Garmin | Xero® S1 Trapshooting Trainer | User manual | Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Brugervejledning

Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Brugervejledning
XERO S1
®
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Xero er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Navnet BLUETOOTH og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og
andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Tripod-justeringer ........................................................................ 1
Montering af tripod'en ................................................................. 1
Justering af tripod-vinklen ........................................................... 2
Opladning af enheden ................................................................ 2
Aktivering af enheden ................................................................. 2
Tilføjelse af en geværprofil............................................ 2
Aktivering af en geværprofil ........................................................ 2
Trapspiltilstande............................................................. 2
Start af en skeetskydningssession ............................................. 2
Displayindstillinger ...................................................................... 3
Ændring af standplads ................................................................ 3
Upland-træningstilstand................................................ 3
Placering af enheden til upland-træning ..................................... 3
Start af en upland-træningssession ............................................ 3
Skudanalyse ................................................................... 4
Tilføjelse af et skud ..................................................................... 4
Ændring af scoren ...................................................................... 4
Gentag skud ............................................................................... 4
Afslutning af en runde ................................................................. 4
Scorer .............................................................................. 4
Score for træfningsfaktor ............................................................ 4
scorecard .................................................................................... 4
Præcisionsoversigt ..................................................................... 5
Lerduevinkel og standplads ........................................................ 5
Upland-faktor .............................................................................. 5
Xero app.......................................................................... 5
Parring med din smartphone ...................................................... 5
Tilpasning af din enhed................................................. 5
Enhedsindstillinger ...................................................................... 5
Systemindstillinger ...................................................................... 5
Enhedsoplysninger ........................................................ 6
Produktopdateringer ................................................................... 6
Tilslutning af enheden til din computer ....................................... 6
Visning af scorecards, billeder og animationer på en
computer ..................................................................................... 6
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 6
Rengøring af yderside ................................................................ 6
Rengøring af berøringsskærmen ................................................ 6
Rengøring af kameralinsen ......................................................... 6
Specifikationer ............................................................................ 6
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .........................................................................................7
Fejlfinding....................................................................... 7
Enheden viser forkerte afstande ................................................. 7
Nulstilling af data og indstillinger ................................................ 7
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 7
Indeks .............................................................................. 8
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Denne enhed er kun beregnet til at levere nøjagtige
sigteløsninger baseret på kalibrerede målinger af de aktuelle
forhold. Forholdene kan ændres hurtigt, afhængigt af dine
omgivelser. Ændringer i omgivende forhold, for eksempel
vindstød eller med- og modvind, kan påvirke nøjagtigheden af
dit skud. Sigteløsninger er kun forslag baseret på dine input til
enheden. Tag altid højde for en sikkerhedsmargen for ændrede
forhold og aflæsningsfejl.
Undersøg altid dit udstyr, før du bruger et skydevåben. Du er
ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende bestemmelser
for brug af skydevåben.
Forstå altid dit mål og området bag dit mål, før du skyder. Hvis
du ikke tager højde for skydeomgivelserne, kan det medføre
skade på ejendom, personskade og dødsfald.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Xero S1 Trapshooting Trainer hjælper dig med at forbedre din
skeetskydningsscore ved at spore et lerduemål og dit skud ved
hjælp af en kombination af sensorer. Enheden kan spore
orange, grønne og lyserøde lerduer i både 108 mm og 110 mm
størrelser. Andre størrelser og farver understøttes ikke.
BEMÆRK: Denne enhed er beregnet til at spore én lerdue og ét
skud ad gangen. Double-trap og trap-spil, der tillader flere skud,
understøttes ikke.
Oversigt over enheden
Touchscreen
Beskyttende dækning
Stryg for at rulle gennem funktioner, dataskærmbilleder og menuer.
Tryk for at vælge.
Fjern, før du bruger enheden.
Udskift, når den ikke er i brug.
Tripod-justeringer
Knapperne til justering af tripod’en er placeret på undersiden af
Xero S1 enheden.
Knap til justering af
tripod
Tripod-udløserknap
Justerer vinklen på Xero S1 enheden på
tripod'ens kuglebeslag
Åbner fatningen til montering eller afmontering af tripod'ens kuglebeslag
Montering af tripod'en
1 Skru tripod'ens kuglebeslag
på tripod-enheden
.
BEMÆRK: Du skal stramme tripod'ens beslag, så det ikke
bevæger sig under brug. Tripod-kuglebeslaget bruger 1/4"-20
gevindstørrelse og er kompatibelt med de fleste tripods. For
at opnå den bedste ydeevne, skal du undgå at løfte enheden
højere end hoftehøjde eller en samlet højde på 1,2 m (4 fod).
2 Tryk håndtaget til udløsning af tripod'en helt ned og hold
det nede.
Tænd/sluk-knap
Mikro-USB-port til
strøm og data (under
vejrhætten)
Sådan kommer du i gang
Tryk for at tænde enheden.
Hold nede for at slukke for enheden.
Tilslut et kompatibelt USB-kabel for at oplade
enheden eller overføre data ved hjælp af
computeren.
1
3 Mens du trykker på håndtaget til udløsning af tripod'en, skal
du sætte tripod'ens beslag i fatningen .
BEMÆRK: Kuglebeslaget skal gå nemt ind i fatningen. Hvis
det er svært at sætte i, skal du kontrollere, at håndtaget til
frigørelse af tripod'en er trykket helt ned.
Justering af tripod-vinklen
Du kan justere enhedens vinkel på tripod’ens kuglebeslag for at
justere den i forhold til dit mål.
1 Vip enheden, mens du holder tripod'ens justeringsknap
nede.
Første gang du tænder for enheden, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at fuldføre
opsætningsprocessen.
Tilføjelse af en geværprofil
enheden bruger geværprofiler til hver skydesession.
Geværprofilen, du indtaster, skal passe til det skydevåben, du
bruger til hver session. Du kan tilføje op til 10 geværprofiler.
1 Vælg > GEVÆRPROFILER > TILFØJ PROFIL.
2 Vælg et felt for at indtaste oplysninger om dit skydevåben.
3 Vælg .
Aktivering af en geværprofil
Før du kan aktivere en geværprofil, skal du tilføje en geværprofil
(Tilføjelse af en geværprofil, side 2).
1 Vælg > GEVÆRPROFILER.
2 Vælg en profil.
3 Vælg AKTIVER.
Trapspiltilstande
2 Slip tripod’ens justeringsknap for at fastholde positionen.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det
godkendte temperaturområde (Specifikationer, side 6).
1 Løft vejrhætten .
Enheden indeholder forskellige trapspiltilstande, så du kan få
dækket dine skydebehov.
TRÆNING: I træningstilstand kan du skyde en standardrunde af
American Trap eller arbejde dig gennem et brugerdefineret
træningsprogram. Hver runde består af 25 skud. Der gives
feedback efter hvert skud.
LIGA: Ligatilstand består af en standardrunde med American
Trap. Skytterne affyrer fem skud fra fem standpladser. Du
kan vælge at modtage feedback i realtid eller bruge enheden
til at føre regnskab med resultaterne. Når enheden kun er
konfigureret til føre regnskab med resultaterne, optages hvert
skud til gennemsyn i slutningen af en runde.
TURNERING: Du kan tilpasse turneringstilstand, så den passer
til reglerne i din turnering. Hvis det er nødvendigt, kan du
indstille skærmvisningen til kun at vise feedback, når en
runde er fuldført.
BEMÆRK: Dette produkt er ikke beregnet til miljøer med
doubletrap eller spil, der tillader flere skud for hvert mål.
Start af en skeetskydningssession
1 Placer enheden direkte foran dig ved din standplads.
2 Tilslut den lille ende af strømkablet til USB-porten
på
enheden.
3 Tilslut den anden ende af strømkablet til den medfølgende
AC-strømadapter.
4 Sæt AC-strømadapteren i en almindelig stikkontakt.
5 Oplad enheden helt.
BEMÆRK: En fuld opladning kan tage op til 3 timer.
Aktivering af enheden
Tryk på POWER .
2 Stå lige bag Xero S1 enheden med din forreste fod højst 46
cm (18 tommer.) væk fra den.
3 Vælg TRAP-DISCIPLIN.
4 Vælg en trap-spiltilstand (Trapspiltilstande, side 2) .
5 Vælg om nødvendigt et datafelt for at ændre oplysninger om
din skydesession.
2
Tilføjelse af en geværprofil
TIP: De oplysninger, der indtastes på opsætningsskærmen,
bruges til at kalibrere enheden til din skydesession. Du bør
kontrollere, at alle oplysninger er korrekte.
6 Vælg .
7 Vælg din aktuelle standplads, og vælg .
8 Juster enheden, så pilens spids er centreret over
traphuset
.
Placering af enheden til upland-træning
ADVARSEL
Stå aldrig foran skydepositionen, når du betjener denne enhed
eller en trapkaster. Forstå altid dit mål og området bag dit mål,
før du skyder. Hvis du ikke tager højde for skydeomgivelserne,
kan det medføre skade på ejendom, personskade og dødsfald.
Brug kun upland-træningstilstand med en fjernbetjent elektronisk
trapkaster. Kompatible trapkastere skal være i stand til at
afsende lerduemål i en ensartet bane hver gang. Denne enhed
understøtter ikke håndkastere eller manuelt betjente kastere.
1 Placer trapkasteren, så den konstant kaster lerduer ind i et
område, der er sikkert at skyde i.
2 Placer din Xero S1 enhed 1,5 m (5 fod) væk fra trapkasteren
i en position, der svarer til kl. 7
eller kl. 5 .
BEMÆRK: Pilen og traphuset kan vises i forskellige
positioner afhængigt af din standplads. Kontroller, at det
øverste af justeringsvinduet flugter med den øverste kant af
traphuset.
9 Vælg .
10 Når meddelelsen KLAR vises, kan du begynde din
skydesession.
BEMÆRK: Enheden registrerer ikke et skud, før
meddelelsen KLAR vises på skærmen. Du bør altid
kontrollere, at enheden er klar, inden du affyrer et skud.
Efter fem skud bliver du bedt om at skifte standplads. Følg
vejledningen på skærmen for at sætte din enhed op på en
anden standplads.
Displayindstillinger
Displayindstillinger konfigurerer, hvordan enheden viser
oplysninger mellem skud. Når du starter en skudsession, skal du
vælge VISNINGSTILSTAND.
ALLE DETALJER: Gør det muligt for enheden at holde styr på
scoren og vise skudanalyseinformation efter hvert skud.
SCOREKEEPER: Gør det muligt for enheden at holde styr på
scoren, men den viser ikke skudanalyseinformation mellem
skuddene.
SORT BOKS: Deaktiverer visning af score- og
skudanalyseinformation mellem skud. Du kan se dit
scorecard, når runden er færdig.
Ændring af standplads
Hvis det er nødvendigt, kan du skifte standpladser manuelt.
.
1 Under en skydesession skal du vælge
2 Vælg en standplads, og vælg .
3 Følg vejledningen på skærmen for at justere enheden til din
standplads.
Upland-træningstilstand
3 Stå lige bag Xero S1 enheden med din forreste fod højst 46
cm (18 tommer) væk fra den.
Start af en upland-træningssession
1 Vælg UPLAND-DISCIPLIN.
2 Vælg antallet af skytter.
3 Vælg den skytte, der ejer enheden, og vælg
4
5
6
7
8
9
.
BEMÆRK: Enheden gemmer kun data for enhedens ejer til
Xero appen og enhedens hukommelse.
Vælg om nødvendigt et datafelt for at ændre oplysninger om
din skydesession.
TIP: De oplysninger, der indtastes på opsætningsskærmen,
bruges til at kalibrere enheden til din skydesession. Du bør
kontrollere, at alle oplysninger er korrekte.
Vælg .
Placer enheden til en upland-træningssession (Placering af
enheden til upland-træning, side 3), og vælg .
Kontroller, at enheden er i vater, og at kasteren ikke kan ses
på skærmen, og vælg .
Afsend en testdue for at kontrollere, at lerduemålet er synligt
på skærmen under hele flyvningen, og vælg .
Afsend en testdue, idet du holder øje med, hvor lerduemålet
først vises på skærmen.
I upland-træningstilstand kan du øve dine færdigheder med en
kompatibel trapkaster i miljøer uden for skydebanen. En
standardrunde af upland-skydning består af 25 mål. Op til seks
skytter kan konkurrere mod hinanden i en enkelt runde af
upland-skydning. Hvert skytte skal stå bag Xero S1 enheden,
når de affyrer deres skud.
Upland-træningstilstand
3
Gentag skud
Hvis det er nødvendigt, kan du tage dit sidste skud igen. Dette
kan være nyttigt, hvis der var fejl i trapkasteren.
1 Vælg > GENTAG SIDSTE SKUD .
2 Når meddelelsen KLAR vises, kan du skyde.
Afslutning af en runde
10 Vælg det område i kanten af skærmen
, hvor lerduen
kommer ind i synsfeltet.
BEMÆRK: Hvis lerduen ikke passerer gennem et af de
valgbare områder, skal du justere enhedens vinkel, indtil den
gør.
11 Vælg .
12 Når meddelelsen KLAR vises, kan du begynde din
skydesession.
BEMÆRK: Enheden registrerer ikke et skud, før
meddelelsen KLAR vises på skærmen. Du bør altid
kontrollere, at enheden er klar, inden du affyrer et skud.
Skudanalyse
Efter hvert skud viser enheden dig en analyse af dit skud. Du
kan bruge disse oplysninger til at forbedre din nøjagtighed og
præstationsniveau. Analyseskærmen viser placeringen af
midten af skudmønsteret. Størrelsen på et skudmønster kan
variere afhængigt af dit skydevåben og choke-diameteren.
Vælg en mulighed:
• Hvis du bruger trap-tilstand, skal du vælge > AFSLUT
RUNDE.
• Hvis du bruger en upland-tilstand, skal du vælge .
Scorer
Score for træfningsfaktor
Hvert af dine skud optjener en pointværdi baseret på, hvor godt
du rammer et lerduemål. Du kan optjene op til 100 point for hver
runde med 25 skud.
Skeetskydningsværdi
Pointværdi
SMASH
4
FULDTRÆFFER
3
DELVIS TRÆFNING
1
FORBIER
0
Upland-træningsværdi
Pointværdi
FULDTRÆFFER
4
KNUST
3
SÅRET
1
FORBIER
0
scorecard
Du kan gennemse scorecardet ved slutningen af hver runde.
Scorecardet gemmes automatisk i enhedens hukommelse. Du
kan vælge for at se yderligere information om runden.
Placeringen af midten af skudmønsteret i forhold til lerduen
Afstanden fra lerduen til midten af skudmønsteret
Retningen af skudmønsteret i forhold til lerduen
Lerduens afstanden i det øjeblik, den blev ødelagt
Antallet af lerduer, der blev ramt, ud af det samlede antal skud
Information om standpladsen (trap-tilstand) eller skyttenummer
(upland-træningstilstand)
Tilføjelse af et skud
Du kan tilføje et skud manuelt, hvis enheden ikke har registreret
det. Enheden registrerer ikke positionsdata for tilføjede skud.
1 Vælg > TILFØJ SKUD.
2 Vælg en score.
Ændring af scoren
Du kan redigere det sidste skud, hvis det blev registreret forkert.
1 Vælg > REDIGER SCORE.
2 Vælg en score (Score for træfningsfaktor, side 4).
4
Mål
standpladser
Samlet antal mål ramt pr. plads
Rundescore
Pointfordeling
Score for træfningsfaktor
Visning af gemte scorecards
1 Vælg fra hovedmenuen.
2 Vælg et scorecard
Skudanalyse
Præcisionsoversigt
Når du får vist dit scorecard, kan du vælge for at få vist en
præcisionsoversigt for runden. Præcisionsoversigten viser
afstand og retning for hvert skud i forhold til lerduemålet. Du kan
bruge disse oplysninger til at se dine sigtetendenser i hver
runde.
at finde den optimale afstand til upland-skydning baseret på dine
præcisionstendenser.
Måltal
Indstil tal
En graf over træffere eller forbiere ved forskellige afstande
Angiver, om skuddet var en træffer eller en forbier
Vinklen på skudmønsteret i forhold til lerduemålet
Xero app
En grafisk fremstilling af hvert skud i forhold til lerduemålet
Xero app'en gemmer oplysninger fra hver runde til historisk
gennemgang og statistisk analyse. Du kan downloade Xero
appen fra app store på din smartphone.
Den absolutte gennemsnitlige afstand af skuddet i forhold til lerduemålet ved en træffer eller en forbier
Parring med din smartphone
Afstanden for midten af skudmønsteret, fra midten af lerduemålet
Den absolutte gennemsnitlige afstand af alle skud i forhold til
lerduemålet for hele runden
En grafisk gengivelse af alle skud i forhold til lerduemålet for hele
runden
Lerduevinkel og standplads
Når du ser på dit scorecard, kan du vælge for at få vist
oplysninger om lerduevinkel og standplads for hver runde. Siden
med lerduevinkel og standplads viser din succesrate, når duen
kastes i forskellige vinkler. Du kan bruge disse oplysninger til at
se dine præcisionstendenser, når duen kastes i forskellige
vinkler på hver standplads.
Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner i Xero S1 enheden,
skal den parres direkte via Xero appen i stedet for fra Bluetooth
indstillingerne på din smartphone.
1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne
Xero appen.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
3 På din Xero S1 enhed skal du vælge > TELEFON.
4 Kontroller at til/fra-knappen står på TIL.
5 Vælg fra Xero appen, og følg vejledningen på skærmen.
®
Tilpasning af din enhed
Enhedsindstillinger
Lerduevinklen.
Lerduemål ramt eller skudt forbi på forskellige standpladser. Du kan
trykke på gitteret for at få vist yderligere billeder, hvis de er tilgængelige. Skuddene listes efter standplads og skudnummer. Eksempelvis betyder 2-5 standplads 2, skud nummer 5.
Antallet af træffere ud af det samlede antal lerduemål i hver vinkel.
Upland-faktor
Når du får vist dit scorecard efter en upland-træningssession,
kan du vælge for at få vist upland-faktorinformation for hver
runde. Upland-faktoren viser, hvordan du rammer eller skyder
forbi på forskellige afstande. Du kan bruge disse oplysninger til
Xero app
Vælg i hovedmenuen.
GEVÆRPROFILER: Indstiller brugerdefinerede profiler for dit
skydevåben og din ammunition (Tilføjelse af en geværprofil,
side 2) .
TELEFON: Indstiller valgmuligheder for parring af enheden med
en kompatibel telefon og Xero appen (Parring med din
smartphone, side 5).
SKÆRMTIMEOUT: Indstiller tiden, inden skærmen slukker.
LYSSTYRKE: Indstiller skærmens lysstyrke.
LED-INDIKATOR: Aktiverer eller deaktiverer status-LED'en
under enhedens skærm.
GEM POST-SHOT BILLEDE: Gør det muligt for enheden at
tage et billede af lerduemålet, når der er registreret et skud.
GEM LERDUEANIMATION: Gør det muligt for enheden at
gemme en animation af lerduemålet, når et skud registreres
(Visning af scorecards, billeder og animationer på en
computer, side 6).
SYSTEM: Indstiller systempræferencer (Systemindstillinger,
side 5).
Systemindstillinger
Vælg
> SYSTEM i hovedmenuen.
5
DATO OG KLOKKESLÆT: Indstiller dato og klokkeslæt.
AUTOMATISK FRA: Indstiller enheden til at slukke efter fem
minutters inaktivitet.
NULSTILLING AF UDLEJNINGSBANE: Nulstiller enheden til
standardindstillinger og rydder alle scorecards.
SPROG: Indstiller enhedens sprog.
ENHEDER: Indstiller måleenhederne (Ændring af måleenhed,
side 6).
NULSTIL: Indstiller valgmuligheder for nulstilling af enhedens
indstillinger, rydning af scorecards, formatering af enhedens
lager eller returnering af enheden til fabriksindstillingerne
(Nulstilling af data og indstillinger, side 7).
LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER: Viser oplysninger
om lovgivning og overensstemmelse.
OM: Viser tekniske oplysninger om enheden.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne, der vises på enheden.
1 Vælg > SYSTEM > ENHEDER.
2 Vælg målesystem.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Produktregistrering
®
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til USB-porten.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en
klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Rengøring af kameralinsen
computeren.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
®
Visning af scorecards, billeder og
animationer på en computer
Før du kan optage post-shot-billeder og -animationer, skal du
sætte enheden op til at gemme billeder og animationer
(Enhedsindstillinger, side 5).
1 Slut enheden til computeren vha. det medfølgende USBkabel (Tilslutning af enheden til din computer, side 6).
2 Åbn enhedsdrevet.
3 Åbn Garmin > Results.
4 Åbn den mappe, der er navngivet med datoen for din
skydesession.
5 Åbn den mappe, der er navngivet med det runde tal, du vil
have vist.
6 Hvis det er nødvendigt, kan du åbne mappen med dit
skyttenummer (kun upland-tilstand).
6
Vedligeholdelse af enheden
Rengøring af berøringsskærmen
Tilslutning af enheden til din computer
1
på computeren.
BEMÆRK: Billeder gemmes i PNG-format. Animationer
gemmes i GIF-format. Scorecards gemmes i BMP-format.
Rengøring af yderside
Enhedsoplysninger
®
7 Vælg et billede, en animation eller et scorecard for at se det
Du bør rengøre kameralinsen regelmæssigt for at holde den fri
for snavs og fremmedlegemer.
1 Aftør linsen med en ikke-ridsende linseklud, som eventuelt er
fugtet med isopropylalkohol.
2 Lad linsen lufttørre.
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Trådløse frekvenser/protokol
2,4 GHz ved -0,74 dBm nominelt
24 GHz ved 19,51 dBm nominelt
Driftstemperaturområde
Fra 0 º til 60 ºC (fra 32 º til 140 ºF)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 7º til 43°C (fra 45º til 109°F)
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX71
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Enhedsoplysninger
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Vælg .
2 Vælg SYSTEM.
3 Vælg LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER.
Fejlfinding
Enheden viser forkerte afstande
• Når du bruger trap-tilstand, skal du kontrollere, at ingen dele
af trapkasteren rager ud over justeringsvinduet.
• Når du bruger upland-tilstand skal du kontrollere, at ingen
dele af trapkasteren er synlige på enhedens skærm.
• Kontroller, at lerduemålet er synligt på skærmen under hele
dets bane.
• Kontroller, at der ikke er forhindringer foran enheden, som
kan forstyrre de trådløse frekvenser, f.eks. højt græs eller
grene.
Nulstilling af data og indstillinger
Enheden tilbyder flere muligheder for at slette dine brugerdata
og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
1 Vælg > SYSTEM > NULSTIL.
2 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil nulstille alle indstillinger til
standardindstillingerne, skal du vælge INDSTILLINGER.
• Hvis du vil formatere og slette alle brugerdata, der er gemt
på enheden, skal du vælgeFORMATER LAGER.
• Hvis du vil slette alle brugerdata og nulstille alle
indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge
FABRIKSINDSTILLINGER.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Fejlfinding
7
Indeks
A
applikationer 5
apps, smartphone 5
U
upland-træningstilstand 3
position 3
V
vandtæthedsklasse 6
B
batteri 6
oplade 2
C
computer, tilslutte 6
D
data
opbevare 5
overføre 5, 6
displayindstillinger 3
E
enhed
rengøring 6
vedligeholdelse 6
F
fejlfinding 7
G
Garmin Express, opdatering af software 6
geværprofil 2
H
historik, sende til computer 5
I
indstillinger 6
M
menu 1
måleenheder 6
N
nulstilling af enheden 7
O
opbevare data 5, 6
P
parre, smartphone 5
R
rengøre berøringsskærmen 6
rengøring, enhed 6
rengøring af enheden 6
S
score for træfningsfaktor 4
scorecard 4, 5
vise 6
skeetskydning 2, 3
afslutning 4
skudanalyse 4
skærm 5
smartphone 5
parre 5
software, opdatere 6
specifikationer 6
spiltilstande 2
systemindstillinger 5
T
taster 1
temperatur 6
tilbehør 7
tilpasning af enheden 5
touchscreen 1
tripod 1
montering 1
tilpasse 2
tænd/sluk-knap 2
8
Indeks
support.garmin.com
Juli 2019
190-02532-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising