Garmin | fleet™ 660 | User manual | Garmin fleet™ 660 Brukerveiledning

Garmin fleet™ 660 Brukerveiledning
Garmin fleet 660
™
Brukerveiledning
Oktober 2014
Trykt i Taiwan
190-01791-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder
seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette
produktet.
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.‍ Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.‍
ecoRoute™, Garmin fleet™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper.‍ Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.‍
Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc.‍, og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.‍ Mac® er et varemerke for Apple Inc.‍
microSD™ og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft
Corporation i USA og andre land.‍
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................ 1
Koble enheten til bilstrøm .......................................................... 1
Støtte og oppdateringer ............................................................. 1
Konfigurere Garmin Express ................................................. 1
Gå inn i og ut av dvalemodus .................................................... 1
Slå av enheten ........................................................................... 1
Nullstille enheten ................................................................... 1
Innhente GPS-signaler ............................................................... 1
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 1
Justere volumet .......................................................................... 1
Skjermbildet Hjem ...................................................................... 1
Legge til snarveier og kontrollprogrammer på skjermbildet
Hjem ...................................................................................... 2
Vise varsler ........................................................................... 2
Ikoner på statuslinjen ................................................................. 2
Vise status for GPS-signal .................................................... 2
Batteriinformasjon ................................................................. 2
Bruke knappene på skjermen .................................................... 2
Posisjoner .......................................................................2
Finne posisjoner ......................................................................... 2
Finne en posisjon etter kategori ............................................ 2
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen ............................. 2
Endre søkeområdet ............................................................... 2
Finne en posisjon ved å se på kartet .................................... 2
Finne en adresse .................................................................. 2
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet .................... 2
Finne parkering ..................................................................... 3
Søkeverktøy .......................................................................... 3
Lagre posisjoner ........................................................................ 3
Lagre en posisjon .................................................................. 3
Lagre din gjeldende posisjon ................................................ 3
Lagre en Hjem-posisjon ........................................................ 3
Redigere en lagret posisjon .................................................. 3
Tildele kategorier til en lagret posisjon .................................. 3
Slette en lagret posisjon ........................................................ 3
Angi en simulert posisjon ........................................................... 3
Legge til en snarvei .................................................................... 3
Fjerne en snarvei .................................................................. 4
Egendefinerte punkter av interesse ........................................... 4
Installere POI Loader ............................................................ 4
Bruke hjelpefilene til POI Loader ........................................... 4
Finne egendefinerte POIer .................................................... 4
Navigasjon...................................................................... 4
Starte en rute ............................................................................. 4
Forhåndsvise flere ruter ........................................................ 4
Endre modus for ruteberegning ............................................ 4
Starte en rute til en lagret posisjon ........................................ 4
Ruten på kartet .......................................................................... 4
Bruke kartet ........................................................................... 4
Legge til et punkt i en rute ..................................................... 4
Foreta en omkjøring .............................................................. 4
Stoppe ruten .......................................................................... 5
Vise ruteaktivitet ......................................................................... 5
Vise en liste med svinger ...................................................... 5
Vise neste sving .................................................................... 5
Vise veikryss ......................................................................... 5
Transportmodi ............................................................................ 5
Velge en transportmodus ...................................................... 5
Lenger fremme ........................................................................... 5
Finne kommende punkter av interesse ................................. 5
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................. 5
Tripinformasjon .......................................................................... 5
Vise tripdata på kartet ........................................................... 5
Innholdsfortegnelse
Vise tripinformasjonssiden .................................................... 5
Vise triploggen ...................................................................... 5
Nullstille tripinformasjon ........................................................ 5
Bruke foreslåtte ruter ................................................................. 6
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 6
Finne tjenester i nærheten .................................................... 6
Få anvisninger til gjeldende posisjon .................................... 6
Unngå veielementer ................................................................... 6
Om egendefinerte unngåelser ................................................... 6
Unngå et område .................................................................. 6
Unngå en vei ......................................................................... 6
Deaktivere en egendefinert unngåelse ................................. 6
Slette egendefinerte unngåelser ........................................... 6
Tilpasse kartet ............................................................................ 6
Tilpasse kartverktøy .............................................................. 6
Tilpasse kartlagene ............................................................... 6
Endre kartdatafeltet ............................................................... 6
Endre perspektiv på kartet .................................................... 6
Fotobokser ................................................................................. 6
Trafikk............................................................................. 7
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ....................... 7
Vise kommende trafikkhendelser ............................................... 7
Vise trafikk på kartet .............................................................. 7
Søke etter trafikkhendelser ................................................... 7
Trafikk på ruten .......................................................................... 7
Velge en alternativ rute ......................................................... 7
Om trafikkabonnementer ........................................................... 7
Abonnementsaktivering ......................................................... 7
Vise trafikkabonnementer ..................................................... 7
Legge til et abonnement ........................................................ 7
trafficTrends™ ........................................................................... 7
Deaktivere trafficTrends ........................................................ 7
Aktivere trafikk ........................................................................... 8
Talekommando............................................................... 8
Angi aktiveringsfrasen ................................................................ 8
Aktivere talekommandoer .......................................................... 8
Tips for talekommandoer ........................................................... 8
Starte en rute ved bruk av talekommandoer .............................. 8
Dempe instruksjoner .................................................................. 8
Deaktivere talekommandoer ...................................................... 8
Håndfrie telefonsamtaler ............................................... 8
Om håndfri telefonering ............................................................. 8
Pare telefonen ............................................................................ 8
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi ...................................... 8
Tips når du har paret enhetene ............................................. 8
Koble fra en Bluetooth enhet ................................................. 8
Slette en paret telefon ........................................................... 8
Foreta et anrop .......................................................................... 9
Ringe et nummer ................................................................... 9
Ringe en kontakt i telefonboken ............................................ 9
Ringe en posisjon .................................................................. 9
Motta et anrop ............................................................................ 9
Bruke anropsloggen ................................................................... 9
Bruke samtalealternativer .......................................................... 9
Lagre et telefonnummer hjem .................................................... 9
Ringe hjem ............................................................................ 9
Bruke programmene ...................................................... 9
Bruke Hjelp ................................................................................ 9
Søke i hjelpeemner ............................................................... 9
Om ecoRoute™ ......................................................................... 9
Konfigurere kjøretøyet ........................................................... 9
Endre drivstoffprisen ............................................................. 9
Kalibrere drivstoffsparingen .................................................. 9
Om ecoChallenge ................................................................. 9
Vise informasjon om drivstoffsparingen .............................. 10
i
Kilometerrapporter .............................................................. 10
Nullstille ecoRoute informasjon ........................................... 10
Kjøretips .............................................................................. 10
Planlegge en tur ....................................................................... 10
Planlegge en tur .................................................................. 10
Navigere til en lagret tur ...................................................... 10
Redigere en lagret tur ......................................................... 10
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 10
Databehandling............................................................ 10
Om minnekort .......................................................................... 10
Installere et minnekort ......................................................... 10
Koble enheten til datamaskinen ............................................... 11
Overføre data fra datamaskinen .............................................. 11
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 11
Tilpasse enheten.......................................................... 11
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 11
Aktivere kart ........................................................................ 11
Navigasjonsinnstillinger ........................................................... 11
Innstillinger for beregningsmodus ....................................... 11
Skjerminnstillinger .................................................................... 11
Trafikkinnstillinger .................................................................... 11
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 11
Innstillinger for språk og tastatur .............................................. 12
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter ............................. 12
Innstillinger for Bluetooth ......................................................... 12
Deaktivere Bluetooth ........................................................... 12
Lydinnstillinger ......................................................................... 12
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 12
Legge til kontoer ...................................................................... 12
Gjenopprette innstillinger ......................................................... 12
Nullstille til fabrikkinnstillingene ................................................ 12
Tillegg........................................................................... 12
Koble til et trådløst nettverk ..................................................... 12
Koble til en trådløs skjerm ........................................................ 12
Spesifikasjoner ......................................................................... 12
Lade enheten ........................................................................... 13
Ta vare på enheten .................................................................. 13
Rengjøre enhetens utside ................................................... 13
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 13
Unngå tyveri ........................................................................ 13
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen .............................. 13
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 13
Fjerne braketten fra sugekoppen ........................................ 13
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 13
Kjøpe tilleggskart ..................................................................... 13
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 13
Symbolforklaring ...................................................................... 13
Feilsøking..................................................................... 13
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 13
Enheten innhenter ikke satellittsignaler ................................... 13
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................ 13
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................ 13
Batterimåleren virker unøyaktig ............................................... 13
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen .. 14
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen ... 14
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 14
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 14
Indeks............................................................................15
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Koble enheten til bilstrøm
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri.‍ Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.‍
Både enheten og braketten inneholder magneter.‍ Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte
interne medisinske enheter, deriblant pacemakere og
insulinpumper.‍ Hold enheten og braketten unna slike
medisinske enheter.‍
MERKNAD
Både enheten og braketten inneholder magneter.‍ Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte
elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare
datamaskiner.‍ Vær forsiktig når enheten eller braketten er i
nærheten av elektroniske enheter.‍
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.‍
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten på braketten.‍
Gå inn i og ut av dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk.‍ Enheten bruker svært lite strøm når den er i
dvalemodus.‍ Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk
på et øyeblikk.‍
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i
dvalemodus mens du lader batteriet.‍
Trykk på av/på-tasten À.‍
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.‍
Meldingen vises etter fem sekunder.‍ Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.‍
2 Velg Slå av.‍
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.‍
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.‍
Innhente GPS-signaler
Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten.‍
på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene.‍ Det kan ta
flere minutter å innhente satellitter.‍
1 Slå på enheten.‍
2 Vent mens enheten finner satellittene.‍
3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.‍
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.‍
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.‍
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på
plass.‍
Garmin® logoen på braketten skal vises riktig vei.‍
3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
mot frontruten.‍
4 Plasser baksiden av enheten inn på den magnetiske
braketten.‍
Koble
den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
5
kjøretøyet.‍
Støtte og oppdateringer
Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for
Garmin enheter.‍ Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige
for enheten.‍
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kart- eller løypeoppdateringer
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Justere volumet
1 Velg Volum.‍
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.‍
• Velg for å dempe enheten.‍
• Velg for å få flere alternativer.‍
Skjermbildet Hjem
MERK: Skjermbildet Hjem og alternativer for tilpasning kan
variere, avhengig av hvordan selskapet har konfigurert
vognparkstyringen.‍
À
Á
Â
Komme i gang
Velg for å vise installerte programmer og widgeter.‍
Skyv nedover og til høyre for å bytte sider.‍
Hold nede for å endre bakgrunnen.‍
Skyv oppover for å vise varsler.‍
1
Legge til snarveier og kontrollprogrammer på
skjermbildet Hjem
Du kan legge til programsnarveier og kontrollprogrammer på
startskjermbildene.‍ Kontrollprogrammer er verktøy som gir
hurtigtilgang til informasjon, grunnleggende programfunksjoner
eller enhetsinnstillinger.‍
1 Gå til skjermbildet Hjem og dra til venstre eller høyre for å
velge en side.‍
2 Velg .‍
3 Dra til venstre eller høyre for å vise flere programmer og
kontrollprogrammer.‍
4 Hold nede et program eller kontrollprogram, og dra det til
ønsket plassering på skjermbildet Hjem.‍
Vise varsler
1 Dra oppover fra bunnen av skjermen.‍
Listen over varsler vises.‍
2 Velg et alternativ:
• Velg varselet hvis du vil starte handlingen eller
programmet som beskrives i varselet.‍
• Dra varselet til høyre hvis du vil skjule det.‍
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen.‍ Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten.‍ Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.‍
Status for GPS-signal
Status for Bluetooth® (vises når Bluetooth er aktivert)
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
nede i tre sekunder.‍
Batteriinformasjon
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.‍
Statusen til det interne batteriet vises med
på statuslinjen.‍
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
•
Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.‍
Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.‍
Velg eller for å se flere valg.‍
Hold nede eller for å bla raskere.‍
Velg
for å vise en meny med alternativer for det gjeldende
skjermbildet.‍
Posisjoner
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og
detaljert gateinformasjon.‍ Du kan bruke kategoriene til å søke
etter forretninger og attraksjoner i nærheten.‍ Du kan også søke
etter adresser, koordinater, byer og veikryss.‍
Finne posisjoner
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.‍
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.‍
3 Velg eventuelt en underkategori.‍
4 Velg en posisjon.‍
2
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.‍
1 Velg Hvor skal du?.‍
2 Velg Angi søk i søkelinjen.‍
3 Angi hele eller deler av søkeordet.‍
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").‍
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du
hele eller deler av navnet.‍
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.‍
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.‍
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.‍
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.‍
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.‍
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .‍
6 Velg eventuelt en posisjon.‍
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.‍
2 Velg Søker i nærheten av:.‍
3 Velg et alternativ.‍
Finne en posisjon ved å se på kartet
Vise status for GPS-signal
Hold
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne
steder inkludert i kartdatene, for eksempel restauranter,
sykehus og bensinstasjoner (Tilpasse kartlagene).‍
1 Velg Se på kart.‍
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.‍
3 Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise bare en
bestemt kategori av steder.‍
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.‍
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.‍
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.‍
5 Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise
tilleggsinformasjon.‍
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.‍
1 Velg Hvor skal du?.‍
2 Velg eventuelt Søker i nærheten av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet).‍
3 Velg Adresse.‍
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.‍
5 Velg adressen.‍
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.‍
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.‍
2 Velg en posisjon.‍
Posisjoner
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.‍
Finne parkering
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.‍
2 Velg en parkeringsplass.‍
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.‍
Velg > Forrige plass.‍
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.‍
Finne et veikryss
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.‍
2 Velg et alternativ:
• Velg en delstat eller provins.‍
• Hvis du vil endre land, delstat eller provins, velger du
Delstat eller land og angir et navn.‍
3 Angi det første gatenavnet, og velg Neste.‍
4 Velg eventuelt gaten.‍
5 Angi det andre gatenavnet, og velg Neste.‍
6 Velg eventuelt gaten.‍
7 Velg eventuelt veikrysset.‍
Finne et sted
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.‍
2 Velg Angi søk.‍
3 Angi et stedsnavn, og velg .‍
4 Velg et sted.‍
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon.‍ Dette kan være nyttig i geocaching.‍
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.‍
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.‍
3 Velg breddegradskoordinat.‍
4 Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.‍
5 Angi lengdegradskoordinat.‍
6 Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.‍
7 Velg Vis på kart.‍
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).‍
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.‍
3 Velg .‍
4 Velg Lagre.‍
5 Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.‍
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.‍
2 Velg Lagre.‍
3 Angi et navn, og velg Ferdig.‍
4 Velg OK.‍
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.‍
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.‍
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.‍
Posisjoner
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.‍
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.‍
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.‍
Velg .‍
Velg
> Rediger.‍
Angi endringene.‍
Velg Ferdig.‍
1
2
3
4
5
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.‍
2 Velg eventuelt en kategori.‍
3 Velg en posisjon.‍
4 Velg .‍
5 Velg > Rediger.‍
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.‍
• Velg Telefonnummer.‍
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.‍
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.‍
7 Rediger informasjonen.‍
8 Velg Ferdig.‍
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.‍
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.‍
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.‍
2 Velg en posisjon.‍
3 Velg .‍
4 Velg > Rediger > Kategorier.‍
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.‍
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.‍
7 Velg Ferdig.‍
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.‍
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.‍
2 Velg > Slett lagrede steder.‍
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.‍
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.‍
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.‍
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.‍
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.‍
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.‍
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.‍
5 Velg Angi posisjon.‍
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen.‍ En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.‍
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.‍
3
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.‍
2 Velg et element.‍
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).‍
2 Velg snarveien du vil fjerne.‍
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.‍
4 Velg Lagre.‍
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet.‍ De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket
punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.‍
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.‍
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.‍
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.‍
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.‍
3 Velg en posisjon.‍
4 Velg Start!.‍
Ruten på kartet
MERKNAD
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring.‍ Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.‍
Ruten er merket med en magentafarget linje.‍ Et rutete flagg
angir bestemmelsesstedet.‍
Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved
hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på
kartet.‍ Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten
beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.‍
Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når
du kjører på hovedveier.‍
Finne egendefinerte POIer
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader).‍
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.‍
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.‍
Navigasjon
Starte en rute
1 Søk etter en posisjon (Posisjoner).‍
2 Velg en posisjon.‍
3 Velg Start!.‍
Forhåndsvise flere ruter
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).‍
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.‍
3 Velg Ruter.‍
4 Velg en rute.‍
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.‍
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.‍
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).‍
• Velg Mindre drivstoff for å beregne ruter som krever
mindre drivstoff.‍
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.‍
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.‍
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.‍
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.‍
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.‍
4
Bruke kartet
1 Velg Se på kart.‍
2 Velg et sted på kartet.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .‍
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .‍
• Hvis du vil vise bestemte kategorier, velger du .‍
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.‍
> Hvor skal du?.‍
1 Gå til kartet, og velg
2 Søk etter en posisjon.‍
3 Velg en posisjon.‍
4 Velg Start!.‍
5 Velg Legg til på aktiv rute.‍
Foreta en omkjøring
Før du kan foreta en omkjøring, må du navigere etter en rute,
og du må legge til verktøyet for omkjøringer til
kartverktøymenyen (Tilpasse kartverktøy).‍
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier.‍ Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.‍
1 Gå til kartet, og velg > Omkjøring.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du avstand.‍
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten rundt en
bestemt vei, velger du og velger en vei du vil unngå.‍
Navigasjon
Stoppe ruten
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Gå til kartet, og velg
>
.‍
Vise ruteaktivitet
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.‍
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.‍
2 Velg en sving.‍
Det vises informasjon om svingen.‍ For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).‍
Vise hele ruten på kartet
1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer
etter en rute.‍
2 Velg > Kart.‍
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en rute, vises det en forhåndsvisning
av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til
venstre på kartet.‍
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i (hvis tilgjengelig).‍
På kartet velger du
for å vise neste sving på kartet.‍
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises
det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det
er tilgjengelig.‍ En fargelagt linje viser hvilket kjørefelt du skal
ligge i for svingen.‍
Vise veikryss
Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på
hovedveier.‍ Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises
bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).‍
Velg eventuelt
på kartet for å vise veikrysset.‍
Transportmodi
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen.‍ Gjeldende transportmodus vises med et ikon
på statuslinjen.‍
Du kan endre kategoriene du søker etter, endre rekkefølgen på
kategoriene og søke etter en bestemt forretning eller kategori.‍
1 På kartet velger du > Lenger fremme.‍
2 Velg et tjenesteikon.‍
3 Velg .‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av
kategorinavnet.‍
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.‍
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, Tilpasset søk og angir navnet på forretningen
eller kategorien.‍
5 Velg Ferdig.‍
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Tilpasse kartverktøy).‍
På kartet velger du
> Tripdata.‍
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatafeltene på
kartet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Tilpasse kartverktøy).‍
1 Velg Se på kart.‍
2 Velg > Tripdata.‍
3 Velg et tripdatafelt.‍
4 Velg et alternativ.‍
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatalisten.‍
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.‍
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik
at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.‍
På kartet velger du Hastighet.‍
Bilmodus
Velge en transportmodus
1 Dra oppover fra bunnen av skjermen.‍
2 Velg .‍
Lenger fremme
Du kan se kommende forretninger og tjenester langs ruten eller
veien du reiser på.‍
Tjenester er oppført etter kategorier.‍
Bensinstasjoner
Restauranter
Overnatting
Rasteplasser
Parkering
Banker og minibanker
Finne kommende punkter av interesse
1 På kartet velger du > Lenger fremme.‍
2 Velg en kategori.‍
3 Velg et punkt av interesse.‍
Navigasjon
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.‍
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.‍
2 Merk av for Triplogg.‍
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.‍
2 Velg > Nullstill felt.‍
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.‍
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.‍
5
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.‍
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.‍
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern).‍
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen.‍ Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.‍
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.‍
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon.‍ Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger
å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.‍
Velg kjøretøyet på kartet.‍
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.‍
5 Velg Ferdig.‍
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.‍
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.‍
2 Velg en unngåelse.‍
3 Velg > Deaktiver.‍
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.‍
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.‍
Tilpasse kartet
Finne tjenester i nærheten
Tilpasse kartverktøy
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten,
for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.‍
1 Velg kjøretøyet på kartet.‍
2 Velg en kategori.‍
Du kan velge snarveiene som vises i menyen for kartverktøy.‍
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy.‍
2 Velg kartverktøyet som skal vises i menyen.‍
3 Velg Lagre.‍
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Tilpasse kartlagene
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.‍
1 Velg kjøretøyet på kartet.‍
2 Velg > Anvisninger til meg.‍
3 Velg en startposisjon.‍
4 Velg Velg.‍
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.‍
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.‍
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.‍
Unngå veielementer
2 Velg hvilken type data som skal vises.‍
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.‍
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.‍
2 Velg et alternativ:
Om egendefinerte unngåelser
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.‍
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.‍
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.‍
3 Velg Lagre.‍
Lagre.‍
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte
områder og veistrekninger.‍ Du kan aktivere og deaktivere
egendefinerte unngåelser etter behov.‍
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.‍
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.‍
3 Velg Legg til områdeunngåelse.‍
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.‍
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.‍
Det valgte området er skyggelagt på kartet.‍
6 Velg Ferdig.‍
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.‍
2 Velg Legg til veiunngåelse.‍
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.‍
6
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.‍
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.‍
Fotobokser
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller en fotoboksdatabase.‍
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.‍
Informasjon om fotoboksplasseringer og fartsgrenser er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller.‍ Gå til www.garmin.com/‍safetycameras for å kontrollere tilgjengelighet
og kompatibilitet, eller for å kjøpe et abonnement eller en
éngangsoppdatering.‍ Du kan når som helst kjøpe et nytt
område eller forlenge et eksisterende abonnement.‍
Du kan oppdatere fotobokser for et eksisterende
fotoboksabonnement ved å gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Du bør
Navigasjon
oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert
fotoboksinformasjon.‍
Grunnleggende fotoboksdata kan følge med enheten for enkelte
enheter og regioner.‍ Medfølgende data inkluderer ikke
oppdateringer eller et abonnement.‍
Trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.‍
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder
eller land.‍ Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder på www.garmin.com/‍traffic.‍
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i
strømkabelen for bil eller i enheten, og den er et valgfritt tilbehør
for alle modeller.‍
• Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser
langs ruten eller i området.‍
• Enheten må være koblet til bilstrøm for at du skal kunne
motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker.‍
• Det kan hende at trafikkmottakeren og enheten må være
innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for
å kunne motta trafikkinformasjon.‍
• Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med
enheten eller trafikkmottakeren.‍
• Hvis enheten leveres med en ekstern trafikkantenne, bør du
alltid koble til den eksterne antennen for å få best mulig
mottak.‍
Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker
MERKNAD
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.‍
Du må ha en trafikkompatibel strømkabel før du kan motta
trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker.‍ Hvis enhetsmodellen
inkluderer livstidsabonnement på trafikk, bør du bruke
strømkabelen for bil som følger med enheten.‍ Hvis
enhetsmodellen ikke inkluderer trafikk, må du kjøpe et
trafikkmottakertilbehør fra Garmin.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com/‍traffic.‍
Enheten kan motta trafikksignaler fra en stasjon som sender
trafikkdata.‍
1 Koble den trafikkompatible strømkabelen til en ekstern
strømkilde.‍
2 Koble den trafikkompatible strømkabelen til enheten.‍
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten.‍
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.‍
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.‍
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute
på høyre side av kartet.‍
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.‍
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.‍
1 Gå til hovedmenyen, og velg > Trafikk.‍
Trafikk
2 Velg eventuelt
> Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.‍
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg > Trafikk.‍
2 Velg > Hendelser.‍
3 Velg et element i listen.‍
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.‍
Trafikk på ruten
Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et
varsel på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å
unngå forsinkelsen.‍ Du kan velge om alternative ruter skal
brukes automatisk eller på forespørsel.‍ Se Trafikkinnstillinger
for å få mer informasjon (Trafikkinnstillinger).‍ Enheten kan rute
deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og
bedre ruter.‍ Forsinkelsestiden legges automatisk til den
beregnede ankomsttiden.‍
Velge en alternativ rute
Hvis enheten ikke er konfigurert til å bruke alternative ruter
automatisk, kan du starte en alternativ rute manuelt for å unngå
en trafikkforsinkelse.‍
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.‍
2 Velg Alternativ rute.‍
3 Velg Start!.‍
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene
hvis de utløper.‍ Gå til http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FMtrafikkmottakeren.‍ Abonnementet aktiveres automatisk etter at
enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.‍
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.‍
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.‍
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.‍
2 Velg Abonnementer > .‍
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.‍
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/‍fmtraffic.‍
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger.‍ Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.‍
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.‍
Velg
Neste på enheten.‍
5
6 Angi koden.‍
7 Velg Ferdig.‍
trafficTrends™
Når funksjonen trafficTrends er aktivert, bruker enheten
historiske trafikkdata for å beregne mer effektive ruter.‍
MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på
tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkt på dagen.‍
Deaktivere trafficTrends
Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata,
må du deaktivere trafficTrends.‍
Velg Innstillinger > Trafikk > trafficTrends™.‍
7
Aktivere trafikk
Deaktivere talekommandoer
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.‍ Når trafikkdata er
deaktivert, mottar ikke enheten trafikkdata, men den unngår
fortsatt områder med potensielt mye kø ved hjelp av funksjonen
trafficTrends, hvis dette er aktivert (trafficTrends™).‍
1 Velg Innstillinger > Trafikk.‍
2 Merk av for Trafikk.‍
Ved å deaktivere talekommando kan du forhindre at du ved et
uhell aktiverer talekommando når du sier noe.‍
1 Velg > Talekommando > .‍
2 Velg Talekommando > Deaktivert.‍
Talekommando
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller
områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.‍
MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke
optimalt under støyende forhold.‍
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og
kommandoer.‍ På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.‍
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å
aktivere talekommandoen.‍ Standard aktiveringsfrase er
Talekommando.‍
TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du
antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.‍
1 Velg > Talekommando > Tilpass frase.‍
2 Angi en ny aktiveringsfrase.‍
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på
hvor sterk frasen er.‍
3 Velg Ferdig.‍
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.‍
Menyen for talekommandoer vises.‍
Tips for talekommandoer
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.‍
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.‍
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.‍
• Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.‍
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du
muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.‍
• Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og
avslutter modusen for talekommando.‍
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.‍
1 Si aktivertingsfrasen (Angi aktiveringsfrasen).‍
2 Si Finn sted.‍
3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.‍
4 Si linjenummeret.‍
5 Si Naviger.‍
Dempe instruksjoner
Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å
dempe lyden på enheten.‍
1 Velg > Talekommando > .‍
2 Velg Lydløse instruksjoner > Aktivert.‍
Håndfrie telefonsamtaler
Om håndfri telefonering
MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og
kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt
telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes.‍ Det er ikke
sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.‍
Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til
mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik
at du får en håndfri enhet.‍ Hvis du vil kontrollere om enheten
med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til
www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Pare telefonen
Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med
en kompatibel mobiltelefon.‍
1 Plasser telefonen og Bluetooth enheten mindre enn 10 m
(33 fot) fra hverandre.‍
2 Aktiver Bluetooth på enheten.‍
3 Velg et alternativ:
• Velg Innstillinger > Bluetooth > Legg til Bluetoothenhet.‍
• Hvis du allerede har paret en annen telefon, velger du
Innstillinger > Bluetooth > Enhet > .‍
4 Aktiver Bluetooth på telefonen.‍
5 Velg OK på enheten.‍
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.‍
Velg
telefonen på listen, og velg OK.‍
6
7 Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til telefonen din.‍
8 Angi eventuelt PIN-koden for Bluetooth for enheten på
telefonen.‍
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.‍
2 Velg Bluetooth.‍
Tips når du har paret enhetene
• Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.‍
• Du er klar til å motta samtaler når telefonen er koblet til
enheten.‍
• Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til
telefonen den sist var tilkoblet.‍
• Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles
automatisk til enheten når enheten slås på.‍
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette
den fra listen over parede enheter.‍ Bluetooth enheten kan
fortsatt kobles til Garmin fleet enheten automatisk senere.‍
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.‍
2 Velg enheten du vil koble fra.‍
3 Fjern merket for enheten.‍
Slette en paret telefon
Du kan slette en paret telefon for å unngå at den kobler til
enheten flere ganger.‍
8
Talekommando
1 Velg Innstillinger > Bluetooth > Enhet.‍
2 Velg .‍
3 Velg telefonen, og velg Slett.‍
Ringe et nummer
1 Velg > Enhet > Slå nummer.‍
2 Angi nummeret.‍
3 Velg Slå nummer.‍
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen.‍ Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig.‍ Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.‍
1 Velg > Enhet > Telefonbok.‍
2 Velg en kontakt.‍
3 Velg Ring.‍
Ringe en posisjon
1 Velg > Enhet > Bla gjennom kategorier.‍
2 Velg et punkt av interesse.‍
3 Velg Ring.‍
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.‍
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen.‍ Det kan ta et par
minutter før anropsloggen blir tilgjengelig.‍ Det er ikke alle
telefoner som støtter denne funksjonen.‍
1 Velg > Enhet > Anropslogg.‍
2 Velg en kategori.‍
Det vises en liste over anrop.‍ De siste anropene vises
øverst.‍
3 Velg et anrop.‍
Bruke samtalealternativer
fra kartet.‍
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du Telefon.‍
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.‍
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.‍
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du Ingen Lyd.‍
• Hvis du vil legge på, velger du Avslutt anrop.‍
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon).‍
1 Velg > Enhet > > Angi hjemmenummeret.‍
2 Angi telefonnummeret ditt.‍
3 Velg Ferdig.‍
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.‍
Velg > Enhet > Ring hjem.‍
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg > Hjelp for å vise informasjon om hvordan du bruker
enheten.‍
Foreta et anrop
1 Under et anrop velger du
2 Velg et alternativ.‍
Bruke programmene
Søke i hjelpeemner
Velg
> Hjelp >
.‍
Om ecoRoute™
I enkelte områder må du kjøpe en opplåsingskode før du kan
bruke ecoRoute funksjoner.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com/‍ecoroute.‍
Funksjonen ecoRoute beregner drivstoffsparing og
drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og
den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstofforbruket.‍
Dataene du får fra funksjonen ecoRoute, er bare beregninger.‍
Dataene er ikke lest av på kjøretøyet.‍
Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet
samt kjørevaner, kan du kalibrere drivstoffsparingen (Kalibrere
drivstoffsparingen).‍
Konfigurere kjøretøyet
Den første gangen du bruker funksjonene for ecoRoute, må du
angi informasjon om kjøretøyet.‍
1 Velg > ecoRoute™.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Endre drivstoffprisen
1 Velg > ecoRoute™ > Ved pumpen.‍
2 Angi gjeldende drivstoffpris, og velg Neste.‍
3 Velg Ja.‍
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige
drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner.‍ Du bør
kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.‍
1 Velg > ecoRoute™ > Ved pumpen.‍
2 Angi gjeldende drivstoffpris.‍
3 Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige
gang tanken ble fylt.‍
4 Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken
ble fylt.‍
5 Velg Neste.‍
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.‍
6 Velg Lagre.‍
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing
ved å gi deg poeng for kjørevanene dine.‍ Høyere
ecoChallenge-poengsum indikerer at du sparer mye drivstoff.‍
ecoChallenge samler data og regner ut en poengsum når
enheten beveger seg og er i transportmodus for bil.‍
Vise ecoChallenge-poengsummer
Velg > ecoRoute™ > ecoChallenge.‍
Om poengsummen i ecoChallenge
Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing.‍
Du mister poeng for hard bremsing.‍
Fart: Viser poengsummen din for å kjøre i en optimal hastighet
som sparer drivstoff.‍
Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig
fartsøkning.‍ Du mister poeng for rask fartsøkning.‍
Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og
bremsing.‍
9
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
> ecoRoute™ > ecoChallenge.‍
> Nullstill.‍
1 Velg
2 Velg
Vise informasjon om drivstoffsparingen
1 Velg > ecoRoute™ > Drivstofforbruk.‍
2 Trykk på en del av grafen for å zoome inn.‍
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige
drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.‍
Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører.‍ Hvis
du stopper en rute på enheten, opprettes det en
kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.‍
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.‍
TIPS: Du kan koble enheten til datamaskinen og få tilgang til
kilometerrapporter i mappen Reports på enheten.‍
1 Velg > ecoRoute™ > Kilometerrapport.‍
2 Velg en logg.‍
Nullstille ecoRoute informasjon
1 Velg > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil.‍
2 Velg Nullstill.‍
Kjøretips
• Følg fartsgrensen.‍ I de fleste kjøretøy får du den beste
drivstoffsparingen mellom 45 og 60 mph.‍
• Kjør med jevn fart.‍
• Brems og øk farten gradvis og jevnt.‍
• Unngå rushtid og trafikk som går i rykk og napp.‍
• Ikke hvil foten på bremsepedalen.‍
• Bruk automatisk fartsholder.‍
• Stopp kjøretøyet i stedet for å gå på tomgang ved
midlertidige stopp.‍
• Sett sammen korte turer til en lengre tur med flere stopp
underveis.‍
• Slå av klimaanlegget og åpne vinduene hvis du ikke kjører i
høy fart på motorveien.‍
• Skru til bensinlokket.‍
• Parker i skyggen eller i garasjen.‍
• Ta ut unødvendig vekt.‍ Fjern unødvendige gjenstander fra
kjøretøyet.‍
• Unngå å frakte gjenstander på taket.‍ Fjern skibokser og
avtakbare takstativ hvis de ikke er i bruk.‍
• Oppretthold anbefalt trykk i dekkene.‍ Kontroller dekktrykket
regelmessig og før lengre turer.‍
• Hold kjøretøyet riktig justert, og følg kjøretøyprodusentens
anbefalte vedlikeholdsintervaller.‍
• Bytt olje, oljefiltre og luftfiltre regelmessig.‍
• Bruk den laveste anbefalte og anvendbare oktantypen.‍ Bruk
biodrivstoff når det er mulig, for eksempel E85 og biodiesel.‍
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere destinasjoner.‍
1 Velg > Turplanlegger.‍
2 Velg Ny tur.‍
3 Velg Velg startposisjon.‍
4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).‍
5 Velg Velg.‍
10
6
7
8
9
Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du
Velg Neste.‍
Velg Lagre.‍
Angi et navn, og velg Ferdig.‍
.‍
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere bestemmelsessteder.‍
1 Velg > Turplanlegger.‍
2 Velg en tur.‍
3 Velg en posisjon.‍
4 Velg et alternativ:
• Velg Avgangstid.‍
• Velg Ankomsttid.‍
5 Velg en dato og klokkeslett, og velg Lagre.‍
6 Velg Varighet.‍
7 Velg hvor lang tid du skal bruke ved posisjonen, og velg
Lagre.‍
8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.‍
Navigere til en lagret tur
1 Velg > Turplanlegger.‍
2 Velg en lagret tur.‍
3 Velg Start!.‍
4 Velg neste destinasjon, og velg Start.‍
Redigere en lagret tur
1 Velg > Turplanlegger.‍
2 Velg en lagret tur.‍
3 Velg .‍
4 Velg et alternativ:
• Velg Gi nytt navn til tur.‍
• Velg Rediger best.‍steder for å legge til og slette en
posisjon eller for å endre rekkefølgen på posisjonene.‍
• Velg Slett tur.‍
• Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne stoppestedene
på turen i den mest effektive rekkefølgen.‍
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern).‍
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.‍
Velg > Hvor jeg har vært.‍
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten.‍ Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.‍
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me,
Windows NT® og Mac® OS 10.‍3 eller eldre.‍
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com).‍ I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.‍
Installere et minnekort
Enheten støtter minnekort av typen microSD™ og microSDHC.‍
1 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.‍
Databehandling
2 Skyv det inn til du hører et klikk.‍
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.‍
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.‍
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.‍
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.‍
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.‍
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen).‍
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.‍
Åpne filleseren på datamaskinen.‍
Velg en fil.‍
Velg Rediger > Kopier.‍
Bla til en mappe på enheten.‍
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.‍
Velg Rediger > Lim inn.‍
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data.‍ Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.‍
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.‍
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.‍
2 Koble kabelen fra datamaskinen.‍
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.‍
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.‍ Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.‍
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.‍
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet.‍ Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.‍
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.‍
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.‍
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene).‍
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.‍
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.‍
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Tilpasse enheten
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.‍
2 Velg et kart.‍
Navigasjonsinnstillinger
Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Navigasjon.‍
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.‍
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.‍
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.‍
Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med
miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som
kan gjelde kjøretøyet ditt.‍
Sikkermodus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.‍
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.‍
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.‍
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.‍
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.‍
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.‍
Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre
drivstoff enn andre ruter.‍
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.‍
Skjerminnstillinger
Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen,
velg Innstillinger > Skjerm.‍
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.‍
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.‍
Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.‍
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i
dvalemodus.‍
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten.‍ Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.‍
Trafikkinnstillinger
Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Trafikk.‍
Trafikk: Aktiverer trafikk.‍
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata.‍
Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene
automatisk.‍
Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.‍
Optimaliser rute: Velger om optimaliserte alternative ruter skal
brukes automatisk eller på forespørsel (Trafikk på ruten).‍
Trafikkvarsler: Velger alvorlighetsgraden for trafikkvarselet
som enheten viser et trafikkvarsel for.‍
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.‍
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.‍
11
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.‍
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.‍
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.‍
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.‍
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.‍
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.‍
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket
i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.‍
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.‍
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.‍
Velg Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter.‍
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.‍
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.‍
Innstillinger for Bluetooth
Velg Innstillinger > Bluetooth.‍
Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.‍
Legg til Bluetooth-enhet: Søker etter Bluetooth enheter i
nærheten.‍
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.‍
Legge til kontoer
Du kan legge til kontoer på enheten for å synkronisere e-post,
avtaler og andre data.‍
1 Velg Innstillinger > Kontoer og synkronisering > Legg til
konto.‍
Velg en kontotype.‍
2
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.‍
1 Velg Innstillinger.‍
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.‍
3 Velg > Gjenopprett.‍
Nullstille til fabrikkinnstillingene
Du bør sikkerhetskopiere alle brukerdataene før du nullstiller
enheten til fabrikkinnstillingene.‍ Dette gjør at du kan hente frem
viktige data hvis det blir nødvendig.‍
MERKNAD
Data som slettes ved en nullstilling kan ikke gjenopprettes fra
det interne minnet.‍
Du kan nullstille enheten til fabrikkinnstillingene.‍ Dette fjerner
alle programmer, kontoer og brukerdata.‍ Hvis
sikkerhetskopiering av data er aktivert, kan enkelte kontodata
og brukerdata gjenopprettes fra sikkerhetskopikontoen etter
nullstillingen, men mange brukerdatatyper er ikke inkludert i
denne sikkerhetskopien.‍
Velg Innstillinger > Sikkerhetskopier og nullstill >
Fabrikkinnstillinger.‍
Tillegg
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.‍
2 Velg Bluetooth.‍
Koble til et trådløst nettverk
Lydinnstillinger
1 Velg Innstillinger > Wi-Fi.‍
2 Velg eventuelt bryteren for å slå på trådløs
Velg Innstillinger > Lyd.‍
Volum: Angi volumnivået for medier, varsler og alarmer.‍
Standard varsel: Angir standard lyd for varsler.‍
Berøringslyder: Avgir en lyd når du trykker på enkelte objekter
på skjermen, for eksempel tastaturet.‍
Lyd for skjermlås: Spiller av en lyd når du låser opp
låseskjermen.‍
TTS Solo: Aktiverer tekst til tale.‍
Innstillinger for enhet og personvern
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.‍
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.‍
Status: Viser informasjon om batteristatus og maskinvaren.‍
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.‍
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.‍
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.‍
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.‍
Juridisk informasjon: Viser lisensinformasjon for
programvaren.‍
12
nettverksteknologi.‍
3 Velg eventuelt Skann for å søke etter tilgjengelige nettverk.‍
4 Velg et trådløst nettverk.‍
5 Angi eventuelt krypteringskoden.‍
Enheten kobler til det trådløse nettverket.‍ Enheten husker
nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går
tilbake dette stedet senere.‍
Koble til en trådløs skjerm
Du kan vise innholdet på enhetsskjermen på en kompatibel
ekstern skjerm ved hjelp av trådløs teknologi.‍
1 Velg Innstillinger > Miracast.‍
2 Velg eventuelt bryteren for å slå på teknologi trådløse
skjermer.‍
3 Velg eventuelt Søk etter skjermer.‍
4 Velg en trådløs skjerm.‍
5 Angi om nødvendig PIN-koden.‍
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
–20 til 60°C (–4 til 140°F)
Ladetemperaturområde
(strøm fra kjøretøy)
0 til 40°C (32 til 104°F)
Tillegg
Strøminntakstype
Strøm fra kjøretøy via ekstra tilbehør.‍
Vekselstrøm kun via ekstra tilbehør for
hjem eller kontor.‍
Batteritype
Oppladbart litiumion, 3,7 Vdc
Inntak
Maksimal likestrøm 5 V, 2 A
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.‍
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.‍
• Koble enheten til strømkabelen for bil.‍
• Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.‍
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en
datamaskin.‍ Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade
enheten.‍
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.‍
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.‍
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen
på sugekoppen.‍
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.‍
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.‍
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).‍
2 Klikk på kategorien Kart.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Kjøpe tilbehør
Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.‍
Vekselstrøm.‍ Enheten kan brukes med vekselstrøm.‍
Likestrøm.‍ Enheten kan kun brukes med likestrøm.‍
Sikring.‍ Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.‍
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå å miste enheten i bakken.‍
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid.‍ Dette kan føre til
permanent skade.‍
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.‍
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.‍
Rengjøre enhetens utside
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.‍
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.‍
2 Tørk av enheten.‍
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.‍
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.‍
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.‍
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.‍
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.‍
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.‍
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.‍
Registrer enheten på http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Ta tak om enheten øverst og nederst på enheten.‍
2 Dra nedre kant av enheten mot deg til den løsner fra
magneten.‍
Hvis du drar enheten rett mot deg, kan braketten løsne fra
sugekoppen.‍
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.‍
Feilsøking
WEEE-symbol for kassering og resirkulering.‍ WEEE-symbol
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2002/96/EF om
kasserte elektriske og elektroniske produkter.‍ Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.‍
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.‍
2 Tørk av med en ren, tørr klut.‍
3 Monter sugekoppen (Koble enheten til bilstrøm).‍
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger).‍
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.‍
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.‍
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil.‍
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.‍
• Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom 0
till 45 °C (mellom 32 till 113 °F).‍
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.‍
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
•
•
•
•
•
Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger).‍
Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger).‍
Demp volumet (Justere volumet).‍
Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Deaktivere Bluetooth).‍
Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i og
ut av dvalemodus).‍
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.‍
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.‍
Batterimåleren virker unøyaktig
1 La enheten lades helt ut.‍
13
2 Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.‍
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows.‍ I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.‍
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista® og
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.‍
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus.‍ Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.‍
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.‍
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.‍
2 Slå av enheten.‍
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.‍
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.‍
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus.‍ På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.‍
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Velg Innstillinger > Bluetooth.‍
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.‍
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold
telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.‍
• Du finner mer hjelp på www.garmin.com/‍bluetooth.‍
14
Feilsøking
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 6
3D-kartvisning 6
A
adresser, finne 2
aktiv kjørefeltveiledning 5
anrop 8
anropsvarsel 9
foreta 9
hjem 9
kontakter 9
logg 9
ringe 9
svare 9
anvisninger 5
av/på-tast 1
B
batteri
lade 1, 2, 13
maksimere 13
problemer 13
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth teknologi 8, 14
aktivere 8
innstillinger 12
koble fra en enhet 8
Bluetooth-teknologi, deaktivere 12
brakett, fjerne 13
bredde- og lengdegrad 3
D
datamaskin, koble til 11, 14
dempe, lyd 8
drivstoff, priser 9
drivstoffpris, endre 9
drivstoffsparing. 9, 10 Se også ecoRoute
dvalemodus 1
E
ecoChallenge 9
ecoChallenge-poengsum 9
nullstille 10
ecoRoute 9, 10
ecoChallenge-poengsum 9, 10
kalibrere drivstoffsparing 9
kilometerrapport 10
kilometerrapporter 10
kjøretøyprofil 9
egendefinerte POIer 4
endre søkeområdet 2
enhets-ID 12
F
feilsøking 13, 14
filer, overføre 11
finne posisjoner. 2 Se også posisjoner
adresser 2
bruke kartet 2
kategorier 2
koordinater 3
se på kartet 2
steder 3
veikryss 3
finne tjenester, lenger fremme 5
fjerne brakett 13
fotobokser, abonnementer 6
G
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
registrere enheten 1
geocaching 3
gi turer nytt navn 10
gjeldende posisjon 6
gjenopprette innstillinger 12
Indeks
GPS 1, 2
O
H
omkjøringer 4
oversikt over veikryss 5
hjelp. 9 Se også produktsupport
hjem
angi posisjoner 3
kjøre 3
redigere posisjon 3
ringe 9
telefonnummer 9
hjem-skjermbildet, tilpasse 2
Hvor er jeg? 3, 6
håndfrie telefonsamtaler 8
I
ID-nummer 12
innstillinger 11, 12
K
kalibrere drivstoffsparing 9
kameraer, fotobokser 6
kart 4, 5, 11
bla 2
datafelt 5, 6
detaljnivå 11
kjøpe 13
lag 6
oppdatere 1
tema 11
vise ruter 5
kartlag, tilpasse 6
kartverktøy 6
kartvisning
2D 6
3D 6
kilometerrapporter 10
kjøre hjem 3
kjøreanvisninger 5
kjøretøyprofil 9
knapper på skjermen 2
koble fra, enhet Bluetooth 8
kontoer 12
kontrollprogrammer 2
koordinater 3
L
lade enheten 1, 2, 13
lagre, gjeldende posisjon 3
lagrede posisjoner 4, 10
kategorier 3
redigere 3
slette 3
lenger fremme
finne tjenester 5
tilpasse 5
Lisensavtaler for sluttbruker 12
lyd, nærhetspunkter 12
lysstyrke 1
M
manøverliste 5
microSD-kort, installere 10
minnekort 10
montere enheten
bil 1
fjerne fra braketten 13
sugekopp 1, 13
myTrends, ruter 6
N
navigasjon 4
forhåndsvise ruter 4
innstillinger 11
utenfor vei 4
navigere utenfor vei 4
neste sving 5
nullstille
enhet 1, 12
tripdata 5
P
pare 8
koble fra 8
slette parede hodetelefoner 8
telefon 8
parkering 3
forrige plass 3
parkobling, telefon 14
POI. 4 Se også punkt av interesse (POI)
POI Loader 4
posisjoner 2, 10
angi hjem 3
gjeldende 3, 6
lagre 3
nylige treff 2
ringe 9
simulerte 3
søke etter 3
posisjoner som nylig er funnet 2
produktregistrering 1
produktsupport 9
programvare
oppdatere 1
versjon 12
punkter av interesse (POI Loader) 4
punkter av interesse (POI)
egendefinert 4
POI Loader 4
tillegg 4
R
rapporter, kilometer 10
registrere enheten 1
reisehistorikk 12
rengjøre berøringsskjermen 13
rengjøre enheten 13
ringe 9
ruter
beregne 4
beregningsmodus 11
foreslåtte 6
forhåndsvisning 4
legge til et punkt 4
myTrends 6
starte 4
stoppe 5
vise på kartet 5
S
satellittsignaler
innhente 1
vise 2
simulerte posisjoner 3
skjerm, lysstyrke 1
skjermbilder 11
skjermbildet hjem 1
skjerminnstillinger 11
slette
parede hodetelefoner 8
turer 10
snarveier
legge til 2, 3
slette 4
spesifikasjoner 12
språk
stemme 12
tastatur 12
strømkabel for bil 1
strømkabler, kjøretøy 1
sugekopp 13
svare på anrop 9
søkelinje 2
T
ta vare på enheten 13
talegjenkjenning 8
15
talekommando 8
aktivere 8
aktiveringsfrase 8
navigere med 8
tips om bruk 8
tastatur
layout 12
språk 12
telefon
pare 8
parkobling 14
telefonbok 9
telefonsamtaler 8
anropsvarsel 9
dempe 9
ringe 9
svare 9
taleoppringning 9
tidsinnstillinger 11
tilbehør 13
tillegg, egendefinerte punkter av interesse 4
tilpasse, unngåelser 6
tilpasse enheten 11
trafficTrends 7
deaktivere 7
trafikk 7, 8, 11
aktivere et abonnement 7
alternativ rute 7
hendelser 7
kart 7
legge til abonnementer 7
mottaker 7
søke etter forsinkelser 7
trafficTrends 7
transportmodi 5
tripinformasjon 5
nullstille 5
vise 5
triplogg, vise 5
turplanlegger 10
redigere en tur 10
tyveri, unngå 13
U
unngåelser
deaktivere 6
område 6
slette 6
tilpasse 6
vei 6
veielementer 6
USB, koble fra 11
V
varsler 2
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 12
veikryss, finne 3
volum, justere 1
W
Wi-Fi, koble til 12
16
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising