Garmin | Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot without GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot without GHC™ 20 Asennusohjeet

Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot without GHC™ 20 Asennusohjeet
REACTOR™ 40 HYDRAULIC
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta vedessä olevien
esteiden, kuten laitureiden, paalutuksien ja muiden veneiden
lähellä.
HUOMIO
Varo käytön aikana kuumaa moottoria ja solenoidin osia sekä
liikkuvia osia.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
HUOMAUTUS
Automaattiohjausjärjestelmän saa asentaa ainoastaan
ammattiasentaja. Muutoin vene voi vahingoittua. Oikeanlainen
asennus edellyttää erityistietoja hydraulisen ohjauksen osista
sekä veneiden sähköjärjestelmistä.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration .
2 KirjauduGarmin tilillesi.
®
Asennuksen valmistelu
Automaattiohjausjärjestelmässä on useita osia. Tutustu kaikkien
osien kiinnityksessä ja liitännässä huomioitaviin asioihin ennen
kuin aloitat asentamisen. Sinun on tiedettävä, miten osat
toimivat yhdessä, jotta voit suunnitella asennuksen veneeseen.
Kokoonpanokaaviot (Sähkö- ja datakaavio, sivu 2) helpottavat
kiinnityksessä ja liitännässä huomioitavien asioiden
hahmottamista.
Kun suunnittelet asennusta, levitä kaikki osat veneeseen, jotta
näet, että kaapelit ulottuvat kaikkiin osiin. Jatkokaapeleita
(myydään erikseen) on saatavilla tarvittaessa Garmin
jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
Kirjaa kunkin osan sarjanumero rekisteröintiä ja takuuta varten.
Tarvittavat työkalut
• turvalasit
• pora ja poranteriä
• 90 mm:n (3,5 tuuman) reikä- tai pyörösaha (valinnaisen
ohjausnäytön asennusta varten)
• katkaisupihdit/lankaraappa
• risti- ja tasapäisiä ruuvitalttoja
• nippusiteitä
• vedenkestäviä johdon liittimiä tai kutistemuovia ja
kuumailmapuhallin
• merivedenkestävää tiivistysainetta
• kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamista
varten)
HUOMAUTUS: kiinnitysruuvit toimitetaan
automaattiohjausjärjestelmän pääosia varten. Jos mukana
toimitetut ruuvit eivät sovellu käytettäviksi kiinnityspinnalla, hanki
sopivanlaiset ruuvit itse.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Automaattiohjausjärjestelmän osat liitetään toisiinsa ja
virtalähteeseen niiden mukana toimitetuilla kaapeleilla.
Varmista, että oikeat kaapelit ulottuvat kuhunkin osaan ja että
kukin osa on hyväksyttävässä paikassa, ennen kuin kiinnität tai
liität osia.
Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa
• CCU on Reactor 40 Hydraulic automaattiohjausjärjestelmän
ensisijainen anturi.. Huomioi nämä seikat parhaan
mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi, kun valitset
asennuspaikkaa.
◦ CCU-osan asennuspaikan magneettiset häiriöt on
testattava kannettavalla kompassilla(Sijainnin testaaminen
magneettisten häiriöiden suhteen, sivu 1).
◦ Asenna CCU tukevaan pintaan, jotta suorituskyky on
paras mahdollinen.
• CCU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit. Jos käytät
kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin mukana toimitettuja
ruuveja, tarvikkeiden on oltava laadukasta ruostumatonta
terästä tai messinkiä, jotta ne eivät aiheuta magneettisia
häiriöitä CCU-osaan.
Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta
magneettikenttiä.
• CCU-kaapeli liittää CCU-osan ECU-osaan ja on 5 metriä (16
jalkaa) pitkä.
◦ Jos CCU-osaa ei voi asentaa 5 metrin (16 jalan) säteelle
ECU-osasta, jatkokaapelin voi hankkia paikalliselta
Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
◦ Tätä kaapelia ei saa katkaista.
Parhaan asennuspaikan etsiminen
1 Laadi luettelo kaikista CCU-osan sopivista asennuspaikoista.
Sopivien asennuspaikkojen on oltava yli 60 cm:n (2 jalan)
päässä seuraavista:
• rauta
• magneetit
• suurjännitejohdot
• ajoittain käyvät pumput, kuten pääpumput ja
saaliskalasumpun pumput.
Suuria magneetteja, kuten bassokaiuttimen magneetteja, ei
saa olla alle 1,5 metrin (5 jalan) säteellä.
Etsi
veneen kiertymiskeskipiste ja mittaa etäisyys siitä
2
kuhunkin vaiheessa 1 määrittämääsi sopivaan
asennuspaikkaan.
3 Valitse asennuspaikka, joka on lähimpänä
kiertymiskeskipistettä.
Jos sopivia paikkoja on useita, valitse seuraavia seikkoja
parhaiten vastaava paikka.
• Paras paikka on lähinnä veneen keskilinjaa.
• Paras paikka on mahdollisimman alhaalla veneessä.
• Paras paikka on hiukan veneen keskikohdasta eteenpäin.
Sijainnin testaaminen magneettisten häiriöiden suhteen
Voit testata kiinnityspaikan magneettisten häiriöiden varalta
kannettavalla kompassilla.
1 Pitele kompassia CCU-osan asennuspaikassa.
Lokakuu 2017
190-02315-77_0A
2 Siirrä kompassia kuusi tuumaa paikasta vasemmalle ja sen
jälkeen saman verran oikealle. Tarkkaile neulaa ja valitse
toiminto:
• Jos kompassineula liikkuu tässä vaiheessa yli kolme
astetta, paikassa on magneettisia häiriöitä. Valitse uusi
asennuspaikka ja toista testi.
• Jos kompassineula ei liiku tai se liikkuu alle kolme astetta,
jatka seuraavaan vaiheeseen.
3 Toista tätä samalla, kun liikutat kompassia asennuspaikan
ylä- ja alapuolella.
4 Toista tätä samalla, kun liikutat kompassia asennuspaikan
etu- ja takapuolella.
Huomioitavaa valittaessa ECU-osan kiinnityspaikkaa
• ECU-osan voi asentaa tasaiselle pinnalle mihin tahansa
suuntaan.
• ECU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit, mutta sinun on
ehkä hankittava sopivat ruuvit itse, jos mukana toimitetut
ruuvit eivät sovellu kiinnityspinnalle.
• ECU-osa on kiinnitettävä enintään 0,5 metrin (19 tuuman)
päähän pumpusta.
◦ ECU-osasta pumppuun meneviä kaapeleita ei voi jatkaa.
• ECU-osaa ei saa kiinnittää paikkaan, jossa se joutuu veden
alle tai altistuu pesulle.
• ECU-osan virtajohto kytketään akkuun, ja sitä voi jatkaa
tarvittaessa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 4).
Huomioitavaa valittaessa järjestelmän Shadow Drive™ kiinnityspaikkaa
HUOMAUTUS: Shadow Drive on anturi, joka asennetaan
veneen hydraulisiin ohjauslinjoihin. Se havaitsee, kun siirryt
manuaaliseen ohjaukseen, ja keskeyttää veneen
automaattiohjauksen.
• Shadow Drive on asennettava mahdollisimman suoraan
vaakatasoon ja kiinnitettävä paikalleen nippusiteillä.
• Shadow Drive on asennettava vähintään 305 mm
(12 tuumaa) päähän magneettisista materiaaleista tai
esineistä, kuten kaiuttimista ja sähkömoottoreista.
• Shadow Drive on asennettava lähemmäs ruoria kuin
pumppua.
• Shadow Drive on asennettava alemmas kuin alin ruori, mutta
ylemmäs kuin pumppu.
• Shadow Drive järjestelmää ei saa liittää suoraan ruorin
takana olevaan liittimeen. Ruorin liittimen ja järjestelmän
Shadow Drive välillä on oltava letkua.
• Shadow Drive järjestelmää ei saa liittää suoraan hydraulisen
linjan T-liittimeen. T-liittimen ja järjestelmän Shadow Drive
välillä on oltava letkua.
• Yhden ruorin asennuksessa ruorin ja järjestelmän Shadow
Drive välillä ei saa olla T-liitintä.
• Kahden ruorin asennuksessa Shadow Drive on asennettava
pumpun ja ylempään ja alempaan ruoriin johtavan
hydraulisen T-liitännän välille, lähemmäs ruoria kuin Tliitäntää.
• Shadow Drive on asennettava joko tyyrpuurin puoleiseen
ohjauslinjaan tai paapuurin puoleiseen ohjauslinjaan.
Järjestelmää Shadow Drive ei saa asentaa paluu- eikä
korkeapainelinjaan.
• Jos veneessä ei vielä ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa
sen mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja liittimillä
(NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 5).
• Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai
GPS-laitteen.
Sähkö- ja datakaavio
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
Kohde Kuvaus
À
Á
Ohjausnäyttö
®
Â
NMEA 2000
virtajohto
Asenna tämä kaapeli ainoastaan, jos rakennat
NMEA 2000 verkkoa. Älä asenna tätä kaapelia,
jos veneessä on jo NMEA 2000 verkko.
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Ã
NMEA 2000
verkko
Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotteri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000
verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä, sivu 2).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit
luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja
liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten,
sivu 5).
®
®
2
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä,
automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa
varten samaan NMEA 2000 verkkoon kuin
yhteensopiva Garmin karttaplotteri.
Ohjausnäytön Asenna tämä kaapeli vain, jos liität automaattidatakaapeli
ohjausjärjestelmän valinnaisiin NMEA 0183
yhteensopiviin laitteisiin, kuten tuulianturiin,
nopeusanturiin tai GPS-laitteeseen (NMEA
Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä,
sivu 7).
Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa
• Hälytys on kiinnitettävä ensisijaisen ruorin lähelle.
• Hälytyksen voi kiinnittää kojelaudan alapuolelle.
• Hälytyksen kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa 28 AWG:n (0,08
mm2:n) johdolla.
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
• CCU-osa ja ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
Tärkeää huomioitavaa
Ä
ECU
Kohde Kuvaus
Tärkeää huomioitavaa
Å
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä (Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa,
sivu 1).
Kiinnitä CCU paikkaan, jossa ei ole magneettisia häiriöitä.
Æ
ECUvirtajohto
ECU on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen.
Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean paksuista
johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 4).
Kohde Kuvaus
Ä
Å
Ç
CCU-kaapeli
Jos haluat jatkaa kaapelia, jotta se ulottuu
ECU-osaan, tarvitset ehkä jatkokaapeleita
(myydään erikseen) (Huomioitavaa valittaessa
CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 1).
Tämä kaapeli on liitettävä hälytykseen ja
Shadow Drive venttiiliin.
È
Pumppu
Tämä kaavio sisältää ainoastaan pumpun
(myydään erikseen) sähköliitännät. Yksityiskohtaiset asennusohjeet toimitetaan pumpun
mukana.
É
Hälytys
Hälytystoiminto toistaa hälytysääniä automaattiohjausjärjestelmästä, ja se on asennettava
ensisijaisen ohjauksen lähelle (Hälyttimen
asentaminen, sivu 5).
CCU
Tärkeää huomioitavaa
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan yläpuolella
pysyvään paikkaan lähelle veneen keskikohtaa
mihin asentoon hyvänsä (Huomioitavaa
valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 1).
Kiinnitä CCU paikkaan, jossa ei ole magneettisia
häiriöitä.
NMEA 2000 Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotverkko
teri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000
verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä,
sivu 2).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit
luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja
liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 5).
®
Ohjeet kahden ruorin järjestelmää varten
Shadow Drive Shadow Drive venttiili on asennettava asianmuventtiili
kaisesti hydrauliseen ohjauslinjaan ja liitettävä
CCU-kaapeliin (Shadow Drive venttiilin
asentaminen, sivu 5).
Osakaavio
Yhden ruorin kaavio
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua
varten. Tarkat liitoskaaviot sisältyvät tarvittaessa kunkin osan
yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin.
Tämä kaavio ei sisällä hydrauliikkaliitoksia.
Kohde Kuvaus
À
Á
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua
varten. Tarkat liitoskaaviot sisältyvät tarvittaessa kunkin osan
yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin.
Tämä kaavio ei sisällä hydrauliikkaliitoksia.
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ohjausnäyttö
Tärkeää huomioitavaa
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva
Garmin karttaplotteri.
Â
Ã
Ä
ECU
ECU on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen.
Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean paksuista
johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 4).
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva
Garmin karttaplotteri.
12 24 Vdc:n
akku
ECU on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen.
Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean paksuista
johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 4).
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Pumppu
ECU
NMEA 2000 Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotverkko
teri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000
verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä,
sivu 2).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit
luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja
liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 5).
®
Pumppu
12 24 Vdc:n
akku
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
Å
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan yläpuolella
pysyvään paikkaan lähelle veneen keskikohtaa
mihin asentoon hyvänsä (Huomioitavaa
valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 1).
Kiinnitä CCU paikkaan, jossa ei ole magneettisia
häiriöitä.
Asennustoimet
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
3
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Kun olet suunnitellut automaattiohjauksen asennuksen
veneeseen ja huomioinut kaikki asennusta ja liitäntöjä koskevat
seikat, voit aloittaa osien asennuksen ja liittämisen.
4 Kun olet asentanut kaikki muut automaattiohjauksen osat,
liitä virtajohto ECU osaan.
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
Ohjausnäytön asennus
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
Yksityiskohtaiset asennusohjeet ovat ohjausnäytön
pakkauksessa.
Kohde
À
Á
Â
Kuvaus
Sulake
Akku
2,7 m (9 jalkaa), ei jatkoa
CCU-osan asentaminen
1 Määritä kiinnityskohta.
2 Merkitse kahden aloitusreiän kohdat kiinnityspintaan käyttäen
CCU-osaa mallina.
3 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
4 Käytä mukana toimitettuja ruuveja CCU-osan kiinnittämiseen.
HUOMAUTUS: jos käytät kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin
mukana toimitettuja ruuveja, tarvikkeiden on oltava
laadukasta ruostumatonta terästä tai messinkiä, jotta ne eivät
aiheuta magneettisia häiriöitä CCU-osaan.
Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta
magneettikenttiä.
ECU-asennus
ECU-osan asentaminen
Määritä ennen ECU-osan asennusta asennuspaikka ja sopivat
asennustarvikkeet (Huomioitavaa valittaessa ECU-osan
kiinnityspaikkaa, sivu 2).
1 Pidä ECU-osaa kiinnityspaikan kohdalla ja merkitse
kiinnitysreikien paikat kiinnityspintaan käyttämällä ECU-osaa
asennusmallina.
2 Käytä kiinnityspintaan sopivaa poranterää ja valittuja
kiinnitystarvikkeita ja poraa neljä reikää kiinnityspintaan.
3 Kiinnitä ECU-osa kiinnityspintaan valittujen
kiinnitystarvikkeiden avulla.
ECU osan liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
ECU osan virtajohto on liitettävä suoraan veneen akkuun, jos se
on mahdollista. Jos liität virtajohdon jakorasiaan tai muuhun
virtalähteeseen, käytä 40 A:n sulaketta. Tätä tapaa ei
kuitenkaan suositella.
Jos aiot ohjata ECU osan virtajohdon ruorin lähellä olevan
katkaisimen tai kytkimen kautta, älä jatka ECU virtajohtoa, vaan
käytä sopivan kokoista relettä ja ohjausjohdinta.
1 Ohjaa ECU virtajohdon liitinpää ECU osaan, mutta älä liitä
sitä ECU osaan.
2 Ohjaa ECU virtajohdon paljasjohtiminen pää veneen akulle.
Jos johto ei ole tarpeeksi pitkä, sitä voi jatkaa (Virtajohdon
jatkaminen, sivu 4).
3 Liitä musta johdin (-) akun miinusnapaan (-) ja punainen
johdin (+) akun plusnapaan (+).
4
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kuvaus
Liitos
10 AWG:n (5,26 mm²) jatkokaapeli
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
Enintään 4,6 m (15 jalkaa)
Kuvaus
Liitos
8 AWG:n (8,36 mm²) jatkokaapeli
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
Enintään 7 m (23 jalkaa)
Kuvaus
Liitos
6 AWG:n (13,29 mm²) jatkokaapeli
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
Enintään 11 m (36 jalkaa)
Pumpun asentaminen
Pumppu (myydään erikseen) on asennettava hydraulisiin
ohjauslinjoihin, jotta Reactor 40 Hydraulic automaattiohjaus voi
ohjata venettä. Kun ostat pumpun, jonka myyjä on Garmin, sen
mukana on oikeat kaapelit, liittimet ja ohjeet.
Asenna pumppu ja liitä se hydrauliseen ohjausjärjestelmään
pumpun mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
CCU-osan liittäminen
1 Ohjaa CCU-kaapelin liitinpää ECU-osaan ja liitä se
pumppuun.
2 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään siniset ja
punaiset johtimet paikkaan, johon aiot asentaa hälyttimen
(Hälyttimen asentaminen, sivu 5).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja
0,08 mm2:n (28 AWG) johdolla.
3 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään ruskeat ja mustat
johtimet paikkaan, johon aiot asentaa Shadow Drive (Shadow
Drive venttiilin asentaminen, sivu 5).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja
0,08 mm2:n (28 AWG) johdolla.
Shadow Drive venttiilin asentaminen
Shadow Drive venttiilin liittäminen hydrauliseen
järjestelmään
Ennen Shadow Drive venttiilin asentamista on valittava kohta,
josta Shadow Drive liitetään veneen hydrauliseen ohjaukseen
(Huomioitavaa valittaessa järjestelmän Shadow Drive™
kiinnityspaikkaa, sivu 2).
Katso lisätietoja pumpun mukana toimitetuista
hydrauliikkakaavioista.
Käytä hydraulisia liittimiä (ei mukana), kun asennat Shadow
Drive venttiilin asianmukaiseen hydrauliseen linjaan.
Shadow Drive venttiilin liittäminen CCU-osaan
1 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtiminen pää Shadow Drive
venttiiliin.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28
AWG:n (0,08 mm²:n) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
Shadow Drive venttilin johtimen
väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Punainen (+)
Ruskea (+)
Musta (-)
Musta (-)
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Voit yhdistää CCU-osan ja valinnaisen ohjausnäytön valmiin
NMEA 2000 verkon kautta. Jos veneessä ei ole NMEA 2000
verkkoa, kaikki verkon rakentamiseen tarvittavat osat
toimitetaan automaattiohjauksen paketissa (NMEA 2000
perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten,
sivu 5).
Jos haluat käyttää automaattiohjauksen edistyneimpiä
ominaisuuksia, NMEA 2000 verkkoon voidaan liittää valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten GPS-laite.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Lataa asiakirja valitsemalla
Manuals laitteen tuotesivulla osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten
HUOMAUTUS
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
1 Liitä kolme T-liitintä À toisiinsa rinnakkain.
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
Hälyttimen asentaminen
Ennen hälyttimen asentamista sinun on valittava kiinnityspaikka
(Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa, sivu 2).
1 Ohjaa hälytyskaapeli CCU-kaapelin paljasjohtimiseen
päähän.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 0,08
mm2:n (28 AWG:n ) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
Hälytysjohtimen väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Valkoinen (+)
Oranssi (+)
Musta (-)
Sininen (-)
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
4 Kiinnitä hälytin nippusiteillä tai muilla kiinnitystarvikkeilla (ei
mukana).
NMEA 2000 ja automaattiohjauksen osat
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
2 Liitä mukana toimitettu NMEA 2000 virtajohto Á 9 - 12 Vdc:n
virtalähteeseen  kytkimen à kautta.
Liitä virtajohto mahdollisuuksien mukaan veneen virtalukkoon
tai katkaisimeen (lisävaruste).
HUOMAUTUS: NMEA 2000 virtajohdon punottu suojajohdin
on liitettävä samaan maadoitukseen kuin NMEA 2000
virtajohdon musta johdin.
3 Liitä NMEA 2000 virtajohto yhteen T-liittimistä.
4 Liitä yksi mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli Ä
yhteen T-liitäntään ja ohjausnäyttöön (valinnainen) tai
yhteensopivaan Garmin karttaplotteriin Å.
5
5 Liitä toinen mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli
toiseen T-liittimeen ja CCU-osaan Æ.
6 Liitä uros- ja naaraspäätevastus Ç yhteenliitettyjen Tliittimien päihin.
Automaattiohjauksen osien liittäminen nykyiseen NMEA
2000 verkkoon
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
1 Määritä, miten liität CCU-osan À ja ohjausnäytön
(valinnainen) Á nykyiseen NMEA 2000 runkokaapeliin Â.
2 Irrota CCU-osan liittämiskohdassa NMEA 2000 T-liittimen Ã
toinen reuna verkosta.
3 Liitä tarvittaessa NMEA 2000 rungon jatkokaapeli (ei
4
5
6
7
mukana) irrotetun T-liittimen reunaan NMEA 2000 verkon
rungon jatkamiseksi.
Liitä CCU-osan mukana toimitettu T‑liitin NMEA 2000
runkoon kiinnittämällä se irrotetun T-liittimen reunaan tai
rungon jatkokaapeliin.
Ohjaa mukana toimitettu laitekaapeli Ä CCU-osaan ja
vaiheessa 4 lisätyn T-liittimen alaosaan.
Jos mukana toimitettu laitekaapeli ei ole tarpeeksi pitkä, voit
käyttää enintään 6 metrin (20 jalan) pituista laitekaapelia
(lisävaruste).
Liitä laitekaapeli CCU-osaan ja T-liittimeen.
Toista tarvittaessa vaiheita 2 - 6 ohjausnäyttöä (valinnainen)
tai yhteensopivaa Garmin karttaplotteria varten.
Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen automaattiohjausjärjestelmään
Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä valinnaisia NMEA 2000 yhteensopivia
laitteita, kuten GPS-laitteen, NMEA 2000 verkkoon.
HUOMAUTUS: laitteet, jotka eivät ole NMEA 2000
yhteensopivia, voi liittää ohjausnäyttöön NMEA 0183:n kautta
(NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä, sivu 7).
1 Lisää ylimääräinen T-liitin (lisävaruste) NMEA 2000 verkkoon.
2 Liitä valinnainen NMEA 2000 laite T-liittimeen noudattamalla
laitteen mukana toimitettuja ohjeita.
6
Hydrauliikan ilmaaminen
HUOMAUTUS
Hydraulinen ohjausjärjestelmä ilmataan näin. Tarkempia tietoja
järjestelmän ilmaamisesta on ohjausjärjestelmän valmistajan
toimittamissa ohjeissa.
Varmista, että kaikki letkuliitännät on tehty ja että ne on kiristetty
kunnolla ennen hydrauliikkajärjestelmän ilmaamista.
1 Valitse vaihtoehto:
• Lisää tarvittaessa nestettä ruorin hydraulinestesäiliöön.
• Jos ruorin hydraulinestesäiliössä on liikaa nestettä, poista
liika hydraulineste, jotta säiliö ei vuoda yli ilmaamisen
aikana.
2 Aseta ohitusletku sylinterin ilmaamisporttien väliin.
VIHJE: jos käytät ohitukseen kirkasta muoviletkua, voit
tarkkailla ilmakuplia ilmaamisen aikana.
3 Käännä ruori manuaalisesti täysin paapuuriin.
4 Avaa molemmat sylinterin liitoksen ohitusventtiilit.
5 Käännä ruoria hitaasti manuaalisesti paapuuriin kolmen
minuutin aikana.
VIHJE: voit lopettaa kääntämisen, kun ohitusletkussa ei näy
enää ilmaa.
6 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön ja poista Shadow
Drive järjestelmä käytöstä.
Automaattiohjausjärjestelmän oppaissa on lisätietoja Shadow
Drive osan poistamisesta käytöstä.
(paapuuri) vähintään 10
7 Paina ohjausnäytön kohtaa
sekuntia.
VIHJE: voit lopettaa painamisen, kun ohitusletkussa ei näy
enää ilmaa.
8 Sulje molemmat sylinterin liitoksen ohitusventtiilit.
9 Lisää tarvittaessa nestettä ruorin hydraulinestesäiliöön.
10 Toista vaiheet 3 - 9 tyyrpuurin puolella.
(paapuuri), kunnes ohjaus
11 Paina ohjausnäytön kohtaa
pysähtyy ja ohjausnäytössä näkyy teksti Hydraulipumppu
pys..
(tyyrpuuri), kunnes ohjaus
12 Paina ohjausnäytön kohtaa
pysähtyy ja ohjausnäytössä näkyy teksti Hydraulipumppu
pys..
13 Valitse vaihtoehto:
• Jos teksti Hydraulipumppu pys. ei näy 2 - 3 sekunnin
kuluessa siitä, kun sylinteri on pysähtynyt, ilmaa
järjestelmä uudelleen toistamalla vaiheet 1-13.
• Jos teksti Hydraulipumppu pys. näkyy 2 - 3 sekunnin
kuluessa siitä, kun sylinteri on pysähtynyt, järjestelmän
ilmaaminen on valmis.
Kun ilmausprosessi on valmis, voit ottaa Shadow Drive
järjestelmän taas käyttöön.
Korroosionestoaine
HUOMAUTUS
Varmista kaikkien osien kestävyys levittämällä pumppuun
korroosionestoainetta vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Pumppu on käsiteltävä merivedenkestävällä
korroosionestoaineella, kun kaikki hydrauliikka- ja sähköliitännät
on tehty ja hydrauliikkajärjestelmä on ilmattu.
Määritys
Automaattiohjaus on määritettävä ja säädettävä veneeseen
sopivaksi. Voit määrittää automaattiohjauksen ohjausnäytön
ohjatulla Ohjattu Dockside Wizard -toiminto- ja Ohjattu Sea Trial
-toiminto -toiminnolla tai yhteensopivassa Garmin
karttaplotterissa.
Lisätietoja automaattiohjauksen määrittämisestä on mukana
toimitetussa määritysoppaassa.
Liite
NMEA 0183 ‑kytkentäkaaviot
Ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Automaattiohjausjärjestelmään on asennettava
ohjausnäyttö, jotta NMEA 0183 laitteita voi yhdistää näiden
kaavioiden mukaisesti. Jos asennat automaattiohjauksen ilman
ohjausnäyttöä, kaikki automaattiohjausjärjestelmän kanssa
käytettävät NMEA laitteet on yhdistettävä yhteensopivaan
Garmin karttaplotteriin samassa NMEA 2000 verkossa kuin
CCU. Katso NMEA 0183 yhteyden tiedot karttaplotterin
asennusohjeista.
Nämä kytkentäkaaviot ovat esimerkkejä tilanteista, joita saatat
kohdata liittäessäsi NMEA 0183 laitetta ohjausnäyttöön.
NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä
• Mukana toimitetussa NMEA 0183 datakaapelissa on yksi
sisäinen NMEA 0183 tuloportti (RX) ja yksi sisäinen NMEA
0183 lähtöportti (TX). Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen
sisäiseen RX-porttiin tietojen tuomiseksi Garmin laitteeseen.
Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183 laitetta
rinnakkain sisäiseen TX-porttiin tietojen vastaanottamiseksi
Garmin laitteella.
• Tarkista lähettävät (TX) ja vastaanottavat (RX) johtimet
NMEA 0183 laitteen asennusohjeista.
• Laitteessa on yksi TX-portti ja yksi RX-portti. Kussakin
sisäisessä portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183
käytännön mukaiset merkinnät A ja B. Liitä kunkin sisäisen
portin vastaavat A- ja B‑johtimet NMEA 0183 laitteen A (+)- ja
B (-) ‑johtimiin.
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistesukalla.
• Älä liitä NMEA 0183 datajohtimia tästä laitteesta
virtamaadoitukseen.
• Tämän laitteen ja NMEA 0183 laitteiden virtajohdot on
liitettävä samaan virtamaadoitukseen.
• NMEA 0183 datakaapelin sisäiset portit eivät ole yhteydessä
toisiinsa, jotta kaksisuuntainen viestintä NMEA 0183
laitteiden kanssa onnistuu. Jos esimerkiksi NMEA 0183 laite
on liitetty datakaapelin TXA-porttiin, voit liittää NMEA 0183
laitteen lähtöliitännän johdinsarjan tuloporttiin.
• Katso kohdasta Tekniset tiedot, sivu 8 luettelo
hyväksytyistä NMEA 0183 määrityksistä, joita laitteella voi
lähettää ja vastaanottaa.
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
liitetyssä Garmin laitteessa. Lisätietoja on karttaplotterin
käyttöoppaan NMEA 0183 osassa.
Kaksisuuntainen NMEA 0183 tiedonsiirto
Â
Ã
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
-
Voima
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on kaksi
lähettävää ja kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 väylää
ja NMEA 0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
Vain yksi vastaanottava johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
vastaanottava johdin (Rx), se on liitettävä ohjausnäytön siniseen
johtimeen (Tx/A) ja ohjausnäytön valkoinen johdin (Tx/B) on
jätettävä kytkemättä.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
-
Voima
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx
Valkoinen - ei kytketty
-
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183
laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
Vain yksi lähettävä johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
lähettävä johdin (Tx), se on liitettävä ohjausnäytön ruskeaan
johtimeen (Rx/A), ja ohjausnäytön vihreä johdin (Rx/B) on
liitettävä NMEA 0183 maadoitukseen.
À
Á
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
7
Hälytys
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (P × halkaisija)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tuumaa)
Paino
68 g (2,4 unssia)
Lämpötila-alue
–15–60 °C (5–140 °F)
Kaapelin pituus
3 m (10 jalkaa)
NMEA 2000 PGN-tiedot
CCU
À
Á
Â
Ã
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
059904 ISO-pyyntö
12 Vdc:n virtalähde
060928 ISO-osoitevaatimus
Ohjausnäyttö
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
NMEA 0183 yhteensopivan laitteen johtimen
toiminto
-
Voima
Vihreä - Rx/B (-) (liitä NMEA 0183
maadoitukseen)
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
126996 Tuotetiedot
127257 Lähetyksen/vastaanoton asentotiedot
127251 Lähetyksen/vastaanoton kääntymistiedot
Vain lähetys
127250 Aluksen suunta
Vain vastaanotto
127258 Magneettinen eranto
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
lähettävä (Tx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183 laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
129026 COG & SOG: nopea päivitys
Tekniset tiedot
130306 Tuulitiedot
CCU
129284 Navigointitiedot
Ohjausnäyttö
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (P × L × K)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 ×
2 tuumaa)
Paino
200 g (7 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä muovi
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7*
CCU-kaapelin pituus
5 m (16 jalkaa)
NMEA 2000 tulojännite
9 - 16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen
veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
Vain lähetys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG & SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
ECU
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L × K × S)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 ×
2 tuumaa)
Paino
680 g (24 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila
-15–60 °C (5–140 °F)
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä alumiiniseos
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Virtajohdon pituus
2,7 m (9 jalkaa)
Tulojännite
11,5–30 Vdc
Sulake
40 A, terätyyppinen
Päävirran käyttö
1 A (ei sisällä pumppua)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen
veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
8
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
130306 Tuulitiedot
Vain vastaanotto 127245 Peräsimen tiedot
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129283 Cross Track Error -virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointi: reitin / reittipisteen tiedot
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Virheilmoitus
Syy
130306 Tuulitiedot
130576 Pienen aluksen tila
NMEA 0183 -tiedot
Kun automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaisiin NMEA
0183 yhteensopiviin laitteisiin, se käyttää seuraavia NMEA 0183
määrityksiä.
Tyyppi
Määritys
Lähetys
hdm
Vastaanotto
wpl
Virhe: ECU-yksikön ECU-yksikön lämpötila • Hälytys kuuluu 5
lämpötila korkea
on noussut yli 100 °C
sekunnin ajan
(212 °F).
• ECU-yksikkö
sammutetaan
Virhe: ECU- ja
CCU-yksikön
välinen yhteys
katkesi (kun automaattiohjaus on
käytössä)
CCU- ja ECU-osan
• Ohjausnäyttö antaa
välinen yhteys on aikaäänimerkin, ja autokatkaistu.
maattiohjaus siirtyy
valmiustilaan.
gga
Laitteen rekisteröiminen
grme
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration .
2 KirjauduGarmin tilillesi.
gsa
gsv
rmc
bod
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
bwc
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Virhe- ja varoitusilmoitukset
Virheilmoitus
Automaattiohjauksen
toiminta
Syy
®
Automaattiohjauksen
toiminta
ECU-yksikön jännite Pumpun virtalähteen
• Hälytys kuuluu 5
on pieni
jännite on laskenut alle
sekunnin ajan
10 Vdc:n yli 6 sekunnin • Jatkuu normaalina
ajaksi.
käyttönä
Automaattiohjaus ei
vastaanota navigointitietoja. Automaattiohjaus
asetettu Kulkusuunnan pito ‑tilaan.
Automaattiohjaus ei
• Hälytys kuuluu 5
enää vastaanota
sekunnin ajan
kelvollisia navigointitie- • Automaattiohjaus
toja seuratessaan
siirtyy Kulkusuunnan
reittiä määränpäähän.
pito ‑tilaan
Tämä ilmoitus tulee
näkyviin, jos navigointi
on pysäytetty karttaplotterissa ennen kuin
automaattiohjaus on
katkaistu.
Yhteys automaattiohjaukseen on
katkennut
Ohjausnäytön yhteys
CCU-osaan on
katkennut.
Menetetyt tuulitiedot Automaattiohjaus ei
(vain purjeveneet)
enää vastaanota
kelvollisia tuulitietoja.
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Reactor™ ja Shadow Drive™ ovat Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
-
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• Automaattiohjaus
siirtyy Kulkusuunnan
pito ‑tilaan
Pieni GHC™ syöttö- Syöttöjännite on
jännite
matalampi kuin pienen
jännitteen hälytysvalikossa määritetty arvo.
Virhe: ECU-yksikön Pumpun virtalähteen
jännite korkea
jännite on noussut yli
33,5 Vdc:n.
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• ECU-yksikkö
sammutetaan
Virhe: ECU-yksikön ECU-yksikön jännite
jännite on laskenut on laskenut nopeasti
nopeasti
alle 7,0 Vdc:n.
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• Virhe poistuu, kun
ECU-yksikön jännite
nousee yli 7,3 Vdc:n.
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising