Garmin | Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump | Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Installeringsinstruksjoner

Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Installeringsinstruksjoner
SMARTPUMP
INSTALLERINGSINSTRUKSJO
NER
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Autopilotsystemet bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr slik at du unngår skade på båten. Du må ha bestemt
kunnskap om hydrauliske styringskomponenter samt maritime
elektriske systemer for å kunne installere systemet på riktig
måte.
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Denne pumpen er bare for bruk med Garmin autopilotsystemer.
Hvis du prøver å bruke pumpen med noen andre systemer, kan
systemet, pumpen eller fartøyet bli ødelagt.
®
SmartPump styrer båten ved å samhandle med
hydraulikkstyresystemet basert på kommandoene til autopiloten.
Programvareoppdateringer for autopilot
Når du har fullført installasjonen av autopiloten, bør du
oppdatere programvaren før du starter
konfigurasjonsprosessen.
Hvis du koblet autopilotsystemet til et NMEA 2000 nettverk med
en Garmin kartplotter, kan du oppdatere programvaren ved hjelp
av kartplotteren.
Hvis du ikke koblet autopilotsystemet til et NMEA 2000 nettverk
med en Garmin kartplotter, må du bruke en NMEA 2000
Network Updater (selges separat). Gå til support.garmin.com for
informasjon om oppdatering.
®
Identifisering av SmartPump-type
Autopilotsystemet leveres med ett av to SmartPump-design.
Begge designene er funksjonelt identiske, med de har noen små
forskjeller i utseende og portplassering. Når vi henviser til de to
designene i disse instruksjonene, brukes termene SmartPump
À og SmartPump v2 Á for å skille mellom disse to typene. Du
kan se på etiketten på SmartPump-pakken din og konsultere
disse diagrammene for å fastslå SmartPump-typen din.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Logg på Garmin kontoen din.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
Skiftenøkler
Momentnøkkel (for konfigurering av pumpen for en
ubalansert styresylinder)
Avbitertenger
Skrutrekkere: Phillips og flat
Kabelstrips
Antirustspray for båt
Monteringsskruer: Det følger monteringsskruer med
pumpesettet, men hvis de medfølgende skruene ikke passer
til monteringsoverflaten, må du anskaffe riktig type skruer
Hydraulisk systemmaskinvare (Hydraulikkhensyn, side 2):
◦ Hydraulikkslange med maskinkrympede fester eller fester
som kan erstattes på stedet, og som har en
minimumskapasitet på 1000 psi
◦ T-kontakter for hydraulikksystem
◦ Hydrauliske avstengingsventiler
◦ Gjengepakning, for eksempel Loctite 567
◦ Utstyr for hydraulikkutluftning
◦ Hydraulikkvæske
®
August 2018
190-02369-78_0B
Hensyn ved montering
• Før du begynner å montere pumpen, må du sjekke hvilket
hydraulisk styresystem du har i båten, og se på de
hydrauliske diagrammene. Hver båt er forskjellig, så du må
vurdere visse aspekter av den eksisterende
hydraulikklayouten før du bestemmer deg for hvor du skal
montere pumpen (Hydraulikkhensyn, side 2).
• Pumpen bør monteres horisontalt, hvis det er mulig.
• Hvis du ikke kan montere pumpen horisontalt, må du
montere den vertikalt med pumpehodet (kontaktene) vendt
oppover.
• Monter pumpen på et sted hvor båtens
hydraulikkstyringsledninger når frem.
• Pumpen har fem hydraulikktilkoblingsarmaturer. Det
anbefales at du bare bruker tre når du installerer pumpen.
Tegningen over pumpeventilen i disse instruksjonene kan
være nyttig for å avgjøre hvilket armaturoppsett som passer
best til monteringsstedet (Pumpeporter og -ventiler,
side 2).
Montere pumpen
Hvis båten har et ubalansert sylinderstyringssystem, må du
konfigurere pumpen på nytt for at den skal fungere på riktig
måte med den ubalanserte sylinderen før du installerer pumpen
(Konfigurere pumpen for en ubalansert sylinder, side 5).
Du må velge monteringssted (Hensyn ved montering, side 2) og
velge riktige festeanordninger (Nødvendige verktøy, side 1) før
du kan montere pumpen.
1 Hold pumpen på monteringsstedet, og bruk pumpen som mal
for å merke av monteringshullene på monteringsoverflaten.
2 Bruk en borbits som passer til monteringsoverflaten og valgt
festeanordning, og bor fire hull gjennom
monteringsoverflaten.
3 Fest pumpen til monteringsoverflaten ved å bruke
festeanordningen du valgte.
• For hydrauliske koblinger med O-ring, bør du bruke en
flytende gjengetetning, for eksempel Loctite 567, istedet for
Teflon tape på alle rørgjenger i hydraulikksystemet. Små
rester fra Teflon tapen kan trenge inn i hydraulikksystemet,
bli sittende fast i ventiler og gjøre autopilpot- eller
styresystemet ubrukelig.
• Når du bruker flytende gjengetetning, må du følge
instruksjonene for herdetid, Loctite 567 er, for eksempel,
herdet etter fire timer. Hvis gjengetetningen ikke herdes
skikkelig i henhold til produsentens instruksjoner, kan det
høye trykket i hydraulikkledningene presse tetningen ut av
gjengene og føre til lekkasje.
• Hvis du bruker Teflon tape på armaturene, må du være svært
forsiktig slik at du unngår å få små rester inn i
hydraulikkledningene:
◦ Du bør ikke bruke tape i nærheten av de siste to gjengene
på kontakten (gjengene lengst inn i kontakten).
◦ Du må påføre tapen tett på gjengene. Hvis du bruker for
løs tape, kan det føre til at små rester kommer inn i
hydraulikksystemet.
• Når du kobler fra en kontakt som er forseglet med flytende
tetningsmiddel eller Teflon tape, må du passe på at
eventuelle biter eller rester fra det herdede tetningsmiddelet
eller tapen ikke kommer inn i hydraulikksystemet.
®
Pumpeporter og -ventiler
De to pumpetypene som kan være inkludert som en del av
autopilotsettet, bruker lignende portkonfigurasjoner. Bruk
diagrammene og tabellen nedenfor når du planlegger
hydraulikkoblingene for pumpen.
Hydraulikkhensyn
LES DETTE
Bruk bare slanger som har maskinkrympede fester eller fester
som kan erstattes på stedet, og som har en minimumskapasitet
på 1000 lbf/in² (6895 kPa) når du legger til hydraulikkledningen i
systemet.
Vær forsiktig når du fester en gjengepakning for å unngå skade
på hydraulikksystemet eller autopilot-systemet.
Ikke bruk autopiloten til å styre båten før du har luftet ut all luft
fra alle deler av hydraulikksystemet.
Benytt deg av diagrammene for hydraulikklayout for å montere
pumpen i båtens hydraulikksystem på best mulig måte
(Hydraulikklayout, side 3).
Når du planlegger hydraulikklayouten og foretar alle de
hydrauliske koblingene, må du vurdere følgende:
• Pumpen må konfigureres på nytt hvis båten er utstyrt med en
ubalansert styresylinder (Konfigurere pumpen for en
ubalansert sylinder, side 5).
• Størrelsen og gjengetypene for de hydrauliske portene på
pumpen er oppgitt i spesifikasjonene (Spesifikasjoner for
porter og koblinger, side 5).
• Du bør bruke T-kontakter (ikke inkludert) til å koble
hydraulikkledningene til pumpen.
• Du bør installere avstengingsventiler (ikke inkludert) på
hydraulikkledningene mellom pumpens manifold og Tkontaktene, slik at det blir enkelt å isolere og fjerne pumpen.
• For hydrauliske koblinger med en O-ring, for eksempel ORBog ORFS-koblinger, må du ikke bruke gjengepakning.
2
Element Beskrivelse
À
Á
Ê
Ë
SmartPump
SmartPump v2
Bypassventil. Brukes kun til hydraulisk lufting, og må være
helt avstengt under normal drift.
Kontrollventiler. Må konfigureres på nytt hvis båten er utstyrt
med en ubalansert styresylinder (Konfigurere pumpen for en
ubalansert sylinder, side 5).
Element Beskrivelse
Ì
Í
Î
Oppsett med to ror
H1- og H2-porter. Dette er de anbefalte portene for å koble
pumpen til roret og sylinderen.
Den anbefalte installasjonsmetoden bruker en avstengingsventil og en T-kontakt for å splitte hver kontakt på pumpen for
ror- og sylinderkontaktene (Hydraulikklayout, side 3).
C1- og C2-porter. Disse portene kan brukes i stedet for H1og H2-portene hvis de er mer aktuelle for monteringsstedet
ditt.
Returlinjeport. Kobles til returporten på roret gjennom en
avstengingsventil (anbefales).
MERK: Den anbefalte installasjonsmetoden bruker
avstengningsventiler og T-kontakter for å koble pumpen til roret
og sylinderen, slik at pumpen kan fjernes for service mens båten
beholder normal styring. Du kan installere pumpen ved hjelp av
alle fem porter (koble H1 og H2 til roret og C1 og C2 til
sylinderen), men denne type installasjon anbefales ikke fordi du
ikke vil kunne bruke styresystemet hvis du må fjerne pumpen for
service.
Hydraulikklayout
LES DETTE
Hvis styresystemet på båten ikke er i samsvar med noen av
hydraulikklayoutene i denne veiledningen, og du er usikker på
hvordan du monterer pumpen, kan du kontakte Garmin
produktsupport.
Før du starter installering av pumpen, må du kontrollere hva
slags hydraulisk styresystem du har i båten. Hver båt er
forskjellig, og du må vurdere visse aspekter av den eksisterende
hydraulikklayouten før du bestemmer deg for hvor du skal
montere pumpen.
Før du installerer pumpen, bør du gjennomgå de hydrauliske
hensynene nøye for å se viktig informasjon om ulike typer
hydraulikkslanger og -armaturer, installasjonsmetoder og
informasjon om tetningsmiddel (Hydraulikkhensyn, side 2).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive ventil
Styrbord ledning
Babord ledning
Avstengingsventiler
Pumpe
Øvre ror
Nedre ror
Styresylinder
Oppsett med ett ror med servomodul
LES DETTE
Pumpen må installeres mellom sylinderen og servomodulen for
å kunne fungere på riktig måte.
MERK: Det kan være nødvendig å fjerne servomodulen for å få
tilgang til armaturer, slanger og T-stykke for utluftning.
Oppsett med ett ror
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive™ ventil
Styrbord ledning
Returledning
Avstengingsventiler
Babord ledning
Pumpe
Ror
Styresylinder
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Styrbord ledning
Returledning
Babord ledning
Servomodul
Avstengingsventiler
Pumpe
Ror
Styresylinder
3
Ett ror med Uflex MasterDrive™ oppsett
®
FORSIKTIG
Når du monterer pumpen i et system med en Uflex MasterDrive,
må du ikke kutte høytrykksledningen som kobler strømenheten
til roret. Det kan føre til personskader eller materielle skader.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Uflex MasterDrive strømenhet
Shadow Drive
Høytrykksledning – MÅ IKKE KUTTES AV
Styrbord ledning
Avstengingsventiler
Returledning
Ror
Babord ledning
Pumpe
Styresylindre
Koble hydraulikkslangene til pumpen
PL TR
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Uflex MasterDrive strømenhet
Returledning
Høytrykksledning – MÅ IKKE KUTTES AV
Shadow Drive
Avstengingsventiler
Babord ledning
Styrbord ledning
Pumpe
Ror
Styresylindre
To ror med Uflex MasterDrive oppsett
FORSIKTIG
Når du monterer pumpen i et system med en Uflex MasterDrive,
må du ikke kutte høytrykksledningen som kobler strømenheten
til roret. Det kan føre til personskader eller materielle skader.
Du finner mer informasjon i diagrammene for hydraulikklayout
(Hydraulikklayout, side 3).
1 Koble de nødvendige slangene fra hydraulikksystemet.
2 Legg til en T-kontakt på styrbord- og babordslangene i
hydraulikksystemet mellom roret og styresylinderen.
MERK: Hvis båten har servomodul, må du legge til Tkontaktene mellom servomodulen og styresylinderen.
3 Gjør ett av følgende:
• Hvis båten ikke har en returslange som er koblet til roret,
kan du legge til nok hydraulikkslanger til å koble returlinjen
på roret til pumpen.
• Hvis båten har en returslange som er koblet til roret, kan
du legge en T-forbindelse til returslangen.
MERK: Hvis båten har servomodul, må du legge Tkontakten til returslangen mellom servomodulen og roret.
4 Legg til hydraulikkslange på de ubrukte armaturene på hver
T-kontakt slik at det er nok slange til å koble T-kontakten til
pumpearmaturene.
5 Installer en avstengingsventil (ikke inkludert) på hver
hydraulikkslange fra T-kontakten til pumpen.
6 Hvis du la hydraulikkslangen til returlinjen på roret, installerer
du en avstengingsventil (ikke inkludert) på hydraulikkslangen
fra roret til pumpen.
7 Koble styrbordslangen fra T-kontakten, gjennom en
avstengingsventil, til et pumpearmatur merket med C1 eller
C2.
8 Koble babordslangen fra T-kontakten, gjennom en
avstengingsventil, til det andre pumpearmaturet merket med
C1 eller C2 som du ikke brukte i det forrige trinnet.
9 Gjør ett av følgende:
• Hvis du la hydraulikkslangen til returlinjen på roret, kobler
du returslangen fra roret, gjennom avstengingsventilen, til
pumpearmaturet merket med en T.
• Hvis du la en T-kontakt til en eksisterende returslange,
kobler du returslangen fra T-kontakten, gjennom en
avstengingsventil, til pumpearmaturet merket med en T.
10 Monter Shadow Drive ventilen i hydraulikkslangen på enten
babord eller styrbord side mellom roret og T-kontakten som
er koblet til pumpen.
Se instruksjonene for montering som følger med i
autopilotpakken når du skal montere Shadow Drive pumpen.
11 Hvis det ikke er gjort ennå, setter du inn, strammer til og
forsegler de medfølgende pluggene i de ubrukte
pumpearmaturene.
PL TR
PL TR
Hensyn ved tilkobling
• Du må montere SmartPump og koble den til
hydraulikksystemet før du kobler SmartPump til strøm og
kursberegningsenheten.
• Portene på SmartPump merket POWER og CCU er de
eneste portene som brukes i en typisk montering.
4
• Porten på SmartPump merket FEEDBACK brukes bare når
du monterer en valgfri rorfeedback-sensor.
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Fullfør monteringen
Mål (H × B × D)
SmartPump: 197 x 190 x 244 mm
(7,75 x 7,48 x 9,61 tommer)
SmartPump v2: 186 x 190 x 264 mm (6,61
x 7,48 x 10,39 tommer)
Vekt
SmartPump: 7,5 kg (16,5 pund)
SmartPump v2: MÅLING VENTER
Temperaturområde
Fra –15 til 55 °C (fra 5 til 131 °F)
Materiale
• Elektronisk styringsenhet (ECU): fullstendig tett
aluminiumslegering
• Brakett: ulegert stål
• Manifold: aluminiumslegering
• Motor: aluminiumslegering
Lengde på
strømkabel
2,7 m (9 fot)
1 Følg instruksjonene som følger med i autopilotpakken for å
montere resten av autopilotkomponentene.
2 Følg instruksjonene som følger med i autopilotpakken for å
lufte ut hydraulikksystemet.
3 Spray SmartPump med en korrosjonsinhibitor for å sikre at
den tåler korrosjon.
Garmin anbefaler at du sprayer med en korrosjonsinhibitor én
gang i året for å forlenge levetiden til SmartPump.
Konfigurering og vedlikehold
Konfigurere pumpen for en ubalansert sylinder
LES DETTE
Unngå skade på pumpen. Sørg for at alle deler er rene og fri for
støv og smuss, når du konfigurerer pumpen for et styresystem
med ubalansert sylinder.
Hvis du fjerner kontrollventilene etter at hydraulikksystemet er
luftet, må det luftes på nytt. Rekonfigurering av kontrollventilene
kan tilføre luft i det hydrauliske systemet.
Hvis båten har et ubalansert sylinderstyresystem, må du
konfigurere pumpen til å fungere riktig med styresystemet.
1 Finn kontrollventilene À på pumpens manifold.
Avhengig av pumpemodellen er kontrollventilene enten
plassert på siden av eller toppen av manifolden.
2 Fjern kontrollventilene og trekk stemplene Á ut av pumpens
manifold.
Inngangsspenning Fra 10 til 30 VDC
Sikring
40 A, bladtype
Hovedstrømforbruk
•
•
•
•
Ventemodus: under 1 A
Aktivert: fra 5 til 10 A
SmartPump toppterskel: 34 A
SmartPump v2 toppterskel: 30 A
Spesifikasjoner for porter og koblinger
Port, kobling eller
plugg
SmartPump
SmartPump v2
H1- og H2-porter (toppen SAE ORB-6 (2)
av manifolden)
SAE ORB-5 (2)
C1- og C2-porter (siden
av manifolden)
SAE ORB-6 (2)
SAE ORB-5 (2)
T-porter (siden av
manifolden)
SAE ORB-4 (1)
SAE ORB-5 (2)
Medfølgende armaturer
for H- og C-porter
SAE ORB-6 til
1/ tommer NPT rett
4
(2)
SAE ORB-5 til
1/ tommer NPT rett
4
(2)
Medfølgende armaturer
for T-porter
SAE ORB-4 til
1/ tommer NPT
4
vinklet (1)
SAE ORB-5 til
1/ tommer NPT
4
vinklet (1)
Medfølgende plugger til
ubrukte porter
SAE ORB-6 (2)
SAE ORB-5 (3)
MERK: Slangekoblinger må kjøpes separat, ved behov, for å
tilpasse fra NTP til slangetypen for hver installasjon. Eksempel:
De fleste SeaStar™ installasjoner krever SeaStar HF5528- eller
Parker 68C-6-4-koblinger. De fleste Uflex og Verado
installasjoner krever Parker 4-4 FLO. De medfølgende
adapterne kan også fjernes for å tilpasses direkte til SeaStar
HF6009 eller Verado 4-5 F5OLO slangekoblinger.
SM
®
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Shadow Drive™ er et varemerke for Garmin Ltd.
eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
®
Pumpen er konfigurert fra fabrikken med stemplene i den
balanserte konfigurasjonen Â, der tuppen av stempelet peker
inn i pumpens manifold.
3 Fjern O-ringene à fra stemplene, og kast dem.
Hvis O-ringene ikke enkelt kan trekkes av stemplene, kan det
hende du må skjære dem av.
4 Sett stemplene tilbake i pumpens manifold i ubalansert
konfigurasjon Ä, der tuppen av stempelet peker ut av
manifolden.
5 Sett kontrollventilene inn i pumpens manifold, og stram dem
til 34 N-m (25 lbt-ft).
Loctite er et varemerke for Henkel Corporation i USA og andre land. NMEA 2000 er et
varemerke for National Marine Electronics Association.Parker Parker er et
tjenestemerke for Parker Intangibles, LLC. SeaStar™ SeaStar er et varemerke for Marine
Acquisition Corp. Teflon er et varemerke for DuPont™. Uflex og MasterDrive™ er
varemerker for UltraFlex Group. Verado er et varemerke for Brunswick Corporation.
®
®
SM
®
®
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising