Garmin | Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack | Garmin Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack Konfigureringsveiledning

Garmin Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack Konfigureringsveiledning
REACTOR™ 40 HYDRAULIC
Konfigureringsveiledning
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
FORSIKTIG
Se opp for varme motordeler og elektromagnetiske
komponenter samt risikoen for å bli sittende fast i bevegelige
deler, når utstyret er i bruk.
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
LES DETTE
Autopilotsystemet bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr slik at du unngår skade på båten. Du må ha bestemt
kunnskap om hydrauliske styringskomponenter samt maritime
elektriske systemer for å kunne installere systemet på riktig
måte.
Konfigurere autopiloten
Autopilotsystemet må konfigureres og tilpasses båtens
dynamikk. Du bruker Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser til å
konfigurere autopiloten. Disse veiviserne leder deg gjennom de
nødvendige konfigurasjonstrinnene.
Hvis autopilotpakken ikke inneholder en rorkontroll, må du
konfigurere autopilotsystemet ved hjelp av en kartplotter på
samme NMEA 2000 nettverk som autopilotens
kursberegningsenhet. Instruksjoner om konfigurering ved hjelp
av enten rorkontrollen eller en kartplotter, følger med.
®
Havneveiviser
LES DETTE
Hvis du bruker Havneveiviser mens båten ikke er i vannet, må
du sørge for klaring for rorbevegelser, slik at du unngår å skade
roret eller andre objekter.
Du kan gjennomføre Havneveiviser mens båten er i eller ute av
vannet.
Hvis båten er i vannet, må den ligge stille mens du fullfører
veiviseren.
Gå gjennom Havneveiviser
LES DETTE
Hvis båten har servostyring, må du skru på
servostyringssystemet før du utfører Havneveiviser, ellers kan
styresystemet bli skadet.
1 Slå på autopiloten.
Du blir spurt om å fullføre en kort oppsettsekvens første gang
du slår på autopiloten.
2 Hvis Havneveiviser ikke starter automatisk etter
oppsettsekvensen, velger du et alternativ:
• På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Veivisere >
Havneveiviser.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Veivisere >
Havneveiviser.
3 Velg fartøytypen.
4 Hvis du blir bedt om det, følger du instruksjonene på
skjermen for å angi fullt rorutslag.
5 Hvis du blir bedt om det, følger du instruksjonene på
skjermen for å gi rorforflytningsverdien.
6 Kalibrer rorsensoren (Kalibrere rorsensoren, side 1) ved
behov.
7 Test styreretningen (Teste styreretningen, side 1).
8 Velg eventuelt hastighetskilde (Velge en hastighetskilde,
side 2).
9 Bekreft turtelleren om nødvendig (Bekrefte turtelleren,
side 2).
10 Hvis du blir bedt om det, må du teste fullt rorutslag.
11 Se gjennom resultatene fra Havneveiviser (Se gjennom
resultatene fra Havneveiviser, side 2).
Kalibrere rorsensoren
MERK: Hvis det vises en feil under disse trinnene, kan det
hende at rorfeedback-sensoren har nådd grensen. Hvis dette
skjer, kan det være at rorfeedback-sensoren ikke er riktig
installert. Hvis problemet vedvarer, kan du fortsette kalibreringen
ved å flytte roret til den posisjonen lengst unna som ikke
rapporterer en feil.
1 Plasser roret slik at båten styres maksimalt mot styrbord, og
velg OK.
2 Når kalibreringen for styrbord er ferdig, plasserer du roret slik
at båten styres maksimalt mot babord, og velger OK.
3 Når kalibreringen for babord er ferdig, sentrerer du
rorposisjonen, slipper og velger Start.
Autopiloten tar kontroll over roret.
4 La autopiloten få kalibrere roret uten å berøre roret,
rorkontrollen eller kartplotteren.
5 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen ikke ble fullført, gjentar du trinn 1 til og
med 4.
• Hvis kalibreringen ble fullført, velger du OK.
Teste styreretningen
og . mens båten beveger seg ved lav hastighet.
Når du velger , skal roret svinge båten til venstre. Når du
velger , skal roret svinge båten til høyre.
2 Velg Fortsett.
3 Velg et alternativ:
• Hvis båten styres i riktig retning under testen på en
rorkontroll, velger du Ja.
• Hvis båten styres i riktig retning under testen på en
kartplotter, velger du Neste.
• Hvis båten styres i feil retning under testen på en
rorkontroll, velger du Nei og gjentar trinn 1–3.
• Hvis båten styres i feil retning under testen på en
kartplotter, velger du Bytt retning og gjentar trinn 1–3.
1 Velg
November 2017
190-02314-38_0A
Velge en hastighetskilde
Velg et alternativ:
• Hvis du koblet til en eller flere NMEA 2000 kompatible
motorer til NMEA 2000 nettverket, velger du Turteller –
NMEA 2000 / egen.
• Hvis NMEA 2000 datakilden til turtelleren er utilgjengelig
fra en eller flere motorer eller er ubrukelig, velger du GPS
som hastighetskilde.
MERK: Garmin anbefaler å bruke en ekstern GPSantenne montert med klar sikt mot himmelen for å gi
pålitelig og nøyaktig informasjon om GPS-hastigheten.
• Hvis du ikke koblet til en NMEA 2000 motor eller -GPSenhet som hastighetskilde, velger du Ingen.
MERK: Hvis autopiloten ikke gir god ytelse med Ingen
som hastighetskilde, anbefaler Garmin at du kobler til en
turteller via NMEA 2000 nettverket eller bruker en ekstern
GPS-antenne som hastighetskilde.
®
Bekrefte turtelleren
Denne prosedyren vises ikke hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighetskilde.
Når motoren (eller motorene) går, sammenligner du
turtallavlesningene på rorkontrollen med turtelleren (eller
turtellerne) på båtens dashbord.
Hvis o/min-tallene ikke er riktige, kan det være et problem
med NMEA 2000 hastighetskilden eller tilkoblingen.
Se gjennom resultatene fra Havneveiviser
Verdiene du valgte da du kjørte Havneveiviser, vises.
1 Gå gjennom resultatene fra Havneveiviser.
2 Velg en uriktig verdi.
3 Rett opp verdien.
4 Gjenta trinn 2 og 3 for alle gale verdier.
5 Når du er ferdig med å se gjennom verdiene, velger du
Ferdig.
Sjøforsøksveiviser
Sjøforsøksveiviser konfigurerer de grunnleggende sensorene på
autopiloten. Det er derfor svært viktig å fullføre veiviseren under
forhold som passer for båten.
Viktige hensyn for Sjøforsøksveiviser
Du må fullføre Sjøforsøksveiviser i stille farvann. Siden stille
farvann er relativt i forhold til størrelsen og fasongen på båten,
må du før du starter Sjøforsøksveiviser, kjøre båten til et sted
der:
• båten ikke gynger hvis du sitter i ro eller beveger deg
langsomt
• båten ikke påvirkes av vinden
Tenk over følgende når du fullfører Sjøforsøksveiviser:
• Vekten på båten må være balansert. Ikke beveg deg rundt i
båten mens du fullfører trinnene i Sjøforsøksveiviser.
Gå gjennom Sjøforsøksveiviseren
1 Kjør båten til et åpent område i stille farvann.
2 Velg et alternativ:
• På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Veivisere >
Sjøforsøksveiviser.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Veivisere >
Sjøforsøksveiviser > Start.
Velg
et alternativ:
3
• Konfigurer planingshastigheten på en hurtigbåt med
planende skrog der hastighetskilden er angitt til Turteller
– NMEA 2000 / egen.
2
• Konfigurer planingshastigheten på en hurtigbåt med
planende skrog der hastighetskilden er angitt til GPS.
• Konfigurer den høye o/min-grensen på en hurtigbåt der
hastighetskilden er angitt til Turteller – NMEA 2000 /
egen eller GPS.
• Konfigurer den maksimale hastigheten på en hurtigbåt der
hastighetskilden er angitt til GPS.
4 Kalibrer kompasset (Kalibrere kompasset, side 2).
5 Utfør prosedyren for Autosøk (Gjennomføre prosedyren for
Autosøk, side 2).
6 Angi nord (Angi nord, side 3), eller angi styrekurs
(Finjustere styrekursen, side 3).
Kalibrere kompasset
1 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en rorkontroll, går du til
skjermbildet Styrekurs og velger Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Kompassoppsett >
Kalibrer kompass > Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en kartplotter, velger du Innstillin
ger > Mitt fartøy > Installasjonsoppsett for Autopilot >
Kompassoppsett > Kompasskalib. > Start.
2 Følg instruksjonene til kalibreringen er fullført, og pass på at
du holder båten så stødig og plan som mulig.
Båten skal ikke krenge under kalibrering. Kontroller at én side
av fartøyet ikke er lastet tyngre enn den andre.
3 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket på en rorkontroll, velger du
Ferdig.
• Hvis kalibreringen er vellykket på en kartplotter, velger du
OK.
• Hvis kalibreringen mislykkes, velger du Prøv på nytt og
gjentar trinn 1 til og med 3.
Det vises en verdi på kvaliteten på det magnetiske området når
kalibreringen er fullført. En verdi på 100 indikerer at
kursberegningsenheten ble installert i et perfekt magnetisk miljø
og kalibrert på riktig måte. Hvis verdien er lav, må du kanskje
flytte kursberegningsenheten og kalibrere kompasset på nytt.
Gjennomføre prosedyren for Autosøk
Før du starter denne prosedyren, må du ha en lang strekning
med åpent farvann foran deg.
1 Juster gasspaken slik at båten kjører med en typisk cruisefart
(under planingshastighet) som gir reaksjonsfølsom styring.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en rorkontroll, går du til
skjermbildet Styrekurs og velger Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Tilpassing av
autopilot > Autosøk > Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en kartplotter, velger du Innstillin
ger > Mitt fartøy > Installasjonsoppsett for Autopilot >
Tilpassing av autopilot > Autosøk > Start.
Båten vil da utføre flere sikksakkbevegelser mens Autosøk
pågår.
Når
prosedyren er ferdig, følger du instruksjonene på
3
skjermen.
4 Hvis prosedyren for Autosøk ikke er vellykket, velger du et
alternativ:
• Hvis prosedyren for Autosøk ikke er vellykket og du ikke
har nådd maksimal cruisefart, må du øke hastigheten,
velge Kjør normalt autosøk på en rorkontroll eller Kjør
standard autosøk på kartplotteren, og gjenta trinn 1 til 3
helt til prosedyren for Autosøk fullføres.
• Hvis prosedyren for Autosøk ikke er vellykket og du har
nådd maksimal cruisefart, reduserer du hastigheten til den
opprinnelige Autosøk-hastigheten og velger Alternativt
autosøk for å starte en alternativ prosedyre.
• Hvis Autosøk mislykkes umiddelbart og du reiser i en
sirkel i stedet for å utføre sikksakk-bevegelser, velger du
"Snu styreretn., og prøv på nytt" > Kjør normalt
autosøk på en rorkontroll eller Bytt retning > Kjør
standard autosøk på kartplotteren, og gjentar trinn 1 til 3
til prosedyren for Autosøk fullføres.
Når prosedyren for Autosøk er fullført, vises
forsterkingsverdiene. Du kan bruke disse verdiene til å vurdere
kvaliteten på prosedyren for Autosøk.
Autosøk forsterkingsverdier
Når prosedyren for Autosøk er fullført, kan du se over
forsterkingsverdiene på rorkontrollen. Du kan notere deg disse
tallene for ettertiden hvis du vil kjøre prosedyren for autosøk på
et senere tidspunkt, eller hvis du ønsker å justere innstillingene
for forsterkning manuelt (anbefales ikke) (Justere autopilotens
innstillinger for forsterkning, side 4).
Forsterkning: Angir i hvilken grad autopiloten holder kursen, og
hvor aggressivt den svinger.
Motforsterkning: Angir hvor aggressivt autopiloten justerer
eventuelle overstyringer etter en sving.
Angi nord
Før du starter denne prosedyren, må du ha en lang strekning
med åpent farvann foran deg.
Denne prosedyren vises hvis autopiloten er koblet til en GPSenhet (tilleggsutstyr) og enheten har hentet inn en GPSposisjon. Under denne prosedyren justerer autopiloten
kompassretningen ved hjelp av COG-informasjonen (kurs over
land) fra GPS-enheten.
Hvis du ikke har koblet til en GPS-enhet, får du i stedet beskjed
om angi finjustering av styrekursen (Finjustere styrekursen,
side 3).
1 Kjør båten i en rett linje i cruisefart, med vinden og i samme
retning som strømmen.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en rorkontroll, går du til
skjermbildet Styrekurs og velger Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Kompassoppsett >
Angi nord > Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en kartplotter, velger du Innstillin
ger > Mitt fartøy > Installasjonsoppsett for Autopilot >
Kompassoppsett > Angi nord > Start.
3 Fortsett å kjøre båten i en rett linje i cruisefart, med vinden og
i samme retning som strømmen, og følg instruksjonene på
skjermen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen ikke var vellykket, gjentar du trinn 1 til
og med 3.
Finjustere styrekursen
Denne prosedyren vises bare hvis du ikke har koblet en GPSenhet (tilleggsutstyr) til autopiloten. Hvis autopiloten er koblet til
en GPS-enhet som har hentet inn en GPS-posisjon, får du
beskjed om å angi nord i stedet (Angi nord, side 3).
1 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, går du videre til trinn 3.
• Hvis du utfører denne kalibreringen uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs på
en rorkontroll og velger Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Kompassoppsett >
Finjustering av styrekurs.
• Hvis du utfører denne kalibreringen uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en kartplotter, velger du Innstillin
ger > Mitt fartøy > Installasjonsoppsett for Autopilot >
Kompassoppsett > Finjustering av styrekurs > Start.
Juster
innstillingen for finjustering av styrekurs til den viser
2
riktig kurs i henhold til en pålitelig retningsindikator, for
eksempel skipskompasset eller et håndholdt kompass.
3 Velg Bakover.
Teste og justere konfigurasjonen
LES DETTE
Test autopiloten med lav fart. Når autopiloten er testet og justert
ved lav fart, tester du den ved høy fart for å simulere normale
driftsforhold.
1 Kjør båten i én retning ved hjelp av autopiloten (hold
styrekursen).
Det kan hende at båten svinger litt, men den skal ikke svinge
mye.
Sving
båten i én retning med autopiloten, og følg med på
2
virkemåten.
Båten skal svinge jevnt, ikke for raskt eller for sakte.
Når du svinger båten ved hjelp av autopiloten, skal båten
nærme seg og forbli på ønsket styrekurs med minimalt med
overstyring og svinging.
3 Velg et alternativ:
• Hvis båten svinger for raskt eller for tregt, justerer du
autopilotens hastighetsbegrenser (Justere
hastighetsbegrenserens innstillinger, side 3).
• Hvis styrekursen svinger betydelig eller båten ikke
korrigeres når du svinger, justerer du autopilotens
forsterkning (Justere autopilotens innstillinger for
forsterkning, side 4).
• Hvis båten svinger jevnt, styrekursen bare svinger så vidt
eller ikke i det hele tatt og båten justerer styrekursen på
riktig måte, er konfigurasjonen riktig. Du trenger ikke å
gjøre flere justeringer.
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon
på rorkontrollen, side 4) på en rorkontroll.
2 Velg et alternativ:
• Gå til skjermbildet Styrekurs på en rorkontroll, og velg
Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler >
Tilpassing av autopilot > Hastighetsbegrenser.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Tilpassing av
autopilot > Hastighetsbgr..
3 Velg et alternativ:
• Øk innstillingen hvis autopiloten svinger for raskt.
• Reduser innstillingen hvis autopiloten svinger for sakte.
3
Når du justerer hastighetsbegrenseren manuelt, må du foreta
relativt små justeringer. Test endringen før du gjør flere
justeringer.
4 Test autopilotkonfigurasjonen.
5 Gjenta trinn 2–4 til du er fornøyd med autopilotens ytelse.
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning
Innstillingene for forsterking av autopiloten angis under
prosedyren for Autosøk. Det anbefales at du ikke endrer disse
verdiene, og du bør notere verdiene som ble angitt av
prosedyren for Autosøk, før du gjør noen endringer.
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon
på rorkontrollen, side 4) på en rorkontroll.
2 Velg et alternativ:
• Gå til skjermbildet Styrekurs på en rorkontroll, og velg
Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler >
Tilpassing av autopilot > Rorforsterkning.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Tilpassing av
autopilot > Rorforsterkning.
3 Velg et alternativ etter båttype:
• Hvis du har en seilbåt, en hurtigbåt med
deplasementskrog eller en hurtigbåt med hastighetskilden
satt til Ingen, velger du Forsterkning og justerer i hvilken
grad roret holder styrekursen og svinger.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten bli
overaktiv og konstant prøve å justere kursen ved selv det
minste avvik. En overaktiv autopilot kan tappe batteriet
raskere enn ved vanlig bruk.
• Hvis du har en seilbåt, en hurtigbåt med
deplasementskrog eller en hurtigbåt med hastighetskilden
satt til Ingen, velger du Motforsterkning og justerer i
hvilken grad roret korrigerer overstyringen.
Hvis denne verdien angis for lavt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp
den opprinnelige svingen.
• Hvis du har en hurtigbåt med planende skrog der
hastighetskilden er angitt til Turteller – NMEA 2000 /
egen, Turteller eller GPS, velger du Lav hastighet eller
Høy hastighet og justerer i hvilken grad roret holder
kursen og foretar svinger ved lav eller høy hastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten bli
overaktiv og konstant prøve å justere kursen ved selv det
minste avvik. En overaktiv autopilot kan tappe batteriet
raskere enn ved vanlig bruk.
• Hvis du har en hurtigbåt med planende skrog der
hastighetskilden er angitt til Turteller – NMEA 2000 /
egen, Turteller eller GPS, velger du Teller for lav
hastighet eller Teller for høy hastighet for å justere i
hvilken grad roret korrigerer overstyringen.
Hvis denne verdien angis for lavt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp
den opprinnelige svingen.
4 Test autopilotkonfigurasjonen, og gjenta trinn 2 og 3 til du er
fornøyd med autopilotens ytelse.
Innstillinger for avansert konfigurasjon
Du kan kalibrere kompasset, kjøre prosedyren for automatisk
tilpassing og angi nord på autopiloten uten å måtte kjøre
veiviserne. Du kan også manuelt definere hver enkelt innstilling
for å gjøre små justeringer uten å kjøre full konfigurasjon eller
kalibreringsprosesser.
Aktivere forhandlerkonfigurasjon på rorkontrollen
Avanserte konfigurasjonsalternativer er ikke tilgjengelige på
rorkontrollen under normale bruksforhold. Hvis du vil aktivere de
4
avanserte konfigurasjonsinnstillingene på autopiloten, må du
aktivere Forhandlermodus.
Det er ikke nødvendig å aktivere Forhandlermodus for å bruke
konfigurasjonsalternativene på en kartplotter.
1 Gå til skjermbildet Styrekurs på en rorkontroll, og velg Meny
> Oppsett > System > Systeminformasjon.
2 Hold knappen i midten nede i fem sekunder.
Forhandlermodus vises.
3 Velg Tilbake > Tilbake.
Hvis alternativet Autopilotoppsett for forhandler er tilgjengelig på
skjermbildet Oppsett, er prosedyren vellykket.
Kjøre de automatiserte konfigurasjonsprosedyrene
manuelt
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon
på rorkontrollen, side 4) på en rorkontroll.
2 Velg et alternativ:
• Gå til skjermbildet Styrekurs på en rorkontroll, og velg
Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Tilpassing av
autopilot.
3 Velg en automatisert prosess:
• Når du vil starte prosedyren for kompasskalibrering, velger
du Kompassoppsett > Kompasskalib. (Kalibrere
kompasset, side 2).
• Når du vil starte prosedyrene for automatisk tilpassing av
autopiloten, velger du Tilpassing av autopilot > Autosøk
(Gjennomføre prosedyren for Autosøk, side 2).
• Når du vil starte prosedyren for å definere nord, velger du
Kompassoppsett > Angi nord (Angi nord, side 3).
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger
manuelt
Konfigurering av enkelte konfigurasjonsinnstillinger kan kreve at
du endrer andre innstillinger. Se gjennom delen med de
detaljerte konfigurasjonsinnstillingene før du endrer noen
innstillingerDetaljerte konfigurasjonsinnstillinger, side 5.
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon
på rorkontrollen, side 4) på en rorkontroll.
2 Velg et alternativ:
• Gå til skjermbildet Styrekurs på en rorkontroll, og velg
Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot.
3 Velg en innstillingskategori.
4 Velg en innstilling du vil konfigurere.
Du finner beskrivelser for hver av innstillingene i denne
veiledningen (Detaljerte konfigurasjonsinnstillinger, side 5).
5 Konfigurer verdien for innstillingen.
Flere kilder til sensorinformasjon
Det kan være flere kilder til sensorinformasjon tilgjengelig for
autopilotsystemet. I dette tilfellet kan du velge en foretrukket
datakilde.
For eksempel bør du velge ekstern GPS-antenne som
foretrukket kilde til GPS-data, fordi GPS-hastigheten fra en
ekstern antenne er mer pålitelig og nøyaktig enn en fra en
integrert GPS-mottaker inni en kartplotter. I tillegg kan du
eventuelt velge et eksternt NMEA 2000 GPS-kompass eller
andre retningssensorer som foretrukket kilde til kursdata, siden
det kan være vanskelig å finne et ideelt sted for montering for
autopilot CCU.
MERK: Valg av retningssensor blir tilgjengelig etter en
programvareoppdatering i 2018.
Velge en foretrukket kilde til sensorinformasjon
1 Velg et alternativ:
• Gå til startskjermen på rorkontrollen og velg Meny >
Oppsett > Foretrukne kilder.
• På en kartplotter velger du Innstillinger >
Kommunikasjon > Foretrukne kilder.
MERK: Enkelte elementer på Foretrukne kilder-menyen er
bare tilgjengelige når flere sensorer som gir samme data, er
tilgjengelige på systemet.
2 Velg en datakategori.
3 Velg en kilde.
Detaljerte konfigurasjonsinnstillinger
Selv om all konfigurasjonen vanligvis utføres gjennom veivisere,
kan du justere alle innstillinger manuelt for å finjustere
autopiloten.
MERK: Avhengig av konfigurasjonen av autopiloten kan det
hende at noen innstillinger ikke vises.
MERK: Hver gang du endrer innstillingen Hastigh.kilde på en
hurtigbåt, må du kontrollere innstillingene Lav o/min-grense,
Høy o/min-grense, O/min for planing, Planingshastig. eller
Maksimal fart der dette er aktuelt, før du utfører prosedyren for
autosøk på nytt (Gjennomføre prosedyren for Autosøk, side 2).
Søkeinnstillinger for autopilot
På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett > Autopilotoppsett
for forhandler > Tilpassing av autopilot.
På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Tilpassing av autopilot.
Hastighetsbegrenser: Her kan du begrense hastigheten på
svinger som kontrolleres av autopiloten. Du kan øke
prosenttallet for å begrense krappheten på svingen, og
redusere den for å tillate krappere svinger.
Innstillinger for hastighetskilde
På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett > Autopilotoppsett
for forhandler > Oppsett av hastighetskilde.
På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Oppsett av
hastighetsk..
Hastigh.kilde: Her kan du velge hastighetskilden.
Bekreft turteller: Her kan du sammenligne o/min-avlesningene
på rorkontrollen eller kartplotteren med turtellerne på båtens
dashbord.
O/min for planing: Her kan du justere o/min-avlesningen på
rorkontrollen eller kartplotteren når båten går fra deplasement
til planingshastighet. Hvis verdien ikke samsvarer med
verdien på rorkontrollen eller kartplotteren, kan du justere
verdien.
Lav o/min-grense: Her kan du justere det laveste turtallpunktet
for båten. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på
rorkontrollen eller kartplotteren, kan du justere verdien.
Høy o/min-grense: Her kan du justere det høyeste
turtallpunktet for båten. Hvis verdien ikke samsvarer med
verdien på rorkontrollen eller kartplotteren, kan du justere
verdien.
Planingshastig.: Her kan du justere planingshastigheten til
båten. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på
rorkontrollen eller kartplotteren, kan du justere verdien.
Maksimal fart: Her kan du justere båtens maksimumshastighet.
Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på rorkontrollen
eller kartplotteren, kan du justere verdien.
Innstillinger for rorforsterkning
MERK: Hvis disse verdiene angis for høyt eller lavt, kan
autopiloten bli overaktiv og konstant forsøker å justere kursen
ved selv det minste avvik. En overaktiv autopilot kan forårsake
overdreven slitasje på pumpen og tappe batteriet for
batteristrøm raskere enn normalt.
På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett > Autopilotoppsett
for forhandler > Rorforsterkning.
På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Rorforsterkning.
MERK: Disse innstillingene gjelder bare hurtigbåter med
deplasementskrog og hurtigbåter der hastighetskilden er angitt
til Ingen.
Forsterkning: Her kan du justere i hvilken grad roret holder
styrekursen og svinger.
Motforsterkning: Her kan du justere i hvilken grad roret
korrigerer overstyringen. Hvis denne verdien angis for lavt,
kan autopiloten overstyre en sving mens den forsøker å rette
opp den opprinnelige svingen.
MERK: Disse innstillingene gjelder bare for hurtigbåter med
planende skrog der hastighetskilden er angitt til Turteller –
NMEA 2000 / egen, Turteller eller GPS.
Lav hastighet: Her kan du angi rorforsterkning for lave
hastigheter. Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører
under planingshastighet.
Teller for lav hastighet: Her kan du angi rorforsterkningens
motkorreksjon for lave hastigheter. Denne innstillingen
gjelder når fartøyet kjører under planingshastighet.
Høy hastighet: Her kan du angi rorforsterkning for høye
hastigheter. Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører
over planingshastighet.
Teller for høy hastighet: Her kan du angi rorforsterkningens
motkorreksjon for høye hastigheter. Denne innstillingen
gjelder når fartøyet kjører over planingshastighet.
Innstillinger for styresystem
På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett > Autopilotoppsett
for forhandler > Oppsett av styringssystemet.
På en kartplotter velger duInnstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Styresystemoppsett.
Bekreft styreretning eller Styreretning.: Her kan du angi
retningen roret må bevege seg i for å kunne snu fartøyet mot
babord og styrbord. Du kan teste og reversere styreretningen
hvis det er nødvendig.
Strammer eller løsner styringen. Jo høyere du setter verdien
til leddkoblingskompensasjon, jo mer vil autopiloten
kompensere for løs styring.
Omdr. for fullt rorutsl. eller Fullt rorutslag: Angir antall
dreininger det tar å vri rattet fra ett stopp til et annet.
Rorforflytning eller St.kon.f.flytn.: Setter rorforflyttingsverdien
for det hydrauliske styringssystemet. Verdien er vanligvis
skrevet på roret, ved de hydrauliske koblingene.
Innstillinger for rorsensor
MERK: Innstillingene for rorsensor gjelder bare når det er koblet
en rorsensor til autopilotsystemet.
For å åpne rorets sensorinnstillinger velger du et alternativ:
• Gå til startskjermen på rorkontrollen og velg Meny > Oppsett
> Autopilotoppsett for forhandler > Oppsett av
styringssystemet > Oppsett av rorsensor.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Oppsett av
styringssystemet > Oppsett av rorsensor.
Kalibrer rorsensor eller Kalibrer ror: Starter en prosedyre
som etablerer det maksimale bevegelsesspekteret til roret og
kalibrerer rorposisjonssensoren. Hvis det oppstår en feil
5
under kalibreringen, har rorposisjonssensoren sannsynligvis
nådd grensen. Det kan hende at sensoren ikke er installert
på riktig måte. Hvis problemet vedvarer, kan du omgå feilen
ved å flytte roret til den posisjonen lengst unna som ikke
rapporterer en feil.
Kalibrer rorsentrering eller Kalibr.senter: Starter en
prosedyre som går ut på å finne rorets midtpunkt. Du kan
bruke denne kalibreringsprosedyren dersom
rorposisjonsindikatoren på skjermen ikke samsvarer med det
faktiske midtpunktet til roret.
Maks. babordvinkel: Her kan du angi vinkelen roret svinger
lengst mot babord med.
Maks. styrbordvinkel eller Maks. vink. sb: Her kan du angi
vinkelen roret svinger lengst mot styrbord med.
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Reactor™ og Shadow Drive™ er varemerker for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er varemerker for National Marine
Electronics Association.
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising