Garmin | GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit | User manual | Garmin GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit Brukerveiledning

Garmin GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit Brukerveiledning
GHC™ 20
Brukerveiledning
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GHC™ og Shadow Drive™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og logoen for NMEA 2000 er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Styrekurs-skjermbilde .................................................... 1
Standbymodus ............................................................................ 1
Betjene autopiloten for hurtigbåt.................................. 1
Hold styrekursen ......................................................................... 1
Aktivere autopiloten ............................................................... 1
Justere styrekursen .................................................................... 1
Aktivere Shadow Drive ........................................................... 1
Justere følsomheten for Shadow Drive ............................. 1
Justere styrekursen med roret ............................................... 1
Velge styremodus .................................................................. 2
Justere styrekursen med tastene ...................................... 2
Justere intervallet for trinnstyring ...................................... 2
Retningskontroll ..................................................................... 2
Aktivere retningskontroll .................................................... 2
Bruke retningskontroll ....................................................... 2
Styremønstre .............................................................................. 2
Sikksakkmønster .................................................................... 2
Konfigurere sikksakkmønsteret ......................................... 2
Følge et sikksakk-mønster ................................................ 2
Sirkelmønster ......................................................................... 2
Konfigurere sirkelmønsteret .............................................. 2
Følge sirkelmønsteret ....................................................... 2
U-svingmønster ...................................................................... 2
Følge u-svingmønsteret .................................................... 2
Williamson-sving .................................................................... 2
Følge Williamson-svingmønsteret ..................................... 2
Avbryte et styremønster ......................................................... 2
GPS-styremønstre ................................................................. 3
Følge en GPS-styrerute .................................................... 3
Banemønster ..................................................................... 3
Kløverbladmønster ............................................................ 3
Søkemønster ..................................................................... 3
Betjene autopiloten for seilbåt...................................... 3
Vindhold ...................................................................................... 3
Angi typen vindhold ................................................................ 3
Aktivere vindhold .................................................................... 3
Aktivere vindhold fra holdt styrekurs ...................................... 3
Justere vindholdvinkelen med autopiloten ............................. 3
Bauting og jibbing ....................................................................... 3
Bauting og jibbing fra Hold styrekursen ................................. 3
Bauting og jibbing fra Vindhold .............................................. 4
Angi en forsinkelse for bauting og jibbing .............................. 4
Aktivere Jibb-inhibitor ............................................................. 4
Justere autopilotresponsen ........................................................ 4
Konfigurasjon av enheten............................................. 4
Autopilotinnstillinger for bruker ................................................... 4
Konfigurere fjernkontrollen .......................................................... 4
Søke etter en fjernkontroll ...................................................... 4
Pare en fjernkontroll ............................................................... 4
Tilordne handlinger for fjernkontrollknapper .......................... 4
Koble fra en fjernkontroll ........................................................ 4
Skjerminnstillinger ....................................................................... 4
Systeminnstillinger ...................................................................... 4
Velge foretrukket retningskilde ................................................... 5
Indeks.............................................................................. 6
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
Autopilotsystemet justerer kontinuerlig styringen av båten, slik at
du opprettholder en konstant styrekurs. I tillegg til
grunnleggende funksjonalitet for å holde styrekursen gir dette
systemet deg muligheten til å styre manuelt, og det er flere modi
med automatiske styringsfunksjoner og -mønstre.
Du kan betjene autopilotsystemet ved hjelp av
rorkontrollenheten. Ved hjelp av rorkontrollen kan du aktivere og
styre, konfigurere og tilpasse autopilotsystemet.
Du finner mer informasjon om installering i
installeringsinstruksjonene for hver enhet.
Oversikt over enheten
Indikator for autopilot-status.
Standby vises i gult, og statusindikatoren for autopiloten vises i gult
når enheten er i standby.
Hold styrekursen vises i grønt, og statusindikatoren for autopiloten
vises i grønt når enheten er i hold styrekursen.
Indikator for styrekurstrend.
Faktisk styrekurs (i standby)
Tilsiktet styrekurs (med autopiloten aktivert)
Indikator for rorposisjon (denne funksjonen er bare tilgjengelig når
det er koblet til en rorsensor).
Standbymodus
FORSIKTIG
Autopiloten styrer ikke båten i standby. Du er selv ansvarlig for å
kontrollere roret i standby.
Du kan aktivere autopiloten og justere innstillinger i standby.
Standby vises i gult, og den gule LED-lampen vises øverst til
høyre på skjermen når enheten er i standby.
Betjene autopiloten for hurtigbåt
Hold styrekursen
Du kan aktivere autopilotens funksjon for å holde styrekursen for
å opprettholde den gjeldende styrekursen uten å styre med
roret.
Aktivere autopiloten
Når du aktiverer autopiloten, tar autopiloten kontroll over roret
og styrer båten for å opprettholde styrekursen.
Gå til skjermbildet for styrekurs, og velg Aktiver.
Hold styrekursen vises i grønt øverst på skjermbildet for
styrekurs, og det vises et grønt ikon øverst til høyre på
skjermen når enheten er i Hold styrekursen. Tilsiktet
styrekurs vises midt på skjermbildet for styrekurs.
Justere styrekursen
Velg for å sette autopiloten på standby og gå tilbake til skjermbildet
for retning.
Velg for å åpne en meny eller utføre funksjonen som er angitt over
tasten.
Velg for å åpne menyen med skjerminnstillinger.
Trykk to ganger for å justere bakgrunnslyset.
Hold inne for å slå av enheten.
Styrekurs-skjermbilde
Styrekurs-skjermbildet viser statusen for autopiloten.
Når autopiloten er aktivert, kan du justere styrekursen ved hjelp
av tastene på rorkontrollen eller ved hjelp av roret hvis
autopiloten er utstyrt med Shadow Drive™.
Aktivere Shadow Drive
MERK: Funksjonen Shadow Drive skal bare brukes med
hurtigbåter med planende skrog eller deplasementskrog.
Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for bruker >
Shadow Drive.
Justere følsomheten for Shadow Drive
Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for bruker >
Shadow Drive-følsomhet.
Justere styrekursen med roret
MERK: Du må aktivere funksjonen Shadow Drive før du kan
justere styrekursen med roret (Aktivere Shadow Drive, side 1).
Styr båten manuelt når autopiloten er aktivert.
Innledning
1
Autopiloten aktiverer modus for Shadow Drive.
Når du slipper roret og opprettholder en bestemt styrekurs i
et par sekunder manuelt, fortsetter autopiloten en holdt
styrekurs ved den nye styrekursen. Indikatoren for
styrekurstrend vises, og indikatoren for autopilotstatus blir
grønn for å vise at autopiloten styrer båten.
Velge styremodus
Styremodus med ror snur båten i trinn på 1° når du velger en
tast.
Styremodus med trinn snur båten i trinn på 10°. Du kan tilpasse
størrelsen på trinnene (Justere intervallet for trinnstyring,
side 2).
1 Velg Meny.
2 Velg Styremodus for å veksle mellom styremodus med ror
og styremodus med trinn.
MERK: Styremodus med ror skal bare brukes med
hurtigbåter med planende skrog eller deplasementskrog.
Justere styrekursen med tastene
Før du kan styre båten ved hjelp av tastene nederst på
rorkontrollen, må du ha aktivert autopiloten.
• Velg
eller
for å bruke styremodus med ror.
MERK: Styremodus med ror skal bare brukes med
hurtigbåter med planende skrog eller deplasementskrog.
• Hold nede 1°> 10°>> eller <<10° <1° for å bruke styremodus
med trinn.
Justere intervallet for trinnstyring
1 Velg Meny > Styremodus > Trinnvis snuøkning.
2 Velg eller .
3 Velg Ferdig.
Retningskontroll
Retningskontroll informerer autopiloten om hvilken retning båten
beveger seg i (forover eller revers) ved hjelp av rorkontrollen.
Aktivere retningskontroll
1 Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for bruker >
Retningskontroll.
2 Velg Aktivert.
Bruke retningskontroll
Du må aktivere funksjonen for retningskontroll før du kan bruke
retningskontroll (Aktivere retningskontroll, side 2).
Når du reiser i standby, velger du Retning.
vises øverst til høyre.
Styremønstre
ADVARSEL
Du er ansvarlig for at båten betjenes på en trygg måte. Ikke start
et mønster før du er sikker på at det ikke er noen hindringer i
vannet.
Autopiloten kan styre båten etter forhåndsinnstilte mønstre for
fisking, og den kan også utføre andre spesielle manøvre som Usvinger og Williamson-svinger.
Mønsterstyring er ikke basert på GPS, og det kan brukes uten at
det er koblet en GPS-enhet til autopiloten.
1 Velg Meny > Mønsterstyring > Sikksakk > Oppsett >
2
3
4
5
6
Sikksakk-utslag.
Velg eller for å angi utslaget i trinn på 5°.
Velg Ferdig.
Velg Oppsett > Sikksakk-periode.
Velg eller for å angi perioden.
Velg Ferdig.
Følge et sikksakk-mønster
Velg Meny > Mønsterstyring > Sikksakk > Aktiver.
Sirkelmønster
Sirkelmønsteret styrer båten i en kontinuerlig sirkel i en angitt
retning og i et angitt tidsintervall.
Konfigurere sirkelmønsteret
1 Velg Meny > Mønsterstyring > Sirkler > Tid.
2 Velg eller for å angi tiden.
3 Velg Ferdig.
Følge sirkelmønsteret
1 Velg Meny > Mønsterstyring > Sirkler > Aktiver.
2 Velg et alternativ:
• Velg
• Velg
for å starte en sving med klokken.
for å starte en sving mot klokken.
U-svingmønster
U-svingmønsteret snur båten 180° og opprettholder den nye
styrekursen. Det finnes ingen innstillinger for å justere usvingmønsteret.
Følge u-svingmønsteret
1 Velg Meny > Mønsterstyring > U-sving > Aktiver.
2 Velg et alternativ:
• Velg
for å starte en sving mot styrbord.
• Velg
for å starte en sving mot babord.
Williamson-sving
Williamson-svingmønsteret snur båten for å kjøre langs stedet
der mønsteret ble startet. Det finnes ingen innstillinger for å
justere Williamson-svingmønsteret.
Williamson-svingmønsteret kan brukes i situasjoner med mann
over bord.
Følge Williamson-svingmønsteret
ADVARSEL
Williamson-svingmønsteret fastsettes ikke av GPS og påvirkes
av vind, strøm og hastighet. Vær klar til å justere gasspaken og
ta roret for å unngå å skade personen i vannet.
FORSIKTIG
Båten må kjøre under planingshastighet når du bruker dette
mønsteret.
1 Velg Meny > Mønsterstyring > Williamson-sving >
Aktiver.
2 Velg et alternativ:
• Velg
• Velg
for å starte en sving mot styrbord.
for å starte en sving mot babord.
Sikksakkmønster
Avbryte et styremønster
Sikksakkmønsteret styrer båten fra babord til styrbord og tilbake,
i en angitt tid og med en angitt vinkel, på tvers av den gjeldende
styrekursen.
• Styr båten fysisk.
MERK: Shadow Drive må være aktivert for at du skal kunne
avbryte et styremønster ved å styre båten fysisk.
• Velg
eller
for å avbryte et mønster ved hjelp av
styremodus med ror.
• Velg <<10° <1° eller 1°> 10°>> for å avbryte et mønster ved
hjelp av styremodus med trinn.
Konfigurere sikksakkmønsteret
Du kan endre utslaget og tidsperioden for sikksakkmønsteret.
Standardverdiene er 30° og 1,5 minutter.
2
Betjene autopiloten for hurtigbåt
• Velg Standby.
GPS-styremønstre
ADVARSEL
Du er ansvarlig for at båten betjenes på en trygg måte. Ikke start
et GPS-mønster før du er sikker på at det ikke er noen
hindringer i vannet.
FORSIKTIG
Garmin anbefaler at du bare bruker Rute til under motorstrøm.
Hvis du bruker Rute til når du seiler, kan det forårsake uventet
jibbing, som kan skade seilbåten. Ubevoktede seil eller rigg kan
bli skadet eller kan forårsake personskader på besetning eller
passasjerer under en uventet jibbemanøver.
®
MERK: Autopiloten må være koblet til en NMEA 2000 eller
NMEA 0183-kompatibel kartplotter for å kunne følge et GPSstyremønster.
Autopiloten kan styre båten langs en rute som er definert av
GPS-enheten, eller etter forhåndsinnstilte mønstre som er
basert på en GPS-posisjon (veipunkt). Hvis du vil bruke GPSstyring, må det være koblet en kompatibel GPS-enhet til
autopiloten som bruker NMEA 2000 eller NMEA 0183. GPSstyremønstre er basert på et GPS-veipunkt som du navigerer
aktivt til ved hjelp av den valgfrie GPS-enheten. Dette veipunktet
kalles det aktive veipunktet.
starter søkemønsteret, kjører autopiloten båten til det aktive
veipunktet og starter mønsteret.
Konfigurere søkemønsteret
Du kan justere avstanden mellom hver sirkel i spiralen.
Standardavstanden mellom sirkler er 50 fot (20 m).
1 Velg Meny > GPS-styring > Søk > Avstand.
2 Velg eller for å angi avstanden.
3 Velg Ferdig.
Følge søkemønsteret
1 Velg Meny > GPS-styring > Søk > Aktiver.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil starte en sving mot styrbord, velger du .
• Hvis du vil starte en sving mot babord, velger du .
®
®
Følge en GPS-styrerute
Autopiloten kan styre båten etter en rute som er angitt på en
kompatibel GPS-enhet.
1 Opprett og naviger en rute på GPS-enheten.
2 Velg Meny > GPS-styring > Rute til.
Banemønster
Banemønsteret styrer båten i en kontinuerlig sirkel rundt det
aktive veipunktet. Størrelsen på sirkelen defineres av avstanden
fra det aktive veipunktet når du starter banemønsteret.
Følge et banemønster
1 Velg Meny > GPS-styring > Bane > Aktiver.
2 Velg et alternativ:
• Velg
for å starte en sving med klokken.
• Velg
for å starte en sving mot klokken.
Kløverbladmønster
Kløverbladmønsteret styrer båten slik at den gjentatte ganger
passerer et aktivt veipunkt. Når du starter kløverbladmønsteret,
kjører autopiloten båten mot det aktive veipunktet og starter
kløverbladmønsteret.
Konfigurere kløverbladmønsteret
Du kan justere avstanden fra veipunktet der autopiloten svinger
båten for å passere veipunktet på nytt. Standardinnstillingen
snur båten ved en rekkevidde på 1000 fot (300 m) unna aktivt
veipunkt.
between the waypoint and the location where the autopilot turns
the boat
1 Velg Meny > GPS-styring > Kløverblad > Lengde.
2 Velg eller for å angi rekkevidde.
3 Velg Ferdig.
Følge kløverbladmønsteret
1 Velg Meny > GPS-styring > Kløverblad > Aktiver.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil starte en sving mot styrbord, velger du .
• Hvis du vil starte en sving mot babord, velger du .
Søkemønster
Søkemønsteret styrer båten i stadig større sirkler utover fra det
aktive veipunktet og former dermed et spiralmønster. Når du
Betjene autopiloten for seilbåt
Betjene autopiloten for seilbåt
FORSIKTIG
Når autopiloten er aktivert, styrer den bare roret. Du og
besetningen er ansvarlige for seilene mens autopiloten er
aktivert.
I tillegg til å holde styrekursen kan du bruke autopiloten til å
opprettholde vindhold. Du kan også bruke autopiloten til å
kontrollere roret under bauting og jibbing.
Vindhold
Du kan angi at autopiloten skal opprettholde en bestemt retning i
forhold til den gjeldende vindvinkelen. Enheten må være koblet
til en vindsensor som er kompatibel med NMEA 2000 eller
NMEA 0183, for å utføre vindhold eller vindbasert bauting eller
jibbing.
Angi typen vindhold
Før du kan aktivere type for vindhold må du koble en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Hvis du vil vite mer om avansert autopilotkonfigurasjon, kan du
se installeringsinstruksjonene som fulgte med autopiloten.
1 Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for bruker >
Vindhold-type.
2 Velg Relativ eller Sann.
Aktivere vindhold
Før du kan aktivere type for vindhold må du koble en NMEA
2000 eller NMEA 0183-vindsensor til autopiloten.
Når autopiloten er i standby, velger du Vindhold.
Aktivere vindhold fra holdt styrekurs
Før du kan aktivere type for vindhold må du koble en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Når Hold styrekursen er aktivert, velger du Meny > Vindhold.
Justere vindholdvinkelen med autopiloten
Du kan justere vindholdvinkelen på autopiloten når vindhold er
aktivert.
• Hvis du vil justere vindholdvinkelen i trinn på 1°, velger du
<<10° <1° eller 1°> 10°>>.
• Hvis du vil justere vindholdvinkelen i trinn på 10°, holder du
inne <<10° <1° eller 1°> 10°>>.
Bauting og jibbing
Du kan angi at autopiloten skal baute eller jibbe mens Hold
styrekursen eller Vindhold er aktivert.
Bauting og jibbing fra Hold styrekursen
1 Aktiver Hold styrekursen (Aktivere autopiloten, side 1).
2 Velg Meny > Baute/jibbe.
3
3 Velg
eller
for å velge en retning.
Autopiloten styrer båten gjennom bauting eller jibbing.
Meldingen "Bauter" vises på skjermbildet for retning til
manøveren er ferdig.
Bauting og jibbing fra Vindhold
Du må ha installert en vindsensor før du kan aktivere vindhold.
1 Aktiver vindhold (Aktivere vindhold, side 3).
2 Velg Meny > Baute/jibbe.
3 Velg Kurs eller Jibb.
Autopiloten styrer båten gjennom bauting eller jibbing.
Informasjon om fremgangen vises på skjermen.
Angi en forsinkelse for bauting og jibbing
Med forsinkelse av bauting og jibbing kan du utsette styringen
for bauting og jibbing etter at du har startet manøveren.
1 Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for bruker >
Konfigurasjon for seiling > Forsinkelse av bau./jib..
2 Angi lengden på forsinkelsen.
3 Velg eventuelt Ferdig.
Aktivere Jibb-inhibitor
MERK: Jibb-inhibitoren forhindrer ikke at du jibber manuelt ved
hjelp av roret eller trinnstyring.
Jibb-inhibitoren forhindrer at autopiloten jibber.
1 Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for bruker >
Konfigurasjon for seiling > Jibb-inhibitor.
2 Velg Aktivert.
Justere autopilotresponsen
Når seilbåtmodusen er stilt inn, kan du justere rorforsterkningen
raskt med Respons-innstillingen for å ta høyde for varierende
vindforhold.
1 Velg Meny > Respons fra autopilotskjermbildet.
2 Juster rorresponsen.
Hvis du ønsker at roret skal være mer følsomt og bevege seg
raskere, øker du verdien. Hvis roret beveger seg for mye,
senker du verdien.
Konfigurasjon av enheten
Autopilotinnstillinger for bruker
Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for bruker.
Strømmodus: Angir enhetens strømmodus som normal eller
økonomi. Med strømmodusen Økonomi kan du angi
prosentandelen strøm som skal brukes til å kjøre autopiloten.
Strømsparer: Kontrollerer autopilotens aggressivitet.
Autopiloten foretar færre justeringer i modusen Strømsparer.
Vindbegrenser: Senker svingegraden når vindretningen
nærmer seg akterstavnen i seilbåtmodus under jibbing. Hvis
svingegraden er for treg, øker du denne verdien. Hvis
svingegraden er for rask, reduserer du denne verdien.
Konfigurere fjernkontrollen
MERK: Klokken Garmin quatix kan konfigureres til å fungere
som fjernkontroll for rorkontrollen. Du finner mer informasjon i
instruksjonene som fulgte med klokken.
Du kan koble én ekstra fjernkontroll til rorkontrollen.
Velg Meny > Oppsett > Fjernkontroll.
®
Søke etter en fjernkontroll
Velg Meny > Oppsett > Fjernkontroll > Søk etter
fjernkontroll.
4
Pare en fjernkontroll
1 Søk etter en fjernkontroll (Søke etter en fjernkontroll, side 4).
2 Begynn å pare fjernkontrollene etter instruksjonene som
fulgte med tilbehøret.
Det vises en melding på rorkontrollen når fjernkontrollen er
paret.
3 Velg Koble til.
Tilordne handlinger for fjernkontrollknapper
FORSIKTIG
Hvis du tilordner et mønster til en knapp på fjernkontrollen, må
du huske at du er ansvarlig for sikker betjening av båten. Ikke
start et mønster før du er sikker på at det ikke er noen hindringer
i vannet.
MERK: Hvis du tilordner funksjonalitet for retningskontroll til en
knapp på fjernkontrollen, må autopiloten være i standby for å
kunne endre retning (forover eller revers).
1 Velg Meny > Oppsett > Fjernkontroll.
2 Velg en fjernkontrollknapp du vil tilordne en handling.
3 Velg en knappehandling.
4 Gjenta eventuelt trinn 2 og 3 for de andre knappene.
Koble fra en fjernkontroll
1 Velg Meny > Oppsett > Fjernkontroll.
2 Velg Koble fra fjernkontroll.
Skjerminnstillinger
Velg Meny > Oppsett > Skjerm.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Konfigurer farger: Angir fargekonfigurasjonen for hver
fargemodus. For dagfargemodus kan du velge en fullstendig
fargekonfigurasjon eller konfigurasjon med høy kontrast. For
nattfargemodus kan du velge en fullstendig
fargekonfigurasjon, rød og svart eller grønn og svart
fargekonfigurasjon.
Bakgrunnslys: Angir nivået på bakgrunnslyset.
Nettverksdeling: Gjør det mulig å dele innstillinger for
fargemodus, fargekonfigurasjon og bakgrunnslys med andre
enheter på NMEA 2000 nettverket.
Systeminnstillinger
Velg Meny > Oppsett > System.
Enheter: Angir måleenheter.
Styrekurs: Angir referansen som brukes ved beregning av
styrekursinformasjon.
Varians: Angir variansen fra geografisk nord. Denne
innstillingen er bare tilgjengelig når retningen er angitt som
Geografisk.
Toner: Angir om og når det skal brukes lydvarsler.
Automatisk på: Gjør det mulig for enheten å slå seg på
automatisk når NMEA 2000 nettverket slås på.
Lav GHC-spenningsalarm: Utløser en alarm når spenningen til
strømforsyningen som er koblet til enheten, går under et
angitt nivå.
Språk: Angir skjermspråket.
Driftsmodus: Gjør det mulig å angi driftsmodus som normal
eller butikkdemo.
Systeminformasjon: Gir deg tilgang til informasjon om
programvaren.
Fabrikkinnstillinger: Nullstiller enheten til fabrikkinnstillingene.
Konfigurasjon av enheten
Velge foretrukket retningskilde
Hvis du har mer enn én retningskilde på nettverket, kan du velge
en foretrukket kilde. Kilden kan for eksempel være et
kompatibelt GPS-kompass eller en magnetisk retningssensor.
LES DETTE
Bruk en Garmin sensor for retningskilden for å få best resultat.
Bruk av GPS-kompass fra tredjeparter kan føre til at dataene
leveres ujevnt og med store forsinkelser. Autopiloten trenger
nøyaktig informasjon og kan derfor ikke bruke GPSkompassdata fra tredjeparter til GPS-posisjon eller hastighet.
Hvis et GPS-kompass fra en tredjepart brukes, kommer
autopiloten sannsynligvis til å rapportere tap av data og
hastighetskilde fra tid til annen.
1 Velg Meny > Oppsett > Foretrukne kilder > Retningskilde
2 Velg en kilde.
Hvis den valgte retningskilden ikke er tilgjengelig, vises det
ikke noen data på autopilotskjermen. Du bør om mulig velge
en annen retningskilde.
Konfigurasjon av enheten
5
Indeks
A
autopilot 1, 4
B
banemønster 3
bauting og jibbing 3, 4
hold styrekursen 3
vindhold 3
F
fjernkontroll 4
koble fra 4
pare 4
fjernkontrollsøke etter 4
foretrukken datakilde 5
G
GPS-styring 3
I
innstillinger 4
J
jibbing. 3 . Du finner mer informasjon under
bauting og jibbing Se også bauting og
jibbing
K
kløverblad 3
kløverbladmønster 3
M
mønsterstyring 2
sikksakkmønster 2
sirkelmønster 2
u-svingmønster 2
Williamson-sving 2
Williamson-svingmønster 2
R
retning 1
hold styrekursen 1, 3
Shadow Drive 1
tilpasse 1
retningskontroll 2, 4
S
seiling 4
Shadow Drive
aktivere 1
følsomhet 1
skjerminnstillinger 4
strømmodusstrømsparer 4
styremodus, velge 2
styremodus med trinn, trinnvis snuøkning 2
system, systeminformasjon 4
søkemønster 3
V
ventemodus 1
vindhold 3, 4
tilpasse 3
6
Indeks
support.garmin.com
November 2018
190-01610-91_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising