboli točaka. Uređaj
automatski zakreće kartu kako se krećete tako da se točke
uvijek prikazuju iznad vašeg položaja.
1
Stranica s kompasom: Stranica s kompasom vodi vas prema
odredištu prikazujući kompas i pokazivač smjera.
Tijekom navigacije stranica s kompasom prikazuje naziv
lokacije, udaljenost do konačnog odredišta, brzinu putovanja i
strelicu pokazivača na ruži kompasa. Možete slijediti strelicu
za navigaciju.
Stranica elevacije: Stranica elevacije prikazuje vašu elevaciju.
Putno računalo: Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu,
prosječnu brzinu, maksimalnu brzinu, putni brojač kilometara
i druge korisne statističke podatke.
Stranica izbornika: Izbornik sadrži postavke za točke, tragove i
rute te druge opcije postavljanja.
Na vrhu zaslona na stranici izbornika također se prikazuje
trenutačno vrijeme i datum.
Applied Ballistics stranica: Ova funkcija omogućuje
prilagođeno ciljanje u streljaštvu dugog dometa (Applied
Ballistics, stranica 2).
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na uređaju
Foretrex 701.
®
Ikone statusa
Ikone statusa prikazuju se na glavnim stranicama. Bljeskajuća
ikona označava da uređaj traži signal. Postojana ikona
označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan.
GPS status
Razina baterije
Status monitora pulsa
Status senzora za brzinu i kadencu
Status tempe™ senzora
Status Bluetooth tehnologije
®
Također uključuje prilagođene modele otpora zraka za vašu
vrstu metka. Više pojedinosti o funkciji potražite na web-mjestu
appliedballisticsllc.com.
Brzo uređivanje uvjeta za streljaštvo
Možete uređivati podatke o dometu, smjeru pucnja i vjetru.
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > QUICK
EDIT.
SAVJET: Za uređivanje pojedine vrijednosti odaberite ili
i za prebacivanje na sljedeće polje odaberite ENTER.
2 Za točno postavljanje vrijednosti za DOF i smjera vjetra
okrenite se izravno prema smjeru iz kojeg vjetar puše.
3 Vrijednost za DOF postavite prema stvarnom smjeru pucnja
(ručno ili uz pomoć kompasa).
4 Smjer vjetra postavite na DIR 12:00.
5 Za spremanje postavki odaberite PAGE.
Korištenje mjerača odbrojavanja
Pije nego što pokrenete mjerač odbrojavanja morate omogućiti
stranicu s mjeračem vremena (Postavke uređaja, stranica 6) i
postaviti preference mjerača vremena (Postavke mjerača
vremena, stranica 6).
1 Za pokretanje mjerača odbrojavanja na stranici s mjeračem
vremena odaberite ENTER.
NAPOMENA: Za promjenu vremenskog intervala odaberite
ili .
2 Za zaustavljanje mjerača odbrojavanja odaberite ENTER.
NAPOMENA: Kada vrijeme bude 00:00, možete odabrati
ENTER i mjerač vremena koristiti kao štopericu i započeti
mjerenje vremena.
3 Po potrebi odaberite za ponovno postavljanje mjerača
odbrojavanja na originalni vremenski interval.
VIRB daljinski upravljač
®
Stranica s kartom
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
À
Á
Â
Prikazuje vaš položaj na karti.
Prikazuje smjer u kojem se krećete.
Prikazuje zapis traga.
O kompasu
Elektronički kompas sličan je magnetskom kompasu kad stojite
u mjestu ili hodate. Ako održavate veću brzinu, primjerice
putujući automobilom, kompas za utvrđivanje smjera koristi GPS
signale.
NAPOMENA: Tijekom navigacije kompas držite ravno kako
biste postigli najveću točnost.
Applied Ballistics
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na uređaju
Foretrex 701.
Funkcija Applied Ballistics omogućuje prilagođeno ciljanje u
streljaštvu dugog dometa na temelju karakteristika puške,
kalibra metka i različitih uvjeta u okolini. Možete unijeti
parametre poput vjetra, temperature, vlažnosti, dometa i smjera
ispaljivanja.
Ova funkcija pruža informacije koje su vam potrebne za
ispaljivanje projektila dugog dometa, uključujući korekciju
elevacije, smicanje zraka, brzinu i vrijeme leta projektila.
2
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju.
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na stranici s izbornikom na Foretrex uređaju odaberite
POVEZIVANJE > STR.VIRB DALJ.UPRAVLJ. > UK. za
omogućavanje stranice daljinskog upravljača.
3 Za kretanje do stranice daljinskog upravljača odaberite
PAGE.
4 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
5 Odaberite opciju:
• Za snimanje fotografije odaberite FOTOGRAFIRAJ.
• Za snimanje videozapisa odaberite POKRENI
SNIMANJE.
Na zaslonu Foretrex uređaja prikazat će se brojač
vremena videozapisa.
• Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite
ZAUSTAVI SNIMANJE.
Međutočke, rute i trase
Točke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
Međutočke, rute i trase
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Možete dodati .gpx datoteku koja sadrži točke tako da datoteku
prenesete u GPX mapu (Prijenos datoteka na vaš uređaj,
stranica 8).
Stvaranje točke
Trenutnu lokaciju možete spremiti kao točku.
1 Držite MARK.
2 Po potrebi odaberite ili za promjenu simbola, elevacije,
geografske širine i dužine.
3 Odaberite U REDU?.
Navigacija do točke
1 Pritisnite i držite GOTO.
2 Odaberite točku.
Zaustavljanje navigacije
Na stranici karte ili kompasa odaberite ENTER >
ZAUSTAVLJANJE NAVIG..
Mjerenje udaljenosti između dvije točke
Možete izmjeriti udaljenost između dvije lokacije.
1 Na stranici s kartom odaberite ENTER > IZMJERI
UDALJENOST.
Odaberite
OD: i odaberite početnu točku.
2
3 Odaberite PRIMA: i odaberite završnu točku.
4 Odaberite PROCIJENJENA BRZINA:.
5 Odaberite ENTER za odabir znamenke.
6 Odaberite ili za uređivanje brzine.
7 Odaberite U REDU?.
Pojavljuju se ukupna udaljenost između dvije točke i procjena
trajanja putovanja.
Uređivanje točke
1 Na stranici izbornika odaberite TOČKE > PREGLED SVIH.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite ili za kretanje kroz simbol, elevaciju,
geografsku širinu i dužinu.
4 Odaberite ENTER za uređivanje simbola, elevacije,
geografske širine i dužine.
5 Odaberite opciju:
• Da biste promijenili simbol, odaberite simbol točke s
popisa.
• Da biste promijenili elevaciju, geografsku širinu ili dužinu,
slijedite upute na zaslonu.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu točku projiciranjem udaljenosti i smjera od
postojeće točke do nove točke.
1 Na stranici s izbornikom odaberite TOČKE > PREGLED
SVIH.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite OPCIJE > PROJEKT.
4 Unesite udaljenost.
5 Unesite smjer.
6 Odaberite U REDU?.
Brisanje točke
1 Na stranici s izbornikom odaberite TOČKE > PREGLED
SVIH.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite IZBRIŠI > DA.
Međutočke, rute i trase
Brisanje svih međutočaka
Na stranici izbornika odaberite POSTAVLJANJE > PONOVO
POSTAVI > IZBRIŠI SVE TOČKE > DA.
Pregledavanje podataka o nebu i almanaha
Možete pregledati dnevne podatke almanaha za sunce i mjesec
te lov i ribolov.
1 Na stranici izbornika odaberite TOČKE > PREGLED SVIH.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite OPCIJE.
4 Odaberite opciju:
• Za prikaz predviđenih najboljih datuma i vremena za lov i
ribolov na trenutnoj lokaciji odaberite LOV/RIBOLOV.
• Za prikaz izlaska i zalaska sunca, izlaska i zalaska
mjeseca te mjesečeve mijene za određeni datum
odaberite SUNCE/MJESEC.
5 Po potrebi odaberite ENTER kako biste vidjeli drugi dan.
Pregledavanje najbližih točaka
Možete pogledati popis točaka koje su najbliže vašoj trenutnoj
lokaciji.
Na stranici s izbornikom odaberite TOČKE > NAJBLIŽE.
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Stvaranje rute i navigiranje rutom
1 Na stranici s izbornikom odaberite RUTE > STVORI NOVO.
2 Za prikaz popisa spremljenih točaka odaberite ENTER.
3 Odaberite točku koju želite dodati ruti.
4 Ponavljajte korake 2 i 3 dok ne dovršite rutu.
5 Odaberite PRATI.
6 Odaberite početnu točku navigacije.
Pojavit će se navigacijski podaci.
Pregledavanje spremljenih ruta
1 Na stranici s izbornikom odaberite RUTE > PREGLED SVIH.
2 Odaberite rutu.
Brisanje svih ruta
Na stranici s izbornikom odaberite RUTE > IZBRIŠI SVE >
DA.
Trase
Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o
točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i
visinu svake točke.
Snimanje traga
Uređaj automatski bilježi zapis traga dok se krećete. Tragove
možete spremiti i kasnije ih koristiti za navigaciju.
1 Na stranici s izbornikom odaberite TRAGOVI > SPREMI
TRAG.
2 Odaberite ili za postavljanje početne točke.
3 Odaberite ENTER.
4 Odaberite ili za postavljanje završne točke.
5 Odaberite ENTER.
6 Po potrebi odaberite ENTER za uređivanje naziva traga.
Navigacija po spremljenom tragu
1 Na stranici s izbornikom odaberite TRAGOVI > PREGLED
SPREMLJENIH.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite NAVIGIRAJ.
3
Upotreba funkcije Pomicanje i TracBack
®
IZMJERI UDALJENOST: Omogućuje mjerenje udaljenosti
između dviju točki (Mjerenje udaljenosti između dvije točke,
stranica 3).
DETALJ KARTE: Postavlja preference karte (Postavke detalja
karte, stranica 4).
SAKRIJ PODATKE O STAT.: Omogućuje skrivanje i
prikazivanje ikona statusa na stranici karte kao što su razina
napunjenosti baterije i GPS status.
Tijekom navigacije možete upotrebljavati TracBack funkciju kako
biste navigirali natrag na početak vaše aktivnosti. To može biti
korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka
staze.
1 Na stranici izbornika odaberite TRAGOVI > POMIC. I
TRACBACK.
Za
pomicanje zapisa traga odaberite ili .
2
3 Odaberite ENTER za prikaz dodatnih opcija.
4 Odaberite opciju:
• Za početak navigacije trenutnim tragom odaberite IDI.
• Za označavanje točke odaberite OZNAČAVANJE.
• Za povećavanje i smanjivanje prikaza odaberite
ZUMIRANJE, a zatim odaberite ili .
• Za navigaciju natrag do početka aktivnosti odaberite
TRACBACK.
Postavke detalja karte
Prikazivanje pojedinosti o tragu
1 Na stranici s izbornikom odaberite TRAGOVI > PREGLED
Opcije kompasa
SPREMLJENIH.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz traga na karti odaberite PRIKAŽI KARTU.
• Za prikaz nadmorske visine traga odaberite
NADMORSKA VISINA.
Uređivanje naziva traga
1 Na stranici izbornika odaberite TRAGOVI > PREGLED
SPREMLJENIH.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite PROMIJENI NAZIV.
Brisanje aktivnog traga
Na stranici s izbornikom odaberite TRAGOVI > OČISTI
TRAG > DA.
Brisanje traga
1 Na stranici s izbornikom odaberite TRAGOVI > PREGLED
SPREMLJENIH.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite IZBRIŠI > DA.
Brisanje svih tragova
Na stranici s izbornikom odaberite TRAGOVI > IZBRIŠI SVE
SPREMLJ. > DA.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog
osvjetljenja
Možete skratiti vrijeme do isteka pozadinskog osvjetljenja kako
biste produžili vijek trajanja baterije.
1 Na stranici s izbornikom odaberite POSTAVLJANJE >
ZASLON > ISKLJUČIVANJE SVJETLA.
2 Odaberite ili za podešavanje vremena koje će proteći
prije nego što se pozadinsko osvjetljenje isključi.
Opcije karte
Na stranici karte odaberite ENTER.
POMICANJE ZAPISA TRAGA: Omogućavanje upotrebe opcija
ili za pomicanje zapisa traga i prikaz dodatnih opcija
(Upotreba funkcije Pomicanje i TracBack , stranica 4).
OČISTI ZAPIS TRAGA: Brisanje zabilježenog zapisa traga.
®
4
Na stranici karte odaberite ENTER > DETALJ KARTE.
ORIJENTACIJA KARTE: Prilagođavanje načina na koji će se
karta prikazati na stranici. Opcija SJEVER GORE prikazuje
sjever na vrhu stranice. Opcija TRAG GORE prikazuje
trenutni smjer kretanja prema vrhu stranice.
AKTIVAN TRAG: Prikazuje ili skriva aktivne tragove na karti.
TOČKE: Prikazuje ili skriva točke na karti.
Na stranici kompasa odaberite ENTER.
KALIBRACIJA KOMPASA: Kalibrira elektronički kompas
(Kalibracija kompasa, stranica 4).
PROMJENI POLJA: Omogućuje prilagodbu podatkovnih polja
na stranici kompasa (Prilagođavanje podatkovnih polja,
stranica 4).
Kalibracija kompasa
Uređaj ima elektronički kompas s 3 osi. Kalibrirajte kompas
nakon prelaska velikih udaljenosti, velikih promjena u
temperaturi ili zamjene baterija.
1 Na stranici kompasa odaberite ENTER > KALIBRACIJA
KOMPASA > POKRENI.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Prilagođavanje podatkovnih polja
Možete prilagoditi podatkovna polja prikazana na kompasu,
putnom računalu i Applied Ballistics stranicama.
SAVJET: Možda ćete morati promijeniti podatkovna polja kako
biste vidjeli podatke iz povezanih senzora, poput očitanja
monitora pulsa ili tempe senzora.
1 Odaberite stranicu s podatkovnim poljima.
2 Odaberite ENTER > PROMJENI POLJA.
3 Odaberite podatkovno polje koje želite zamijeniti.
4 Odaberite novo podatkovno polje.
Opcije nadmorske visine
Na stranici s nadmorskom visinom odaberite ENTER.
GRAFIKON PREMA VREM.: Omogućuje pregled promjene
nadmorske visine tijekom nekog vremenskog razdoblja.
GRAFIKON PREMA UDALJ.: Omogućuje pregled promjene
nadmorske visine prema nekoj udaljenosti.
ZUM. NA NADM. VISINI: Postavlja mjerilo nadmorske visine.
PRIKAZ TOČAKA: Omogućuje točke s podacima na stranici s
nadmorskom visinom.
Kalibracija barometarskog visinomjera
Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate
točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili
točan barometarski tlak.
2 Na stranici s izbornikom odaberite POSTAVLJANJE >
VISINOMJER > KALIBRACIJA VISINOMJERA.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Opcije putnog računala
Na stranici putnog računala odaberite ENTER.
PROMJENI POLJA: Omogućuje prilagodbu podatkovnih polja
na stranici putnog računala (Prilagođavanje podatkovnih
polja, stranica 4).
PON.POST. POD.PUTA: Ponovno postavlja podatke o putu i
elevaciji (Ponovno postavljanje putnog računala,
stranica 5).
Ponovno postavljanje putnog računala
Za točne informacije prije početka putovanja ponovno postavite
podatke puta i elevacije.
Na stranici izbornika odaberite POSTAVLJANJE > PONOVO
POSTAVI > PON.POST. POD.PUTA > DA.
Applied Ballistics opcije
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na uređaju
Foretrex 701.
Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER.
QUICK EDIT: Omogućuje brzo uređivanje raspona, smjera
pucnja i podataka o vjetru (Brzo uređivanje uvjeta za
streljaštvo, stranica 2).
RANGE CARD: Na temelju parametara koje unosi korisnik
omogućuju pregledavanje nadmorske visine i vjetra za
različite domete. Polja možete promijeniti (Prilagođavanje
polja skice položaja, stranica 5), urediti veličinu koraka
dometa (Uređivanje koraka dometa, stranica 5) i postaviti
osnovni domet (Postavljanje temeljnog dometa,
stranica 5).
TARGET CARD: Na temelju parametara koje unosi korisnik
omogućuje pregledavanje dometa nadmorske visine i vjetra
za deset meta. Možete urediti naziv i vrijednosti mete
(Uređivanje kartice cilja, stranica 5).
ENVIRONMENT: Omogućuje prilagođavanje atmosferskih
uvjeta za okoliš u kojem se trenutno nalazite. Možete unijeti
prilagođene vrijednosti, koristiti vrijednosti tlaka iz unutarnjih
senzora uređaja ili koristiti vrijednosti temperature iz
povezanog tempe senzora.
TARGET: Omogućuje prilagođavanje uvjeta za streljaštvo
dugog dometa za trenutnu metu. Možete promijeniti
odabranu metu i prilagoditi uvjete za do deset meta
(Promjena mete, stranica 5).
PROFILE: Omogućuje prilagođavanje svojstava vatrenog oružja
(Uređivanje svojstava vatrenog oružja, stranica 6),
svojstava metka (Uređivanje svojstava metka, stranica 5) i
izlazne mjerne jedinice za trenutni profil. Možete promijeniti
odabrani profil (Odabir drugog profila, stranica 5) i dodati
dodatne profile (Dodavanje profila, stranica 5).
CHANGE FIELDS: Omogućuje podešavanje podatkovnih polja
na stranici Applied Ballistics (Prilagođavanje podatkovnih
polja, stranica 4).
SETUP: Omogućuje odabir ulaznih mjernih jedinica za stranicu
Applied Ballistics.
Prilagođavanje polja skice položaja
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > RANGE
CARD > ENTER > CHANGE FIELDS.
2 Za kretanje kroz dostupna polja odaberite ili .
3 Za spremanje odabira i prelazak na sljedeće polje odaberite
ENTER.
4 Za spremanje promjena odaberite PAGE.
Uređivanje koraka dometa
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > RANGE
CARD > ENTER > RANGE INCREMENT.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavljanje temeljnog dometa
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > RANGE
CARD > ENTER > BASE RANGE.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Uređivanje kartice cilja
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > TARGET
CARD.
Odaberite
ENTER > QUICK EDIT.
2
3 Odaberite ili , a zatim odaberite ENTER za uređivanje
cilja.
4 Odaberite ENTER za uređivanje informacija o cilju.
Promjena mete
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > TARGET >
TARGET > CHANGE TARGET.
2 Odaberite metu.
Pojavljuju se uvjeti za streljaštvo dugog dometa za odabranu
metu.
Uređivanje naziva mete
Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > TARGET >
TARGET > EDIT NAME.
Odabir drugog profila
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > PROFILE.
2 Odaberite svoj trenutni profil.
Prikazat će se popis profila.
3 Odaberite profil.
4 Odaberite CHANGE PROFILE.
Pojavljuju se svojstva vatrenog oružja i metka za odabrani
profil.
Dodavanje profila
Možete dodati .pro datoteku koja sadrži informacije o profilu tako
da datoteku prenesete u AB mapu na uređaju (Prijenos datoteka
na vaš uređaj, stranica 8).
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > PROFILE.
2 Odaberite svoj trenutačni profil.
Prikazat će se popis profila.
3 Odaberite + PROFILE.
4 Odaberite opciju:
• Za prilagođavanje svojstava metka odaberite BULLET
PROPERTIES (Uređivanje svojstava metka, stranica 5).
• Za prilagođavanje svojstava vatrenog oružja odaberite
GUN PROPERTIES (Uređivanje svojstava vatrenog
oružja, stranica 6).
Uređivanje svojstava metka
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > PROFILE >
BULLET PROPERTIES.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste automatski unijeli svojstva metka iz Applied
Ballistics baze podataka metaka, odaberite BULLET
DATABASE, a zatim odaberite kalibar metka,
proizvođača, metak i krivulju otpora zraka.
NAPOMENA: Možete odabrati kalibar metka kako biste
pretražili popis metaka s tim kalibrom. Ne podudaraju se
svi nazivi metaka sa stvarnim kalibrom metka. Na primjer,
300 Win Mag je metak kalibra .308.
• Da biste ručno unijeli svojstva metka ako se metak ne
nalazi u bazi podataka metaka, odaberite ili za
kretanje kroz polja, a zatim odaberite ENTER za
uređivanje vrijednosti.
NAPOMENA: Te podatke možete pronaći na web-mjestu
proizvođača metka.
5
Uređivanje svojstava vatrenog oružja
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > PROFILE >
2
3
GUN PROPERTIES.
Odaberite ili za kretanje kroz svako polje i odaberite
ENTER za unos vrijednosti.
Odaberite opciju:
• Za kalibriranje brzine pri izlasku iz usta cijevi odaberite
CALIBRATE MUZZLE VELOCITY, unesite domet i stvarni
pad i odaberite USE.
NAPOMENA: Garmin preporučuje da brzinu pri izlasku iz
usta cijevi kalibrirate prije faktora mjerila pada. Kalibriranje
brzine pri izlasku iz usta cijevi daje točnije rješenje za
nadzvučni raspon za pojedino vatreno oružje.
• Za kalibriranje faktora mjerila pada odaberite CALIBRATE
DSF, unesite domet i stvarni pad i odaberite USE.
NAPOMENA: Kalibriranje faktora mjerila pada daje točnije
rješenje pri ili iznad ultrazvučnog raspona za pojedino
vatreno oružje.
Odaberite VIEW DSF TABLE za prikaz tablice faktora mjerila
pada temeljene na Mach brzini i kalibrirane vrijednosti faktora
mjerila pada.
Odaberite MV-TEMP TABLE za prikaz podešavanja brzine
pri izlazu iz usta cijevi na temelju temperature okruženja.
®
4
5
Brisanje unosa iz tablice faktora razmjera pada
Tablica faktora razmjera pada popunjava se nakon što
kalibrirate faktor razmjera pada. Po potrebi vrijednosti iz tablice
možete ponovno postaviti na nulu.
Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > PROFILE >
GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE > ENTER >
CLEAR DSF TABLE.
Uređivanje tablice brzine pri izlazu iz usta cijevi i
temperature
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > PROFILE >
GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER > EDIT.
.
2 Za kretanje kroz pojedino polje odaberite ili
3 Za uređivanje vrijednosti odaberite ENTER.
Brisanje unosa iz tablice početne brzine metka i
temperature
Tablica početne brzine metka i temperature popunjava se nakon
što kalibrirate početnu brzinu metka. Po potrebi vrijednosti iz
tablice možete ponovno postaviti na nulu.
Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > PROFILE >
GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER >
CLEAR MV-TEMP.
Brisanje profila
1 Na stranici Applied Ballistics odaberite ENTER > PROFILE.
2 Odaberite svoj trenutačni profil.
Prikazat će se popis profila.
3 Odaberite profil.
4 Odaberite DELETE PROFILE.
Opcije stranice s izbornikom
TOČKE: Omogućuje stvaranje novih točaka, prikaz popisa svih
točaka ili prikaz točke koja je najbliža lokaciji na kojoj se
nalazite.
TRAGOVI: Omogućuje upravljanje spremljenim tragovima.
RUTE: Omogućuje stvaranje nove rte, prikaz popisa svih ruta i
brisanje svih ruta.
POSTAVLJANJE: Omogućuje prilagođavanje uređaja
(Postavke uređaja, stranica 6).
6
POVEZIVANJE: Omogućuje povezivanje s kompatibilnim
Garmin uređajima i ANT+ senzorima (Neobavezni dodaci za
fitness, stranica 7).
TELEFON: Omogućuje uparivanje telefona i uređaja (Uparivanje
pametnog telefona s uređajem, stranica 7).
GPS: Prikazuje jačinu satelitskog signala ili pregled neba
satelita (Pregled satelita, stranica 8).
VODIČ SKOKA: Omogućuje odabir vrste skoka (Vodič skoka,
stranica 7).
®
Postavke uređaja
Na stranici s izbornikom odaberite POSTAVLJANJE.
APPLIED BALLISTICS: Omogućuje prilagođavanje
atmosferskih uvjeta za okoliš, uvjeta za streljaštvo za metu,
svojstava vatrenog oružja i metka za vaš profil, izlazne
mjerne jedinice za vaš profil i ulazne mjerne jedinice za
stranicu Applied Ballistics (Applied Ballistics opcije,
stranica 5).
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na uređaju
Foretrex 701.
VRIJEME: Postavlja uređaj za prikaz vremena u 12-satnom, 24satnom ili vojnom formatu i postavlja vremensku zonu
uređaja. Opcija AUTOMATSKI omogućuje uređaju
automatsko postavljanje vremenske zone na temelju vašeg
GPS položaja.
MJERAČ VREMENA: Omogućuje stranicu s mjeračem vremena
i omogućuje postavljanje preferenci mjerača vremena
(Postavke mjerača vremena, stranica 6).
ZASLON: Podešava isključivanje pozadinskog osvjetljenja i
kontrast zaslona.
JEDINICE: Postavljanje formata položaja, datuma karte i
mjernih jedinica uređaja.
SMJER: Postavljanje postavki prikaza kompasa i referentnog
sjevera i omogućuje ručnu kalibraciju kompasa (Kalibracija
kompasa, stranica 4). Opcija AUTOMATSKI omogućuje
uređaju automatsku kalibraciju kompasa. Opcija ISK.
isključuje kompas.
SUSTAV: Postavljanje preferenci sustava (Postavke sustava,
stranica 7).
TRAGOVI: Postavljanje preferenci tragova (Postavke tragova,
stranica 7).
RUTE: Postavljanje prijelaza od jedne točke na ruti do druge.
Opcija UDALJENOST vodi vas do sljedeće točke na ruti kada
se nalazite unutar određene udaljenosti od trenutne točke.
KARTA: Postavljanje preferenci karte (Postavke karte,
stranica 7).
VISINOMJER: Omogućuje automatsku kalibraciju i omogućuje
automatsku kalibraciju visinomjera (Kalibracija
barometarskog visinomjera, stranica 4).
PONOVO POSTAVI: Omogućuje ponovno postavljanje
podataka o putu (Ponovno postavljanje putnog računala,
stranica 5), brisanje svih točaka (Brisanje svih međutočaka,
stranica 3) i vraćanje uređaja na tvornički zadane postavke
(Vraćanje svih zadanih postavki, stranica 10).
O UREĐAJU FORETREX: Omogućuje pregledavanje
informacija o uređaju, primjerice ID jedinice, verziju softvera,
pravne informacije i licencni ugovor (Prikaz informacija o
uređaju, stranica 8).
Postavke mjerača vremena
Na stranici izbornika odaberite POSTAVLJANJE > MJERAČ
VREMENA.
PRIK. STRAN.MJER.VREM.?: Omogućavanje stranice mjerača
vremena.
ODBROJAVANJE OD:: Postavljanje koraka vremena za mjerač
odbrojavanja. Možete upotrijebiti opciju BROJANJE kako
biste mjerač vremena upotrebljavali kao štopericu.
Prilagođavanje vašeg uređaja
PO ISTEKU:: Postavljanje mjerača vremena na zaustavljanje,
brojanje ili ponavljanje nakon isteka vremena.
ZVUK ISTEKA MJ.VREMENA:: Postavljanje zvučnog
upozorenja koje se čuje nakon isteka vremena.
ZVUK INTERVALA:: Postavljanje zvučnog upozorenja koje se
čuje nakon isteka vremena intervala.
Postavke sustava
Na stranici izbornika odaberite POSTAVLJANJE > SUSTAV.
GPS RAD: Satelitski sustav postavlja na GPS, GPS +
GLONASS, GPS + GALILEO, ULTRATRAC ili DEMO (GPS
je isključen). Opcijom ULTRATRAC točke traga i podaci
senzora rjeđe se bilježe.
WAAS: Omogućuje sustavu korištenje podataka iz sustava
Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS).
GENERATOR ZVUČNOG SIGN.: Postavlja generator zvučnog
signala tako da se javlja za tonove tipki i poruke ili samo za
poruke.
BATERIJA: Omogućuje promjenu vrste AAA baterija koje
upotrebljavate.
JEZIK: Postavljanje jezika teksta na uređaju.
SPANNER: Omogućuje korištenje USB priključka uređaja s
većinom kartografskih programa sukladnih s NMEA 0183
stvarajući virtualni serijski priključak.
POD.O VLAS.: Omogućuje unos podataka o vlasniku kao što je
ime vlasnika i postavlja opciju tako da se podaci prikazuju
prilikom uključivanja uređaja.
®
Postavke tragova
Na stranici izbornika odaberite POSTAVLJANJE > TRAGOVI.
SNIMANJE: Omogućuje bilježenje traga.
INTERVAL SNIMANJA: Postavlja metodu i stopu bilježenja
zapisa traga. Pomoću opcije UDALJENOST možete unijeti
udaljenost između zabilježenih točaka traga. Pomoću opcije
VRIJEME možete unijeti vrijeme između zabilježenih točaka
traga. Pomoću opcije AUTOMATSKI možete automatski
bilježiti točke traga na temelju odabrane razine rezolucije.
RJEŠENJE: Postavlja učestalost bilježenja točki traga. Većom
se rezolucijom točke traga češće bilježe i stvara se trag s
više pojedinosti, ali se zapis traga brže puni.
P.PR.N.AKO NEMA SL.PR.: Pokazuje hoće li se točke traga
prepisati kad se memorija uređaja napuni.
Postavke karte
Na stranici izbornika odaberite POSTAVLJANJE > KARTA.
ORIJENTACIJA KARTE: Prilagođavanje načina na koji će se
karta prikazati na stranici. Opcija SJEVER GORE prikazuje
sjever na vrhu stranice. Opcija TRAG GORE prikazuje
trenutni smjer kretanja prema vrhu stranice.
AUTOMATSKO ZUMIRANJE: Automatski odabir razine
zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je postavka
isključena, zumiranje se vrši ručno.
NA LINIJU: Postavljanje ponašanja pokazivača koji se prikazuje
na karti. SMJER pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše
odredište. STAZA označava vaš odnos prema liniji staze koja
vodi do odredišta.
Vodič skoka
UPOZORENJE
Funkcija vodiča skoka namijenjena je isključivo iskusnim
skakačima padobranom. Funkcija vodiča skoka ne smije se
koristiti kao primarni visinomjer za skakanje. Unos pogrešnih
podataka u vezi sa skokom može dovesti do ozbiljnih tjelesnih
ozljeda ili smrti.
Funkcija vodiča skoka slijedi vojne smjernice za izračun točke
otpuštanja na velikim visinama (HARP, high altitude release
Povezane značajke
point). Uređaj automatski prepoznaje kada ste skočili kako bi
započeo navigaciju prema željenoj točki djelovanja (DIP, desired
impact point).
Vrste skokova
Značajka vodiča skoka omogućuje postavljanje vrste skoka na
jednu od tri vrste: HAHO, HALO ili Statični. Odabrana vrsta
skoka određuje koje su dodatne informacije za postavljanje
potrebne. Za sve vrste skokova visina za skok i otvaranje mjere
se u stopama nad razinom tla (AGL).
HAHO: Velika visina, visoko otvaranje Vodič skoka skače s vrlo
velike visine i otvara padobran na velikoj visini. Potrebno je
postaviti DIP i visinu za skok od najmanje 1.000 stopa.
Pretpostavlja se da je visina za skok ista kao visina za
otvaranje. Uobičajene vrijednosti visine za skok kreću se od
12.000 do 24.000 stopa nad razinom tla.
HALO: Velika visina, nisko otvaranje Vodič skoka skače s vrlo
velike visine i otvara padobran na maloj visini. Potrebni
podaci isti su kao za vrstu skoka HAHO uz dodatnu visinu za
otvaranje. Visina za otvaranje ne smije biti veća od visine za
skok. Uobičajene vrijednosti za visinu za otvaranje kreću se
od 2.000 do 6.000 stopa nad razinom tla.
STATIČNO: Pretpostavlja se da su brzina i smjer vjetra stalni za
vrijeme skoka. Visina za skok mora biti najmanje 1.000
stopa.
Povezane značajke
Funkcije povezivosti dostupne su za vaš Foretrex uređaj kada
uređaj povežete s kompatibilnim pametnim telefonom koji koristi
Bluetooth bežičnu tehnologiju. Za neke je funkcije na povezani
pametni telefon potrebno instalirati aplikaciju Garmin Connect™
Mobile. Dodatne informacije potražite na stranici
www.garmin.com/apps.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti s telefona i poruke
na vašem Foretrex uređaju.
Softverske nadogradnje: Omogućuje nadogradnju softvera
uređaja.
Uparivanje pametnog telefona s uređajem
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na Foretrex
uređaju, uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije
Garmin Connect Mobile umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Postavite kompatibilni pametni telefon na udaljenost manju
od 10 m (33 ft) od uređaja.
2 Na stranici izbornika uređaja odaberite TELEFON >
UPARIVANJE TELEFONA.
3 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
4 Slijedite upute u aplikaciji kako biste dovršili postupak
uparivanja.
Neobavezni dodaci za fitness
S uređajem možete koristiti neobavezne dodatke za fitness,
uključujući monitor pulsa ili senzor takta. Navedeni dodaci
koriste ANT+ bežičnu tehnologiju za slanje podataka na uređaj.
Prije korištenja neobaveznih dodataka za fitness potrebno je
montirati dodatke u skladu s uputama priloženima uz pojedini
dodatak.
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i uređaja.
7
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od drugih ANT+ senzora.
2 Na stranici s izbornikom odaberite POVEZIVANJE.
3 Odaberite senzor.
4 Odaberite TRAŽI NOVI.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz TRAŽIM u POVEZANO.
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s
uređajem Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (32,9 ft.) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
tempe
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Prikazivanje tempe podataka
Prilikom prvog prikazivanja tempe podataka trebali biste izvršiti
sljedeće zadatke kako biste prilagodili uređaj i podatkovna polja.
1 Uparite tempe senzor (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 7).
2 Podesite podatkovna polja tako da prikazuju podatke o
temperaturi (Prilagođavanje podatkovnih polja, stranica 4).
Informacije o uređaju
Specifikacije
Pregled satelita
Stranica satelita prikazuje vašu trenutačnu lokaciju, lokacije
satelita i jačinu signala. Više informacija o sustavu GPS možete
pronaći na adresi www.garmin.com/aboutGPS.
1 Na stranici izbornika odaberite GPS.
Crtice označavaju jakost svakog primljenog signala satelita
(broj satelita prikazuje se ispod svake crtice). Bijele crtice
naznačuju da uređaj prikuplja podatke. Ispunjene crtice
naznačuju da je uređaj pronašao satelitske signale.
2 Odaberite ENTER za prebacivanje na prikaz neba.
Prikazuje se lokacija satelita s kojeg primate signale.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Prije nego što pokušate zamijeniti bateriju pažljivo pročitajte
upute iz korisničkog priručnika.
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Nakon čišćenja ili korištenja uvijek brišite uređaj dok ne bude
suh i spremite ga na hladno i suho mjesto.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Upravljanje podacima
Vrsta baterije
Dvije AAA baterije jačine 1,5 V (alkalne, NiMH
ili litijske)
Trajanje baterije
48 h.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Priključivanje uređaja na računalo
Raspon radne
temperature
Od -20 ° do 70 °C (od -4 ° do 158 °F)
Bežične frekvencije/
protokoli
ANT+ 2,4 GHz pri 3 dBm nominalno
Bluetooth 2,4 GHz pri 3 dBm nominalno
Foretrex uređaj možete koristiti kao USB uređaj za masovno
spremanje podataka tako da ga pomoću USB kabela povežete s
računalom.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste otvorili stražnji poklopac.
Priključite
manji kraj USB kabela u USB priključak na
2
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
4 Odaberite DA za prelazak u način rada za masovno
spremanje podataka.
Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji Moje
računalo na računalima sa sustavom Windows i kao
instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac.
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, informacije o softveru i pravne
informacije.
1 Na stranici s izbornikom odaberite POSTAVLJANJE > O
UREĐAJU FORETREX.
Odaberite
.
2
8
®
®
®
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
Informacije o uređaju
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj će se prikazati kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj. Na Mac računalima uređaj će se
prikazati kao aktivna jedinica.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple ,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Bežično primanje podataka
Prije bežičnog primanja podataka morate prići na udaljenost od
3 m (10 ft) od kompatibilnog Garmin uređaja.
Vaš uređaj može primati točke i rute kada je povezan s
kompatibilnim Garmin uređajem.
Na stranici s izbornikom odaberite POVEZIVANJE > PRIMAJ
BEŽIČNO.
Kada je pronađen kompatibilan Garmin uređaj, status se
mijenja iz POVEZIVANJE u PRIMANJE PODATAKA. Kada
su podaci primljeni, status se mijenja u PRIJENOS JE
DOVRŠEN.
Bežično slanje rute
Prije bežičnog slanja rute morate prići na udaljenost od 3 m
(10 ft) od kompatibilnog Garmin uređaja.
1 Na stranici izbornika odaberite RUTE > PREGLED SVIH.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite POŠALJI.
Rješavanje problema
Bežično slanje točke
Prije bežičnog slanja točke morate prići na udaljenost od 3 m
(10 ft) od kompatibilnog Garmin uređaja.
1 Na stranici izbornika odaberite TOČKE > PREGLED SVIH.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite OPCIJE > POŠALJI.
Rješavanje problema
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Upotrijebite vrhunske baterije.
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke uređaja,
stranica 6).
• Isključite generator zvučnog signala (Postavke sustava,
stranica 7).
• Isključite kompas kada ga ne koristite (Postavke uređaja,
stranica 6).
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno
odabrali pogrešan jezik na uređaju.
1 Na stranici izbornika tri puta odaberite .
2 Odaberite ENTER.
3 Odaberite pet puta.
4 Odaberite ENTER.
5 Odaberite četiri puta.
6 Odaberite ENTER.
7 Odaberite svoj jezik.
9
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane reagirati, možete ga ponovo postaviti. Time
nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
Pritisnite i držite POWER 10 sekundi.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke možete vratiti natrag na tvornički zadane
vrijednosti.
Na stranici izbornika odaberite POSTAVLJANJE > PONOVO
POSTAVI > VRAĆANJE ZADANIH POST. > DA.
Dodatak
Podatkovna polja
AMB. TLAK: Nekalibrirani ambijentalni tlak.
BAROMETAR: Kalibrirani trenutni tlak.
BROJAČ KM.: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
BRZINA: Trenutna stopa kretanja.
ISP.BRZ.: Brzina kretanja kojom napredujete u vjetar.
IZL.SUN.: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
KADENCA: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje
ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
KON.ODR.: Zadnja točka na ruti ili stazi.
KON.PR.V.DOL.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
KON.PR.VR.D.: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na
odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
KON.UDALJ.: Preostala udaljenost do konačnog odredišta.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
M.TEMP.: Minimalna temperatura zabilježena kompatibilnim
senzorom temperature u posljednja 24 sata.
MAKS.BRZINA: Najviša brzina dosegnuta od zadnjeg
ponovnog postavljanja.
MAKS.N.VIS.: Najviša nadmorska visina dosegnuta od zadnjeg
ponovnog postavljanja.
MAKS.SILAZAK: Maksimalna stopa spusta u metrima ili
stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.
MAKS.T.: Maksimalna temperatura zabilježena kompatibilnim
senzorom temperature u posljednja 24 sata.
MAKS.USPON: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.
MIN.NAD.VIS.: Najniža nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
NADMORSKA VISINA: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili
ispod razine mora.
NA STAZU: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili
na rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
OMJ.KL.DO OD.: Omjer klizanja potreban da biste se s
trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
OMJER KLIZ.: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
P.V.D.DO S.T.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
PR. SILASKA: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
10
PR. USPONA: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
PR.V.D.DO S.T.: Procijenjeno vrijeme dolaska do sljedeće točke
na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
PROSJ.KRET.: Prosječna brzina tijekom kretanja za trenutnu
aktivnost.
PULS: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj
mora biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
PUTNI BR.KM: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od zadnjeg
ponovnog postavljanja.
SKRETANJE: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do
vašeg odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da
trebate skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
SLJ.ODREDIŠTE: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi
se ovaj podatak pojavio.
SLJ.UDALJEN.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
SMJER: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
SMJER: Smjer u kojem se krećete.
STAZA: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
TEMPERATURA: Temperatura zraka. Vaša tjelesna
temperatura utječe na senzor za temperaturu. Za
prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti povezan s
tempe senzorom.
UK.PROSJ.BRZ.: Prosječna brzina za trenutačnu aktivnost,
uključujući brzine kretanja i stajanja.
UK.SILAZAK: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.
UKUP.VRIJEME: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju
i mirovanju od zadnjeg ponovnog postavljanja.
UKUPNI USPON: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
uspona tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog
postavljanja.
V.BRZ.DO ODR.: Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno
postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
VAN KURSA: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli
s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
VERT.BRZINA: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
VRIJ.STAJ.: Ukupan zbroj vremena provedenog u mirovanju od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
VRIJEME: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
VRIJEME KRET.: Ukupno vrijeme kretanja za trenutačnu
aktivnost.
ZAL.SUN: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Applied Ballistics Pojmovnik
NAPOMENA: Funkcija Applied Ballistics dostupna je samo na
uređaju Foretrex 701.
Polja rješenja streljaštva
DOF: Smjer ispaljivanja pri čemu je sjever na 0 stupnjeva, a
istok na 90 stupnjeva. Ulazno polje.
SAVJET: Možete upotrijebiti kompas kako biste postavili ovu
vrijednost usmjeravanjem vrha uređaja prema smjeru
ispaljivanja. Trenutačna vrijednost kompasa prikazuje se u
polju DOF. Možete odabrati ENTER kako biste upotrijebili tu
Dodatak
vrijednost. Možete ručno unijeti vrijednost tako da odaberete
ili .
NAPOMENA: DOF upotrebljava se samo za izračun
Coriolisovog učinka. Ako gađate cilj koji je udaljen manje od
1000 metara, ovo polje unosa nije obavezno.
ELEVATION: Okomiti dio rješenja ciljanja izražen u
miliradijanima (mil) ili kutnim minutama (MOA).
RNG: Udaljenost do cilja izražena u jardama ili metrima. Ulazno
polje.
W 1/2: Brzina vjetra 1, brzina vjetra 2 i smjer vjetra. Na primjer,
ako je smjer vjetra DIR 9:00, vjetar puše slijeva nadesno iz
perspektive strijelca. Ulazno polje.
NAPOMENA: Polje brzine vjetra 2 nije obavezno. Upotreba i
brzine vjetra 1 i brzine vjetra 2 nije učinkovit način za
uračunavanje različitih brzina vjetra na različitim
udaljenostima između vas i cilja. Upotrebom ovih polja mogu
se obuhvatiti (izolirati) vrijednosti vjetra te izračunati
minimalne i maksimalne vrijednosti smicanja zraka za
rješenje.
WINDAGE 1: Vodoravni dio rješenja ciljanja temeljen na brzini
vjetra 1 i smjeru vjetra izražen u miliradijanima (mil) ili kutnim
minutama (MOA).
WINDAGE 2: Vodoravni dio rješenja ciljanja temeljen na brzini
vjetra 2 i smjeru vjetra izražen u miliradijanima (mil) ili kutnim
minutama (MOA).
Dodatna izlazna polja
AERO JUMP: Količina rješenja elevacije koja se može pripisati
aerodinamičkom skoku. Aerodinamički skok predstavlja
okomiti otklon metka zbog bočnog vjetra. Ako nema
komponente bočnog vjetra ili vrijednosti vjetra, ova je
vrijednost nula.
COS INCL: Kosinus kuta nagiba na cilj.
DROP: Ukupni pad koji metak doživi na putanji leta prikazan u
inčima.
H COR EFFECT: Vodoravni Coriolisov učinak. Vodoravni
Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja smicanja zraka
koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek
izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne
ispaljujete pri proširenom dometu.
LEAD: Vodoravna korekcija potrebna kako bi se pogodio cilj koji
se pomiče lijevo ili desno određenom brzinom.
SAVJET: Nakon što unesete brzinu cilja, uređaj uračunava
potrebno smicanje zraka u ukupnu vrijednost smicanja zraka
na Applied Ballistics stranici.
MAX ORD: Maksimalna visina. Maksimalna visina iznad osi
cijevi koju će metak doseći na putanji leta.
MAX ORD RNG: Domet na kojem će metak doseći maksimalnu
visinu iznad cijevi.
REM ENERGY: Preostala energija metka pri kontaktu s ciljem
izražena u jedinici stopa-funta sile (ft. lbf) ili džulima (J).
SPIN DRIFT: Količina rješenja smicanja zraka koja se može
pripisati okretnoj pogrešci pomaka (žiroskopskoj pogrešci
pomaka). Na primjer, u sjevernoj polutki metak ispaljen iz
cijevi s desnim korakom uvijanja uvijek se malo zanosi u
desno tijekom leta.
TOF: Vrijeme leta koje naznačuje vrijeme potrebno da metak
dosegne cilj u određenom rasponu.
V COR EFFECT: Okomiti Coriolisov učinak. Okomiti Coriolisov
učinak predstavlja iznos rješenja nadmorske visine koji se
može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek
izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne
ispaljujete pri proširenom dometu.
VEL MACH: Procijenjena brzina metka kad pogodi cilj prikazana
kao faktor mach brzine.
VELOCITY: Procijenjena brzina metka kad pogodi cilj.
Dodatak
Polja okoline
AMB/STN PRESSURE: Ambijentalni tlak (na mjestu mjerenja).
Ambijentalni tlak nije prilagođen kako bi predstavljao tlak na
razini mora (barometarski tlak). Ambijentalni je tlak obvezan
za balističko rješenje streljaštva. Ulazno polje.
SAVJET: Tu vrijednost možete ručno unijeti ili možete
odabrati opciju USE CURRENT PRESSURE kako biste
upotrijebili vrijednost tlaka iz unutarnjeg senzora u uređaju.
HUMIDITY: Postotak vlage u zraku. Ulazno polje.
LATITUDE: Vodoravna lokacija na površini Zemlje. Negativne
se vrijednosti nalaze ispod ekvatora. Negativne se vrijednosti
nalaze iznad ekvatora. Ova se vrijednost upotrebljava za
izračun okomitog i vodoravnog Coriolisovog pomaka. Ulazno
polje.
SAVJET: Možete odabrati opciju USE CURRENT POSITION
kako biste upotrijebili GPS koordinate s uređaja.
NAPOMENA: LATITUDE upotrebljava se samo za izračun
Coriolisovog učinka. Ako gađate cilj koji je udaljen manje od
1000 metara, ovo polje unosa nije obavezno.
TEMPERATURE: Temperatura na vašoj trenutačnoj lokaciji.
Ulazno polje.
SAVJET: Možete ručno unijeti očitanje temperature s
povezanog tempe senzora ili drugog izvora temperature.
Polje se ne ažurira automatski kad postoji veza s tempe
senzorom.
WIND DIRECTION: Smjer iz kojeg dolazi vjetar. Na primjer, DIR
9:00 vjetar puše slijeva nadesno. Ulazno polje.
WIND SPEED 1: Brzina vjetra koja se upotrebljava u rješenju
streljaštva. Ulazno polje.
WIND SPEED 2: Izborna dodatna brzina vjetra koja se
upotrebljava u rješenju streljaštva. Ulazno polje.
SAVJET: Možete upotrijebiti dvije brzine vjetra kako biste
izračunali rješenje smicanja zraka koje sadrži visoku i nisku
vrijednost. Stvarno smicanje zraka koji će se primijeniti za
ispucavanje trebali bi se nalaziti unutar tog raspona.
Polja cilja
DIRECTION OF FIRE: Smjer ispaljivanja pri čemu je sjever na 0
stupnjeva, a istok na 90 stupnjeva. Ulazno polje.
NAPOMENA: DIRECTION OF FIRE upotrebljava se samo za
izračun Coriolisovog učinka. Ako gađate cilj koji je udaljen
manje od 1000 metara, ovo polje unosa nije obavezno.
INCLINATION: Kut nagiba pucnja. Negativna vrijednost ukazuje
na pucanj prema dolje. Pozitivna vrijednost ukazuje na
pucanj prema gore. Rješenje streljaštva množi okomiti dio
rješenje kosinusom kuta nagiba kako bi se izračunalo
podešeno rješenje za pucanj prema gore ili prema dolje.
Ulazno polje.
RANGE: Udaljenost do cilja izražena u jardama ili metrima.
Ulazno polje.
SPEED: Brzina pokretnog cilja izrađena u miljama na sat (mi/h)
ili kilometrima na sat (km/h). Negativna vrijednost ukazuje na
cilj koji se kreće ulijevo. Pozitivna vrijednost ukazuje na cilj
koji se kreće udesno. Ulazno polje.
Polja profila, svojstva metka
BALLISTIC COEFFICIENT: Balistički koeficijent proizvođača za
vaš metak. Ulazno polje.
SAVJET: Kada upotrebljavate jednu od Applied Ballistics
prilagođenih krivulja otpora zraka, balistički koeficijent
prikazuje vrijednost 1,000.
BULLET DIAMETER: Promjer metka izmjeren u inčima. Ulazno
polje.
NAPOMENA: Promjer metka može se razlikovati od
uobičajenog naziva metka. Na primjer, 300 Win Mag zapravo
ima promjer od 0,308 inča.
11
BULLET LENGTH: Duljina metka izmjerena u inčima. Ulazno
polje.
BULLET WEIGHT: Težina metka izmjerena u jedinici grain.
Ulazno polje.
DRAG CURVE: Applied Ballistics prilagođena krivulja otpora
zraka ili G1 ili G7 standardni model projektila. Ulazno polje.
NAPOMENA: Većina metaka puški dugog dometa bliža je
standardu G7.
Polja profila, svojstva vatrenog oružja
HORIZONTAL SIGHT SCALE FACTOR: Linearni množitelj koji
uračunava vodoravno prilagođavanje visine. Ne prate sve
optike puški savršeno zbog čega je za balističko rješenje
potrebna korekcija mjerila u skladu s optikom puške. Na
primjer, ako se kupola pomakne 10 mil, a udarac je na 9 mil,
mjerilo vida iznos 0,9. Ulazno polje.
MUZZLE VELOCITY: Brzina metka dok izlazi iz otvora. Ulazno
polje.
NAPOMENA: Ovo je polje obvezno za precizne izračune
rješenja streljaštva. Ako kalibrirate početnu brzinu metka,
polje će se možda automatski ažurirati za preciznije rješenje
ispucavanja.
OUTPUT UNITS: Izlazne jedinice mjerenja. Milliradijan (mil)
iznosi 3,438 inča na 100 jarda. Kutna minuta (MOA) iznosi
1,047 inča na 100 jarda.
SIGHT HEIGHT: Udaljenost od središnje osi cijevi puške do
središnje osi optike. Ulazno polje.
SAVJET: Tu vrijednost možete jednostavno odrediti
mjerenjem od vrha zatvarača do središta kupole za
podešavanje po vjetru i dodavanjem pola vrijednosti promjera
zatvarača.
TWIST RATE: Udaljenost potrebna da žlijeb cijevi napravi punu
rotaciju. Proizvođač vatrenog oružja ili cijevi obično navodi
zakretanje puške. Ulazno polje.
VERTICAL SIGHT SCALE FACTOR: Linearni množitelj koji
uračunava okomito prilagođavanje visine. Ne prate sve optike
puški savršeno zbog čega je za balističko rješenje potrebna
korekcija mjerila u skladu s optikom puške. Na primjer, ako
se kupola pomakne 10 mil, a udarac je na 9 mil, mjerilo vida
iznos 0,9. Ulazno polje.
ZERO HEIGHT: Izborna modifikacija koja utječe na elevaciju pri
nultom dometu. Često se upotrebljava kad se dodaje
prigušivač ili koristi podzvučno streljivo. Na primjer, ako
dodate prigušivač, a metak pogodi cilj 1 inč iznad očekivanog
mjesta, ZERO HEIGHT iznosi 1 inč. Vrijednost morate
postaviti na nulu kad maknete prigušivač. Ulazno polje.
ZERO OFFSET: Izborna modifikacija koja utječe na smicanje
zraka pri nultom dometu. Često se upotrebljava kad se
dodaje prigušivač ili koristi podzvučno streljivo. Na primjer,
ako dodate prigušivač, a metak pogodi cilj 1 inč ulijevo od
očekivanog mjesta, ZERO OFFSET iznosi -1 inč. Vrijednost
morate postaviti na nulu kad maknete prigušivač. Ulazno
polje.
ZERO RANGE: Domet na kojem je optika vatrenog oružja
postavljena tako je nišan na meti. Ulazno polje.
Polja profila, svojstva vatrenog oružja, kalibracija početne
brzine metka
ENTER RANGE: Udaljenost od otvora do cilja. Ulazno polje.
SAVJET: Trebate unijeti vrijednost koja je što je moguće
bliže dometu navedenom u rješenju streljaštva. To je domet
pri kojem metak usporava na mach 1,2 i počinje ulaziti u
transsonični domet.
ENTER TRUE DROP: Stvarna udaljenost pada metka tijekom
leta do cilja prikazana u miliradijanima (mil) ili kutnim
minutama (MOA). Ulazno polje.
Polja profila, svojstva vatrenog oružja, kalibracija faktora
razmjera pada
12
ENTER RANGE: Domet s kojeg pucate. Ulazno polje.
SAVJET: Ovaj bi domet trebao biti unutar 90% preporučenog
dometa navedenog u rješenju streljaštva. Vrijednosti manje
od 80% preporučenog dometa ne osiguravaju odgovarajuće
prilagođavanje.
ENTER TRUE DROP: Stvarna udaljenost pada metka
ispucanog s određenog dometa prikazana u miliradijanima
(mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.
Dodatak
Indeks
A
almanah
vrijeme izlaska i zalaska sunca 3
vrijeme za lov i ribolov 3
ANT+ senzori, uparivanje 7, 8
B
balistika 2
barometar 4
baterija 8
maksimiziranje 4, 9
Memorija 1
umetanje 1
Bluetooth tehnologija 7
brisanje, svi korisnički podaci 9
Č
čišćenje uređaja 8
D
datoteke, prijenos 8
dijeljenje podataka 9
dodaci 7, 8
G
Garmin Connect 7
Garmin Express 9
nadogradnja softvera 9
glavni izbornik 1
GPS 1
postavke 7
signal 9
stranica satelita 8
I
ID jedinice 8
ikone 2
informacije o putu 1, 5
K
kalendar 3
kalibracija, visinomjer 4
karte 1, 2
postavke 4, 7
kompas 1, 2, 4
kalibracija 4
korisnički podaci, brisanje 9
L
lokacije
spremanje 3
uređivanje 3
M
mjerač odbrojavanja 2
mjerač vremena 6
odbrojavanje 2
mjerenje udaljenosti 3
N
putno računalo 5
R
računalo, povezivanje 8
rješavanje problema 9
rute 3
brisanje 3
navigacija 3
stvaranje 3
S
satelitski signali 9
primanje 1
softver
licenca 8
nadogradnja 9
verzija 8
specifikacije 8
spremanje podataka 8
stranica satelita 8
T
tempe 8
temperatura 8
tipka napajanja 1
tipke 1, 8
točke 2, 3
brisanje 3
navigacija 3
projekcija 3
spremanje 3
uređivanje 3
tonovi 2
TracBack 4
tragovi 3, 4
brisanje 4
navigacija 3
postavke 7
uređivanje 4
traka za zapešće 1
trase 3
treniranje 7
U
uparivanje
ANT+ senzori 7, 8
pametni telefon 7
USB
prekid veze 9
priključak 1
V
VIRB daljinski upravljač 2
visinomjer 4
vodič skoka 7
vodootpornost 8
vrijeme izlaska i zalaska sunca 3
vrijeme za lov i ribolov 3
W
WAAS 7
nadmorska visina 1, 4
navigacija, zaustavljanje 3
O
Oprema 7
P
pametni telefon
aplikacije 7
uparivanje 7
planer puta. Vidi rute
podaci, prijenos 8
podatkovna polja 4, 5
ponovno postavljanje, uređaj 10
ponovno postavljanje uređaja 10
postavke 2, 4–7, 10
pozadinsko osvjetljenje 1, 4
prijenos, datoteke 9
prilagođavanje uređaja 5
Indeks
13
support.garmin.com
Siječanj 2018
190-02239-46_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising