Garmin | Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack | Garmin Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack Installeringsinstruksjoner

Garmin Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack Installeringsinstruksjoner
REACTOR™ 40 COMPACT
HYDRAULIC
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
FORSIKTIG
Se opp for varme motordeler og elektromagnetiske
komponenter samt risikoen for å bli sittende fast i bevegelige
deler, når utstyret er i bruk.
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
LES DETTE
Autopilotsystemet bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr slik at du unngår skade på båten. Du må ha bestemt
kunnskap om hydrauliske styringskomponenter samt maritime
elektriske systemer for å kunne installere systemet på riktig
måte.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration .
2 Logg på Garmin kontoen din.
®
Før installering
Autopilotsystemet består av flere komponenter. Du bør gjøre
deg kjent med hensyn ved montering og tilkobling for alle
komponentene før du begynner installasjonen. Du må vite
hvordan komponentene fungerer sammen, for å kunne
planlegge installasjonen på båten på riktig vis.
Oppsettabellene (Oppsett for strøm og data, side 2) kan
hjelpe deg til å forstå hensyn ved montering og tilkobling.
Du bør legge alle komponentene ut på båten mens du
planlegger installeringen for å være sikker på at alle kablene
rekker frem til hver enkelt komponent. Du kan kjøpe
forlengelseskabler til forskjellige komponenter (selges separat)
fra en Garmin forhandler eller fra www.garmin.com ved behov.
Noter deg serienummeret for hver komponent, og ta vare på
dem for produktregistrering og garantiformål.
Nødvendige verktøy
• Vernebriller
• Boremaskin og borbits
• Skiftenøkler
• 90 mm (3,5 tommer) hullsag eller en vinkelkutter (for
installering av valgfri rorkontroll)
• Avbitertenger/avisoleringstenger
• Stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
• Kabelstrips
• Enpolet bryter med én strømretning (SPST-bryter) (brukes
som omløpsventil for autopiloten når Shadow Drive™ ventilen
ikke installeres)
• Vanntette ledningskontakter (wiremuttere) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Maritim tetningsmasse
• Antirustspray for båt
• Bærbart eller håndholdt kompass (til å teste magnetisk
interferens)
• Hydraulikkslange med maskinkrympede fester eller fester
som kan erstattes på stedet, og som har en
minimumskapasitet på 1000 psi
• T-stykker for hydraulikksystem
• Hydraulikkvæske
• Gjengepakning
• Utstyr for hydraulikkutluftning
MERK: Det følger med skruer til montering for
hovedkomponentene til autopilotsystemet. Hvis skruene som
følger med, ikke er egnet for monteringsoverflaten, må du selv
sørge for riktig type skruer.
Hensyn ved montering og tilkobling
Autopilotkomponentene kobles til hverandre og til
strømforsyningen ved hjelp av kablene som følger med.
Kontroller at de riktige kablene rekker frem til hver enkelt
komponent, og at hver enkelt komponent er plassert på et
passende sted, før du monterer eller kobler til noen
komponenter.
Hensyn ved montering og tilkobling av kursberegningsen­
heten
• Kursberegningsenheten er hovedsensoren til det hydrauliske
autopilotsystemetReactor 40 Compact Hydraulic. Tenk over
følgende retningslinjer for best ytelse når du velger
monteringssted.
◦ Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er
magnetisk interferens i området der
kursberegningsenheten skal monteres(Testing av en
plassering for magnetisk interferens, side 2).
◦ Kursberegningsenheten bør monteres på en fast overflate
for å sikre best ytelse.
• Skruer til montering følger med kursberegningsenheten. Hvis
du bruker andre monteringsanordninger enn de medfølgende
skruene, må anordningene være laget av rustfritt stål eller
messing av høy kvalitet for å unngå magnetiske forstyrrelser
med kursberegningsenheten.
Test alle monteringsanordninger sammen med et håndholdt
kompass for å være sikker på at det ikke finnes noen
magnetiske felt på utstyret.
• Kabelen for kursberegningsenheten kobler
kursberegningsenheten til den elektroniske styringsenheten
og er 5 m (16 fot) lang.
◦ Hvis kursberegningsenheten ikke kan monteres innenfor
5 m (16 fot) fra den elektroniske styringsenheten, kan du
kjøpe forlengelseskabler fra en lokal Garmin forhandler
eller på www.garmin.com.
◦ Denne kabelen må ikke kuttes av.
Finne det beste monteringsstedet
1 Lag en liste over alle passende monteringssteder for
kursberegningsenheten.
Oktober 2017
190-02316-78_0A
Egnede monteringssteder bør ikke være innenfor 60 cm (2
fot) av følgende:
• Jern
• Magneter
• Ledninger med høyt strømnivå
• Pumper som brukes periodisk, for eksempel
avløpspumper og fisketankpumper
Sørg for at store magneter, for eksempel høyttalermagneten i
en basskasse, er minst 1,5 m (5 fot) unna disse stedene.
2 Finn båtens rotasjonssenter, og mål avstanden mellom
rotasjonssenteret og hver av de egnede monteringsstedene
fra listen i trinn 1.
3 Velg det stedet som er nærmest rotasjonssenteret.
Hvis flere steder er omtrent like langt unna rotasjonssenteret,
bør du velge stedet som best oppfyller følgende hensyn.
• Det beste stedet er nærmest midtlinjen i båten.
• Det beste stedet er lavt i båten.
• Det beste stedet er noe fremover i båten.
Testing av en plassering for magnetisk interferens
Du kan bruke et håndholdt kompass for å teste et
monteringssted for magnetisk interferens.
1 Hold et håndholdt kompass i monteringsstedet til
kursberegningsenheten.
2 Flytt kompasset seks tommer til venstre for plasseringen,
deretter seks tommer til høyre, følg nålen og velg en
handling:
• Hvis kompassnålen beveger seg mer enn tre grader under
dette trinnet, er det magnetisk interferens. Velg et nytt
monteringssted og gjenta testen.
• Hvis kompassnålen ikke beveger seg, eller beveger seg
mindre enn tre grader, fortsetter du til neste trinn.
3 Gjenta denne prosessen mens du flytter kompasset over og
under monteringsstedet.
4 Gjenta denne prosessen mens du flytter kompasset foran og
bak monteringsstedet.
Hensyn ved montering og tilkobling av elektroniske
styringsenheten
• Den elektroniske styringsenheten kan monteres på en flat
overflate, og vende i hvilken som helst retning.
• Det følger med monteringsskruer med styringsenheten, men
det kan hende at disse ikke passer til monteringsoverflaten.
• Den elektroniske styringsenheten må monteres nærmere enn
0,5 m (19 tommer) fra pumpen.
◦ Kablene mellom den elektroniske styringsenheten og
pumpen kan ikke forlenges.
• Den elektroniske styringsenheten må monteres på et sted
hvor den ikke dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Strømkabelen for den elektroniske styringsenheten kobles til
båtbatteriet og kan forlenges ved behov
(Strømkabelforlengelser, side 5).
Hensyn ved montering av pumpen
Bruk diagrammene over hydraulikklayout i disse instruksjonene
for å avgjøre hvor pumpen skal monteres (Hydraulikklayout,
side 4).
• Pumpen bør monteres på et sted som du kan strekke båtens
hydraulikkstyreledninger til.
• Pumpen bør monteres horisontalt, hvis det er mulig.
• Hvis pumpen må monteres vertikalt, må du montere den med
hydraulikkontaktene vendt oppover.
Hensyn ved montering av Shadow Drive
MERK: Shadow Drive er en sensor du installerer i
hydraulikkstyringsslangene på båten. Den oppdager når du tar
2
manuell kontroll over roret og deaktiverer midlertidig
autopilotstyringen av båten.
MERK: Hvis autopilotpakken ikke inneholder en Shadow Drive,
må du montere en manuell bryter slik at du kan deaktivere
autopiloten om nødvendig.
• Shadow Drive må monteres horisontalt og så rett som mulig
med kabelstrips som holder den godt festet.
• Shadow Drive må monteres minst 305 mm (12 tommer) unna
magnetisk materiale eller magnetiske enheter som høyttalere
eller elektriske motorer.
• Shadow Drive skal monteres nærmere roret enn pumpen.
• Shadow Drive skal monteres lavere enn det laveste roret,
men høyere enn pumpen.
• Shadow Drive må ikke kobles direkte til armaturen på
baksiden av roret. Det må være en lengde med slange
mellom armaturen ved roret og Shadow Drive.
• Shadow Drive må ikke kobles direkte til en T-kobling i
hydraulikksystemet. Det må være en lengde med slange
mellom en T-kontakt og Shadow Drive.
• I installasjoner med ett ror kan det ikke være T-kontakter
mellom roret og Shadow Drive.
• I installasjoner med to ror skal Shadow Drive installeres
mellom pumpen og den hydrauliske T-koblingen som fører til
det øvre og nedre roret. Den må stå nærmere T-koblingen
enn pumpen.
• Shadow Drive må installeres på enten styrbord styreledning
eller babord styreledning.
Shadow Drive må ikke installeres på returledningen eller
høytrykksledningen, hvis aktuelt.
Hensyn ved montering og tilkobling av autopilotbryteren
Hvis autopilotpakken ikke inneholder en Shadow Drive ventil,
må du montere en enpolet bryter med én strømretning (SPSTbryter) (ikke inkludert), slik at du kan deaktivere autopiloten om
nødvendig.
Bryteren skal monteres i nærheten av hovedroret, slik at den er
lett tilgjengelig når du styrer båten.
Bryteren må kobles til de samme ledningene som du bruker til å
koble til en Shadow Drive ventil.
Ledningene kan ved behov forlenges med en 28 AWG-ledning
(0,08 mm2).
Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen
• Alarmen bør monteres i nærheten av det primære roret.
• Alarmen kan monteres under dashbordet.
• Alarmledningene kan eventuelt forlenges med en 28 AWGledning (0,08 mm2).
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Kursberegningsenheten og rorkontrollen må være koblet til et
NMEA 2000 nettverk.
• Hvis båten ikke allerede har et NMEA 2000 nettverk, er det
mulig å bygge et ved hjelp av de medfølgende NMEA 2000
kablene og kontaktene (Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 7).
• Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en
vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000 nettverket.
®
Oppsett for strøm og data
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Element Beskrivelse
Du må koble den elektroniske styringsenheten til en strømkilde på 12-24 VDC. Bruk
riktig kabeldiameter for å forlenge denne
kabelen (Strømkabelforlengelser, side 5).
Kabel for kursberegningsenheten
For å forlenge denne kabelen slik at den når
bort til den elektroniske styringsenheten, må
du kanskje bruke skjøtekabler (selges
separat) (Hensyn ved montering og
tilkobling av kursberegningsenheten,
side 1).
Du må koble denne kabelen til alarmen og
Shadow Drive ventilen.
È
Pumpe
Pumpen må være nærmere enn 0,5 m
(19 tommer) fra Elektronisk styringsenhet.
Kablene mellom pumpen og Elektronisk
styringsenhet kan ikke forlenges.
É
Alarm
Alarmen sørger for lydvarsler fra autopilotsystemet, og den bør monteres i nærheten
av hovedroret (Installere alarmen, side 6).
Shadow Drive
ventil (valgfritt)
Autopilotbryter
(følger ikke
med)
Shadow Drive må monteres på riktig måte
på hydraulikkstyringsledningen og kobles til
kabelen for kursberegningsenheten
(Montering av Shadow Drive ventilen,
side 6).
Hvis autopilotpakken ikke inneholder en
Shadow Drive ventil, må du montere en
enpolet bryter med én strømretning (SPSTbryter) (ikke inkludert), slik at du kan
deaktivere autopiloten om nødvendig.
Ç
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Viktige hensyn
Rorkontroll
(eller
kompatibel
kartplotter fra
Garmin)
Ikke alle autopilotpakker inneholder en
dedikert rorkontroll. Hvis du monterer
autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til
samme NMEA 2000 nettverk som en
kompatibel Garmin kartplotter for å
konfigurere og kontrollere autopilotsystemet.
Datakabel for
rorkontroll
Denne kabelen skal bare installeres hvis du
kobler autopiloten til valgfrie NMEA 0183enheter, for eksempel en vindsensor, en
sensor for vannhastighet eller en GPSenhet (NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling,
side 8).
NMEA 2000
strømkabel
Du bør installere denne kabelen bare hvis
du skal bygge opp et NMEA 2000 nettverk.
Ikke installer denne kabelen hvis det
allerede finnes et NMEA 2000 nettverk på
båten.
Koble NMEA 2000 strømkabelen til en
strømkilde på 9-16 VDC.
NMEA 2000
nettverk
Komponentoppsett
Oppsett med ett ror
®
Rorkontrollen eller den kompatible Garmin
kartplotteren og kursberegningsenheten må
være koblet til et NMEA 2000 nettverk via
de medfølgende T-kontaktene (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 2000 , side 2).
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000
nettverk på båten, kan du bygge et ved
hjelp av de medfølgende kablene og
kontaktene (Bygge et grunnleggende NMEA
2000 nettverk for autopilotsystemet,
side 7).
MERK: Dette diagrammet skal bare brukes til planlegging. Hvis
du har behov for spesifikke tilkoblingsdiagrammer, finner du
dette i de detaljerte installeringsinstruksjonene for hver
komponent.
Hydraulikkontakter vises ikke i dette diagrammet.
Element Beskrivelse
®
Ä
Å
Elektronisk
styringsenhet
Kursberegningsenhet
Viktige hensyn
Strømkabel for
styringsenhet
Æ
Elektronisk styringsenhet må være
nærmere enn 0,5 m (19 tommer) fra
pumpen.
Kablene mellom Elektronisk styringsenhet
og pumpen kan ikke forlenges.
Kursberegningsenheten kan monteres i alle
retninger hvor som helst over vannlinjen,
ved midten av båten (Hensyn ved montering
og tilkobling av kursberegningsenheten,
side 1).
Monter kursberegningsenheten bort fra
kilder som kan føre til elektronisk
interferens.
À
Á
Â
Ã
Rorkontroll
Viktige hensyn
Ikke alle autopilotpakker inneholder en
dedikert rorkontroll. Hvis du monterer
autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til
samme NMEA 2000 nettverk som en
kompatibel Garmin kartplotter for å
konfigurere og kontrollere autopilotsystemet.
Pumpe
Elektronisk
styringsenhet
12–24 VDCbatteri
Du må koble den elektroniske styringsenheten til en strømkilde på 12-24 VDC. Bruk
riktig kabeldiameter for å forlenge denne
kabelen (Strømkabelforlengelser, side 5).
Koble NMEA 2000 strømkabelen til en
strømkilde på 9-16 VDC.
3
Viktige hensyn
Hydraulikklayout
Ä
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan monteres i alle
retninger hvor som helst over vannlinjen, ved
midten av båten (Hensyn ved montering og
tilkobling av kursberegningsenheten, side 1).
Monter kursberegningsenheten bort fra
kilder som kan føre til elektronisk interferens.
LES DETTE
Hvis styresystemet på båten ikke er i samsvar med noen av
hydraulikklayoutene i denne veiledningen, og du er usikker på
hvordan du monterer pumpen, kan du kontakte Garmin
produktsupport.
Å
NMEA 2000
nettverk
Rorkontrollen eller den kompatible Garmin
kartplotteren og kursberegningsenheten må
være koblet til et NMEA 2000 nettverk via de
medfølgende T-kontaktene (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 2000 , side 2).
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000
nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp
av de medfølgende kablene og kontaktene
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 7).
Før du starter installering av pumpen, må du kontrollere hva
slags hydraulisk styresystem du har i båten. Hver båt er
forskjellig, og du må vurdere visse aspekter av den eksisterende
hydraulikklayouten før du bestemmer deg for hvor du skal
montere pumpen.
Element Beskrivelse
®
Retningslinjer for oppsett med to ror
Viktige hensyn
• De tre hydrauliske portene på pumpen er 0,63 cm (1/4
tomme) NPT.
• Garmin anbefaler å bruke T-kontakter for å koble
hydraulikkledningene til pumpen.
• Garmin anbefaler å installere avstengingsventiler på
hydraulikkledningene mellom pumpens manifold og Tkontaktene, slik at det blir enkelt å koble fra og fjerne
pumpen.
• Ikke bruk Teflon tape på hydraulikkarmatur.
• Bruk en egnet gjengepakning på alle rørgjenger i
hydraulikksystemet.
®
Oppsett med ett ror
MERK: Dette diagrammet skal bare brukes til planlegging. Hvis
du har behov for spesifikke tilkoblingsdiagrammer, finner du
dette i de detaljerte installeringsinstruksjonene for hver
komponent.
Hydraulikkontakter vises ikke i dette diagrammet.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Rorkontroll
12–24 VDCbatteri
Viktige hensyn
Ikke alle autopilotpakker inneholder en
dedikert rorkontroll. Hvis du monterer
autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til
samme NMEA 2000 nettverk som en
kompatibel Garmin kartplotter for å
konfigurere og kontrollere autopilotsystemet.
Du må koble den elektroniske styringsenheten til en strømkilde på 12-24 VDC. Bruk
riktig kabeldiameter for å forlenge denne
kabelen (Strømkabelforlengelser, side 5).
Koble NMEA 2000 strømkabelen til en
strømkilde på 9-16 VDC.
Pumpe
Elektronisk
styringsenhet
NMEA 2000
nettverk
Rorkontrollen eller den kompatible Garmin
kartplotteren og kursberegningsenheten må
være koblet til et NMEA 2000 nettverk via de
medfølgende T-kontaktene (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 2000 , side 2).
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000
nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp
av de medfølgende kablene og kontaktene
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 7).
®
Å
4
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan monteres i alle
retninger hvor som helst over vannlinjen, ved
midten av båten (Hensyn ved montering og
tilkobling av kursberegningsenheten, side 1).
Monter kursberegningsenheten bort fra
kilder som kan føre til elektronisk interferens.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive ventil
Styrbord ledning
Returledning
Pumpe
Babord ledning
Avstengingsventiler
Ror
Styresylinder
Oppsett med to ror
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive ventil
Styrbord ledning
Babord ledning
Avstengingsventiler
Pumpe
Øvre ror
Nedre ror
Styresylinder
Fremgangsmåte for installering
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Etter at du er ferdig med å planlegge installasjonen av
autopilotsystemet på båten og har gått gjennom alle hensyn ved
montering og kabling for den bestemte installasjonen, kan du
begynne å montere og koble sammen komponentene.
Installasjon av rorkontroll
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
Detaljerte instruksjoner for montering er inkludert i rorets
kontrollboks.
Montere kursberegningsenheten
1 Velg monteringssted.
2 Bruk kursberegningsenheten som mal, og marker
plasseringen til to styrehull på monteringsoverflaten.
3 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
4 Bruk de medfølgende skruene til å feste
kursberegningsenheten til monteringsoverflaten.
MERK: Hvis du bruker andre monteringsanordninger enn de
medfølgende skruene, må anordningene være laget av
rustfritt stål eller messing av høy kvalitet for å unngå
magnetiske forstyrrelser med kursberegningsenheten.
Test alle monteringsanordninger sammen med et håndholdt
kompass for å være sikker på at det ikke finnes noen
magnetiske felt på utstyret.
Installering av den elektroniske styringsenheten
Montere den elektroniske styringsenheten
Før du kan montere styringsenheten, må du velge et
monteringssted og finne riktige monteringsdeler (Hensyn ved
montering og tilkobling av elektroniske styringsenheten, side 2).
1 Hold styringsenheten på monteringsstedet, og bruk
styringsenheten som mal for å merke av monteringshullene
på monteringsoverflaten.
2 Bruk en borbits som passer til monteringsoverflaten og valgt
festeanordning, og bor fire hull gjennom
monteringsoverflaten.
3 Fest styringsenheten til monteringsoverflaten ved å bruke
festeanordningen du valgte.
Koble Elektronisk styringsenhet til strømforsyning
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Koble Elektronisk styringsenhet sin strømkabel direkte til
båtbatteriet hvis det er mulig. Selv om det ikke anbefales, må du
koble via en 40 A-sikring hvis du vil koble strømkabelen til en
rekkeklemme eller en annen kilde.
Hvis du planlegger å føre Elektronisk styringsenhet strømmen
via en bryter nær roret, bør du vurdere å bruke et relé og en
styreledning i passende størrelse i stedet for å forlenge
Elektronisk styringsenhet strømkabelen.
1 Dra den terminerte enden av Elektronisk styringsenhet
strømkabelen til Elektronisk styringsenhet, men ikke koble
den til Elektronisk styringsenhet.
2 Før den uisolerte enden av Elektronisk styringsenhet
strømkabelen til båtbatteriet.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan den forlenges
(Strømkabelforlengelser, side 5).
3 Koble den svarte ledningen (–) til den negative (–) polen på
batteriet, og koble den røde ledningen (+) til den positive (+)
polen på batteriet.
4 Når du har installert alle de andre autopilotkomponentene,
kobler du strømkabelen til Elektronisk styringsenhet.
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan eventuelt forlenges ved å bruke en egnet
kabeldiameter for lengden på forlengelsen.
Element
À
Á
Â
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
À
Á
Â
Ã
Beskrivelse
Sikring
Batteri
2,7 m (9 fot), ingen forlengelse
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 10 AWG (5,26 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 4,6 m (15 fot)
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 8 AWG (8,36 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
5
Element
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 7 m (23 fot)
Koble til kursberegningsenheten
Før de oransje og blå ledningene fra den uisolerte delen av
kabelen for kursberegningsenheten til stedet der du skal
installere alarmen (Installere alarmen, side 6).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle
ledningene med en ledning på 0,08 mm2 (28 AWG).
Montering av Shadow Drive ventilen
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 6 AWG (13,29 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 11 m (36 fot)
Installering av pumpen
Montere pumpen
Du må velge monteringssted (Hensyn ved montering av
pumpen, side 2) og velge riktige festeanordninger (Nødvendige
verktøy, side 1) før du kan montere pumpen.
1 Hold pumpen på monteringsstedet, og bruk pumpen som mal
for å merke av monteringshullene på monteringsoverflaten.
2 Bruk en borbits som passer til monteringsoverflaten og valgt
festeanordning, og bor fire hull gjennom
monteringsoverflaten.
3 Fest pumpen til monteringsoverflaten ved å bruke
festeanordningen du valgte.
Koble hydraulikkledningene til pumpen
Du finner mer informasjon i diagrammene for hydraulikklayout
(Hydraulikklayout, side 4).
1 Koble de nødvendige ledningene fra hydraulikksystemet.
2 Legg til en T-kontakt på styrbord- og babordledningene i
systemet mellom roret og styresylinderen.
MERK: Hvis båten har servomodul, må du legge til Tkontaktene mellom servomodulen og styresylinderen.
3 Gjør ett av følgende:
• Hvis båten ikke har en returlinje som er koblet til roret, kan
du legge til nok hydraulikkslanger til å koble returlinjen på
roret til den midterste pumpearmaturen.
• Hvis båten har en returlinje som er koblet til roret, kan du
legge en T-forbindelse til returlinjen. Hvis returlinjen er
koblet til en servomodul, må du legge T-kontakten til
returlinjen mellom servomodulen og roret.
4 Legg til hydraulikkslange på de ubrukte armaturene på hver
T-kontakt slik at det er nok slange til å koble T-kontakten til
pumpearmaturene.
Koble
ledningene til T-kontaktene for styrbord og babord til
5
de riktige pumpearmaturene som vist i layoutdiagrammet for
den hydrauliske konfigureringen.
6 Monter Shadow Drive ventilen i hydraulikkledningen på enten
babord eller styrbord side mellom roret og T-kontakten som
er koblet til pumpen (Montering av Shadow Drive ventilen,
side 6).
7 Installer en avstengingsventil (ikke inkludert) på hver
hydraulikkledning som er koblet direkte til pumpen.
Koble Shadow Drive ventilen til hydraulikksystemet
Før du kan installere Shadow Drive ventilen, må du velge et
sted for tilkobling av Shadow Drive til hydraulikkstyresystemet i
båten (Hensyn ved montering av Shadow Drive, side 2).
Du finner mer informasjon i diagrammene for hydraulikklayout
(Hydraulikklayout, side 4).
Bruk hydraulikkontakter (ikke inkludert) for å installere
Shadow Drive ventilen på den aktuelle hydraulikkledningen.
Koble Shadow Drive ventilen til kursberegningsenheten
1 Før den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten til Shadow Drive ventilen.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med en 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Shadow Drive ledningsfarge
på kabelen for ventilen
Ledningsfarge på kabelen for
kursberegningsenheten
Rød (+)
Brun (+)
Svart (-)
Svart (-)
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Montere en autopilotbryter
Hvis autopilotpakken ikke inneholder en Shadow Drive ventil,
må du montere en enpolet bryter med én strømretning (SPSTbryter) (ikke inkludert), slik at du kan deaktivere autopiloten om
nødvendig.
1 Før den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten til bryteren.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med en 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Ledningsfunksjon for
bryteren
Ledningsfarge på kabelen for kurs­
beregningsenheten
Positiv (+)
Brun (+)
Negativ (-)
Svart (-)
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Autopiloten fungerer som den skal når bryterkontaktene er
lukkede. Når bryteren åpnes, deaktiveres autopiloten for
manuell styring.
Installere alarmen
Du må velge et monteringssted før du kan montere alarmen
(Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen, side 2).
1 Før alarmkabelen til den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med 28 AWG-ledninger (0,08 mm2).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Ledningsfarge for alarm Ledningsfarge på kabelen for kursbe­
regningsenheten
Hvit (+)
Oransje (+)
Svart (-)
Blå (-)
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
4 Fest alarmen med kabelstrips eller andre festeanordninger
(ikke inkludert).
6
NMEA 2000 og autopilotkomponentene
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
LES DETTE
Hvis du kobler denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, skal NMEA 2000 nettverket allerede være koblet til
strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende
NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til
et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000
nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du
montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom
det eksisterende nettverket og Garmin enhetene.
Du kan koble kursberegningsenheten til den valgfrie
rorkontrollen via et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Hvis du
ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, finner
du alle delene som trengs for å bygge det, i autopilotpakken
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for
autopilotsystemet, side 7).
Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en GPS-enhet,
til NMEA 2000 nettverket.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Last ned dette dokumentet ved å velge
Veiledninger på produktsiden for enheten på www.garmin.com.
3
4
5
6
MERK: Den tvinnede avlederen (bar) på NMEA 2000
strømkabelen må kobles til samme jord som den svarte
ledningen på NMEA 2000 strømkabelen.
Koble NMEA 2000 strømkabelen til en av T-kontaktene.
Koble en av de medfølgende Garmin droppkablene Ä til en
av T-kontaktene og til rorkontrollen (valgfritt) eller til en
kompatibel NMEA 2000 kartplotter Å.
Koble den andre medfølgende NMEA 2000 droppkabelen til
den andre T-kontakten og til kursberegningsenheten Æ.
Koble hann- og hunnterminatorene Ç til hver ende av de
kombinerte T-kontaktene.
Koble autopilotkomponentene til et eksisterende NMEA
2000 nettverk
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
1 Finn ut hvor du vil koble kursberegningsenheten À og
rorkontrollen (valgfritt) Á til det eksisterende NMEA 2000
basisnettverket Â.
Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for autopilot­
systemet
LES DETTE
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
1 Koble de tre T-kontaktene À sammen ved siden av
hverandre.
2 Der du vil plassere kursberegningsenheten, kobler du fra én
side av en NMEA 2000 T-kontakt à fra nettverket.
3 Du kan eventuelt koble en NMEA 2000 forlengelseskabel for
4
5
2 Koble den medfølgende NMEA 2000 strømkabelen Á til en
strømkilde på 9 til 12 VDC likestrøm  gjennom en bryterÃ.
Du kan koble strømkabelen til båtens tenningsbryter hvis det
er mulig, eller føre den via en bryter på ledningen (ikke
inkludert).
6
7
basisnettverket (følger ikke med) til siden av den frakoblede
T-kontakten for å utvide NMEA 2000 basisnettverket.
Legg deretter den medfølgende T-kontakten for
kursberegningsenheten til i NMEA 2000 basisnettverket ved
å koble den til siden av den frakoblede T-kontakten eller
forlengelseskabelen for basisnettverket.
Før den medfølgende droppkabelen Ä til
kursberegningsenheten og til bunnen av T-kontakten som ble
lagt til i trinn 4.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du
bruke en droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke
inkludert).
Koble droppkabelen til kursberegningsenheten og Tkontakten.
Om nødvendig gjentar du trinn 2 til og med 6 for rorkontrollen
(valgfritt) eller en kompatibel Garmin kartplotter.
7
Koble NMEA 2000 ekstrautstyr til autopilotsystemet
Du kan bruke autopilotens avanserte funksjoner ved å koble til
kompatibelt NMEA 2000 ekstrautstyr, for eksempel en GPSenhet, til NMEA 2000 nettverket.
MERK: Du kan koble ekstrautstyr som ikke er kompatibelt med
NMEA 2000, til rorkontrollen via NMEA 0183 (NMEA 0183 –
hensyn ved tilkobling, side 8).
1 Legg til en ekstra T-kontakt (følger ikke med) i NMEA 2000
nettverket.
2 Koble NMEA 2000 ekstrautstyret til T-kontakten ved å følge
instruksjonene som følger med enheten.
Lufte ut hydraulikksystemet
LES DETTE
Dette er en generell prosedyre for å lufte ut et
hydraulikkstyresystem. Se installeringsinstruksjonene fra
produsenten av styresystemet hvis du trenger mer spesifikk
informasjon om utlufting av systemet.
Før du lufter ut hydraulikksystemet, bør du bekrefte at alle
tilkoblingene til slangene er fullførte og helt tilstrammet.
1 Velg et alternativ:
• Hvis rorbeholderen inneholder for lite væske, fyller den
etter behov.
• Hvis rorbeholderen inneholder for mye væske, må du
fjerne væske for at det ikke skal renne over under
utluftingen.
2 Sett inn en bypass-slange mellom portene.
TIPS: Hvis du bruker en gjennomsiktig plastslange for dette
omløpet, ser du luftbobler under luftingen.
3 Styr roret manuelt helt til babord.
4 Åpne begge omløpsventilene på sylinderarmaturet.
5 Drei roret sakte mot babord i tre minutter manuelt.
TIPS: Du kan stoppe å dreie når du ikke lenger ser luften
beveger seg gjennom bypass-slangen.
6 Slå på autopilotsystemet, og deaktiver Shadow Drive.
Du finner mer informasjon om hvordan du deaktiverer
Shadow Drive, i dokumentasjonen til autopilotsystemet.
(babord) på rorkontrollen i minst 10 sekunder.
7 Hold nede
TIPS: Du kan stoppe å holde nede
når du ikke lenger ser
luften beveger seg gjennom bypass-slangen.
8 Lukk begge omløpsventilene på sylinderarmaturet.
9 Fyll eventuelt på væske i rorbeholderen.
10 Gjenta trinn 3 til 9 for styrbord side.
(babord) på rorkontrollen til styringen stopper
11 Hold nede
og du ser Hydr. pumpe stans. på rorkontrollen.
(styrbord) på rorkontrollen til styringen stopper
12 Hold nede
og du ser Hydr. pumpe stans. på rorkontrollen.
13 Velg et alternativ:
• Hvis du ikke ser Hydr. pumpe stans. innen 2–3 sekunder
etter at sylinderen stopper, gjentar du trinn 1-13 for å lufte
systemet på nytt.
• Hvis Hydr. pumpe stans. vises innen 2–3 sekunder etter
at sylinderen stopper, er systemet luftet.
Når utluftningen av hydraulikksystemet er fullført, kan du
aktivere Shadow Drive på nytt.
Tillegg
NMEA Tilkoblingsdiagrammer for 0183
Rorkontrollen er ikke inkludert i alle autopilotpakker. Du må
montere en rorkontroll i autopilotsystemet for å koble til NMEA
0183-enheter i henhold til disse diagrammene. Hvis du monterer
autopiloten uten en rorkontroll, må alle NMEA enhetene du
planlegger å bruke med autopilotsystemet være koblet til en
kompatibel Garmin kartplotter på samme NMEA 2000 nettverk
som kursberegningsenheten. Se installeringsinstruksjonene som
følger med kartplotteren for informasjon om tilkobling av NMEA
0183.
Disse tilkoblingsdiagrammene er eksempler på ulike situasjoner
som kan oppstå når du kobler NMEA 0183-enheten til
rorkontrollen.
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Det er én intern NMEA 0183-inndataport (RX-port) og to
interne NMEA 0183-utdataporter (TX-porter) på den
medfølgende NMEA 0183-datakabelen. Du kan koble én
NMEA 0183-enhet til den interne RX-porten for å lese inn
data til denne Garmin enheten, og du kan koble til opptil tre
NMEA 0183-enheter parallelt til den interne TX-porten for å
motta utdata fra denne Garmin enheten.
• Se i installeringsinstruksjonene for NMEA 0183-enheten for å
finne frem til sendekablene (TX) og mottakskablene (RX).
• Enheten har én TX-port og én RX-port. Hver interne port har
to kabler, merket A og B i henhold til NMEA 0183konvensjonen. Koble de tilsvarende kablene A og B for hver
port til kablene A og B til enheten som samsvarer med NMEA
0183.
• Du må bruke et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved
forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle
dem med varmekrymperør.
• Ikke koble NMEA 0183-datakablene fra denne enheten til
jordingen for strøm.
• Strømkabelen fra denne enheten og NMEA 0183-enhetene
må kobles til en felles jording for strøm.
• For toveiskommunikasjon med en NMEA 0183-enhet er de
interne portene på NMEA 0183-datakabelen ikke forbundet.
Hvis inndataene for NMEA 0183-enheten for eksempel er
koblet til TXA på datakabelen, kan du koble utdataporten på
NMEA 0183-enheten til den interne porten på kabelklemmen.
• Du finner en liste over godkjente NMEA 0183-setninger som
sendes til og leses av denne enheten, i Spesifikasjoner,
side 9.
• De interne NMEA 0183-portene og
kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på den tilkoblede
enheten fra Garmin. Se i NMEA 0183-delen av kartplotterens
brukerveiledning hvis du vil ha mer informasjon.
Toveis NMEA 0183 kommunikasjon
Konfigurasjon
Autopiloten må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk. Du
kan bruke Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser på rorkontrollen
eller en kompatibel kartplotter fra Garmin til å konfigurere
autopiloten.
Se konfigureringsveiledningen som følger med, for mer
informasjon om konfigurering av autopiloten.
8
À
Á
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
Strømkilde på 12 V likestrøm
Â
Ã
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for
rorkontroll – Funksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funksjon for
ledning for 0183
kompatibel enhet
I/T
Kraft
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
MERK: Når du kobler en NMEA 0183 enhet med to utgående og
to inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.
Bare én inngående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én
inngående ledning (Rx), må den kobles til den blå ledningen
(Tx/A) fra rorkontrollen. La den hvite ledningen (Tx/B) fra
rorkontrollen være frakoblet.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
Strømkilde på 12 VDC
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll – NMEA Funksjon for
Funksjon
ledning for 0183
kompatibel enhet
Ê
Ë
Ì
Í
Î
I/T
Kraft
Grønn – Rx/B (-) (koblet til
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
utgående ledning (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
Spesifikasjoner
Kompakt pumpe
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
Spesifikasjon
Mål
Strømkilde på 12 V likestrøm
Mål (H × B × D)
84,6 x 100,3 x 155,3 mm
(3,3 x 4,0 x 6,1 tommer)
Vekt
2,2 kg (5 lb.)
Temperaturområde
Fra –15 til 75 °C (fra 5 til 167 °F)
Materiale
• Motorramme: Pulverlakkert blankt sort
• Motorens endedeksler: Støpt aluminium
ADC12
• Pumpehus og pumpehode: Anodisert,
støpt ADC12
• Monteringsbrakett: 304 rustfritt stål
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll NMEA Funksjon for
– Funksjon
ledning for 0183
kompatibel enhet
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
I/T
Kraft
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Lengde på kabel for
0,6 m (24 tommer)
elektronisk styringsenhet
Inngangsspenning
(fra den elektroniske
styringsenheten)
Maksimum 13,8 VDC
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
inngående ledning (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
Hovedstrømforbruk (fra
• Ventemodus: under 1 A
den elektroniske styrings- • Aktivert: fra 5 til 10 A
enheten)
• Toppverdi: 34 A
Bare én utgående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én utgående
ledning (Tx), må den kobles til den brune ledningen (Rx/A) fra
rorkontrollen. Den grønne ledningen (Rx/B) fra rorkontrollen må
kobles til NMEA 0183 jord.
Kursberegningsenhet
Spesifikasjon
Mål
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 tommer)
Vekt
200 g (7 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker legering
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Inngangsspenning for
NMEA 2000
Fra 9 til 16 VDC
9
Spesifikasjon
Mål
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Type
PGN
Beskrivelse
129025 Posisjon: Rask oppdatering
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
129026 COG/SOG rask oppdatering
Elektronisk styringsenhet
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
130306 Vinddata
Spesifikasjon
Mål
Mål (B × H × D)
168 × 117 × 51 mm
(6,6 × 4,6 × 2 tommer)
Vekt
680 g (24 oz.)
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
Temperaturområde
Fra -15 til 60°C (fra 5 til 140°F)
128259 Fart i vann
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker legering
129025 Posisjon: Rask oppdatering
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
129029 GNSS-posisjonsdata
Lengde på strømkabel
2,7 m (9 fot)
129283 Kryssrutefeil
Inngangsspenning
Fra 11,5 til 30 VDC
129284 Navigasjonsdata
Sikring
40 A, bladtype
129285 Navigasjon: rute-/veipunktsinformasjon
Hovedstrømforbruk
1 A (ikke inkludert pumpen)
130306 Vinddata
Bare motta
127245 Rordata
127250 Fartøykurs
130576 Status for lite fartøy
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
NMEA Informasjon om 0183
Alarm
Autopiloten bruker følgende NMEA 0183 setninger når den er
koblet til valgfrie NMEA 0183 kompatible enheter.
Spesifikasjon
Mål
Type
Setning
Mål (L × diameter)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tomme)
Sende
hdm
Vekt
68 g (2,4 oz)
Motta
wpl
Temperaturområde
Fra -15 til 60 °C (5 til 140 °F)
gga
Kabellengde
3,0 m (10 fot)
grme
gsa
NMEA 2000 PGN­informasjon
gsv
Kursberegningsenhet
rmc
Type
bod
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
bwc
059904 ISO-forespørsel
dtm
060928 ISO-adressekrav
gll
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
rmb
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
vhw
126996 Produktinformasjon
mwv
127257 Send/motta stillingsdata
xte
127251 Send/motta svinggrad
Feil­ og advarselsmeldinger
Bare send
127250 Fartøykurs
Bare motta
127258 Magnetisk variasjon
Feilmelding
Årsak
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
Lav spenning i den
elektroniske
styringsenheten
Forsyningsspenningen • Alarmen lyder i 5
til pumpen har sunket til
sekunder
under 10 VDC i mer enn • Normal drift fortsetter
6 sekunder.
Autopiloten mottar
ikke navigasjonsdata. Autopiloten er
satt i Hold
styrekursen.
Autopiloten mottar ikke • Alarmen lyder i 5
lenger gyldige navigasekunder
sjonsdata under en
• Autopiloten går til
Rute til-manøver.
Hold styrekursen
Denne meldingen vises
også hvis navigasjonen
stoppes på kartplotteren
før autopiloten
deaktiveres.
128259 Fart i vann
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129026 COG/SOG rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
130306 Vinddata
Rorkontroll
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
126996 Produktinformasjon
Bare send
10
128259 Fart i vann
Autopilothandling
Mistet tilkoblingen til Rorkontrollen har mistet I/T
autopilot
tilkoblingen til kursberegningsenheten.
Tapt vinddata (bare
seilbåt)
Autopiloten mottar ikke
lenger gyldige data.
• Alarmen lyder i 5
sekunder
• Autopiloten går til
Hold styrekursen
Feilmelding
Årsak
Lav GHC™-forsyningsspenning
Forsyningsspenningsni- I/T
vået har sunket under
verdien som er angitt i
menyen for lavspenningsalarm.
Autopilothandling
Feil: Høy spenning i Forsyningsspenningen
den elektroniske
til pumpen har steget
styringsenheten
over 33,5 VDC.
• Alarmen lyder i 5
sekunder
• Den elektroniske
styringsenheten slås
av
Feil: Spenningen i
den elektroniske
styringsenheten har
sunket raskt
• Alarmen lyder i 5
sekunder
• Denne feilen løses
når spenningen i den
elektroniske styringsenheten stiger over
7,3 VDC.
Spenningen i den elektroniske styringsenheten har sunket raskt
under 7,0 VDC.
Feil: Høy temperatur Temperaturen i den
• Alarmen lyder i fem
i den elektroniske
elektroniske styringsensekunder
styringsenheten
heten har steget over
• Den elektroniske
100 °C (212 °F).
styringsenheten slås
av
Feil: Tapt kommunikasjon mellom den
elektroniske
styringsenheten og
kursberegningsenheten (når
autopiloten er
aktivert)
Det har oppstått et
• Rorkontrollen piper,
tidsavbrudd for kommuog autopiloten går til
nikasjon mellom kursbeventemodus.
regningsenheten og den
elektroniske styringsenheten.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration .
2 Logg på Garmin kontoen din.
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Reactor™ og Shadow Drive™ er varemerker for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er varemerker for National Marine
Electronics Association.
®
®
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising