Garmin | fleet™ 780 | User guide | Garmin fleet™ 780 Podręcznik użytkownika

Garmin fleet™ 780 Podręcznik użytkownika
GARMIN FLEET™ 780/790
Podręcznik użytkownika
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Garmin fleet™, Garmin Express™ oraz myTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.Technologia HD Radio™ wyprodukowana na licencji firmy
iBiquity Digital Corporation. Patenty amerykańskie i zagraniczne. Patenty są dostępne na stronie http://patents.dts.com/. HD Radio™ oraz logo HD, HD Radio i „ARC” są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. microSD i logo microSDHC są
znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Windows oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wi‑Fi
oraz Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ są znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy ......................................................... 1
Garmin fleet — informacje ogólne .............................................. 1
Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin fleet w pojeździe .... 1
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 1
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 2
Ekran główny .............................................................................. 2
Dodawanie skrótu do ekranu głównego ................................. 2
Wyświetlanie powiadomień .................................................... 2
Ikony na pasku stanu ............................................................. 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Profile pojazdów............................................................. 2
Profil samochodu ........................................................................ 2
Dodawanie profilu pojazdu ......................................................... 2
Aktywowanie profilu pojazdu ...................................................... 3
Zmiana informacji o przyczepie .................................................. 3
Edycja profilu pojazdu ................................................................. 3
Kamera samochodowa .................................................. 3
Dostosowywanie kąta widzenia kamery ..................................... 3
Elementy sterujące kamery samochodowej ............................... 3
Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej ................ 3
Zapisywanie nagrania z kamery samochodowej ................... 3
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku ...................... 3
Korzystanie z galerii kamery samochodowej .............................. 3
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy....................... 4
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych dla kierowcy ....... 4
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 4
Nawigacja do celu.......................................................... 4
Trasy ........................................................................................... 4
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 5
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 5
Jazda do domu ...................................................................... 5
Trasa na mapie ........................................................................... 5
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 5
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ....................................... 5
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 5
Przybycie do celu ........................................................................ 5
Parkingu w pobliżu celu podróży ........................................... 6
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ...................... 6
Zmiana aktywnej trasy ................................................................ 6
Dodawanie pozycji do trasy ................................................... 6
Kształtowanie trasy ................................................................ 6
Korzystanie z objazdu ............................................................ 6
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 6
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 6
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 6
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 7
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 7
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 7
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 7
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 7
Unikanie stref środowiskowych .............................................. 7
Własne unikane ..................................................................... 7
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji............................ 8
Punkty szczególne ...................................................................... 8
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek ............... 8
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TruckDown ............................................................................. 8
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 8
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ............................................. 8
Wyszukiwanie w ramach kategorii ......................................... 8
Spis treści
Wyniki wyszukiwania pozycji ...................................................... 8
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie .................................. 9
Zmiana przeszukiwanego obszaru ............................................. 9
Własne POI ................................................................................. 9
Instalacja programu POI Loader ............................................ 9
Wyszukiwanie własnych punktów POI ................................... 9
Parking ........................................................................................9
Wyszukiwanie parkingów dla ciężarówek .............................. 9
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji ............... 9
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów .............................. 9
Narzędzia wyszukiwania ............................................................. 9
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 9
Wyszukiwanie skrzyżowania .................................................. 9
Wyszukiwanie miasta ............................................................. 9
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych .............. 10
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................. 10
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc ................... 10
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji .............................. 10
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ................... 10
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................. 10
Dodawanie skrótu ..................................................................... 10
Usuwanie skrótu .................................................................. 10
Zapisywanie pozycji .................................................................. 10
Zapisywanie pozycji ............................................................. 10
Zapisywanie aktualnej pozycji .............................................. 10
Edycja zapisanych pozycji ................................................... 10
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ...................... 10
Usuwanie zapisanych pozycji .............................................. 10
Korzystanie z mapy ...................................................... 10
Narzędzia mapy ........................................................................ 11
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 11
Włączanie narzędzi mapy .................................................... 11
Przed tobą ................................................................................ 11
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 11
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 11
Symbole ostrzeżeń i alertów ..................................................... 11
Ostrzeżenia o ograniczeniach .............................................. 11
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych ..................... 12
Alerty .................................................................................... 12
Informacje o podróży ................................................................ 12
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 12
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 12
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 12
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 12
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 12
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 12
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 12
Dostosowywanie mapy ............................................................. 12
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 12
Zmiana pola danych mapy ................................................... 12
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 12
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący.................... 12
Parowanie telefonu ................................................................... 12
Nawiązywanie połączenia ......................................................... 13
Odbieranie połączenia .............................................................. 13
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy .................. 13
Zapamiętywanie numeru telefonu ............................................ 13
Usuwanie sparowanego telefonu ............................................. 13
Utrudnienia drogowe....................................................13
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 13
Subskrypcje odbiornika informacji drogowych ..................... 13
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie .......................... 14
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 14
i
Korzystanie z aplikacji................................................. 14
Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia ................. 14
Wyświetlanie mapy ciężarówek ................................................ 14
IFTA .......................................................................................... 14
Wprowadzanie danych dotyczących paliwa ........................ 14
Edycja danych dotyczących paliwa ..................................... 14
Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla
jurysdykcji ............................................................................ 14
Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących
podróży ................................................................................ 14
Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla
jurysdykcji i raportów dotyczących podróży ......................... 14
Rejestrowanie historii usług ...................................................... 15
Dodawanie kategorii usług ................................................... 15
Usuwanie kategorii usług ..................................................... 15
Zmiana nazw kategorii usług ............................................... 15
Usuwanie zapisów usług ...................................................... 15
Edycja zapisu usług ............................................................. 15
Funkcja planowania podróży .................................................... 15
Planowanie podróży ............................................................. 15
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży .. 15
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży ................................. 15
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży ............................ 15
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 15
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy ............................ 16
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 16
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 16
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 16
Kamera ..................................................................................... 16
Wykonywanie zdjęć ............................................................. 16
Nagrywanie wideo ................................................................ 16
Korzystanie z latarki ............................................................. 16
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 19
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 19
Rozwiązywanie problemów......................................... 19
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 19
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 19
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 20
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 20
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 20
Załącznik....................................................................... 20
Łączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym .......................... 20
Zarządzanie danymi ................................................................. 20
Informacje o kartach pamięci ............................................... 20
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ................. 20
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 20
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 20
Zakup dodatkowych map .......................................................... 20
Zakup akcesoriów ..................................................................... 20
Indeks............................................................................ 21
Garmin fleetUstawienia................................................ 16
Ustawienia nawigacji ................................................................ 16
Ustawienia mapy i pojazdu .................................................. 16
Ustawienia preferencji trasy ................................................. 17
Ustawienia asystenta kierowcy ............................................ 17
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ........................ 17
Ustawienia kamery samochodowej .......................................... 17
Łączenie z siecią bezprzewodową ........................................... 17
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 17
Ustawienia dźwięku i powiadomień .......................................... 17
Regulacja dźwięku i głośności powiadomień ....................... 17
Ustawianie języka tekstu .......................................................... 17
Dodawanie kont ........................................................................ 18
Ustawienia dotyczące daty i czasu ........................................... 18
Ustawienia urządzenia .............................................................. 18
Przywracanie ustawień ............................................................. 18
Informacje o urządzeniu.............................................. 18
Wyświetlanie informacji prawnych i dotyczących zgodności .... 18
Dane techniczne ....................................................................... 18
Komórkowa transmisja danych ................................................. 18
Garmin fleet 790 trybów komórkowej transmisji danych ...... 18
Ładowanie urządzenia .............................................................. 18
Konserwacja urządzenia.............................................. 18
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ....................................... 18
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci Wi‑Fi ..... 18
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 19
Czyszczenie obudowy ......................................................... 19
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 19
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 19
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 19
Resetowanie urządzenia .......................................................... 19
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 19
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia (Aktualizacja
map i oprogramowania za pomocą sieci Wi‑Fi, strona 18).
• Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin fleet w pojeździe,
strona 1).
• Dostosuj kąt zamontowanej kamery.
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 2).
• Wyreguluj głośność (Regulacja dźwięku i głośności
powiadomień, strona 17) i jasność wyświetlacza
(Regulowanie jasności ekranu, strona 2).
• Skonfiguruj profil pojazdu (Dodawanie profilu pojazdu,
strona 2).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 5).
Garmin fleet — informacje ogólne
Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin
fleet w pojeździe
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować zakłócenia
w pracy niektórych urządzeń medycznych, np. stymulatorów
serca czy pomp insulinowych. Dlatego urządzenie i jego uchwyt
należy trzymać z daleka od takich urządzeń.
NOTYFIKACJA
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować uszkodzenie
niektórych urządzeń elektronicznych, np. dysków twardych
w laptopach. Należy zachować ostrożność podczas korzystania
z takich urządzeń elektronicznych w pobliżu urządzenia i jego
uchwytu.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do portu
mini-USB w uchwycie.
2 Umieść uchwyt Á na ramieniu przyssawki Â, tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
UWAGA: Uchwyt i przyssawka mogą być już złożone
w opakowaniu.
Logo firmy Garmin na uchwycie powinno być zwrócone
prawą stroną do góry. Najłatwiej jest zmontować uchwyt
i przyssawkę, kiedy ruchome ramię przyssawki jest
zamknięte. Uchwyt i przyssawka są ściśle dopasowane
i konieczne może okazać się silne dociśnięcie w celu ich
połączenia.
3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię Ã
do tyłu, w kierunku szyby.
4 Umieść urządzenie tyłem w uchwycie magnetycznym.
5 Wybierz opcję:
• Jeśli przewód zasilający jest wyposażony w końcówkę
samochodową, podłącz go do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
• Jeśli przewód zasilający posiada nieizolowane końcówki,
aby podłączyć przewód do zasilania w samochodzie,
zastosuj się do dołączonego do przewodu zasilającego
schematu podłączania.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofon do rozmów przez zestaw głośnomówiący
Mikrofon do nagrywania obrazu kamerą samochodową
Regulacja głośności
Kamera
Lampa błyskowa
Przycisk zasilania
Gniazdo micro-USB do zasilania i przesyłu danych
Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
Gniazdo audio typu jack 3,5 mm
Interfejs uchwytu magnetycznego ze złączem 14-pin
Głośnik
Rozpoczęcie pracy
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
1
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Wyłącz.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
Odbiór sygnałów GPS
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
na pasku stanu wskazuje, że urządzenie ustaliło pozycję.
Ekran główny
UWAGA: Ekran główny i opcje dostosowywania mogą różnić się
w zależności od konfiguracji przeprowadzonej przez firmę
zarządzającą flotą pojazdów.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Urządzenie odebrało sygnał z satelitów i ustaliło pozycję (Odbiór
sygnałów GPS, strona 2).
Technologia Bluetooth jest włączona.
®
Połączono z siecią Wi‑Fi (Łączenie z siecią bezprzewodową,
strona 17).
®
Moc sygnału komórkowej transmisji danych (tylko Garmin fleet
790)
Połączono z zestawem głośnomówiącym (Rozmowa przez
zestaw głośnomówiący, strona 12).
Aktywny profil pojazdu. Przesuń dwukrotnie palcem w dół ekranu
i wybierz profil, aby otworzyć ustawienia profilu pojazdu (Profile
pojazdów, strona 2).
Poziom naładowania baterii.
Regulowanie jasności ekranu
Ustawienia jasności można zmienić, wybierając panel
powiadomień lub menu Ustawienia.
1 Wybierz opcję:
• Aby go wyświetlić, przesuń dwukrotnie palcem od góry
w dół ekranu, aby rozwinąć Szybką konfigurację w panelu
powiadomień.
• Wybierz > Wyświetlanie > Poziom jasności.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Profile pojazdów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
À
Á
Â
Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić powiadomienia.
Przesuń palcem w dół dwa razy, aby szybko zmienić ustawienia
i jasność podświetlenia.
Przytrzymaj, aby dostosować tapetę lub dodać widżety do ekranu
głównego.
Wybierz, aby otworzyć szufladę aplikacji. Szuflada aplikacji zawiera
skróty klawiaturowe do wszystkich aplikacji zainstalowanych
w urządzeniu.
Dodawanie skrótu do ekranu głównego
1 Wybierz .
2 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe
aplikacje.
3 Przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij przytrzymany
element do wybranej lokalizacji na ekranie głównym.
Wyświetlanie powiadomień
1 Przesuń palcem od góry w dół ekranu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień.
2 Wybierz opcję:
• Aby uruchomić czynność lub aplikację, o której mowa jest
w powiadomieniu, wybierz to powiadomienie.
• Aby odrzucić powiadomienie, przesuń palcem w prawo na
powiadomieniu.
2
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Ikona
na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu.
Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować
oddzielnie dla każdego typu pojazdu.
Po aktywacji profilu dla ciężarówek urządzenie wyznacza trasy,
które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary
nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu
określone przez użytkownika.
Profil samochodu
Profil samochodu jest fabrycznie załadowanym profilem
przeznaczonym do użytku w samochodzie. Podczas korzystania
z profilu samochodu, urządzenie oblicza standardowe trasy
samochodowe, a trasy dla ciężarówek nie są dostępne. Niektóre
funkcje specjalne dla ciężarówek są niedostępne w przypadku
używania profilu samochodu.
Dodawanie profilu pojazdu
Możliwe jest dodanie profilu pojazdu z informacjami o masie,
wymiarach i innych cechach pojazdu.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Profil pojazdu > .
2 Wybierz opcję:
• Aby dodać samochód ciężarowy z integralną częścią
ładunkową, wybierz kolejno Samochód ciężarowy.
Profile pojazdów
• Aby dodać sam ciągnik lub ciągnik z przyczepą, wybierz
Ciągnik.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje o pojeździe.
Po dodaniu profilu pojazdu można dokonać jego edycji w celu
wprowadzenia dodatkowych szczegółowych informacji, takich
jak numer identyfikacyjny pojazdu lub numer przyczepy.
Aktywowanie profilu pojazdu
1 Wybierz > Nawigacja > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil pojazdu.
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego
wymiary i masa.
3 Wybierz Wybierz.
Zmiana informacji o przyczepie
Aby móc zmodyfikować informacje o przyczepie, należy
najpierw wprowadzić profil pojazdu dla ciągnika (Dodawanie
profilu pojazdu, strona 2).
W przypadku zmiany przyczepy ciągnika informacje o niej
można zmodyfikować w profilu pojazdu, nie zmieniając danych
samego ciągnika. Istnieje możliwość szybkiego przełączania się
między często używanymi przyczepami.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil ciągnika, którego chcesz użyć z przyczepą.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby użyć wykorzystanej ostatnio konfiguracji przyczepy,
wybierz konfigurację przyczepy z listy.
• Aby wprowadzić nową konfigurację przyczepy, wybierz
kolejno Nowa konfiguracja, a następnie wprowadź dane
przyczepy.
Edycja profilu pojazdu
Profil pojazdu można edytować w celu zmiany danych pojazdu
lub w celu dodania do nowego profilu pojazdu szczegółowych
informacji, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu, numer
przyczepy czy stan licznika. Istnieje także możliwość zmiany
nazwy i usunięcia profilu pojazdu.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
3 Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz
, a następnie pole, które chcesz zmienić.
• Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno >
> Zmień nazwę profilu.
• Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno opcje >
>
Usuń.
Kamera samochodowa
Dostosowywanie kąta widzenia kamery
OSTRZEŻENIE
Nie dostosowuj kąta widzenia kamery podczas jazdy.
Kąt widzenia kamery zainstalowanej na desce rozdzielczej
należy dostosować podczas jej montażu oraz przy każdej
zmianie miejsca jej instalacji.
1 Wybierz Kamera samochodowa.
2 Przechyl urządzenie, aby dostosować kąt widzenia kamery.
Celowniki powinny być zwrócone na wprost, a linia horyzontu
powinna znajdować się dokładnie pomiędzy górną a dolną
częścią ekranu.
Kamera samochodowa
PORADA: Jeśli przyssawka pojawia się w polu widzenia
kamery samochodowej, przesuń ramię uchylne w stronę
przyssawki.
Elementy sterujące kamery samochodowej
NOTYFIKACJA
W niektórych regionach używanie tego urządzenia jest prawnie
regulowane lub zabronione. Używanie go w danym regionie
wymaga znajomości i przestrzegania prawa i przepisów
dotyczących ochrony prywatności.
Możesz sterować kamerą, używając dedykowanej aplikacji lub
panelu powiadomień.
Wybierz kolejno > Kamera samochodowa lub przesuń
palcem z dołu do góry ekranu.
Wybierz, aby zapisać nagranie.
Wybierz, aby zakończyć rejestrowanie.
Wybierz, aby rozpocząć rejestrowanie.
Wybierz, aby aktywować rejestrowanie dźwięku.
Wybierz, aby zakończyć rejestrowanie dźwięku.
Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej
• Gdy kamera samochodowa jest włączona, rejestruje ona
nagrania w sposób ciągły, nadpisując najstarsze,
niezapisane nagrania.
• Można automatycznie uruchomić i zatrzymać kamerę za
pomocą the elementów sterujących kamery samochodowej
(Elementy sterujące kamery samochodowej, strona 3).
• Kamera samochodowa rejestruje tylko wtedy, gdy urządzenie
jest przymocowane do zasilanego uchwytu, i przestaje
rejestrować po wyciągnięciu jej z uchwytu.
• Włączenie opcji Autonagrywanie (Ustawienia kamery
samochodowej, strona 17) powoduje, że kamera zaczyna
nagrywać automatycznie po zamontowaniu jej w zasilanym
uchwycie.
Zapisywanie nagrania z kamery samochodowej
Można zapisać fragment nagrania, aby uniknąć nadpisania go
przez nowe nagranie.
1 Podczas pracy kamery samochodowej wybierz kolejno >
Kamera samochodowa > .
Urządzenie zapisze materiał wideo zarejestrowany podczas,
przed i po wybraniu .
2 Wybierz ponownie, aby wydłużyć czas zapisywanego
nagrania (opcjonalnie).
W komunikacie podana zostanie wielkość materiału wideo do
zapisania.
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku
NOTYFIKACJA
W niektórych regionach nagrywanie dźwięku za pomocą tego
urządzenia jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie
go w danym regionie wymaga znajomości i przestrzegania
prawa i przepisów dotyczących ochrony prywatności.
Urządzenie może rejestrować dźwięk wraz z obrazem wideo za
pomocą wbudowanego mikrofonu. Rejestrowanie dźwięku
można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć.
1 Wybierz kolejno > Kamera samochodowa.
2 Wybierz lub .
Korzystanie z galerii kamery samochodowej
Można korzystać z galerii kamery samochodowej, aby
przeglądać zarejestrowany materiał, usuwać niepotrzebne
nagrania i zapisywać fragmenty niezapisanych nagrań.
3
UWAGA: Podczas przeglądania nagrań urządzenie zatrzymuje
rejestrowanie obrazu.
1 Wybierz kolejno > Galeria kamery Dash Cam > OK.
2 Wybierz zapisane nagranie lub wybierz Niezapisane.
Nagranie zostanie odtworzone automatycznie.
3 Wybierz opcję:
• Aby zapisać fragment niezapisanego nagrania, zaznacz
żądany fragment za pomocą suwaka i wybierz .
Fragment nagrania znajdujący się pomiędzy
pomarańczowymi znacznikami na suwaku zostanie
zapisany.
• Aby usunąć nagranie, wybierz .
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy
NOTYFIKACJA
Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy
obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów
alertów dla kierowcy. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Szkoły: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającej się szkoły lub strefy wokół szkoły oraz
ograniczenie prędkości (jeśli takie dane są dostępne).
Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na
przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Zmiana limitu prędkości: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
ograniczeniu prędkości, dając czas na przygotowanie się do
dostosowania prędkości.
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu
kolejowego.
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru
przechodzenia zwierząt przez drogę.
Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli
zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Utrudnienia drogowe, strona 13).
Zakaz ruchu ciężarówek: Urządzenie odtwarza dźwięk, gdy
zbliżasz się do drogi, gdzie ruch ciężarówek jest zabroniony.
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu: Urządzenie odtwarza
dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi,
gdzie ciężarówka mogłaby utknąć na nierównościach
nawierzchni.
4
Boczny wiatr: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie istnieje
niebezpieczeństwo wystąpienia bocznego wiatru.
Zwężona droga: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, która może być zbyt
wąska dla prowadzonego pojazdu.
Stromy zjazd: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do stromego zjazdu.
Granice stanowe i krajowe: Urządzenie odtwarza dźwięk
i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do granicy stanu lub
kraju.
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych
dla kierowcy
Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych
typów alertów dla kierowcy. Alerty wizualne pojawiają się nawet
po wyłączeniu dźwięku.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Asystent kierowcy >
Alerty dźwiękowe dla kierowcy.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie
ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer
na światłach.
• Aby zachować aktualność bazy danych lokalizacji kamer na
światłach i fotoradarów, należy mieć aktywną subskrypcję,
która pozwoli pobierać i przechowywać dane o fotoradarach.
Odwiedź stronę garmin.com/speedcameras w celu
sprawdzenia dostępności i zgodności, a także zakupu
subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
UWAGA: W niektórych regionach wybrane zestawy
produktów mają fabrycznie wgrane dane o fotoradarach
i kamerach na światłach z możliwością bezpłatnej
i bezterminowej aktualizacji.
• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™
(garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych
kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
Nawigacja do celu
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 6) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 7).
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy
• Urządzenie może także unikać dróg, które nie są
odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu
pojazdu.
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5).
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy
(Kształtowanie trasy, strona 6).
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (Dodawanie
pozycji do trasy, strona 6).
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd? i wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie
i zapisywanie pozycji, strona 8).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Jedź!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edytuj
trasę i dodaj do trasy punkty kształtowania (Kształtowanie
trasy, strona 6).
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 5). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy, strona 6).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Trasa podświetlona na mapie.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Prędkość pojazdu.
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Możesz dotknąć tego pola, aby zmienić informacje, jakie
są w nim wyświetlane (Zmiana pola danych mapy, strona 12).
Narzędzia mapy. Zawiera narzędzia wyświetlające dodatkowe
informacje dotyczące trasy lub okolicy.
Aktywny asystent pasa ruchu
W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok
mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli
jest dostępna). Kolorowa linia À wskazuje prawidłowy pas do
skrętu.
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Podaj pozycję domową.
> Ustal pozycję domową.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
Nawigacja do celu
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Skręty.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery
skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą
lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
2 Wybierz .
Przybycie do celu
Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli
informacje pomocne w dotarciu na miejsce.
•
wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat
głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
• Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć
5
szukanie parkingu. Wybierz Tak, aby znaleźć pobliski parking
(Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 6).
• Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie
automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje
przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać Stop, aby
zakończyć trasę.
Parkingu w pobliżu celu podróży
Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu
podróży. Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie
parkingu.
UWAGA: Ta funkcja powinna być wykorzystywana tylko
w przypadku korzystania z profilu samochodu. W przypadku
korzystania z profilu ciężarówki możesz wyszukać parking dla
ciężarówek w pobliżu miejsca docelowego (Wyszukiwanie
parkingów dla ciężarówek, strona 9).
1 Wybierz opcję:
• Kiedy urządzenie wyświetli monit, wybierz Tak, aby
rozpocząć wyszukiwanie pobliskiego parkingu.
• Jeśli urządzenie nie wyświetli monitu, wybierz kolejno
Dokąd? > Kategorie > Parking i wybierz > Celu
podróży.
Wybierz
Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
2
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz parking, a następnie wybierz kolejno Jedź! > Dodaj
jako następny postój.
Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno > Ostatnie miejsce.
Zmiana aktywnej trasy
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5).
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu
i zapisywanie trasy (Planowanie podróży, strona 15).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji,
strona 8).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Dodaj jako następny postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ostatni postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
6
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 5).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia
Zmień trasę, możesz je tam dodać (Włączanie narzędzi
mapy, strona 11).
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
• Aby znaleźć nową trasę, wybierz Objazd.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz > Nawigacja > Preferencje trasy > Tryb
obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Zatrzymywanie trasy
• Na mapie wybierz kolejno > .
• Z poziomu paska powiadomień, przesuń palcem w dół,
a następnie wybierz w powiadomieniu funkcji Nawigacja
firmy Garmin.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia urządzenia, strona 18).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Nawigacja do celu
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych, strona 13).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 17), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz opcję Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
Jeśli mapa w urządzeniu zawiera szczegółowe informacje
dotyczące winiet, możesz unikać dróg, które wymagają winiet
w poszczególnych krajach, lub zezwalać na przejazd nimi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Opłaty > Winiety.
Wybierz
państwo.
2
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami wymagającymi winiet, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg wymagających winiet, wybierz
Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami wymagającymi
winiet, wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać na
wyznaczanych trasach, a następnie wybierz OK.
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu. Opcja ta ma
zastosowanie do typu pojazdu ustawionego w aktywnym profilu
pojazdu (Profile pojazdów, strona 2).
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Strefy środowiskowe.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Zezwól.
3 Wybierz Zapisz.
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Własne unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
6 Wybierz Gotowe.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno
2
3
4
5
6
> Nawigacja > Preferencje trasy >
Własne unikane.
W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
Wybierz Dodaj unikany obszar.
Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Własne unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Własne unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Unikane.
Nawigacja do celu
7
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 8).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne,
strona 8).
• Wyszukaj miejsca postoju i usług dla ciężarówek, w tym
szczegółowe informacje z katalogu TruckDown (jeśli są
dostępne) (Wyszukiwanie punktów szczególnych dla
ciężarówek, strona 8).
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania, strona 9).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 9).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji, strona 10).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyświetlanie ostatnio
znalezionych pozycji, strona 10).
®
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla
ciężarówek
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają punkty
szczególne dla samochodów ciężarowych, takie jak postoje dla
ciężarówek, parkingi przy autostradzie czy stacje ważenia.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Usługi ciężarowe.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TruckDown
W katalogu TruckDown znajdują się firmy świadczące usługi dla
transportu ciężarowego, takie jak warsztaty i sprzedawcy opon.
Katalog TruckDown nie jest dostępny na wszystkich obszarach.
1 Wybierz opcję:
• Wybierz Usługi ciężarowe, aby wyszukać punkty
szczególne odpowiednie dla ciężarówek.
• Wybierz Truck Services, aby wyszukać punkty usługowe
dla ciężarówek.
2 Wybierz kategorię.
3 W razie potrzeby wybierz Filtruj wg udogodnień i marek,
wybierz co najmniej jeden rodzaj udogodnień, a następnie
wybierz Zapisz.
UWAGA: Ta opcja ma zastosowanie jedynie do postojów dla
ciężarówek.
4 Wybierz cel podróży.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1
2
3
4
Wybierz Dokąd?.
Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
W razie potrzeby wybierz podkategorię.
Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Wyniki wyszukiwania pozycji
Domyślnie wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie
listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Przewiń w dół,
aby zobaczyć więcej wyników.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
8
À
Á
Â
Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o wybranej pozycji.
Wybierz, aby znaleźć parkingi w pobliżu wybranej pozycji.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Ã
Ä Jedź!
Å
Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranych
pozycji.
Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie.
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz . Najbliższa pozycja
wyświetla się na środku mapy, a na dole mapy wyświetlane są
podstawowe informacje na temat wybranej pozycji.
Parking
Urządzenie Garmin fleet zapewnia szczegółowe dane
o parkingach pomoce w znalezieniu pobliskiego parkingu
w oparciu o prawdopodobieństwo znalezienia wolnego miejsca,
typ parkingu, cenę lub metodę płatności.
Wyszukiwanie parkingów dla ciężarówek
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Usługi ciężarowe > Parkingi.
2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
3 Wybierz Jedź!.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
Wybierz
pozycję, w której znajduje się parking.
3
4 Wybierz Jedź!.
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów
À
Przeciągnij mapę, aby wyświetlić dodatkowe wyniki wyszukiwania.
Á
Dodatkowe wyniki wyszukiwania. Wybierz, aby wyświetlić
inną pozycję.
Â
Podsumowanie wybranej pozycji. Wybierz, aby wyświetlić
więcej informacji o wybranej pozycji.
à Jedź!
Ä
Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na liście.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji.
Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład
w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż
aktualnej trasy.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz .
3 Wybierz opcję.
Własne POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyszukiwanie własnych punktów POI
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader, strona 9).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Parkingi, dla których dostępne są szczegółowe dane, są
oznaczone kolorami określającymi prawdopodobieństwo
znalezienia wolnego miejsca. Symbole oznaczają typ
dostępnych parkingów (przy ulicy czy na placu) oraz informacje
o opłatach i sposobach płatności.
Legendę kolorów i symboli można wyświetlić w urządzeniu.
Z wyników wyszukiwania parkingów wybierz .
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wyszuk. w pobliżu:, aby zmienić
przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 9).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Wyszuk. w pobliżu: (Zmiana przeszukiwanego
obszaru, strona 9).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Wpisz
wyszukiwane, podaj nazwę miasta i wybierz .
9
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja, Paliwo lub Pomoc drogowa.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
UWAGA: Po aktywowaniu profilu ciężarówki wyświetlana jest
opcja „Postój dla ciężarówek” zamiast opcji „Paliwo”.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
10
4 Wybierz Gotowe.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 8).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz kolejno > Zapisz.
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zap. miejs..
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 5) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
Korzystanie z mapy
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 5).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Zmień trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie
pozycji na trasie.
Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 11).
Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 5).
Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie
jak prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie danych
podróży z mapy, strona 12).
Głośność: Umożliwia regulację głośności ogólnej.
Utrudnienia drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze,
w którym się znajdujesz (Wyświetlanie zbliżających się
utrudnień drogowych, strona 12).
Wysokość: Wyświetla zmiany w wysokości na drodze.
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .
Włączanie narzędzi mapy
Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te
najczęściej używane. Do menu można dodać maksymalnie 12
narzędzi.
1 Na mapie wybierz > .
2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się
obok niego.
3 Wybierz Zapisz.
Przed tobą
Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub
drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się
punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub
miejsca obsługi podróżnych. Podróżując autostradą, możesz
wyświetlać informacje i dostępne usługi dla zbliżających się
zjazdów i miast, podobne do informacji prezentowanych na
znakach drogowych przy autostradach.
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Przed tobą.
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić informacje i dostępne usługi dla
zbliżającego się zjazdu z autostrady lub miasta, wybierz
.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko podczas podróży
autostradą lub gdy wyznaczona trasa przewiduje przejazd
autostradą.
Wybierz
element, aby wyświetlić listę pozycji dla danej
3
kategorii, zjazdu lub miasta.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Przed tobą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Własne wyszukiwanie i pisz
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Zapisz.
Symbole ostrzeżeń i alertów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Symbole ostrzeżeń i alertów mogą pojawiać się na mapie lub we
wskazówkach dotyczących trasy, aby ostrzec przed
potencjalnym niebezpieczeństwem, warunkami drogowymi
i najbliższymi stacjami ważenia.
Ostrzeżenia o ograniczeniach
Wysokość
Masa
Waga osi
Długość
Szerokość
Zakaz ruchu ciężarówek
Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
Substancje niebezpieczne zabronione
Substancje łatwopalne zabronione
Substancje zanieczyszczające wodę zabronione
Zakaz skrętu w lewo
Zakaz skrętu w prawo
Zakaz zawracania
• Aby wyświetlić następną zbliżającą się pozycję w każdej
kategorii, wybierz , jeśli jest taka potrzeba.
Korzystanie z mapy
11
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
Boczny wiatr
Zwężona droga
Ostry zakręt
Stromy zjazd
Nisko wiszące gałęzie
Alerty
Stacja ważenia
Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu ciężarowego
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi
mapy, strona 11).
Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w narzędziu mapy
z danymi podróży należy dodać narzędzie Dane podróży do
menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy, strona 11).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
2 Wybierz pole danych podróży.
3 Wybierz opcję.
W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole
danych podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
12
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno
>
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
Wybierz
wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
2
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole wyboru obok warstwy, która ma być widoczna
na mapie.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Mapa i pojazd > Widok
mapy podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Rozmowa przez zestaw
głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów jest obsługiwana i może
być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon będzie
działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być
dostępne w każdym telefonie.
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może
łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Po podłączeniu urządzenie umożliwia
wykonywanie i odbieranie połączeń.
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący,
należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem
komórkowym.
1 Umieść telefon w odległości do 3 m (10 stóp) od urządzenia
Garmin fleet.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
2 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
telefonu.
W
urządzeniu Garmin fleet wybierz kolejno > Bluetooth.
3
4 Użyj przełącznika, aby włączyć technologię Bluetooth.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
5 Wybierz telefon z listy.
6 W razie potrzeby potwierdź, że klucz wyświetlany w telefonie
pasuje do klucza wyświetlanego w urządzeniu Garmin fleet.
7 Wybierz opcję Powiąż.
UWAGA: Aby uzyskać dostęp do kontaktów i dziennika
połączeń w urządzeniu Garmin fleet, konieczne może być
przejście do ustawień Bluetooth w telefonie i udzielenie zgody
na udostępnianie kontaktów dla sparowanego urządzenia
Garmin fleet. Więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu.
Nawiązywanie połączenia
1 Wybierz .
2 Wybierz opcję:
• Aby wybrać numer, wybierz , podaj numer telefonu
i wybierz .
• Aby zadzwonić pod niedawno wybrany lub odebrany
numer telefonu, wybierz i wybierz numer.
• Aby zadzwonić do kontaktu ze spisu telefonów, wybierz
i wybierz kontakt.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Odrzuć.
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie
rozmowy
Po odebraniu połączenia wyświetlone zostaną opcje, z których
można korzystać w trakcie rozmowy. Niektóre opcje mogą nie
być obsługiwane przez różne telefony.
PORADA: W razie zamknięcia strony opcji dostępnych w trakcie
rozmowy można otworzyć ją ponownie, wybierając w menu
głównym.
• Aby skonfigurować połączenie konferencyjne, wybierz .
• Aby przekazać dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy
chcesz zerwać połączenie Bluetooth i dalej rozmawiać przez
telefon lub gdy potrzebujesz prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz
.
Zapamiętywanie numeru telefonu
Można zapisać maksymalnie trzy kontakty do zapamiętania na
klawiaturze numerycznej. Umożliwia to szybkie wybranie
numeru domowego, numeru do przyjaciół lub często wybierane
kontakty.
1 Wybierz kolejno > .
2 Wybierz zaprogramowany numer, taki jak Zaprogramowany
numer 1, i wybierzOK.
3 Wybierz kontakt.
Utrudnienia drogowe
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz kolejno > Bluetooth.
2 Wybierz telefon i wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach
drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie.
Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas
przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu
docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez
korki na aktywnej trasie (Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych, strona 17). Mapa utrudnień drogowych umożliwia
przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na
obszarze, w którym się znajdujesz.
Aby odbierać informacje o utrudnieniach drogowych, urządzenie
musi być podłączone do przewodu zasilającego obsługującego
informacje o ruchu drogowym oraz znajdować się w zasięgu
sygnału bezprzewodowej transmisji komunikatów drogowych.
Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich
obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów
drogowych można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Aby odbierać informacje o ruchu drogowym przy użyciu
odbiornika komunikatów drogowych, potrzebny jest przewód
zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym. Więcej
informacji można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.
Urządzenie może odbierać sygnały komunikatów drogowych ze
stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
UWAGA: Na niektórych obszarach informacje o ruchu
drogowym można odbierać za pośrednictwem stacji radiowych
FM przy użyciu funkcji HD Radio™.
1 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do zewnętrznego źródła zasilania.
2 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do urządzenia.
Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu komunikatów
drogowych, na jego ekranie są wyświetlane informacje o ruchu
drogowym.
Subskrypcje odbiornika informacji drogowych
Regionalna subskrypcja informacji drogowych dołączona jest do
większości odbiorników informacji drogowych. Istnieje
możliwość dodania subskrypcji informacji drogowych dla innych
regionów, z których można korzystać w odbiorniku informacji
drogowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno > Utrudnienia drogowe > Subskrypcje.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
13
1
2
3
4
Wybierz > Nawigacja > Utrudnienia drogowe.
Wybierz kolejno Subskrypcje > .
Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Dalej w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotowe.
3 Wybierz pole Zużyte paliwo.
4 Podaj ilość zakupionego paliwa.
5 W razie potrzeby wybierz rodzaj paliwa:
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
9
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Edycja danych dotyczących paliwa
1 Wybierz > IFTA > Dzienniki paliwa.
2 W razie potrzeby wybierz profil pojazdu.
3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
4 Wybierz zapis dotyczący paliwa.
5 Wybierz opcję:
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno > Utrudnienia
6
7
8
• Wybierz pole, aby edytować zawarte w nim informacje.
• Wybierz , aby usunąć zapis.
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie podręcznika użytkownika
urządzenia
Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na
ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.
1 Wybierz kolejno > Pomoc.
Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku,
co oprogramowanie (Ustawianie języka tekstu, strona 17).
2 Wybierz , aby znaleźć podręcznik użytkownika
(opcjonalnie).
Wyświetlanie mapy ciężarówek
Na mapie ciężarówek zaznaczone są zatwierdzone trasy dla
ciężarówek, takie jak trasy rekomendowane przez Surface
Transportation Assistance Act (STAA) TruckDown, trasy
zalecane dla ciężarówek czy trasy odpowiednie do przewozu
niebezpiecznych substancji nieradioaktywnych (NRHM).
Zatwierdzone trasy mogą się różnić w zależności od otoczenia
i map załadowanych do urządzenia.
Wybierz kolejno > Mapa ciężarówek.
IFTA
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Aby korzystać z tej funkcji, należy aktywować profil ciężarówki.
Można rejestrować dane potrzebne do dokumentacji IFTA
(International Fuel Tax Agreement), takich jak daty zakupu
paliwa i liczba przejechanych mil.
Wprowadzanie danych dotyczących paliwa
1 Wybierz kolejno > IFTA > Na stacji.
2 Podaj cenę paliwa.
14
• Aby zapisać ilość w litrach, wybierz kolejno Galony >
Litry > Zapisz.
• Aby zapisać ilość w galonach, wybierz kolejno Litry >
Galony > Zapisz.
W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Podatek w cenie.
Wybierz Dalej.
Wybierz opcję, aby zarejestrować stację benzynową, na
której zatankowano pojazd:
• Wybierz pobliską stację benzynową z listy.
• Wybierz pole tekstowe i wprowadź nazwę oraz adres
stacji paliw.
Wybierz osobę kupującą paliwo.
Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla
jurysdykcji
W podsumowaniu dla jurysdykcji znajdują się dane dla każdego
stanu lub regionu, w którym pojazd był używany w danym
kwartale. Podsumowanie dla jurysdykcji jest dostępne tylko dla
niektórych obszarów.
1 Wybierz kolejno > IFTA > Podsumowanie dla
jurysdykcji.
2 W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
4 Wybierz kolejno > Eksportuj > OK, aby wyeksportować
podsumowanie dla jurysdykcji.
Urządzenie eksportuje podsumowanie do pliku .csv i zapisuje
je w folderze Reports w urządzeniu.
Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących
podróży
1 W menu głównym wybierz kolejno > IFTA > Raporty
2
3
4
5
dotyczące podróży.
W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
W razie potrzeby wybierz kwartał.
Wybierz raport.
Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno
> Usuń, a następnie zaznacz pole
wyboru, aby usunąć raport.
• Wybierz kolejno
> Połącz, a następnie zaznacz pole
wyboru, aby połączyć raporty.
• Wybierz kolejno
> Eksportuj > OK. Urządzenie
eksportuje raport do pliku .csv i zapisuje go w folderze
Reports w urządzeniu.
Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla
jurysdykcji i raportów dotyczących podróży
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1 Podłącz urządzenie do komputera.
Korzystanie z aplikacji
2 Z poziomu przeglądarki plików na komputerze przejdź do
wewnętrznej pamięci i otwórz folder Raporty.
3 Otwórz folder IFTA.
4 Otwórz plik .csv.
Rejestrowanie historii usług
Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw
i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług.
Dodatkowo można też dodawać własne kategorie (Dodawanie
kategorii usług, strona 15).
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz Dodaj zapis.
4 Podaj stan licznika i wybierz Dalej.
5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
6 Wybierz Gotowe.
Dodawanie kategorii usług
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Dodaj kategorię.
3 Wpisz nazwę kategorii i wybierz Gotowe.
Usuwanie kategorii usług
W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług
z tej kategorii również zostaną usunięte.
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Usuń kategorie.
3 Wybierz kategorie usług do usunięcia.
4 Wybierz Usuń.
Zmiana nazw kategorii usług
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
3 Wybierz kolejno > Zmień nazwę kategorii.
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisów usług
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz > Usuń zapisy.
4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
5 Wybierz Usuń.
Edycja zapisu usług
Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pole.
4 Podaj nowe informacje i wybierz Gotowe.
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie proponowanych
atrakcji czy dodanie punktów kształtowania trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Korzystanie z aplikacji
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden
punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie
strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Nowa podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie Wybierz.
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie Wybierz.
6 Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać więcej pozycji
(opcjonalnie).
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Dalej > Zapisz.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Zapisane
podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność celów
na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.
Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji
startowej ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno
> Optymalizuj
kolejność.
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży
Urządzenie może proponować interesujące lub popularne
atrakcje, które możesz dodać do swojej podróży.
1 Podczas edycji podróży wybierz kolejno > Ustawienia
podróży > Zasugeruj atrakcje.
2 Wybierz atrakcję, aby wyświetlić więcej informacji.
3 Wybierz opcję Wybierz, aby dodać atrakcję do wycieczki.
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania
trasy.
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Zapisane
podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz > Ustawienia podróży.
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
Kształtuj trasę, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (Kształtowanie
trasy, strona 6).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz
Preferencje trasy (Zmiana trybu obliczania trasy,
strona 6).
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz > Planowanie podróży > Zapisane podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
15
3 Wybierz Jedź!.
4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę,
i wybierz Start.
Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej
pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów podróży
w odpowiedniej kolejności.
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Mojej aktywnej
trasy.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
Wybierz
Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
3
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia urządzenia,
strona 18).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno > Gdzie byłem.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące pogody. Jeśli urządzenie jest podłączone za pomocą
przewodu zasilającego odbierającego sygnały cyfrowych
komunikatów drogowych, urządzenie może odbierać informacje
o pogodzie wykorzystując sygnał transmisji bezprzewodowej.
Na niektórych obszarach informacje o pogodzie można odbierać
za pośrednictwem stacji radiowych FM przy użyciu
technologiiHD Radio (Utrudnienia drogowe, strona 13).
UWAGA: W niektórych obszarach prognozy pogody mogą być
niedostępne.
1 Wybierz kolejno > Pogoda.
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę
na kilka kolejnych dni.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Kamera
Wykonywanie zdjęć
Aby wykonać zdjęcie, musisz zatrzymać rejestrowanie obrazu
przez kamerę samochodową.
Urządzenie pozwala wykonywać zdjęcia. Domyślnie urządzenie
przechowuje zdjęcia z czasem i lokalizacją, w której zostały
wykonane.
1 Wybierz kolejno > Aparat.
2 W razie potrzeby przesuń palcem w prawo i wybierz Aparat.
3 Wybierz .
16
Urządzenie zrobi zdjęcie i zapisze je w pamięci wewnętrznej
urządzenia.
Nagrywanie wideo
Zakończ nagrywanie, aby zarejestrować wideo.
Urządzenie pozwala nagrywać filmy. Domyślnie urządzenie
przechowuje wideo z informacjami o czasie i lokalizacji, w której
zostało zarejestrowane.
1 Wybierz kolejno > Aparat.
2 Przesuń palcem w prawo, a następnie wybierz Wideo.
3 Wybierz .
Urządzenie zarejestruje wideo i zapisze je w pamięci
wewnętrznej.
Korzystanie z latarki
Można używać światła LED jako latarki.
UWAGA: Korzystanie z latarki może skrócić czas działania
baterii.
Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu i wybierz
Latarka, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
Garmin fleetUstawienia
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno > Nawigacja.
Profil pojazdu: Umożliwia ustawienie profilu pojazdu dla każdej
ciężarówki, z którą będzie wykorzystywane urządzenie.
Mapa i pojazd: Ustawia stopień szczegółowości map i ikonę
pojazdu wyświetlaną na urządzeniu.
Preferencje trasy: Ustawia preferencje trasy podczas
nawigacji.
Asystent kierowcy: Pozwala ustawić alerty asystenta kierowcy.
Utrudnienia drogowe: Pozwala określić szczegółowe
informacje dotyczące utrudnień, które będą wykorzystywane
przez urządzenie. Możesz ustawić urządzenie tak, aby
unikało korków podczas przeliczania tras i wyszukiwało nową
trasę do punktu docelowego w przypadku wystąpienia
opóźnienia przez korki (Unikanie opóźnień przez korki na
trasie, strona 7).
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno > Nawigacja > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję
użytkownika na mapie.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 12).
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
Garmin fleetUstawienia
1 Wybierz kolejno
Mapy.
2 Wybierz mapę.
> Nawigacja > Mapa i pojazd > Moje
Ustawienia preferencji trasy
Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy.
Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.
Język głosu: Ustawia język komunikatów głosowych nawigacji.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.
Ustawienia asystenta kierowcy
Wybierz kolejno > Nawigacja > Asystent kierowcy.
Alerty dźwiękowe dla kierowcy: Włącza alert dźwiękowy dla
każdego typu ostrzeżenia dla kierowcy (Funkcje ostrzeżeń
i alerty dla kierowcy, strona 4).
Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do
fotoradarów lub kamer na światłach.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno > Nawigacja >
Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie czy na żądanie (Unikanie opóźnień przez
korki na trasie, strona 7).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
Ustawienia kamery samochodowej
Wybierz kolejno > Kamera samochodowa.
Autonagrywanie: Kamera zaczyna rejestrować obraz
automatycznie, po każdym jej włączeniu.
Rozdzielczość filmu: Umożliwia określenie rozdzielczości
i jakości nagrań z kamery.
Nagrywaj dźwięk: Umożliwia włączenie lub wyłączenie
nagrywania dźwięku podczas nagrywania przy pomocy
kamery samochodowej.
Garmin fleetUstawienia
Nakładka danych: Dodaje datę, czas, pozycję i informację
o prędkości do rejestrowanego obrazu wideo.
Nagrywanie po utracie zasilania: Pozwala kontynuować pracę
do określonego momentu po utracie zasilania zewnętrznego.
Łączenie z siecią bezprzewodową
1 Wybierz kolejno > Wi-Fi.
2 W razie potrzeby użyj przełącznika, aby włączyć obsługę
sieci bezprzewodowych.
3 Wybierz sieć bezprzewodową.
4 W razie potrzeby wprowadź klucz szyfrowania.
Urządzenie połączy się z siecią bezprzewodową. Urządzenie
zapamiętuje informacje o sieci i łączy się z nią automatycznie po
powrocie do danej lokalizacji w późniejszym terminie.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno > Wyświetlanie.
Poziom jasności: Umożliwia ustawienie poziomu jasności
wyświetlacza urządzenia.
Automatyczna jasność: Umożliwia automatyczne ustawianie
jasności w oparciu o oświetlenie otoczenia, gdy urządzenie
znajduje się poza uchwytem.
Motyw: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych.
Wybranie Auto powoduje, że urządzenie automatycznie
przełącza się na kolory dzienne lub nocne w oparciu
o aktualny czas.
Tapety: Pozwala ustawić tapetę tła w urządzeniu.
Uśpienie: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym
urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas
korzystania z zasilania bateryjnego.
Wygaszacz ekranu: Umożliwia włączenie lub wyłączenie
wygaszacza ekranu.
Rozmiar czcionki: Umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie
rozmiaru czcionki na ekranie urządzenia.
Podczas obrotu urządzenia: Umożliwia automatyczne
obracanie ekranu, przełączając między orientacją pionową
a poziomą, w oparciu o położenie urządzenia lub pozostanie
w obecnej orientacji.
Prześlij ekran: Umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie
zawartości ekranu urządzenia na zgodnym wyświetlaczu
zewnętrznym.
Ustawienia dźwięku i powiadomień
Wybierz kolejno > Dźwięki i powiadomienia.
Suwaki głośności: Pozwala określić poziomy głośności dla
nawigacji, plików multimedialnych, połączeń, alarmów
i powiadomień alertów.
Nie przeszkadzać: Pozwala określić zasady automatycznego
włączania funkcji „Nie przeszkadzać”. Funkcja ta umożliwia
wyłączenie alertów dźwiękowych w określonym czasie lub
podczas określonych wydarzeń.
Domyślny dzwonek powiadomień: Umożliwia ustawienie
domyślnego dźwięku dzwonka powiadomień w urządzeniu.
Regulacja dźwięku i głośności powiadomień
1 Wybierz kolejno > Dźwięki i powiadomienia.
2 Wyreguluj głośność ogólną i głośność powiadomień za
pomocą suwaka.
Ustawianie języka tekstu
Istnieje możliwość wyboru języka tekstu w oprogramowaniu
urządzenia.
1 Wybierz kolejno > Język i klawiatura > Język.
2 Wybierz jezyk.
17
Dodawanie kont
Możesz dodać konta do urządzenia, aby synchronizować pocztę
elektroniczną, spotkania i inne dane.
1 Wybierz kolejno > Konta > Dodaj konto.
2 Wybierz typ konta.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
transmisję danych, należy zainstalować w urządzeniu kartę SIM
z aktywną subskrypcją. Więcej informacji na temat uzyskania
lub instalacji karty SIM można uzyskać u przewoźnika, który
dostarczył urządzenie, lub u sprzedawcy firmy Garmin fleet.
UWAGA: Map i aktualizacji nie można pobrać przy użyciu
komórkowej transmisji danych z powodu dużego rozmiaru
plików.
Ustawienia dotyczące daty i czasu
Garmin fleet 790 trybów komórkowej transmisji
danych
Wybierz kolejno > Data i czas.
Automatyczna data i czas: Automatycznie ustawia czas na
podstawie informacji z sieci, z którą jest połączone.
Ustaw datę: Ustawia miesiąc, dzień i rok w urządzeniu.
Ustaw godzinę: Ustawia godzinę w urządzeniu.
Wybierz strefę czasową: Ustawia strefę czasową
w urządzeniu.
Format 24-godzinny: Włącza lub wyłącza format 24-godzinny.
Region
Obsługiwane tryby
Stany Zjednoczone
3G: B2 (1900), B5 (850)
LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12
(700), B13 (700)
Europa/inne
2G: 850, 900, 1800, 1900
3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Przewód zasilający
850/900 MHz przy +33 dBm (nominalna)
z gniazda zapalniczki
Ustawienia urządzenia
Ładowanie urządzenia
Wybierz kolejno > Informacje o urządzeniu.
Aktualizacje systemowe: Umożliwia zaktualizowanie map
i oprogramowania urządzenia.
Informacje o telefonie: Wyświetla stan baterii i informacje
o sieci.
Informacje prawne: Umożliwia wgląd w umowę licencyjną
użytkownika i informacje o licencji na oprogramowanie.
Informacje prawne: Wyświetla informacje dotyczące zgodności
i przepisów wiązanych z e-etykietami.
Informacje o urządzeniu Garmin: Wyświetla informacje
o wersji urządzenia i oprogramowania.
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz
uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie
podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się
powoli.
Przywracanie ustawień
Kategorię ustawień można przywrócić do wartości fabrycznych.
1 Wybierz .
2 Wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji prawnych
i dotyczących zgodności
1 W menu ustawień przesuń palcem do samego dołu menu.
2 Wybierz kolejno Informacje o urządzeniu > Informacje
prawne.
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -10°C do 55°C (od 14°F do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania (gniazdo
zapalniczki)
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Typ źródła zasilania
Gniazdo zapalniczki z użyciem opcjonalnego
akcesorium. Zasilanie sieciowe z użyciem
opcjonalnego akcesorium do użytku
domowego lub biurowego.
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Prąd wejściowy
Maksymalnie 5 V DC, 2 A
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
Wi‑Fi 2,4 GHz przy +3 dBm (nominalna)
Bluetooth 2,4 GHz
Komórkowa transmisja danych
Konserwacja urządzenia
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
Aktualizacja map i oprogramowania za
pomocą sieci Wi‑Fi
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania
przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają
typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc
urządzenie z siecią Wi‑Fi zapewniającą dostęp do Internetu.
Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do
komputera.
1 Podłącz urządzenie do sieci Wi‑Fi (Łączenie z siecią
bezprzewodową, strona 17).
Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi urządzenie
automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i wyświetla
powiadomienie, jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna.
Wybierz
opcję:
2
• Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie o dostępności
aktualizacji oprogramowania, przesuń palcem od góry
w dół ekranu, a następnie wybierz pozycję Dostępna jest
aktualizacja..
Model Garmin fleet 790 jest wyposażony w radio wykorzystujące
komórkową transmisję danych. Aby odbierać komórkową
18
Informacje o urządzeniu
• Aby sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, wybierz
kolejno > Informacje o urządzeniu > Aktualizacje
systemowe.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji map
i oprogramowania. Jeśli aktualizacja jest dostępna,
oznaczenie Dostępna aktualizacja zostanie wyświetlone
poniżej pozycji Mapa lub Oprogramowanie.
3 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz Pobierz.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz Mapa.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania,
wybierz Oprogramowanie.
Przeczytaj
umowy licencyjne i wybierz opcję Akceptuj, aby je
4
zaakceptować.
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów
licencyjnych, wybierz Odrzuć. Spowoduje to zatrzymanie
procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez
akceptacji umów licencyjnych.
5 Za pomocą przewodu USB podłącz urządzenie do
zewnętrznego źródła zasilania i wybierz Kontynuuj
(Ładowanie urządzenia, strona 18).
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ładowarka USB podłączana
do gniazdka elektrycznego powinna zapewniać co najmniej
1 A mocy wyjściowej. Kompatybilnych jest wiele ładowarek
USB do smartfonów, tabletów i innych przenośnych urządzeń
multimedialnych.
Do
zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być
6
podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się
w zasięgu sieci Wi‑Fi.
PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana
przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do
niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane,
zaktualizuj mapy ponownie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
Rozwiązywanie problemów
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj swoje urządzenie za pomocą oprogramowania
Garmin Express (garmin.com/express).
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À w lewą stronę, aby ją odkręcić.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić
z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
Ã.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Montowanie i zasilanie urządzenia
Garmin fleet w pojeździe, strona 1).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
preferencji trasy, strona 17).
19
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 19).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 17).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 17).
• Zmniejsz głośność (Regulacja dźwięku i głośności
powiadomień, strona 17).
• Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane (Łączenie z siecią
bezprzewodową, strona 17).
• Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy
urządzenie nie jest używane (Włączanie i wyłączanie
urządzenia, strona 1).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno > Bluetooth.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
Załącznik
Łączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym
Możesz bezprzewodowo wyświetlać zawartość ekranu
urządzenia na zgodnym wyświetlaczu zewnętrznym.
1 Umieść urządzenie obok wyświetlacza bezprzewodowego.
2 Wybierz kolejno > Wyświetlanie > Prześlij ekran.
3 Wybierz wyświetlacz bezprzewodowy.
4 W razie potrzeby wprowadź kod PIN.
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 64 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (Garmin fleet — informacje ogólne, strona 1).
Włóż
kartę pamięci do gniazda.
2
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
®
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 20).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
®
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
20
Załącznik
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 9
akcesoria 20
aktualizowanie
mapy 18
oprogramowanie 18
aktualna pozycja 10
aktywny asystent pasa ruchu 5
alerty 4
dźwięk 17
punkty alarmowe 17
alerty dla kierowcy 4
B
bateria
ładowanie 1, 18, 20
maksymalizowanie 20
problemy 20
bezpiecznik, wymiana 19
C
cele 16. Patrz pozycje
przybycie 5, 6
ciężarówka
mapa 14
profile 2, 3
przyczepa 3
punkty szczególne 8
czyszczenie ekranu dotykowego 19
czyszczenie urządzenia 19
D
dane dotyczące paliwa 14
dane techniczne 18
długość i szerokość geograficzna 10
dodatki, własne punkty POI 9
dom
edytowanie pozycji 5
jazda do 5
dziennik podróży, wyświetlanie 12
dźwięk 17
punkty alarmowe 17
E
edytowanie, zapisane podróże 15
ekran, jasność 2
ekran główny 2
dostosowywanie 2
eksportowanie
podsumowania dla jurysdykcji 14
raporty dotyczące podróży 14
G
Gdzie jestem? 10
geocaching 10
głośność 17
głośność alarmu 17
głośność mediów 17
głośność powiadomień 17
GPS 2
H
historia podróży 18
historia usług
edytowanie 15
kategorie 15
usuwanie 15
zapisy 15
I
identyfikator urządzenia 18
ikony, pasek stanu 2
ikony ostrzegawcze 11, 12
informacje o podróży 12
resetowanie 12
wyświetlanie 12
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 14
dane dotyczące paliwa 14
podsumowanie dla jurysdykcji 14
Indeks
raporty dotyczące podróży 14
wyeksportowane podsumowania i raporty
14
J
jasność 2
jazda do domu 5
język 17
K
kamera samochodowa 17
dostosowywanie 3
nagrywanie dźwięku 3
nagrywanie wideo 3
odtwarzanie wideo 3
kamery
czerwone światło 4
kamera samochodowa 3, 17
prędkość 4
kamery monitorujące prędkość 4
kamery monitorujące przejazd na czerwonym
świetle 4
karta microSD 1, 20
karta pamięci 1, 20
instalacja 20
Karty SIM 18
katalog pomocy drogowej 8
komórkowa transmisja danych 18
komputer, łączenie 20
konta 18
kradzież, unikanie 19
kształtowanie trasy 6
L
latarka 16
lista zwrotów 5
Ł
ładowanie urządzenia 1, 18, 20
M
mapy 5, 10, 12, 16
aktualizowanie 18
ciężarówka 14
motyw 16
narzędzia 11
pole danych 5, 12
stopień szczegółowości 16
symbole 5
warstwy 12
wyświetlanie tras 5
zakup 20
montowanie, zdejmowanie 19
montowanie urządzenia
przyssawka 1, 19
samochód 1
myTrends, trasy 6
N
narzędzia, mapy 11
następny zwrot 5
nawigacja 5
ustawienia 16, 17
numer identyfikatora 18
O
objazdy 6
odbieranie połączeń 13
ograniczenia, pojazd 2
opłaty, unikanie 7
oprogramowanie
aktualizowanie 18
wersja 18
ostatnio znalezione pozycje 10
P
paliwo, stacje 10
parking 6, 8, 9
ostatnie miejsce 6
parowanie urządzenia, telefon 12, 20
pasek wyszukiwania 8
planowanie podróży 15, 16
edytowanie podróży 15
punkty kształtowania 15
pliki, przesyłanie 20
Podręcznik użytkownika 14
podsumowanie dla jurysdykcji 14
pogoda 16
POI Loader 9
połączenia 12, 13
odbieranie 13
pomoc techniczna 14
powiadomienia 2
pozycje 9, 16
aktualna 10
ostatnio znalezione 10
wyszukiwanie 8, 9
zapisywanie 10
profil pojazdu
ciężarówka 2, 3
samochód 2
profile
aktywowanie 2, 3
ciężarówka 2, 3
Przed tobą 11
Przed Tobą, dostosowywanie 11
przewody zasilające 18
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 19
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 1
przyssawka 19
przywracanie ustawień 18
punkty szczególne (POI) 8
dodatki 9
POI Loader 9
usługi ciężarowe 8
własne 9
R
raporty, podróż 14
resetowanie
dane podróży 12
urządzenie 19
rozmowy telefoniczne 12, 13
odbieranie 13
wybieranie 13
wybieranie głosowe 13
wyciszanie 13
rozwiązywanie problemów 19, 20
S
skróty
dodawanie 2, 10
usuwanie 10
skrzyżowania, wyszukiwanie 9
służby ratownicze 10
sygnały satelitarne, odbieranie 2
szybkie wyszukiwanie 8
T
technologia Bluetooth 12, 20
telefon
odłączanie 13
parowanie urządzenia 12, 20
trasy 4
dodawanie punktu 6, 16
kształtowanie 6
myTrends 6
obliczanie 6
przerywanie 6
rozpoczynanie 5, 8, 9
sugerowane 6
tryb obliczania 15
wyświetlanie na mapie 5
tryb snu 1
U
Umowy licencyjne 18
unikane 7
cechy dróg 7
droga 7
21
obszar 7
opłaty 7
usuwanie 7
wyłączanie 7
ustawienia 16–18
ustawienia czasu 18
ustawienia wyświetlania 17
usuwanie
kategorie usług 15
podróże 15
sparowane urządzenie Bluetooth 13
zapisy usług 15
utrudnienia drogowe 12, 13, 17
dodawanie subskrypcji 13
mapa 12, 14
odbiornik 13
wypadki 12, 14
wyszukiwanie opóźnień 12, 14
zmień trasę 7
W
warstwy mapy, dostosowywanie 12
Wi-Fi, łączenie 17, 20
Wi‑Fi 18
wideo
odtwarzanie 3
rejestrowanie 3
zapisywanie 3
widok mapy
2D 12
3D 12
widok mapy 2D 12
widok mapy 3D 12
własne punkty POI 9
wskazówki 5
wskazówki dojazdu 5
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 19
współrzędne 10
wyszukiwanie pozycji. 8, 9 Patrz też pozycje
adresy 9
kategorie 8
miasta 9
skrzyżowania 9
współrzędne 10
Z
zapisane pozycje 15
edytowanie 10
kategorie 10
usuwanie 10
zapisywanie, aktualna pozycja 10
zdejmowanie uchwytu 19
zdjęcie 16
zmiana przeszukiwanego obszaru 9
22
Indeks
support.garmin.com
Październik 2017
190-02294-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising