Garmin | Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump | Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Installationsinstruktioner

Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Installationsinstruktioner
SMARTPUMP
INSTALLATIONSINSTRUKTION
ER
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
För att undvika att båten skadas bör autopilotsystemet
installeras av en behörig marininstallatör. Specifik kunskap om
hydrauliska styrningskomponenter och marina elsystem krävs
för korrekt installation.
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Den här pumpen är endast avsedd att användas tillsammans
med Garmin autopilotsystem. Om du försöker använda den här
pumpen med något annat system kan systemet, pumpen eller
båten skadas.
®
SmartPump samverkar med det hydrauliska styrsystemet och
styr din båt utifrån kommandon från autopilotsystemet.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Verktyg som behövs
Programvaruuppdateringar för autopilot
När du har slutfört autopilotinstallationen bör du uppdatera
programvaran innan du utför konfigurationsprocessen.
Om du har anslutit autopilotsystemet till ett NMEA 2000 nätverk
med en Garmin plotter kan du uppdatera programvaran med
hjälp av plottern.
Om du inte har anslutit autopilotsystemet till ett NMEA 2000
nätverk med en Garmin plotter måste du använda en NMEA
2000 nätverksuppdaterare (säljs separat). Gå till
support.garmin.com för uppdateringsinformation.
®
Identifiera typ av SmartPump
Autopilotsystemet levereras med ett av två SmartPump
utföranden. Båda utförandena är funktionellt identiska, men har
vissa små skillnader i utseende och portplacering. När vi
hänvisar till de två utförandena i instruktionerna används
termerna SmartPump À och SmartPump v2 Á för att särskilja
de två typerna. På etiketten på SmartPump förpackningen och i
dessa scheman kan du avgöra vilken typ av SmartPump du har.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skyddsglasögon
Borrmaskin och borrar
Skruvnycklar
Momentnyckel (om du konfigurerar pumpen för en
obalanserad styrcylinder)
Trådavbitare/avdragare
Skruvmejslar: stjärn- och spårskruvmejslar
Kabelhållare
Marint korrosionsskyddsmedel
Monteringsskruvar: Om monteringsskruvarna som medföljer
pumpsatsen inte passar den aktuella monteringsytan måste
andra skruvar användas
Material till hydraulsystemet (Förutsättningar för
hydraulsystemet, sidan 2):
◦ Hydraulslang med maskinpressade eller utbytbara
kopplingar och en nominell kapacitet på minst 1 000 psi
◦ Hydrauliska T-kopplingar
◦ Hydrauliska avstängningsventiler
◦ Gängtätning, t.ex. Loctite 567
◦ Avluftningsutrustning för hydraulik
◦ Hydraulvätska
®
Augusti 2018
190-02369-79_0B
Viktigt vid montering
• Innan du börjar installera pumpen måste du ta reda på vilken
typ av hydrauliskt styrsystem som båten är utrustad med och
konsultera hydraulschemana. Alla båtar skiljer sig åt och du
måste ta hänsyn till den befintliga hydrauliken när du väljer
monteringsställe för pumpen (Förutsättningar för
hydraulsystemet, sidan 2).
• Du bör om möjligt montera pumpen horisontellt.
• Om du inte kan montera pumpen horisontellt måste du
montera den vertikalt med pumphuvudets anslutningar uppåt.
• Du måste montera pumpen på en plats dit du kan förlänga
båtens hydrauliska styrledningar.
• Pumpen har fem hydraulkopplingar, även om bara tre
används om du installerar pumpen så som vi
rekommenderar. Bilden på pumpventilen i de här
instruktionerna kan vara till hjälp när du fastställer vilken
montering som passar bäst för din installationsplats
(Pumpportar och -ventiler, sidan 2).
Montering av pump
Om båten har ett styrsystem med obalanserad cylinder, måste
du omkonfigurera pumpen innan du monterar den så att den
fungerar korrekt med den obalanserade cylindern (Konfigurera
pumpen för en obalanserad cylinder, sidan 5).
Innan du kan montera pumpen måste du välja ut en
monteringsplats (Viktigt vid montering, sidan 2) och bestämma
vilket monteringsmaterial som behövs (Verktyg som behövs,
sidan 1).
1 Håll pumpen i monteringsläget och markera ut
monteringshålen på monteringsytan med pumpen som mall.
2 Använd en borrspets som passar för monteringsytan och det
valda monteringsmaterialet och borra upp de fyra hålen
genom monteringsytan.
3 Fäst pumpen i monteringsytan med hjälp av
monteringsmaterialet.
• För hydrauliska kopplingar utan O-ring bör du använda
flytande gängtätning, t.ex. Loctite 567, istället för Teflon tejp
på alla rörgängor i hydraulsystemet. Små partiklar från Teflon
tejp kan tränga in i hydraulsystemet, fastna i ventiler och göra
autopilot- eller styrsystemet obrukbart.
• När du använder flytande gängtätning måste du följa
instruktionerna för härdningstid. Exempelvis härdar Loctite
567 efter fyra timmar. Om gängtätningen inte är korrekt
härdad enligt tillverkarens instruktioner kan det höga trycket i
hydraulledningarna trycka ut tätningsmedlet ur gängorna och
orsaka en läcka.
• Om du använder Teflon tejp på kopplingar måste du vara
ytterst försiktig så att inga partiklar tränger in i
hydraulledningarna:
◦ Tejpen ska inte sättas nära de två sista gängorna på
kopplingen (gängorna längst in i anslutningen).
◦ Tejpen måste sättas på tätt på gängorna, eftersom
partiklar kan tränga in i hydraulsystemet om tejpen i
anslutningen sitter löst.
• När du tar bort en koppling som tätats med flytande
tätningsmedel eller Teflon tejp måste du vara noga med att
inga spån eller andra partiklar från det härdade
tätningsmedlet eller tejpen tränger in i hydraulsystemet.
®
Pumpportar och -ventiler
De två pumptyper som kan ingå som en del av autopilotsatsen
använder liknande portkonfigurationer. Använd nedanstående
scheman och tabell för att planera pumpens hydraulkopplingar.
Förutsättningar för hydraulsystemet
OBS!
Hydraulledningen får bara anslutas till systemet med
maskinpressade eller utbytbara kopplingar som har en nominell
kapacitet på 6 895 kPa (1 000 lbf/in²).
Var försiktig när du applicerar gängtätning för att undvika skador
på hydraulsystemet eller autopilotsystemet.
Innan båten kan styras via autopiloten måste alla delar av
hydraulsystemet luftas.
Se hydraulscheman för att avgöra hur det är lämpligast att
installera pumpen till båtens hydraulsystem (Hydraulschema,
sidan 3).
Tänk på följande när du planerar hydrauliken och gör alla
hydraulanslutningar:
• Om båten har en obalanserad styrcylinder måste pumpen
konfigureras om (Konfigurera pumpen för en obalanserad
cylinder, sidan 5).
• Storleken och gängtyperna för de hydrauliska portarna på
pumpen visas i specifikationerna (Specifikationer för portar
och kopplingar, sidan 5).
• Du bör använda T-kopplingar (medföljer ej) för att ansluta
hydraulledningarna till pumpen.
• Du bör installera avstängningsventiler (medföljer ej) i
hydraulledningarna mellan pumpventilblocket och Tkopplingarna för att göra det enkelt att isolera och ta bort
pumpen.
• För hydrauliska kopplingar med en O-ring, t.ex. ORB- och
ORFS-kopplingar, ska du inte använda gängtätning.
2
Objekt Beskrivning
À
Á
Ê
Ë
SmartPump
SmartPump v2
Shuntventil. Används endast för avluftning av hydrauliken och
måste vara helt stängd vid normal drift.
Backventiler. Måste konfigureras om ifall båten har en
obalanserad cylinder (Konfigurera pumpen för en obalanserad
cylinder, sidan 5).
Objekt Beskrivning
Ì
Layout för dubbla styrplatser
H1- och H2-portar. Rekommenderade portar för att ansluta
pumpen till styrplatsen och cylindern.
Den rekommenderade installationsmetoden använder en
avstängningsventil och en T-koppling för att dela varje koppling
på pumpen för styrplats- och cylinderanslutningarna (Hydraulschema, sidan 3).
Í
C1- och C2-portar. Dessa portar kan användas istället för H1och H2-portarna om de passar bättre för din installationsplats.
Î
Returledningsport. Ansluter till returporten på styrplatsen via en
avstängningsventil (rekommenderas).
Obs! Den rekommenderade installationsmetoden använder
avstängningsventiler och T-kopplingar för att ansluta pumpen till
styrplatsen och cylindern, så att pumpen kan tas bort för service
och båten bibehålla normal styrning. Du kan installera pumpen
med alla fem portar (anslut H1 och H2 till styrplatsen, och C1
och C2 till cylindern), men den här typen av installation
rekommenderas inte eftersom du då inte kan använda
styrsystemet om du måste ta bort pumpen för service.
Hydraulschema
OBS!
Om styrsystemet i din båt inte motsvarar något av
hydraulschemana i den här handboken och du inte är säker på
hur pumpen bör installeras ska du kontakta Garmin
produktsupport.
Innan du börjar installera pumpen måste du ta reda på vilken typ
av hydrauliskt styrsystem som båten är utrustad med. Alla båtar
skiljer sig åt och du måste ta hänsyn till den befintliga
hydrauliken när du väljer monteringsställe för pumpen.
Innan du börjar installera pumpen bör du noggrant läsa igenom
förutsättningarna för hydraulsystemet och ta reda på viktig
information om olika typer av hydraulslangar och -kopplingar,
installationsmetoder och gängtätning (Förutsättningar för
hydraulsystemet, sidan 2).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive ventil
Styrbordsledning
Babordsledning
Avstängningsventiler
Pump
Övre styrplats
Nedre styrplats
Styrcylinder
Schema för styrplats med servo
OBS!
Installera pumpen mellan cylindern och servomodulen för att
den ska fungera korrekt.
Obs! Du kan behöva ta bort servomodulen för att komma åt
kopplingar, slangar och T-kopplingen med luftningsfunktion.
Schema för styrplats
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive™ ventil
Styrbordsledning
Returledning
Avstängningsventiler
Babordsledning
Pump
Rattpump
Styrcylinder
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Styrbordsledning
Returledning
Babordsledning
Servomodul
Avstängningsventiler
Pump
Rattpump
Styrcylinder
Schema för styrplats med Uflex MasterDrive™
®
OBSERVERA
När pumpen installeras i system som har en Uflex MasterDrive
ska du, för att undvika skador på personer och egendom, inte
3
kapa högtrycksledningen som förbinder kraftenheten med
styrplatsen.
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Högtrycksledning – KAPA INTE
Styrbordsledning
Avstängningsventiler
Returledning
Styrplatser
Babordsledning
Pump
Styrcylindrar
Ansluta hydraulslangarna till pumpen
PL TR
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Uflex MasterDrive strömenhet
Returledning
Högtrycksledning – KAPA INTE
Shadow Drive
Avstängningsventiler
Babordsledning
Styrbordsledning
Pump
Rattpump
Styrcylindrar
Schema för dubbla styrplatser med Uflex MasterDrive
OBSERVERA
När pumpen installeras i system som har en Uflex MasterDrive
ska du, för att undvika skador på personer och egendom, inte
kapa högtrycksledningen som förbinder kraftenheten med
styrplatsen.
Se schemana för ytterligare vägledning (Hydraulschema,
sidan 3).
1 Koppla bort de nödvändiga slangarna från hydraulsystemet.
2 Anslut en T-koppling till styrbords och babords slangar i
hydraulsystemet, mellan styrplatsen och styrcylindern.
Obs! Om båten har en servomodul måste du ansluta Tkopplingarna mellan servomodulen och styrcylindern.
3 Slutför en åtgärd:
• Om båten inte har någon returslang ansluten till
styrplatsen ska du lägga till tillräckligt med hydraulslang
för att ansluta styrplatsens returkoppling till pumpen.
• Om båten har en returslang till styrplatsen ska du lägga till
en T-koppling till returslangen.
Obs! Om båten har en servomodul måste du lägga till Tkopplingen till returslangen mellan servomodulen och
styrplatsen.
4 Anslut en hydraulslang till den oanvända kopplingen på varje
T-koppling, med tillräckligt lång slang för att kunna ansluta Tkopplingen till pumpkopplingarna.
5 Montera en avstängningsventil (medföljer ej) på varje
hydraulslang från T-kopplingen till pumpen.
6 Om du lagt till hydraulslang till returkopplingen på styrplatsen
monterar du en avstängningsventil (medföljer ej) på
hydraulslangen från styrplatsen till pumpen.
7 Anslut styrbords slang från T-kopplingen, via en
avstängningsventil, till en pumpkoppling märkt C1 eller C2.
8 Anslut babords slang från T-kopplingen, via en
avstängningsventil, till den andra pumpkopplingen märkt C1
eller C2 som du inte använde i föregående steg.
9 Slutför en åtgärd:
• Om du lagt till hydraulslang till returkopplingen på
styrplatsen ansluter du returslangen från styrplatsen, via
en avstängningsventil, till pumpkopplingen märkt T.
• Om du lagt till en T-koppling till en befintlig returslang
ansluter du returslangen från T-kopplingen, via en
avstängningsventil, till pumpkopplingen märkt T.
10 Installera Shadow Drive ventilen i styrbords eller babords
hydraulslang mellan styrplatsen och T-kopplingen som
ansluter till pumpen.
Läs installationsinstruktionerna som ingår i
autopilotscorepacket när du monterar Shadow Drive ventilen.
11 För in, dra åt och tillslut de medföljande pluggarna i de
oanvända pumpkopplingarna, om de inte redan finns på
plats.
PL TR
PL TR
Att tänka på vid anslutning
À
Á
4
Uflex MasterDrive strömenhet
Shadow Drive
• Du bör montera SmartPump och ansluta den till
hydraulsystemet innan du ansluter SmartPump till ECU:n.
• Portarna på SmartPump som är märkta med POWER och
CCU är den enda av portarna som används vid en normal
installation.
• Porten på SmartPump som är märkt med FEEDBACK
används bara vid installation av en valbar roderlägesgivare.
Slutföra installationen
1 Följ instruktionerna som medföljer autopilotscorepacket för
att montera resten av autopilotens komponenter.
2 Följ instruktionerna som medföljer autopilotscorepacket för
att lufta hydraulsystemet.
3 Applicera ett marint korrosionsskyddsmedel på SmartPump
för att säkerställa korrosionsbeständighet.
Garmin rekommenderar att du applicerar marint
korrosionsskyddsmedel en gång om året för att förlänga
livslängden på SmartPump.
Specifikationer
Specifikation
Mått
Mått (H x B x D)
SmartPump: 197 x 190 x 244 mm (7,75 × 7,48 ×
9,61 tum)
SmartPump v2: 186 x 190 x 264 mm (6,61 x
7,48 x 10,39 tum)
Vikt
SmartPump: 7,5 kg (16,5 lb.)
SmartPump v2: MÄTNING VÄNTAR
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F)
Material
• Elektronisk styrenhet (ECU): Helt tätad aluminiumlegering
• Fäste: Kolstål
• Ventilblock: Aluminiumlegering
• Motor: Aluminiumlegering
Strömkabelns längd
2,7 m (9 fot)
Ingående spänning
Från 10 till 30 V likström
Säkring
40 A, knivsäkring
Huvudeffektförbrukning
•
•
•
•
Konfiguration och service
Konfigurera pumpen för en obalanserad cylinder
OBS!
Förhindra att pumpen tar skada genom att hålla alla delar rena
och fria från damm och skräp när du konfigurerar pumpen för ett
styrsystem med obalanserad cylinder.
Om du tar bort backventilerna när du har avluftat
hydraulsystemet måste du avlufta det igen. När du konfigurerar
om backventilerna kan det komma in luft i hydraulsystemet.
Om båten har ett styrsystem med obalanserad cylinder måste
pumpen konfigureras innan den kan arbeta korrekt med
styrsystemet.
1 Leta reda på backventilerna À på pumpventilblocket.
Beroende på pumpmodell finns backventilerna antingen på
sidan av eller ovanpå ventilblocket.
2 Ta bort backventilerna och dra ut kolvarna Á ur
pumpventilblocket.
Standby: Mindre än 1 A
Inkopplad: från 5 till 10 A
SmartPump högsta tröskelvärde: 34 A
SmartPump v2 högsta tröskelvärde: 30 A
Specifikationer för portar och kopplingar
Port, koppling eller
plugg
SmartPump
SmartPump v2
H1- och H2-portar
(ovanpå ventilblocket)
SAE ORB-6 (2)
SAE ORB-5 (2)
C1- och C2-portar (på
sidan av ventilblocket)
SAE ORB-6 (2)
SAE ORB-5 (2)
T-portar (på sidan av
ventilblocket)
SAE ORB-4 (1)
SAE ORB-5 (2)
Medföljande kopplingar
för H- och C-portar
SAE ORB-6 till
1/ tum NPT rak (2)
4
SAE ORB-5 till
1/ tum NPT rak (2)
4
Medföljande kopplingar
för T-portar
SAE ORB-4 till
1/ tum NPT böj (1)
4
SAE ORB-5 till
1/ tum NPT böj (1)
4
Medföljande pluggar för
oanvända portar
SAE ORB-6 (2)
SAE ORB-5 (3)
Obs! Slangkopplingar måste köpas separat, om de behövs, för
att anpassa NPT till den slangtyp som behövs för varje
installation. För de flesta installationer av SeaStar™ krävs till
exempel kopplingarna SeaStar HF5528 eller Parker 68C-6-4.
De flesta Uflex och Verado installationer kräver Parker 4-4 FLO.
Det går också att ta bort de medföljande adaptrarna för att
anpassa direkt till slangkopplingarna SeaStar HF6009 eller
Verado 4-5 F5OLO.
SM
®
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Shadow Drive™ är ett
varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
Loctite är ett varumärke som tillhör Henkel Corporation i och utanför USA. NMEA 2000
är ett varumärke som tillhör National Marine Electronics Association.Parker Parker är
ett tjänstemärke som tillhör Parker Intangibles, LLC. SeaStar™ SeaStar är ett varumärke
som tillhör Marine Acquisition Corp. Teflon är ett varumärke som tillhör DuPont™. Uflex
och MasterDrive™ är varumärken som tillhör UltraFlex Group. Verado är ett varumärke
som tillhör Brunswick Corporation.
®
När pumpen levereras från fabriken sitter kolvarna i den
balanserade konfigurationen Â, där kolvspetsen pekar in i
pumpventilblocket.
3 Ta bort O-ringarna à från kolvarna och kassera dem.
Om du inte enkelt kan dra loss O-ringarna från kolvarna kan
du behöva skära i dem.
4 Sätt tillbaka kolvarna i pumpventilblocket i den obalanserade
konfigurationen Ä, där kolvspetsen pekar ut ur ventilblocket.
5 Sätt i backventilerna i pumpventilblocket och dra åt dem till
34 Nm (25 lbf-tum).
®
SM
®
®
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising