Garmin | Foretrex® 601 | User manual | Garmin Foretrex® 601 Brukerveiledning

Garmin Foretrex® 601 Brukerveiledning
Foretrex® 601/701 Ballistic Edition
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Foretrex , TracBack og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin
Express™ QuickFit™ og tempe™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Applied Ballistics og Applied Ballistics Elite er registrerte varemerker for Applied Ballistics, LLC. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. Bluetooth
ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre
land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Sette inn batteriene .....................................................................1
Langvarig oppbevaring .......................................................... 1
Feste håndleddstroppen ............................................................. 1
Taster .......................................................................................... 1
Slå på enheten ....................................................................... 1
Innhente satellittsignaler ........................................................ 1
Bruke bakgrunnslyset ............................................................ 1
Hovedsider .................................................................................. 1
Statusikoner ........................................................................... 2
Kartside .................................................................................. 2
Om kompasset ....................................................................... 2
Applied Ballistics .................................................................... 2
Bruke nedtellingstidtakeren ........................................................ 2
VIRB® fjernkontroll ..................................................................... 2
Kontrollere et VIRB actionkamera .......................................... 2
Veipunkter, ruter og spor.............................................. 2
Veipunkter ...................................................................................2
Opprette et veipunkt ............................................................... 2
Navigere til et veipunkt ........................................................... 3
Måle avstanden mellom to veipunkter ................................... 3
Redigere et veipunkt .............................................................. 3
Projisere et veipunkt .............................................................. 3
Slette et veipunkt ................................................................... 3
Slette alle veipunkter .............................................................. 3
Vise stjerneinformasjon og almanakker ................................. 3
Vise nærmeste veipunkter ..................................................... 3
Ruter ........................................................................................... 3
Opprette og navigere langs en rute ....................................... 3
Vise lagrede ruter ................................................................... 3
Slette alle ruter ....................................................................... 3
Spor ............................................................................................ 3
Registrere et spor .................................................................. 3
Navigere i et lagret spor ......................................................... 3
Bruke Panorer og TracBack® funksjonen ............................. 3
Vise spordetaljer .................................................................... 4
Redigere et spornavn ............................................................. 4
Slette det aktive sporet .......................................................... 4
Slette et spor .......................................................................... 4
Slette alle spor ....................................................................... 4
Tømme tabellen for skaleringsfaktor for kulefall .................... 5
Redigere tabell for munningshastighet og temperatur ........... 6
Tømme tabell for munningshastighet og temperatur ............. 6
Slette en profil ........................................................................ 6
Alternativer for menysiden .......................................................... 6
Enhetsinnstillinger .................................................................. 6
Jumpmaster ........................................................................... 7
Tilkoblede funksjoner.................................................... 7
Parkoble en smarttelefon med enheten ...................................... 7
Valgfritt treningstilbehør................................................7
Pare sensorer med ANT+ ........................................................... 7
Tips for å pare tilbehør av typen ANT+ med enheter fra
Garmin ........................................................................................ 7
tempe .......................................................................................... 7
Vise tempe data ..................................................................... 7
Informasjon om enheten................................................ 8
Spesifikasjoner ........................................................................... 8
Vise enhetsinformasjon .............................................................. 8
Vise satellitter ............................................................................. 8
Ta vare på enheten .....................................................................8
Rengjøre enheten .................................................................. 8
Databehandling ...........................................................................8
Koble enheten til datamaskinen ............................................. 8
Overføre filer til enheten ........................................................ 8
Slette filer ............................................................................... 8
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 8
Motta data trådløst ................................................................. 9
Sende en rute trådløst ........................................................... 9
Sende et veipunkt trådløst ..................................................... 9
Feilsøking........................................................................ 9
Produktoppdateringer ................................................................. 9
Konfigurere Garmin Express .................................................. 9
Forbedre GPS-satellittmottaket .................................................. 9
Maksimere batterilevetiden ......................................................... 9
Enheten bruker feil språk ............................................................ 9
Nullstille enheten ........................................................................ 9
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ........................................... 9
Tillegg.............................................................................. 9
Datafelter for ............................................................................... 9
Applied Ballistics – ord og uttrykk ............................................. 10
Indeks ............................................................................ 13
Tilpasse enheten............................................................ 4
Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys ...................................... 4
Kartalternativer ........................................................................... 4
Kartdetaljinnstillinger .............................................................. 4
Alternativer for kompass ............................................................. 4
Kalibrere kompasset .............................................................. 4
Tilpasse datafeltene ............................................................... 4
Høydealternativer ....................................................................... 4
Kalibrere den barometriske høydemåleren ............................ 4
Alternativer for tripcomputeren ................................................... 4
Nullstille tripcomputeren ......................................................... 4
Applied Ballistics Alternativer ...................................................... 4
Tilpasse rekkeviddekort-feltene ............................................. 5
Redigere rekkeviddeintervall .................................................. 5
Angi grunnrekkevidde ............................................................ 5
Redigere målkortet ................................................................. 5
Endre mål ............................................................................... 5
Endre et målnavn ................................................................... 5
Velge en annen profil ............................................................. 5
Legg til en profil ...................................................................... 5
Redigere egenskaper for kule ................................................ 5
Redigere egenskaper for rifle ................................................. 5
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
4 Om nødvendig fester du forlengelsesstroppen til
håndleddsreimen.
Taster
Oversikt over enheten
Hold for å slå enheten på og av, velge nattmodus og angi
POWER klokkemodus.
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
À
À
Á
D-ring på batteridekselet
Mikro-USB-port (under batterideksel)
Sette inn batteriene
Du kan bruke alkaliske batterier, NiMH-batterier eller AAA
litiumbatterier. Det beste resultatet får du ved å bruke NiMHbatterier eller litiumbatterier.
1 Løsne stoffreimen som dekker til batteridekselet.
2 Vri D-ringen mot klokken og trekk opp for å åpne
batteridekselet.
3 Sett inn to AAA-batterier riktig vei.
Á
PAGE
GOTO
Velg for å bla gjennom hovedsidene i riktig rekkefølge.
Velg for å gå tilbake til det forrige visning fra en meny eller et
alternativ.
Hold for å navigere til et veipunkt.
Velg for å åpne menyen for siden.
ENTER Hold nede for å markere et veipunkt.
MARK
Â
Ã
Brukes til å bla gjennom menyer og sider.
Velg for å zoome inn eller ut på kartsiden.
Slå på enheten
Hold inne POWER.
Den første gangen du slår på enheten, må du velge
enhetsspråket.
Innhente satellittsignaler
MERK: Du bør kontrollere at pakningen og batterirommet er
frie for smuss.
4 Lukk batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Langvarig oppbevaring
Når du ikke skal bruke enheten på mange måneder, må du ta ut
batteriene. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut
batteriene.
Feste håndleddstroppen
1 Sett inn stroppen bak stangen À øverst på enheten.
Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene
for GPS-navigasjon.
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden
det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere
faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist
brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og
hvor lang tid det har gått siden du sist brukte
navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente
satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
indikerer at GPS er lokalisert.
3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
Bruke bakgrunnslyset
1 Velg POWER.
Bakgrunnsbelysningen slår seg på i 30 sekunder.
2 Velg POWER for å slå av bakgrunnsbelysningen.
Hovedsider
2 Dra helt til enden av stroppen.
3 Sett inn stroppen bak stangen Á nederst på enheten.
Innledning
Du kan velge PAGE for å bla gjennom hovedsidene. Du kan
velge ENTER for å åpne innstillingsmenyen for hver side. Du
kan velge eller for å bla gjennom menyer og sider eller
zoome inn og ut.
Kartside: Kartsiden viser posisjonen og retningen din på kartet
(Kartside, side 2).
Når forflytter deg, flyttes posisjonsikonet og etterlater en
sporlogg. Veipunktnavn og -symboler vises på kartet.
Enheten roterer kartet automatisk mens du forflytter deg, slik
at veipunkter alltid vises over posisjonen din.
1
Kompassiden: Fra kompassiden blir du veiledet til
bestemmelsesstedet med et kompass og en retningsgiver.
Når du navigerer, viser kompassiden navnet på posisjonen,
avstanden til bestemmelsesstedet, reisehastighet og en
retningspil i kompassringen. Følg pilen for å navigere.
Høydesiden: Høydesiden viser høyden for posisjonen din.
Tripcomputer: Tripcomputeren viser gjeldende hastighet,
gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet, tripteller og
annen nyttig statistikk.
Menyside: Menyen inneholder innstillinger for veipunkter, spor
og ruter så vel som andre oppsettsalternativer.
Menysiden viser også gjeldende dato og klokkeslett øverst
på skjermen.
Applied Ballistics side: Denne funksjonen tilbyr tilpassede
sikteløsninger for langdistanseskyting (Applied Ballistics,
side 2).
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enheten
Foretrex 701.
®
Statusikoner
Statusikoner vises på hovedsidene. Et blinkende ikon betyr at
enheten søker etter et signal. Et solid ikon betyr at signalet ble
registrert eller at sensoren er koblet til.
GPS-status
Batterinivå
Før du kan starte nedtellingstidtakeren, må du aktivere
tidtakersiden (Enhetsinnstillinger, side 6) og angi
tidtakerinnstillinger (Tidtakerinnstillinger, side 6).
1 Velg ENTER fra tidtakersiden for å starte
nedtellingstidtakeren.
MERK: Du kan velge eller for å endre tidsintervallet.
2 Velg ENTER for å stoppe nedtellingstidtakeren.
MERK: Når tiden er 00:00, kan du velge ENTER for å bruke
tidtakeren som stoppeklokke og begynne å telle oppover.
3 Om nødvendig kan du velge for å stille
nedtellingstidtakeren tilbake til det opprinnelige tidsintervallet.
VIRB fjernkontroll
Status for hastighets- og kadenssensor
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
tempe sensorstatus
Status for Bluetooth teknologi
®
Kartside
Viser posisjonen din på kartet.
Viser hvor du er på vei.
Viser sporloggen din.
Om kompasset
Det elektroniske kompasset ligner på et magnetisk kompass når
du står eller går. Hvis du har større hastighet, for eksempel hvis
du kjører med bil, bruker kompasset GPS-signaler til å fastslå
kjøreretningen.
MERK: Når du navigerer, bør du holde kompasset vannrett for å
oppnå maksimal nøyaktighet.
Applied Ballistics
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enheten
Foretrex 701.
Funksjonen Applied Ballistics byr på tilpassede sikteløsninger
for langdistanseskyting basert på riflens egenskaper, kaliber og
forskjellige miljøforhold. Du kan angi parametre som vind,
temperatur, fuktighet, rekkevidde og skuddretning.
Med denne funksjonen får du den informasjonen du trenger for å
fyre av langtrekkende prosjektiler inklusive overhold, vindavdrift,
hastighet og tid i luften. Den inkluderer også tilpassede
luftmotstandsmodeller for din kuletype. Gå til
appliedballisticsllc.com for flere detaljer om denne funksjonen.
2
Bruke nedtellingstidtakeren
Status for pulsmåler
™
À
Á
Â
Rask redigering av skytebetingelser
Du kan redigere rekkevidde, skuddretning og vindinformasjon.
1 På Applied Ballistics siden velger du ENTER > QUICK EDIT.
TIPS: Du kan velge eller for å redigere hver verdi og så
velge ENTER for å gå til neste felt.
2 Se rett mot vinden for å stille inn DOF og vindretning helt
nøyaktig.
3 Angi DOF til faktisk skuddretning (manuelt eller ved å bruke
kompasset).
Sett
vindretningen til DIR 12:00.
4
5 Velg PAGE for å lagre innstillingene.
®
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien.
1 Slå på VIRB kameraet.
2 Gå til menysiden på Foretrex enheten og velg KOBLE TIL >
SIDE FOR VIRB-FJERNKONTR. > PÅ for å aktivere
fjernkontrollsiden.
3 Velg PAGE for å bla til fjernkontrollsiden.
4 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
5 Velg et alternativ:
• Velg TA BILDE for å ta et bilde.
• Velg START OPPTAK for å ta opp en video.
Videotelleren vises på Foretrex skjermen.
• Velg STOPP OPPTAK for å avslutte et videoopptak.
Veipunkter, ruter og spor
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er,
hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon
om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.
Du kan legge til en .gpx-fil som inneholder veipunkter, ved å
overføre filen til GPX-mappen (Overføre filer til enheten,
side 8).
Opprette et veipunkt
Du kan lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.
1 Hold inne MARK.
2 Om nødvendig velger du eller for å endre symbolet,
stigningen, høydegraden eller breddegraden.
3 Velg OK?
Veipunkter, ruter og spor
Navigere til et veipunkt
1 Hold inne GOTO.
2 Velg et veipunkt.
Stoppe navigasjon
Gå til kartsiden eller kompassiden, og velg ENTER > STOPP
NAVIGERING.
Måle avstanden mellom to veipunkter
Du kan måle avstanden mellom to punkter.
1 På kartsiden velger du ENTER > MÅL AVSTAND.
2 Velg FRA: og deretter et startveipunkt.
3 Velg TIL: og deretter et sluttveipunkt.
4 Velg BEREGNET FART:.
5 Velg ENTER for å velge et siffer.
6 Velg eller for å redigere hastigheten.
7 Velg OK?
Totalavstanden mellom de to veipunktene og den beregnede
reisetiden vises.
Redigere et veipunkt
1 Gå til menysiden, og velg VEIPUNKTER > LISTE MED
ALLE.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg eller for å bla gjennom symbol, stigning,
høydegrad og breddegrad.
4 Velg ENTER for å redigere symbol, stigning, høydegrad eller
breddegrad.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre symbolet, velger du veipunktsymbolet fra
listen.
• Følg instruksjonene på skjermen for å endre stigning,
breddegrad eller lengdegrad.
Projisere et veipunkt
Du kan opprette et nytt veipunkt ved å projisere avstanden og
retningen fra et eksisterende veipunkt til en ny posisjon.
1 Gå til menysiden, og velg VEIPUNKTER > LISTE MED
ALLE.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg ALTERN. > PROJISER.
4 Angi avstanden.
5 Angi retningen.
6 Velg OK?
Slette et veipunkt
1 Gå til menysiden, og velg VEIPUNKTER > LISTE MED
ALLE.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg SLETT > JA.
Slette alle veipunkter
Gå til menysiden, og velg OPPSETT > TILBAKESTILL >
SLETT ALLE VEIPUNKT > JA.
Vise stjerneinformasjon og almanakker
Du kan vise daglig almanakkinformasjon for sol og måne og jakt
og fiske.
1 Gå til menysiden, og velg VEIPUNKTER > LISTE MED
ALLE.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg ALTERN..
4 Velg et alternativ:
Veipunkter, ruter og spor
• Velg JAKT/FISKE for å vise de antatt beste datoene og
tidspunktene for jakt og fiske for gjeldende posisjon.
• Velg SOL/MÅNE for å vise soloppgang, solnedgang,
måneoppgang, månenedgang og månefase for en
bestemt dato.
5 Velg om nødvendig ENTER for å vise en annen dato.
Vise nærmeste veipunkter
Du kan vise en liste over veipunktene som er nærmest din
nåværende plassering.
Gå til menysiden, og velg VEIPUNKTER > NÆRMEST.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til den endelige destinasjonen.
Opprette og navigere langs en rute
1 På menysiden velger du RUTER > OPPRETT NY.
2 Velg ENTER for å vise en liste over lagrede veipunkter.
3 Velg et veipunkt du vil legge til i ruten.
4 Gjenta trinn 2 og 3 til ruten er ferdig.
5 Velg FØLG.
6 Velg et utgangspunkt for navigasjon.
Navigasjonsinformasjonen vises.
Vise lagrede ruter
1 På menysiden velger du RUTER > LISTE MED ALLE.
2 Velg en rute.
Slette alle ruter
Gå til menysiden, og velg RUTER > SLETT ALT > JA.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen,
blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.
Registrere et spor
Enheten vil automatisk registrere en sporlogg når du beveger
deg. Du kan lagre sporene og navigere til dem på et senere
tidspunkt.
1 Gå til menysiden, og velg SPOR > LAGRE SPOR.
2 Velg eller for å angi et startpunkt.
3 Velg ENTER.
4 Velg eller for å angi et sluttpunkt.
5 Velg ENTER.
6 Velg eventuelt ENTER for å redigere spornavnet.
Navigere i et lagret spor
1 På menysiden velger du SPOR > LISTE MED LAGREDE.
2 Velg et spor.
3 Velg NAVIGER.
Bruke Panorer og TracBack funksjonen
®
Du kan navigere tilbake til begynnelsen av aktiviteten ved å
bruke TracBack funksjonen. Dette kan være nyttig når du skal
finne veien tilbake til leiren eller til starten av stien.
1 Gå til menysiden og velg SPOR > PAN./TRACKBACK.
2 Hvis du vil panorere sporloggen, velger du eller .
3 Velg ENTER for å vise flere alternativer.
4 Velg et alternativ:
• Velg START for å begynne å navigere til gjeldende spor.
• Velg MERKE for å markere et veipunkt.
3
• For å zoome inn eller ut velger du ZOOM og deretter
eller .
• For å navigere tilbake til begynnelsen av aktiviteten din
velger du TRACBACK.
Vise spordetaljer
1 Gå til menysiden, og velg SPOR > LISTE MED LAGREDE.
2 Velg et spor.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise sporet på kartet, velger du VIS KART.
• Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du
HØYDE.
Redigere et spornavn
1 På menysiden velger du SPOR > LISTE MED LAGREDE.
2 Velg et spor.
3 Velg GI NYTT NAVN.
Slette det aktive sporet
Gå til menysiden, og velg SPOR > SLETT SPOR > JA.
Slette et spor
1 På menysiden velger du SPOR > LISTE MED LAGREDE.
2 Velg et spor.
3 Velg SLETT > JA.
Slette alle spor
Gå til menysiden, og velg SPOR > SLETT ALLE LAGREDE
> JA.
Tilpasse enheten
Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys
Du kan redusere tidsavbruddet for bakgrunnslyset for å
maksimere batterilevetiden.
1 Gå til menysiden, og velg OPPSETT > VISNING > LYS,
TIDSAVBRUDD.
2 Velg eller for å angi hvor lang tid det skal gå før
bakgrunnslyset slås av.
Kartalternativer
Gå til kartsiden, og velg ENTER.
PANORER SPORLOGG: Gjør det mulig å bruke eller til å
panorere sporingsloggen og vise flere alternativer (Bruke
Panorer og TracBack funksjonen, side 3).
SLETT SPORLOGG: Sletter den registrerte sporloggen.
MÅL AVSTAND: Gjør det mulig å måle avstanden mellom to
veipunkter (Måle avstanden mellom to veipunkter, side 3).
KARTDETALJ: Angir kartinnstillinger (Kartdetaljinnstillinger,
side 4).
SKJUL STATUSINFO: Gjør det mulig å skjule og vise
statusikoner på kartsiden, for eksempel batterinivå og GPSstatus.
®
Kartdetaljinnstillinger
Gå til kartsiden, og velg ENTER > KARTDETALJ.
KARTORIENTERING: Justerer hvordan kartet vises på siden.
Alternativet NORD OPP viser nord øverst på siden.
Alternativet SPOR OPP viser den gjeldende reiseretningen
øverst på siden.
AKTIVT SPOR: Viser eller skjuler aktivt spor på kartet.
VEIPUNKTER: Viser eller skjuler veipunkter på kartet.
Alternativer for kompass
Gå til kompassiden, og velg ENTER.
4
KALIBRER KOMPASS: Kalibrerer det elektroniske kompasset
(Kalibrere kompasset, side 4).
ENDRE FELT: Gjør det mulig å tilpasse datafeltene på
kompassiden (Tilpasse datafeltene, side 4).
Kalibrere kompasset
Enheten har et kompass med tre akser. Du bør kalibrere
kompasset når du har reist lange avstander, etter
temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.
1 Gå til kompassiden, og velg ENTER > KALIBRER
KOMPASS > START.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tilpasse datafeltene
Du kan tilpasse datafeltene som vises på kompasset,
tripcomputeren og sidene Applied Ballistics.
TIPS: Det kan være at du må endre datafeltene slik at de viser
tilkoblede sensordata, for eksempel avlesinger fra en pulsmåler
eller tempe sensor.
1 Velg en side med datafelter.
2 Velg ENTER > ENDRE FELT.
3 Velg datafeltet du vil erstatte.
4 Velg det nye datafeltet.
Høydealternativer
Gå til høydesiden, og velg ENTER.
PLOTT OVER TID: Gjør det mulig å vise høydeendringer over et
tidsrom.
PLOTT OVER AVST.: Gjør det mulig å vise høydeendringer
over en avstand.
ZOOM, HØYDE: Angir høydeskalaen.
VIS PUNKTER: Aktiverer datapunkter på høydesiden.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt
dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte
barometriske trykket.
1 Plasser deg på et sted hvor du kjenner høyden over havet
eller det barometriske trykket.
2 Gå til menysiden, og velg OPPSETT > HØYDEMÅLER >
KALIBRER HØYDEMÅLER.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Alternativer for tripcomputeren
Velg ENTER på tripcomputersiden.
ENDRE FELT: Gjør det mulig å tilpasse datafeltene på
tripcomputersiden (Tilpasse datafeltene, side 4).
TILBAKESTILL TRIPDATA: Nullstiller trip- og stigningsdata
(Nullstille tripcomputeren, side 4).
Nullstille tripcomputeren
Du kan nullstille trip- og stigningsinformasjonen før en tur for å
få helt nøyaktig tripinformasjon.
Gå til menysiden, og velg OPPSETT > TILBAKESTILL >
TILBAKESTILL TRIPDATA > JA.
Applied Ballistics Alternativer
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enheten
Foretrex 701.
Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER.
QUICK EDIT: Gjør det mulig raskt å redigere rekkevidde,
skuddretning og vindinformasjon (Rask redigering av
skytebetingelser, side 2).
RANGE CARD: Gjør det mulig å vise stigning og vindavdrift for
forskjellige rekkevidder basert på brukerens
Tilpasse enheten
inngangsparameter. Du kan endre feltene (Tilpasse
rekkeviddekort-feltene, side 5), redigere
rekkeviddeintervallet (Redigere rekkeviddeintervall, side 5)
og angi grunnrekkevidde (Angi grunnrekkevidde, side 5).
TARGET CARD: Gjør det mulig å vise rekkevidde, stigning og
vindavdrift for ti mål basert på brukerens inngangsparameter.
Du kan redigere målets navn og verdier (Redigere målkortet,
side 5).
ENVIRONMENT: Gjør det mulig å tilpasse atmosfæriske
betingelser for gjeldende miljø. Du kan angi egendefinerte
verdier, bruke trykkverdien fra den interne sensoren på
enheten eller bruke temperaturverdien fra en tilkoblet tempe
sensor.
TARGET: Gjør det mulig å tilpasse skytebetingelser for
langdistanse for gjeldende mål. Du kan endre valgte mål og
tilpasse betingelsene for opptil ti mål (Endre mål, side 5).
PROFILE: Gjør det mulig å tilpasse egenskapene for rifle
(Redigere egenskaper for rifle, side 5), egenskaper for kule
(Redigere egenskaper for kule, side 5) og utgående
måleenheter for gjeldende profil. Du kan endre valgte profil
(Velge en annen profil, side 5) og legge til flere profiler
(Legg til en profil, side 5).
CHANGE FIELDS: Gjør det mulig å tilpasse datafeltene på
siden Applied Ballistics (Tilpasse datafeltene, side 4).
SETUP: Gjør det mulig å velge inngående måleenheter for siden
Applied Ballistics.
Tilpasse rekkeviddekort-feltene
1 Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > RANGE
CARD > ENTER > CHANGE FIELDS.
2 Velg eller for å bla gjennom de tilgjengelige feltene.
3 Velg ENTER for å lagre valget og gå til neste felt.
4 Velg PAGE for å lagre endringene.
Redigere rekkeviddeintervall
1 Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > RANGE
CARD > ENTER > RANGE INCREMENT.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Angi grunnrekkevidde
1 Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > RANGE
CARD > ENTER > BASE RANGE.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Redigere målkortet
1 Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > TARGET
CARD.
2 Velg ENTER > QUICK EDIT.
3 Velg eller , og velg ENTER for å redigere et mål.
4 Velg ENTER for å redigere informasjon om målet.
Endre mål
1 Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > TARGET >
TARGET > CHANGE TARGET.
2 Velg et mål.
Skytebetingelser for langdistanse for gjeldende mål vises.
Endre et målnavn
Gå til siden, Applied Ballistics og velg ENTER > TARGET >
TARGET > EDIT NAME.
Velge en annen profil
1 Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > PROFILE.
2 Velg din nåværende profil.
Det vises en liste over profiler.
3 Velg en profil.
4 Velg CHANGE PROFILE.
Tilpasse enheten
Egenskaper for rifle og kule for valgte profil vil vises.
Legg til en profil
Du kan legge til en .pro-fil med profilinformasjon ved å overføre
filen til AB-mappen på enheten (Overføre filer til enheten,
side 8).
1 Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > PROFILE.
2 Velg din nåværende profil.
Det vises en liste over profiler.
3 Velg + PROFILE.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil tilpasse kuleegenskapene, velger du BULLET
PROPERTIES (Redigere egenskaper for kule, side 5).
• Hvis du vil tilpasse rifleegenskapene, velger du GUN
PROPERTIES (Redigere egenskaper for rifle, side 5).
Redigere egenskaper for kule
1 Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > PROFILE >
BULLET PROPERTIES.
2 Velg et alternativ:
• For å angi kuleegenskaper automatisk fra Applied
Ballistics kuledatabasen velger du BULLET DATABASE
og deretter kaliber, produsent, kule og motstandskurve.
MERK: Du kan velge kaliber for kulen ved å søke i en liste
over kuler for det aktuelle kaliberet. Ikke alle kulenavn
passer det faktiske kaliberet. En 300 Win Mag er for
eksempel en kule med kaliber .308.
• For å angi kuleegenskaper manuelt når du ikke finner
kulen i databasen, kan du velge eller for å bla
gjennom hvert felt og så velge ENTER for å redigere
verdiene.
MERK: Du finner denne informasjonen på
kuleprodusentens nettside.
Redigere egenskaper for rifle
1 På Applied Ballistics siden velger du ENTER > PROFILE >
GUN PROPERTIES.
eller for å bla gjennom hvert felt, og velg ENTER
for å redigere verdiene.
3 Velg et alternativ:
• For å kalibrere munningshastigheten må du velge
CALIBRATE MUZZLE VELOCITY, angi rekkevidde og
sant fall og velge USE.
MERK: Garmin anbefaler at du kalibrerer
munningshastigheten før skaleringsfaktoren for kulefallet
(DSF). Ved å kalibrere munningshastigheten får man en
mer presis løsning i supersonisk rekkevidde for det
spesifikke skytevåpenet.
• For å kalibrere skaleringsfaktoren for kulefallet må du
velge CALIBRATE DSF, angi rekkevidde og sant fall og
så velge USE.
MERK: Ved å kalibrere skaleringsfaktoren for kulefallet får
man en mer presis løsning på eller ut over transonisk
rekkevidde for det spesifikke skytevåpenet.
4 Velg VIEW DSF TABLE for å sjekke tabellen for
skaleringsfaktor for kulefall basert på machtall og kalibrerte
DSF-verdier.
5 Velg MV-TEMP TABLE for å sjekke justeringer av
munningshastigheten basert på omgivelsestemperaturen.
2 Velg
®
Tømme tabellen for skaleringsfaktor for kulefall
Tabellen fylles ut når du har kalibrert skaleringsfaktoren for
kulefall. Om nødvendig kan du nullstille tabellverdiene.
Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > PROFILE >
GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE > ENTER >
CLEAR DSF TABLE.
5
Redigere tabell for munningshastighet og temperatur
1 Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > PROFILE >
GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER > EDIT.
2 Velg eller for å bla gjennom hvert felt.
3 Velg ENTER for å redigere verdiene.
Tømme tabell for munningshastighet og temperatur
Tabell for munningshastighet og temperatur fylles ut når du har
kalibrert munningshastigheten. Om nødvendig kan du nullstille
tabellverdiene.
Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > PROFILE >
GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER >
CLEAR MV-TEMP.
Slette en profil
1 Gå til siden Applied Ballistics, og velg ENTER > PROFILE.
2 Velg din nåværende profil.
Det vises en liste over profiler.
3 Velg en profil.
4 Velg DELETE PROFILE.
Alternativer for menysiden
VEIPUNKTER: Gjør det mulig å opprette et nytt veipunkt, vise
en liste over alle veipunktene eller vise veipunktet som er
nærmest din posisjon.
SPOR: Gjør det mulig å administrere lagrede spor.
RUTER: Gjør det mulig å opprette en ny rute, vise en liste over
alle ruter eller slette alle ruter.
OPPSETT: Gjør det mulig å tilpasse enheten
(Enhetsinnstillinger, side 6).
KOBLE TIL: Gjør det mulig å koble til kompatible Garmin
enheter og ANT+ sensorer (Valgfritt treningstilbehør,
side 7).
TELEFON: Gjør det mulig å pare enheten med en smarttelefon
(Parkoble en smarttelefon med enheten, side 7).
GPS: Viser styrken på satellittsignalet eller himmelvisningen
(Vise satellitter, side 8).
JUMPMASTER: Gjør det mulig å velge hopptype (Jumpmaster,
side 7).
®
Enhetsinnstillinger
Gå til menysiden og velg OPPSETT.
APPLIED BALLISTICS: Gjør det mulig å tilpasse de
atmosfæriske betingelsene for ditt miljø, skytebetingelsene
for målet, rifle- og kuleegenskaper for profilen din, utgående
måleenheter for profilen din og inngående måleenheter for
Applied Ballistics side (Applied Ballistics Alternativer, side 4).
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enheten
Foretrex 701.
TID: Angir om enheten skal vise klokkeslettet i 12- eller 24timers format og angir tidssone for den. Alternativet
AUTOMATISK får enheten til å velge tidssone automatisk
basert på gjeldende GPS-posisjon.
TIDTAKER: Aktiverer tidtakersiden og gjør det mulig å angi
tidtakerinnstillinger (Tidtakerinnstillinger, side 6).
VISNING: Justerer tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning og
skjermkontrast.
ENHETER: Angir posisjonsformat, kartdatum og måleenhetene
som brukes på enheten.
RETNING: Angir kompassets skjerminnstillinger og
nordreferanse og gjør det mulig å kalibrere kompasset
manuelt (Kalibrere kompasset, side 4). Alternativet AUTO får
enheten til å kalibrere kompasset automatisk. Alternativet AV
slår av kompasset.
6
SYSTEM: Angir systeminnstillingene (Systeminnstillinger,
side 6).
SPOR: Angir sporinnstillinger (Sporinnstillinger, side 6).
RUTER: Angir overgangen fra ett punkt på ruten til neste.
Alternativet DISTANSE sender deg til neste punkt på ruten
når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra gjeldende
punkt.
KART: Angir kartinnstillinger (Kartinnstillinger, side 7).
HØYDEMÅLER: Aktiverer automatisk kalibrering og gjør det
mulig å kalibrere høydemåleren manuelt (Kalibrere den
barometriske høydemåleren, side 4).
TILBAKESTILL: Gjør det mulig å nullstille tripdata (Nullstille
tripcomputeren, side 4), slett alle veipunkter (Slette alle
veipunkter, side 3) og gjenopprette enhetens
fabrikkinnstillinger (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger,
side 9).
OM FORETREX: Gjør det mulig å vise enhetsinformasjon, for
eksempel enhetens ID, programvareversjon, informasjon om
forskrifter og lisensavtalen (Vise enhetsinformasjon,
side 8).
Tidtakerinnstillinger
Gå til menysiden, og velg OPPSETT > TIDTAKER.
VISE TIDTAKERSIDE?: Aktiverer tidtakersiden.
TELL NED FRA:: Angir tidstrinn for nedtellingstidtakeren. Du
kan bruke alternativet TELL OPP hvis du vil bruke tidtakeren
som stoppeklokke.
NÅR UTLØPT:: Angir at tidtakeren skal stoppe, telle opp eller
gjenta når tiden går ut.
UTLØPSTONE:: Stiller inn varseltonen som skal spilles av når
tiden går ut.
INTERVALLTONE:: Stiller inn varseltonen som skal spilles av
når intervalltiden går ut.
Systeminnstillinger
Gå til menysiden, og velg OPPSETT > SYSTEM.
GPS-MODUS: Setter satellittsystemet til GPS, GPS +
GLONASS, GPS + GALILEO, ULTRATRAC eller DEMO
(GPS av). Alternativet ULTRATRAC registrerer
sporingspunkter og sensordata sjeldnere.
WAAS: Aktiverer systemet for bruk av WAAS/EGNOS-data
(Wide Area Augmentation System / European Geostationary
Navigation Overlay Service).
PIPELYD: Setter opp piperen til å avgi lyd for tastetoner og
meldinger eller bare meldinger.
BATTERI: Gjør det mulig å endre typen AAA-batteri du bruker.
SPRÅK: Angir tekstspråket på enheten.
BRUKERGRENSESNITT: Gjør det mulig å bruke USB-porten
på enheten med de fleste NMEA 0183-kompatible
kartprogrammer ved å opprette en virtuell serieport.
EIERINFO: Gjør det mulig å angi eieropplysninger, for eksempel
navn, og angi at de skal vises når enheten slås på.
®
Sporinnstillinger
Gå til menysiden, og velg OPPSETT > SPOR.
REGISTRERING: Aktiverer sporregistrering.
REGISTRERINGSINTERVALL: Velger en registreringsmetode
og -frekvens for sporlogg. Du kan bruke alternativet
DISTANSE til å angi avstanden mellom registrerte
sporingspunkter. Du kan bruke alternativet TID til å angi tiden
mellom registrerte sporingspunkter. Du kan bruke alternativet
AUTO til å registrere sporingspunkter automatisk basert på
valgte oppløsningsnivå.
OPPLØSNING: Angir hvor ofte sporingspunkter registreres. En
høyere oppløsning gjør at punktene registreres oftere og blir
mer detaljerte, men gjør også at sporloggen fylles raskere.
Tilpasse enheten
OVERSKRIVE: Angir hvorvidt sporingspunktene skal
overskrives når enhetens minne er fullt.
Kartinnstillinger
Gå til menysiden, og velg OPPSETT > KART.
KARTORIENTERING: Justerer hvordan kartet vises på siden.
Alternativet NORD OPP viser nord øverst på siden.
Alternativet SPOR OPP viser den gjeldende reiseretningen
øverst på siden.
AUTOZOOM: Angir automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når denne innstillingen er slått av, må
du zoome inn eller ut manuelt.
GÅ TIL LINJE: Angir atferden til pekeren som vises på kartet.
PEILING peker i retning av destinasjonen. LØYPE viser din
egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører til
bestemmelsesstedet.
Jumpmaster
ADVARSEL
Jumpmaster-funksjonen skal bare brukes av erfarne
fallskjermhoppere. Jumpmaster-funksjonen må ikke brukes som
primær høydemåler for fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig
informasjon om hoppet, kan det føre til alvorlige personskader
eller dødsfall.
Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å
beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Enheten
registrerer automatisk når du har hoppet for å begynne å
navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av
barometeret og det elektroniske kompasset.
Hopptyper
Med Jumpmaster-funksjonen kan du angi hopptypen til en av tre
typer: HAHO, HALO eller Statisk. Hopptypen som velges, avgjør
annen nødvendig oppsettsinformasjon. Fallhøyder og
åpningshøyder måles i fot over bakkenivå (AGL) for alle
hopptyper.
HAHO: High Altitude High Opening (Høy høyde høy åpning).
Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner
fallskjermen ved en høy høyde. Du må angi DIP og en
fallhøyde på minst 1000 fot. Fallhøyden antas å være den
samme som åpningshøyden. Vanlige verdier for en fallhøyde
strekker seg fra 12 000 til 24 000 fot AGL.
HALO: High Altitude Low Opening (Høy høyde lav åpning).
Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner
fallskjermen ved en lav høyde. Nødvendig informasjon er den
samme som for hopptypen HAHO, i tillegg til en
åpningshøyde. Åpningshøyden kan ikke være større enn
fallhøyden. Vanlige verdiger for en åpningshøyde strekker
seg fra 2000 til 6000 fot AGL.
STATISK: Vindstyrken og vindretningen antas å være konstant
gjennom hele hoppet. Fallhøyden må være på minst 1000
fot.
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner for Foretrex-enheten når du
kobler enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av
Bluetooth trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du
installerer programmet Garmin Connect™ Mobile på den
tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/apps.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på Foretrexenheten.
Programvareoppdateringer: Brukes til å oppdatere
enhetsprogramvaren.
Tilkoblede funksjoner
Parkoble en smarttelefon med enheten
For at du skal kunne bruke funksjonene til Foretrex enheten, må
den parkobles direkte via Garmin Connect Mobile-appen og ikke
fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Hold en kompatibel smarttelefon innenfor 10 m (33 fot) unna
enheten.
2 Gå til menysiden på enheten, og velg TELEFON >
PARKOBLE TELEFON.
3 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
4 Følg instruksjonene i appen for å fullføre parkoblingen.
Valgfritt treningstilbehør
Valgfritt treningstilbehør, blant annet pulsmåler og
pedalfrekvenssensor, kan brukes sammen med enheten. Disse
tilbehørene bruker trådløs ANT+ teknologi til å sende data til
enheten.
Før du kan ta treningstilbehøret i bruk, må du installere det på
enheten i henhold til instruksjonene som fulgte med tilbehøret.
Pare sensorer med ANT+
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT+ sensorer, for
eksempel en pulsmåler, og enheten.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 m (30 fot) unna andre ANT+ sensorer når du
skal parkoble enhetene.
2 Gå til menysiden, og velg KOBLE TIL.
3 Velg sensoren.
4 Velg SØKE ETTER NY.
Sensorens status endres fra SØKER til TILKOBLET når
sensoren er paret med enheten.
Tips for å pare tilbehør av typen ANT+ med
enheter fra Garmin
• Kontroller at tilbehør av typen ANT+ er kompatibelt med
enheter fra Garmin.
• Flytt deg 10 m (32,9 fot) unna annet tilbehør av typen ANT+
før du parer tilbehør av typen ANT+ med enheten fra Garmin.
• Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til
tilbehøret av typen ANT+ 3 m (10 fot).
• Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner
enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT+
hver gang den aktiveres. Denne prosessen skjer automatisk
når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare
et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.
• Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data
fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Vise tempe data
Når du viser tempe data for første gang, bør du gå gjennom
denne fremgangsmåten for å tilpasse enheten og datafeltene.
1 Parkoble tempe sensoren (Pare sensorer med ANT+, side 7).
7
2 Tilpass datafeltene slik at de viser temperaturdata (Tilpasse
datafeltene, side 4).
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Batteritype
To 1,5 V AAA-batterier (alkaliske, NiMH eller
litium)
Batteritid
48 timer
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde Fra –20 til 70°C (fra –4 til 158°F)
Trådløse frekvenser/
protokoller
ANT+ 2,4 GHz ved 3 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz ved 3 dBm nominell
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen og
informasjonen om forskrifter.
1 Gå til menysiden, og velg OPPSETT > OM FORETREX.
2 Velg .
Koble enheten til datamaskinen
Du kan bruke Foretrex enheten som en USBmasselagringsenhet ved å koble den til en datamaskin med en
USB-kabel.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å åpne
bakdekselet.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
4 Velg JA for å starte masselagringsmodus.
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin på
Windows datamaskiner og som en tilkoblet stasjon på Mac
datamaskiner.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
Vise satellitter
Satellittsiden viser gjeldende posisjon, satellittposisjoner og
signalstyrke. Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Gå til menysiden, og velg GPS.
Linjene representerer styrken til hvert satellittsignal som
mottas (antall satellitter vises under hver linje). Hvite linjer
indikerer at enheten samler inn data. Når linjene er fylt opp,
har enheten innhentet satellittsignaler.
2 Velg ENTER for å bytte til himmelvisning.
Posisjonen til satellittene som du mottar signaler fra, vises.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Les nøye gjennom instruksjonene i brukerveiledningen før du
prøver å bytte ut batteriet.
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Tørk alltid av enheten etter bruk, og oppbevar den på et tørt og
kjølig sted.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
8
®
2
3
4
5
6
7
På Windows vises enheten som en flyttbar stasjon eller en
bærbar enhet. På Mac vises enheten som en tilkoblet
stasjon.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises i listen over filer i minnet på enheten.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
®
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Informasjon om enheten
Motta data trådløst
Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel Garmin
enhet før du kan motta data trådløst.
Enheten kan motta veipunkter og ruter når den er tilkoblet med
en kompatibel Garmin enhet.
Gå til menysiden, og velg KOBLE TIL > MOTTA
TRÅDLØST.
Når det blir funnet en kompatibel Garmin enhet, vil statusen
endres fra KOBLER TIL til MOTTAR DATA. Når det mottas
data, endres statusen til OVERFØRINGEN ER FERDIG.
Sende en rute trådløst
Du må være maksimalt 3 m (10 fot) fra en kompatibel Garmin
enhet før du kan sende en rute trådløst.
1 Gå til menysiden, og velg RUTER > LISTE MED ALLE.
2 Velg en rute.
3 Velg SEND.
Sende et veipunkt trådløst
Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel Garmin
enhet før du kan sende et veipunkt trådløst.
1 Gå til menysiden, og velg VEIPUNKTER > LISTE MED
ALLE.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg ALTERN. > SEND.
Feilsøking
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Bruk førsteklasses batterier.
• Redusere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning
(Enhetsinnstillinger, side 6).
• Slå av piperen (Systeminnstillinger, side 6).
• Slå av kompasset når det ikke er i bruk (Enhetsinnstillinger,
side 6).
Feilsøking
Enheten bruker feil språk
Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil
språk for den.
1 Gå til menysiden, og velg tre ganger.
2 Velg ENTER.
3 Velg fem ganger.
4 Velg ENTER.
5 Velg fire ganger.
6 Velg ENTER.
7 Velg språk.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å svare. Dette sletter
ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
Hold POWER inne i 10 sekunder.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan velge å gjenopprette alle fabrikkinnstillingene.
Gå til menysiden, og velg OPPSETT > TILBAKESTILL >
GJEN. STAND.INNST. > JA.
Tillegg
Datafelter for
AVS, BEST: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
BAROMETER: Kalibrert gjeldende trykk.
BEST.: Siste punkt på ruten eller løypen.
ETA, BEST: Beregnet tidspunkt for ankomst til
bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
ETA NESTE: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste veipunkt
på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet).
Denne siden vises bare når du navigerer.
ETE, BEST: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til endelig
destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
ETE NESTE: Beregnet tid som gjenstår før du kommer til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
GLIDETALL: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og
endringen i vertikal avstand.
HASTIGHET: Gjeldende reisegrad.
HE BEST: Høydeendringen som kreves for nedstigning fra
gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden
vises bare når du navigerer.
HØYDE: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
KM-TELLER: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
LOKALT TRYKK: Ikke-kalibrert lokalt trykk.
LØYPE: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
M. TEMP.: Den høyeste temperaturen som er registrert de siste
24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
MAKS FALL: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
MAKS HAST: Høyeste hastighet som er nådd siden forrige
nullstilling.
9
MAKS HØYD: Den høyeste høyden som er nådd siden forrige
nullstilling.
MAKS STIG: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
MIN. HØYD: Den laveste høyden som er nådd siden forrige
nullstilling.
MI TEMP: Den laveste temperaturen som er registrert de siste
24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
NEST, AV.: Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten.
Denne siden vises bare når du navigerer.
NEST BEST: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
PED. FR.: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen. Enheten
må være koblet til en sensor for kadens for at disse dataene
skal vises.
PEILING: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
PULS: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
RETNING: Retningen du beveger deg i.
SN.F.BEV: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet for gjeldende
aktivitet.
SNITTFALL: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige
nullstilling.
SNITTFART: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet,
medregnet både bevegelse og stopp.
SNITTSTIGN.: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden
forrige nullstilling.
SOLNEDGANG: Tidspunktet for solnedgang basert på
gjeldende GPS-posisjon.
SOLOPPGANG: Tidspunktet for soloppgang basert på
gjeldende GPS-posisjon.
STOPPTID: Løpende oversikt over tiden du har stått stille siden
forrige nullstilling.
SVING: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til
destinasjonen og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving
til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises bare når
du navigerer.
TEMPERATUR: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren. Enheten må være koblet til en
tempe sensor for at disse dataene skal vises.
TID: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger
(format, tidssone, sommertid).
TID I BEVEGEL.: Total tid i bevegelse for gjeldende aktivitet.
TIL KURS: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake
til ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
TOTAL TID: Løpende oversikt over sammenlagt tid for
bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.
TOT FALL: Sammenlagt høydefall under en aktivitet siden
forrige nullstilling.
TOT STIGNING: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
under en aktivitet siden forrige nullstilling.
TRIPTELL.: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden
forrige nullstilling.
UTE AV KURS: Avstand til høyre eller venstre som du har
avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises
bare når du navigerer.
VERT HAST: Oppstigning eller nedstigning over tid.
VHAS BEST: Oppstigning eller nedstigning til en
forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du
navigerer.
VMG: Hastigheten du driver fremover i vinden.
10
Applied Ballistics – ord og uttrykk
MERK: Funksjonen Applied Ballistics er bare tilgjengelig for
enheten Foretrex 701.
Felter for skyteløsning
DOF: Skuddretningen med nord på 0 grader og øst på 90
grader. Inngangsfelt
TIPS: Du kan angi denne verdien med kompasset ved å
peke toppen av enheten i skuddretningen. Gjeldende
kompassverdi vises i DOF-feltet. Velg ENTER for å bruke
denne verdien. Du kan angi en verdi manuelt ved å velge
eller .
MERK: DOF brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis
du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna,
er dette feltet valgfritt.
ELEVATION: Den vertikale delen av sikteløsningen vist i
milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).
RNG: Avstanden til målet vist i yard eller meter. Inngangsfelt
W 1/2: Vindhastighet 1, vindhastighet 2 og vindretning. Hvis for
eksempel vindretningen er DIR 9:00, blåser vinden fra
venstre mot høyre ut fra skytterens ståsted. Inngangsfelt
MERK: Feltet vindhastighet 2 er valgfritt, Det å bruke både
vindhastighet 1 og 2 vil ikke gi en effektiv beregning av
forskjellige vindhastigheter for forskjellige avstander mellom
deg og målet. Man bruker disse feltene for å isolere
vindverdiene og regne ut minimum og maksimum vindavdrift
for løsningen.
WINDAGE 1: Den horisontale delen av sikteløsningen basert på
vindhastighet 1 og vindretning, vist i milliradianer (mil) eller
bueminutter (MOA).
WINDAGE 2: Den horisontale delen av sikteløsningen basert på
vindhastighet 2 og vindretning, vist i milliradianer (mil) eller
bueminutter (MOA).
Flere utgangsfelter
AERO JUMP: Graden av stigningsløsningen som tilskrives et
aerodynamisk hopp. Et aerodynamisk hopp er kulens
vertikale avbøyning som følge av sidevind. Hvis det ikke er
noen sidevindkomponent eller vindverdi, er denne verdien
null.
COS INCL: Cosinus til målets inklinasjonsvinkel.
DROP: Kulens samlede fall langs kulebanen, vist i tommer.
H COR EFFECT: Den horisontale corioliseffekten. Den
horisontale corioliseffekten er graden av avdriftsløsningen
som tilskrives corioliseffekten. Dette vil enheten alltid regne
ut, selv om virkningen kan bli minimal med mindre målet er
langt unna.
LEAD: Den horisontale korrigeringen som trengs for å treffe et
mål som beveger seg mot venstre eller høyre i en gitt
hastighet.
TIPS: Når du angir målets hastighet, vil enheten ta hensyn til
vindavdriften på den samlede avdriftsverdien på siden
Applied Ballistics.
MAX ORD: Maksimum skyts. Maksimum skyts er den
maksimale høyden over løpets akse som en kule vil oppnå
langs kulebanen.
MAX ORD RNG: Rekkevidden da kulen vil nå sin maksimum
skyts.
REM ENERGY: Kulens gjenværende energi når den treffer
målet vist i fotpund (ft lbf) eller joule (J).
SPIN DRIFT: Graden av avdriftsløsningen som tilskrives
spinndrift (gyroskopisk drift). På den nordlige halvkule vil en
kule som skytes ut av et høyrevridd geværløp, alltid bøye
svakt av mot høyre.
TOF: Flytid eller tid i luften, som angir tiden kulen trenger for å
nå målet ved en gitt rekkevidde.
Tillegg
V COR EFFECT: Den vertikale corioliseffekten. Den vertikale
corioliseffekten er graden av stigningsløsningen som
tilskrives corioliseffekten. Dette vil enheten alltid regne ut,
selv om virkningen kan bli minimal med mindre målet er langt
unna.
VEL MACH: Kulens estimerte hastighet når den treffer målet,
vist som en faktor av machtallet.
VELOCITY: Kulens estimerte hastighet når den treffer målet.
Miljøfelter
AMB/STN PRESSURE: Omgivelsestrykk (stasjonstrykk).
Omgivelsestrykket er ikke justert for trykk på havnivå
(barometertrykk). Omgivelsestrykket er nødvendig til den
ballistiske skyteløsningen. Inngangsfelt
TIPS: Du kan angi denne verdien manuelt eller velge USE
CURRENT PRESSURE for å bruke trykkverdien fra den
interne sensoren på enheten.
HUMIDITY: Luftfuktigheten i prosent. Inngangsfelt
LATITUDE: Den horisontale plasseringen på jordens overflate.
Negative verdier ligger under ekvator. Positive verdier ligger
over ekvator. Denne verdien brukes til å regne ut vertikal og
horisontal corioliskraft. Inngangsfelt
TIPS: Du kan velge alternativet USE CURRENT POSITION
for å bruke GPS-koordinatene fra enheten din.
MERK: LATITUDE brukes bare til å regne ut corioliseffekten.
Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter
unna, er dette feltet valgfritt.
TEMPERATURE: Temperaturen på gjeldende posisjon.
Inngangsfelt
TIPS: Du kan angi temperaturmålingen fra en tilkoblet tempe
sensor eller en annen temperaturkilde. Dette feltet vil ikke
oppdateres automatisk når det er tilkoblet en tempe sensor.
WIND DIRECTION: Retningen vinden kommer fra. En vind med
verdien DIR 9:00 vil for eksempel blåse fra venstre mot høyre
for deg. Inngangsfelt
WIND SPEED 1: Vindhastigheten som er brukt i skyteløsningen.
Inngangsfelt
WIND SPEED 2: En ekstra vindhastighet som er brukt i
skyteløsningen. Inngangsfelt
TIPS: Du kan bruke to vindhastigheter for å beregne en
avdriftsløsning som inneholder en høy og en lav verdi.
Faktisk vindavdrift for skuddet bør være innenfor denne
rekkevidden.
Målfelter
DIRECTION OF FIRE: Skuddretningen med nord på 0 grader og
øst på 90 grader. Inngangsfelt
MERK: DIRECTION OF FIRE brukes bare til å regne ut
corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre
enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt.
INCLINATION: Skuddets inklinasjonsvinkel. En negativ verdi
indikerer skyting i nedoverbakke. En positiv verdi indikerer
skyting i oppoverbakke. Skyteløsningen multipliserer
løsningens vertikale andel med cosinus til
inklinasjonsvinkelen for å beregne den tilpassede løsningen
for et skudd i oppover- eller nedoverbakke. Inngangsfelt
RANGE: Avstanden til målet vist i yard eller meter. Inngangsfelt
SPEED: Hastigheten til et bevegelig mål, vist i miles per time
(mph) eller kilometer per time (km/h) En negativ verdi
indikerer at målet beveger seg mot venstre. En positiv verdi
indikerer at målet beveger seg mot høyre. Inngangsfelt
Profilfelter, egenskaper for kule
BALLISTIC COEFFICIENT: Produsentens ballistiske koeffisient
for kulen din. Inngangsfelt
TIPS: Når du bruker en av Applied Ballisticss tilpassede
motstandskurver, vil den ballistiske koeffisienten få en verdi
på 1000.
Tillegg
BULLET DIAMETER: Kulens diameter mål i tommer.
Inngangsfelt
MERK: Kulens diameter kan være forskjellig fra rundens
trivialnavn. En 300 Win Mag er for eksempel en kule med en
diameter på .308".
BULLET LENGTH: Kulens lengde mål i tommer. Inngangsfelt
BULLET WEIGHT: Kulens vekt mål i grain. Inngangsfelt
DRAG CURVE: Applied Ballisticss tilpassede motstandskurve
eller G1 eller G7 standard prosjektilmodeller Inngangsfelt
MERK: De fleste langtrekkende kuler ligger nærmere G7standarden.
Profilfelter, egenskaper for rifle
HORIZONTAL SIGHT SCALE FACTOR: En lineær multiplikator
som tar hensyn til horisontal skalering. Ikke alle geværsikter
sporer helt perfekt, så ballistikkløsningen må skaleres i
henhold til et bestemt geværsikte. Hvis et geværhode for
eksempel flyttes 10 mil, men virkningen er 9 mil, blir
sikteskalaen 0,9. Inngangsfelt
MUZZLE VELOCITY: Kulens hastighet når den forlater
munningen. Inngangsfelt
MERK: Dette feltet brukes til nøyaktige beregninger av
skyteløsningen. Hvis du kalibrerer munningshastigheten, kan
dette feltet oppdateres automatisk for å få en mer presis
skyteløsning.
OUTPUT UNITS: Utgående måleenheter. En milliradian (mil) er
3,438 tommer ved 100 yard. Et bueminutt (MOA) er 1,047
tommer ved 100 yard.
SIGHT HEIGHT: Avstanden fra geværløpets midtakse til siktets
midtakse. Inngangsfelt
TIPS: Du kan enkelt bestemme denne verdien ved å måle fra
toppen av bolten til midten av avdriftshodet og legge til halve
diameteren av bolten.
TWIST RATE: Avstanden som tilbakelegges før løpet gjør en full
omdreining. Riflens vridning oppgis gjerne av gevær- eller
løpsprodusenten. Inngangsfelt
VERTICAL SIGHT SCALE FACTOR: En lineær multiplikator
som tar hensyn til vertikal skalering. Ikke alle geværsikter
sporer helt perfekt, så ballistikkløsningen må skaleres i
henhold til et bestemt geværsikte. Hvis et geværhode for
eksempel flyttes 10 mil, men virkningen er 9 mil, blir
sikteskalaen 0,9. Inngangsfelt
ZERO HEIGHT: En valgfri tilpasning for å påvirke stigningen ved
null rekkevidde. Dette brukes ofte når man skal montere en
lyddemper eller bruke en subsonisk last. Hvis du for
eksempel monterer en lyddemper, og kulen treffer målet 1
tomme høyere enn forventet, er ZERO HEIGHT lik 1 tomme.
Du må sette denne til null når du fjerner lyddemperen.
Inngangsfelt
ZERO OFFSET: En valgfri tilpasning for å påvirke vindavdriften
ved null rekkevidde. Dette brukes ofte når man skal montere
en lyddemper eller bruke en subsonisk last. Hvis du for
eksempel monterer en lyddemper, og kulen treffer målet 1
tomme lenger mot venstre enn forventet, er ZERO OFFSET
lik -1 tomme. Du må sette denne til null når du fjerner
lyddemperen. Inngangsfelt
ZERO RANGE: Rekkevidden der geværet ble nullstilt.
Inngangsfelt
Profilfelter, Egenskaper for rifle, Kalibrer
munningshastighet
ENTER RANGE: Avstanden fra munningen til målet.
Inngangsfelt
TIPS: Du bør oppgi en verdi som er så nær som mulig den
rekkevidden som foreslås i skyteløsningen. Dette er
intervallet der kulen bremses til 1,2 mach og nærmer seg den
transoniske rekkevidden.
11
ENTER TRUE DROP: Den faktiske avstanden kulen faller mens
den flyr mot målet, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter
(MOA). Inngangsfelt
Profilfelter, Egenskaper for rifle, Kalibrer skaleringsfaktor
for kulefall
ENTER RANGE: Rekkevidden du skyter fra. Inngangsfelt
TIPS: Denne rekkevidden bør ligge 90 % innenfor
rekkevidden som anbefales i skyteløsningen. Verdier som er
mindre enn 80 % av anbefalt rekkevidde vil ikke gi en gyldig
justering.
ENTER TRUE DROP: Den faktiske avstanden kulen faller når
den er skutt ved en bestemt rekkevidde, vist i milliradianer
(mil) eller bueminutter (MOA). Inngangsfelt
12
Tillegg
Indeks
almanakk
jakt- og fisketidspunkter 3
tidspunkter for soloppgang og solnedgang
3
ANT+ sensorer, parkobling 7
av/på-knapp 1
parkobling
ANT+ sensorer 7
smarttelefon 7
posisjoner
lagre 2
redigere 2, 3
programvare
lisens 8
oppdatere 9
versjon 8
B
R
A
bakgrunnslys 1, 4
ballistikk 2
barometer 4
batteri 8
lagring 1
maksimere 4, 9
sette inn 1
Bluetooth teknologi 7
brukerdata, slette 8
rengjøre enheten 8
ruter 3
navigere 3
opprette 3
slette 3
S
feilsøking 9
filer, overføre 8
satellittside 8
satellittsignaler 9
innhente 1
sensorer med ANT+, pare 7
slette, alle brukerdata 8
smarttelefon
parkobling 7
programmer 7
spesifikasjoner 8
spor 3, 4
innstillinger 6
navigere 3
redigere 4
slette 4
G
T
D
data, overføre 8
datafelter 4, 5
datamaskin, koble til 8
dele data 9
E
enhets-ID 8
F
Garmin Connect 7
Garmin Express 9
oppdatere programvare 9
GPS 1
innstillinger 6
satellittside 8
signal 9
H
hovedmeny 1
høyde 1, 4
høydemåler 4
håndleddstropp 1
I
ikoner 2
innstillinger 2, 4–7, 9
J
jakt- og fisketidspunkter 3
jumpmaster 7
K
kalender 3
kalibrere, høydemåler 4
kart 1, 2
innstillinger 4, 7
kompass 1, 2, 4
kalibrere 4
L
lagre data 8
M
taster 1, 8
tempe 7
temperatur 7, 8
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 3
tidtaker 6
nedtelling 2
tilbehør 7
tilpasse enheten 4
toner 2
TracBack 3
trening 7
tripcomputer 4
turinformasjon 1, 4
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
USB
koble fra 8
kontakt 1
V
vanntetthet 8
veipunkter 2, 3
lagre 2
navigere 3
projisere 3
redigere 2, 3
slette 3
VIRB fjernkontroll 2
W
WAAS 6
måle avstand 3
N
navigasjon, stoppe 3
nedtellingstidtaker 2
nullstille, enhet 9
nullstille enheten 9
O
overføre, filer 9
P
pare, sensorer med ANT+ 7
Indeks
13
support.garmin.com
Januar 2018
190-02239-38_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising