Garmin | Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack | Garmin Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack Installationsinstruktioner

Garmin Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack Installationsinstruktioner
REACTOR™ 40 KOMPAKT
HYDRAULISK
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
OBSERVERA
När du använder utrustningen måste du akta dig för den varma
motorn och solenoidkomponenterna, och se upp så att du inte
fastnar i rörliga delar.
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
OBS!
För att undvika att båten skadas bör autopilotsystemet
installeras av en behörig marininstallatör. Specifik kunskap om
hydrauliska styrningskomponenter och marina elsystem krävs
för korrekt installation.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
®
Installationsförberedelser
Autopilotsystemet består av flera komponenter. Du bör bekanta
dig med informationen om montering och anslutning av alla
komponenter innan du påbörjar installationen. Du måste veta
hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna
planera installationen på din båt.
Du kan läsa hydraulscheman (Schema för ström och data,
sidan 2) för att bättre förstå informationen om montering och
anslutning.
Du bör lägga ut alla komponenter på båten när du planerar
installationen och kontrollera att kablarna når varje komponent.
Vid behov finns förlängningskablar (säljs separat) för olika
komponenter att köpa hos din Garmin återförsäljare eller från
www.garmin.com.
Du bör anteckna serienumret för varje komponent i
registrerings- och garantisyfte.
Verktyg som behövs
• Skyddsglasögon
• Borrmaskin och borrar
• Skruvnycklar
• 90 mm (3,5 tum) hålsåg eller roterande skärverktyg, för
installation av en kontrollenhet (tilläggsutrustning)
• Trådavbitare/trådavdragare
• Stjärn- och spårskruvmejslar
• Kabelhållare
• Enpolig envägsomkopplare (SPST) (att använda som en
förbikoppling av autopiloten när du inte installerar Shadow
Drive™ ventilen)
• Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller
krympslang och en värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Marint korrosionsskyddsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för
magnetisk störning)
• Hydraulslang med maskinpressade eller utbytbara kopplingar
och en nominell kapacitet på minst 1 000 psi
• Hydrauliska T-kopplingar
• Hydraulvätska
• Gängtätning
• Avluftningsutrustning för hydraulik
Obs! Monteringsskruvar medföljer för huvudkomponenterna till
autopilotsystemet. Om de medföljande skruvarna inte passar för
monteringsunderlaget måste du själv anskaffa en fungerande
typ av skruv.
Att tänka på inför montering och anslutning
Autopilotkomponenterna ansluts till varandra och till strömkällan
med medföljande kablar. Kontrollera att rätt kablar når
respektive komponent och att varje komponent placeras på en
lämplig plats innan någon komponent monteras eller ansluts.
Att tänka på inför montering och anslutning av CCU
• CCU:n är den primära sensorn i det Reactor 40 kompakt
hydraulisk autopilotsystemet. För bästa prestanda bör du
följa dessa överväganden när du väljer monteringsplats.
◦ En handkompass bör användas för att testa den
magnetiska störningen i området där CCU:n ska
monteras(Testa en plats för magnetisk störning,
sidan 2).
◦ För bästa prestanda ska CCU:n monteras på ett fast
underlag.
• Monteringsskruvar medföljer CCU:n. Om du använder annat
monteringsmaterial än de medföljande skruvarna, måste det
vara av högkvalitativt material av rostfritt stål eller mässing för
att undvika att CCU:n påverkas av magnetiska störningar.
Testa monteringsmaterialet med en handkompass för att
säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
• CCU-kabeln förbinder CCU:n med ECU:n och är 5 m (16 fot).
◦ Om CCU:n inte kan monteras inom 5 m (16 fot) från
ECU:n kan du skaffa förlängningskablar från din lokala
Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com.
◦ Kabeln får inte kapas.
Hitta den bästa monteringsplatsen
1 Skapa en lista med alla lämpliga monteringsplatser för
CCU:n.
Lämpliga monteringsplatser ska inte vara inom 60 cm (2 ft.)
av följande:
• Järn
• Magneter
• Starkströmskablar
• Regelbundet körda pumpar, som huvudpumpar och
betestankpumpar
Oktober 2017
190-02316-79_0A
En stor magnet, t.ex. en subwoofer-högtalarmagnet ska inte
finnas på närmare avstånd från någon av dessa platser än
1,5 m (5 fot).
2 Hitta båtens rotationscentrum och mät avståndet mellan
rotationscentrum och var och en av de lämpliga
monteringsplatserna som du angett i steg 1.
3 Välj den plats som ligger närmast rotationscentrum.
Om fler än en plats ligger på ungefär samma avstånd från
rotationscentrum bör du välja den plats som bäst uppfyller
följande överväganden.
• Den bästa platsen ligger närmast båtens centrumlinje.
• Den bästa platsen ligger lägre i båten.
• Den bästa platsen ligger något mer framåt i båten.
Testa en plats för magnetisk störning
Du kan använda en handkompass för att testa en
monteringsplats för magnetisk störning.
1 Håll en handkompass på CCU-monteringsplatsen.
2 Flytta kompassen 15 cm till vänster om platsen, därefter 15
cm till höger, observera nålen och välj en åtgärd:
• Om kompassnålen rör sig mer än tre grader under det här
steget finns magnetisk störning. Välj en ny
monteringsplats och upprepa testet.
• Om kompassnålen inte rör sig eller rör sig mindre än tre
grader, fortsätt till nästa steg.
3 Upprepa den här processen medan du flyttar kompassen
ovanför och nedanför monteringsplatsen.
4 Upprepa den här processen medan du flyttar kompassen
framför och bakom monteringsplatsen.
Att tänka på inför montering av och anslutning av ECU
• ECU:n kan monteras på ett plant underlag åt vilket håll som
helst.
• Fästskruvar medföljer ECU:n men du kan behöva använda
en annan typ av skruv om de som medföljer inte passar för
monteringsunderlaget.
• ECU:n måste monteras inom 0,5 m (19 tum) från pumpen.
◦ Kablarna som ansluter ECU:n till pumpen kan inte
förlängas.
• ECU:n måste monteras på en plats där den inte kommer att
nedsänkas i vatten eller överspolas.
• Strömkabeln för ECU:n ansluts till båtbatteriet och den kan
förlängas om det behövs (Strömkabelförlängningar,
sidan 5).
Att tänka på inför pumpmontering
Läs igenom hydraulschemana i de här instruktionerna för att
fastställa pumpinstallationsplatsen (Hydraulschema, sidan 4).
• Montera pumpen på en plats dit du kan dra båtens
hydrauliska styrledningar.
• Pumpen ska helst monteras horisontellt.
• Om pumpen monteras vertikalt är det viktigt att
hydraulkopplingarna pekar uppåt.
Att tänka på inför Shadow Drive montering
Obs! Shadow Drive är en sensor som du installerar i din båts
hydrauliska styrslangar. Den känner av när du tar manuell
kontroll över rodret och åsidosätter autopilotstyrning av båten.
Obs! Om autopiloten inte levererades med en Shadow Drive
kan du montera en manuell brytare för att inaktivera autopiloten
vid behov.
• Montera Shadow Drive horisontellt och så plant som möjligt.
Sätt fast den ordentligt med kabelband.
• Shadow Drive ska monteras minst 305 mm (12 tum) från
magnetiska föremål eller enheter, som högtalare och
elmotorer.
2
• Montera Shadow Drive närmare rattpumpen än autopilotens
pump.
• Montera Shadow Drive lägre än den lägsta rattstyrningen
men högre än pumpen.
• Anslut inte Shadow Drive direkt till kopplingen baktill på
rattpumpen. Det ska alltid vara en bit slang mellan
kopplingen på rattpumpen och Shadow Drive.
• Shadow Drive får inte anslutas direkt till en hydraulisk Tkontakt i hydraulledningen. Lämna alltid en slanglängd
mellan en T-kontakt och Shadow Drive.
• I en installation med enkelroder ska det inte vara någon Tkontakt mellan rodret och Shadow Drive.
• I en installation med dubbla styrplatser installeras Shadow
Drive mellan pumpen och den hydrauliska T-kontakten som
leder till övre och nedre styrplatsen, närmare T-kontakten än
pumpen.
• Shadow Drive måste installeras i antingen styrbords eller
babords styrledning.
Shadow Drive får inte installeras i vare sig returledningen
eller högtrycksledningen, om tillämpligt.
Att tänka på inför montering av och anslutning av en autopi­
lotomkopplare
Om autopiloten inte levererades med en Shadow Drive ventil
kan du installera en manuell enpolig envägsomkopplare (SPST)
(medföljer inte) om du vill inaktivera autopiloten vid behov.
Omkopplaren ska installeras nära den primära kontrollenheten,
så att det är lätt att komma åt när du använder båten.
Omkopplaren ska vara ansluten till samma kablar som ansluter
en Shadow Drive ventil.
Om det behövs kan ledningarna förlängas med en 0,08 mm2
kabel (28 AWG).
Att tänka på inför montering av och anslutning av larm
• Larmet bör monteras nära huvudstyrpulpeten.
• Larmet kan monteras under instrumentbrädan.
• Om det behövs kan larmledningarna förlängas med en
0,08 mm2-kabel (28 AWG).
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
• CCU:n och kontrollenheten måste ansluta till ett NMEA 2000
nätverk.
• Om din båt inte redan har ett NMEA 2000 nätverk kan du
bygga ett med de medföljande NMEA 2000 kablarna och
kontakterna (Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för
autopilotsystemet, sidan 7).
• För att kunna använda de avancerade funktionerna hos
autopiloten kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter
såsom vindsensor, fart genom vatten-sensor eller GPS-enhet
till NMEA 2000 nätverket.
®
Schema för ström och data
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
Objekt Beskrivning
Viktigt att tänka på
Ç
CCU-kabel
För att förlänga kabeln så att den når ECU:n
kan du behöva använda förlängningskablar
(säljs separat) (Att tänka på inför montering
och anslutning av CCU, sidan 1).
Du måste ansluta denna kabel till larmet och
Shadow Drive ventilen.
È
Pump
Pumpen måste befinna sig inom 0,5 m
(19 tum) från ECU.
Kablarna som ansluter pumpen till ECU kan
inte förlängas.
É
Larm
Larmet avger ljudsignaler från autopilotsystemet och ska installeras vid den primära
kontrollenheten (Installera larmet, sidan 6).
Shadow Drive
ventil (tillval)
Autopilotomkopplare
(medföljer inte)
Du måste installera Shadow Drive ventilen
korrekt i den hydrauliska styrledningen och
ansluta den till CCU-kabeln (Installation av
Shadow Drive ventilen, sidan 6).
Om autopiloten inte levererades med en
Shadow Drive ventil kan du installera en
manuell enpolig envägsomkopplare (SPST)
(medföljer inte) om du vill inaktivera
autopiloten vid behov.
Kopplingsschema
Objekt Beskrivning
Viktigt att tänka på
Kontrollenhet
(eller
kompatibel
Garmin plotter)
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla
autopilotpaket. Om du installerar autopiloten
utan dedikerad kontrollenhet måste autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA
2000 nätverk som en kompatibel Garmin
plotter för att du ska kunna konfigurera och
styra autopilotsystemet.
Datakabel för
kontrollenhet
Du bör endast installera den här kabeln om
du ansluter autopiloten till NMEA 0183 til
läggsenheter, såsom vindsensor, fart genom
vatten-sensor eller GPS-enhet (NMEA 0183 –
att tänka på inför anslutning, sidan 8).
Â
NMEA 2000
strömkabel
Du bör endast installera den här kabeln om
du bygger ett NMEA 2000 nätverk. Installera
inte den här kabeln om det redan finns ett
NMEA 2000 nätverk på din båt.
Du måste ansluta NMEA 2000 strömkabeln
till en 9 till 16 V likströmskälla.
Ã
NMEA 2000
nätverk
Du måste ansluta kontrollenheten eller en
kompatibel Garmin plotter och CCU:n till ett
NMEA 2000 nätverk med de medföljande Tkontakterna (Att tänka på inför NMEA 2000
anslutning, sidan 2).
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna
(Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för
autopilotsystemet, sidan 7).
À
Á
Schema för styrplats
®
Obs! Detta diagram är avsett endast för planering. Om så
behövs medföljer specifika kopplingsdiagram de detaljerade
installationsinstruktionerna för respektive komponent.
Hydrauliska anslutningar visas inte i detta diagram.
Objekt Beskrivning
À
Kontrollenhet
®
Ä
ECU
ECU måste befinna sig inom 0,5 m (19 tum)
från pumpen.
Kablarna som ansluter ECU till pumpen kan
inte förlängas.
Å
CCU
Du kan montera CCU:n i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer
att nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 1).
Montera CCU:n på en plats utan källor till
magnetiska störningar.
Æ
ECUströmkabeln
Du måste ansluta ECU:n till en 12 till 24 V
likströmskälla. Om du vill förlänga den här
kabeln ska du använda rätt kabeldimension
(Strömkabelförlängningar, sidan 5).
Á
Â
Ã
Viktigt att tänka på
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla
autopilotpaket. Om du installerar autopiloten
utan dedikerad kontrollenhet måste autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA
2000 nätverk som en kompatibel Garmin
plotter för att du ska kunna konfigurera och
styra autopilotsystemet.
Pump
ECU
Batteri för 12 till Du måste ansluta ECU:n till en 12 till 24 V
24 V DC
likströmskälla. Om du vill förlänga den här
kabeln ska du använda rätt kabeldimension
(Strömkabelförlängningar, sidan 5).
Du måste ansluta NMEA 2000 strömkabeln till
en 9 till 16 V likströmskälla.
3
Viktigt att tänka på
Hydraulschema
Ä
CCU
Du kan montera CCU:n i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer att
nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 1).
Montera CCU:n på en plats utan källor till
magnetiska störningar.
OBS!
Om styrsystemet i din båt inte motsvarar något av
hydraulschemana i den här handboken och du inte är säker på
hur pumpen bör installeras ska du kontakta Garmin
produktsupport.
Å
NMEA 2000
nätverk
Du måste ansluta kontrollenheten eller en
kompatibel Garmin plotter och CCU:n till ett
NMEA 2000 nätverk med de medföljande Tkontakterna (Att tänka på inför NMEA 2000
anslutning, sidan 2).
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna (Bygga
ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet, sidan 7).
Innan du börjar installera pumpen måste du ta reda på vilken typ
av hydrauliskt styrsystem som båten är utrustad med. Alla båtar
skiljer sig åt och du måste ta hänsyn till den befintliga
hydrauliken när du väljer monteringsställe för pumpen.
Objekt Beskrivning
®
Layoutriktlinjer för dubbla styrplatser
Viktigt att tänka på
• De tre hydrauliska portarna på pumpen är 1/4 tum NPT.
• Garmin rekommenderar att du använder T-kontakter för att
ansluta hydraulledningarna till pumpen.
• För att det ska vara lätt att ta isär och demontera pumpen
rekommenderar Garmin att avstängningsventiler installeras i
hydraulledningarna mellan pumpventilblocket och Tkontakterna.
• Teflon tejp får inte användas på någon hydraulkoppling.
• Använd en lämplig gängtätning på alla rörgängor i
hydraulsystemet.
®
Schema för styrplats
Obs! Detta diagram är avsett endast för planering. Om så
behövs medföljer specifika kopplingsdiagram de detaljerade
installationsinstruktionerna för respektive komponent.
Hydrauliska anslutningar visas inte i detta diagram.
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Kontrollenhet
Viktigt att tänka på
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla
autopilotpaket. Om du installerar autopiloten
utan dedikerad kontrollenhet måste autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA
2000 nätverk som en kompatibel Garmin
plotter för att du ska kunna konfigurera och
styra autopilotsystemet.
Batteri för 12 till Du måste ansluta ECU:n till en 12 till 24 V
24 V DC
likströmskälla. Om du vill förlänga den här
kabeln ska du använda rätt kabeldimension
(Strömkabelförlängningar, sidan 5).
Du måste ansluta NMEA 2000 strömkabeln till
en 9 till 16 V likströmskälla.
Pump
ECU
NMEA 2000
nätverk
Du måste ansluta kontrollenheten eller en
kompatibel Garmin plotter och CCU:n till ett
NMEA 2000 nätverk med de medföljande Tkontakterna (Att tänka på inför NMEA 2000
anslutning, sidan 2).
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna (Bygga
ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet, sidan 7).
®
Å
4
CCU
Du kan montera CCU:n i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer att
nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 1).
Montera CCU:n på en plats utan källor till
magnetiska störningar.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive ventil
Styrbordsledning
Returledning
Pump
Babordsledning
Avstängningsventiler
Rattpump
Styrcylinder
Layout för dubbla styrplatser
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive ventil
Styrbordsledning
Babordsledning
Avstängningsventiler
Pump
Övre styrplats
Nedre styrplats
Styrcylinder
Installationsprocedur
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
När du har planerat installationen av autopiloten på båten och
tagit hänsyn till de specifika förutsättningarna för montering och
kablage på din båt, kan du påbörja montering och anslutning av
komponenterna.
Du bör ansluta ECU strömkabeln direkt till båtbatteriet om det
går. Om du ansluter strömkabeln till en kopplingsplint eller
annan källa måste du koppla den via en säkring på 40 A. Detta
är dock inte att rekommendera.
Om du planerar att leda ECU strömmen via en brytare eller
omkopplare i närheten av rodret, bör du tänka på att använda ett
korrekt dimensionerat relä och signalledning i stället för att
förlänga ECU strömkabeln.
1 Led den kontaktdonsförsedda änden av ECU strömkabeln till
ECU, men anslut den inte till ECU.
2 Led strömkabelns blanktrådsände av ECU strömkabeln till
båtbatteriet.
Om ledningen inte räcker till kan du förlänga den
(Strömkabelförlängningar, sidan 5).
3 Anslut den svarta ledningen (-) till den negativa (-) polen på
batteriet och anslut den röda ledningen (+) till den positiva (+)
polen på batteriet.
4 När du har installerat alla andra autopilotkomponenter
ansluter du strömkabeln till ECU.
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att använda
en lämplig ledningsdimension för förlängningen.
Installation av kontrollenhet
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
Detaljerade monteringsinstruktioner medföljer kontrollenheten.
Montera CCU:n
1 Bestäm monteringsplats.
2 Markera platsen för de två rikthålen på monteringsytan
genom att använda CCU:n som mall.
3 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
4 Använd de medföljande monteringsskruvarna för att fästa
CCU:n i monteringsytan.
Obs! Om du använder annat monteringsmaterial än de
medföljande skruvarna, måste det vara av högkvalitativt
material av rostfritt stål eller mässing för att undvika att
CCU:n påverkas av magnetiska störningar.
Testa monteringsmaterialet med en handkompass för att
säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
Installation av ECU
Montera ECU:n
Innan du kan montera ECU:n måste du välja ut en plats och
avgöra vilket monteringsmaterial som behövs (Att tänka på inför
montering av och anslutning av ECU, sidan 2).
1 Håll ECU:n på monteringsplatsen och markera ut
monteringshålen på monteringsytan med ECU:n som mall.
2 Använd en borrspets som passar för monteringsytan och det
valda monteringsmaterialet och borra upp de fyra hålen
genom monteringsytan.
3 Fäst ECU:n i monteringsytan med hjälp av
monteringsmaterialet.
Ansluta ECU till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
Objekt
À
Á
Â
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivning
Säkring
Batteri
2,7 m (9 fot) ingen förlängning
Beskrivning
Skarv
5,26 mm² (10 AWG) förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 4,6 m (15 fot)
Beskrivning
Skarv
8,36 mm² (8 AWG) förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 7 m (23 fot)
5
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2 (28 AWG) kabeltråd.
Installation av Shadow Drive ventilen
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivning
Skarv
13,29 mm² (6 AWG) förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 11 m (36 fot)
Installation av pumpen
Montering av pump
Innan du kan montera pumpen måste du välja ut en
monteringsplats (Att tänka på inför pumpmontering, sidan 2) och
bestämma vilket monteringsmaterial som behövs (Verktyg som
behövs, sidan 1).
1 Håll pumpen i monteringsläget och markera ut
monteringshålen på monteringsytan med pumpen som mall.
2 Använd en borrspets som passar för monteringsytan och det
valda monteringsmaterialet och borra upp de fyra hålen
genom monteringsytan.
3 Fäst pumpen i monteringsytan med hjälp av
monteringsmaterialet.
Ansluta hydraulledningarna till pumpen
Se schemana för ytterligare vägledning (Hydraulschema,
sidan 4).
1 Koppla bort de nödvändiga ledningarna från
hydraulsystemet.
2 Anslut en T-koppling till systemledningarna för styrbord- och
babordsidan, mellan styrplatsen och styrcylindern.
Obs! Om båten har en servomodul måste du ansluta Tkopplingarna mellan servomodulen och styrcylindern.
3 Slutför en åtgärd:
• Om båten inte har någon returledning ansluten till
styrplatsen ska du lägga till tillräckligt med hydraulslang
för att ansluta rattpumpens returkoppling till
pumpkopplingen i mitten.
• Om båten har en returledning till styrplatsen ska du lägga
till en T-koppling till returledningen. Om returledningen är
ansluten till en servomodul måste du lägga till Tkopplingen till returledningen mellan servomodulen och
styrplatsen.
Anslut
en hydraulslang till den oanvända kopplingen på varje
4
T-koppling, med tillräckligt lång slang för att kunna ansluta Tkopplingen till pumpkopplingarna.
5 Anslut T-kopplingarna på babords och styrbords ledningar till
lämpliga pumpkopplingar, enligt kopplingsschemat för den
hydrauliska konfigurationen.
6 Installera Shadow Drive ventilen i styrbords eller babords
hydraulledning mellan styrplatsen och T-kopplingen som
ansluter till pumpen (Installation av Shadow Drive ventilen,
sidan 6).
7 Montera en avstängningsventil (medföljer ej) på varje
hydraulledning som är ansluten direkt till pumpen.
Ansluta CCU-enheten
Dra de orange och blå ledningarna från CCU-kabelns
blanktrådsdel dit där du planerar att installera larmet
(Installera larmet, sidan 6).
6
Ansluta Shadow Drive ventilen till hydraulsystemet
Innan du kan installera Shadow Drive ventilen måste du välja en
plats där du ansluter Shadow Drive till båtens hydrauliska
styrning (Att tänka på inför Shadow Drive montering, sidan 2).
Se hydraulscheman för ytterligare vägledning (Hydraulschema,
sidan 4).
Anslut Shadow Drive ventilen till rätt hydraulledning med
hydraulkopplingar (medföljer inte).
Ansluta Shadow Drive ventilen till CCU:n
1 För blanktrådsänden av CCU-kabeln till Shadow Drive
ventilen.
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm²-kabeltråd (28 AWG).
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.
Ledningsfärg för Shadow Drive
ventil
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Röd (+)
Brun (+)
Svart (-)
Svart (-)
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Installera en autopilotomkopplare
Om autopiloten inte levererades med en Shadow Drive ventil
kan du installera en manuell enpolig envägsomkopplare (SPST)
(medföljer inte) om du vill inaktivera autopiloten vid behov.
1 För blanktrådsänden av CCU-kabeln till omkopplaren.
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm²-kabeltråd (28 AWG).
Anslut
kablarna utifrån den här tabellen.
2
Omkopplarkabelns funktion
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Positiv (+)
Brun (+)
Negativ (-)
Svart (-)
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Autopiloten fungerar korrekt när omkopplarens kontakter är
stängda. När omkopplaren öppnas inaktiveras autopiloten för
manuell styrning.
Installera larmet
Innan du kan montera larmet måste du välja ut en
monteringsplats (Att tänka på inför montering av och anslutning
av larm, sidan 2).
1 För larmkabeln till CCU-kabelns blanktrådsände.
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2-ledning (28 AWG).
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.
Färg på larmledning
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Vit (+)
Orange (+)
Svart (-)
Blå (-)
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
4 Sätt fast larmet med kabelband eller annat fästmaterial
(medföljer ej).
NMEA 2000 och autopilotkomponenterna
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Du kan ansluta CCU:n och kontrollenheten (tillval) via ett
befintligt NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk på din båt finns alla delar som behövs för
att bygga ett i autopilotpaketet (Bygga ett enkelt NMEA 2000
nätverk för autopilotsystemet, sidan 7).
För att kunna använda avancerade funktioner hos autopiloten
kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet,
till NMEA 2000 nätverket.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för
NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta dokumentet klickar du
på Handböcker på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Ansluta autopilotkomponenterna till ett befintligt NMEA
2000 nätverk
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
1 Välj var du vill ansluta CCU:n À och kontrollenheten (tillval)
Á till det befintliga NMEA 2000 nätverket Â.
Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet
OBS!
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
1 Koppla ihop de tre T-kontakterna À, sida vid sida.
2 På den plats där du vill ansluta CCU-enheten kopplar du bort
ena sidan av en NMEA 2000 T-kontakt à från nätverket.
Om
det behövs ansluter du en förlängningskabel (medföljer
3
4
5
6
7
2 Anslut den medföljande NMEA 2000 strömkabeln Á till en
strömkälla med 9–12 V likström  via en brytare Ã.
3
4
5
6
Anslut strömkabeln till båtens tändningslås om det går, eller
dra den genom en kabelmonterad omkopplare (medföljer
inte).
Obs! Den flätade avledningstråden (den bara tråden) på
NMEA 2000 strömkabeln måste vara ansluten till samma jord
som den svarta tråden på NMEA 2000 strömkabeln.
Anslut NMEA 2000 strömkabeln till en av T-kontakterna.
Anslut den ena av de medföljande NMEA 2000
droppkablarna Ä till en av T-kontakterna och till
kontrollenheten (tillval) eller till en kompatibel Garmin plotter
Å.
Anslut den andra medföljande NMEA 2000 droppkabeln till
den andra T-kontakten och till CCU:n Æ.
Anslut han- och hontermineringarna Ç till respektive ände på
de kopplade T-kontakterna.
inte) för NMEA 2000 nätverket till sidan av den bortkopplade
T-kontakten för att förlänga NMEA 2000 nätverket.
Anslut en medföljande T-kontakt för CCU-enheten till NMEA
2000 nätverket genom att ansluta den till sidan av den
bortkopplade T-kontakten eller förlängningskabeln till
nätverket.
För den medföljande droppkabeln Ä till CCU:n och till
undersidan av T-kontakten som lades till i steg 4.
Om den medföljande droppkabeln inte är tillräckligt lång kan
du använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång
(medföljer inte).
Anslut droppkabeln till CCU:n och T-kontakten.
Vid behov, upprepa steg 2 till 6 för kontrollenheten (tillval)
eller en kompatibel Garmin plotter.
Ansluta NMEA 2000 enheter till autopilotsystemet
som tillval
Du kan använda autopilotsystemets avancerade funktioner
genom att koppla in NMEA 2000 kompatibla tilläggsenheter,
såsom GPS-enhet till NMEA 2000 nätverket.
Obs! Du kan ansluta tilläggsenheter som inte är NMEA 2000
kompatibla till kontrollenheten via NMEA 0183 (NMEA 0183 –
att tänka på inför anslutning, sidan 8).
1 Lägg till en extra T-kontakt (medföljer inte) till NMEA 2000
nätverket.
2 Anslut den valfria NMEA 2000 enheten till T-kontakten
genom att följa de instruktioner som medföljer enheten.
Lufta hydrauliken
OBS!
Det här är ett allmänt tillvägagångssätt för att avlufta hydrauliska
styrsystem. För specifik information om avluftning av ditt system
bör du läsa instruktionerna från tillverkaren av styrsystemet.
7
Innan hydraulsystemet avluftas ska du kontrollera att alla
slanganslutningar är kompletta och täta.
1 Välj ett alternativ:
• Om rattpumpens tank innehåller otillräckligt med vätska
fyller du på vätska efter behov.
• Tappa av överflödig vätska via avluftningen om
vätskenivån i rattpumpens tank är för hög.
Sätt
i en förbikopplingsslang mellan cylinderns
2
avluftningsportar.
TIPS: Om du använder en genomskinlig plastslang för denna
förbikoppling kan du se luftbubblorna under
avluftningsprocessen.
Vrid
ratten manuellt till full babord.
3
4 Öppna båda shuntventilerna vid cylinderkopplingarna.
5 Vrid ratten sakta manuellt till babord under tre minuter.
TIPS: Du kan sluta vrida när du inte längre ser luft som
passerar genom förbikopplingsslangen.
6 Starta autopilotsystemet och avaktivera Shadow Drive.
I dokumentationen till autopilotsystemet finns mer information
om hur du avaktiverar Shadow Drive.
(babord) på kontrollenheten i minst 10 sekunder.
7 Håll ned
TIPS: Du kan sluta hålla ned
när du inte längre ser luft
som passerar genom förbikopplingsslangen.
8 Stäng båda shuntventilerna vid cylinderkopplingarna.
9 Fyll vid behov på vätska i rattpumpens tank.
10 Upprepa steg 3 till 9 för styrbords sida.
(babord) på kontrollenheten tills styrningen
11 Håll ned
stannar och Hydraulpumpstopp visas på kontrollenheten.
(styrbord) på kontrollenheten tills styrningen
12 Håll ned
stannar och Hydraulpumpstopp visas på kontrollenheten.
13 Välj ett alternativ:
• Om Hydraulpumpstopp inte visas inom 2–3 sekunder
efter att cylindern stannat upprepar du steg 1–13 för att
avlufta systemet igen.
• Om Hydraulpumpstopp visas inom 2–3 sekunder efter
att cylindern stannat är avluftningen av systemet slutförd.
När avluftningen av hydrauliken är slutförd kan du aktivera
Shadow Drive igen.
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Det finns en intern NMEA 0183 ingående port (RX-port) och
en intern NMEA 0183 utgående port (TX-port) på den
medföljande NMEA 0183 datakabeln. Du kan ansluta en
NMEA 0183 enhet per intern RX-port för att ta emot data i
den här Garmin enheten och du kan ansluta upp till tre
NMEA 0183 enheter parallellt till varje intern TX-port för att
skicka data från Garmin enheten.
• Se installationsinstruktionerna till NMEA 0183 enheten om
hur du identifierar de sändande (TX) ledningarna och de
mottagande (RX) ledningarna.
• Enheten ger en TX-port och en RX-port. Varje intern port har
två ledningar som är märkta A och B i överensstämmelse
med NMEA 0183 konventionen. Anslut A- och B-ledningen
för respektive port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den
NMEA 0183 enheten.
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
• Anslut inte NMEA 0183 datakablarna från den här enheten till
strömjord.
• Strömkabeln från den här enheten och NMEA 0183
enheterna måste anslutas till en gemensam strömjord.
• Vid tvåvägskommunikation med en NMEA 0183 enhet är de
interna portarna på NMEA 0183 datakabeln inte
sammankopplade. Om du till exempel ansluter ingången på
NMEA 0183 enheten till TXA på datakabeln, så kan du
ansluta den utgående porten på NMEA 0183 enheten till en
valfri ingående port på kabelhärvan.
• På Specifikationer, sidan 9 finns en lista över godkända
NMEA 0183 meningar för data till och från enheten.
• De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på den anslutna
Garmin enheten. Mer information finns i NMEA 0183 avsnittet
i plotterns användarhandbok.
Tvåvägs NMEA 0183 kommunikation
Konfiguration
Autopiloten måste konfigureras och anpassas efter din båts
dynamik. Du kan använda Hamnbassängsguiden och
Sjövärdighetsguiden på kontrollenheten eller en kompatibel
Garmin plotter för att konfigurera autopiloten.
Se den medföljande konfigurationsguiden för mer information
om hur du konfigurerar autopiloten.
Bilaga
NMEA Anslutningsschema för 0183
Kontrollenheten ingår inte i alla autopilotpaket. En kontrollenhet
måste vara installerad i autopilotsystemet för att ansluta NMEA
0183-enheter enligt dessa scheman. Om du installerar
autopiloten utan en kontrollenhet måste alla NMEA enheter du
tänker använda med autopilotsystemet vara anslutna till en
kompatibel Garmin plotter på samma NMEA 2000 nätverk som
CCU:n. Se installationsinstruktionerna som medföljde plottern
för NMEA 0183-anslutningsinformation.
Dessa anslutningsscheman är exempel på olika situationer som
du kan stöta på när du ansluter NMEA 0183-enheten till
kontrollenheten.
8
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet med två sändningsoch två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen
och NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Endast en mottagningsledning
Om den NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
mottagningsledning (Rx), måste du ansluta den till den blå
ledningen (Tx/A) från kontrollenheten och lämna den vita
ledningen (Tx/B) från kontrollenheten oansluten.
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg –
funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 kompatibel
enhet – ledningsfunktion
Ej tillämpligt
Ström
Grön – Rx/B (-) (anslut till
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Specifikationer
Kompakt pump
À
Á
Â
Ã
Mått
Mått (H × B × D)
84,6 x 100,3 x 155,3 mm (3,3 × 4,0 × 6,1 tum)
Vikt
2,2 kg (5 pund)
Temperaturområde
Från -15° till 75° C (from 5° till 167° F )
Material
• Motorram: Pulverlackerad i blankt svart
• Motorändstycken: Gjutna i ADC12-klassad
aluminium
• Pumpstomme och lock: Anodiserade och
formgjutna i ADC12-klassad aluminium
• Monteringsfäste: 304-klassat rostfritt stål
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 0183-kompatibel enhet
ECU-kabellängd
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Specifikation
Inspänning
ECU:n)
0,6 m (24 tum)
(från
Huvudströmförbrukning (från ECU)
13,8 V likström max.
• Standby: Mindre än 1 A
• Inkopplad: från 5 till 10 A
• Topp: 34 A
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Vit – oansluten
Ej tillämpligt
CCU
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Specifikation
Mått
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Mått (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 x
2 tum)
Vikt
200 g (7 oz.)
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Material
Helt tätad, stöttålig plastlegering
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7*
NMEA 2000 ingående spänning
Från 9 till 16 VDC
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Endast en sändningsledning
Om den NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
sändningsledning (Tx), måste du ansluta den till den bruna
ledningen (Rx/A) från kontrollenheten och ansluta den gröna
ledningen (Rx/B) från kontrollenheten till NMEA 0183 jorden.
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till
30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
ECU
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
Specifikation
Mått
Mått (B × H × D)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 x
2 tum)
Vikt
680 g (24 oz.)
Temperaturområde
Från -15 till 60 °C (från 5 till 140 °F)
Material
Helt tätad, stöttålig aluminiumlegering
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7*
Strömkabelns längd
2,7 m (9 fot)
Ingående spänning
Från 11,5 till 30 V likström
Säkring
40 A, knivsäkring
Huvudeffektförbrukning
1 A (inkluderar ej pumpen)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till
30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
NMEA 0183 kompatibel enhet
9
Larm
Typ
Specifikation
Mått
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Från -15 °C till 60 °C (från 5 °F till 140 °F)
Kabellängd
3,0 m (10 fot)
NMEA 2000 PGN-information
CCU
Typ
PGN
Sända och ta
emot
059392 ISO-erkännande
Beskrivning
130306 Vinddata
130576 Status för mindre farkost
Dimensioner (L × diameter) 23 × 25 mm (29/32 × 1 tum)
Vikt
PGN
NMEA 0183 information
Autopiloten använder följande NMEA 0183 satser när den är
ansluten till NMEA 0183 kompatibla tilläggsenheter.
Typ
Mening
Sända
hdm
Ta emot
wpl
Beskrivning
gga
grme
gsa
059904 ISO-begäran
gsv
060928 ISO-adresskrav
rmc
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
bod
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
bwc
126996 Produktinformation
gll
127257 Sända/ta emot höjddata
rmb
127251 Sända/ta emot girvinkel
vhw
Endast sändning
127250 Fartygets kurs
mwv
Endast
mottagning
127258 Magnetisk variation
xte
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
128259 Fart genom vatten
129025 Position snabb uppdatering
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
dtm
Fel- och varningsmeddelanden
Felmeddelande
Orsak
ECU-spänningen
är låg
Pumpens spänning har
• Larmet ljuder i
varit under 10 V likström i
5 sekunder
mer än 6 sekunder.
• Fortsätter i normal
drift
Autopiloten får
ingen navigeringsinformation.
Autopiloten har
försatts i läget
Kurshållning.
Autopiloten får inte längre • Larmet ljuder i
någon giltig navigeringsin5 sekunder
formation när den utför
• Autopiloten växlar
åtgärden "rutt till".
till läget kurshållning
Det här meddelandet
visas också om navigeringen avbryts på en
plotter innan autopiloten
kopplas från.
Anslutningen till
autopiloten
avbruten
Roderkontrollen har
förlorat anslutningen till
CCU:n.
Inga vinddata
(endast segelbåt)
Autopiloten får inte längre • Larmet ljuder i
giltiga vinddata.
5 sekunder
• Autopiloten växlar
till läget kurshållning
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
Kontrollenhet
Typ
PGN
Sända och ta
emot
059392 ISO-erkännande
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996 Produktinformation
Endast sändning 128259 Fart genom vatten
129025 Position snabb uppdatering
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
127245 Roderdata
Fel: hög ECUspänning
Pumpens matningsspänning överskrider 33,5 V
likström.
• Larmet ljuder i
5 sekunder
• ECU:n stängs av
Fel: ECUspänningen har
minskat snabbt
ECU:ns spänning har
snabbt fallit under 7,0 V
likström.
• Larmet ljuder i
5 sekunder
• Felet rensas när
ECU:ns spänning
överskrider 7,3 V
likström.
Fel: hög ECUtemperatur
ECU:ns temperatur har
stigit till över 100 °C
(212 °F).
• Larmet ljuder i 5
sekunder
• ECU:n stängs av
127250 Fartygets kurs
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
128259 Fart genom vatten
129025 Position snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigering: Kurs-/waypointinformation
10
Ej tillämpligt
Låg matningsspän- Matningsspänningen har Ej tillämpligt
ning i GHC™
fallit under det värde som
anges i menyn för
lågspänningslarm.
129540 GNSS-satelliter i vy
Endast
mottagning
Autopilotåtgärd
Fel: Anslutningen
Kommunikationen mellan • Roderkontrollen
mellan ECU och
CCU och ECU har
piper, och
CCU avbruten (när överskridit tidsgränsen.
autopiloten växlar
autopiloten är
till viloläge.
aktiverad)
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com , till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Reactor™ och Shadow Drive™
är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 och logotypen för NMEA 2000 är registrerade varumärken som
tillhör National Marine Electronics Association.
®
®
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising