Garmin | Foretrex® 601 | Operating instructions | Garmin Foretrex® 601 Návod k obsluze

Garmin Foretrex® 601 Návod k obsluze
Foretrex® 601/701 Ballistic Edition
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Foretrex , TracBack a VIRB jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Garmin Connect™, Garmin Express™ QuickFit™ a tempe™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
Applied Ballistics Applied Ballistics Elite a Applied Ballistics Elite jsou ochranné známky společnosti Applied Ballistics, LLC. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc,
registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá
licenci. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Instalace baterií .......................................................................... 1
Dlouhodobé skladování ......................................................... 1
Připojení šňůrky na zápěstí ........................................................ 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Zapnutí zařízení ..................................................................... 1
Vyhledání satelitních signálů ................................................. 1
Používání podsvícení ............................................................. 1
Hlavní stránky ............................................................................. 1
Ikony stavu ............................................................................. 2
Stránka Mapa ......................................................................... 2
Informace o kompasu ............................................................ 2
Applied Ballistics .................................................................... 2
Použití odpočítávače času .......................................................... 2
Dálkové ovládání VIRB® ............................................................ 2
Ovládání akční kamery VIRB ................................................. 2
Trasové body, trasy a prošlé trasy............................... 2
Trasové body .............................................................................. 2
Vytvoření trasového bodu ...................................................... 3
Navigace k trasovému bodu .................................................. 3
Měření vzdálenosti mezi dvěma trasovými body ................... 3
Úprava trasového bodu .......................................................... 3
Projekce trasového bodu ....................................................... 3
Odstranění trasového bodu ................................................... 3
Odstranění všech trasových bodů ......................................... 3
Zobrazení astronomických dat a almanachů ......................... 3
Zobrazení nejbližších trasových bodů ................................... 3
Trasy ........................................................................................... 3
Vytváření trasy a navigace po ní ............................................ 3
Zobrazení uložených tras ....................................................... 3
Odstranění všech tras ............................................................ 3
Prošlé trasy ................................................................................. 3
Záznam prošlé trasy .............................................................. 3
Navigace uloženou prošlou trasou ........................................ 4
Použití posunutí a funkce TracBack® .................................... 4
Zobrazení podrobností prošlé trasy ....................................... 4
Úprava názvu prošlé trasy ..................................................... 4
Vymazání aktivní prošlé trasy ................................................ 4
Odstranění prošlé trasy .......................................................... 4
Odstranění všech prošlých tras ............................................. 4
Vymazání údajů v tabulce faktoru poklesu střely ................... 6
Úprava údajů v tabulce úsťové rychlosti a teploty ................. 6
Smazání údajů v tabulce úsťové rychlosti a teploty ............... 6
Odstranění profilu .................................................................. 6
Možnosti stránky menu ............................................................... 6
Nastavení zařízení ................................................................. 6
Jumpmaster ........................................................................... 7
Online funkce.................................................................. 7
Spárování zařízení se smartphonem .......................................... 7
Volitelné příslušenství typu fitness.............................. 8
Párování snímačů ANT+ ............................................................ 8
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin ........................................................................................ 8
tempe .......................................................................................... 8
Zobrazování dat tempe .......................................................... 8
Informace o zařízení....................................................... 8
Technické údaje .......................................................................... 8
Zobrazení informací o zařízení ................................................... 8
Zobrazení družic ......................................................................... 8
Péče o zařízení ........................................................................... 8
Čištění zařízení ...................................................................... 8
Správa dat .................................................................................. 8
Připojení zařízení k počítači ................................................... 9
Přenos souborů do zařízení ................................................... 9
Odstranění souborů ............................................................... 9
Odpojení kabelu USB ............................................................ 9
Bezdrátový příjem dat ............................................................ 9
Bezdrátové odeslání trasy ..................................................... 9
Bezdrátové odeslání trasových bodů ..................................... 9
Odstranění problémů..................................................... 9
Aktualizace produktů .................................................................. 9
Nastavení Garmin Express .................................................... 9
Zlepšení příjmu satelitů GPS ...................................................... 9
Maximalizace výdrže baterie ...................................................... 9
Zařízení používá nesprávný jazyk. ........................................... 10
Resetování zařízení .................................................................. 10
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení .......................... 10
Dodatek ......................................................................... 10
Datová pole ............................................................................... 10
Glosář termínů Applied Ballistics .............................................. 11
Rejstřík .......................................................................... 13
Přizpůsobení zařízení..................................................... 4
Úprava prodlevy odsvícení ......................................................... 4
Možnosti mapy ............................................................................ 4
Nastavení detailu mapy ......................................................... 4
Možnosti kompasu ...................................................................... 4
Kalibrace kompasu ................................................................ 4
Přizpůsobení datových polí .................................................... 4
Možnosti nadmořské výšky ......................................................... 4
Kalibrace barometrického výškoměru .................................... 4
Možnosti trasového počítače ...................................................... 5
Vynulování trasového počítače .............................................. 5
Volby Applied Ballistics ............................................................... 5
Přizpůsobení polí karty dostřelu ............................................. 5
Úprava přírůstku rozsahu ....................................................... 5
Nastavení základního dostřelu .............................................. 5
Úprava karty s cíli .................................................................. 5
Změna cíle ............................................................................. 5
Úprava názvu cíle .................................................................. 5
Volba jiného profilu ................................................................ 5
Přidání profilu ......................................................................... 5
Úprava vlastností střely .......................................................... 5
Úprava vlastností zbraně ....................................................... 6
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
4 V případě potřeby připojte ke šňůrce na zápěstí prodlužovací
šňůrku.
Tlačítka
Přehled zařízení
Podržte tlačítko, chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout,
POWER přepnout do režimu nočního vidění nebo do režimu hodinek.
Stisknutím zapnete a vypnete podsvícení.
À
À
Á
Kroužek krytu přihrádky na baterie
Port micro-USB (pod krytem baterie)
Instalace baterií
Lze použít baterie alkalické, NiMH nebo lithiové baterie typu
AAA. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií NiMH
nebo lithiových baterií.
1 Uvolněte látkový pás kryjící kryt baterie.
2 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a tahem
otevřete kryt baterie.
3 Vložte dvě baterie typu AAA a dbejte na správnou polaritu.
Á
PAGE
GOTO
Stisknutím můžete procházet postupně hlavní stránky.
Výběrem se vraťte z menu nebo volby do předchozího
zobrazení.
Přidržením navigujte k trasovému bodu.
Stisknutím zobrazíte menu pro aktuální stránku.
ENTER Stisknutím a podržením označíte trasový bod.
MARK
Â
Ã
Stisknutím můžete procházet menu a stránky.
Stisknutím přiblížíte a oddálíte stránku mapy.
Zapnutí zařízení
Podržte tlačítko POWER.
Při prvním zapnutí zařízení vyberte jazyk.
Vyhledání satelitních signálů
POZNÁMKA: Zkontrolujte, že se na těsnění ani v přihrádce
na baterie nenacházejí žádné nečistoty.
4 Zavřete kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve směru
hodinových ručiček.
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete používat zařízení po několik měsíců, vyjměte
z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených
dat.
Připojení šňůrky na zápěstí
1 Zasuňte šňůrku za kolík À nahoře na zařízení.
Před použitím funkcí navigačního systému GPS je nutné
vyhledat satelitní signály.
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro
vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika
faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste
naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na
nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při
prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání
družicových signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.
označuje, že byl lokalizován systém GPS.
3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru,
dál od vysokých budov a stromů.
Používání podsvícení
1 Stiskněte tlačítko POWER.
Podsvícení zůstává zapnuté po dobu 30 sekund.
2 Chcete-li podsvícení vypnout, vyberte možnost POWER.
Hlavní stránky
2 Protáhněte celou délku šňůrky až ke konci.
3 Zasuňte šňůrku za kolík Á v dolní části zařízení.
Úvod
Můžete vybrat možnost PAGE, chcete-li procházet hlavní
stránky. Můžete vybrat možnost ENTER, chcete-li otevřít menu
nastavení pro každou stránku. Můžete vybrat ikonu nebo ,
chcete-li procházet menu a stránky nebo zvětšovat či
zmenšovat zobrazení.
Stránka Mapa: Stránky mapy ukazuje vaši polohu a směřování
na mapě (Stránka Mapa, strana 2).
Ikona pozice se během cestování přesouvá a zanechává
záznam prošlé trasy (stezku). Na mapě se také zobrazí
názvy a symboly trasových bodů. Zařízení během vašeho
pohybu automaticky otáčí mapu, takže se trasové body
zobrazují vždy nad vaší polohou.
1
stránka Kompas: Stránka kompasu slouží pro navigaci k cíli
pomocí zobrazení kompasu a ukazatele směru.
Během navigace zobrazuje stránka kompasu název polohy,
vzdálenost k cíli, cestovní rychlost a také směrovou šipku
v kolečku kompasu. Při navigaci můžete následovat šipku.
Stránka nadmořské výšky: Na stránce nadmořské výšky se
zobrazuje, v jaké nadmořské výšce právě jste.
Trasový počítač: Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální
rychlost, průměrnou rychlost, maximální rychlost, počítač
kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické údaje.
Stránka menu: Menu obsahuje nastavení trasových bodů,
prošlých tras a tras a další možnosti nastavení.
Na stránce menu se také v horní části obrazovky zobrazuje
aktuální čas a datum.
Stránka Applied Ballistics : Tato funkce nabízí přizpůsobená
řešení zaměření střelby při střelbě na dlouhou vzdálenost
(Applied Ballistics, strana 2).
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení
Foretrex 701.
®
Ikony stavu
Stavové ikony se zobrazují na hlavních stránkách. Blikající ikona
signalizuje, že zařízení vyhledává signál. Pokud bude ikona
svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je
připojen.
Stav GPS
Úroveň nabití baterie
Stav snímače srdečního tepu
Stav snímače rychlosti a kadence
Použití odpočítávače času
Než spustíte časovač odpočítávání, musíte aktivovat stránku
časovače (Nastavení zařízení, strana 6) a nastavit předvolby
časovače (Nastavení časovače, strana 7).
1 Na stránce časovače spustíte výběrem možnost ENTER
časovač odpočítávání.
POZNÁMKA: Časový interval změníte výběrem ikony
nebo .
2 Stisknutím možnosti ENTER zastavíte časovač odpočítávání.
POZNÁMKA: Jakmile čas dosáhne hodnoty 00:00, můžete
vybrat možnost ENTER a použít časovač jako stopky a
spustit měření času.
3 V případě potřeby výběrem možnosti vynulujte časovač
odpočítávání na původní časový interval.
Dálkové ovládání VIRB
Stav Bluetooth
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
®
Zobrazuje vaši polohu na mapě.
Zobrazuje směr vaší jízdy.
Zobrazuje záznam vaší prošlé trasy.
Informace o kompasu
Elektronický kompas je podobný magnetickému kompasu,
pokud jste v klidu nebo při chůzi. Pokud udržujete vyšší rychlost,
například při cestě autem, kompas používá pro určení vašeho
směru signály GPS.
POZNÁMKA: Když provádíte navigaci, držte kompas
vodorovně, aby byla zajištěna maximální přesnost.
Applied Ballistics
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení
Foretrex 701.
Funkce Applied Ballistics nabízí přizpůsobená řešení zaměření
střelby při střelbě na dlouhou vzdálenost podle vlastností vaší
pušky, ráže střely a různých podmínek prostředí. Můžete zadat
parametry včetně větru, teploty, vlhkosti, dostřelu a směru palby.
Tato funkce poskytuje informace, které potřebujete ke střelbě
dalekonosných projektilů, včetně posunu náměru, stranového
nastavení, rychlosti a doby letu. Zahrnuje také vlastní modely
2
Rychlá úprava podmínek střelby
Máte možnost upravit dostřel, směr palby a informace o větru.
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
QUICK EDIT.
TIP: Pomocí ikony nebo můžete upravovat jednotlivé
hodnoty. Výběrem možnosti ENTER přejdete na další pole.
2 Podívejte se přímo na vítr, abyste přesně nastavili možnost
DOF a směr větru.
3 Nastavte možnost DOF podle skutečného směru palby
(buďto manuálně nebo kompasem).
4 Nastavte směr větru na hodnotu DIR 12:00.
5 Výběrem možnosti PAGE nastavení uložte.
Stav snímače tempe™
Stránka Mapa
À
Á
Â
křivky odporu pro váš typ střely. Více informací o této funkci
najdete na stránce appliedballisticsllc.com.
®
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB.
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na stránce menu v zařízení Foretrex vyberte možnost
PRIPOJIT > STRÁNKA DÁLK. OVL. VIRB > ZAP a aktivujte
tak stránku dálkového ovládání.
3 Výběrem možnosti PAGE přejděte na stránku dálkového
ovládání.
4 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li pořídit snímek, vyberte možnost POŘÍDIT
SNÍMEK.
• Chcete-li nahrávat video, vyberte možnost SPUSTIT
ZÁZNAM.
Na obrazovce zařízení Foretrex se objeví počítadlo videa.
• Chcete-li nahrávání videa ukončit, vyberte možnost
UKONČIT ZÁZNAM.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o
poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Můžete přidat soubor .gpx obsahující trasové body – tento
soubor vložte do složky GPX (Přenos souborů do zařízení,
strana 9).
Odstranění všech trasových bodů
Vytvoření trasového bodu
Zobrazení astronomických dat a almanachů
Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.
1 Přidržte tlačítko MARK.
2 Je-li třeba, vyberte ikonu nebo a změňte symbol,
nadmořskou výšku, zeměpisnou délku nebo šířku.
3 Zvolte možnost OK?.
Navigace k trasovému bodu
1 Přidržte tlačítko GOTO.
2 Vyberte trasový bod.
Zastavení navigace
Na stránce mapy nebo kompasu vyberte možnost ENTER >
ZASTAV NAVIGACI.
Měření vzdálenosti mezi dvěma trasovými body
Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma polohami.
1 Na stránce mapy vyberte možnost ENTER > MERENI
VZDALENOSTI.
2 Stiskněte tlačítko Z: a zvolte počáteční trasový bod.
3 Stiskněte tlačítko K: a vyberte koncový trasový bod.
4 Vyberte možnost OCEKAVANA RYCHLOST:.
5 Výběrem možnosti ENTER vyberte číslici.
6 Pomocí ikony nebo upravte rychlost.
7 Zvolte možnost OK?.
Zobrazí se celková vzdálenost mezi dvěma trasovými body a
odhadovaný čas cesty.
Úprava trasového bodu
1 Ze stránky menu vyberte možnost TRASOVE BODY >
2
3
4
5
ZOBRAZ VSE.
Vyberte trasový bod.
Výběrem ikony nebo procházejte symboly, nadmořskou
výškou, zeměpisnou šířkou a délkou.
Výběrem možnosti ENTER upravte symbol, nadmořskou
výšku, zeměpisnou délku nebo šířku.
Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit symbol, vyberte ze seznamu seznam
trasového bodu.
• Chcete-li změnit nadmořskou výšku, zeměpisnou délku
nebo šířku, postupujte podle pokynů na obrazovce.
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit nový trasový bod projekcí vzdálenosti a směru
k cíli ze stávajícího trasového bodu do nové polohy.
1 Ze stránky menu vyberte možnost TRASOVE BODY >
ZOBRAZ VSE.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost VOLBY > PROJEKTOVAT.
4 Zadejte vzdálenost.
5 Zadejte směr.
6 Zvolte možnost OK?.
Odstranění trasového bodu
1 Ze stránky menu vyberte možnost TRASOVE BODY >
ZOBRAZ VSE.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost ODSTRANIT > ANO.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Na stránce menu vyberte možnost NASTAVENI >
VYMAZANI > SMAZAT VŠ. TR. BODY > ANO.
Můžete si zobrazit informace z denního almanachu pro Slunce
a Měsíc a lov a rybolov.
1 Ze stránky menu vyberte možnost TRASOVE BODY >
ZOBRAZ VSE.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte položku VOLBY.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit nejlepší předpokládaná data a časy pro
lov a rybolov ve své aktuální poloze, vyberte možnost
LOV/RYBY.
• Chcete-li zobrazit východ slunce, západ slunce, východ
nebo západ měsíce a měsíční fázi pro konkrétní datum,
vyberte možnost SLUNCE/MESIC.
5 Jestliže chcete zobrazit jiný den, vyberte možnost ENTER.
Zobrazení nejbližších trasových bodů
Můžete si zobrazit seznam trasových bodů, které jsou nejblíž
vaší aktuální poloze.
Na stránce menu zvolte možnost TRASOVE BODY >
NEJBLIZSI.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytváření trasy a navigace po ní
1 Na stránce menu vyberte možnost TRASY > VYTVOR
NOVOU.
2 Výběrem možnosti ENTER zobrazíte seznam uložených
3
4
5
6
trasových bodů.
Vyberte trasový bod, který chcete přidat do trasy.
Opakujte kroky 2 a 3, dokud nebude trasa dokončena.
Zvolte možnost NAVIGUJ.
Vyberte počáteční bod pro navigaci trasy.
Zobrazí se informace o navigaci.
Zobrazení uložených tras
1 Na stránce menu vyberte možnost TRASY > ZOBRAZ VSE.
2 Vyberte trasu.
Odstranění všech tras
Na stránce menu vyberte možnost TRASY > VYMAZAT VSE
> ANO.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.
Záznam prošlé trasy
Zařízení pořizuje během vašeho pohybu záznam prošlé trasy
automaticky. Máte možnost si prošlé trasy uložit a navigovat po
nich příště.
1 Na stránce menu vyberte možnost PROSLE TRASY > ULOZ
PROSLOU TRASU.
2 Pomocí ikony nebo nastavte výchozí bod.
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
4 Pomocí ikony nebo nastavte koncový bod.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
3
6 V případě potřeby vyberte možnost ENTER a upravte název
prošlé trasy.
Navigace uloženou prošlou trasou
1 Na stránce menu vyberte možnost PROSLE TRASY >
SEZNAM ULOZENYCH.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost NAVIGUJ.
Použití posunutí a funkce TracBack
®
Při navigaci můžete použít funkci TracBack a navigovat zpět na
začátek aktivity. To může být užitečné například při hledání
cesty zpět do kempu nebo začátku stezky.
1 Na stránce menu vyberte možnost PROSLE TRASY >
PROCHAZET TRASU.
2 Chcete-li posunout záznam prošlé trasy, vyberte ikonu
nebo .
3 Chcete-li zobrazit další možnosti, vyberte možnost ENTER.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li začít navigovat po aktuální trase, vyberte
možnost NAVIGUJ.
• Chcete-li označit trasový bod, vyberte možnost ZAZNAM.
• Chcete-li přiblížit nebo oddálit mapu, vyberte možnost
ZMENA VELIKOSTI a vyberte ikonu nebo .
• Chcete-li navigovat zpět ke své aktivitě, vyberte možnost
TRACBACK.
Zobrazení podrobností prošlé trasy
1 Na stránce menu vyberte možnost PROSLE TRASY >
SEZNAM ULOZENYCH.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit prošlou trasu na mapě, vyberte možnost
UKAZ MAPU:.
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky, vyberte možnost
NADMOŘSKÁ VÝŠKA.
Úprava názvu prošlé trasy
1 Na stránce menu vyberte možnost PROSLE TRASY >
SEZNAM ULOZENYCH.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost PREJMENUJ.
Vymazání aktivní prošlé trasy
Na stránce menu vyberte možnost PROSLE TRASY >
SMAZ. PR.TRASU > ANO.
Odstranění prošlé trasy
1 Na stránce menu vyberte možnost PROSLE TRASY >
SEZNAM ULOZENYCH.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost ODSTRANIT > ANO.
Odstranění všech prošlých tras
Na stránce menu vyberte možnost PROSLE TRASY >
VYMAZ ULOZENE > ANO.
Přizpůsobení zařízení
Úprava prodlevy odsvícení
Snížením prodlevy podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže
baterie.
1 Na stránce menu vyberte možnost NASTAVENI > DISPLEJ
> CAS PODSVICENI.
Pomocí
ikony nebo upravte dobu, po jejímž uplynutí se
2
podsvícení vypne.
4
Možnosti mapy
Na stránce mapy stiskněte tlačítko ENTER.
PROHL. PR. TRASU: Umožňuje pomocí ikon nebo
k posunout záznam prošlé trasy a zobrazit další možnosti
(Použití posunutí a funkce TracBack , strana 4).
SMAZAT PROSLOU TRASU: Slouží k odstranění záznamu
prošlé trasy.
MERENI VZDALENOSTI: Umožňuje měřit vzdálenost mezi
dvěma trasovými body (Měření vzdálenosti mezi dvěma
trasovými body, strana 3).
DETAIL MAPY: Nastavuje předvolby mapy (Nastavení detailu
mapy, strana 4).
SKRÝT INFO O STAVU: Umožňuje zobrazit a skrýt stavové
ikony na stránce mapy, třeba úroveň baterie a stav GPS.
®
Nastavení detailu mapy
Na stránce mapy vyberte možnost ENTER > DETAIL MAPY.
ORIENTACE MAPY: Slouží k nastavení způsobu zobrazení
mapy na stránce. Výběrem možnosti K SEVERU zobrazíte u
horního okraje obrazovky sever. Výběrem možnosti VPRED
zobrazíte u horního okraje obrazovky aktuální směr trasy.
AKTIVNÍ PROŠLÁ TRASA: Skryje nebo zobrazí aktivní prošlou
trasu na mapě.
TRASOVE BODY: Zobrazí nebo skryje trasové body na mapě.
Možnosti kompasu
Na stránce kompasu stiskněte tlačítko ENTER.
KALIBRACE KOMPASU: Kalibruje elektronický kompas
(Kalibrace kompasu, strana 4).
ZMENA POLI: Umožňuje přizpůsobit datová pole na stránce
kompasu (Přizpůsobení datových polí, strana 4).
Kalibrace kompasu
Zařízení je vybaveno tříosým elektronickým kompasem.
Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé
vzdálenosti, změnách teploty nebo výměně baterií.
1 Na stránce kompasu vyberte možnost ENTER >
KALIBRACE KOMPASU > SPUSTIT.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přizpůsobení datových polí
Můžete přizpůsobit datová pole zobrazující se na kompasu,
trasovém počítači a stránkách zařízení Applied Ballistics.
TIP: Možná bude nutné změnit datová pole, abyste mohli
zobrazit data připojeného snímače, třeba hodnoty ze snímače
srdečního tepu nebo snímače tempe.
1 Vyberte stránku s datovými poli.
2 Zvolte možnost ENTER > ZMENA POLI.
3 Vyberte datové pole, které chcete nahradit.
4 Vyberte nové datové pole.
Možnosti nadmořské výšky
Na stránce nadmořské výšky stiskněte tlačítko ENTER.
VYKRESLIT V CASE: Umožňuje zobrazit změny nadmořské
výšky v průběhu času.
VYKR. NA VZDAL.: Umožňuje zobrazit změny nadmořské
výšky podle vzdálenosti.
VYSKA – ZVETSENI: Nastavuje stupnici nadmořské výšky.
ZOBRAZENI BODU: Aktivuje datové body na stránce
nadmořské výšky.
Kalibrace barometrického výškoměru
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný
atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr
ručně.
Přizpůsobení zařízení
1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo
atmosférický tlak znáte
2 Na stránce menu vyberte možnost NASTAVENI >
VÝŠKOMĚR > KALIBRACE VÝŠKOMĚRU.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Možnosti trasového počítače
Na stránce trasového počítače vyberte možnost ENTER.
ZMENA POLI: Umožňuje přizpůsobit si datová pole na stránce
trasového počítače (Přizpůsobení datových polí, strana 4).
VYMAZANI DAT CESTY: Vynuluje cestu a údaje o nadmořské
výšce (Vynulování trasového počítače, strana 5).
Vynulování trasového počítače
Pokud chcete získat přesné informace, můžete před zahájením
cesty vynulovat informace o cestě a nadmořské výšce.
Na stránce menu vyberte možnost NASTAVENI >
VYMAZANI > VYMAZANI DAT CESTY > ANO.
Volby Applied Ballistics
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení
Foretrex 701.
Na stránce Applied Ballistics stiskněte tlačítko ENTER.
QUICK EDIT: Umožňuje rychle upravit dostřel, směr palby a
informace o větru (Rychlá úprava podmínek střelby,
strana 2).
RANGE CARD: Umožňuje zobrazit náměr a stranové nastavení
při různých dostřelech na základě vstupních parametrů
zadaných uživatelem. Máte možnost změnit pole
(Přizpůsobení polí karty dostřelu, strana 5), upravovat
přírůstek dostřelu (Úprava přírůstku rozsahu, strana 5) a
nastavovat základní dostřel (Nastavení základního dostřelu,
strana 5).
TARGET CARD: Umožňuje zobrazit dostřel, náměr a stranové
nastavení pro deset cílů na základě vstupních parametrů
zadaných uživatelem. Máte možnost upravit název a hodnoty
cílů (Úprava karty s cíli, strana 5).
ENVIRONMENT: Umožňuje přizpůsobit atmosférické podmínky
pro vaše aktuální prostředí. Můžete zadat vlastní hodnoty,
použít hodnotu tlaku z interního snímače zařízení nebo
použít hodnotu teploty z připojeného snímače tempe.
TARGET: Umožňuje přizpůsobit podmínky dálkové střelby pro
aktuální cíl. Můžete změnit vybraný cíl a upravit podmínky až
pro deset cílů (Změna cíle, strana 5).
PROFILE: Umožňuje přizpůsobit vlastnosti zbraně (Úprava
vlastností zbraně, strana 6), vlastnosti střely (Úprava
vlastností střely, strana 5) a výstupní měrné jednotky pro
váš aktuální profil. Můžete zvolit vybraný profil (Volba jiného
profilu, strana 5) a přidat další profily (Přidání profilu,
strana 5).
CHANGE FIELDS: Umožňuje přizpůsobit datová pole na
stránce Applied Ballistics (Přizpůsobení datových polí,
strana 4).
SETUP: Umožňuje zvolit vstupní měrné jednotky na stránce
Applied Ballistics.
Přizpůsobení polí karty dostřelu
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
RANGE CARD > ENTER > CHANGE FIELDS.
2 Pomocí ikony nebo procházejte dostupná pole.
3 Výběrem možnostiENTER uložíte svůj výběr a přejdete
k dalšímu poli.
4 Výběrem možnosti PAGE změny uložíte.
Přizpůsobení zařízení
Úprava přírůstku rozsahu
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
RANGE CARD > ENTER > RANGE INCREMENT.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení základního dostřelu
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
RANGE CARD > ENTER > BASE RANGE.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Úprava karty s cíli
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
TARGET CARD.
2 Vyberte možnost ENTER > QUICK EDIT.
3 Vyberte možnost nebo a výběrem možnosti ENTER
upravte cíl.
4 Výběrem možnosti ENTER upravte informace o cíli.
Změna cíle
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
TARGET > TARGET > CHANGE TARGET.
2 Vyberte cíl.
Zobrazí se podmínky střelby na velkou vzdálenost pro
zvolený cíl.
Úprava názvu cíle
Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
TARGET > TARGET > EDIT NAME.
Volba jiného profilu
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
PROFILE.
2 Vyberte svůj aktuální profil.
Zobrazí se seznam profilů.
3 Vyberte profil.
4 Vyberte možnost CHANGE PROFILE.
Zobrazí se vlastnosti zbraně a střely pro zvolený profil.
Přidání profilu
Můžete přidat soubor .pro obsahující informace o profilu – tento
soubor vložte do složky AB v zařízení (Přenos souborů do
zařízení, strana 9).
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
PROFILE.
2 Vyberte svůj aktuální profil.
Zobrazí se seznam profilů.
3 Vyberte možnost + PROFILE.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li přizpůsobit vlastnosti střel, vyberte možnost
BULLET PROPERTIES (Úprava vlastností střely,
strana 5).
• Chcete-li přizpůsobit vlastnosti zbraně, vyberte možnost
GUN PROPERTIES (Úprava vlastností zbraně,
strana 6).
Úprava vlastností střely
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
PROFILE > BULLET PROPERTIES.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zadat vlastnosti střely z databáze střel zařízení
Applied Ballistics, zvolte možnost BULLET DATABASE a
vyberte ráži střely, výrobce, střelu a křivku odporu střely.
POZNÁMKA: Můžete vybrat ráži střely a hledat tak
v seznamu střel stejné ráže. Ne všechny názvy střel
odpovídají reálné ráži střely. Například 300 Win Mag je
střela ráže .308 palců.
5
• Chcete-li zadat vlastnosti střely manuálně, pokud není
střela ve vaší databázi střel, vyberte ikonu nebo ,
projděte všechna pole a potvrďte upravení hodnoty
stisknutím možnosti ENTER.
POZNÁMKA: Tyto informace najdete na webových
stránkách výrobce své střely.
Úprava vlastností zbraně
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
PROFILE > GUN PROPERTIES.
nebo procházejte jednotlivá pole a
výběrem možnosti ENTER upravte hodnoty.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li kalibrovat úsťovou rychlost, vyberte možnost
CALIBRATE MUZZLE VELOCITY, zadejte dostřel a
skutečný pokles výšky a vyberte možnost USE.
POZNÁMKA: Garmin doporučuje kalibrovat úsťovou
rychlost před kalibrací faktoru poklesu střely. Kalibrace
úsťové rychlosti představuje přesnější řešení vzdálenosti
pro dosažení nadzvukové rychlosti střely pro vaši
specifickou palnou zbraň.
• Chcete-li kalibrovat faktor poklesu střely, vyberte možnost
CALIBRATE DSF, zadejte dostřel a skutečný pokles
výšky a vyberte možnost USE.
POZNÁMKA: Kalibrace faktoru poklesu měřítka poskytuje
přesnější řešení v oblasti transonického dosahu nebo
mimo něj pro konkrétní střelnou zbraň.
4 Výběrem možnosti VIEW DSF TABLE prostudujte tabulku
faktoru poklesu střely na základě rychlosti mach a
kalibrovaných hodnot faktoru poklesu střely.
5 Výběrem možnosti MV-TEMP TABLE prostudujte korekce
úsťové rychlosti na základě okolní teploty.
2 Výběrem ikony
®
Vymazání údajů v tabulce faktoru poklesu střely
Jakmile nakalibrujete faktor poklesu střely, načte se tabulka
faktoru poklesu střely. V případě potřeby můžete tabulkové
hodnoty nastavit znovu na nulu.
Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
PROFILE > GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE >
ENTER > CLEAR DSF TABLE.
Úprava údajů v tabulce úsťové rychlosti a teploty
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE >
ENTER > EDIT.
2 Výběrem možnosti nebo procházejte všemi poli.
3 Výběre možnosti ENTER upravte hodnoty.
Smazání údajů v tabulce úsťové rychlosti a teploty
Tabulka úsťové rychlosti a teploty se vyplní poté, co kalibrujete
úsťovou rychlost. V případě potřeby můžete tabulkové hodnoty
nastavit znovu na nulu.
Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE >
ENTER > CLEAR MV-TEMP.
Odstranění profilu
1 Na stránce Applied Ballistics vyberte možnost ENTER >
PROFILE.
2 Vyberte svůj aktuální profil.
Zobrazí se seznam profilů.
3 Vyberte profil.
4 Vyberte možnost DELETE PROFILE.
6
Možnosti stránky menu
TRASOVE BODY: Umožňuje vytvořit nový trasový bod, zobrazit
seznam trasových bodů či trasového bodu, který je nejblíže
vaší poloze.
PROSLE TRASY: Umožňuje spravovat vaše uložené prošlé
trasy.
TRASY: Umožňuje vytvořit novou trasu, zobrazit seznam všech
tras a všechny trasy odstranit.
NASTAVENI: Umožňuje přizpůsobit si zařízení (Nastavení
zařízení, strana 6).
PRIPOJIT: Umožňuje propojit kompatibilní zařízení Garmin a
snímačeANT+ (Volitelné příslušenství typu fitness,
strana 8).
TELEFON: Umožňuje spárovat chytrý telefon s vaším zařízením
(Spárování zařízení se smartphonem, strana 7).
GPS: Zobrazuje sílu družicového signálu nebo družicový pohled
na oblohu (Zobrazení družic, strana 8).
JUMPMASTER: Umožňuje vybrat typ skoku (Jumpmaster,
strana 7).
®
Nastavení zařízení
Na stránce menu zvolte možnost NASTAVENI.
APPLIED BALLISTICS: Umožňuje přizpůsobit si atmosférické
podmínky pro vaše prostředí, střelecké podmínky pro váš cíl,
vlastnosti zbraně a střely pro váš profil, výstupní měrné
jednotky pro váš profil, vstupní měrné jednotky pro stránku
zařízení Applied Ballistics (Volby Applied Ballistics, strana 5).
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení
Foretrex 701.
CAS: Nastavuje zařízení, aby zobrazovalo čas ve 12hodinovém,
24hodinovém či vojenském formátu, a nastavuje časové
pásmo pro zařízení. Možnost AUTOMATICKY umožňuje
zařízení nastavit časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
ČASOVAČ: Aktivuje stránku časovače a umožňuje nastavit
předvolby časovače (Nastavení časovače, strana 7).
DISPLEJ: Upravuje prodlevu podsvícení a kontrast displeje.
JEDNOTKY: Nastavuje formát polohy, datum mapy a měrné
jednotky používané v zařízení.
SMĚR POHYBU: Nastavuje displej kompasu a referenci
k severu a umožňuje kompas manuálně kalibrovat (Kalibrace
kompasu, strana 4). Možnost AUTO umožňuje zařízení
automaticky kalibrovat kompas. Možnost VYP kompas
vypne.
SYSTEM: Slouží k nastavení předvoleb systému (Nastavení
systému, strana 7).
PROSLE TRASY: Slouží k nastavení předvoleb prošlé trasy
(Nastavení prošlých tras, strana 7).
TRASY: Slouží k nastavení přechodu z jednoho bodu trasy
k druhému. Možnost VZDÁLENOST zajišťuje nasměrování
k dalšímu bodu na trase, pokud se nacházíte ve stanovené
vzdálenosti od aktuálního bodu.
MAPA: Nastavuje předvolby mapy (Nastavení mapy,
strana 7).
VÝŠKOMĚR: Aktivuje automatickou kalibraci a umožňuje
manuálně kalibrovat výškoměr (Kalibrace barometrického
výškoměru, strana 4).
VYMAZANI: Umožňuje vynulovat data trasy (Vynulování
trasového počítače, strana 5), vymazat všechny trasové body
(Odstranění všech trasových bodů, strana 3) a obnovit
tovární nastavení zařízení (Obnovení výchozích hodnot
všech nastavení, strana 10).
INFO O PRISTR.: Umožňuje zobrazit informace o zařízení, jako
jsou například identifikační číslo přístroje, informace o
Přizpůsobení zařízení
předpisech, verze softwaru a licenční dohoda (Zobrazení
informací o zařízení, strana 8).
Nastavení časovače
Na stránce menu zvolte možnost NASTAVENI > ČASOVAČ.
UKAZAT STRANKU STOPEK?: Aktivuje stránku časovače.
ODCITEJ CAS OD:: Nastavuje časový přírůstek časovače
odpočítávání. Můžete použít možnost PRICITEJ, chcete-li
časovač použít jako stopky.
PRI VYPRSENI:: Nastavuje časovač, aby zastavil, odpočítával
nahoru nebo odpočet opakoval, když čas vyprší.
TON VYPRSENI: Nastavuje zvukové upozornění, které se ozve,
když čas vyprší.
TON INTERVALU:: Nastavuje zvukové upozornění, které se
ozve, když časový interval vyprší.
Nastavení systému
Na stránce menu zvolte možnost NASTAVENI > SYSTEM.
GPS MOD: Slouží k nastavení satelitního systému na režim
GPS, GPS + GLONASS, GPS + GALILEO, ULTRATRAC
nebo DEMO (GPS vypnuto). Možnost ULTRATRAC
zaznamenává trasové body a data ze snímačů méně často.
WAAS: Umožní systému používat data WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service).
BZUCAK: Nastavuje zvuk signálního zařízení pro tóny tlačítek a
zprávy, nebo pouze pro zprávy.
TYP BATERII: Umožňuje změnit typ používaných baterií typu
AAA.
JAZYK: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
ROZHRANI: Umožňuje použít port USB zařízení ve většině
mapovacích programů podporujících normu NMEA 0183
vytvořením virtuálního sériového portu.
OSOBNI INFO: Umožňuje zadat informace o majiteli, třeba
jméno, a nastavit je tak, aby se zobrazovaly po zapnutí
zařízení.
®
Nastavení prošlých tras
Na stránce menu zvolte možnost NASTAVENI > PROSLE
TRASY.
UKLADANI: Aktivuje nahrávání trasy.
INTERVAL ZAZNAMU: Nastavuje metodu a frekvenci záznamu
prošlé trasy. K zadání vzdálenosti mezi zaznamenanými
trasovými body můžete použít možnost VZDÁLENOST.
K zadání času mezi zaznamenanými trasovými body můžete
použít možnost CAS. K automatickému záznamu trasových
bodů na základě vybrané úrovně rozlišení můžete využít
možnost AUTO.
ROZLISENI: Nastavuje, jak často probíhá záznam trasových
bodů. Vyšší rozlišení zaznamenává body častěji a vytváří
podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní záznam prošlé
trasy.
PREPIS PRI ZAPLNENI: Určuje, jestli se budou trasové body
přepisovat, když se paměť zaplní.
Nastavení mapy
Na stránce menu zvolte možnost NASTAVENI > MAPA.
ORIENTACE MAPY: Slouží k nastavení způsobu zobrazení
mapy na stránce. Výběrem možnosti K SEVERU zobrazíte u
horního okraje obrazovky sever. Výběrem možnosti VPRED
zobrazíte u horního okraje obrazovky aktuální směr trasy.
AUTO MERITKO: Automaticky nastavuje úroveň přiblížení pro
optimální použití mapy. Když je toto nastavení vypnuté, je
nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.
LINIE K CILI: Nastaví chování ukazatele, který se zobrazuje na
mapě. SMĚR K CÍLI ukazuje ve směru vedoucím k vašemu
cíli. KURZ ukazuje, v jaké jste pozici vzhledem k linii kurzu
vedoucí k cíli.
Online funkce
Jumpmaster
VAROVÁNÍ
Funkce Jumpmaster je určena pouze pro zkušené parašutisty.
Funkce Jumpmaster by neměla být používána jako primární
výškoměr pro parašutismus. Pokud nejsou zadány náležité
informace týkající se seskoku, může dojít k vážnému zranění
nebo usmrcení příslušné osoby.
Funkce Jumpmaster dodržuje vojenské směrnice pro výpočet
bodu uvolnění ve vysoké výšce (HARP). Zařízení automaticky
detekuje okamžik skoku a začne navigovat směrem
k požadovanému bodu dopadu (DIP) pomocí barometru
a elektronického kompasu.
Typy seskoků
Funkce Jumpmaster umožňuje nastavit jeden ze tří typů
seskoků: HAHO, HALO nebo Statický. Vybraný typ seskoku
určuje, jaké další informace jsou nutné pro nastavení. Pro
všechny typy seskoků se určují výška seskoku a výška otevření
ve stopách nad povrchem země (AGL).
HAHO: High Altitude High Opening (Vysoká výška, otevření ve
vysoké výšce). Vedoucí seskoku skočí z velmi vysoké výšky
a otevře padák ve vysoké výšce. Je nutné nastavit bod DIP
a výšku seskoku nejméně 1 000 stop. Předpokládá se, že
výška seskoku má být stejná jako výška otevření padáku. Pro
výšku seskoku se běžně používají hodnoty z rozsahu 12 000
až 24 000 stop AGL.
HALO: High Altitude Low Opening (Vysoká výška, otevření
v nízké výšce). Vedoucí seskoku skočí z velmi vysoké výšky
a otevře padák v nízké výšce. Jsou vyžadovány stejné
informace jako u seskoku typu HAHO a navíc výška otevření
padáku. Výška otevření padáku nesmí být větší než výška
seskoku. Pro výšku otevření padáku se běžně používají
hodnoty z rozsahu 2 000 až 6 000 stop AGL.
STATICKY: Předpokládá se, že po dobu trvání seskoku budou
rychlost a směr větru konstantní. Výška seskoku musí být
nejméně 1 000 stop.
Online funkce
Pokud zařízení Foretrex připojíte ke kompatibilnímu smartphonu
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, získáte
přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují instalaci
aplikace Garmin Connect™ Mobile do připojeného smartphonu.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com
/apps.
Oznámení z telefonu: Zobrazí oznámení a zprávy z telefonu na
zařízení Foretrex.
Aktualizace softwaru: Umožňuje aktualizovat software
zařízení.
Spárování zařízení se smartphonem
Chcete-li používat připojené funkce zařízení Foretrex, musí být
zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin Connect Mobile,
nikoli v nastavení připojení Bluetooth ve smartphonu.
1 Umístěte kompatibilní smartphone do vzdálenosti 10 m
(33 stop) od zařízení.
2 Na stránce menu v zařízení vyberte možnost TELEFON >
PÁROVAT S TELEFONEM.
3 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
4 Postupujte podle pokynů v aplikaci a projděte proces
párování.
7
Volitelné příslušenství typu fitness
Rozsah provozních teplot -20 až 70 °C (-4 až 158 °F)
Bezdrátové frekvence/
protokoly
ANT+ Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při
3 dBm
Bluetooth Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při
3 dBm
Se svým zařízením můžete použít volitelné příslušenství typu
fitness, včetně snímače srdečního tepu nebo snímače tempa.
Tato příslušenství používají ANT+ k odesílání dat do zařízení
bezdrátovou technologii.
Než budete moci použít příslušenství typu fitness se svým
zařízením, musíte příslušenství nainstalovat podle pokynů, které
jsou s ním dodány.
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Párování snímačů ANT+
Zobrazení informací o zařízení
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(30 stop) od ostatních snímačů ANT+.
Na
stránce menu vyberte možnost PRIPOJIT.
2
3 Vyberte snímač.
4 Vyberte možnost VYHLEDAVANI NOVYCH.
Pokud dojde ke spárování snímače s vaším zařízení, změní
se stav snímače zVYHLEDÁVÁNÍ na PŘIPOJENO.
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, informace
o softwaru a informace o předpisech.
1 Na stránce menu zvolte možnost NASTAVENI > INFO O
PRISTR..
2 Vyberte ikonu .
Tipy pro párování ANT+ příslušenství
s vaším zařízením Garmin
• Ověřte, zda je ANT+ příslušenství kompatibilní s vaším
zařízením Garmin.
• Před spárováním ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m
(32,9 stop) od jiného ANT+ příslušenství.
• Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) ANT+
příslušenství.
• Po prvním spárování vaše zařízení Garmin automaticky
rozpozná ANT+ příslušenství pokaždé, když je aktivováno.
Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení
Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství
aktivováno a pracuje správně.
• Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze
z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti
jiného příslušenství.
tempe
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Zobrazování dat tempe
Při prvním zobrazení dat tempe byste měli provést následující
úkony pro přizpůsobení zařízení a datových polí.
1 Spárujte svůj snímač tempe (Párování snímačů ANT+,
strana 8).
2 Přizpůsobte datová pole pro zobrazení údaje o teplotě
(Přizpůsobení datových polí, strana 4).
Informace o zařízení
Technické údaje
Na stránce satelitů se zobrazují vaše současná poloha, polohy
satelitů a síla signálu. Další informace o systému GPS
naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.
1 Na stránce menu vyberte možnost GPS.
Pruhy označují sílu jednotlivých přijatých družicových signálů
(počet družic je zobrazen pod každým pruhem). Bílé pruhy
označují, že zařízení shromažďuje údaje. Pevné pruhy
ukazují, že zařízení našlo družicové signály.
2 Výběrem možnosti ENTER přepněte na zobrazení oblohy.
Zobrazí se umístění družic, z nichž přijímáte signály.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Než provedete výměnu baterie, přečtěte si pečlivě pokyny
uvedené v návodu k obsluze.
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Po čištění nebo použití zařízení vždy otřete a uložte je na
chladné, suché místo.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/fitandcare.
Správa dat
Typ baterie
Dvě 1,5V baterie typu AAA (alkalické, NiMH
nebo lithiové)
Výdrž baterie
48 h
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
8
Zobrazení družic
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Volitelné příslušenství typu fitness
Připojení zařízení k počítači
Máte možnost používat zařízení Foretrex jako velkokapacitní
úložiště USB, když je připojíte k počítači kabelem USB.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a otevřete
zadní kryt.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
4 Stisknutím možnosti ANO přejděte do režimu
velkokapacitního paměťového zařízení.
Zařízení se v počítačích se systémem zobrazí v okně Tento
počítač jako vyměnitelný disk a v počítačích se systémem
Windows jako připojený svazek.Mac
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
2
3
4
5
6
7
Na počítačích Windows se zařízení zobrazuje jako
vyjímatelný disk nebo přenosné zařízení. Na počítačích Mac
se zařízení zobrazuje jako připojený svazek.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple , je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Bezdrátový příjem dat
Než budete moct bezdrátově přijímat data, musíte se přemístit
do vzdálenosti maximálně 3 metry (10 stop) od kompatibilního
zařízení Garmin.
Vaše zařízení může při propojení s kompatibilním zařízením
Garmin přijímat trasové body a trasy.
Odstranění problémů
Na stránce menu zvolte možnost PRIPOJIT > PŘIJMOUT
BEZDRÁTOVĚ.
Když je nalezeno kompatibilní zařízení Garmin, změní se
stav z PŘIPOJOVÁNÍ na PŘÍJEM DAT. Po přijetí dat se stav
změní na PŘENOS DOKONČEN.
Bezdrátové odeslání trasy
Než budete moct bezdrátově odeslat trasu, musíte se přemístit
do vzdálenosti maximálně 3 metry (10 stop) od kompatibilního
zařízení Garmin.
1 Na stránce menu vyberte možnost TRASY > ZOBRAZ VSE.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost ODESLAT.
Bezdrátové odeslání trasových bodů
Než budete moct bezdrátově odeslat trasové body, musíte se
přemístit do vzdálenosti maximálně 3 metry (10 stop) od
kompatibilního zařízení Garmin.
1 Ze stránky menu vyberte možnost TRASOVE BODY >
ZOBRAZ VSE.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost VOLBY > ODESLAT.
Odstranění problémů
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.
• Používejte kvalitní baterie.
• Omezte prodlevu podsvícení (Nastavení zařízení, strana 6).
• Vypněte signalizační zařízení (Nastavení systému, strana 7).
• Vypněte kompas, když ho nepoužíváte (Nastavení zařízení,
strana 6).
9
Zařízení používá nesprávný jazyk.
Pokud omylem zvolíte nesprávný jazyk zařízení, můžete ho
změnit.
1 Na stránce menu vyberte třikrát ikonu .
2 Stiskněte tlačítko ENTER.
3 Vyberte pětkrát ikonu .
4 Stiskněte tlačítko ENTER.
5 Vyberte čtyřikrát ikonu .
6 Stiskněte tlačítko ENTER.
7 Vyberte svůj jazyk.
Resetování zařízení
Přestane-li zařízení reagovat, můžete ho vynulovat. Tímto
krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
Přidržte na 10 sekund tlačítko POWER.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí hodnoty od
výrobce.
Na stránce menu vyberte možnost NASTAVENI >
VYMAZANI > NASTAV PUVODNI > ANO.
Dodatek
Datová pole
BAROMETR: Kalibrovaný aktuální tlak.
C.K PR. C.: Odhadovaná zbývající doba do dosažení dalšího
trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
C. SESTUP: Celkové převýšení překonané při sestupu během
aktivity nebo od posledního vynulování.
C.V PR.C.: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího
trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového
bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
C. VYSTUP: Celkové převýšení překonané při výstupu během
aktivity nebo od posledního vynulování.
CAS CELKOVY: Průběžný celkový čas strávený a nestrávený
pohybem od posledního vynulování.
CAS K CILI: Odhadovaný zbývající čas k dosažení cílové
destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
CAS POHYBU: Celkový čas pohybu pro aktuální aktivitu.
CAS V CILI: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové
destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
CAS ZASTAVKY: Průběžný čas nestrávený pohybem od
posledního vynulování.
CIL: Poslední bod na trase nebo v rámci trasy.
DO KURZU: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se
vrátili na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
HODINY: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
KADENCE: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
KL.DO C.: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné absolvovat
z vaší současné pozice do cílové nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
KLOUZAVOST: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném
směru a změny převýšení.
10
KURZ: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Trasa
může být zobrazena jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
MAX.RYCH.: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního
vynulování.
MAX.SEST.: Maximální rychlost sestupu v metrech za minutu
nebo stopách za minutu od posledního vynulování.
MAX.VYSKA: Nejvyšší dosažená nadmořská výška od
posledního vynulování.
MAX.VYST.: Maximální rychlost stoupání ve stopách za minutu
nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
MAX T: Maximální teplota zaznamenaná během posledních
24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
MIMO KURZ: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se
odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
MIN T: Minimální teplota zaznamenaná během posledních
24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
MIN VYSKA: Nejnižší dosažená nadmořská výška od
posledního vynulování.
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: Výška vaší současné polohy nad
mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.
ODBOČKA: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli
a vaším současným kurzem. L znamená otočit doleva.
P znamená otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
OKOLNI TLAK: Nekalibrovaný okolní tlak.
POCITADLO KM: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny
cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete
data cesty.
PR. RYCH.: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu včetně
pohybu i přestávek.
PR.SESTUP: Průměrné převýšení při sestupu od posledního
vynulování.
PR.VYSTUP: Průměrné převýšení při výstupu od posledního
vynulování.
PRISTI CIL: Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
PRUM. POHYB: Průměrná rychlost pohybu pro aktuální aktivitu.
RYCHLOST: Aktuální cestovní rychlost.
SMĚR K CÍLI: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
SMĚR POHYBU: Směr, kterým se pohybujete.
SRDEČNÍ TEP: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
TEPLOTA: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty. Zařízení musí být připojeno k snímači tempe,
aby se zobrazila tato data.
V.R.DO C.: Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete do
předem určené nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
VERT. RYCHL.: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
VMG: Rychlost, kterou postupujete proti větru.
VÝCH SL: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice GPS.
VZ.PR.CIL: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na
trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
VZD.DO C.: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
VZD.TRASY: Průběžná vzdálenost uražená od posledního
vynulování.
ZÁPAD SLUNCE: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Dodatek
Glosář termínů Applied Ballistics
POZNÁMKA: Funkce Applied Ballistics je k dispozici pouze
u zařízení Foretrex 701.
Pole týkající se řešení pro střelbu
DOF: Směr palby, kdy sever je na 0 stupních a východ na
90 stupních. Vstupní pole.
TIP: Tuto hodnotu můžete nastavit kompasem, když
zaměříte horní část zařízení ve směru palby. Aktuální
hodnota kompasu se zobrazí v poli DOF. Chcete-li použít
tuto hodnotu, vyberte možnost ENTER. Hodnotu můžete
zadat manuálně, vyberete-li ikonu nebo .
POZNÁMKA: Možnost DOF slouží pouze k vypočtu
Coriolisova efektu. Střílíte-li na cíl vzdálený méně než
1 000 metrů, je toto vstupní pole volitelné.
ELEVATION: Vertikální část řešení zaměření střelby se
zobrazuje v miliradiánech (mil) nebo úhlových minutách
(MOA).
RNG: Vzdálenost k cíli, která se zobrazuje v metrech nebo
yardech. Vstupní pole.
W 1/2: Rychlost větru 1, rychlost větru 2 a směr větru. Pokud vítr
směřuje například ve směru DIR 9:00, fouká z pohledu
střelce zleva doprava. Vstupní pole.
POZNÁMKA: Pole rychlosti větru 2 je nepovinné. Použití
rychlosti větru 1 a 2 nepředstavuje efektivní způsob, jak
zakalkulovat různé rychlosti větru v různých vzdálenostech
mezi vámi a cílem. Pomocí těchto polí lze tyto hodnoty větru
spojit do jedné skupiny (izolovat) a vypočítat minimální a
maximální hodnoty stranového nastavení pro toto řešení.
WINDAGE 1: Horizontální část řešení zaměření střelby
založená na rychlosti větru 1 a směru větru se zobrazuje
v miliradiánech (mil) nebo úhlových minutách (MOA).
WINDAGE 2: Horizontální část řešení zaměření střelby
založená na rychlosti větru 2 a směru větru se zobrazuje
v miliradiánech (mil) nebo úhlových minutách (MOA).
Doplňující výstupní pole
AERO JUMP: Hodnota výškové korekce připsaná působení
vlivu aerodynamického poklesu Aerodynamický pokles je
vertikální vychýlení střely působením bočního větru. Pokud
nepůsobí složka bočního větru ani není k dispozici hodnota
větru, je tato hodnota nulová.
COS INCL: Kosinus úhlu sklonu k cíli.
DROP: Celkový pokles výšky, který střela zaznamená během
letu, zobrazující se v palcích.
H COR EFFECT: Horizontální Coriolisův efekt. Horizontální
Coriolisův efekt je velikost stranového nastavení připsaná
působení Coriolisovy síly. Zařízení jej vypočítá vždy, i když
pro vás může být dopad minimální, pokud právě nestřílíte na
dlouhý dostřel.
LEAD: Horizontální korekce nutná, aby byl zasažen pohyblivý
cíl pohybující se danou rychlostí doprava nebo doleva.
TIP: Když zadáte rychlost svého cíle, zařízení zahrne
nezbytné stranové nastavení do celkové hodnoty stranového
nastavení na straně Applied Ballistics.
MAX ORD: Vrchol dráhy letu střely. Vrchol dráhy letu střely je
maximální výška nad osou hlavně, které střela během svého
letu dosáhne.
MAX ORD RNG: Rozsah v němž střela dosáhne svého vrcholu
dráhy letu.
REM ENERGY: Zbytková energie střely při zasažení cíle, která
se zobrazuje v librách na stopu (ft. lbf) nebo joulech (J).
SPIN DRIFT: Velikost stranového nastavení připsaná působení
snosu střely vlivem její rotace (snos gyroskopu). Například na
severní polokouli se střela vystřelená z pravostranné hlavně
„twist barel“ vždy během letu mírně vychýlí doprava.
Dodatek
TOF: Doba letu označující čas, který kulka potřebuje, aby
doletěla k cíli při daném dostřelu.
V COR EFFECT: Vertikální Coriolisův efekt. Vertikální Coriolisův
efekt je velikost náměru připsaná působení Coriolisovy síly.
Zařízení jej vypočítá vždy, i když pro vás může být dopad
minimální, pokud právě nestřílíte na dlouhý dostřel.
VEL MACH: Odhadovaná rychlost střely, když zasáhne cíl,
zobrazená jako násobek rychlosti mach.
VELOCITY: Odhadovaná rychlost střely v okamžiku zasažení
cíle.
Pole prostředí
AMB/STN PRESSURE: Okolní tlak (tlak v daném místě). Okolní
tlak se neupravuje, aby představoval tlak na hladině moře
(atmosférický). Řešení balistické střelby vyžaduje hodnotu
okolního tlaku. Vstupní pole.
TIP: Máte možnost zadat tuto hodnotu manuálně, nebo
můžete vybrat možnost USE CURRENT PRESSURE a
použít hodnotu tlaku z interního snímače v zařízení.
HUMIDITY: Procento vlhkosti ve vzduchu. Vstupní pole.
LATITUDE: Horizontální poloha na povrchu Země. Záporné
hodnoty jsou pod rovníkem. Kladné hodnoty jsou nad
rovníkem. Tato hodnota slouží k výpočtu vertikálního a
horizontálního Coriolisova snosu. Vstupní pole.
TIP: Můžete vybrat možnost USE CURRENT POSITION,
chcete-li použít souřadnice GPS ze svého zařízení.
POZNÁMKA: Možnost LATITUDE slouží pouze k vypočtu
Coriolisova efektu. Střílíte-li na cíl vzdálený méně než
1 000 metrů, je toto vstupní pole volitelné.
TEMPERATURE: Teplota ve vaší stávající poloze. Vstupní pole.
TIP: Hodnotu teploty můžete manuálně zadat podle
připojeného snímače tempe nebo zdroje teplotních dat. Toto
pole se při připojení snímače tempe automaticky
neaktualizuje.
WIND DIRECTION: Směr, z něhož vane vítr. Například vítr DIR
9:00 vane z vaší levé na pravou stranu. Vstupní pole.
WIND SPEED 1: Rychlost větru použitá v řešení pro střelbu.
Vstupní pole.
WIND SPEED 2: Volitelná, doplňující rychlost větru použitá
v řešení pro střelbu. Vstupní pole.
TIP: Máte možnost použít k výpočtu řešení stranového
nastavení, které obsahuje vysokou a nízkou hodnotu, dvě
rychlosti větru. Reálné stranové nastavení pro střelu se musí
pohybovat v tomto rozsahu.
Cílová pole
DIRECTION OF FIRE: Směr palby, kdy sever je na 0 stupních a
východ na 90 stupních. Vstupní pole.
POZNÁMKA: Možnost DIRECTION OF FIRE slouží pouze
k vypočtu Coriolisova efektu. Střílíte-li na cíl vzdálený méně
než 1 000 metrů, je toto vstupní pole volitelné.
INCLINATION: Úhel sklonu střely. Záporná hodnota představuje
střelbu směrem dolů. Kladná hodnota představuje střelbu
směrem vzhůru. Řešení pro střelbu násobí vertikální část
řešení kosinem úhlu sklonu a vypočítá upravené řešení pro
střelbu vzhůru či dolů. Vstupní pole.
RANGE: Vzdálenost k cíli, která se zobrazuje v metrech nebo
yardech. Vstupní pole.
SPEED: Rychlost pohyblivého cíle zobrazená v mílích za hodinu
(mph) nebo kilometrech za hodinu (km/h). Záporná hodnota
označuje cíl pohybující se doleva. Kladná hodnota označuje
cíl pohybující se doprava. Vstupní pole.
Profilová pole, vlastnosti střely
BALLISTIC COEFFICIENT: Balistický koeficient výrobce pro
vaši střelu. Vstupní pole.
11
TIP: Použijete-li jednu z vlastních křivek odporu vzduchu
zařízení Applied Ballistics, zobrazí se balistický koeficient
jako hodnota 1 000.
BULLET DIAMETER: Průměr střely měřený v palcích. Vstupní
pole.
POZNÁMKA: Průměr střely se může lišit od běžného názvu
série. Například 300 Win Mag má v průměru
reálně .308 palců.
BULLET LENGTH: Délka střely měřená v palcích. Vstupní pole.
BULLET WEIGHT: Hmotnost střely měřená v gránech. Vstupní
pole.
DRAG CURVE: Vlastní křivka aerodynamického odporu
zařízení Applied Ballistics nebo modely se standardním
projektily G1 nebo G7. Vstupní pole.
POZNÁMKA: Většina střel pro dalekonosné pušky se blíží
standardu G7.
Profilová pole, vlastnosti zbraně
HORIZONTAL SIGHT SCALE FACTOR: Lineární multiplikátor,
který se stará o horizontální škálování. Ne všechny
puškohledy umožňují dokonalé sledování, takže balistické
řešení vyžaduje korekci škálování podle konkrétního
puškohledu. Pokud se například točítko přesune o 10 mil, ale
zásah je 9 mil, je škálování mířidla 0,9. Vstupní pole.
MUZZLE VELOCITY: Rychlost střely opouštějící hlaveň.
Vstupní pole.
POZNÁMKA: Toto pole je nutné vyplnit, aby byly výpočty
řešení pro střelbu přesné. Pokud kalibrujete úsťovou rychlost,
je možné toto pole aktualizovat automaticky a řešení palby
bude přesnější.
OUTPUT UNITS: Výstupní měrné jednotky. Miliardián (mil) je
3,438 palců na 100 yardů. Úhlová minuta (MOA) je
1,047 palců na 100 yardů.
SIGHT HEIGHT: Vzdálenost od střední osy hlavně pušky ke
střední ose puškohledu. Vstupní pole.
TIP: Tuto hodnotu určíte snadno tak, že změříte vzdálenost
od horní části závěru ke středu točítka pro kompenzaci
stranového nastavení a přidáte polovinu průměru závěru
TWIST RATE: Vzdálenost, která je nutná pro jednu plnou rotaci
udělenou vývrtem hlavně. Stoupání drážek hlavně často
uvádí výrobce zbraně či hlavně. Vstupní pole.
VERTICAL SIGHT SCALE FACTOR: Lineární multiplikátor,
který se stará o vertikální škálování. Ne všechny puškohledy
umožňují dokonalé sledování, takže balistické řešení
vyžaduje korekci škálování podle konkrétního puškohledu.
Pokud se například točítko přesune o 10 mil, ale zásah je
9 mil, je škálování mířidla 0,9. Vstupní pole.
ZERO HEIGHT: Volitelná modifikace, aby bylo možné ovlivnit
náměr při nástřelné vzdálenost. Ta se používá často tehdy,
když namontujete tlumič nebo použijete podzvukové střelivo.
Pokud například namontujete tlumič a vaše střela zasáhne cíl
o 1 palec výše, než jste čekali, vaše ZERO HEIGHT je
1 palec. Když tlumič odstraníte, musíte ji nastavit na nulu.
Vstupní pole.
ZERO OFFSET: Volitelná modifikace, aby bylo možné ovlivnit
stranové nastavení při nástřelné vzdálenosti. Ta se používá
často tehdy, když namontujete tlumič nebo použijete
podzvukové střelivo. Pokud například namontujete tlumič a
vaše střela zasáhne cíl o 1 palec více vlevo, než jste čekali,
vaše ZERO OFFSET je -1 palec. Když tlumič odstraníte,
musíte ji nastavit na nulu. Vstupní pole.
ZERO RANGE: Vzdálenost, při které byla puška nastřelena.
Vstupní pole.
Profilová pole, vlastnosti zbraně, kalibrace úsťové rychlosti
ENTER RANGE: Vzdálenost od ústí hlavně k cíli. Vstupní pole.
12
TIP: Zadejte hodnotu, která je nejbližší dálce střelby uvedené
v řešení pro střelbu. Je to vzdálenost, při které střela zpomalí
na rychlost 1,2 machu a začne přecházet do vzdálenosti pro
dosažení přechodové rychlosti střely
ENTER TRUE DROP: Skutečná vzdálenost, o kterou střela
během letu k cíli klesne; zobrazuje se v miliardiánech (mil)
nebo úhlových minutách (MOA). Vstupní pole.
Profilová pole, vlastnosti zbraní, kalibrace faktoru poklesu
střely
ENTER RANGE: Vzdálenost, z níž střílíte. Vstupní pole.
TIP: Tato vzdálenost by měla být v rozsahu do 90 % dostřelu
doporučeného řešením pro střelbu. Hodnoty menší než 80 %
doporučeného dostřelu neposkytnou dobrou korekci.
ENTER TRUE DROP: Skutečná vzdálenost, o kterou střela po
vypálení klesne při konkrétní vzdálenosti; zobrazuje se
v miliardiánech (mil) nebo úhlových minutách (MOA). Vstupní
pole.
Dodatek
Rejstřík
A
almanach
časy pro lov a rybolov 3
časy východu a západu Slunce 3
ANT+ snímače, párování 8
B
balistika 2
barometr 4
baterie 8
instalace 1
maximalizace 4, 9
skladování 1
Č
časovač 7
odpočítávání 2
časy pro lov a rybolov 3
časy východu a západu Slunce 3
čištění zařízení 8
D
Dálkové ovládání VIRB 2
data, přenos 9
datová pole 4, 5
družicové signály 9
G
Garmin Connect 7
Garmin Express 9
aktualizace softwaru 9
GPS 1
nastavení 7
signál 9
stránka satelitů 8
H
hlavní menu 1
I
ID zařízení 8
ikony 2
informace o trase 1, 5
J
jumpmaster 7
K
kalendář 3
kalibrace, výškoměr 4
kompas 1, 2, 4
kalibrace 4
M
mapy 1, 2
nastavení 4, 7
měření vzdálenosti 3
N
prošlé trasy 3, 4
nastavení 7
navigace 4
odstranění 4
úprava 4
přenos, soubory 9
příslušenství 8
přizpůsobení zařízení 5
R
resetování zařízení 10
S
satelitní signály, příjem 1
sdílení dat 9
smartphone
aplikace 7
párování 7
Snímače ANT+, párování 8
software
aktualizace 9
licence 8
verze 8
soubory, přenos 9
stránka satelitů 8
Š
šňůrka na zápěstí 1
T
technické údaje 8
Technologie Bluetooth 7
tempe 8
teplota 8
tlačítka 1, 8
tóny 2
TracBack 4
trasové body 2, 3
navigace 3
odstranění 3
projekce 3
uložení 3
úprava 3
trasový počítač 5
trasy 3
navigace 3
odstranění 3
vytvoření 3
trénink 7
U
ukládání dat 9
USB
konektor 1
odpojení 9
uživatelská data, odstranění 9
V
vynulování, zařízení 10
výškoměr 4
nadmořská výška 1, 4
nastavení 2, 4–7, 10
navigace, zastavení 3
W
O
zapínací tlačítko 1
WAAS 7
Z
odolnost proti vodě 8
odpočítávač času 2
odstranění, všechna uživatelská data 9
odstranění problémů 10
P
párování
ANT+ snímače 8
smartphone 7
Snímače ANT+ 8
plánovač cesty. Viz trasy
počítač, připojení 9
podsvícení 1, 4
polohy
uložení 3
úprava 3
Rejstřík
13
support.garmin.com
Leden 2018
190-02239-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising