Garmin | GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit | User manual | Garmin GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit Brugervejledning

Garmin GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit Brugervejledning
GHC™ 20
Brugervejledning
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHC™ og Shadow Drive™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Skærmbilledet Kurs ....................................................... 1
Dvaletilstand ............................................................................... 1
Autopilotdrift til motorbåde........................................... 1
Hold kursen ................................................................................. 1
Aktivering af autopiloten ......................................................... 1
Justering af kurs ......................................................................... 1
Aktivere Shadow Drive ........................................................... 1
Justering af følsomhed i Shadow Drive ............................. 1
Justering af kursen med roret ................................................ 1
Vælge styrefunktion ............................................................... 2
Justering af kursen med tasterne ...................................... 2
Justering af trinstyringstrin ................................................ 2
Retningskontrol ...................................................................... 2
Aktivering af retningskontrol .............................................. 2
Brug af retningskontrol ...................................................... 2
Styremønstre .............................................................................. 2
Zigzag-mønster ...................................................................... 2
Opsætning af zigzagmønstret ........................................... 2
Sådan følger du et zigzagmønster .................................... 2
Cirkelmønster ......................................................................... 2
Opsætning af cirkelmønstret ............................................. 2
Sådan følger du cirkelmønstret ......................................... 2
U-svingsmønster .................................................................... 2
Sådan følger du U-svingsmønstret ................................... 2
Williamson's turn .................................................................... 2
Sådan følger du mønstreet for Williamson's turn .............. 2
Annullering af et styremønster ............................................... 2
GPS-styremønstre ................................................................. 3
Følge en GPS-styrerute .................................................... 3
Kredsløbsmønster ............................................................. 3
Kløverbladsmønster .......................................................... 3
Søgemønster .................................................................... 3
Autopilotdrift til sejlbåde............................................... 3
Vindstyring .................................................................................. 3
Indstilling af vindstyringstypen ............................................... 3
Aktivering af vindstyring ......................................................... 3
Sådan aktiveres Vindstyring fra Hold kursen ......................... 3
Justering af vinklen for vindstyring med autopiloten .............. 3
Vende og bomme ....................................................................... 4
Vending og bomning fra Hold kursen .................................... 4
Vending og bomning fra vindstyring ...................................... 4
Indstilling af forsinket vending og bomning ............................ 4
Aktivere spærring af bomning ................................................ 4
Justering af autopilotens reaktionstid ......................................... 4
Enhedskonfiguration......................................................4
Brugerindstilling af autopilot ....................................................... 4
Konfiguration af fjernbetjeningen ................................................ 4
Søgning efter en fjernbetjening .............................................. 4
Parre en fjernbejtening ........................................................... 4
Tildeling af handlinger til fjernbetjeningen ............................. 4
Frakobling af en fjernbetjening .............................................. 4
Displayindstillinger ...................................................................... 4
Systemindstillinger ...................................................................... 4
Valg af foretrukken kilde til kurs .................................................. 5
Indeks .............................................................................. 6
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der forøger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
GHP-autopilotsystemet justerer løbende styringen af din båd for
at fastholde en konstant kurs. Ud over den grundlæggende
funktion til fastholdelse af kursen tillader systemet også manuel
styring samt forskellige automatstyringsfunktioner og -mønstre.
Du kan betjene autopilotsystemet ved hjælp af
betjeningsenheden. Ved hjælp af betjeningsenheden kan du
aktivere, styre, klargøre og tilpasse autopilotsystemet.
Yderligere oplysninger om installation finder du i
installtionsvejledningen til hver enkelt enhed.
Oversigt over enheden
Status for autopilot/statusindikator for autopilot.
"Standby" vises med gult, og statusindikatoren for autopilot vises
med gult, når enheden er i standbyfunktion.
"Hold kursen" vises med grønt, og statusindikatoren for autopilot
vises med grønt, når enheden er i hold kursen.
Indikator for retningstendens.
Faktisk kurs (i standbyfunktion)
Tilsigtet kurs (med autopiloten slået til)
Indikator for rorposition (denne funktion er kun tilgængelig, når en
rorsensor er tilsluttet).
Dvaletilstand
FORSIGTIG
Autopiloten styrer ikke båden i standbyfunktion. Du er selv
ansvarlig for at styre båden, når autopiloten er i standbyfunktion.
I standbyfunktion kan du slå autopiloten til og justere
indstillinger.
"Standby" vises med gult, og den gule LED-indikator vises i
øverste højre hjørne af skærmen, når enheden er i
standbyfunktion.
Autopilotdrift til motorbåde
Hold kursen
Du kan aktivere autopilotens funktion Hold kursen for at
fastholde din aktuelle kurs uden at skulle styre roret.
Aktivering af autopiloten
Når du aktiverer autopiloten, tager autopiloten kontrollen over
roret og styrer båden for at fastholde din kurs.
Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Slå til.
"Hold kursen" vises med grønt øverst på skærmen Kurs, og
der vises et grønt ikon i det øverste højre hjørne af skærmen,
når enheden er i hold kursen. Din tilsigtede kurs vises i
midten af skærmen Kurs.
Vælg at sætte autopiloten i standby-tilstand og gå tilbage til skærmbilledet Kurs.
Vælg at åbne en menu eller udføre funktionen, der er vist over
tasten.
Vælg for at åbne displayindstillingsmenuen.
Tryk to gange for at justere baggrundsbelysningen.
Hold den nede for at slukke for enheden.
Skærmbilledet Kurs
Skærmbilledet Kurs viser status for autopiloten.
Justering af kurs
Når autopiloten er slået til, kan du justere kursen med tasterne
på betjeningsenheden eller med betjeningsenheden, hvis din
autopilot er udstyret med Shadow Drive™ teknologi.
Aktivere Shadow Drive
BEMÆRK: Shadow Drive funktionen må kun anvendes på
motorbåde med planende skrog eller deplacement-skrog.
Vælg Menu > Opsætng. > Brugerkonfiguration af
autopilot > Shadow Drive.
Justering af følsomhed i Shadow Drive
Vælg Menu > Opsætng. > Brugerkonfiguration af
autopilot > Følsomhed i Shadow Drive.
Justering af kursen med roret
BEMÆRK: Du skal aktivere Shadow Drive funktionen, før du
kan justere kursen ved hjælp af roret (Aktivere Shadow Drive,
side 1).
Introduktion
1
Styr båden manuelt med autopiloten slået til.
Autopiloten aktiverer Shadow Drive funktion.
Når du slipper roret og manuelt opretholder en bestemt kurs i
få sekunder, fortsætter autopiloten med at holde kursen på
den nye kurs. Indikatoren for kurstendens vises, og
statusindikatoren for autopiloten bliver grøn for at vise, at
autopiloten styrer båden.
Vælge styrefunktion
Rorstyrefunktion drejer båden i trin à 1°, når du vælger en tast.
Trinstyrefunktion drejer båden i trin à 10°. Du kan tilpasse
trinstørrelsen for trindrejning (Justering af trinstyringstrin,
side 2).
1 Vælg Menu.
2 Vælg Styrefunktion for at skifte imellem rorstyrefunktion og
trinstyrefunktion.
BEMÆRK: Rorstyrefunktion må kun anvendes på motorbåde
med planende skrog eller deplacement-skrog.
Justering af kursen med tasterne
Før du kan styre båden ved hjælp af tasterne nederst på
betjeningsenheden, skal autopiloten være slået til.
• Vælg
eller
for at bruge rorstyrefunktionen.
BEMÆRK: Rorstyrefunktion må kun anvendes på motorbåde
med planende skrog eller deplacement-skrog.
• Hold 1°> 10°>> eller <<10° <1° inde for at bruge
trinstyrefunktionen.
Justering af trinstyringstrin
1 Vælg Menu > Styrefunktion > Str. på trin i drejn..
2 Vælg eller .
3 Vælg Udført.
Retningskontrol
Retningskontrol informerer autopiloten om, hvilken retning
båden bevæger sig i (frem eller tilbage), ved hjælp af
betjeningsenheden.
Aktivering af retningskontrol
1 Vælg Menu > Opsætng. > Brugerkonfiguration af
autopilot > Retningskontrol.
2 Vælg Aktiveret.
Brug af retningskontrol
Før du kan bruge retningskontrol, skal du aktivere
retningskontrolfunktionen (Aktivering af retningskontrol, side 2).
Hvis du sejler i standbyfunktion skal du vælge Retning.
vises i øverste højre hjørne.
Styremønstre
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Påbegynd ikke et
mønster, før du er sikker på, at vandet er frit for forhindringer.
Autopiloten kan styre båden i forudindstillede mønstre til fiskeri,
og den kan også udføre andre specialmanøvrer såsom Udrejninger og Williamson's turn.
Mønsterstyring er ikke baseret på GPS og kan bruges uden en
GPS-enhed tilsluttet autopiloten.
Zigzag-mønster
Zigzag-mønster styrer båden fra bagbord til styrbord og tilbage
over et bestemt tidsrum og en bestemt vinkel og på tværs af din
aktuelle kurs.
Opsætning af zigzagmønstret
Du kan redigere amplituden og perioden for zigzagmønstret.
Standardværdierne er 30 ° og 1,5 minutter.
2
1 Vælg Menu > Mønsterstyring > Zigzag > Opsætng. >
2
3
4
5
6
Zigzagamplitude.
Vælg eller for at indstille amplituden i trin à 5 °.
Vælg Udført.
Vælg Opsætng. > Zigzagperiode.
Vælg eller for at indstille perioden.
Vælg Udført.
Sådan følger du et zigzagmønster
Vælg Menu > Mønsterstyring > Zigzag > Slå til.
Cirkelmønster
Cirkelmønstret styrer båden i en kontinuerlig cirkel, i en bestemt
retning og ved et bestemt tidsinterval.
Opsætning af cirkelmønstret
1 Vælg Menu > Mønsterstyring > Cirkler > Tid.
2 Vælg eller for at indstille tiden.
3 Vælg Udført.
Sådan følger du cirkelmønstret
1 Vælg Menu > Mønsterstyring > Cirkler > Slå til.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
for at påbegynde en drejning med uret.
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod uret.
U-svingsmønster
U-svingsmønster drejer båden 180° omkring og fastholder den
nye kurs. Der er ingen indstillinger at justere for usvingsmønstret.
Sådan følger du U-svingsmønstret
1 Vælg Menu > Mønsterstyring > U-drejning > Slå til.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod styrbord.
for at påbegynde en drejning mod bagbord.
Williamson's turn
Mønstret Williamson's turn drejer båden omkring med henblik på
at sejle langs det sted, hvor mønstret for Williamson's turn blev
påbegyndt. Der er ingen indstillinger at justere for mønstret for
Williamson's turn.
Mønstret for Williamson's kan anvendes i situationer med mand
over bord.
Sådan følger du mønstreet for Williamson's turn
ADVARSEL
Mønstret for Williamson's turn bestemmes ikke af GPS og
påvirkes af vind, strøm og hastighed. Gør dig klar til at justere
gashåndtaget og tage roret for ikke at skade den person, der
befinder sig i vandet.
FORSIGTIG
Båden skal bevæge sig med mindre end planinghastighed, når
dette mønster benyttes.
1 Vælg Menu > Mønsterstyring > Williamson's turn > Slå til.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod styrbord.
for at påbegynde en drejning mod bagbord.
Annullering af et styremønster
• Styr båden fysisk.
BEMÆRK: Shadow Drive skal være aktiveret for at annullere
et styremønster ved at styre båden fysisk.
• Vælg
or
for at annullere et mønster ved hjælp af
rorstyrefunktion.
Autopilotdrift til motorbåde
• Vælg <<10° <1° eller 1°> 10°>> for at annullere et mønster
ved hjælp af trinstyrefunktion.
• Vælg Standby.
GPS-styremønstre
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Påbegynd ikke et
GPS-mønster, før du er sikker på, at vandet er frit for
forhindringer.
FORSIGTIG
Garmin anbefaler, at du kun benytter Følg rute, når du sejler for
motorkraft. Brug af Følg rute kan forårsage uventet bomning,
hvilket kan beskadige din sejlbåd. Ikke-overvågede sejl og
rigning kan blive beskadigede og forårsage kvæstelser på
mandskab og passagerer i forbindelse med en uventet
bomningsmanøvre.
®
BEMÆRK: Autopiloten skal være sluttet til en NMEA 2000 eller
NMEA 0183 kompatibel plotter for at følge et GPSstyremønster.
Autopiloten kan styre båden langs en rute defineret af din GPSenhed eller i forudindstillede mønstre på baggrund af en GPSposition (waypoint). Før du kan bruge GPS-styring, skal du have
en kompatibel GPS-enhed tilsluttet autopiloten ved brug af
NMEA 2000 eller NMEA 0183. GPS-styremønstre er baseret på
et GPS-waypoint, som du aktivt navigerer til ved brug af din
valgfri GPS-enhed. Dette waypoint kaldes det aktive waypoint.
Søgemønster
Søgemønstret styrer båden i stadigt større cirkler udad fra det
aktive waypoint og danner et spiralmønster. Når du påbegynder
søgemønstret, driver autopiloten båden til det aktive waypoint
og påbegynder mønstret.
Opsætning af søgemønstret
Du kan justere afstanden mellem hver cirkel i spiralen.
Standardafstanden mellem cirklerne er 50 fod. (20 m).
1 Vælg Menu > GPS-styring > Søg > Afstand.
2 Vælg eller for at indstille afstanden.
3 Vælg Udført.
Sådan følger du søgemønstret
1 Vælg Menu > GPS-styring > Søg > Slå til.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod styrbord.
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod bagbord.
®
®
Følge en GPS-styrerute
Autopiloten kan styre båden i overensstemmelse med en rute
defineret på en kompatibel GPS-enhed.
1 Opret og naviger en rute på din GPS-enhed.
2 Vælg Menu > GPS-styring > Følg rute.
Kredsløbsmønster
Kredsløbsmønstret styrer båden i en kontinuerlig cirkel omkring
det aktive waypoint. Størrelsen af cirklen defineres af din
afstand fra det aktive waypoint, når du påbegynder
kredsløbsmønstret.
Sådan følger du et kredsløbsmønster
1 Vælg Menu > GPS-styring > Kredsløb > Slå til.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
for at påbegynde en drejning med uret.
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod uret.
Kløverbladsmønster
Kløverbladsmønstret styrer båden, så den gentagne gange
passerer over et waypoint. Når du påbegynder
kløverbladsmønstret, driver autopiloten båden til det aktive
waypoint og påbegynder kløverbladsmønstret.
Opsætning af kløverbladsmønstret
Du kan justere afstanden fra det waypoint, som autopiloten
drejer din båd ved, for at passere over waypointet igen.
Standardindstillingen drejer båden i en afstand af 1000 fod
(300 m) fra det aktive waypoint.
mellem waypointet og det sted, hvor autopiloten drejer båden
1 Vælg Menu > GPS-styring > Kløverblad > Længde.
2 Vælg eller for at indstille afstanden.
3 Vælg Udført.
Sådan følger du kløverbladsmønstret
1 Vælg Menu > GPS-styring > Kløverblad > Slå til.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod styrbord.
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod bagbord.
Autopilotdrift til sejlbåde
Autopilotdrift til sejlbåde
FORSIGTIG
Når autopiloten er aktiveret, kontrollerer den alene roret. Du og
dit mandskab forbliver ansvarlige for sejlene, mens autopiloten
er aktiveret.
Udover funktionen Hold kursen kan du også bruge autopiloten til
at fastholde en vindvinkel. Du kan også bruge autopiloten til at
kontrollere roret ved en vending eller bomning.
Vindstyring
Du kan indstille autopiloten til at fastholde den aktuelle
vindvinkel. Din enhed skal være tilsluttet en NMEA 2000 eller
NMEA 0183 kompatibel vindsensor, før den kan styre med en
fast vindvinkel eller foretage en vending eller bomning.
Indstilling af vindstyringstypen
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Der findes yderligere oplysninger om avanceret konfiguration af
autopiloten i de installationsinstruktioner, der medfølger til din
autopilot.
1 Vælg Menu > Opsætng. > Brugerkonfiguration af
autopilot > Vindstyringstype.
2 Vælg Relativ eller Sand.
Aktivering af vindstyring
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Hvis autopiloten er i standbyfunktion, skal du vælge
Vindstyring.
Sådan aktiveres Vindstyring fra Hold kursen
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Når hold kursen er aktiveret, skal du vælge Menu >
Vindstyring.
Justering af vinklen for vindstyring med autopiloten
Du kan justere vinklen for vindstyring på autopiloten, når
vindstyring er aktiveret.
• For at justere vinklen for vindstyring i trin à 1° skal du vælge
<<10° <1° eller 1°> 10°>>.
• For at justere vinklen for vindstyring i trin à 10° skal du holde
<<10° <1° eller 1°> 10°>> inde.
3
Vende og bomme
Du kan få autopiloten til at udføre en vending eller bomning,
mens Hold kurs eller Vindstyring er aktiveret.
Vending og bomning fra Hold kursen
1 Aktiver hold kursen (Aktivering af autopiloten, side 1).
2 Vælg Menu > Vending/bomning.
eller
for at vælge en retning.
3 Vælg
Autopiloten styrer din båd igennem en vending eller bomning,
og skærmbilledet Kurs viser meddelelsen "Vending", indtil
manøvren er fuldført.
Vending og bomning fra vindstyring
Før du kan aktivere vindstyring, skal du have installeret en
vindsensor.
1 Aktiver vindstyring (Aktivering af vindstyring, side 3).
2 Vælg Menu > Vending/bomning.
3 Vælg Vende eller Bomme.
Autopiloten styrer båden igennem en vending eller bomning,
og der vises oplysninger om forløbet af vendingen eller
bomningen på skærmen.
Indstilling af forsinket vending og bomning
Forsinket vending og bomning gør det muligt at forsinke
styringen af en vending og bomning, efter du indleder
manøvren.
1 Vælg Menu > Opsætng. > Brugerkonfiguration af
autopilot > Sejladskonfiguration > Forsink. vend./bomn..
Vælg
forsinkelsens varighed.
2
3 Vælg evt. Udført.
Aktivere spærring af bomning
BEMÆRK: Spærring af bomning forhindrer dig ikke i manuelt at
udføre en bomning ved brug af roret eller trinstyring.
Spærring af bomning forhindrer autopiloten i at udføre en
bomning.
1 Vælg Menu > Opsætng. > Brugerkonfiguration af
autopilot > Sejladskonfiguration > Bomme spærring.
2 Vælg Aktiveret.
Justering af autopilotens reaktionstid
I sejlbådstilstand giver indstillingen Svar dig mulighed for hurtigt
at justere rorfølsomheden for at tage højde for varierende
vindforhold.
1 På skærmbilledet Autopilot skal du vælge Menu > Svar.
2 Juster rorets reaktionstid.
Hvis du vil have roret til at være mere sensitivt og bevæge
sig hurtigere, skal du øge værdien. Hvis roret bevæger sig for
meget, skal du mindske værdien.
Enhedskonfiguration
Brugerindstilling af autopilot
Vælg Menu > Opsætng. > Brugerkonfiguration af autopilot.
Strømtilstand: Indstiller enhedens strømtilstand til normal
tilstand eller økonomitilstand. Økonomistrømtilstand gør det
muligt at indstille den ønskede procentdel af strømmen, der
bruges til at køre autopiloten.
Strømsparer: Kontrollerer autopilotens aggressivitet.
Autopiloten udfører færre justeringer i strømsparetilstand.
Vindbegrænser: Nedsætter drejehastigheden, når
vindretningen nærmer sig hækken, når du er i
sejlbådstilstand under en bomning. Hvis drejehastigheden er
4
for langsom, skal du reducere denne værdi. Hvis
drejehastigheden er for hurtig, skal du forøge denne værdi.
Konfiguration af fjernbetjeningen
BEMÆRK: Garmin quatix uret kan konfigureres til at fungere
som fjernbetjening til betjeningsenheden. Se vejledningen, der
fulgte med uret, for at få yderligere oplysninger.
Du kan slutte en valgfri fjernbetjening til betjeningsenheden.
Vælg Menu > Opsætng. > Fjernbetjening.
®
Søgning efter en fjernbetjening
Vælg Menu > Opsætng. > Fjernbetjening > Søgning efter
fjernbetj..
Parre en fjernbejtening
1 Søg efter en fjernbetjening (Søgning efter en fjernbetjening,
side 4).
2 Begynd at parre fjernbetjeningen i henhold til vejledningen,
der fulgte med tilbehøret.
Der vises en meddelelse på betjeningsenheden, efter
fjernbetjeningen er blevet parret korrekt.
3 Vælg Tilslut.
Tildeling af handlinger til fjernbetjeningen
FORSIGTIG
Hvis du tildeler et mønster til en knap på fjernbetjeningen, skal
du huske, at du er ansvarlig for sikker betjening af båden.
Påbegynd ikke et mønster, før du er sikker på, at vandet er frit
for forhindringer.
BEMÆRK: Hvis du tildeler en retningskontrolfunktion til en knap
på fjernbetjeningen, skal autopiloten være i standby-tilstand for
at ændre retningen (frem eller bak).
1 Vælg Menu > Opsætng. > Fjernbetjening.
2 Vælg en knap på fjernbetjeningen, som du vil tildele en
handling.
3 Vælg en knaphandling.
4 Gentag eventuelt trin 2 og 3 for de resterende knapper.
Frakobling af en fjernbetjening
1 Vælg Menu > Opsætng. > Fjernbetjening.
2 Vælg Frakobl fjernbetjening.
Displayindstillinger
Vælg Menu > Opsætng. > Skærm.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Konfigurer farver: Indstiller farvekonfigurationen for hvert
farvevalg. For hvert farvevalg kan du vælge en konfiguration
med fuld farve eller høj kontrast. For nattefarver kan du
vælge en konfiguration med fuld farve, rød og sort eller grøn
og sort.
Baggrundslys: Indstiller niveauet for baggrundsbelysningen.
Netværksdeling: Gør det muligt for dig at dele farvevalg,
farvekonfiguration og indstillinger for baggrundsbelysning
med andre enheder på NMEA 2000 netværket.
Systemindstillinger
Vælg Menu > Opsætng. > System.
Enheder: Indstiller måleenheder
Kurs: Indstiller den reference, der bruges til at beregne
kursoplysninger.
Varians: Indstiller afvigelsen fra sand nord. Denne indstilling er
kun tilgængelig, når kursen er indstillet til Sand.
Signaltone: Indstiller om og hvornår, der anvendes lyd.
Enhedskonfiguration
Auto tænding: Lader enheden tændes automatisk, når NMEA
2000 netværket aktiveres.
GHC Lav spænding-alarm: Afgiver en alarm, når spændingen
for strømforsyningen til enheden falder til under et bestemt
niveau.
Tekst sprog: Indstiller sproget for skærmen.
Funktionstilstand: Gør det muligt at indstille funktionstilstanden
til normal eller butiksdemofunktion.
Systemoplysninger: Gør det muligt at se softwareinformation.
Fabriksindstillinger: Gendanner enhedens fabriksindstillinger.
Valg af foretrukken kilde til kurs
Du kan vælge din foretrukne kilde, hvis du har mere end én kilde
til kurs. Kilden kan være et kompatibelt GPS-kompas eller en
magnetisk kurssensor.
BEMÆRK
For at opnå det bedste resultat skal du bruge en Garmin sensor
som kilde til kurs. Anvendes et tredjeparts GPS-kompas, kan
data blive leveret uregelmæssigt og forårsage store forsinkelser.
Autopiloten har brug for rettidige oplysninger og kan derfor
sjældent bruge tredjeparts GPS-kompasdata til GPS-position
eller -hastighed. Hvis der anvendes et tredjeparts GPS-kompas,
vil autopiloten sandsynligvis jævnligt rapportere tab af
navigationsdata og hastighedskilde.
1 Vælg Menu > Opsætng. > Foretrukne kilder > Kilde til
kurs
2 Vælg en kilde.
Hvis den valgte kilde til kurs er utilgængelig, viser
autopilotskærmbilledet ingen data. Du bør vælge en anden
kilde til kurs, hvis muligt.
Enhedskonfiguration
5
Indeks
A
autopilot 1, 4
B
bomning. 4 . Se vending og bomning Se også
vending og bomning
D
displayindstillinger 4
F
fjernbetjening 4
frakoble 4
parre 4
fjernbetjeningsøgning efter 4
foretrukken datakilde 5
G
GPS-styring 3
I
indstillinger 4
K
kløverblad 3
kløverbladsmønster 3
kredsløbsmønster 3
kurs 1
hold kursen 1, 3
Shadow Drive 1
tilpasse 1
M
mønsterstyring 2
cirkelmønster 2
mønster for Williamson's turn 2
u-svingsmønster 2
Williamson's turn 2
zigzag-mønster 2
R
retningskontrol 2, 4
S
sejler 4
Shadow Drive
aktivere 1
følsomhed 1
standby 1
strømtilstandstrømsparer 4
styrefunktion, vælge 2
system, systeminformation 4
søgemønster 3
T
trinstyrefunktion, størrelse på trin i drejning 2
V
vending og bomning 4
hold kursen 4
vindstyring 3
vindstyring 3, 4
tilpasse 3
6
Indeks
support.garmin.com
November 2018
190-01610-91_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising