Garmin | GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit | User guide | Garmin GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit Användarhandbok

Garmin GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit Användarhandbok
GHC™ 20
Användarhandbok
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GHC™ och Shadow Drive™ är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 , och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
®
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Översikt över enhet ..................................................................... 1
Kursskärm ....................................................................... 1
Viloläge ....................................................................................... 1
Använda autopiloten på motorbåt................................ 1
Kurshållning ................................................................................ 1
Aktivera autopiloten ............................................................... 1
Ställa in kurs ............................................................................... 1
Aktiverar Shadow Drive ......................................................... 1
Justera Shadow Drive-enhetens känslighet ...................... 1
Justera kursen med rodret ..................................................... 1
Välja styrningsläge ................................................................. 2
Justera kursen med knapparna ......................................... 2
Ställa in ökningar av stegstyrningsstorlek ......................... 2
Riktningskontroll ..................................................................... 2
Aktivera riktningskontroll ................................................... 2
Välj riktningskontroll .......................................................... 2
Styrmönster ................................................................................ 2
Sicksackmönster .................................................................... 2
Ställa in sicksackmönster .................................................. 2
Följa ett sicksackmönster .................................................. 2
Cirkelmönster ......................................................................... 2
Ställa in cirkelmönster ....................................................... 2
Följa cirkelmönstret ........................................................... 2
U-svängmönster ..................................................................... 2
Följa U-svängmönstret ...................................................... 2
Williamson-gir ........................................................................ 2
Följa Williamson-girmönstret ............................................. 2
Avbryta ett styrmönster .......................................................... 2
GPS-styrmönster ................................................................... 3
Följa en GPS-styrningsrutt ................................................ 3
Varvmönster ...................................................................... 3
Klöverbladsmönster .......................................................... 3
Sökmönster ....................................................................... 3
Använda autopiloten på segelbåt................................. 3
Fast vindvinkel ............................................................................ 3
Ställa in typ av fast vindvinkel ................................................ 3
Aktivera fast vindvinkel .......................................................... 3
Aktivera Fast vindvinkel från Kurshållning ............................. 3
Ändra fast vindvinkel med autopiloten ................................... 3
Kryssa och gippa ........................................................................ 3
Kryssning och gippning från kurshållningen .......................... 4
Kryssning och gippning från den fasta vindvinkeln ................ 4
Ställa in kryssnings- och gippningsfördröjning ....................... 4
Aktivera gippningsbegränsare ............................................... 4
Justera autopilotens gensvar ...................................................... 4
Enhetskonfiguration.......................................................4
Användarens autopilotinställningar ............................................. 4
Konfigurera fjärrkontrollen .......................................................... 4
Söka efter fjärrkontroll ............................................................ 4
Para ihop fjärrkontroll ............................................................. 4
Tilldela fjärrkontrollknapparna funktioner ............................... 4
Koppla bort fjärrkontrollen ...................................................... 4
Bildskärmsinställningar ............................................................... 4
Systeminställningar ..................................................................... 4
Välja standardkurskälla ............................................................... 5
Index................................................................................ 6
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
Autopilotsystemet anpassar kontinuerligt styrningen av din båt
för att hålla en fast kurs. Förutom den grundläggande funktionen
att hålla kursen möjliggör systemet manuell styrning samt olika
automatiska styrningsfunktioner och -mönster.
Du kan manövrera autopilotsystemet med rodret. Med rodret
kan du aktivera och styra, ställa in och anpassa
autopilotsystemet.
För information om installation, se installationsinstruktionerna till
varje enhet.
Översikt över enhet
Autopilotens status/autopilotens statusindikator.
"Standby" och autopilotens statusindikator visas i gult när enheten
är i standbyläge.
"Kurshållning" visas i grönt och autopilotens statusindikator visas i
grönt när enheten är i läget kurshållning.
Kurstrendindikator.
Faktisk kurs (i standbyläge)
Inställd kurs (när autopiloten är inkopplad)
Roderpositionsindikator (Den här funktionen är endast tillgänglig
när en rodersensor är ansluten.)
Viloläge
OBSERVERA
Autopiloten styr inte båten i viloläge. Du ansvarar för rodret när
det är i viloläge.
I viloläget kan du aktivera autopiloten och justera
inställningarna.
"Viloläge" visas i gult och den gula LED-indikatorn visas längst
upp till höger på skärmen när enheten är i viloläge.
Använda autopiloten på motorbåt
Kurshållning
Du kan aktivera autopilotens kurshållningsfunktion för att hålla
den nuvarande kursen utan att styra rodret.
Aktivera autopiloten
När du aktiverar autopiloten tar den över styrningen av rodret
och styr båten med bibehållen kurs.
På kursskärmbilden väljer du Aktivera.
"Kurshållning" visas i grönt längst upp på kursskärmbilden
och en grön ikon visas längst upp till höger på skärmen när
enheten är i läget kurshållning. Din inställda kurs visas mitt
på skärmen.
Välj om du vill försätta autopiloten i viloläge och gå tillbaka till
kursskärmen.
Välj om du vill öppna en meny eller utföra den funktion som listas
ovanför knappen.
Välj om du vill öppna menyn för bildskärmsinställningar.
Tryck två gånger om du vill justera belysningen.
Håll nedtryckt om du vill stänga av enheten.
Kursskärm
På kursskärmen visas autopilotens status.
Ställa in kurs
När autopiloten är aktiverad kan du justera kursen med hjälp av
knapparna på kontrollenheten eller med hjälp av rodret om
autopiloten är utrustad med Shadow Drive™ teknik.
Aktiverar Shadow Drive
Obs! Funktionen Shadow Drive kan endast användas på båtar
med motordrivet skrov eller motordrivet förskjutningsskrov.
Välj Meny > Inställning > Användarens autopilotinställn. >
Shadow Drive.
Justera Shadow Drive-enhetens känslighet
Välj Meny > Inställning > Användarens autopilotinställn. >
Shadow Drives känslighet.
Justera kursen med rodret
Obs! Du måste aktivera funktionen Shadow Drive innan du kan
justera kursen med hjälp av rodret (Aktiverar Shadow Drive,
sidan 1).
Introduktion
1
Styr båten manuellt med autopiloten aktiverad.
Autopiloten aktiverar läget Shadow Drive.
När du släpper rodret och håller en fast kurs manuellt under
några sekunder återtar autopiloten styrningen av den nya
kursen. Kurstrendindikatorn visas och autopilotens
statusindikator blir grön för att visa att autopiloten styr båten.
Välja styrningsläge
Rodrets styrningsläge girar båten med en ökning på 1° i taget
när du trycker på en knapp.
Stegstyrningsläget girar båten med en ökning på 10° i taget. Du
kan anpassa ökningar av steggirsstorlek (Ställa in ökningar av
stegstyrningsstorlek, sidan 2).
1 Välj Meny.
2 Välj Styrningsläge för att växla mellan rodrets styrningsläge
och stegstyrningsläge.
Obs! Rodrets styrningsläge kan endast användas på båtar
med motordrivet planat skrov eller motordrivet
deplacementskrov.
Justera kursen med knapparna
Innan du kan styra båten med hjälp av knapparna längst ner på
kontrollenheten måste autopiloten vara aktiverad.
• Välj
eller
för att använda rodrets styrningsläge.
Obs! Rodret styrningsläge kan endast användas på båtar
med motordrivet planat skrov eller motordrivet
förskjutningsskrov.
• Tryck ner 1°> 10°>> eller <<10° <1° för att använda
stegstyrningsläget.
Ställa in ökningar av stegstyrningsstorlek
1 Välj Meny > Styrningsläge > Steggirsstorlek.
2 Välj eller .
3 Välj Klar.
Riktningskontroll
Riktningskontrollen meddelar autopiloten om i vilken riktning
båten rör sig (framåt eller bakåt) med hjälp av kontrollenheten.
Aktivera riktningskontroll
1 Välj Meny > Inställning > Användarens autopilotinställn. >
Riktningskontroll.
2 Välj Aktiverad.
Välj riktningskontroll
Innan du kan använda riktningskontrollen måste du aktivera
riktningskontrollens funktioner (Aktivera riktningskontroll,
sidan 2).
När du kör i viloläge väljer du Riktning.
visas längst upp till höger.
Styrmönster
VARNING
Du ansvarar själv för att båten framförs på ett säkert sätt.
Aktivera bara mönsterstyrning när du är säker på att vattnet är
fritt från hinder.
Ställa in sicksackmönster
Det går att ändra amplituden och sicksackmönstrets period.
Standardvärdena är 30° och 1,5 minuter.
1 Välj Meny > Mönsterstyrning > Sicksack > Inställning >
Sicksacksamplitud.
2 Tryck på eller för att ställa in amplituden i steg om 5°.
3 Välj Klar.
4 Välj Inställning > Sicksacksperiod.
5 Välj eller för att ställa in period.
6 Välj Klar.
Följa ett sicksackmönster
Välj Meny > Mönsterstyrning > Sicksack > Aktivera.
Cirkelmönster
Med cirkelmönstret styrs båten i en oavbruten cirkel, i angiven
riktning och med angivet tidsintervall.
Ställa in cirkelmönster
1 Välj Meny > Mönsterstyrning > Cirklar > Tid.
2 Tryck på eller för att ställa in tiden.
3 Välj Klar.
Följa cirkelmönstret
1 Välj Meny > Mönsterstyrning > Cirklar > Aktivera.
2 Välj ett alternativ:
• Välj
• Välj
för att påbörja en gir medurs.
för att påbörja en gir moturs.
U-svängmönster
Med U-svängsmönstret girar båten 180° och bibehåller den nya
kursen. Det går inte att göra några inställningar för Usvängmönstret.
Följa U-svängmönstret
1 Välj Meny > Mönsterstyrning > U-sväng > Aktivera.
2 Välj ett alternativ:
• Välj
• Välj
för att påbörja en styrbordsgir.
för att påbörja en babordsgir.
Williamson-gir
Med Williamson-giren girar båten tillbaka så att den färdas längs
med den plats där Williamson-girmönstret aktiverades. Det går
inte att göra några inställningar för Williamson-girmönstret.
Williamson-girmönstret kan användas i man överbordsituationer.
Följa Williamson-girmönstret
VARNING
Williamson-girmönstret är inte kopplat till GPS-data och
påverkas av vind, strömmar och hastighet. Var beredd att sänka
farten och ändra kursen för att undvika att personer i vattnet
skadas.
OBSERVERA
Båten måste hålla en hastighet lägre än planingsfart för att
mönstret ska kunna användas.
Autopiloten kan styra båten enligt förinställda mönster för fiske
och dessutom utföra andra specialmanövrer som U-svängar och
Williamson-girar.
Mönsterstyrning bygger inte på GPS-data och kan användas
utan att en GPS-enhet är ansluten till autopiloten.
1 Välj Meny > Mönsterstyrning > Williamson-gir > Aktivera.
2 Välj ett alternativ:
Sicksackmönster
Avbryta ett styrmönster
Med sicksackmönstret styrs båten från babord till styrbord och
tillbaka, under angiven tid och med angiven vinkel, längs den
aktuella kursen.
• Styra båten manuellt.
Obs! Shadow Drive måste vara aktiverad för att du ska
kunna avbryta ett styrmönster genom att styra båten
manuellt.
2
• Välj
• Välj
för att påbörja en styrbordsgir.
för att påbörja en babordsgir.
Använda autopiloten på motorbåt
• Välj
eller
för att avbryta ett mönster med hjälp av
rodrets styrningsläge.
• Välj <<10° <1° eller 1°> 10°>> för att avbryta ett mönster med
hjälp av stegstyrningsläget.
• Välj (STBY) Viloläge.
GPS-styrmönster
VARNING
Du ansvarar själv för att båten framförs på ett säkert sätt.
Aktivera bara ett GPS-mönster om du är säker på att vattnet är
fritt från hinder.
OBSERVERA
Garmin rekommenderar att "Följ rutt" endast används med en
motor igång. Om "Följ rutt" används vid segling kan oväntad
gippning uppkomma och riskera att skada segelbåten.
Obevakade segel och riggar kan skadas eller orsaka skada på
besättning eller passagerare vid en oväntad gippmanöver.
®
Obs! Autopiloten måste vara ansluten till en NMEA 2000 eller
NMEA 0183-kompatibel plotter för att följa ett GPS-styrmönster.
Autopiloten kan styra båten längs en rutt som definieras i en
GPS-enhet eller enligt förinställda mönster som bygger på en
GPS-position (waypoint). För att du ska kunna använda GPSstyrning måste det finnas en kompatibel GPS-enhet ansluten till
autopiloten via NMEA 2000 eller NMEA 0183. GPSstyrmönstren utgår från en GPS-waypoint som du navigerar
aktivt till med hjälp av en GPS-enhet. Denna waypoint kallas
"aktiv waypoint".
®
®
Följa en GPS-styrningsrutt
Autopiloten kan styra båten enligt en rutt som angetts i en
kompatibel GPS-enhet.
1 Skapa och navigera en rutt i din GPS-enhet.
2 Välj Meny > GPS-styrning > Följ rutt.
Varvmönster
Med varvmönstret styrs båten i en oavbruten cirkel runt den
aktiva waypointen. Cirkelns storlek bestäms av avståndet från
den aktiva waypointen när du aktiverar varvmönstret.
Följa ett varvmönster
1 Välj Meny > GPS-styrning > Omloppsb. > Aktivera.
2 Välj ett alternativ:
• Välj
för att påbörja en gir medurs.
• Välj
för att påbörja en gir moturs.
Klöverbladsmönster
Med klöverbladsmönstret styrs båten så att den gång på gång
passerar förbi en aktiv waypoint. När du aktiverar
klöverbladsmönstret styr autopiloten båten till den aktiva
waypointen för att därefter påbörja klöverbladsmönstret.
Inställning av klöverbladsmönster
Det går att ställa in avståndet från waypointen där autopiloten
girar båten för att köra tillbaka genom waypointen.
Standardinställningen girar båten vid ett avstånd på 300 m
(1 000 fot) från den aktiva waypointen.
mellan waypointen och den plats där autopiloten girar båten
1 Välj Meny > GPS-styrning > Klöverblad > Längd.
2 Välj eller för att ställa in avstånd.
3 Välj Klar.
Följ klöverbladsmönstret
1 Välj Meny > GPS-styrning > Klöverblad > Aktivera.
2 Välj ett alternativ:
• Välj
för att påbörja en styrbordsgir.
• Välj
för att påbörja en babordsgir.
Använda autopiloten på segelbåt
Sökmönster
Sökmönstret styr båten i allt större cirklar ut från den aktiva
waypointen och formar ett spiralmönster. När du aktiverar
sökmönstret styr autopiloten båten till den aktiva waypointen och
styr sedan enligt mönstret.
Ställa in sökmönster
Det går att ställa in avståndet mellan varje cirkel i spiralen.
Standardavståndet mellan cirklar i 20 m (50 fot).
1 Välj Meny > GPS-styrning > Sök > Blanksteg.
2 Välj eller för att ställa in avstånd.
3 Välj Klar.
Följa sökmönstret
1 Välj Meny > GPS-styrning > Sök > Aktivera.
2 Välj ett alternativ:
• Välj
för att påbörja en styrbordsgir.
• Välj
för att påbörja en babordsgir.
Använda autopiloten på segelbåt
OBSERVERA
När autopiloten är aktiverad styr den enbart rodret. Du och din
besättning är fortsatt ansvariga för seglen när autopiloten är
aktiverad.
Autopiloten kan förutom att hålla kursen även bibehålla en fast
vindvinkel. Autopiloten kan även användas för att styra rodret
under kryssning och gippning.
Fast vindvinkel
Det går att ställa in autopiloten för att bibehålla en särskild
bäring i förhållande till den aktuella vindvinkeln. Enheten måste
vara ansluten till en vindsensor som är kompatibel med NMEA
2000 eller NMEA 0183 för att en vindvinkel eller en vindbaserad
kryssning/gippning ska kunna utföras.
Ställa in typ av fast vindvinkel
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183 vindsensor till autopiloten.
För avancerade autopilotinställningar, se
installationsinstruktionerna som medföljer autopiloten.
1 Välj Meny > Inställning > Användarens autopilotinställn. >
Typ av fast vindvinkel.
2 Välj Skenbar eller Geografiskt.
Aktivera fast vindvinkel
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183-vindsensor till autopiloten.
När autopiloten är i standbyläge väljer du Fast vindv..
Aktivera Fast vindvinkel från Kurshållning
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183-vindsensor till autopiloten.
Med kurshållningen aktiverad väljer du Meny > Fast vindv..
Ändra fast vindvinkel med autopiloten
Den fasta vindvinkeln kan ändras på autopiloten när fast
vindvinkel är aktiverad.
• För att justera den fasta vindvinkeln med 1° i taget väljer du
<<10° <1° eller 1°> 10°>>.
• För att justera den fasta vindvinkeln med 10° i taget väljer du
<<10° <1° eller 1°> 10°>>.
Kryssa och gippa
Det går att ställa in så att autopiloten utför en kryssning eller
gippning när kurshållning eller fast vindvinkel är aktiverad.
3
Kryssning och gippning från kurshållningen
1 Aktivera kurshållning (Aktivera autopiloten, sidan 1).
2 Välj Meny > Kryssa/gippa.
eller
för att välja riktning.
3 Välj
Autopiloten styr båten genom kryssning eller gippning och
kursskärmen visar "Kryssning" tills manövern avslutats.
Kryssning och gippning från den fasta vindvinkeln
Innan du kan aktivera den fasta vindvinkeln måste du ha en
vindsensor installerad.
1 Aktivera fast vindvinkel (Aktivera fast vindvinkel, sidan 3).
2 Välj Meny > Kryssa/gippa.
3 Välj Kryss eller Gippa.
Autopiloten styr din båt genom kryssning eller gippning.
Information om hur det går med kryssningen eller gippningen
visas på skärmen.
Ställa in kryssnings- och gippningsfördröjning
Konfigurera fjärrkontrollen
Obs! Garmin quatix klockan kan konfigureras till att fungera
som fjärrkontroll för kontrollenheten. Mer information finns i
anvisningarna som medföljer klockan.
Du kan ansluta en valfri fjärrkontroll till kontrollenheten.
Välj Meny > Inställning > Fjärrkontroll.
®
Söka efter fjärrkontroll
Tryck på Meny > Inställning > Fjärrkontroll > Sök
fjärrkontroll.
Para ihop fjärrkontroll
1 Söka efter fjärrkontroll (Söka efter fjärrkontroll, sidan 4).
2 Börja para ihop fjärrkontrollen enligt de instruktioner som
medföljer tillbehören.
Ett meddelande visas på kontrollenheten när fjärrkontrollen
har parats ihop.
3 Tryck på Anslut.
Med kryssnings- och gippningsfördröjningen kan du aktivera en
fördröjning av kryssnings-/gippningsstyrningen efter att
manövern initierats.
1 Välj Meny > Inställning > Användarens autopilotinställn. >
Seglingskonfiguration > Kryssn.-/gippn.-fördröjning.
2 Välj längden på fördröjningen.
3 Vid behov väljer du Klar.
Tilldela fjärrkontrollknapparna funktioner
Aktivera gippningsbegränsare
Obs! Om du tilldelar riktningskontrollsfunktioner till en knapp på
fjärrkontrollen måste autopiloten vara i viloläge för att riktningen
ska kunna ändras (framåt eller bakåt).
1 Välj Meny > Inställning > Fjärrkontroll.
2 Tryck på en fjärrkontrollsknapp för att tilldela en åtgärd.
3 Välj en knappåtgärd.
4 Om det behövs upprepar du steg 2 och 3 för de återstående
knapparna.
Obs! Gippningsbegränsaren hindrar dig inte från att utföra en
gipp för hand med rodret eller stegstyrningen.
Gippningsbegränsaren förhindrar att autopiloten utför en
gippning.
1 Välj Meny > Inställning > Användarens autopilotinställn. >
Seglingskonfiguration > Gippningsbegränsare.
2 Välj Aktiverad.
Justera autopilotens gensvar
Med inställningen Respons kan du snabbt anpassa
roderökningen för att vara beredd på växlande vindförhållanden
vid segelbåtsläge.
1 På autopilotskärmen väljer du Meny > Respons.
2 Justera rodrets gensvar.
Om du vill att rodret ska svara snabbare och röra sig
snabbare ökar du värdet. Om rodret rör sig för mycket
minskar du värdet.
Enhetskonfiguration
Användarens autopilotinställningar
Tryck på Meny > Inställning > Användarens
autopilotinställn..
Strömläge: Ställer in enhetens strömläge till läget normal eller
ekonomiläge. Med ekonomiströmläget kan du ställa in hur
stor procentandel av strömmen som används för att köra
autopiloten.
Energisparfunktion: Styr aggressiviteten för autopiloten.
Autopiloten gör färre justeringar i energisparläget.
Vindbegränsare: Saktar ner girhastigheten i takt med att
vindriktningen närmar sig aktern vid segelbåtsläge under en
gippning. Om girhastigheten är för långsam, minska värdet.
Om girhastigheten är för snabb, öka värdet.
4
OBSERVERA
När du tilldelar ett mönster till en fjärkontrollknapp får du inte
glömma att du ansvarar för båtens säkra framförande. Aktivera
bara mönsterstyrning när du är säker på att vattnet är fritt från
hinder.
Koppla bort fjärrkontrollen
1 Välj Meny > Inställning > Fjärrkontroll.
2 Välj Koppla bort fjärrkontroll.
Bildskärmsinställningar
Välj Meny > Inställning > Skärm.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger.
Konfigurera färger: Anger färgkonfiguration för varje färgläge.
För dagsljusfärg kan du välja färgkonfiguration för fyrfärg eller
färg med hög kontrast. För nattljusfärg kan du välja
färgkonfiguration för fyrfärg, rött och svart eller grönt och
svart.
Bakgrundsbelysning: Ställer in belysningsnivån.
Nätverksdelning: Här kan du dela inställningarna för färgläge,
färgkonfiguration och bakgrundsbelysning med andra enheter
via NMEA 2000 nätverket.
Systeminställningar
Välj Meny > Inställning > System.
Enheter: Ställer in måttenheter.
Riktning: Ställer in den referens som används vid beräkning av
kursinformation.
Variation: Justerar missvisningen från den geografiska
nordpolen. Denna inställning kan bara användas när kursen
är inställd på Faktisk.
Summer: Anger om och när ljudsignaler används.
Autostart: Enheten slås på automatiskt när NMEA 2000
nätverket slås på.
Enhetskonfiguration
GHC larm om låg spänning: Larmar när spänningen i
strömförsörjningen som är ansluten till enheten sjunker under
angiven nivå.
Språk: Anger språk på skärmen.
Driftläge: Här kan du ange driftläget till normal eller demoläge.
Systeminformation: Här kan du visa information om
programvara.
Fabriksinställningar: Återställer enheten till
fabriksinställningarna.
Välja standardkurskälla
Om du har mer än en kurskälla i nätverket kan du välja din
standardkälla. Källan kan vara en kompatibel GPS-kompass
eller en magnetisk kurssensor.
OBS!
För bästa resultat, använd en Garmin sensor för riktningskällan.
Om en GPS-kompass från tredje part används kan det hända att
data skickas oregelbundet vilket kan resultera i många fler
förseningar. Autopiloten kräver aktuell information och kan
därför ofta inte använda data från en GPS-kompass från tredje
part för GPS-positionering eller -hastighet. Om en GPSkompass från tredje part används är det sannolikt att autopiloten
periodvis rapporterar förlorad navigationsdata och
hastighetskälla.
1 Välj Meny > Inställning > Standardkällor > Riktningskälla
2 Välj en källa.
Om den valda kurskällan är otillgänglig visar
autopilotskärmen inte några data. Du bör välja en annan
kurskälla, om möjligt.
Enhetskonfiguration
5
Index
A
autopilot 1, 4
B
bildskärmsinställningar 4
F
fast vindvinkel 3, 4
justera 3
fjärrkontroll 4
ihopparning 4
koppla bort 4
fjärrkontrollsöka efter 4
G
gippa. 3, 4 . Se kryssa och gippa Se även
kryssa och gippa
GPS-styrning 3
I
inställningar 4
K
klöverblad 3
klöverbladsmönster 3
kryssa och gippa 3, 4
fast vindvinkel 3
kurshållning 4
kurs 1
justera 1
kurshållning 1, 3
Shadow Drive 1
M
mönsterstyrning 2
cirkelmönster 2
sicksackmönster 2
U-svängmönster 2
Williamson-gir 2
Williamson-girmönster 2
R
riktningskontroll 2, 4
S
segla 4
Shadow Drive
aktivera 1
känslighet 1
standarddatakälla 5
stegstyrningsläge, steggirsstorlek 2
strömlägeenergisparfunktion 4
styrningsläge, välja 2
system, systeminformation 4
sökmönster 3
V
varvmönster 3
viloläge 1
6
Index
support.garmin.com
November 2018
190-01610-91_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising