Garmin | Xero® S1 Trapshooting Trainer | Operating instructions | Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Návod k obsluze

Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Návod k obsluze
XERO S1
®
Návod k obsluze
© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™
a Xero jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Značka slova BLUETOOTH a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Mac je ochranná známka společnosti
Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Nastavení stativu ........................................................................ 1
Instalace stativu .......................................................................... 1
Nastavení úhlu stativu ................................................................ 2
Nabíjení zařízení ......................................................................... 2
Zapnutí zařízení .......................................................................... 2
Přidání profilu zbraně.................................................... 2
Aktivace profilu zbraně ............................................................... 2
Režimy trapu................................................................... 2
Zahájení střelby na trap .............................................................. 2
Režimy zobrazení ....................................................................... 3
Změna střeleckého stanoviště .................................................... 3
Režim loveckého tréninku............................................. 3
Umístění zařízení pro lovecký trénink ......................................... 3
Zahájení střelby loveckého tréninku ........................................... 3
Analýza výstřelu............................................................. 4
Přidání výstřelu ........................................................................... 4
Změna skóre ............................................................................... 4
Opakování výstřelu ..................................................................... 4
Ukončení kola ............................................................................. 4
Skóre............................................................................... 4
Skóre faktoru zásahu .................................................................. 4
Skórkarty ..................................................................................... 4
Souhrn přesnosti .........................................................................4
Úhel terče a stanoviště ............................................................... 5
Faktor lovu .................................................................................. 5
Aplikace Xero.................................................................. 5
Párování se smartphonem .......................................................... 5
Přizpůsobení zařízení..................................................... 5
Nastavení zařízení ...................................................................... 5
Nastavení systému ..................................................................... 5
Informace o zařízení....................................................... 6
Aktualizace produktů .................................................................. 6
Připojení zařízení k počítači ........................................................ 6
Zobrazení skórkaret, obrázků a animací na počítači .................. 6
Péče o zařízení ........................................................................... 6
Čištění vnějšího krytu ................................................................. 6
Čištění dotykové obrazovky ........................................................ 6
Čištění objektivu kamery ............................................................. 6
Technické údaje ..........................................................................6
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě ................................................................. 6
Odstranění problémů..................................................... 7
Zařízení zobrazuje nesprávné vzdálenosti ................................. 7
Vynulování dat a nastavení ........................................................ 7
Další informace ........................................................................... 7
Rejstřík............................................................................ 8
Obsah
i
Začínáme
VAROVÁNÍ
Zařízení zaměřuje pouze na základě kalibrovaných měření
aktuálních podmínek. V závislosti na prostředí může docházet
k rychlým změnám podmínek. Změny podmínek okolního
prostředí, jako jsou nárazy větru nebo protivítr, mohou ovlivnit
přesnost výstřelu. Zaměřování představuje pouhé doporučení
a vychází z toho, co jste do zařízení zadali. Vždy ponechejte
bezpečnostní rezervu pro měnící se podmínky a chyby hodnot.
Před použitím se střelnou zbraní vybavení vždy zkontrolujte.
Nesete odpovědnost za to, že znáte příslušné předpisy týkající
se používání střelných zbraní a postupujete v souladu s nimi.
Mějte vždy na paměti, na co míříte, a co leží za vaším terčem.
Teprve poté vystřelte. Pokud nevezmete v úvahu okolní
prostředí, mohlo by dojít k poškození majetku, zranění nebo
úmrtí osob.
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Elektronický asistent Xero S1 pro střelbu na pohyblivý terč vám
pomáhá vylepšit skóre úspěšnosti zásahů sledováním terče
a vašeho výstřelu několika snímači. Zařízení je schopné
detekovat oranžové, zelené a růžové terče velikosti 108 mm
a 110 mm. Jiné velikosti a barvy nejsou podporovány.
POZNÁMKA: Zařízení je určeno pro sledování jednoho terče
a jednoho výstřelu najednou. Dvojitý trap a hry, které umožňují
více ran na jeden terč, nejsou podporovány.
Přehled zařízení
Posunutím procházíte funkce, datové
obrazovky a nabídky.
Klepnutím vyberete požadovanou možnost.
Dotyková obrazovka
Sejměte před použitím zařízení.
Nasaďte, pokud zařízení není používáno.
Ochranný kryt
Nastavení stativu
Ovládací prvky nastavení stativu jsou umístěny na spodní straně
zařízení Xero S1.
Tlačítko nastavení
stativu
Páčka uvolnění stativu
Slouží k nastavení úhlu zařízení Xero S1 na
kulovém čepu stativu.
Povolí objímku pro instalaci nebo sejmutí
kulového čepu stativu.
Instalace stativu
1 Našroubujte kulový čep
na sestavu stativu
.
POZNÁMKA: Kulový čep byste měli utáhnout tak, aby se
během používání nepohyboval. Kulový čep pro stativ má
závit 1/4"-20 a je kompatibilní s většinou stativů. Nezvedejte
zařízení výše než do pasu nebo do celkové výšky 1,2 m
(4 ft.).
2 Zcela stlačte a přidržte páčku uvolnění stativu .
Zapínací tlačítko
Napájecí a datový port
micro-USB (pod
ochranným krytem)
Začínáme
Stisknutím zařízení zapnete.
Podržením tlačítka zařízení vypnete.
Po připojení kompatibilního kabelu USB
můžete zařízení nabít nebo do něj přenést
data z počítače.
1
3 Držte páčku uvolnění stativu stlačenou a zasuňte kulový čep
stativu do objímky .
POZNÁMKA: Kulový čep by měl jít do objímky zasunout
volně. Pokud nelze kulový čep vložit volně, zkontrolujte, zda
je páčka zcela stisknuta.
Nastavení úhlu stativu
Úhel zařízení na kulovém čepu stativu můžete nastavit podle
dráhy terče.
1 Držte stisknuté tlačítko nastavení stativu a zařízení
nakloňte.
Po prvním zapnutí zařízení je nutné provést postup nastavení
podle pokynů na obrazovce.
Přidání profilu zbraně
Zařízení používá profily zbraní. Zadaný profil zbraně by měl
odpovídat zbrani použité pro danou střelbu. Můžete přidat až 10
profilů zbraní.
1 Vyberte možnost > PROFILY ZBRANÍ > PŘIDAT PROFIL.
2 Vyberte pole pro zadání informací o zbrani.
3 Vyberte možnost .
Aktivace profilu zbraně
Než budete moci profil zbraně aktivovat, musíte přidat profil
zbraně (Přidání profilu zbraně, strana 2).
1 Vyberte možnost > PROFILY ZBRANÍ.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost AKTIVOVAT.
Režimy trapu
2 Uvolněním tlačítka nastavení stativu zajistěte zařízení
v nastavené poloze.
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 6).
1 Zvedněte ochranný kryt .
Zařízení nabízí různé režimy trapu pro různé potřeby střelby.
TRÉNINK: Režim tréninku vám umožňuje střílet standardní
americký trap nebo procvičovat vlastní styl střelby. Každé
kolo má 25 ran. Hodnocení je k dispozici po každém výstřelu.
LIGA: Režim ligy představuje standardní kolo amerického trapu.
Střelci střílí pět ran na každém z pěti stanovišť. Můžete si
vybrat hodnocení v reálném čase nebo zařízení použít pro
záznam skóre. Je-li zařízení nakonfigurováno pouze pro
záznam skóre, je každý výstřel zaznamenán pro účely
kontroly na konci kola.
TURNAJ: Režim turnaje si můžete přizpůsobit podle vlastních
pravidel. V případě potřeby můžete nastavit režim obrazovky
na zobrazení hodnocení pouze po dokončení kola.
POZNÁMKA: Tento výrobek není určen pro dvojitý trap ani
hry, které umožňují více ran na každý terč.
Zahájení střelby na trap
1 Umístěte zařízení na střeleckém stanovišti přímo před sebe.
2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu USB
v zařízení.
3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do přiloženého
napájecího adaptéru.
4 Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky.
5 Zařízení zcela nabijte.
POZNÁMKA: Úplné nabití může trvat až 3 hodiny.
Zapnutí zařízení
Stiskněte tlačítko POWER.
2
2 Postavte se přímo za zařízení Xero S1 taky, abyste přední
nohou stáli nejdále 46 cm (18 in.) od zařízení.
3 Vyberte možnost REŽIM TRAPU.
4 Vyberte příslušný režim (Režimy trapu, strana 2).
5 V případě potřeby vyberte datové pole pro změnu informací
o střelbě.
TIP: Informace zadané na obrazovce nastavení budou
použity pro kalibraci zařízení na střelbu. Přesnost zadaných
informací byste měli ověřit.
Přidání profilu zbraně
6 Vyberte možnost .
7 Vyberte své aktuální střelecké stanoviště a vyberte možnost
.
8 Nastavte zařízení tak, aby šipka
mířila na střed bunkru
.
POZNÁMKA: Šipka a bunkr by se měly zobrazovat v různých
polohách podle střeleckého stanoviště. Ověřte, zda je horní
okraj nastavovacího okna zarovnaný s horním okrajem
bunkru.
9 Vyberte možnost .
10 Po zobrazení nápisu PŘIPRAVENO můžete zahájit střelbu.
POZNÁMKA: Zařízení nezaznamená výstřel, dokud se na
obrazovce nezobrazí nápis PŘIPRAVENO. Před výstřelem
byste měli vždy zkontrolovat, zda je zařízení připraveno.
Po pěti výstřelech se zobrazí výzva ke změně střeleckých
stanovišť. Při nastavování zařízení na jiné střelecké stanoviště
se řiďte pokyny na obrazovce.
Režimy zobrazení
Režimy zobrazení konfigurují způsob, jakým zařízení zobrazuje
informace mezi výstřely. Při zahájení střelby vyberte možnost
TYP ZOBRAZENÍ.
KOMPLETNÍ PODROBNOSTI: Zapnutí ukládání skóre
a zobrazení informací analýzy výstřelu po každé ráně.
SKÓRE: Zapnutí ukládání skóre, ale bez zobrazování analýzy
výstřelu mezi jednotlivými ranami.
ČERNÁ SKŘÍŇKA: Vypnutí zobrazení skóre a analýzy výstřelu
mezi jednotlivými ranami. Lze zobrazit pouze skórkartu po
dokončení kola.
Změna střeleckého stanoviště
V případě potřeby můžete změnit stanoviště ručně.
.
1 Během střelby vyberte možnost
2 Vyberte střelecké stanoviště a vyberte možnost .
3 Při nastavování zařízení na jiné střelecké stanoviště se řiďte
pokyny na obrazovce.
Režim loveckého tréninku použijte pouze při použití dálkově
ovládané elektronické vrhačky terčů. Kompatibilní vrhačky musí
umožňovat vrhání terčů po konzistentní trajektorii. Toto zařízení
nepodporuje ruční vrhačky ani ručně ovládané vrhačky.
1 Umístěte vrhačku terčů tak, aby stále vrhala terče do
prostoru bezpečného pro střelbu.
Umístěte
zařízení Xero S1 1,5 m (5 ft.) od vrhačky do polohy
2
na 7. hodině
nebo na 5. hodině .
3 Postavte se přímo za zařízení Xero S1 tak, abyste přední
nohou stáli nejdále 46 cm (18 in.) od zařízení.
Zahájení střelby loveckého tréninku
1 Vyberte možnost REŽIM LOVU.
2 Vyberte počet střelců.
3 Vyberte střelce, kteří vlastní zařízení, a vyberte možnost
4
5
6
7
8
9
.
POZNÁMKA: Zařízení ukládá pouze data vlastníka zařízení
do aplikace Xero a paměti zařízení.
V případě potřeby vyberte datové pole pro změnu informací
o střelbě.
TIP: Informace zadané na obrazovce nastavení budou
použity pro kalibraci zařízení na střelbu. Přesnost zadaných
informací byste měli ověřit.
Vyberte možnost .
Umístěte zařízení do polohy pro lovecký trénink (Umístění
zařízení pro lovecký trénink, strana 3) a vyberte možnost .
Zkontrolujte, zda je zařízení ve vodorovné poloze a zda
vrhačka není viditelná na obrazovce, a vyberte možnost .
Proveďte testovací vrh pro ověření viditelnosti terče na
obrazovce pro celou trajektorii letu a vyberte možnost .
poprvé
Proveďte testovací vrh a sledujte, kde se terč
objeví na obrazovce.
Režim loveckého tréninku
Režim loveckého tréninku vám umožňuje procvičovat si
dovednosti s kompatibilní vrhačkou v prostředí mimo střelnici.
Klasické lovecké kolo zahrnuje 25 terčů. V jednom loveckém
kole může proti sobě soutěžit až šest střelců. Každý střelec
musí při střelbě stát za zařízením Xero S1.
Umístění zařízení pro lovecký trénink
VAROVÁNÍ
Nikdy nestůjte před střeleckým stanovištěm při obsluhování
tohoto zařízení nebo vrhačky terčů. Mějte vždy na paměti, na co
míříte, a co leží za vaším terčem. Teprve poté vystřelte. Pokud
nevezmete v úvahu okolní prostředí, mohlo by dojít k poškození
majetku, zranění nebo úmrtí osob.
Režim loveckého tréninku
10 Vyberte oblast na okraji obrazovky
, kde terč vstupuje do
zorného pole.
POZNÁMKA: Pokud terč neprochází jednou z volitelných
oblastí, nastavte úhel zařízení tak, aby procházel.
11 Vyberte možnost .
3
Skóre
12 Po zobrazení nápisu PŘIPRAVENO můžete zahájit střelbu.
POZNÁMKA: Zařízení nezaznamená výstřel, dokud se na
obrazovce nezobrazí nápis PŘIPRAVENO. Před výstřelem
byste měli vždy zkontrolovat, zda je zařízení připraveno.
Analýza výstřelu
Po každém výstřelu zařízení zobrazí analýzu výstřelu. Tyto
informace můžete použít pro zdokonalení přesnosti
a konzistence. Obrazovka analýzy zobrazuje umístění středu
obrazce rozptylu. Velikost obrazce rozptylu se může lišit podle
zbraně a zahrdlení.
Skóre faktoru zásahu
Každý výstřel získává bodovou hodnotu podle toho, jak dobře
jste zasáhli terč. V každém kole 25 výstřelů můžete získat až
100 bodů.
Střelba na trap – klasifikace
Bodová hodnota
ZNIČENÍ
4
ČISTÝ ZÁSAH
3
ÚLOMEK
1
VEDLE
0
Lovecký trénink – klasifikace
Bodová hodnota
ČISTÝ ZÁSAH
4
ZNIČENÍ
3
ZRANĚNÍ
1
VEDLE
0
Skórkarty
Skórkarty můžete prohlížet na konci každého kola. Skórkarty se
do paměti zařízení ukládají automaticky. Výběrem můžete
zobrazit další informace o kole.
Poloha středu obrazce rozptylu vzhledem k terči
Vzdálenost terče od středu obrazce rozptylu
Směr obrazce rozptylu vzhledem k terči
Vzdálenost terče v okamžiku zásahu
Počet zásahů terče z celkového počtu výstřelů
Informace o střeleckém stanovišti (režim trapu) nebo číslu střelce
(režim loveckého tréninku)
Přidání výstřelu
Pokud zařízení výstřel nedetekuje, můžete jej přidat ručně.
Zařízení nezaznamenává data polohy pro přidané výstřely.
1 Vyberte možnost > PŘIDAT VÝSTŘEL.
2 Vyberte skóre.
Změna skóre
Poslední výstřel je možné upravit, pokud byl detekován
nesprávně.
1 Vyberte možnost > ZMĚNIT SKÓRE.
2 Vyberte skóre (Skóre faktoru zásahu, strana 4).
Opakování výstřelu
V případě potřeby můžete zopakovat poslední výstřel. To může
být užitečné v případě závady vrhačky.
1 Vyberte možnost > OPAKOVAT POSLEDNÍ RÁNU.
2 Po zobrazení nápisu PŘIPRAVENO můžete zopakovat
výstřel.
Ukončení kola
Vyberte možnost:
• Pokud používáte režim trapu, vyberte možnost >
UKONČIT KOLO.
• Pokud používáte režim lovu, vyberte možnost .
4
Cíle
Stanice
Celkem zásahů terče na stanoviště
Skóre kola
Distribuce skóre
Skóre faktoru zásahu
Zobrazení uložených skórkaret
1 V hlavním menu vyberte možnost
2 Vyberte skórkartu.
.
Souhrn přesnosti
Při prohlížení skórkarty můžete výběrem možnosti zobrazit
souhrn přesnosti pro kolo. Souhrn přesnosti zobrazuje
vzdálenost a směr jednotlivých výstřelů vzhledem k terči. Tyto
informace můžete využít pro hodnocení trendů míření v každém
kole.
Analýza výstřelu
Indikuje, zda výstřel zasáhl nebo minul cíl
Úhel obrazce rozptylu vzhledem k terči
Vzdálenost středu obrazce rozptylu od středu terče
Číslo cíle
Číslo série
Graf zásahů nebo minutí terče v různých vzdálenostech
Grafické znázornění každého výstřelu vzhledem k terči
Absolutní průměrná vzdálenost výstřelu od terče při zásahu nebo
minutí
Absolutní průměrná vzdálenost všech výstřelů od terče pro celé
kolo
Grafické znázornění všech výstřelů vzhledem k terči pro celé kolo
Úhel terče a stanoviště
Při prohlížení skórkarty můžete výběrem možnosti zobrazit
informace o úhlu letu terče a stanovišti pro jednotlivá kola.
Stránka úhlu terče a stanoviště zobrazuje úspěšnost zásahu při
letu terče v různých úhlech. Tyto informace můžete využít pro
hodnocení trendů přesnosti zásahu vzhledem k úhlu letu terče
na jednotlivých stanovištích.
Aplikace Xero
Aplikace Xero ukládá informace z každého kola pro účely
prohlížení historie a statistické analýzy. Aplikaci Xero si můžete
stáhnout z obchodu s aplikacemi ve smartphonu.
Párování se smartphonem
Chcete-li používat připojené funkce zařízení Xero S1, musíte jej
spárovat přímo pomocí aplikace Xero, nikoli pomocí funkce
nastavení Bluetooth ve smartphonu.
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Xero.
2 Umístěte smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od zařízení.
3 V zařízení Xero S1 vyberte možnost > TELEFON.
4 Zkontrolujte, zda je přepínač nastaven na ZAPNOUT.
5 V aplikaci Xero vyberte možnost a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
®
Přizpůsobení zařízení
Nastavení zařízení
Úhel letu terče.
Zásahy nebo minutí terčů na jednotlivých stanovištích. Poklepáním
na mřížku můžete zobrazit další výstřely, pokud jsou k dispozici.
Jednotlivé rány jsou označeny podle stanoviště a pořadí výstřelu.
Například 2-5 znamená: 2. stanoviště, 5. výstřel.
Počet zásahů z celkového počtu terčů vržených v každém úhlu.
Faktor lovu
Při prohlížení skórkaret po loveckém tréninku můžete vybrat
možnost a zobrazit informace o faktoru lovu pro jednotlivá
kola. Faktor lovu zobrazuje zásahy a minutí terče v různých
vzdálenostech. Tyto informace můžete použít pro určení
optimální vzdálenosti pro loveckou střelbu na základě vašich
trendů přesnosti.
V hlavním menu vyberte možnost .
PROFILY ZBRANÍ: Nastavení vlastních profilů pro zbraně
a střelivo (Přidání profilu zbraně, strana 2).
TELEFON: Nastavení voleb pro spárování zařízení
s kompatibilním telefonem a aplikací Xero (Párování se
smartphonem, strana 5).
PRODLEVA DISPLEJE: Nastavení časového intervalu vypnutí
obrazovky.
JAS: Nastavení jasu pozadí.
KONTROLKA LED: Zapnutí nebo vypnutí stavové LED
umístěné pod displejem zařízení.
ULOŽIT OBRÁZEK ZÁSAHU: Zapnutí ukládání obrázku terče
po detekci výstřelu.
ULOŽIT ANIMACI TERČE: Zapnutí ukládání animace terče po
detekci výstřelu (Zobrazení skórkaret, obrázků a animací na
počítači, strana 6).
SYSTEM: Nastavení předvoleb systému (Nastavení systému,
strana 5).
Nastavení systému
V hlavním menu vyberte možnost > SYSTEM.
DATUM A ČAS: Nastavení možností pro datum a čas.
Aplikace Xero
5
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ: Nastavení zařízení na automatické
vypnutí po pěti minutách neaktivity.
RESET PRONÁJMU: Reset zařízení do výchozího nastavení
a vymazání všech skórkaret.
JAZYK: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.
JEDNOTKY: Nastavení měrných jednotek (Změna měrných
jednotek, strana 6).
RESET: Nastavení možností obnovení nastavení zařízení,
mazání skórkaret, formátování úložiště zařízení nebo reset
zařízení do továrního nastavení (Vynulování dat a nastavení,
strana 7).
INFORMACE O PŘEDPISECH: Zobrazuje informace
o předpisech a údaje o kompatibilitě.
INFORMACE: Zobrazení technických informací zařízení.
Změna měrných jednotek
Jednotky měření zobrazené na zařízení si můžete změnit.
1 Vyberte možnost > SYSTEM > JEDNOTKY.
2 Vyberte měrný systém.
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
www.garmin.com/express.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin :
• Aktualizace softwaru
• Registrace produktu
®
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu USB.
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu USB v počítači.
Zařízení se v počítačích se systémem Windows zobrazí
v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk a v počítačích se
systémem Mac jako připojený svazek.
®
®
Zobrazení skórkaret, obrázků a animací na
počítači
Než budete moci nahrávat obrázky zásahů a animace, musíte
nejprve v zařízení povolit ukládání obrázků a animací
(Nastavení zařízení, strana 5).
1 Připojte zařízení k počítači přiloženým USB kabelem
(Připojení zařízení k počítači, strana 6).
2 Otevřete jednotku zařízení.
3 Otevřete položku Garmin > Results.
4 Otevřete složku pojmenovanou podle data střelby.
5 Otevřete složku pojmenovanou podle čísla kola, které chcete
zobrazit.
6 V případě potřeby otevřete složku pojmenovanou podle čísla
střelce (pouze režim lovu).
7 Vyberte obrázek, animaci nebo skórkartu, kterou chcete
zobrazit na počítači.
6
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Čištění vnějšího krytu
Informace o zařízení
1
POZNÁMKA: Obrázky se ukládají ve formátu PNG. Animace
se ukládají ve formátu GIF. Skórkarty se ukládají ve formátu
BMP.
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě obrazovky) pomocí
tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Čištění objektivu kamery
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
Objektiv kamery byste měli pravidelně čistit a udržovat jej
v čistotě.
1 Otřete objektiv měkkým hadříkem na objektivy – může být
navlhčený v izopropylalkoholu.
2 Nechte objektiv uschnout.
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Bezdrátová frekvence/
protokol
Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při -0,74 dBm
Jmenovitá hodnota 24 GHz při 19,51 dBm
Rozsah provozních teplot
0 až 60 ºC (32 až 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
Od 7º do 43 °C (od 45º do 109 °F)
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX71
Zobrazení elektronického štítku
s informacemi o předpisech a údaji o kompa­
tibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Informace o zařízení
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace
a údaje o produktu.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost SYSTEM.
3 Vyberte možnost INFORMACE O PŘEDPISECH.
Odstranění problémů
Zařízení zobrazuje nesprávné vzdálenosti
• Při používání režimu trapu ověřte, zda žádné části vrhačky
nezasahují nad nastavovací okno.
• Při používání režimu lovu ověřte, zda na obrazovce zařízení
není vidět žádná část vrhačky.
• Ověřte viditelnost terče na obrazovce pro celou trajektorii
letu.
• Ověřte, zda před zařízením nejsou žádné překážky, které by
mohly rušit bezdrátové spojení, například vysoká tráva nebo
větve.
Vynulování dat a nastavení
Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat
a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.
1 Vyberte možnost > SYSTEM > RESET.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li resetovat veškerá nastavení na výchozí hodnoty,
vyberte možnost NASTAVENÍ.
• Chcete-li formátovat a vymazat všechna uživatelská data
uložená v zařízení, vyberte možnost NAFORMÁTOVAT
ÚLOŽIŠTĚ.
• Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data
a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty,
vyberte možnost RESET NASTAVENÍ.
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
Odstranění problémů
7
Rejstřík
A
analýza výstřelu 4
aplikace 5
smartphone 5
B
baterie 6
nabíjení 2
Č
čištění, zařízení 6
čištění dotykové obrazovky 6
čištění zařízení 6
D
data
přenos 5, 6
ukládání 5
dotyková obrazovka 1
G
Garmin Express, aktualizace softwaru 6
H
historie, odeslání do počítače 5
M
menu 1
měrné jednotky 6
N
nastavení 6
nastavení systému 5
O
obrazovka 5
odstranění problémů 7
P
párování, smartphone 5
počítač, připojení 6
profil zbraně 2
příslušenství 7
přizpůsobení zařízení 5
R
resetování zařízení 7
režim loveckého tréninku 3
pozice 3
režimy trapu 2
režimy zobrazení 3
S
skóre faktoru zásahu 4
skórkarta 4, 5
zobrazení 6
smartphone 5
párování 5
software, aktualizace 6
stativ 1
instalace 1
přizpůsobit 2
střelba na trap 2, 3
ukončení 4
stupeň vodotěsnosti 6
T
technické údaje 6
teplota 6
tlačítka 1
U
ukládání dat 5, 6
Z
zapínací tlačítko 2
zařízení
čištění 6
péče 6
8
Rejstřík
support.garmin.com
Červenec 2019
190-02532-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising