Garmin | fleet™ 670 | Operating instructions | Garmin fleet™ 670 Návod k obsluze

Garmin fleet™ 670 Návod k obsluze
Garmin fleet™ 670/670V
Návod k obsluze
Srpen 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01792-41_0B
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
ecoRoute™, Garmin fleet™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci.
Mac je ochranná známa společnosti Apple Inc. microSD™ a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. TruckDown je ochranná
známka společnosti TruckDown Info International, Inc. Windows , Windows Vista a Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Připojení zařízení k napájení ve vozidle ..................................... 1
Podpora a aktualizace ................................................................ 1
Nastavení Garmin Express .................................................... 1
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku .............. 1
Vypnutí zařízení .......................................................................... 1
Vynulování zařízení ............................................................... 1
Příjem signálů GPS .................................................................... 1
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 1
Úprava hlasitosti ......................................................................... 1
Domovská obrazovka ................................................................. 1
Přidání zkratek a pomůcek na domovskou obrazovku. ......... 2
Zobrazení oznámení .............................................................. 2
Ikony stavové lišty ....................................................................... 2
Zobrazení stavu signálu GPS ................................................ 2
Informace o baterii ................................................................. 2
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 2
Polohy............................................................................. 2
Hledání pozic .............................................................................. 2
Hledání pozice podle kategorie ............................................. 2
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy .................................. 2
Hledání bodů zájmu adresáře TruckDown ............................ 2
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání ......... 2
Změna oblasti vyhledávání .................................................... 2
Hledání pozice prohlížením mapy .......................................... 2
Hledání adresy ....................................................................... 3
Hledání naposledy nalezených cílů ....................................... 3
Hledání parkoviště ................................................................. 3
Nástroje pro hledání ............................................................... 3
Ukládání poloh ............................................................................ 3
Uložení polohy ....................................................................... 3
Uložení aktuální pozice .......................................................... 3
Uložení domovské destinace ................................................. 3
Úprava oblíbené polohy ......................................................... 3
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze .................................... 3
Odstranění oblíbené polohy ................................................... 4
Nastavení simulované pozice ..................................................... 4
Přidání zkratky ............................................................................ 4
Odebrání zkratky .................................................................... 4
Uživatelské body zajmu .............................................................. 4
Instalace softwaru POI Loader ............................................... 4
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader ........... 4
Hledání bodů zájmu ............................................................... 4
Navigace.......................................................................... 4
Zahájení trasy ............................................................................. 4
Náhled více tras ..................................................................... 4
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 4
Zahájení trasy k oblíbené poloze ........................................... 4
Vaše trasa na mapě .................................................................... 4
Používání mapy ..................................................................... 5
Přidání bodu k trase ............................................................... 5
Použití objížďky ......................................................................5
Zastavení trasy ...................................................................... 5
Zobrazení aktivity na trase .......................................................... 5
Zobrazení seznamu odboček ................................................. 5
Zobrazení další odbočky ........................................................ 5
Prohlížení křižovatek .............................................................. 5
Režimy přepravy ......................................................................... 5
Volba režimu přepravy ........................................................... 5
Varovné ikony ............................................................................. 5
Varování týkající se omezení ................................................. 5
Varování týkající se stavu silnice ........................................... 5
Jiná varování .......................................................................... 6
Obsah
Po cestě ...................................................................................... 6
Hledání nadcházejících bodů zájmu ...................................... 6
Přizpůsobení kategorií Po cestě ............................................ 6
Informace o cestě ....................................................................... 6
Zobrazení dat cesty na mapě ................................................ 6
Zobrazení stránky Informace o cestě ..................................... 6
Zobrazení protokolu cesty ...................................................... 6
Vynulování informací o cestě ................................................. 6
Používání navržených tras ......................................................... 6
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 6
Vyhledání služeb v okolí ........................................................ 6
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 6
Funkce vyhnutí se silnicím .......................................................... 7
Informace o vlastních objížďkách ............................................... 7
Objížďka oblasti ..................................................................... 7
Objížďka cesty ....................................................................... 7
Deaktivování vlastních objížděk ............................................. 7
Odstranění vlastních objížděk ................................................ 7
Přizpůsobení mapy ..................................................................... 7
Přizpůsobení nástrojů mapy .................................................. 7
Přizpůsobení vrstev mapy ...................................................... 7
Změna datového pole mapy .................................................. 7
Změna perspektivy mapy ....................................................... 7
Bezpečnostní kamery ................................................................. 7
Doprava ........................................................................... 7
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ..................................................................................... 8
Zobrazení nadcházející dopravy ................................................ 8
Zobrazení dopravy na mapě .................................................. 8
Vyhledávání dopravních nehod ............................................. 8
Doprava na vaší trase ................................................................. 8
Cesta jinou trasou .................................................................. 8
Informace o předplatném dopravních informací ......................... 8
Aktivace předplatného ........................................................... 8
Zobrazení předplatných pro dopravní informace ................... 8
Přidání předplatného .............................................................. 8
trafficTrends™ ............................................................................ 8
Deaktivace funkce trafficTrends ............................................. 8
Zapnutí možnosti Doprava .......................................................... 8
Funkce pro nákladní vozy............................................. 8
Informace o záznamu IFTA ........................................................ 8
Zadání údajů o palivu ............................................................. 9
Úprava protokolů o nákupu paliva ......................................... 9
Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí .................... 9
Úpravy a exportování zpráv o cestě ...................................... 9
Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o
cestě ...................................................................................... 9
Informace o době směny ............................................................ 9
Záznam stavu pracovní doby ................................................. 9
Informace o řidičích ................................................................ 9
Používání protokolů o jízdě ................................................. 10
Přidání zásilek ...................................................................... 10
Exportování protokolů o jízdě .............................................. 10
Hlasový příkaz .............................................................. 10
Nastavení fráze pro aktivaci ..................................................... 10
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu ........................................... 10
Tipy pro funkci Hlasový příkaz .................................................. 10
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů ................................ 10
Ztlumení pokynů ....................................................................... 10
Deaktivace hlasového příkazu .................................................. 11
Telefonní hovory handsfree........................................ 11
Informace telefonování pomocí sady handsfree ....................... 11
Párování telefonu ...................................................................... 11
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth .......................... 11
Tipy po spárování zařízení ................................................... 11
i
Odpojení zařízení Bluetooth ................................................ 11
Odstranění spárovaného telefonu ....................................... 11
Uskutečnění hovoru .................................................................. 11
Vytáčení čísla ....................................................................... 11
Volání kontaktu z telefonního seznamu ............................... 11
Volání na polohu .................................................................. 11
Příjem hovoru ........................................................................... 11
Použití historie volání ................................................................ 11
Používání možností v průběhu hovoru ..................................... 11
Uložení telefonního čísla domů ................................................ 11
Volání domů ......................................................................... 12
Používání aplikací........................................................ 12
Používání nápovědy ................................................................. 12
Hledání v tématech nápovědy ............................................. 12
Informace o funkci ecoRoute™ ................................................ 12
Nastavení vozidla ................................................................. 12
Změna ceny pohonných hmot ............................................. 12
Kalibrace spotřeby paliva ..................................................... 12
Informace o aplikaci ecoChallenge ...................................... 12
Zobrazení informací o spotřebě paliva ................................ 12
Zprávy o ujetých kilometrech ............................................... 12
Vynulování informací funkce ecoRoute ............................... 12
Tipy pro řízení ...................................................................... 12
Plánování cesty ........................................................................ 12
Plánování cesty .................................................................... 13
Navigace k uložené cestě .................................................... 13
Úprava uložené cesty .......................................................... 13
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 13
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 16
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 16
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 16
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 16
Nákup doplňkových map .......................................................... 16
Zakoupení příslušenství ............................................................ 16
Definice symbolů ...................................................................... 16
Odstranění problémů................................................... 16
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 16
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 17
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 17
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 17
Indikátor baterie je nepřesný .................................................... 17
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná
jednotka .................................................................................... 17
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné
zařízení ..................................................................................... 17
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné
zařízení, ani jako vyměnitelný disk ........................................... 17
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 17
Rejstřík .......................................................................... 18
Správa dat..................................................................... 13
Informace o paměťových kartách ............................................. 13
Instalace paměťové karty ..................................................... 13
Připojení zařízení k počítači ...................................................... 13
Přenos dat z počítače ............................................................... 13
Odpojení kabelu USB .......................................................... 13
Přizpůsobení zařízení................................................... 13
Přidání profilů nákladního vozu nebo karavanu ....................... 13
Aktivace profilů nákladního vozu a karavanu ...................... 14
Úprava profilů nákladního vozu a karavanu ........................ 14
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 14
Aktivace map ....................................................................... 14
Nastavení navigace .................................................................. 14
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 14
Nastavení displeje .................................................................... 14
Nastavení dopravy .................................................................... 14
Nastavení jednotek a času ....................................................... 14
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 14
Nastavení varovných bodů ....................................................... 15
Bluetooth Nastavení ................................................................. 15
Deaktivování Bluetooth ........................................................ 15
Nastavení zvuku ....................................................................... 15
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 15
Přidání účtů ...............................................................................15
Obnovení nastavení ................................................................. 15
Vynulování na výchozí hodnoty od výrobce ............................. 15
Dodatek ......................................................................... 15
Připojení k bezdrátové síti ........................................................ 15
Připojení k bezdrátovému displeji ............................................. 15
Připojení couvací kamery ......................................................... 15
Zobrazení videa z couvací kamery ...................................... 16
Technické údaje ........................................................................ 16
Nabíjení zařízení ....................................................................... 16
Péče o zařízení ......................................................................... 16
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 16
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 16
Zabránění krádeži ................................................................ 16
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Připojení zařízení k napájení ve vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou
magnety způsobovat rušení některých interních zdravotnických
přístrojů, včetně stimulátorů a inzulinových pump. Udržujte
zařízení i držák v bezpečné vzdálenosti od takových zařízení.
POZNÁMKA
Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou
magnety způsobovat rušení některých elektronických přístrojů,
včetně pevných disků v přenosných počítačích. Buďte opatrní,
pokud jsou zařízení nebo držák umístěny v blízkosti
elektronických přístrojů.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Napájecí kabel do vozidla À zapojte do portu USB na držáku.
Přechod do režimu spánku a ukončení
režimu spánku
Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud
se zařízení nepoužívá. V režimu spánku zařízení využívá velmi
málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud je během nabíjení
přepnete do režimu spánku.
Stiskněte zapínací tlačítko À.
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
výzva.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.
2 Vyberte možnost Vypnout.
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Příjem signálů GPS
na
Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity. Ikona
stavové liště udává sílu signálu. Příjem satelitních signálů může
trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.
Nastavení jasu obrazovky
2 Zatlačte držák Á do úchytu na přísavném držáku Â, dokud
nezaklapne na místo.
Logo Garmin na kolébce by mělo směřovat směrem nahoru.
3 Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
4 Přiložte zadní část zařízení na magnetickou kolébku.
5 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do
elektrické zásuvky ve vozidle.
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
®
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin. Některé služby
nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace map a hřišť
• Vozidla, hlasy a další doplňky
Domovská obrazovka
POZNÁMKA: Domovská obrazovka a možnosti přizpůsobení se
mohou lišit v závislosti na konfiguraci vaší společnosti pro
správu vozového parku.
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
À
Á
Â
Začínáme
Výběrem zobrazíte nainstalované aplikace a pomůcky.
Přetažením doleva a doprava můžete přecházet mezi stránkami.
Podržením přizpůsobíte tapetu.
Přetažením nahoru zobrazíte oznámení.
1
Přidání zkratek a pomůcek na domovskou obrazovku.
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy
Můžete přidat zkratky a pomůcky aplikací na kteroukoli stránku
domovského obrazovky. Pomůcky jsou nástroje, které poskytují
rychlý přístup k informacím, základní funkce aplikací nebo
nastavení zařízení.
1 Na domovské obrazovce vyberte stránku domovské
obrazovky přetažením doleva či doprava.
2 Vyberte ikonu .
3 Chcete-li zobrazit další aplikace nebo pomůcky, přetáhněte
doleva nebo doprava.
Podržte
aplikaci nebo pomůcku a přetáhněte ji na
4
požadované umístění na domovské obrazovce.
Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují body
zájmu pro nákladní vozy, jako jsou odpočívadla pro nákladní
vozy a vážící stanice.
Vyberte možnost Kam vést? > Servisní služby pro
nákladní vozy.
Zobrazení oznámení
1 Přetáhnete dolní část obrazovky nahoru.
Objeví se seznam oznámení.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li spustit operaci nebo aplikaci, jíž se oznámení
týká, vyberte oznámení.
• Chcete-li oznámení odmítnout, přetáhněte jej doprava.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS
Stav technologie Bluetooth (zobrazuje se, pokud je zapnuta
funkce Bluetooth)
®
Indikátor režimu přepravy
Aktuální čas
Stav baterie
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
.
Informace o baterii
Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.
Ikona
na stavové liště ukazuje stav interní baterie.
Používání tlačítek na displeji
•
•
•
•
•
Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
Volbou tlačítka nebo zobrazíte více možností.
Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
Volbou tlačítka
zobrazíte menu možností pro aktuální
obrazovku.
Polohy
Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy,
jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o
ulicích. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete
použít kategorie. Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice,
města a křižovatky.
Hledání pozic
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
2
Hledání bodů zájmu adresáře TruckDown
Adresář TruckDown obsahuje firmy poskytující služby pro
nákladní vozy, například opravny nákladních vozů a prodejny
pneumatik.
Adresář Truckdown není dostupný ve všech oblastech.
Data adresáře jsou pravidelně aktualizována.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte možnost TruckDown.
3 Vyberte kategorii.
4 V případě potřeby vyberte podkategorii.
5 Vyberte cíl.
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
6 V případě nutnosti vyberte polohu.
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.
2 Zvolte možnost Hledat v blízkosti:.
3 Zvolte možnost.
Hledání pozice prohlížením mapy
Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech,
například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné
povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (Přizpůsobení vrstev
mapy, strana 7).
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 Je-li to nutné, zvolte možnost a volbou ikony kategorie
zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.
Polohy
Na mapě se zobrazí značky pozic ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku pozice.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo pozici
adresy.
Je-li
to nutné, zobrazte další informace volbou popisu pozice.
5
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání,
strana 2).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Hledání naposledy nalezených cílů
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.
>
Hledání parkoviště
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte pozici parkoviště.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost > Poslední místo.
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání křižovatky
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Vyberte možnost:
3
4
5
6
7
• Vyberte stát nebo provincii.
• Chcete-li změnit stát, zemi nebo provincii, zvolte možnost
Stát nebo země a zadejte název.
Zadejte první název ulice a zvolte možnost Další.
V případě nutnosti vyberte ulici.
Zadejte druhý název ulice a zvolte možnost Další.
V případě nutnosti vyberte ulici.
V případě nutnosti vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost Zadejte hledanou položku.
3 Zadejte název města a zvolte možnost .
4 Vyberte město.
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
Polohy
Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost Hotovo.
Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost Hotovo.
Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 2).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Uložení aktuální pozice
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Zvolte možnost Uložit.
3 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
4 Zvolte možnost OK.
Uložení domovské destinace
1 Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezená.
2 Vyberte pozici.
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezená >
Vymazat > Ano.
4
5
6
7
Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které
se vracíte nejčastěji.
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Nastavit dom.
destinaci.
2 Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální
pozici nebo Naposledy nalezené.
Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.
Cesta domů
Zvolte možnost Kam vést? > Domů.
Úprava informací o domovské destinaci
Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené > Domů.
Vyberte možnost .
Vyberte možnost
> Upravit.
Zadejte změny.
Vyberte možnost Hotovo.
1
2
3
4
5
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
3
Navigace
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit oblíbené.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Nastavení simulované pozice
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
nastavení simulované pozice použít systém GPS.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblas dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis pozice.
5 Zvolte možnost Nastavit pozici.
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Uživatelské body zajmu
Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou
obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti
označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená
rychlost.
Instalace softwaru POI Loader
Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů
zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI
Loader.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader
Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru
nápovědy.
Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko
Nápověda.
Hledání bodů zájmu
Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát
uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader
(Instalace softwaru POI Loader, strana 4).
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.
4
Zahájení trasy
1 Vyhledejte polohu (Polohy, strana 2).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Jet!.
Náhled více tras
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 2).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Trasy.
4 Vyberte trasu.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Méně paliva pro výpočet úspornějších
tras.
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vaše trasa na mapě
POZNÁMKA
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů
uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých
okolností.Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za
jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte
z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.
Trasa je vyznačena purpurovou čárou. Kostkovaná vlajka
označuje váš cíl.
Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev,
šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se
odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu přepočítá a poskytne
nové popisy trasy.
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující aktuální rychlostní limit.
Navigace
Na mapě výběrem možnosti
mapě.
zobrazíte další odbočku na
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce během navigace po trase, vedle mapy
se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná.
Barevná čára označuje správný pruh pro odbočení.
Prohlížení křižovatek
Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních
silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se
zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.
Výběrem možnosti
na mapě zobrazíte křižovatku, je-li
k dispozici.
Používání mapy
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever
nahoře a zobrazením 3-D.
• Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie, vyberte možnost
Režimy přepravy
Výpočet trasy a navigace se v závislosti na režimu přepravy
upravuje různým způsobem. Aktuální režim přepravy je označen
ikonou na stavové liště.
.
Režim Nákladní vůz
Přidání bodu k trase
Režim Automobil
Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.
> Kam vést?.
1 Na mapě zvolte možnost
Vyhledejte
polohu.
2
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Použití objížďky
Abyste mohli zvolit objížďku, musí probíhat navigace po trase a
je nutné přidat nástroj pro objížďky do nabídky nástrojů mapy
(Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7).
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě zvolte možnost > Objížďka.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte vzdálenost.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
a zvolte cestu, která se má objet.
Varovné ikony
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Varování týkající se omezení
Výška
Hmotnost
Hmotnost nápravy
Délka
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
Volba režimu přepravy
1 Přetáhnete dolní část obrazovky nahoru.
2 Vyberte ikonu .
>
.
Šířka
Zobrazení aktivity na trase
Nejsou povoleny nákladní vozy
Zobrazení seznamu odboček
Nejsou povoleny přívěsy
Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry
pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.
1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní
části mapy.
2 Vyberte odbočku.
Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí
se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Nejsou povoleny nebezpečné materiály
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
2 Vyberte možnost > Mapa.
Zákaz otáčení
Zobrazení další odbočky
Při navigaci po trase se v levém horním rohu mapy zobrazí
náhled další odbočky, změna pruhu nebo jiný manévr.
Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh,
ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Navigace
Nejsou povoleny hořlavé materiály
Nejsou povoleny látky znečišťující vodu
Zákaz odbočení vlevo
Zákaz odbočení vpravo
Varování týkající se stavu silnice
Nebezpečí nárazu o silnici
Boční vítr
Úzká silnice
Ostrá zatáčka
5
Prudký svah dolů
Omezená prostorová průchodnost
Jiná varování
Vážicí stanice
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost
a poskytuje statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Není ověřena použitelnost silnice pro nákladní vozidla
Po cestě
Máte možnost zobrazit nadcházející obchody a služby po trase
nebo cestě, kterou jedete.
Služby jsou seřazeny podle kategorie.
Čerpací stanice
Restaurace
Ubytování
Odpočívadla
Parkoviště
Banky a bankomaty
Vážicí stanice
Hledání nadcházejících bodů zájmu
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte kartu.
3 Vyberte bod zájmu.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Můžete změnit vyhledávané kategorie, změnit pořadí kategorií a
vyhledat konkrétní obchod nebo kategorii.
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte ikonu služby.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Přizpůsobení
nástrojů mapy, strana 7).
Na mapě zvolte možnost
> Trasová data.
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v datových polích
trasy na mapě, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Trasová data (Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7).
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte možnost > Trasová data.
3 Vyberte datové pole trasy.
4 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v seznamu dat trasy.
6
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení a
soukromí, strana 15).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání služeb v okolí
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb
v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo
policejních stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte kategorii.
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Navigace
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Funkce vyhnutí se silnicím
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
Informace o vlastních objížďkách
mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti Sever nahoře zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
3 Vyberte možnost Uložit.
možnost Uložit.
Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky
cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížďky zapínat nebo
vypínat.
Objížďka oblasti
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Objížďka cesty
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení nástrojů mapy
Můžete vybrat zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů
mapy.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje
mapy.
2 Vyberte nástroje, které mají být zahrnuty v nabídce.
3 Vyberte možnost Uložit.
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
Doprava
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
Bezpečnostní kamery
POZNÁMKA
Společnost Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky
používání databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze
bezpečnostních kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
V některých oblastech a modelech produktu jsou k dispozici
informace o umístění bezpečnostních kamer a rychlostních
limitech. Přejděte na webovou stránku www.garmin.com
/safetycameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo
zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si
můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.
Můžete aktualizovat bezpečnostní kamery pro stávající
předplatné bezpečnostních kamer tak, že přejdete na webovou
stránku http://my.garmin.com. Zařízení byste měli často
aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o
bezpečnostních kamerách.
Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje o
bezpečnostních kamerách součástí zařízení. Obsažené údaje
nemusí zahrnovat aktualizace nebo předplatné.
Doprava
POZNÁMKA
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či
zemích. Další informace o přijímačích dopravních informací a
oblastech pokrytí naleznete na webové stránce
www.garmin.com/traffic.
Přijímač dopravních informací je součástí některých balení, buď
je vestavěn do napájecího kabelu do vozidla, nebo do zařízení a
pro všechny modely je dostupný jako volitelné příslušenství.
• Dopravní upozornění se zobrazují na mapě v případě, že se
vyskytují dopravní nehody po vaší trase nebo ve vaší oblasti.
• Zařízení musí být připojeno k napájecímu kabelu do vozidla,
aby mohlo přijímat dopravní informace prostřednictvím
přijímače dopravních informací.
• Napájený přijímač dopravních informací a zařízení se
pravděpodobně musí nacházet v datovém pásmu stanice
vysílající dopravní informace, aby mohly dopravní informace
přijímat.
7
• Předplatné zahrnuté v zařízení nebo v přijímači dopravních
informací není třeba aktivovat.
• Pokud je vaše zařízení vybaveno externí anténou,
ponechejte externí anténu vždy připojenou pro nejlepší
příjem dopravního signálu.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
POZNÁMKA
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Než budete moci přijímat informace o dopravě pomocí přijímače
dopravních informací, je nutné mít k dispozici napájecí kabel
kompatibilní s dopravou. Pokud váš model zařízení obsahuje
dopravní informace služby Lifetime, měli byste použít napájecí
kabel do vozidla přibalený k zařízení. Pokud váš model zařízení
neobsahuje dopravu, je nutné zakoupit příslušenství k přijímači
dopravních informací Garmin. Další informace naleznete na
adrese www.garmin.com/traffic.
Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající
dopravní informace.
1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu
zdroji napájení.
2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí
dopravní informace.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Doprava na vaší trase
Pokud dojde ke zpoždění na trase, na mapě se zobrazí
upozornění a zařízení vypočítá alternativní trasu, kterou se
zpoždění vyhne. Můžete zvolit, zda se alternativní trasy mají
používat automaticky nebo na vyžádání. Další informace
naleznete v části Nastavení dopravy (Nastavení dopravy,
strana 14). Zařízení vás může vést hustou dopravou, pokud
neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky
přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.
Cesta jinou trasou
Nechcete-li, aby zařízení automaticky používalo alternativní
trasy, můžete alternativní trasu zahájit ručně a vyhnout se tak
zpoždění provozu.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
8
2 Vyberte možnost Jiná trasa.
3 Vyberte možnost Jet!.
Informace o předplatném dopravních
informací
Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost
zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte
na webovou stránku http://www.garmin.com/traffic.
Aktivace předplatného
Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM
nemusíte aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté,
co vaše zařízení začne přijímat satelitní signály během příjmu
dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
5 V zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hotovo.
trafficTrends™
Po trafficTrends zapnutí funkce zařízení využívá k výpočtu
efektivnějších tras dopravní informace z minulosti.
POZNÁMKA: Na základě vývoje dopravní situace pro daný den
v týdnu nebo čas dne mohou být vypočteny různé trasy.
Deaktivace funkce trafficTrends
Chcete-li zařízení zabránit v nahrávání nebo sdílení informací o
dopravě, vypněte funkci trafficTrends.
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > trafficTrends™.
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout. Jsou-li dopravní
informace vypnuty, zařízení nepřijímá dopravní informace, ale
přesto se vyhýbá možným dopravním zácpám pomocí funkce
trafficTrends, je-li zapnuta (trafficTrends™, strana 8).
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Funkce pro nákladní vozy
Informace o záznamu IFTA
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Můžete archivovat údaje potřebné pro dokumentaci v souladu
s mezinárodní smlouvou o danění pohonných hmot (IFTA),
například údaje o nákupech paliva a ujeté vzdálenosti.
Pokud chcete Záznam IFTA používat, musíte být v režimu
Nákladní vůz.
Funkce pro nákladní vozy
Zadání údajů o palivu
1 Vyberte možnost > Záznam IFTA > Na pumpě.
2 Zadejte cenu paliva za litr.
3 Stiskněte pole Spotřebované palivo.
4 Zadejte množství zakoupeného paliva.
5 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete množství zaznamenat v litrech, vyberte
možnost Galony > Litry > Uložit.
• Pokud chcete množství zaznamenat v galonech, vyberte
možnost Litry > Galony > Uložit.
6 V případě potřeby zaškrtněte políčko Včetně daně.
7 Vyberte čerpací stanici, kde jste tankovali.
Úprava protokolů o nákupu paliva
1 Vyberte možnost > Záznam IFTA > Protokoly o nákupu
2
3
4
5
paliva.
V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
Vyberte protokol.
Vyberte možnost:
• Stisknutím pole můžete upravit informace.
• Výběrem možnosti > Ano protokol odstraníte.
Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí
Souhrn podle jurisdikcí obsahuje data pro jednotlivé státy a
provincie, ve kterých vaše vozidlo během jednotlivých čtvrtletí
operovalo. Souhrn podle jurisdikcí je k dispozici jen v některých
oblastech.
1 Vyberte možnost > Záznam IFTA > Souhrn podle
jurisdikcí.
2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
4 Výběrem možnosti > Export > OK provedete export
souhrnu podle jurisdikcí.
Zařízení provede export souhrnu do souboru .csv a uloží jej
do složky Zprávy v zařízení.
Úpravy a exportování zpráv o cestě
1 V hlavní nabídce vyberte možnost > Záznam IFTA >
2
3
4
5
Zprávy o cestě.
V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
Vyberte protokol.
Vyberte možnost:
• Vyberte možnost
> Odstranit a zaškrtněte políčko pro
odstranění zprávy.
• Vyberte možnost
> Zkombinovat a zaškrtněte políčka
pro kombinování zpráv.
• Vyberte možnost
> Export > OK. Zařízení provede
export zprávy do souboru .csv a uloží jej do složky
Reports v zařízení.
Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a
zpráv o cestě
POZNÁMKA
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Otevřete jednotku nebo svazek „Garmin“ a otevřete složku
Zprávy.
3 Otevřete složku IFTA.
Funkce pro nákladní vozy
4 Otevřete soubor .csv.
Informace o době směny
POZNÁMKA
Přestože je v tomto zařízení možné zaznamenávat dobu směny,
toto zařízení NENÍ schválenou náhradou záznamů do knihy jízd
podle požadavků uvedených v předpisech orgánu Federal Motor
Carrier Safety Administration (Federální správa bezpečnosti
přepravy motorovými vozidly).
Řidiči musejí dodržovat všechny platné federální a státní
požadavky na dobu jízdy.
Automatické palubní nahrávací zařízení (AOBRD)
Pokud je zařízení propojeno s transpondérem telematických dat
vyrobeným autorizovaným partnerem společnosti Garmin a
používáno k zaznamenávání doby jízdy řidiče, splňuje tímto
autodopravce požadavky na zařízení AOBRD.
Společnost Garmin nezaručuje, že autorizovaný systém od
partnerské společnosti splňuje požadavky paragrafu §395.15.
Tuto záruku může poskytnout pouze příslušná partnerská
společnost. Za dodržování paragrafu §395 a jeho případných
úprav je vždy odpovědný koncový uživatel. Při ověřování
souladu s požadavky na AOBRD uvedenými v části §395.15
můžete využít certifikát poskytnutý partnerem společnosti
Garmin pro AOBRD.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Před použitím funkce Doba směny musíte být v režimu Nákladní
vůz a musíte vytvořit profil řidiče (Přidání řidičů, strana 9).
Pomocí funkce Doba směny můžete zaznamenávat svou
pracovní dobu, což vám může pomoci při dodržování
bezpečnostních předpisů.
Záznam stavu pracovní doby
1 Vyberte možnost > Doba směny.
2 Vyberte řidiče.
3 Vyberte možnost Stav pracovní doby.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete zaznamenat čas, kdy jste mimo pracovní
dobu, vyberte možnost Mimo pracovní dobu.
• Pokud chcete zaznamenat čas, kdy odpočíváte ve spacím
prostoru, vyberte možnost Odpočinek.
• Pokud chcete zaznamenat čas, kdy řídíte provozované
komerční motorové vozidlo, vyberte možnost Jízda.
• Pokud chcete zaznamenat čas, kdy jste v pracovní době,
ale neřídíte komerční motorové vozidlo, vyberte možnost
Pracovní doba.
• Pokud chcete zaznamenat čas, kdy je druhý řidič na
sedadle spolujezdce, ale není ve službě, vyberte možnost
Sedadlo pro pasažéry.
POZNÁMKA: Řidič může být ve stavu „na sedadle
spolujezdce“ až dvě hodiny bezprostředně po nebo před
uplynutím osmi po sobě jdoucích hodin ve spacím
prostoru.
5 Vyberte možnost Uložit.
Informace o řidičích
Pokud během 24 hodin pracujete pro více než jednoho
dopravce, musíte zaznamenat každého dopravce.
Musíte zaznamenat časovou zónu svého domovského
terminálu, i když překročíte jiná časová pásma.
Přidání řidičů
1 Vyberte možnost > Doba směny.
2 Vyberte možnost .
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
9
Správa informací o řidiči
Vyberte možnost > Doba směny.
Vyberte řidiče.
Vyberte možnost Info o řidiči.
Vyberte možnost:
• Chcete-li upravit informace, vyberte pole.
• Chcete-li odstranit řidiče, vyberte možnost
řidiče > Ano.
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
1
2
3
4
> Odstranit
Používání protokolů o jízdě
1 Vyberte možnost > Doba směny.
2 Vyberte řidiče.
3 Vyberte možnost Zobrazit protokol.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit jiné datum, vyberte datum v horní části
obrazovky.
• Chcete-li zobrazit detaily stavu, vyberte pole vedle
stavové lišty.
• Chcete-li provést úpravy, vyberte souřadnicovou síť a poté
vyberte pole.
• Chcete-li zobrazit informace o porušení pravidel, vyberte
možnost .
Přidání zásilek
1 Vyberte možnost > Doba směny.
2 Vyberte řidiče.
3 Vyberte možnost Správa zásilek > .
4 Zadejte referenční informaci a vyberte možnost Hotovo.
TIP: Referenční číslo je číslo přepravního dokladu nebo
název společnosti a skupiny, kterou přepravujete.
V
5 případě potřeby vyberte možnost Počáteční den.
6 V případě potřeby vyberte možnost Koncový den.
7 Vyberte možnost Uložit.
Správa zásilek
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost > Doba směny.
2 Vyberte řidiče.
3 Vyberte možnost Správa zásilek.
4 Vyberte zásilku.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li upravit informace o zásilce, vyberte pole.
• Chcete-li odstranit zásilky, vyberte možnost
>
Odstranit zásilku > OK.
Exportování protokolů o jízdě
1 Vyberte možnost > Doba směny.
2 Vyberte řidiče.
3 Vyberte možnost Exportovat protokol.
4 V případě potřeby zadejte číslo tahače, číslo VIN tahače a
strana 13).
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazit protokoly v zařízení, otevřete
jednotku nebo svazek „Garmin“ a otevřete složku Zprávy.
• Pokud chcete zobrazit protokoly na paměťové kartě,
otevřete jednotku nebo svazek paměťové karty a otevřete
složku Garmin.
3 Otevřete složku HOSexports.
4 Otevřete soubor .csv.
Hlasový příkaz
POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky
a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.
POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.
Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a
příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam
dostupných příkazů.
Nastavení fráze pro aktivaci
Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste
aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je
Hlasový příkaz.
TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit
použitím silné fráze pro aktivaci.
1 Vyberte možnost > Voice Command > Customize
Phrase.
2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu
Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.
Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.
Tipy pro funkci Hlasový příkaz
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
• Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili
možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
• Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a
opustilo hlasový příkaz.
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů
5 V případě potřeby zvolte protokol, který chcete exportovat.
6 V případě potřeby zvolte místo, kam má být protokol
Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.
1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (Nastavení fráze pro aktivaci,
strana 10).
2 Vyslovte příkaz Najít místo.
3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
4 Vyslovte číslo řádku.
5 Vyslovte slovo Navigovat.
Zobrazení exportovaných protokolů o jízdě
Ztlumení pokynů
POZNÁMKA
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili
celé zařízení.
1 Vyberte možnost > Voice Command > .
2 Vyberte možnost Mute Instructions > Zapnuto.
číslo přívěsu.
exportován.
Zařízení protokol exportuje do souboru .csv a uloží jej do složky
Zprávy v zařízení.
10
Hlasový příkaz
Deaktivace hlasového příkazu
Deaktivací hlasového příkazu se vyhnete jeho náhodné aktivaci
během hovoru.
1 Vyberte možnost > Voice Command > .
2 Vyberte možnost Voice Command > Vypnuto.
Telefonní hovory handsfree
Informace telefonování pomocí sady
handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a souprav headset a lze je tedy použít, nelze zaručit
použití každého konkrétního telefonu nebo soupravy headset.
Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset a využívat
jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení
vybaveno technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením,
navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.
Párování telefonu
Chcete-li používá volání pomocí sady handsfree, spárujte své
zařízení s kompatibilním mobilním telefonem.
1 Umístěte telefon a zařízení Bluetooth max. do vzdálenosti
10 m (33 stop) od sebe.
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Přidat
zařízení Bluetooth.
• Pokud jste již spárovali jiný telefon, zvolte možnost
Nastavení > Bluetooth > Zařízení > .
4 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
5 Na zařízení zvolte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
6 Vyberte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
7 V případě nutnosti v telefonu potvrďte, že se zařízení smí
připojit.
8 V případě nutnosti zadejte do telefonu kód Bluetooth PIN
zařízení.
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Tipy po spárování zařízení
• Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí
těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
• Až bude telefon připojen k zařízení, můžete přijímat hlasové
hovory.
• Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu
telefonu, ke kterému bylo připojeno.
• Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po
zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se nadále může v budoucnu automaticky připojit k vašemu
zařízení Garmin fleet.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení, které chcete odpojit.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka zařízení.
Telefonní hovory handsfree
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Zařízení.
2 Vyberte možnost .
3 Vyberte telefon a zvolte možnost Odstranit.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost > Zařízení > Vytočit.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Vyberte možnost > Zařízení > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání na polohu
1 Zvolte možnost > Zařízení > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Zvolte možnost Hovor.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
1 Vyberte možnost > Zařízení > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
Vyberte
hovor.
3
Používání možností v průběhu hovoru
1 V průběhu hovoru na mapě vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost
Telefon.
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost Ztlumit.
• Chcete-li zavěsit, zvolte možnost Ukončit hovor.
Uložení telefonního čísla domů
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava oblíbené
polohy, strana 3).
1 Vyberte možnost > Zařízení > > Nastavit číslo domů.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Hotovo.
11
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Vyberte možnost > Zařízení > Volat domů.
Používání aplikací
Používání nápovědy
Výběrem možnosti > Nápověda můžete zobrazit
informace o používání zařízení.
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost
> Nápověda >
.
Informace o funkci ecoRoute™
V některých oblastech musíte před použitím funkce ecoRoute
zakoupit kód pro odemčení. Další informace naleznete na
webové stránce www.garmin.com/ecoroute.
Funkce ecoRoute počítá spotřebu paliva vozidla a cenu
pohonných hmot při navigaci k destinaci a nabízí nástroje pro
efektivnější využívání pohonných hmot. Data poskytovaná
funkcí ecoRoute představují pouze odhad. Data se z vozidla
nenačítají.
Chcete-li získat přesnější zprávy o palivu pro své vozidlo a
vašich řidičských návycích, můžete provést kalibraci úspory
paliva (Kalibrace spotřeby paliva, strana 12).
Nastavení vozidla
Při prvním použití funkce ecoRoute musíte zadat informace o
vozidle.
1 Vyberte možnost > ecoRoute™.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změna ceny pohonných hmot
1 Vyberte možnost > ecoRoute™ > Na pumpě.
2 Zadejte aktuální cenu paliva a vyberte možnost Další.
3 Vyberte možnost Ano.
Kalibrace spotřeby paliva
Můžete provést kalibraci spotřeby paliva, a získat tak přesnější
zprávy o spotřebě pro určité vozidlo a řidičské návyky. Kalibraci
byste měli provést po natankování plné palivové nádrže.
1 Vyberte možnost > ecoRoute™ > Na pumpě.
2 Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.
3 Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od
posledního doplnění nádrže.
4 Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního doplnění
nádrže.
5 Vyberte možnost Další.
Zařízení spočítá průměrnou spotřebu paliva.
6 Vyberte možnost Uložit.
Informace o aplikaci ecoChallenge
Aplikace ecoChallenge pomáhá zvýšit úsporu paliva
ohodnocením vašich řidičských návyků. Čím vyšší je vaše skóre
v rámci aplikace ecoChallenge, tím více paliva ušetříte. Aplikace
ecoChallenge shromažd´uje údaje a počítá skóre, kdykoli se
vaše zařízení pohybuje a nachází v režimu přepravy Automobil.
Zobrazení skóre aplikace ecoChallenge
Vyberte možnost > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Informace o skóre aplikace ecoChallenge
Brzdění: Zobrazuje skóre za hladké a postupné brzdění. Za
prudké brzdění body ztrácíte.
Celkem: Zobrazuje průměrné skóre rychlosti, zrychlení
a zpomalení.
12
Rychlost: Zobrazuje skóre za řízení vozidla nejvhodnější
rychlostí pro úsporu paliva.
Zrychlení: Zobrazuje skóre za hladké a postupné zrychlení. Za
rychlé zrychlení body ztrácíte.
Vynulování skóre aplikace ecoChallenge
1 Vyberte možnost > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Vyberte možnost > Vynulovat.
Zobrazení informací o spotřebě paliva
1 Vyberte možnost > ecoRoute™ > Spotřeba paliva.
2 Část grafu zvětšíte výběrem.
Zprávy o ujetých kilometrech
Zpráva o ujetých kilometrech ukazuje vzdálenost, dobu,
průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle.
Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě. Pokud
zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých
kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.
Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech
V zařízení lze zobrazit uložené zprávy o ujetých kilometrech.
TIP: Je možné připojit zařízení k počítači a otevřít zprávy o
ujetých kilometrech ve složce Zprávy v zařízení.
1 Vyberte možnost > ecoRoute™ > Zpráva o ujetých
kilometrech.
2 Vyberte protokol.
Vynulování informací funkce ecoRoute
1 Vyberte možnost > ecoRoute™ > Profil vozidla.
2 Vyberte možnost Vynulovat.
Tipy pro řízení
• Jeďte rychlostí rychlostního limitu. U většiny vozidel
dosáhnete optimální úspory paliva při jízdě rychlostí 70 až
95 km/h (45 mil/h a 60 mil/h).
• Jeďte stálou rychlostí.
• Brzděte a zrychlujte postupně a stále.
• Vyhýbejte se pomalu se posouvajícímu provozu a špičkám.
• Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu.
• Používejte tempomat.
• Při dočasných zastaveních vypněte motor vozidla,
nenechávejte jej běžet na volnoběh.
• Malé cesty spojte do jedné dlouhé cesty s několika
zastávkami.
• Pokud necestujete vysokou rychlostí po dálnici, vypněte
klimatizaci a otevřete okna.
• Utáhněte víčko nádrže.
• Parkujte ve stínu nebo v garáži.
• Vyložte nadměrný náklad. Odstraňte nepotřebné věci
z vozidla.
• Nevozte věci na střeše. Odstraňte střešní nosiče a zahrádky,
když je nepoužíváte.
• Udržujte doporučený tlak v pneumatikách. Pravidelně a před
dlouhými cestami kontrolujte tlak v pneumatikách.
• Své vozidlo udržujte dobře seřízené a postupujte podle
intervalů pro údržbu doporučených výrobcem vozidla.
• Pravidelně měňte olej, olejové filtry a vzduchové filtry.
• Používejte nejnižší doporučovanou vhodnou třídu paliva.
Pokud je to možné, používejte biopaliva, například E85 a
bionaftu.
Plánování cesty
Pomocí možnosti Plánovač cesty můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.
Používání aplikací
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vyberte možnost > Plánovač trasy.
Vyberte možnost Nová trasa.
Vyberte možnost Vybrat počáteční pozici.
Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 2).
Vyberte možnost Vybrat.
Chcete-li přidat další polohy, vyberte možnost .
Vyberte možnost Další.
Vyberte možnost Uložit.
Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Plánování cesty
Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Čas odjezdu.
• Vyberte možnost Čas příjezdu do cíle.
5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost Uložit.
6 Vyberte možnost Doba trvání.
7 Vyberte čas, který strávíte v poloze, a možnost Uložit.
8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3–7.
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zadejte souřadnice svého cíle a vyberte možnost Spustit.
Úprava uložené cesty
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení a soukromí, strana 15).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost > Historie cestování.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
Správa dat
Instalace paměťové karty
Zařízení podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.
2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
strana 13).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
• Vyberte možnost Přejmenovat trasu.
• Vyberte možnost Upravit cíle pro přidání nebo odstranění
pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
• Vyberte možnost Odstranit trasu.
• Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě,
zvolte možnost Optimalizovat pořadí.
®
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Přizpůsobení zařízení
Přidání profilů nákladního vozu nebo
karavanu
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras. Vy sami musíte vždy počítat
s výškou, délkou a hmotností svého vozidla a ostatními
omezeními při jízdě. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte
podřídit veškerému místnímu značení a stavu silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil nákladního vozu.
2 Vyberte typ profilu:
• Výběrem možnosti Nákladní vůz přidáte profil nákladního
vozu.
• Výběrem možnosti RV přidáte profil karavanu.
3 Vyberte možnost .
13
4 V případě potřeby vyberte možnost Jednotky a změňte
jednotky měření.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktivace profilů nákladního vozu a karavanu
Než budete moci aktivovat profil, je nutné přidat profil (viz část
Přidání profilů nákladního vozu nebo karavanu, strana 13).
Zařízení vypočítává trasy na základě šířky, délky, výšky,
hmotnosti a dalších nastavení aktivního profilu.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil nákladního vozu.
2 Vyberte typ profilu:
• Výběrem možnosti Nákladní vůz aktivujete profil
nákladního vozu.
• Výběrem možnosti RV aktivujete profil karavanu.
3 Vyberte profil.
4 Vyberte možnost Vybrat profil.
Úprava profilů nákladního vozu a karavanu
Než budete moci odstranit profil, bude nutné aktivovat jiný profil
(Aktivace profilů nákladního vozu a karavanu, strana 14).
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil nákladního vozu.
2 Vyberte profil a poté možnost .
3 Vyberte možnost Upravit nebo Odstranit.
Nastavení mapy a vozidla
Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.
Další ikony získáte na webové stránce
www.garmingarage.com.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v nabídce
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 7).
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení navigace
Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Objížďky: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.
Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky
cesty.
Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti
s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být
vyžadována pro vaše vozidlo.
Bezpečnostní režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
14
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Méně paliva: Vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně
paliva.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Nastavení displeje
Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Displej.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Jas: Nastaví jas displeje.
Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se
zařízení přepne do režimu spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Nastavení dopravy
Chcete-li otevřít stránku nastavení dopravy, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Automaticky
automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Zvolí, zda se optimalizované alternativní
trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání (Doprava
na vaší trase, strana 8).
Dopravní upozornění: Volí závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení varovných bodů
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Vynulování na výchozí hodnoty od výrobce
Bluetooth Nastavení
POZNÁMKA
Data odstraněná pomocí vynulování nastavení z výroby není
možno obnovit z vnitřního úložiště.
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Přidat zařízení Bluetooth: Vyhledá zařízení Bluetooth
v blízkosti.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Deaktivování Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Nastavení zvuku
Vyberte možnost Nastavení > Zvuk.
Hlasitost: Nastavte úroveň hlasitosti pro média, oznámení
a alarmy.
Výchozí oznámení: Nastaví výchozí zvuk používaný pro
oznámení.
Zvuk při dotyku: Přehraje zvuk, když se dotknete některých
objektů na obrazovce, například klávesnice.
Zvuk uzamčení obrazovky: Přehraje zvuk, když odemknete
zámek obrazovky.
Pouze jeden systém TTS: Zapne čtené texty.
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost Nastavení
> Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
Stav: Zobrazí stav baterie a informace o hardwaru.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol trasy.
Vymazat historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.
Právní informace: Zobrazí informace o softwarové licenci.
Přidání účtů
Můžete ke svému zařízení přidávat účty a umožnit tak nákup
synchronizaci e-mailu, schůzek a ostatních dat.
1 Vyberte možnost Nastavení > Účty a synchronizace >
Přidat účet.
2 Vyberte typ účtu.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Než zařízení vynulujete na výchozí hodnoty od výrobce, měli
byste provést zálohu všech uživatelských dat. To vám umožní
v případě potřeby důležitá data načíst.
Zařízení můžete vynulovat na výchozí hodnoty od výrobce. Tím
odeberte všechny aplikace, účty a uživatelská data. Pokud je
aktivováno zálohování dat, některé účty a uživatelská data lze
obnovit z vašeho záložního účtu po vynulování nastavení
z výroby, ale mnoho typů uživatelských dat není obsaženo v této
záloze.
Vyberte možnost Nastavení > Zálohy a vynulování >
Obnovení továrních dat.
Dodatek
Připojení k bezdrátové síti
1 Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
2 V případě potřeby zapněte bezdrátovou síť pomocí
přepínače.
V
3 případě potřeby vyhledejte dostupné sítě výběrem
možnosti Vyhledat.
4 Vyberte bezdrátovou síť.
5 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.
Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje
informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se
automaticky připojí.
Připojení k bezdrátovému displeji
Obsah obrazovky zařízení můžete zobrazit na kompatibilním
externím displeji pomocí bezdrátové technologie.
1 Vyberte možnost Nastavení > Miracast.
2 V případě potřeby zapněte technologii bezdrátového displeje
pomocí přepínače.
3 V případě potřeby vyberte možnost Vyhledat displeje.
4 Vyberte bezdrátový displej.
5 V případě potřeby zadejte kód PIN.
Připojení couvací kamery
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u modelu Garmin
fleet 670V.
U podporovaných modelů je držák zařízení vybaven 3,5mm
konektorem vstupu kompozitního videa. Můžete připojit couvací
kameru s výstupem kompozitního videa a zobrazit jej na
obrazovce zařízení.
Připojte videokabel kamery k vstupnímu konektoru videa À
na držáku zařízení.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
Dodatek
15
Zobrazení videa z couvací kamery
2 Otřete ho do sucha.
Vaše zařízení zobrazuje video z připojené couvací kamery
v závislosti na napájení kamery.
1 Výběrem volby nastavíte zobrazení videa:
• Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu
(doporučeno), zařaďte zpátečku.
Zařízení automaticky zobrazí video z couvací kamery.
• Pokud je kamera připojena k stálému zdroji napájení, na
panelu oznámení vyberte možnost .
2 Výběrem volby obnovíte normální funkci zařízení:
• Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu
(doporučeno), vyřaďte zpátečku.
Zařízení automaticky obnoví normální funkci.
• Pokud je vysílač připojen k stálému zdroji napájení,
stiskněte ikonu
.
Ikona se zobrazuje v panelu oznámení, dokud zařízení
přijímá signál vstupu videa.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
Technické údaje
Rozsah provozních
teplot
-20° až 60 °C (-4° až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
(napájení ve vozidle)
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Typ vstupu napájení
Napájení ve vozidle používá volitelné příslušenství. Střídavé napájení používá volitelné
příslušenství pouze v domácnosti a
v kanceláři.
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie, 3,7 V DC
Vstup
Maximální DC 5 V, 2 A
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.
• Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet
pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com.
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http://my.garmin.com.
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Uchopte zařízení za horní a dolní hranu.
2 Zatáhněte dolní hranu zařízení směrem k sobě, aby se
uvolnila od magnetu.
Zatáhnete-li za zařízení přímým směrem, může dojít
k uvolnění kolébky z přísavného držáku.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
(www.garmin.com).
2 Klikněte na záložku Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.
Definice symbolů
Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích
příslušenství.
Péče o zařízení
Střídavý proud. Zařízení je vhodné pro střídavý proud.
POZNÁMKA
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nevystavujte zařízení působení vody.
Stejnosměrný proud Zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný
proud.
Čištění vnějšího krytu
POZNÁMKA
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
16
Pojistka. Označuje specifikaci nebo umístění pojistky.
Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je
připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2002/96/EC týkající
se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a
k podpoře opětovného použití a recyklace.
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Nainstalujte přísavný držák (Připojení zařízení k napájení ve
vozidle, strana 1).
Odstranění problémů
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (Nastavení
navigace, strana 14).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu.
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° a
45 °C (32° a 113 °F).
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Pole Bluetooth musí být nastaveno na hodnotu Zapnuto.
• Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth v telefonu a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Další informace naleznete na stránce www.garmin.com
/bluetooth.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 14).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 14).
• Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 1).
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivování
Bluetooth, strana 15).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku
(Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku,
strana 1).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Indikátor baterie je nepřesný
1 Nechte zařízení úplně vybít.
2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí
protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se
zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako
vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním
systémem Windows 7, Windows Vista a Windows
XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media
Player 10.
®
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli
k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
Odstranění problémů
17
Rejstřík
A
adresář servisních služeb 2
adresy, hledání 3
aktuální poloha 6
audio, varovné body 15
B
baterie
maximalizace 17
nabíjení 1, 2, 16, 17
problémy 17
bezpečnostní kamery, předplatné 7
body zájmu (POI) 4
doplňky 4
nákladní vozy 2
POI Loader 4
uživatelské 4
body zájmu (software POI Loader) 4
C
cena paliva, změna 12
cesta domů 3
cíle. Viz polohy
couvací kamera 16
Č
číslo ID 15
čištění dotykové obrazovky 16
čištění zařízení 16
D
další odbočka 5
doba směny 9
protokoly o jízdě 10
řidiči 9, 10
stav pracovní doby 9
zásilky 10
domovská obrazovka 1
přizpůsobení 2
domů
cesta 3
nastavování pozic 3
telefonní číslo 11
volání 12
změna polohy 3
doplňky, uživatelské body zajmu 4
doprava 7, 8, 14
aktivace předplatného 8
dopravní nehody 8
hledání zpoždění 8
jiná trasa 8
mapa 8
přidání předplatného 8
přijímač 8
trafficTrends 8
družicové signály, příjem 1
E
ecoChallenge 12
ecoRoute 12
kalibrace spotřeby paliva 12
profil vozidla 12
skóre aplikace ecoChallenge 12
Skóre aplikace ecoChallenge 12
zpráva o ujetých kilometrech 12
zprávy o ujetých kilometrech 12
EULA 15
exportování
protokoly o jízdě 10
souhrny podle jurisdikcí 9
zprávy o cestě 9
G
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
registrace zařízení 1
GPS 1, 2
18
H
historie cestování 15
hlasitost, úprava 1
hlasový příkaz 10, 11
aktivace 10
fráze pro aktivaci 10
navigování pomocí 10
tipy pro použití 10
hledání pokladu 3
hledání poloh. 2 Viz také polohy
adresy 3
souřadnice 3
hledání pozic
kategorie 2
křižovatky 3
města 3
používání mapy 2
procházení mapy 2
hledání služeb, po cestě 6
hovory 11
čekající hovor 11
domů 12
historie 11
kontakty 11
přijetí 11
uskutečnění 11
vytáčení 11
I
ID zařízení 15
IFTA (Mezinárodní smlouva o danění
pohonných hmot), přihlašování 8
informace o cestě 6
vynulování 6
zobrazení 6
instalace zařízení
automobil 1
přísavný držák 1, 16
vyjmutí z kolébky 16
J
jas 1
jazyk
hlas 14
klávesnice 14
K
kalibrace spotřeby paliva 12
kamery
bezpečnostní 7
couvací 16
karavan, profily 13, 14
Karavan, profily 14
Kde se nacházím? 3, 6
klávesnice
jazyk 14
rozložení 14
kolébka, vyjmutí 16
krádež, vyhnutí se 16
křižovatky, nalezení 3
M
mapy 5, 6, 14
aktualizace 1
datové pole 6, 7
nákup 16
procházení 2
téma 14
úroveň detailů 14
vrstvy 7
zobrazení tras 5
Mezinárodní smlouva o danění pohonných
hmot (IFTA) 8
myTrends, trasy 6
N
nabíjení zařízení 1, 2, 16, 17
nákladní vůz
body zájmu 2
profily 13, 14
řidiči 9, 10
zásilky 10
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely, vozidlo 1
naposledy nalezené pozice 3
nápověda. 12 Viz také podpora produktů
nastavení 14, 15
nastavení času 14
nastavení displeje 14
nástroje mapy 7
navigace 4
mimo silnice 4
náhled tras 4
nastavení 14
navigace aktivními pruhy 5
navigace mimo silnice 4
O
objížďky 5
deaktivace 7
funkce pro silnice 7
oblast 7
odstranění 7
přizpůsobení 7
silnice 7
oblíbené polohy 4
kategorie 3
odstranění 4
úprava 3
obnovení nastavení 15
obrazovka, jas 1
odpojení, zařízení Bluetooth 11
odstranění
cesty 13
spárovaná souprava headset 11
odstranění problémů 16, 17
oznámení 2
P
palivo, ceny 12
paměťová karta 13
paměťová karta microSD, instalace 13
parkoviště 3
poslední místo 3
párování 11
odpojení 11
odstranění spárované soupravy headset 11
telefon 11, 17
péče o zařízení 16
plánovač cesty 12
Plánovač trasy 13
úprava cesty 13
po cestě
hledání služeb 6
přizpůsobení 6
počítač, připojení 13, 17
podpora produktů 12
POI. 4 Viz také body zájmu (POI)
POI Loader 4
pokyny k řízení 5
polohy 2, 3, 13
aktuální 6
uložení 3
volání 11
vyhledávání 3
pomůcky 2
popis trasy 5
pozice
aktuální 3
naposledy nalezené 3
nastavení pozice domů 3
simulováno 4
profil vozidla 12
profily
karavan 13
nákladní vůz 13
nákladní vůz nebo karavan 14
profily karavanu, aktivace 14
profily nákladního vozu, aktivace 14
profily vozidla, nákladní vůz nebo karavan 14
protokol cesty, zobrazení 6
Rejstřík
protokoly, jízda 10
protokoly o jízdě 10
exportování 10
protokoly o nákupu paliva 9
provoz, jiná trasa 8
předpisy, doba směny 9
přejmenování cest 13
příjem hovorů 11
Připojení k síti Wi-Fi, připojení 15
přísavný držák 16
příslušenství 16
přizpůsobení, objížďky 7
přizpůsobení zařízení 13
R
registrace produktu 1
registrace zařízení 1
režim spánku 1
režimy přepravy 5
rozpoznávání hlasu 10
Ř
řádek pro vyhledávání 2
řidiči
nákladní vůz 9, 10
přidání 9
S
satelitní signály, zobrazit 2
seznam odboček 5
simulované pozice 4
skóre aplikace ecoChallenge 12
Skóre aplikace ecoChallenge 12
vynulování 12
snímky obrazovky 14
software
aktualizace 1
verze 15
soubory, přenos 13
souhrn podle jurisdikcí 9
souřadnice 3
spotřeba paliva. 12 Viz také ecoRoute
stav pracovní doby 9
V
varovná upozornění, nastavení 15
varovné ikony 5, 6
vrstvy mapy, přizpůsobení 7
vyjmutí kolébky 16
vynulování
data cesty 6
zařízení 1, 15
vytáčení 11
W
Wi-Fi, připojení 15
Z
zapínací tlačítko 1
zásilky 10
doba směny 10
přidání 10
Záznam IFTA
exportované souhrny a zprávy 9
souhrn podle jurisdikcí 9
údaje o palivu 9
zprávy o cestě 9
zeměpisná šířka a délka 3
zkratky
odstranění 4
přidání 2, 4
změna oblasti vyhledávání 2
zobrazení křižovatky 5
zobrazení mapy
2D 7
3D 7
zobrazení mapy 2D 7
zobrazení mapy 3D 7
zprávy
cesta 9
ujeté kilometry 12
zprávy o ujetých kilometrech 12
ztlumení, zvuk 10
T
technické údaje 16
technologie Bluetooth 11
deaktivace 15
odpojení zařízení 11
Technologie Bluetooth 11, 17
nastavení 15
zapnutí 11
telefon, párování 11, 17
telefonní hovory 11
čekající hovor 11
hlasové vytáčení 11
příjem 11
přijetí 11
vytáčení 11
ztlumení 11
telefonní hovory handsfree 11
telefonní seznam 11
tlačítka na displeji 2
trafficTrends 8
deaktivace 8
trasy
myTrends 6
náhled 4
navržené 6
přidání bodu 5
režim výpočtu 14
výpočet 4
zahájení 4
zastavení 5
zobrazení na mapě 5
U
uložené polohy 13
uložení, aktuální pozice 3
USB, odpojení 13
uživatelské body zájmu 4
Rejstřík
19
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising