Garmin | Foretrex® 601 | User manual | Garmin Foretrex® 601 Brugervejledning

Garmin Foretrex® 601 Brugervejledning
Foretrex® 601/701 Ballistic Edition
Brugervejledning
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Foretrex , TracBack og VIRB er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin
Express™ QuickFit™ og tempe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Applied Ballistics og Applied Ballistics Elite er registrerede varemærker tilhørende Applied Ballistics, LLC. Apple og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og
andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Isætning af batterier .................................................................... 1
Langtidsopbevaring ................................................................ 1
Påsætning af håndledsremmen .................................................. 1
Taster .......................................................................................... 1
Aktivering af enheden ............................................................ 1
Modtagelse af satellitsignaler ................................................. 1
Brug af baggrundslys ............................................................. 1
Hovedsider .................................................................................. 1
Statusikoner ........................................................................... 2
Siden Kort .............................................................................. 2
Om kompasset ....................................................................... 2
Applied Ballistics .................................................................... 2
Brug af nedtællingstimeren ......................................................... 2
VIRB® Fjernbetjening ................................................................. 2
Betjening af VIRB actionkamera ............................................ 2
Waypoints, ruter og spor............................................... 2
Waypoints ................................................................................... 2
Oprettelse af et waypoint ....................................................... 2
Navigering til et waypoint ....................................................... 3
Måling af afstanden mellem to waypoints .............................. 3
Redigering af et waypoint ...................................................... 3
Projicering af et waypoint ....................................................... 3
Sletning af et waypoint ........................................................... 3
Sådan sletter du alle waypoints ............................................. 3
Visning af himmeldata og almanakker ................................... 3
Visning af nærmeste waypoints ............................................. 3
Ruter ........................................................................................... 3
Oprettelse af og navigation langs en rute .............................. 3
Visning af gemte ruter ............................................................ 3
Sletning af alle ruter ............................................................... 3
Spor ............................................................................................ 3
Registrering af et spor ............................................................ 3
Navigering langs et gemt spor ............................................... 3
Brug af Gennemse og TracBack® funktionen ....................... 3
Visning af spordetaljer ........................................................... 4
Redigering af navnet på en sporet ......................................... 4
Rydning af det aktive spor ..................................................... 4
Sådan sletter du et spor ......................................................... 4
Sletning af alle spor ............................................................... 4
Rydning af faldskalafaktortabellen ......................................... 6
Redigering af Mundingshastighed og Temperaturtabel ......... 6
Rydning af Mundingshastighed og Temperaturtabel ............. 6
Sletning af en profil ................................................................ 6
Funktioner på menusiden ........................................................... 6
Enhedsindstillinger ................................................................. 6
Jumpmaster ........................................................................... 7
Connectede funktioner.................................................. 7
Parring af en smartphone med din enhed .................................. 7
Valgfrit fitnesstilbehør................................................... 7
Parring af ANT+ sensorer ........................................................... 7
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed .............. 7
tempe .......................................................................................... 8
Visning af tempe data ............................................................ 8
Enhedsoplysninger........................................................ 8
Specifikationer ............................................................................ 8
Visning af enhedsoplysninger ..................................................... 8
Visning af satellitter ..................................................................... 8
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 8
Rengøring af enheden ........................................................... 8
Datahåndtering ........................................................................... 8
Tilslutning af enheden til din computer .................................. 8
Overførsel af filer til din enhed ............................................... 8
Sletning af filer ....................................................................... 8
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 9
Trådløs datamodtagelse ........................................................ 9
Trådløs transmission af en rute ............................................. 9
Trådløs transmission af et waypoint ...................................... 9
Fejlfinding....................................................................... 9
Produktopdateringer ................................................................... 9
Opsætning af Garmin Express ............................................... 9
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen ...................................... 9
Maksimering af batterilevetiden .................................................. 9
Min enhed viser det forkerte sprog ............................................. 9
Nulstilling af enheden ................................................................. 9
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................... 9
Appendiks....................................................................... 9
Datafelter .................................................................................... 9
Applied Ballistics Stikordsliste over begreber ........................... 10
Indeks............................................................................ 13
Tilpasning af din enhed................................................. 4
Justering af tid til baggrundslyset slukker ................................... 4
Kort valgmulighed ....................................................................... 4
Indstillinger for kortdetaljer ..................................................... 4
Indstillinger for kompas ............................................................... 4
Kalibrering af kompas ............................................................ 4
Tilpasning af datafelterne ....................................................... 4
Indstillinger for højde .................................................................. 4
Kalibrering af trykhøjdemåler ................................................. 4
Indstillinger for tripcomputer ....................................................... 4
Nulstilling af tripcomputeren ................................................... 4
Applied Ballistics funktioner ........................................................ 4
Tilpasning af afstandskortets felter ........................................ 5
Redigering af afstandsintervallet ........................................... 5
Indstilling af basisafstand ....................................................... 5
Redigering af målkortet .......................................................... 5
Ændring af målet .................................................................... 5
Redigering af navnet på et mål .............................................. 5
Valg af en anden profil ........................................................... 5
Tilføjelse af en profil ............................................................... 5
Redigering af kugleegenskaber ............................................. 5
Redigering af geværegenskaber ........................................... 5
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
Taster
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
Hold nede for at tænde og slukke for enheden, indtaste nattePOWER synstilstand og indtaste urtilstand.
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
À
Á
PAGE
GOTO
À
Á
D-ring på batteridæksel
Mikro-USB-port (under batteridækslet)
Isætning af batterier
Du kan anvende alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier af AAAtypen. Brug af NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste
resultater.
1 Løsn stofremmen, som ligger hen over batterilågen.
2 Drej D-ringen mod uret, og træk op for at åbne batterilågen.
3 Isæt to AAA-batterier, så de vender rigtigt.
Vælg for at rulle gennem hovedsiderne i rækkefølge.
Vælg denne for at gå tilbage til den forrige visning fra en
menu eller valgmulighed.
Hold nede for at navigere til et waypoint.
Vælg for at åbne menuen for siden.
ENTER Hold nede for at markere et waypoint.
MARK
Â
Ã
Vælg for at rulle gennem menuer og sider.
Vælg for at zoome ud eller zoome ind på kortsiden.
Aktivering af enheden
Hold POWER nede.
Første gang du tænder enheden, skal du vælge enhedens
sprog.
Modtagelse af satellitsignaler
BEMÆRK: Kontroller, at pakningen og batterirummet er
renset for snavs.
4 Luk batterilågen, og drej D-ringen med uret.
Langtidsopbevaring
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder,
skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når
batterierne tages ud.
Påsætning af håndledsremmen
1 Indsæt remmen bag tappen À oven på enheden.
Før du kan bruge GPS-navigationsfunktioner, skal du kunne
modtage satellitsignaler.
Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra
flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den
position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit
udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt
navigationsenheden. Første gang du tænder
navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
betyder, at GPS-positionen er fundet.
3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller træer.
Brug af baggrundslys
1 Vælg POWER.
Baggrundsbelysningen tændes i 30 sekunder.
2 Vælg POWER for at slukke for baggrundsbelysningen.
Hovedsider
2 Træk remmen hele vejen igennem.
3 Indsæt remmen bag tappen Á i bunden af enheden.
4 Sæt eventuelt forlængerremmen fast på håndledsremmen.
Introduktion
Du kan vælge PAGE for at rulle gennem hovedsiderne. Du kan
vælge ENTER for at åbne indstillingsmenuen for hver side. Du
kan vælge eller for at rulle gennem menuer og sider og
zoome ind og ud.
Kortside: Kortsiden viser din position og retning på kortet
(Siden Kort, side 2).
Mens du bevæger dig, flytter positionsikonet sig og efterlader
en sporlog (sti). Navne og symboler for waypoints vises på
kortet. Enheden vender automatisk kortet, mens du bevæger
dig, så waypoints altid vises over din position.
Siden Kompas: Kompassiden guider dig til din destination ved
at vise et kompas og en pejlingspil.
1
Når du navigerer, viser kompassiden navnet på positionen,
afstanden til den endelige destination, hastigheden og en
retningspil i kompasringen. Følg pilen for at navigere.
Siden Højde: Siden Højde viser din højde.
Tripcomputer: Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og
andre nyttige statistiske oplysninger.
Menuside: Menuen indeholder indstillinger for waypoints, spor
og ruter samt andre opsætningsmuligheder.
Menusiden viser også det aktuelle klokkeslæt og datoen
øverst på skærmen.
Applied Ballistics side: Denne funktion giver mulighed for
brugertilpassede sigteløsninger til langtrækkende skydning
(Applied Ballistics, side 2).
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på Foretrex
701 enheden.
®
Status for hastigheds- og kadencesensor
tempe™ sensorstatus
VIRB Fjernbetjening
Bluetooth teknologistatus
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Statusikoner
GPS-status
Batteriniveau
Status for pulsmåler
®
Siden Kort
Viser din position på kortet.
Viser den retning du bevæger dig i.
Viser din sporlog.
Om kompasset
Det elektroniske kompas minder om et magnetisk kompas, når
du står stille eller går. Når du bevæger dig med højere
hastigheder, f.eks. i en bil, anvender kompasset GPS-signaler til
at bestemme din retning.
BEMÆRK: Under navigation skal du holde kompasset vandret
for at sikre optimal nøjagtighed.
Applied Ballistics
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på Foretrex 701
enheden.
FunktionenApplied Ballistics giver mulighed for brugertilpassede
sigteløsninger til langtrækkende skydning baseret på riflens
egenskaber, kuglekaliber og forskellige miljøforhold. Du kan
indtaste parametre som f.eks. vind, temperatur, luftfugtighed,
afstand og skudretning.
Denne funktion giver dig de oplysninger, du behøver for at affyre
langtrækkende projektiler, herunder højdekorrektion, afdrift,
hastighed og flyvetid. Den omfatter også brugerdefinerede
trækmodeller for kugletypen. Gå til appliedballisticsllc.com for at
få flere oplysninger om denne funktion.
2
Brug af nedtællingstimeren
Før du kan starte nedtællingstimeren, skal du aktivere
timersiden (Enhedsindstillinger, side 6), og indstille
præferencer for timeren (Timerindstillinger, side 6).
1 Vælg ENTER på nedtællingstimeren.
BEMÆRK: Du kan vælge eller for at ændre
tidsintervallet.
2 Vælg ENTER for at stoppe nedtællingstimeren.
BEMÆRK: Når tiden når 00:00, kan du vælge ENTER for at
bruge timeren som et stopur og starte optællingen.
3 Du kan om nødvendigt vælge for at nulstille
nedtællingstimeren til det oprindelige tidsinterval.
Statusikoner vises på hovedsiderne. Et blinkende ikon betyder,
at enheden søger efter et signal. Et fast ikon betyder, at signalet
blev fundet, eller at sensoren er tilsluttet.
À
Á
Â
Hurtigt redigering af skydeforhold
Du kan redigere oplysninger om afstand, skudretning og vind.
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > QUICK
EDIT.
TIP: Du kan vælge eller for at redigere den enkelte
værdi og vælge ENTER for at gå videre til næste felt.
2 Kigge direkte imod vinden for præcist at indstille DOF og
vindretning.
3 Indstil DOF til din faktiske skudretning (enten manuelt eller
vha. kompasset).
4 Indstil vindretningen til DIR 12:00.
5 Vælg PAGE for at gemme indstillingerne.
®
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 Fra menusiden på Foretrex enheden skal du vælge TILSLUT
> VIRB FJERNBETJENING-SIDE > TIL for at aktivere
fjernstyringssiden.
3 Vælg PAGE for at rulle til fjernstyringssiden.
4 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge TAG FOTO.
• For at optage video skal du vælge START OPTAGELSE.
Videotælleren vises på Foretrex skærmen.
• For at stoppe optagelse af video skal du vælge STOP
OPTAGELSE.
Waypoints, ruter og spor
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Du kan tilføje en .gpx-fil, som indeholder waypoints, ved at
overføre filen til GPX-mappen (Overførsel af filer til din enhed,
side 8).
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.
1 Hold MARK nede.
Waypoints, ruter og spor
2 Vælg om nødvendigt
eller for at ændre symbolet,
højden, bredde- eller længdegraden.
3 Vælg OK?.
Navigering til et waypoint
1 Hold GOTO nede.
2 Vælg et waypoint.
Afbrydelse af navigation
På kort- eller kompassiden skal du vælge ENTER > STOP
NAVIGATION.
Måling af afstanden mellem to waypoints
Du kan måle afstanden mellem to positioner.
På kortsiden skal du vælge ENTER > MÅL DISTANCE.
Vælg FRA:, og vælg et startwaypoint.
Vælg TIL:, og vælg et slutwaypoint.
Vælg FORVENTET FART:.
Vælg ENTER for at vælge et ciffer.
Vælg eller for at redigere hastigheden.
Vælg OK?.
Den samlede afstand mellem to waypoints og den forventede
rejsetid vises.
1
2
3
4
5
6
7
Redigering af et waypoint
1 På menusiden skal du vælge WAYPOINTS > VIS ALLE.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg eller for rulle gennem symboler, højder, breddeeller længdegrader.
4 Vælg ENTER for at redigere symbolet, højden, bredde- eller
længdegraden.
5 Vælg en funktion:
• Vælg symbolet for et waypoint på listen for at ændre
symbolet.
• Følg instruktionerne på skærmen for at ændre højden,
bredde- eller længdegraden.
Projicering af et waypoint
• Se de bedste datoer og klokkeslæt for jagt og fiskeri på
din aktuelle placering ved at vælge JAGT/FISK.
• Se solopgang, solnedgang, måneopgang, månenedgang
og månefasen på en bestemt dato ved at vælge SOL/
MÅNE.
5 Vælg om nødvendigt ENTER for at få vist en anden dag.
Visning af nærmeste waypoints
Du kan få vist en liste over de waypoints, som er tættest på din
aktuelle position.
På menusiden skal du vælge WAYPOINTS > NÆRMESTE.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse af og navigation langs en rute
1 På menusiden skal du vælge RUTER > OPRET NY.
2 Vælg ENTER for at få vist listen over gemte waypoints.
3 Vælg et waypoint, der skal føjes til ruten.
4 Gentag trin 2 og 3, indtil ruten er komplet.
5 Vælg FØLG.
6 Vælg et startpunktet for navigationen.
Der vises navigationsoplysninger.
Visning af gemte ruter
1 På menusiden skal du vælge RUTER > VIS ALLE.
2 Vælg en rute.
Sletning af alle ruter
På menusiden skal du vælge RUTER > SLET ALLE > JA.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.
Registrering af et spor
Du kan oprette et nyt waypoint ved at projicere afstanden og
pejlingen fra et eksisterende waypoint til en ny position.
1 På menusiden skal du vælge WAYPOINTS > VIS ALLE.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg VALG > PROJICER.
4 Indtast afstanden.
5 Indtast kursen.
6 Vælg OK?.
Enheden registrerer en sporlog automatisk, mens du bevæger
dig. Du kan gemme spor og navigere til dem på et andet
tidspunkt.
1 På menusiden skal du vælge SPOR > GEM SPOR.
2 Vælg eller for at indstille et startpunkt.
3 Vælg ENTER.
4 Vælg eller for at indstille et slutpunkt.
5 Vælg ENTER.
6 Vælg om nødvendigt ENTER for at redigere sporets navn.
Sletning af et waypoint
1 På menusiden skal du vælge WAYPOINTS > VIS ALLE.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg SLET > JA.
Navigering langs et gemt spor
1 På menusiden skal du vælge SPOR > VIS GEMTE.
2 Vælg et spor.
3 Vælg NAVIGER.
Sådan sletter du alle waypoints
Brug af Gennemse og TracBack funktionen
På menusiden skal du vælge OPSÆT > NULSTIL > SLET
ALLE WAYPOINTS > JA.
Visning af himmeldata og almanakker
Du kan se daglige almanakoplysninger om solen og månen
samt om jagt og fiskeri.
1 På menusiden skal du vælge WAYPOINTS > VIS ALLE.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg VALG.
4 Vælg en funktion:
Waypoints, ruter og spor
®
Under navigationen kan du bruge TracBack funktionen til at
navigere tilbage til begyndelsen af din aktivitet. Dette kan være
nyttigt, når du skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.
1 På menusiden skal du vælge SPOR > PANORER OG
GENDAN.
2 Vælg eller for at gennemse sporloggen.
3 Vælg ENTER for at få vist yderligere valgmuligheder.
4 Vælg en funktion:
• Vælg KØR for at begynde at navigere efter det aktuelle
spor.
• Du kan markere et waypoint ved at vælge MARKER.
3
• Hvis du vil zoome ind og ud, skal du vælge ZOOM og
vælge eller .
• Hvis du vil navigere tilbage til begyndelsen af din aktivitet,
skal du vælge TRACBACK.
Visning af spordetaljer
1 På menusiden skal du vælge SPOR > VIS GEMTE.
2 Vælg et spor.
3 Vælg en funktion:
• For at få vist sporet på kortet skal du vælge VIS KORT.
• Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge
ELEVATION.
Redigering af navnet på en sporet
1 På menusiden skal du vælge SPOR > VIS GEMTE.
2 Vælg et spor.
3 Vælg NYT NAVN.
Rydning af det aktive spor
På menusiden skal du vælge SPOR > SLET SPOR > JA.
Sådan sletter du et spor
1 På menusiden skal du vælge SPOR > VIS GEMTE.
2 Vælg et spor.
3 Vælg SLET > JA.
Sletning af alle spor
På menusiden skal du vælge SPOR > SLET ALLE GEMTE >
JA.
Tilpasning af din enhed
Justering af tid til baggrundslyset slukker
Du kan reducere tiden, før baggrundslyset slukker, for at
maksimere batteriets levetid.
1 På menusiden skal du vælge OPSÆT > DISPLAY > LYS
TIMEOUT.
2 Vælg eller for at justere tidsrummet, før
baggrundsbelysningen slukkes.
Kort valgmulighed
På kortsiden skal du vælge ENTER.
GENNEMSE SPOR: Giver dig mulighed for at anvende eller
til at gennemse sporloggen og se yderligere
valgmuligheder (Brug af Gennemse og TracBack funktionen,
side 3).
SLET SPOR DATA: Sletter den registrerede sporlog.
MÅL DISTANCE: Giver dig mulighed for at måle afstanden
mellem to waypoints (Måling af afstanden mellem to
waypoints, side 3).
KORT DETALJER: Indstiller foretrukne kortvisninger
(Indstillinger for kortdetaljer, side 4).
SKJUL STATUSOPLYSN.: Giver dig mulighed for at skjule og
vise statusikonerne på kortsiden, såsom batteriniveau og
GPS-status.
®
Indstillinger for kortdetaljer
På kortsiden skal du vælge ENTER > KORT DETALJER.
KORTRETNING: Justerer, hvordan kortet vises på siden.
Funktionen NORD OP viser nord øverst på siden. Funktionen
SPOR OP viser din aktuelle kørselsretning mod toppen af
skærmbilledet.
AKTIVT SPOR: Viser eller skjuler det aktive spor på kortet.
WAYPOINTS: Viser eller skjuler waypoints på kortet.
4
Indstillinger for kompas
På kompassiden skal du vælge ENTER.
KALIBRER KOMPAS: Kalibrerer det elektroniske kompas
(Kalibrering af kompas, side 4).
SKIFT FELTER: Giver dig mulighed for at brugertilpasse
datafelterne på kompassiden (Tilpasning af datafelterne,
side 4).
Kalibrering af kompas
Enheden har et elektronisk kompas med 3 akser. Kalibrering af
kompasset bør udføres efter ture over lange afstande, ved store
temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.
1 På kompassiden skal du vælge ENTER > KALIBRER
KOMPAS > START.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Tilpasning af datafelterne
Du kan tilpasse datafelterne, der vises på kompasset,
tripcomputeren og Applied Ballistics siderne.
TIP: Du skal muligvis ændre datafelterne vil at vise forbundne
sensordata, som f.eks. målinger fra en pulsmåler eller tempe
sensor.
1 Vælg en side med datafelter.
2 Vælg ENTER > SKIFT FELTER.
3 Vælg et datafelt, som du vil udskifte.
4 Vælg det nye datafelt.
Indstillinger for højde
På højdesiden skal du vælge ENTER.
PLOT OVER TID: Giver dig mulighed for at få vist
højdeændringer over en tidsperiode.
PLOT OVER DISTANCE: Giver dig mulighed for at få vist
højdeændringer over en afstand.
ZOOM HØJDE: Indstiller højdeskalaen.
VIS PUNKTER: Aktiverer datapunkter på højdesiden.
Kalibrering af trykhøjdemåler
Du kan kalibrere trykhøjdemåleren manuelt, hvis du kender den
korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk.
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.
På
menusiden skal du vælge OPSÆT > HØJDEMÅLER >
2
KALIBRER HØJDEMÅLER.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Indstillinger for tripcomputer
På tripcomputersiden skal du vælge ENTER.
SKIFT FELTER: Giver dig mulighed for at brugertilpasse
datafelterne på tripcomputersiden (Tilpasning af datafelterne,
side 4).
NULSTIL TRIPDATA: Nulstiller tur- og højdedata (Nulstilling af
tripcomputeren, side 4).
Nulstilling af tripcomputeren
For at få nøjagtige oplysninger kan du nulstille trip- og
højdeoplysningerne, før du begynder på en ny tur.
På menusiden skal du vælge OPSÆT > NULSTIL >
NULSTIL TRIPDATA > JA.
Applied Ballistics funktioner
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på Foretrex 701
enheden.
På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER.
Tilpasning af din enhed
QUICK EDIT: Giver dig mulighed for hurtigt at redigere
oplysninger om afstand, skudretning og vindforhold (Hurtigt
redigering af skydeforhold, side 2).
RANGE CARD: Giver dig mulighed for at få vist højde og afdrift
for forskellige afstande baseret på parametre, som brugeren
har indtastet. Du kan ændre felterne (Tilpasning af
afstandskortets felter, side 5), redigere afstandsintervallet
(Redigering af afstandsintervallet, side 5) og indstille
basisafstanden (Indstilling af basisafstand, side 5).
TARGET CARD: Giver dig mulighed for at få vist afstand, højde
og afdrift for ti mål baseret på parametre, som brugeren har
indtastet. Du kan redigere målets navn og værdier
(Redigering af målkortet, side 5).
ENVIRONMENT: Giver dig mulighed for at tilpasse
atmosfæriske forhold i din aktuelle omgivelser. Du kan angive
brugerdefinerede værdier, bruge trykværdien fra enhedens
indbyggede sensor eller bruge temperaturværdien fra en
tilsluttet tempe sensor.
TARGET: Giver dig mulighed for at tilpasse langtrækkende
skydeforhold til dit aktuelle mål. Du kan ændre det valgte mål
og tilpasse forholdene for op til ti mål (Ændring af målet,
side 5).
PROFILE: Giver dig mulighed for at tilpasse geværegenskaber
(Redigering af geværegenskaber, side 5),
kugleegenskaber (Redigering af kugleegenskaber, side 5)
og udlæsningsmåleenheder for din aktuelle profil. Du kan
ændre den valgte profil (Valg af en anden profil, side 5) og
tilføje yderligere profiler (Tilføjelse af en profil, side 5).
CHANGE FIELDS: Giver dig mulighed for at tilpasse
datafelterne på Applied Ballistics siden (Tilpasning af
datafelterne, side 4).
SETUP: Giver dig mulighed for at vælge
indtastningsmåleenhederne forApplied Ballistics siden.
Tilpasning af afstandskortets felter
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > RANGE
CARD > ENTER > CHANGE FIELDS.
2 Vælg eller for at rulle gennem de tilgængelige felter.
3 Vælg ENTER for at gemme dit valg og gå til næste felt.
4 Vælg PAGE for at gemme ændringerne.
Redigering af afstandsintervallet
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > RANGE
CARD > ENTER > RANGE INCREMENT.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Indstilling af basisafstand
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > RANGE
CARD > ENTER > BASE RANGE.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Redigering af målkortet
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > TARGET
CARD.
2 Vælg ENTER > QUICK EDIT.
3 Vælg eller , og vælg ENTER for at redigere et mål.
4 Vælg ENTER for at redigere oplysninger om målet.
Valg af en anden profil
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER >
PROFILE.
2 Vælg din aktuelle profil.
Der vises en liste over profiler.
3 Vælg en profil.
4 Vælg CHANGE PROFILE.
Gevær- og kugleegenskaber for den valgte profil vises.
Tilføjelse af en profil
Du kan tilføje en .profil, som indeholder oplysninger om profilen,
ved at overføre filen til enhedens AB-mappe (Overførsel af filer
til din enhed, side 8).
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER >
PROFILE.
2 Vælg din aktuelle profil.
Der vises en liste over profiler.
3 Vælg + PROFILE.
4 Vælg en funktion:
• For at tilpasse kugleegenskaberne skal du vælge
BULLET PROPERTIES (Redigering af kugleegenskaber,
side 5).
• For at tilpasse geværegenskaberne skal du vælge GUN
PROPERTIES (Redigering af geværegenskaber,
side 5).
Redigering af kugleegenskaber
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > PROFILE
> BULLET PROPERTIES.
2 Vælg en funktion:
• For automatisk at angive kugleegenskaber fra
kugledatabasen Applied Ballistics skal du vælge BULLET
DATABASE og vælge kuglekaliber, producent, kugle og
trækkurve.
BEMÆRK: Du kan vælge kuglens kaliber ved at søge i en
liste over kugler inden for den kaliber. Ikke alle
kuglenavne stemmer overens med den faktiske
kuglekaliber. En 300 Win Mag anvender f.eks. en kugle i
kaliber .308.
• For manuelt at indtaste kugleegenskaber, hvis kuglen ikke
findes i kugledatabasen, skal du vælge eller for at
rulle gennem de enkelte felter og vælge ENTER for at
redigere værdierne.
BEMÆRK: Du finder disse oplysninger på
kugleproducentens websted.
Redigering af geværegenskaber
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > PROFILE
> GUN PROPERTIES.
eller for at rulle gennem hvert enkelt felt, og vælg
ENTER for at redigere værdierne.
3 Vælg en funktion:
• For at kalibrere mundingshastigheden skal du vælge
CALIBRATE MUZZLE VELOCITY, angive afstand og
ægte fald og vælge USE.
BEMÆRK: Garmin anbefaler, at du kalibrerer
mundingshastigheden før faldskalafaktoren. Kalibrering af
mundingshastigheden giver en mere præcis løsning i det
supersoniske område for dit specifikke våben.
• For at kalibrere faldskalafaktoren skal du vælge
CALIBRATE DSF, angive afstand og ægte fald og vælge
USE.
BEMÆRK: Kalibrering af faldskalafaktor giver en mere
præcis løsning ved eller ud over det transoniske område
for dit specifikke våben.
2 Vælg
®
Ændring af målet
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > TARGET
> TARGET > CHANGE TARGET.
Vælg
et mål.
2
De langtrækkende skydeforhold vises for det valgte mål.
Redigering af navnet på et mål
På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > TARGET
> TARGET > EDIT NAME.
Tilpasning af din enhed
5
4 Vælg VIEW DSF TABLE for at gennemgå
dropskalafaktortabellen baseret på Mach-hastigheder og
kalibrerede værdier for faldskalafaktoren.
5 Vælg MV-TEMP TABLE for at gennemgå justeringer af
mundingshastigheden baseret på den omgivende
temperatur.
Rydning af faldskalafaktortabellen
Faldskalafaktortabellen udfyldes, når du kalibrerer
faldskalafaktoren. Du kan om nødvendigt nulstille tabellens
værdier.
På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > PROFILE
> GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE > ENTER >
CLEAR DSF TABLE.
Redigering af Mundingshastighed og Temperaturtabel
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > PROFILE
> GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER >
EDIT.
2 Vælg eller for at rulle gennem hvert enkelt felt.
3 Vælg ENTER for at redigere værdierne.
Rydning af Mundingshastighed og Temperaturtabel
Mundingshastighed og temperaturtabel udfyldes, når du
kalibrerer mundingshastigheden. Du kan om nødvendigt nulstille
tabellens værdier.
På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER > PROFILE
> GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER >
CLEAR MV-TEMP.
Sletning af en profil
1 På siden Applied Ballistics skal du vælge ENTER >
PROFILE.
2 Vælg din aktuelle profil.
Der vises en liste over profiler.
3 Vælg en profil.
4 Vælg DELETE PROFILE.
Funktioner på menusiden
WAYPOINTS: Giver dig mulighed for at oprette et nyt waypoint,
få vist alle waypoints eller se det nærmeste waypoint for din
position.
SPOR: Giver dig mulighed for at administrere dine gemte spor.
RUTER: Giver dig mulighed for at oprette en ny rute, se en liste
over alle ruter og slette alle ruter.
OPSÆT: Giver dig mulighed for at tilpasse enheden
(Enhedsindstillinger, side 6).
TILSLUT: Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til
kompatible Garmin enheder og ANT+ sensorer (Valgfrit
fitnesstilbehør, side 7).
TELEFON: Giver dig mulighed for at parre en smartphone med
enheden (Parring af en smartphone med din enhed,
side 7).
GPS: Viser satellitsignalets styrke eller satellithimlen (Visning af
satellitter, side 8).
JUMPMASTER: Giver dig mulighed for at vælge hoptypen
(Jumpmaster, side 7).
®
Enhedsindstillinger
På menusiden skal du vælge OPSÆT.
APPLIED BALLISTICS: Giver dig mulighed for at tilpasse de
atmosfæriske forhold til dine omgivelser, skydeforhold i
forhold til målet, gevær- og kugleegenskaber for din profil,
udlæse måleenheder for din profil og indtaste måleenheder
for Applied Ballistics siden (Applied Ballistics funktioner,
side 4).
6
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på Foretrex
701 enheden.
TID: Indstiller enheden til at vise tiden i et 12-timers, 24-timers
eller militært format, og indstiller enhedens tidszone.
Funktionen AUTOMATISK gør enheden i stand til at indstille
tidszonen automatisk baseret på din GPS-position.
TIMER: Aktiverer timersiden og giver dig mulighed for at indstille
timerpræferencer (Timerindstillinger, side 6).
DISPLAY: Justerer baggrundsbelysningens timeout og
skærmkontrast.
ENHEDER: Indstiller det positionsformat, den kortdato og de
måleenheder, der anvendes på enheden.
RETNING: Indstiller kompasvisningsindstillingen og
nordreferencen og giver dig mulighed for at kalibrere
kompasset (Kalibrering af kompas, side 4). Funktionen AUTO
gør enheden i stand til automatisk at kalibrere kompasset.
FunktionenFRA deaktiverer kompasset.
SYSTEM: Indstiller systempræferencer (Systemindstillinger,
side 6).
SPOR: Indstiller sporpræferencer (Indstillinger for spor,
side 7).
RUTER: Angiver overgangen fra ét punkt på ruten til det næste.
Indstillingen DISTANCE leder dig til det næste punkt på
ruten, når du befinder dig inden for den angivne afstand af dit
aktuelle punkt.
KORT: Indstiller kortpræferencer (Kortindstillinger, side 7).
HØJDEMÅLER: Aktiverer automatisk kalibrering og giver dig
mulighed for manuelt at kalibrere højdemåleren (Kalibrering
af trykhøjdemåler, side 4).
NULSTIL: Giver dig mulighed for at nulstille turdata (Nulstilling
af tripcomputeren, side 4), slette alle waypoints (Sådan
sletter du alle waypoints, side 3) og gendanne enheden til
fabriksindstillingerne (Gendannelse af alle
standardindstillinger, side 9).
OM FORETREX: Giver dig mulighed for at få vist oplysninger,
såsom enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og licensaftale (Visning af enhedsoplysninger,
side 8).
Timerindstillinger
På menusiden skal du vælge OPSÆT > TIMER.
VIS UR SIDEN?: Aktiverer timersiden.
NEDTÆLLING FRA:: Indstiller nedtællingstimerens tidsinterval.
Du kan bruge valgmuligheden TÆL OP for at bruge timeren
som et stopur.
VED UDLØB:: Indstiller timeren til at stoppe, tælle op eller
gentage, når tiden udløber.
UDLØBSTONE:: Indstiller den hørbare alarm, der lyder, når
tiden udløber.
INTERVAL TONE:: Indstiller den hørbare alarm, der lyder, når
tidsintervallet udløber.
Systemindstillinger
På menusiden skal du vælge OPSÆT > SYSTEM.
GPS-TILSTAND: Indstiller satellitsystemet til GPS, GPS +
GLONASS, GPS + GALILEO, ULTRATRAC eller DEMO
(GPS fra). Brug af indstillingen ULTRATRAC registrerer
sporpunkter og sensordata mindre hyppigt.
WAAS: Gør det muligt for systemet at bruge WAAS/EGNOSdata (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
BIPPER: Indstiller bipperen til at lyde ved tastetoner og
meddelelser eller kun ved meddelelser.
BATTERI: Giver dig mulighed for at ændre den type AAAbatterier, du bruger.
SPROG: Indstiller sproget på enheden.
Tilpasning af din enhed
GRÆNSEFLADE: Lader dig bruge enhedens USB-port til de
fleste NMEA 0183-kompatible kortlægningsprogrammer ved
at oprette en virtuel seriel port.
EJER INFO: Giver dig mulighed for at angive ejeroplysninger,
som f.eks. dit navn, og indstille dem til visning, når enheden
tænder.
STATISK: Vindhastigheden og -retningen antages at være
konstant under hele springets varighed. Drophøjden skal
være mindst 1.000 fod.
Indstillinger for spor
På menusiden skal du vælge OPSÆT > SPOR.
OPTAGER: Aktiverer sporregistrering.
OPTAGE INTERVAL: Indstiller sporlogregistreringsmetode og hastighed. Du kan bruge funktionen DISTANCE til at angive
afstanden mellem registrerede sporpunkter. Du kan bruge
funktionen TID til at angive tiden mellem registrerede
sporpunkter. Du kan bruge funktionen AUTO til automatisk at
registrere sporpunktet baseret på det valgte
opløsningsniveau.
OPLØSNING: Angiver, hvor ofte sporpunkter registreres. En
højere opløsning registrerer punkter oftere og skaber et mere
detaljeret spor, men det fylder også sporloggen hurtigere.
FORFRA NÅR FULD: Angiver, om sporpunkter skal
overskrives, når enhedens hukommelse er fuld.
Connectede funktioner er tilgængelige for din Foretrex enhed,
når du opretter forbindelse mellem enheden og en kompatibel
smartphone med Bluetooth trådløs teknologi. Visse funktioner
kræver, at du installerer Garmin Connect™ Mobile app på den
tilsluttede smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for at få
yderligere oplysninger.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din Foretrex enhed.
Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at opdatere
enhedens software.
®
Kortindstillinger
På menusiden skal du vælge OPSÆT > KORT.
KORTRETNING: Justerer, hvordan kortet vises på siden.
Funktionen NORD OP viser nord øverst på siden. Funktionen
SPOR OP viser din aktuelle kørselsretning mod toppen af
skærmbilledet.
AUTO ZOOM: Vælger automatisk det zoomniveau, der er
optimalt til brug på kortet. Når denne indstilling er slået fra,
skal du zoome ind eller ud manuelt.
GOTO LINJE: Indstiller funktionsmåden for den markør, der
vises på kortet. PEJLING peger i retning af din destination.
KURS viser din position i forhold til den kurslinje, der fører til
destinationen.
Jumpmaster
ADVARSEL
Funktionen Jumpmaster bør kun bruges af erfarne
faldskærmsudspringere. Funktionen Jumpmaster bør ikke
anvendes som primær højdemåler ved skydiving. Hvis de
relevante oplysninger for springet ikke indtastes, kan det
medføre alvorlig personskade eller død.
Jumpmaster-funktionen følger militærets retningslinjer for
beregning af HARP (high altitude release point). Enheden
detekterer automatisk, når du er sprunget, så den kan navigere
hen til DIP (desired impact point) ved hjælp af barometeret og
det elektroniske kompas.
Springtyper
Jumpmaster-funktionen giver dig mulighed for at indstille
springtypen til en af følgende tre typer: HAHO, HALO eller
Statisk. Den valgte springtype bestemmer, hvilke yderligere
opsætningsoplysninger der kræves. For alle springtyper måles
drophøjder og åbningshøjder i fod over jorden (AGL).
HAHO: High Altitude High Opening (Stor højde Høj åbning).
Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner
faldskærmen i en stor højde. Du skal indstille en DIP og en
drophøjde på mindst 1.000 fod. Drophøjden antages at være
den samme som åbningshøjden. Fælles værdier for
drophøjde går fra 12.000 til 24.000 fod AGL.
HALO: High Altitude Low Opening (Stor højde Lav åbning).
Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner
faldskærmen i en lav højde. De påkrævede oplysninger er
den samme som for HAHO-springtypen, plus en
åbningshøjde. Åbningshøjden må ikke være større end
drophøjden. Almindelige værdier for en åbningshøjde ligger
mellem 2.000 til 6.000 fod AGL.
Connectede funktioner
Connectede funktioner
Parring af en smartphone med din enhed
For at bruge de connectede funktioner i Foretrex enheden skal
den parres direkte via Garmin Connect Mobile-appen i stedet for
fra Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Placer din kompatible smartphone inden for 10 m (33 fod) fra
din enhed.
2 På enhedens menuside skal du vælge TELEFON > PAR
TELEFON.
3 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
4 Følg vejledningen i appen for at fuldføre parringsprocessen.
Valgfrit fitnesstilbehør
Du kan bruge det valgfri fitnesstilbehør, herunder en pulsmåler
eller en kadencesensor, sammen med enheden. Dette tilbehør
bruger ANT+ trådløs teknologi til at sende data til enheden.
Før du kan bruge fitnesstilbehøret sammen med enheden, skal
du installere tilbehøret i henhold til de instruktioner, der følger
med tilbehøret.
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelse mellem ANT+
trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din
enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (30 ft) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
2 På menusiden skal du vælge TILSLUT.
3 Vælg din sensor.
4 Vælg SØG EFTER NY.
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra SØGER til TILSLUTTET.
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din
Garmin enhed
• Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.
• Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT+ tilbehøret.
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
7
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Visning af tempe data
Når du får vist tempe data for første gang, skal du udføre disse
opgaver for at tilpasse enheden og datafelterne.
1 Par tempe sensoren (Parring af ANT+ sensorer, side 7).
2 Tilpas datafelterne til visning af temperaturdata (Tilpasning af
datafelterne, side 4).
Enhedsoplysninger
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
Batteritype
To 1,5 V AAA-batterier (alkaline, NiMH eller
lithium)
Batterilevetid
48 timer
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde Fra -20 til 70° C (fra -4 til 158° F)
ANT+ 2,4 GHz ved 3 dBm nominelt
Bluetooth 2,4 GHz ved 3 dBm nominelt
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan bruge Foretrex enheden som en USB-lagerenhed ved at
slutte den til computeren med et USB-kabel.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op for at dækslet bagpå.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
4 VælgJA for at åbne lagerenhedstilstanden.
Enheden vises som et flytbart drev i Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
Du kan se enheds-id, softwareoplysninger og
lovgivningsmæssige oplysninger.
1 På menusiden skal du vælge OPSÆT > OM FORETREX.
2 Vælg .
Visning af satellitter
Siden Satellit viser din aktuelle position, satellitpositioner og
signalstyrke. Du kan finde flere oplysninger om GPS under
www.garmin.com/aboutGPS.
1 På menusiden skal du vælge GPS.
Bjælkerne repræsenterer styrken af hvert modtaget
satellitsignal (antallet af satellitter vises under hver bjælke).
Hvide bjælker angiver, at enheden indsamler data. Udfyldte
bjælker angiver, at enheden har modtaget satellitsignaler.
2 Vælg ENTER for at skifte til visning af himlen.
Positionen for de satellitter, som du modtager signaler fra,
vises.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Læs omhyggeligt instruktionerne i brugervejledningen, før du
forsøger at udskifte batteriet.
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
8
®
Tilslutning af enheden til din computer
Specifikationer
Trådløse frekvenser/
protokoller
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Tør altid enheden godt af efter rengøring eller brug, og opbevar
den på et køligt, tørt sted.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed. På Mac computere vises enheden
som en monteret disk.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
®
Enhedsoplysninger
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
Trådløs datamodtagelse
Inden du kan modtage data trådløst, skal du være højst 3 m
(10 fod) fra en kompatibel Garmin enhed.
Enheden kan modtage waypoints og ruter, når den har
forbindelse til en kompatibel Garmin enhed.
På menusiden skal du vælge TILSLUT > MODTAG
TRÅDLØST.
Når en kompatibel Garmin enhed er fundet, ændres status
fra TILSLUTTER til MODTAGER DATA. Når data er
modtaget, ændres status til OVERFØRSEL FÆRDIG.
Trådløs transmission af en rute
Inden du kan sende en rute trådløst, skal du være højst 3 m
(10 fod) fra en kompatibel Garmin enhed.
1 På menusiden skal du vælge RUTER > VIS ALLE.
2 Vælg en rute.
3 Vælg SEND.
Trådløs transmission af et waypoint
Inden du kan sende et waypoint trådløst, skal du være højst 3 m
(10 fod) fra en kompatibel Garmin enhed.
1 På menusiden skal du vælge WAYPOINTS > VIS ALLE.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg VALG > SEND.
Fejlfinding
Maksimering af batterilevetiden
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriernes levetid.
• Brug kvalitetsbatterier.
• Reducer tid til baggrundslyset slukker (Enhedsindstillinger,
side 6).
• Sluk for bipperen (Systemindstillinger, side 6).
• Sluk for kompasset, når det ikke er i brug
(Enhedsindstillinger, side 6).
Min enhed viser det forkerte sprog
Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en
fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.
1 På menusiden skal du vælge tre gange.
2 Vælg ENTER.
3 Vælg fem gange.
4 Vælg ENTER.
5 Vælg fire gange.
6 Vælg ENTER.
7 Vælg dit sprog.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med at reagere.
Dette sletter hverken dine data eller indstillinger.
Hold POWER nede i 10 sekunder.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
På menusiden skal du vælge OPSÆT > NULSTIL >
INDSÆT STANDARD > JA.
Appendiks
Datafelter
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
™
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
Fejlfinding
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
ANBF. KURS: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
BAROMETER: Det aktuelle tryk med kalibrering.
DIST.TÆLLER: En løbende beregning af den tilbagelagte
distance for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved
nulstilling af tripdata.
DREJ: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
ELEVATION: Højden over eller under havets overflade for din
aktuelle position.
GH DEST: Den påkrævede glidehældning for at stige ned fra din
aktuelle position til destinationshøjden. Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.
GLIDEHÆLDN.: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
GNS. NEDST: Nedstigningens gennemsnitlige lodrette distance.
GNS. OPST.: Stigningens gennemsnitlige lodrette distance
siden den seneste nulstilling.
GNS BEV.TID: Den gennemsnitlige hastighed under bevægelse
for den aktuelle aktivitet.
HASTIGHED: Den aktuelle rejsehastighed.
9
KADENCE: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være connected til kadencesensor (tilbehør), for
at disse data vises.
KURS: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
KURSAFVIG.: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
MA. TMP: Den maksimale registrerede temperatur i de sidste
24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
MAKS. HØJ.: Den største højde, der er nået siden den seneste
nulstilling.
MAKS. NEDS: Den maksimale nedstigningshastighed i fod pr.
minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.
MAKS. OPST: Den maksimale stigningshastighed i fod pr. minut
eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.
MAKS FART: Den højeste hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.
MI. TMP: Den mindste registrerede temperatur i de sidste
24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
MIN. HØJDE: Den laveste højde, der er nået siden den seneste
nulstilling.
NÆSTE DEST.: Det næste punkt på ruten. Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.
NÆSTE DIST: Den resterende distance til det næste waypoint
på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
NÆSTE ETA: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når
det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved
waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
NÆSTE ETE: Den forventede resterende tid, indtil du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
OMG. TRYK: Det ukalibrerede omgivende tryk.
PEJLING: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
PULS: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
connected til en kompatibel pulsmåler.
RETNING: Den retning, du bevæger dig i.
SLUT DEST.: Det sidste punkt på ruten eller banen.
SLUT DISTANCE: Den resterende distance til den endelige
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
SLUT ETA: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den
endelige destination (justeret efter den lokale tid på
destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
SLUT ETE: Den anslåede resterende tid, inden du når den
sidste destination. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
SOLNEDGANG: Tidspunktet for solnedgang på din GPSposition.
SOLOPGANG: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
TEMPERATUR: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren. Enheden skal være tilsluttet en tempe
sensor, for at disse data vises.
TID: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og dine
tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
TID I BEVÆG.: Den samlede bevægelsestid for den aktuelle
aktivitet.
10
TID STOPPET: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
TID TOTAL: En løbende beregning af den tid, du har bevæget
dig og ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
TOTAL FART: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
aktivitet, inklusive både bevægelse og standsning.
TOT NEDST.: Den samlede højdenedstigning under aktiviteten
og siden den seneste nulstilling.
TOT OPST.: Den samlede højdestigning under aktiviteten eller
siden den seneste nulstilling.
TRIPTÆLLER: En løbende beregning af den tilbagelagte
distance siden den sidste nulstilling.
VERTIKAL FART: Stignings- eller nedstigningshastigheden
over tid.
VMG: Den hastighed, som du bevæger dig fremad med ind i
vinden.
VSPD DEST: Stignings- eller nedstigningshastigheden til en
forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
Applied Ballistics Stikordsliste over
begreber
BEMÆRK: Funktionen Applied Ballistics er kun tilgængelig på
Foretrex 701 enheden.
FELTER TIL AFFYRINGSLØSNINGER
DOF: Skudretningen, med nord i 0 grader og øst i 90 grader.
Indtastningsfelt.
TIP: Du kan bruge kompasset til at indstille denne værdi ved
at pege det øverste af enheden i skuddets retning. Den
aktuelle kompasværdi vises i DOF feltet. Du kan vælge
ENTER for at bruge denne værdi. Du kan manuelt indtaste
en værdi ved at vælge eller .
BEMÆRK: DOF bruges kun til beregning af corioliskraften.
Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter
væk, er dette felt valgfrit.
ELEVATION: Den lodrette del af sigteløsningen vist i
milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).
RNG: Afstanden til målet, vist i meter eller fod. Indtastningsfelt.
W 1/2: Vindhastighed 1, vindhastighed 2 og vindretning. Hvis
vindretningen f.eks. er DIR 9:00, blæser vinden fra venstre
mod højre set fra skyttens retning. Indtastningsfelt.
BEMÆRK: Feltet Vindhastighed 2 er valgfrit. Brug af både
vindhastighed 1 og vindhastighed 2 er ikke en effektiv
metode til at tage højde for forskellige vindhastigheder ved
forskellige afstande mellem dig selv og målet. Brug af disse
felter er en metode til at indkredse (isolere) vindværdierne og
beregne løsningens minimum- og maksimumværdier for
afdrift.
WINDAGE 1: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på
vindhastighed 1 og vindretning og vist i milliradianer (mil)
eller vinkelminut (MOA).
WINDAGE 2: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på
vindhastighed 2 og vindretning og vist i milliradianer (mil)
eller vinkelminut (MOA).
Yderligere udlæsningsfelter
AERO JUMP: Den del af højdeløsningen, der skyldes
aerodynamisk hop. Aerodynamisk hop er en kugles vandrette
afvigelse forårsaget af sidevind. Hvis der ikke er en
sidevindskomponent eller vindværdi, er værdien nul.
COS INCL: Cosinus af hældningsvinklen i forhold til målet.
DROP: Det samlede fald, som kuglen udsættes for flyveruten,
vist i tommer.
H COR EFFECT: Den vandrette corioliskraft. Den vandrette
corioliskraft er den del af afdriftsløsningen, der skyldes
Appendiks
corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom
virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang
afstand.
LEAD: Den vandrette korrektionsværdi, der kræves for at
ramme et mål, der bevæger sig mod venstre eller højre ved
en given hastighed.
TIP: Når du indtaster målets hastighed, angiver enheden en
faktor for den nødvendige afdrift i den samlede afdriftsværdi
på Applied Ballistics siden.
MAX ORD: Den maksimale højde over jorden. Den maksimale
højde over jorden er den maksimale højde over løbets akse,
som en kugle når langs dens flyvebane.
MAX ORD RNG: Den rækkevidde, som kuglen når ved dens
maksimale højde over jorden.
REM ENERGY: Kuglens resterende energi ved målanslaget,
vist i newtonmeter (n m) eller joule (J).
SPIN DRIFT: Den del af afdriftsløsningen, der skyldes den
rotationsbestemte afdrift (gyroskopisk afdrift). På den
nordlige halvkugle vil en kugle, der skydes ud af et løb med
højresnoet gevind, altid afvige en anelse mod højre, mens
den flyver afsted.
TOF: Flyvetiden, som angiver den tid, der kræves for en kugle at
nå sit mål på en given afstand.
V COR EFFECT: Den lodrette corioliskraft. Den lodrette
corioliskraft er den del af højdeløsningen, der skyldes
corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom
virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang
afstand.
VEL MACH: Kuglens anslåede hastighed, når den rammer
målet, vist som en faktor i mach-hastighed.
VELOCITY: Kuglens anslåede hastighed, når den rammer
målet.
Miljøfelter
AMB/STN PRESSURE: Det omgivende tryk (station). Det
omgivende tryk justeres ikke, så det udgør trykket ved
havoverfladen (barometrisk). Det omgivende tryk er
obligatorisk for den ballistiske affyringsløsning.
Indtastningsfelt.
TIP: Du kan indtaste værdien manuelt, eller du kan vælge
funktionen USE CURRENT PRESSURE for at anvende
trykværdien fra enhedens indbyggede sensor.
HUMIDITY: Den procentvise fugt i luften. Indtastningsfelt.
LATITUDE: Den vandrette position på jordens overflade.
Negative værdier er under ækvator. Positive værdier er over
ækvator. Værdien bruges til at beregne den lodrette og
vandrette coriolisafdrift. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan vælge funktionen USE CURRENT POSITION for
at bruge enhedens GPS-koordinater.
BEMÆRK: LATITUDE bruges kun til beregning af
corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end
1.000 meter væk, er dette felt valgfrit.
TEMPERATURE: Temperaturen ved din aktuelle position.
Indtastningsfelt.
TIP: Du kan indtaste temperaturaflæsningen manuelt fra en
tilsluttet tempe sensor eller en anden temperaturkilde. Dette
felt opdateres ikke automatisk, når enheden sluttes til en
tempe sensor.
WIND DIRECTION: Den retning, hvorfra vinden kommer. En
DIR 9:00 vind blæser f.eks. fra venstre mod højre.
Indtastningsfelt.
WIND SPEED 1: Den vindhastighed, der bruges i
affyringsløsningen. Indtastningsfelt.
WIND SPEED 2: En valgfri, ekstra vindhastighed, der bruges i
affyringsløsningen. Indtastningsfelt.
Appendiks
TIP: Du kan bruge to vindhastigheder til at beregne en
afdriftsløsning, der indeholder en høj og lav værdi. Den
faktiske afdrift, der skal gælde for skuddet, skal ligge inden
for denne afstand.
Målfelter
DIRECTION OF FIRE: Skudretningen, med nord i 0 grader og
øst i 90 grader. Indtastningsfelt.
BEMÆRK: DIRECTION OF FIRE bruges kun til beregning af
corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end
1.000 meter væk, er dette felt valgfrit.
INCLINATION: Skuddets hældningsvinkel. En negativ værdi
angiver et skud ned ad bakke. En positiv værdi angiver et
skud op ad bakke. Affyringsløsningen ganger den lodrette del
af løsningen med cosinus af hældningsvinklen for at beregne
den justerede løsning for et skud opad ad bakke eller ned ad
bakke. Indtastningsfelt.
RANGE: Afstanden til målet, vist i meter eller fod.
Indtastningsfelt.
SPEED: Et bevægeligt måls hastighed, vist i miles i timen (mph)
eller kilometer i timen (km/h). En negativ værdi angiver et
mål, der bevæger sig mod venstre. En positiv værdi angiver
et mål, der bevæger sig mod højre. Indtastningsfelt.
Profilfelter, kugleegenskaber
BALLISTIC COEFFICIENT: Producentens ballistiske koefficient
for din kugle. Indtastningsfelt.
TIP: Når du bruger en af de Applied Ballistics tilpassede
trækkurver, viser den ballistiske koefficient en værdi på
1,000.
BULLET DIAMETER: Kuglediameteren målt i tommer.
Indtastningsfelt.
BEMÆRK: Kuglens diameter kan variere i forhold til
omkredsens fællesbetegnelse. En 300 Win Mag er
f.eks. .308 tommer i diameter.
BULLET LENGTH: Kuglens længde målt i tommer.
Indtastningsfelt.
BULLET WEIGHT: Kuglens vægt målt i korn. Indtastningsfelt.
DRAG CURVE: Den brugerdefinerede Applied Ballistics
trækkurve, eller G1- eller G7-standardmodeller for projektiler.
Indtastningsfelt.
BEMÆRK: De fleste langtrækkende riffelkugler ligger tættere
på G7-standarden.
Profilfelter, geværegenskaber
HORIZONTAL SIGHT SCALE FACTOR: En lineær
multiplikator, som tager højde for den vandrette skalering.
Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske
løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et
bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men
anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.
MUZZLE VELOCITY: Kuglens hastighed, når den forlader
løbets munding. Indtastningsfelt.
BEMÆRK: Dette felt er obligatorisk for præcise beregninger
af affyringsløsningen. Hvis du kalibrerer
mundingshastigheden, kan dette felt opdateres automatisk
for at opnå en mere præcis affyringsløsning.
OUTPUT UNITS: Udlæsningsmåleenheder. En milliradian (mil)
er 3,438 tommer pr. 100 meter. Et vinkelminut (MOA) er
1,047 tommer pr. 100 meter.
SIGHT HEIGHT: Afstanden fra riffelløbets midterakse til
kikkertsigtets midterakse. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan nemt bestemme denne værdi ved at måle fra
toppen af bolten til midten af afdriftstårnet og lægge
halvdelen af boltens diameter til.
TWIST RATE: Den afstand, det tager for løbets riffelgang at
foretage en fuld omdrejning. Riffelsnoningen oplyses ofte af
gevær- eller løbsproducenten. Indtastningsfelt.
11
VERTICAL SIGHT SCALE FACTOR: En lineær multiplikator,
som tager højde for den lodrette skalering. Ikke alle
riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver
en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert.
Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er
sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.
ZERO HEIGHT: En valgfri ændring, der påvirker højden ved
nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en
lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du
f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1
tomme højere end forventet, er din ZERO HEIGHT 1 tomme.
Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer
lyddæmperen. Indtastningsfelt.
ZERO OFFSET: En valgfri ændring, der påvirker afdriften ved
nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en
lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du
f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1
tomme til venstre for det forventede anslag, er din ZERO
OFFSET -1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når
du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.
ZERO RANGE: Den afstand, hvor riflen blev nulstillet.
Indtastningsfelt.
Profilfelter, geværegenskaber, kalibrering af
mundingshastighed
ENTER RANGE: Afstanden fra mundingen til målet.
Indtastningsfelt.
TIP: Du skal indtaste en værdi så tæt som muligt på den
afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Dette er afstanden,
hvor kuglen sænker hastigheden til Mach 1,2 og begynder at
gå ind i det transoniske område.
ENTER TRUE DROP: Den faktiske afstand, som kuglen falder,
mens den flyver mod målet, vist i milliradianer (mil) eller
vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.
Profilfelter, geværegenskaber, kalibrering af faldskalafaktor
ENTER RANGE: Den afstand, hvorfra du skyder.
Indtastningsfelt.
TIP: Denne afstand skal ligge inden for 90 % af den
anbefalede afstand, der foreslås i affyringsløsningen.
Værdier, der er mindre end 80 % af den anbefalede afstand,
giver ikke en gyldig justering.
ENTER TRUE DROP: Den faktiske afstand, som kuglen falder,
når den affyres i en bestemt afstand, vist i milliradianer (mil)
eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.
12
Appendiks
Indeks
A
almanak
jagt- og fiskeritider 3
tidspunkter for solopgang og solnedgang 3
ANT+ sensorer, parre 7
B
baggrundslys 1, 4
ballistik 2
barometer 4
batteri 8
installere 1
maksimere 4, 9
opbevaring 1
Bluetooth teknologi 7
brugerdata, slette 8
C
computer, tilslutte 8
D
data, overføre 8
datafelter 4, 5
dele data 9
E
enheds-ID 8
F
fejlfinding 9
filer, overføre 8
G
Garmin Connect 7
Garmin Express 9
opdatering af software 9
GPS 1
indstillinger 6
siden satellit 8
signal 9
H
hovedmenu 1
højde 1, 4
højdemåler 4
håndledsrem 1
I
positioner
gemme 2
redigere 2, 3
R
rejseoplysninger 1, 4
rengøre enhed 8
rengøring af enheden 8
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 3
navigering 3
oprette 3
slette 3
S
satellitsignaler 9
opfange 1
siden satellit 8
slette, alle brugerdata 8
smartphone
parre 7
programmer 7
software
licens 8
opdatere 9
version 8
specifikationer 8
spor 3, 4
indstillinger 7
navigering 3
redigere 4
slette 4
T
taster 1, 8
tempe 8
temperatur 8
tidspunkter for solopgang og solnedgang 3
tilbehør 7
tilpasning af enheden 4
timer 6
nedtælling 2
toner 2
TracBack 3
tripcomputer 4
træning 7
tænd/sluk-knap 1
U
ikoner 2
indstillinger 2, 4–7, 9
USB
frakoble 9
stik 1
J
V
jagt- og fiskeritider 3
jumpmaster 7
K
kalender 3
kalibrere, højdemåler 4
kompas 1, 2, 4
kalibrere 4
kort 1, 2
indstillinger 4, 7
M
vandtæthed 8
VIRB fjernbetjening 2
W
waypoints 2, 3
gemme 2
navigering 3
projicering 3
redigere 2, 3
slette 3
WAAS 6
måling af afstand 3
N
navigation, stoppe 3
nedtællingstimer 2
nulstille, enhed 9
nulstilling af enheden 9
O
opbevare data 8
overføre, filer 9
P
parre
ANT+ sensorer 7
smartphone 7
Indeks
13
support.garmin.com
Januar 2018
190-02239-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising