Garmin | Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump | Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Asennusohjeet

Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Asennusohjeet
SMARTPUMP
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Automaattiohjausjärjestelmän saa asentaa ainoastaan
ammattiasentaja. Muutoin vene voi vahingoittua. Oikeanlainen
asennus edellyttää erityistietoja hydraulisen ohjauksen osista
sekä veneiden sähköjärjestelmistä.
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Tämä pumppu on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Garmin
automaattiohjausjärjestelmissä. Jos pumppua yritetään käyttää
jossakin muussa järjestelmässä, järjestelmä, pumppu tai alus
voi vahingoittua.
®
SmartPump ohjaa venettä käyttämällä hydraulista
ohjausjärjestelmää automaattiohjausjärjestelmän komennoilla.
Automaattiohjauksen ohjelmistopäivitykset
Kun olet asentanut automaattiohjauksen, päivitä ohjelmisto
ennen määritystä.
Jos yhdistit automaattiohjausjärjestelmän NMEA 2000
verkkoon, jossa on Garmin karttaplotteri, voit päivittää
ohjelmiston karttaplotterin kautta.
Jos et yhdistänyt automaattiohjausjärjestelmää NMEA 2000
verkkoon, jossa on Garmin karttaplotteri, käytä NMEA 2000
Network Updater -ohjelmistoa (myydään erikseen). Katso
päivitystiedot osoitteesta support.garmin.com.
®
SmartPump tyypin tunnistaminen
Automaattiohjausjärjestelmän mukana toimitettavan SmartPump
pumpun vaihtoehtoja on kaksi. Ne ovat toiminnoiltaan
samanlaisia, mutta niiden ulkoasussa ja porttien sijainnissa on
pieniä eroja. Näissä ohjeissa versiot eritellään käyttämällä
merkintöjä SmartPump À ja SmartPump v2 Á. Voit tarkistaa
SmartPump tyypin SmartPump pakkauksen merkinnästä ja
näistä kaavioista.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
suojalasit
pora ja poranteriä
kiintoavaimia
momenttiavain (jos määrität pumppua tasapainottamatonta
ohjaussylinteriä varten)
katkaisupihdit/lankaraappa
ruuvitalttoja (risti- ja tasapäinen)
nippusiteitä
merivedenkestävää korroosionestosuihketta
kiinnitysruuvit: pumppusarja sisältää kiinnitysruuvit, mutta jos
mukana toimitetut ruuvit eivät käy kiinnityspintaan, sinun
tarvitsee hankkia sopivan tyyppiset ruuvit.
hydraulijärjestelmän osat (Huomioitavaa hydrauliikasta,
sivu 2):
◦ hydrauliletkua, jonka koneellisesti puristettujen tai kentällä
vaihdettavien liittimien vähimmäisluokitus on 1000 psi
◦ hydraulisia T-liittimiä
◦ hydraulisia sulkuventtiileitä
◦ kierteiden tiivistysainetta, kuten Loctite 567
◦ hydrauliikan ilmausvälineitä
◦ hydraulinestettä
®
Elokuu 2018
190-02369-77_0B
Huomioitavaa kiinnitettäessä
• Ennen kuin aloitat pumpun asentamisen, selvitä veneesi
hydraulisen ohjausjärjestelmän tyyppi ja tutki
hydrauliikkakaavioita. Jokainen vene on erilainen, ja sinun on
huomioitava tietyt hydrauliikkajärjestelmän ominaisuudet
ennen kuin päätät, mihin kohtaan pumppu asennetaan
(Huomioitavaa hydrauliikasta, sivu 2).
• Asenna pumppu vaakatasoon, jos se on mahdollista.
• Jos pumppua ei voi asentaa vaakatasoon, asenna se
pystysuuntaan pumpun pään liittimet ylöspäin.
• Pumppu on asennettava sellaiseen kohtaan, johon veneen
hydrauliset ohjauslinjat ulottuvat.
• Pumpussa on viisi hydrauliikkaliitäntää, mutta vain kolmea
niistä käytetään suositellussa asennustavassa. Näiden
ohjeiden pumpun venttiilikuvasta saattaa olla hyötyä, kun
valitset asennuspaikkaan sopivimpia liitoksia (Pumpun portit
ja venttiilit, sivu 2).
Pumpun kiinnittäminen
Jos veneessä on ohjausjärjestelmä, jonka sylinteriä ei ole
tasapainotettu, sinun on määritettävä pumppu toimimaan oikein
tasapainottamattoman sylinterin kanssa (Pumpun määrittäminen
tasapainottamatonta sylinteriä varten, sivu 5).
Valitse ennen pumpun asennusta pumpun kiinnityspaikka
(Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 2) ja kiinnitystarvikkeet
(Tarvittavat työkalut, sivu 1).
1 Pidä pumppua kiinnityspaikan kohdalla ja merkitse
kiinnitysreikien paikat kiinnityspintaan käyttämällä pumppua
asennusmallina.
2 Käytä kiinnityspintaan sopivaa poranterää ja valittuja
kiinnitystarvikkeita ja poraa neljä reikää kiinnityspintaan.
3 Kiinnitä pumppu kiinnityspintaan valittujen
kiinnitystarvikkeiden avulla.
hydraulijärjestelmän sisään, juuttua venttiileihin ja muuttaa
automaattiohjaus- tai ohjausjärjestelmän käyttökelvottomaksi.
• Kun käytät nestemäistä kierteiden tiivistysainetta, noudata
kuivumisaikaa koskevia ohjeita. Esimerkiksi Loctite 567
kuivuu neljässä tunnissa. Jos kierteiden tiivistysaine ei ole
kuivunut asianmukaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti,
hydraulisten linjojen kova paine voi työntää tiivistysaineen
pois kierteistä ja aiheuttaa vuodon.
• Jos käytät liittimissä Teflon teippiä, ole erityisen varovainen,
jotta hydraulisiin linjoihin ei pääse roskaa:
◦ älä kiinnitä teippiä liittimen viimeisten kierteiden lähelle
(liittimessä syvimmällä olevat kierteet)
◦ kiinnitä teippi kierteisiin tiiviisti, koska hydrauliseen
järjestelmään voi päästä roskaa löysällä liittimessä olevan
teipin vuoksi.
• Kun irrotat nestemäisellä tiivistysaineella tai Teflon teipillä
tiivistettyä liitintä, varo ettei kuivuneesta tiivistysaineesta tai
teipistä irtoa roskaa hydrauliseen järjestelmään.
Pumpun portit ja venttiilit
Automaattiohjaussasarjan mukana toimitettujen
pumppuversioiden porttikokoonpanot ovat keskenään
samanlaiset. Suunnittele pumpun hydrauliset liitännät alla
olevien kaavioiden ja taulukon avulla.
Huomioitavaa hydrauliikasta
HUOMAUTUS
Kun liität järjestelmään hydraulista linjaa, käytä ainoastaan
letkua, jonka koneellisesti puristettujen tai kentällä vaihdettavien
helojen vähimmäisluokitus on 1000 lbf/in² (6,895 kPa).
Ole varovainen levittäessäsi kierteiden tiivistysainetta, jotta
hydrauli- tai automaattiohjausjärjestelmä ei vahingoitu.
Älä yritä ohjata venettä automaattiohjauksella, ennen kuin olet
ilmannut kaikki hydraulisen järjestelmän osat.
Tutustu hydrauliikkakaavioihin, kun määrität parasta tapaa
asentaa pumppu veneen hydrauliseen järjestelmään
(Hydrauliikkakaaviot, sivu 3)
Kun suunnittelet hydrauliikkakaaviota ja teet hydraulisia
liitäntöjä, huomioi seuraavat:
• Pumppu on määritettävä uudelleen, jos veneessä on
tasapainottamaton ohjaussylinteri (Pumpun määrittäminen
tasapainottamatonta sylinteriä varten, sivu 5).
• Pumpun hydraulisten porttien koot ja kierretyypit on lueteltu
teknisissä tiedoissa (Porttien ja liittimien tekniset tiedot,
sivu 5).
• Kiinnitä hydrauliset linjat pumppuun T-liittimillä (lisävaruste).
• Asenna sulkuventtiilit (lisävaruste) hydraulisiin linjoihin
pumpun kokoomaputken ja T-liitinten väliin, jotta pumppu on
helppo eristää ja irrottaa.
• Jos hydraulisissa liittimissä on O-rengas, kuten ORB- tai
ORFS-liittimissä, älä käytä kierteiden tiivistysainetta.
• Jos hydraulisissa liittimissä ei ole O-rengasta, käytä kaikissa
hydraulijärjestelmän putkien kierteissä nestemäistä kierteiden
tiivistysainetta (esimerkiksi Loctite 567), älä Teflon teippiä.
Teflon teipistä voi irrota pientä roskaa, joka voi päästä
®
2
Kohde Kuvaus
À
Á
Ê
Ë
Ì
SmartPump
SmartPump v2
Ohitusventtiili. Avataan ainoastaan hydrauliikan ilmausta
varten, ja sen on oltava täysin kiristetty normaalin käytön
aikana.
Tarkistusventtiilit. Nämä on määritettävä uudelleen, jos
veneessä on tasapainottamaton sylinteri (Pumpun määrittäminen tasapainottamatonta sylinteriä varten, sivu 5).
H1- ja H2-portit. Näitä portteja suositellaan pumpun yhdistämiseen ruoriin ja sylinteriin.
Suositellussa asennustavassa kukin pumpun liitäntä jaetaan
sulkuventtiilillä ja T-liittimellä ruorin ja sylinterin liitäntöjä varten
(Hydrauliikkakaaviot, sivu 3).
Kohde Kuvaus
Í
C1- ja C2-portit. Näitä portteja voi käyttää H1- ja H2-porttien
sijasta, jos ne sopivat paremmin asennuspaikkaan.
Î
Paluulinjan portti. Yhdistetään ruorin paluuporttiin sulkuventtiilin
kautta (suositus).
Kahden ruorin järjestelmän asettelu
HUOMAUTUS: suositellussa asennustavassa pumppu
yhdistetään ruoriin ja sylinteriin sulkuventtiilillä ja T-liittimillä, jotta
pumpun voi irrottaa huoltoa varten, mutta veneen ohjaus pysyy
normaalina. Pumpun asentamiseen voi käyttää kaikkia viittä
porttia (H1 ja H2 yhdistetään ruoriin ja C1 ja C2 sylinteriin),
mutta tätä ei suositella, koska siinä ohjausjärjestelmää ei voi
käyttää, jos pumppu tarvitsee irrottaa huoltoa varten.
Hydrauliikkakaaviot
HUOMAUTUS
Jos veneesi ohjausjärjestelmä ei täsmää tämän ohjekirjan
hydrauliikkakaavioihin etkä ole varma, miten asennat pumpun,
ota yhteys Garmin tuotetukeen.
Ennen kuin aloitat pumpun asentamisen, selvitä veneesi
hydraulisen ohjausjärjestelmän tyyppi. Jokainen vene on
erilainen, ja sinun on huomioitava tietyt hydrauliikkajärjestelmän
ominaisuudet ennen kuin päätät, mihin kohtaan pumppu
asennetaan.
Ennen kuin aloitat pumpun asennuksen, tarkista Huomioitavaa
hydrauliikasta -kohdasta tiedot hydrauliletkujen ja -liitinten
tyypeistä, asennustavoista sekä kierteiden tiivistysaineista
(Huomioitavaa hydrauliikasta, sivu 2).
Yhden ruorin kaavio
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Paluulinja
Shadow Drive venttiili
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paapuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Pumppu
Ylempi ruori
Alempi ruori
Ohjaussylinteri
Yhden ruorin ja ohjaustehostimen kaavio
HUOMAUTUS
Pumppu on asennettava sylinterin ja ohjaustehostinyksikön
väliin, jotta se toimii oikein.
HUOMAUTUS: ohjaustehostinyksikkö tarvitsee ehkä irrottaa,
jotta pääset käsiksi liitoksiin, letkuihin ja ilmaamisen T-liittimeen.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive™ venttiili
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paluulinja
Sulkuventtiilit
Paapuurin puoleinen linja
Pumppu
Ruori
Ohjaussylinteri
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paluulinja
Paapuurin puoleinen linja
Ohjaustehostinyksikkö
Sulkuventtiilit
Pumppu
Ruori
Ohjaussylinteri
Yhden ruorin Uflex MasterDrive™ kaavio
®
HUOMIO
Kun asennat pumppua Uflex MasterDrive järjestelmään, älä
katkaise korkeapainelinjaa, joka yhdistää voimanlähteen ruoriin,
3
sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden
vaurioitumisen.
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Korkeapainelinja - ÄLÄ KATKAISE
Tyyrpuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Paluulinja
Ruorit
Paapuurin puoleinen linja
Pumppu
Ohjaussylinterit
Hydrauliletkujen liittäminen pumppuun
PL TR
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Uflex MasterDrive voimanlähde
Paluulinja
Korkeapainelinja - ÄLÄ KATKAISE
Shadow Drive
Sulkuventtiilit
Paapuurin puoleinen linja
Tyyrpuurin puoleinen linja
Pumppu
Ruori
Ohjaussylinterit
Kahden ruorin Uflex MasterDrive kaavio
HUOMIO
Kun asennat pumppua Uflex MasterDrive järjestelmään, älä
katkaise korkeapainelinjaa, joka yhdistää voimanlähteen ruoriin,
sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden
vaurioitumisen.
Lisätietoja on järjestelmää kuvaavissa kaavioissa
(Hydrauliikkakaaviot, sivu 3).
1 Irrota tarvittavat letkut hydraulijärjestelmästä.
2 Lisää T-liitin hydraulijärjestelmän tyyrpuurin ja paapuurin
puoleisiin letkuihin ruorin ja ohjaussylinterin väliin.
HUOMAUTUS: jos veneessä on ohjaustehostinyksikkö, lisää
T-liittimet ohjaustehostinyksikön ja ohjaussylinterin väliin.
3 Valitse jokin seuraavista:
• Jos veneessä ei ole ruoriin yhdistettyä paluuletkua, lisää
riittävästi hydrauliletkua, jotta saat ruorin paluuliittimen
kiinnitettyä pumppuun.
• Jos veneessä on ruoriin yhdistetty paluuletku, lisää siihen
T-liitin.
HUOMAUTUS: Jos veneessä on ohjaustehostinyksikkö,
lisää T-liitin ohjaustehostinyksikön ja ruorin väliseen
paluuletkuun.
4 Lisää hydrauliletkua jokaisen T-liittimen vapaana olevaan
liitokseen siten, että letkua on riittävästi T-liittimen pumppuun
liittämistä varten.
5 Asenna sulkuventtiili (lisävaruste) jokaiseen hydrauliletkuun,
joka on yhdistetty T-liittimeen ja pumppuun.
6 Jos lisäsit hydrauliletkun ruorin paluuliittimeen, asenna
sulkuventtiili (lisävaruste) hydrauliletkuun, joka on yhdistetty
ruoriin ja pumppuun.
7 Liitä tyyrpuurin puoleinen letku T-liittimestä sulkuventtiilin
kautta pumpun liittimeen, jossa on merkintä C1 tai C2.
8 Liitä paapuurin puoleinen letku T-liittimestä sulkuventtiilin
kautta toiseen pumpun liittimeen, jossa on merkintä C1 tai C2
ja jota et käyttänyt edellisessä vaiheessa.
9 Valitse jokin seuraavista:
• Jos lisäsit hydrauliletkun ruorin paluuliittimeen, yhdistä
paluuletku ruorista sulkuventtiilin kautta pumpun liittimeen,
jossa on merkintä T.
• Jos lisäsit T-liittimen nykyiseen paluuletkuun, yhdistä
paluuletku T-liittimestä sulkuventtiilin kautta pumpun
liittimeen, jossa on merkintä T.
10 Asenna Shadow Drive venttiili paapuurin tai tyyrpuurin
puoleiseen hydrauliletkuun ruorin ja T-liittimen väliin.
Seuraa automaattiohjausjärjestelmän pääpakkauksessa
olevia asennusohjeita asentaessasi Shadow Drive venttiiliä.
Asenna,
kiristä ja tiivistä mukana toimitetut tulpat
11
käyttämättömiin pumpun liitoksiin, jos niitä ei ole vielä
asennettu.
PL TR
PL TR
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
• Kiinnitä SmartPump ja liitä se hydrauliseen järjestelmään,
ennen kuin liität SmartPump laitteen virtalähteeseen ja CCUosaan.
• SmartPump laitteen portit, joissa on merkinnät POWER ja
CCU, ovat ainoat tyypillisessä asennuksessa käytettävät
portit.
À
Á
4
Uflex MasterDrive voimanlähde
Shadow Drive
• SmartPump laitteen porttia, jossa on merkintä FEEDBACK,
käytetään ainoastaan valinnaisen peräsinkulma-anturin
asennuksessa.
Asennuksen viimeisteleminen
1 Asenna muut automaattiohjauksen osat pääpakkauksessa
toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
2 Ilmaa hydraulinen järjestelmä automaattiohjauksen
pääpakkauksessa toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
3 Estä korroosio levittämällä SmartPump laitteeseen
merivedenkestävää korroosionestosuihketta.
Garmin suosittelee, että uusit korroosionestokäsittelyn
vuosittain, jotta SmartPump toimii mahdollisimman pitkään.
Kokoonpano ja huolto
5 Asenna tarkistusventtiilit pumpun kokoomaputkeen ja kiristä
ne kireyteen 34 N-m (25 lbf-ft).
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (K x L x S)
SmartPump: 197 x 190 x 244 mm (7,75 x 7,48 x
9,61 tuumaa)
SmartPump v2: 186 x 190 x 264 mm (6,61 x 7,48
x 10,39 tuumaa)
Paino
SmartPump: 7,5 kg (16,5 paunaa)
SmartPump v2: MITTATIEDOT TULOSSA
Suositeltu käyttölämpötila
-15–55 °C (5–131 °F)
Materiaali
• Elektroniikan ohjausyksikkö (ECU): täysin
koteloitu, alumiiniseos
• Teline: hiiliteräs
• Kokoomaputki: alumiiniseos
• Moottori: alumiiniseos
Virtajohdon pituus
2,7 m (9 jalkaa)
Tulojännite
10–30 Vdc
Sulake
40 A, terätyyppinen
Päävirran käyttö
•
•
•
•
Pumpun määrittäminen tasapainottamatonta
sylinteriä varten
HUOMAUTUS
Vältä pumpun vioittuminen pitämällä kaikki osat puhtaina ja
pölyttöminä, kun määrität pumppua ohjausjärjestelmään, jonka
sylinteriä ei ole tasapainotettu.
Jos irrotat tarkistusventtiilit hydraulisen järjestelmän ilmaamisen
jälkeen, sinun on ilmattava se uudelleen. Hydrauliseen
järjestelmään voi päästä ilmaa, kun asennat tarkistusventtiilit
takaisin.
Jos veneessä on ohjausjärjestelmä, jonka sylinteriä ei ole
tasapainotettu, sinun on määritettävä pumppu toimimaan oikein
ohjausjärjestelmän kanssa.
1 Etsi tarkistusventtiilit À pumpun kokoomaputkesta.
Porttien ja liittimien tekniset tiedot
Portti, liitin tai tulppa
SmartPump
SmartPump v2
H1- ja H2-portit (kokoo- SAE ORB-6 (2)
maputken päällä)
SAE ORB-5 (2)
C1- ja C2-portit (kokoo- SAE ORB-6 (2)
maputken sivulla)
SAE ORB-5 (2)
T-portit (kokoomaputken sivulla)
SAE ORB-5 (2)
SAE ORB-4 (1)
Mukana toimitetut H- ja SAE ORB-6 1/4
C-porttien liittimet
tuuman NPTliittimeen, suora (2)
SAE ORB-5 1/4
tuuman NPTliittimeen, suora (2)
SAE ORB-4 1/4
tuuman NPTliittimeen, kulma (1)
SAE ORB-5 1/4
tuuman NPTliittimeen, kulma (1)
Mukana toimitetut Tporttien liittimet
Tarkistusventtiilit sijaitsevat pumpun mallin mukaan
kokoomaputken sivulla tai päällä.
2 Irrota tarkistusventtiilit ja vedä männät Á ulos pumpun
kokoomaputkesta.
Valmiustilassa: alle 1 A
Käytössä: 5–10 A
SmartPump huippukynnys: 34 A
SmartPump v2 huippukynnys: 30 A
Mukana toimitetut tulpat SAE ORB-6 (2)
käyttämättömiin
portteihin
SAE ORB-5 (3)
HUOMAUTUS: letkuliittimet on ostettava tarvittaessa erikseen,
jotta niitä voidaan käyttää sovittimina NPT-liittimessä letkutyypin
mukaan kussakin asennuksessa. Esimerkiksi useimpiin
SeaStar™ asennuksiin tarvitaan SeaStar HF5528 Parker
68C-6-4 liittimet. Useimpiin Uflex ja Verado asennuksiin
tarvitaan Parker 4-4 FLO. Lisäksi mukana toimitetut sovittimet
voidaan irrottaa ja käyttää suoraan SeaStar HF6009 tai Verado
4-5 F5OLO letkuliittimiä.
SM
®
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Shadow Drive™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Loctite on Henkel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. NMEA
2000 on National Marine Electronics Associationin tavaramerkki.Parker Parker on
Parker Intangibles LLC:n palvelumerkki. SeaStar™ SeaStar on Marine Acquisition Corp:n
tavaramerkki. Teflon on yrityksen DuPont™ tavaramerkki. Uflex ja MasterDrive™ ovat
UltraFlex Groupin tavaramerkkejä. Verado on Brunswick Corporationin tavaramerkki.
®
Pumpun männät on tasapainotettu tehtaalla Â, mikä
tarkoittaa, että männän kärki osoittaa pumpun
kokoomaputken sisään.
3 Irrota O-renkaat à männistä ja hävitä ne.
Jos o-renkaat eivät irtoa helposti männistä, ne on ehkä
katkaistava.
4 Aseta männät takaisin pumpun kokoomaputkeen
tasapainottamattomasti Ä siten, että männän kärki osoittaa
ulos kokoomaputkesta.
SM
®
®
®
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising