Garmin | Xero® S1 Trapshooting Trainer | User manual | Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Brukerveiledning

Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Brukerveiledning
XERO S1
®
Brukerveiledning
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Xero er varemerker for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
BLUETOOTH ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac er et varemerke for Apple Inc, registrert i USA og andre
land. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Startveiledning ............................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Stativjustering ............................................................................. 1
Montere stativet .......................................................................... 1
Justere stativvinkelen ................................................................. 2
Lade enheten .............................................................................. 2
Slå på enheten ............................................................................2
Legge til en våpenprofil................................................. 2
Aktivere en våpenprofil ............................................................... 2
Modi for leirdueskyting.................................................. 2
Starte en økt med leirdueskyting ................................................ 2
Visningsmodi .............................................................................. 3
Bytte standplass ......................................................................... 3
Innlandstreningsmodus................................................. 3
Plassere enheten for innlandstrening ......................................... 3
Starte en innlandstreningsøkt ..................................................... 3
Skuddanalyse................................................................. 4
Legge til skudd ............................................................................4
Endre score ................................................................................ 4
Skyte på nytt ............................................................................... 4
Avslutte en runde ........................................................................ 4
Poengsummer ................................................................ 4
Treffaktorscore ............................................................................ 4
Scorekort .................................................................................... 4
Nøyaktighetssammendrag .......................................................... 5
Leirduevinkel og standplass ....................................................... 5
Innlandsfaktor ............................................................................. 5
Xero appen...................................................................... 5
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 5
Tilpasse enheten............................................................ 5
Enhetsinnstillinger ....................................................................... 5
Systeminnstillinger ...................................................................... 6
Informasjon om enheten................................................ 6
Produktoppdateringer ................................................................. 6
Koble enheten til datamaskinen ................................................. 6
Vise scorekort, bilder og animasjoner på en datamaskin ........... 6
Ta vare på enheten .....................................................................6
Rengjøre enhetens utside .......................................................... 6
Rengjøre berøringsskjermen ...................................................... 6
Rengjøre kameralinsen ............................................................... 6
Spesifikasjoner ........................................................................... 6
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske
etiketten ...................................................................................... 6
Feilsøking........................................................................ 7
Enheten viser feil avstander ....................................................... 7
Nullstille data og innstillinger ...................................................... 7
Få mer informasjon ..................................................................... 7
Indeks.............................................................................. 8
Innholdsfortegnelse
i
Startveiledning
ADVARSEL
Denne enheten er ment å gi nøyaktige sikteløsninger kun basert
på kalibrerte målinger av gjeldende forhold. Forholdene kan
endres raskt avhengig av miljøet. Endringer i miljøforholdene,
for eksempel vindkast, kan påvirke skuddets nøyaktighet.
Sikteløsninger er bare forslag basert på inndataene til enheten.
Tillat alltid en sikkerhetsmargin for endrede forhold og
avlesningsfeil.
Kontroller alltid utstyret før du bruker et skytevåpen. Du er
ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler for bruk av
skytevåpen.
Ha alltid en forståelse av målet ditt og hva som ligger bak det,
før du avfyrer et skudd. Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene
dine når du skyter, kan det føre til skade på eiendom,
personskade eller død.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Xero S1-treningsenheten til leirdueskyting hjelper deg med å
forbedre leirdueskytingen din ved å spore en leirdue og skuddet
ditt med en kombinasjon av sensorer. Enheten kan spore
oransje, grønne og rosa leirduer på både 108 og 110 mm. Andre
størrelser og farger støttes ikke.
MERK: Denne enheten er laget for å spore én leirdue og ett
skudd om gangen. Skeetskyting og leirdueskyting som tillater
flere skudd, støttes ikke.
Oversikt over enheten
Berøringsskjerm
Sveip for å bla gjennom funksjoner, dataskjermbilder og menyer.
Trykk for å velge.
Beskyttende deksel
Ta av dekselet før du bruker enheten.
Sett det tilbake på plass når enheten ikke er i
bruk.
Stativjustering
Kontrollene for stativjustering er plassert på undersiden av Xero
S1-enheten.
Justerer vinkelen på Xero S1-enheten på
Knapp for stativjustering stativkulefestet
Utløserspak for stativ
Åpner sokkelen for å montere eller fjerne
stativkulefestet
Montere stativet
1 Skru fast stativkulefestet
på stativet
.
MERK: Du bør stramme stativkulefestet slik at det ikke
beveger seg under bruk. Stativkulefestet bruker
gjengestørrelse 1/4"-20 og er kompatibelt med de fleste
stativer. Ikke hev enheten over midjehøyde eller en
totalhøyde på 1,2 m (4 fot) for å få best mulig ytelse.
2 Trykk utløserspaken for stativet helt ned og hold den .
av/på-tast
Trykk for å slå på enheten.
Hold inne for å slå av enheten.
Koble til en kompatibel USB-kabel for å lade
enheten eller for å overføre data ved hjelp av
Mikro-USB-port til
strøm og data (under datamaskinen din.
gummihette)
Startveiledning
1
3 Trykk på utløserspaken for stativet, og før stativkulefestet inn
i sokkelen .
MERK: Kulefestet skal være enkelt å føre inn i sokkelen. Hvis
det er vanskelig å føre det inn, må du kontrollere at
utløserspaken for stativet er trykket helt ned.
Justere stativvinkelen
Du kan justere vinkelen på enheten på stativkulefestet for å rette
den inn etter målet.
1 Vipp enheten mens du holder inne knappen for stativjustering
.
Den første gangen du slår på enheten, må du følge
instruksjonene på skjermen for å fullføre
konfigurasjonsprosessen.
Legge til en våpenprofil
Enheten bruker våpenprofiler for hver skyteøkt. Våpenprofilen
som du angir, må passe med skytevåpenet du bruker i hver økt.
Du kan legge til opptil ti våpenprofiler.
1 Velg > VÅPENPROFILER > LEGG TIL PROFIL.
2 Velg et felt for å angi informasjon om skytevåpenet ditt.
3 Velg .
Aktivere en våpenprofil
Du må legge til en våpenprofil før du kan aktivere den (Legge til
en våpenprofil, side 2).
1 Velg > VÅPENPROFILER.
2 Velg en profil.
3 Velg AKTIVER.
Modi for leirdueskyting
2 Slipp knappen for stativjustering for å angi posisjonen.
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner, side 6).
1 Ta av gummihetten .
Enheten har ulike modi for leirdueskyting for å møte dine
skytebehov.
TRENING: I øvingsmodus kan du skyte en standardrunde med
amerikansk trap eller gjennomføre en tilpasset øvingsøkt.
Hver runde består av 25 skudd. Du får tilbakemeldinger etter
hvert skudd.
SERIE: Seriemodus består av en standardrunde med
amerikansk trap. Skytterne kan avfyre fem skudd fra fem
standplasser. Du kan velge å motta tilbakemeldinger i
sanntid, eller bruke enheten til å registrere poeng. Når
enheten bare er konfigurert for poengregistrering, blir hvert
skudd registrert for gjennomgang på slutten av en runde.
TURNERING: Du kan tilpasse turneringsmodus til reglene i
turneringen din. Om nødvendig kan du konfigurere
visningsmodusen til bare å vise tilbakemeldinger når en
runde er fullført.
MERK: Dette produktet er ikke beregnet for skeetskyting eller
skytinger som tillater mer enn ett skudd per mål.
Starte en økt med leirdueskyting
1 Plasser enheten rett foran deg på standplassen.
2 Koble den lille enden av strømkabelen til USB-porten
på
enheten.
3 Koble den andre enden av strømkabelen til strømadapteren
som følger med.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
5 Lad enheten helt opp.
MERK: Det kan ta opptil 3 timer å lade den helt opp.
Slå på enheten
Trykk på POWER.
2 Stå rett bak Xero S1-enheten med foten maksimalt 46 cm
(18 tommer) fra enheten.
3 Velg LEIRDUEMODUS.
4 Velg en modus for leirdueskyting (Modi for leirdueskyting,
side 2).
2
Legge til en våpenprofil
5 Velg om nødvendig et datafelt for å endre informasjonen om
skyteøkten.
TIPS: Informasjonen som angis på skjermoppsettet, brukes
til å kalibrere enheten for skyteøkten. Du bør kontrollere at all
informasjonen er korrekt.
6 Velg .
7 Velg gjeldende standplass, og velg deretter .
8 Rett inn enheten slik at pilspissen er sentrert over
leirduehuset .
MERK: Pilen og leirduehuset kan vises i ulike posisjoner,
avhengig av standplassen. Du bør kontrollere at toppen av
justeringsvinduet er på linje med den øvre kanten på
leirduehuset.
9 Velg .
10 Når varselet KLAR vises, starter du skyteøkten.
MERK: Enheten registrerer ikke noe skudd før varselet KLAR
vises på skjermen. Du bør alltid kontrollere at enheten er klar
før du avfyrer et skudd.
Etter fem skudd blir du bedt om å bytte standplass. Følg
instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten på en
annen standplass.
Visningsmodi
Visningsmodi konfigurerer hvordan enheten viser informasjon
mellom skudd. Når du starter en skyteøkt, velger du
VISNINGSMODUS.
FULLSTENDIG INFORMASJON: Gjør at enheten kan lagre
score og vise informasjon om skuddanalyse etter hvert
skudd.
MARKØR: Gjør at enheten kan lagre score, men den viser ikke
informasjon om skuddanalyse mellom skuddene.
SVART BOKS: Deaktiverer visningen av score og informasjon
om skuddanalyse mellom skuddene. Du kan bare vise
scorekortet ditt etter at runden er fullført.
Bytte standplass
Om nødvendig kan du bytte standplass manuelt.
.
1 Under en skyteøkt velger du
2 Velg en standplass, og velg deretter .
3 Følg instruksjonene på skjermen for å rette enheten inn etter
standplassen.
Innlandstreningsmodus
I innlandstreningsmodus kan du øve med en kompatibel
leirduekaster utenfor leirduefeltet. En standardrunde med
innlandsskyting består av 25 mål. Opptil seks skyttere kan
konkurrere mot hverandre i én runde med innlandsskyting. Hver
skytter må stå bak Xero S1-enheten når de skyter.
Innlandstreningsmodus
Plassere enheten for innlandstrening
ADVARSEL
Du må aldri stå foran skyteposisjonen når du betjener denne
enheten eller en leirduekaster. Ha alltid en forståelse av målet
ditt og hva som ligger bak det, før du avfyrer et skudd. Hvis du
ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan det føre
til skade på eiendom, personskade eller død.
Innlandstreningsmodus må bare brukes med en elektronisk
leirduekaster med ekstern betjening. Kompatible leirduekastere
må kunne skyte ut leirduer i en jevn bane hver gang. Denne
enheten støtter ikke håndkastere eller kastere med manuell
betjening.
1 Plasser leirduekasteren slik at den skyter ut leirduene i en
jevn bane og inn i et område hvor det er trygt å skyte.
2 Plasser Xero S1-enheten 1,5 m (5 fot) fra leirduekasteren slik
at den peker på klokken 7
eller 5 .
3 Stå rett bak Xero S1-enheten med foten maksimalt 46 cm
(18 tommer) fra enheten.
Starte en innlandstreningsøkt
1 Velg INNLANDSMODUS.
2 Velg antall skyttere.
3 Velg skytteren som eier enheten, og velg deretter
4
5
6
7
8
9
.
MERK: Enheten lagrer bare data for enhetseieren til Xero
appen og enhetsminnet.
Velg om nødvendig et datafelt for å endre informasjonen om
skyteøkten.
TIPS: Informasjonen som angis på skjermoppsettet, brukes
til å kalibrere enheten for skyteøkten. Du bør kontrollere at all
informasjonen er korrekt.
Velg .
Plasser enheten for en innlandstreningsøkt (Plassere
enheten for innlandstrening, side 3), og velg .
Kontroller at enheten er i vater og at leirduekasteren ikke er
synlig på skjermen, og velg .
Skyt ut en prøvedue for å kontrollere at leirduen er synlig på
skjermen gjennom hele flybanen, og velg .
Skyt ut en prøvedue for å se hvor leirduen
først dukker
opp på skjermen.
3
Skyte på nytt
Om nødvendig kan du avfyre det siste skuddet på nytt. Dette
kan være nyttig hvis det oppstod en feil med leirduekasteren.
1 Velg > AVFYR SISTE SKUDD PÅ NYTT.
2 Når varselet KLAR vises, avfyrer du skuddet.
Avslutte en runde
10 Velg området ved kanten av skjermen
der leirduen
kommer inn i synsfeltet.
MERK: Hvis leirduen ikke passerer gjennom ett av de
valgbare områdene, må du justere vinkelen på enheten til
den gjør det.
11 Velg .
12 Når varselet KLAR vises, starter du skyteøkten.
MERK: Enheten registrerer ikke noe skudd før varselet KLAR
vises på skjermen. Du bør alltid kontrollere at enheten er klar
før du avfyrer et skudd.
Skuddanalyse
Etter hvert skudd viser enheten en analyse av skuddet. Du kan
bruke denne informasjonen til å forbedre nøyaktigheten og
jevnheten din. Analyseskjermbildet viser midten av
skuddmønsteret ditt. Størrelsen på et skuddmønster kan variere
avhengig av skytevåpenet og chokediameteren.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker leirduemodus, velger du > AVSLUTT
RUNDE.
• Hvis du bruker innlandsmodus, velger du .
Poengsummer
Treffaktorscore
Hvert skudd får en poengverdi basert på hvor godt du treffer en
leirdue. Du kan få opptil 100 poeng for hver runde på 25 skudd.
Verdi av leirdueskyting
Poengverdi
HELT KNUST
4
KNUST
3
BIT
1
BOM
0
Innlandstreningsverdi
Poengverdi
KNUST
4
ØDELAGT
3
SÅRET
1
BOM
0
Scorekort
Du kan se gjennom scorekortet ditt på slutten av hver runde.
Scorekort blir automatisk lagret i enhetsminnet. Du kan velge
for å vise tilleggsinformasjon om runden.
Midten av skuddmønsteret i forhold til leirduen
Avstanden fra leirduen til midten av skuddmønsteret
Retningen på skuddmønsteret i forhold til leirduen
Distansen til leirduen i det øyeblikket den ble knust
Antall leirduer som ble truffet, av det totale antallet skudd
Informasjon om standplass (leirduemodus) eller skytenummer
(innlandstreningsmodus)
Legge til skudd
Du kan legge til et skudd manuelt hvis enheten ikke registrerte
det. Enheten registrerer ikke posisjonsdata for skudd som er lagt
til.
1 Velg > LEGG TIL SKUDD.
2 Velg score.
Endre score
Du kan redigere det siste skuddet hvis det ble registrert feil.
1 Velg > ENDRE SCORE.
2 Velg score (Treffaktorscore, side 4).
4
Mål
Standplasser
Totalt antall treff per standplass
Rundescore
Scoredistribusjon
Treffaktorscore
Vise lagrede scorekort
1 Velg på hovedmenyen.
2 Velg et scorekort.
Skuddanalyse
Nøyaktighetssammendrag
Når du viser scorekortet ditt, kan du velge for å vise
nøyaktighetssammendraget av runden.
Nøyaktighetssammendraget viser avstanden og retningen på
hvert skudd i forhold til leirduen. Du kan bruke denne
informasjonen til å se siktetrendene dine gjennom hver runde.
optimale avstand for innlandsskyting basert på
nøyaktighetstrendene dine.
Målnummer
Angi nummer
Et diagram med treff eller bom på ulike avstander
Viser om skuddet traff eller bommet
Vinkelen på skuddmønsteret i forhold til leirduen
Xero appen
En grafisk fremstilling av hvert skudd i forhold til leirduen
Xero appen lagrer informasjon fra hver runde for gjennomgang
av historikk og statistisk analyse. Du kan laste ned Xero appen
fra appbutikken på smarttelefonen din.
Den absolutte gjennomsnittsavstanden til skuddet i forhold til
leirduen når du treffer eller bommer
Parkoble smarttelefonen
Avstanden til midten av hver skuddgruppe fra midten av leirduen
Den absolutte gjennomsnittsavstanden til alle skudd i forhold til
leirduen gjennom hele runden
En grafisk fremstilling av alle skudd i forhold til leirduen gjennom
hele runden
Leirduevinkel og standplass
Når du viser scorekortet ditt, kan du velge for å vise
informasjon om leirduevinkel og standplass for hver runde.
Siden med leirduevinkel og standplass viser hvor godt du skyter
når leirduen kastes i forskjellige vinkler. Du kan bruke denne
informasjonen til å se nøyaktighetstrendene dine når leirduen
kastes i forskjellige vinkler ved hver standplass.
For at du skal kunne bruke funksjonene til Xero S1-enheten, må
den parkobles direkte via Xero appen og ikke fra Bluetooth
innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Xero appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 På Xero S1-enheten velger du > TELEFON.
4 Kontroller at vekselbryteren er satt til PÅ.
5 Velg i Xero appen, og følg instruksjonene på skjermen.
®
Tilpasse enheten
Enhetsinnstillinger
Vinkelen på leirduen.
Leirduene du traff og bommet på ved ulike standplasser. Hvis det
er tilgjengelig, kan du trykke på rutenettet for å vise tilleggsskudd.
Skuddene er oppført etter standplass og skuddnummer. 2-5 betyr
for eksempel standplass 2, skudd 5.
Antall treff av det totale antallet leirduer i hver vinkel.
Innlandsfaktor
Når du viser scorekortet ditt etter en innlandstreningsøkt, kan du
velge for å vise informasjon om innlandsfaktor for hver runde.
Innlandsfaktoren viser hvordan du traff eller bommet på ulike
avstander. Du kan bruke denne informasjonen til å finne din
Xero appen
Velg fra hovedmenyen.
VÅPENPROFILER: Angir egendefinerte profiler for skytevåpen
og ammunisjon (Legge til en våpenprofil, side 2).
TELEFON: Angir alternativer for parkobling av enheten med en
kompatibel telefon og Xero appen (Parkoble smarttelefonen,
side 5).
TIDSAVBRUDD PÅ SKJERM: Angir hvor lang tid det tar før
skjermen slås av.
LYSSTYRKE: Angir lysstyrken på skjermen.
LED-LAMPE: Aktiverer eller deaktiverer LED-statuslampen
under skjermen på enheten.
LAGRE BILDE TATT ETTER AVFYRT SKUDD: Gjør at
enheten kan ta bilder av leirduen etter at et skudd er
registrert.
LAGRE LEIRDUEANIMASJON: Gjør at enheten kan lagre en
animasjon av leirduen etter at et skudd er registrert (Vise
scorekort, bilder og animasjoner på en datamaskin,
side 6).
SYSTEM: Angir systeminnstillingene (Systeminnstillinger,
side 6).
5
7 Velg et bilde, en animasjon eller et scorekort som du vil vise
Systeminnstillinger
Velg > SYSTEM fra hovedmenyen.
GJELDENDE DATO OG KLOKKESLETT: Angir alternativer for
dato og klokkeslett.
AUTOMATISK AVSLÅING: Angir at enheten skal slås av
automatisk etter fem minutter uten aktivitet.
TILBAKESTILLING AV SKYTEBANELEIE: Tilbakestiller
enheten til standardinnstillingene og sletter alle scorekort.
SPRÅK: Angir enhetsspråk.
ENHETER: Angir måleenhetene (Endre måleenhetene,
side 6).
NULLSTILL: Angir alternativer for å gjenopprette
enhetsinnstillingene, slette scorekort, formatere enhetslagring
eller gjenopprette enheten til fabrikkinnstillingene (Nullstille
data og innstillinger, side 7).
INFORMASJON OM FORSKRIFTER: Viser forskrifts- og
samsvarsinformasjon.
OM: Viser teknisk informasjon om enheten.
på datamaskinen din.
MERK: Bildene lagres i PNG-format. Animasjonene lagres i
GIF-format. Scorekortene lagres i BMP-format.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Endre måleenhetene
Rengjøre enhetens utside
Du kan tilpasse måleenhetene som vises på enheten.
1 Velg > SYSTEM > ENHETER.
2 Velg et målesystem.
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Informasjon om enheten
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Produktregistrering
®
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows og som et aktivert volum i Mac .
®
Før du kan registrere bilder og animasjoner etter å ha skutt, må
du angi at enheten skal lagre bilder og animasjoner
(Enhetsinnstillinger, side 5).
1 Koble enheten til datamaskinen din med USB-kabelen som
fulgte med (Koble enheten til datamaskinen, side 6).
2 Åpne enhetsstasjonen.
3 Åpne Garmin > Results.
4 Åpne mappen med datoen for skyteøkten din i navnet.
5 Åpne mappen som har rundetallet du vil vise, i navnet.
6 Om nødvendig åpner du mappen med skytternummeret ditt i
navnet (kun innlandsmodus).
6
med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Rengjøre kameralinsen
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Du bør rengjøre kameralinsen regelmessig for å holde
kameralinsen fri for smuss og skitt.
1 Tørk av objektivet med en klut som ikke skraper, og fukt
kluten med isopropylalkohol om nødvendig.
2 La objektivet lufttørke.
®
Vise scorekort, bilder og animasjoner på en
datamaskin
1
1 Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ved -0,74 dBm nominell
24 GHz ved 19,51 dBm nominell
Driftstemperaturområde
Fra 0 til 60ºC (fra 32 til 140ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 7 til 43°C (fra 45 til 109°F)
Kapslingsgrad
IEC 60529 IPX71
Vise informasjon om forskrifter og samsvar
fra den elektroniske etiketten
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Informasjon om enheten
1 Velg .
2 Velg SYSTEM.
3 Velg INFORMASJON OM FORSKRIFTER.
Feilsøking
Enheten viser feil avstander
• Når du bruker leirduemodus, må du kontrollere at hele
leirduekasteren er innenfor justeringsvinduet.
• Når du bruker innlandsmodus, må du kontrollere at hele
leirduekasteren er synlig i skjermen på enheten.
• Kontroller at leirduen er synlig på skjermen under hele
flybanen.
• Kontroller at det ikke finnes noen hindringer foran enheten
som kan forstyrre trådløse frekvenser, for eksempel høyt
gress eller grener.
Nullstille data og innstillinger
Enheten har flere alternativer for å slette brukerdataene dine og
gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg > SYSTEM > NULLSTILL.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gjenopprette alle innstillingene til
fabrikkinnstillingene, velger du INSTILLINGER.
• Hvis du vil formatere og slette alle lagrede brukerdata på
enheten, velger du FORMATLAGRING.
• Hvis du vil slette alle brukerdata og gjenopprette alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du
GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILLINGER.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Feilsøking
7
Indeks
A
V
vanntetthetsvurdering 6
våpenprofil 2
apper, smarttelefon 5
av/på-knapp 2
B
batteri 6
lade 2
berøringsskjerm 1
D
data
lagre 5
overføre 6
overføring 5
datamaskin, koble til 6
E
enhet
rengjøre 6
vedlikehold 6
F
feilsøking 7
G
Garmin Express, oppdatere programvare 6
H
historikk, sende til datamaskin 5
I
innlandstreningsmodus 3
posisjon 3
innstillinger 6
L
lagre data 5, 6
leirdueskyting 2, 3
avslutte 4
M
meny 1
måleenheter 6
N
nullstille enheten 7
P
parkobling, smarttelefon 5
programmer 5
programvare, oppdatere 6
R
rengjøre, enhet 6
rengjøre berøringsskjermen 6
rengjøre enheten 6
S
scorekort 4, 5
vise 6
skjermbilde 5
skjerminnstillinger 3
skuddanalyse 4
skytemodi 2
smarttelefon 5
parkobling 5
spesifikasjoner 6
stativ 1
justere 2
sette inn 1
systeminnstillinger 5, 6
T
taster 1
temperatur 6
tilbehør 7
tilpasse enheten 5, 6
treffaktorscore 4
8
Indeks
support.garmin.com
Juli 2019
190-02532-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising