Garmin | Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump | Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Instrukcja instalacji

Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Instrukcja instalacji
SMARTPUMP
INSTRUKCJA INSTALACJI
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Aby uniknąć uszkodzenia łodzi, autopilot powinien być
zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora urządzeń
morskich. Do prawidłowej instalacji wymagana jest fachowa
wiedza na temat hydraulicznych urządzeń sterowniczych oraz
morskich układów elektrycznych.
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Pompy można używać wyłącznie z systemami autopilotów firmy
Garmin . Próba użycia tej pompy z innym systemem może
spowodować uszkodzenie tego systemu, pompy lub łodzi.
®
Pompa SmartPump steruje łodzią, komunikując się
z hydraulicznym układem sterowania w oparciu o polecenia
otrzymywane z systemu autopilota.
Aktualizacje oprogramowania autopilota
Po zakończeniu instalacji autopilota należy zaktualizować
oprogramowanie przed przystąpieniem do procesu konfiguracji.
Jeśli system autopilota jest podłączony do sieci NMEA 2000 za
pomocą plotera nawigacyjnego Garmin, oprogramowanie
można zaktualizować przy użyciu plotera nawigacyjnego.
Jeśli system autopilota nie jest podłączony do sieci NMEA 2000
za pomocą plotera nawigacyjnego Garmin, należy wykorzystać
urządzenie NMEA 2000 Network Updater (do nabycia osobno).
Informacje na temat aktualizacji można znaleźć na stronie
support.garmin.com.
®
Oznaczenie typu SmartPump
System autopilota jest dostarczany w jednej z dwóch konstrukcji
SmartPump. Obie konstrukcje są funkcjonalnie identyczne, ale
nieznacznie różnią się po względem wyglądu i lokalizacji portów.
Jeśli chodzi o dwie konstrukcje opisane w niniejszej instrukcji
obsługi, pojęcia SmartPump À i SmartPump v2 Á zastosowano
w celu rozróżnienia tych dwóch typów. Na etykiecie
umieszczonej na opakowaniu SmartPump znajdują się
informacje, którymi można się posłużyć do określenia
posiadanego typu SmartPump.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com/registration.
2 Zaloguj się do konta Garmin.
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Okulary ochronne
Wiertarka i wiertła
Klucze
Klucz dynamometryczny (w przypadku konfiguracji pompy
dla dwustronnego siłownika sterującego)
Szczypce do cięcia przewodów / narzędzie do zdejmowania
izolacji
Śrubokręty: krzyżowy i płaski
Opaski zaciskowe
Środek antykorozyjny w aerozolu do zastosowań morskich
Śruby montażowe: zestaw pompy zawiera śruby montażowe,
jednak jeśli dostarczone śruby nie są właściwe dla
powierzchni montażowej, należy zapewnić odpowiedni typ
śrub.
Urządzenia instalacji hydraulicznej (Uwagi dotyczące
instalacji hydraulicznej, strona 2):
◦ Przewód hydrauliczny z zainstalowanymi lub wymiennymi
mocowaniami o minimalnej wartości 1000 psi.
◦ Trójnik hydrauliczny
◦ Hydrauliczne zawory odcinające
◦ Szczeliwo do gwintów, na przykład Loctite 567
◦ Sprzęt do odpowietrzania układu hydraulicznego
®
Sierpień 2018
190-02369-80_0B
◦ Płyn hydrauliczny
Uwagi dotyczące montażu
• Przed rozpoczęciem instalacji pompy należy określić, w jaki
rodzaj hydraulicznego układu sterowania jest wyposażona
łódź i sprawdzić schematy hydrauliczne. Każda łódź jest
inna, w związku z czym przed podjęciem decyzji dotyczącej
miejsca montażu pompy należy wziąć pod uwagę istniejący
schemat instalacji hydraulicznej (Uwagi dotyczące instalacji
hydraulicznej, strona 2).
• W miarę możliwości pompę należy zamontować poziomo.
• Jeśli nie można zamontować pompy poziomo, należy
zamontować ją w pozycji pionowej ze złączami głowicy
pompy skierowanymi w górę.
• Pompę należy zamontować w miejscu, do którego można
doprowadzić przewody hydrauliczne układu sterowania łodzi.
• Pompa jest wyposażona w pięć łączników umożliwiających
podłączenie przewodów hydraulicznych, jednak tylko trzy
z nich są wykorzystywane podczas instalacji pompy
w zalecany sposób. Znajdująca się w niniejszej instrukcji
ilustracja zaworów pompy, pozwoli określić, który układ
najlepiej sprawdzi się w miejscu instalacji (Porty i zawory
pompy, strona 2).
Montaż pompy
Jeśli łódź jest wyposażona w system sterowania z siłownikiem
jednostronnym, przed rozpoczęciem montażu pompy należy
przeprowadzić jej ponowną konfigurację, aby zapewnić jej
prawidłowe działanie z jednostronnym siłownikiem (Konfiguracja
pompy z cylindrem niesymetrycznym, strona 5).
Przed rozpoczęciem montażu pompy należy wybrać miejsce,
w jakim zostanie ona zamontowana (Uwagi dotyczące montażu,
strona 2) i określić, jakich elementów montażowych należy użyć
(Niezbędne narzędzia, strona 1).
1 Przytrzymaj pompę w miejscu, w którym ma zostać
zamontowana, a następnie oznacz umiejscowienie otworów
montażowych na powierzchni montażowej, korzystając
z pompy jako szablonu.
2 Korzystając z wiertła dostosowanego do powierzchni
montażowej i wybranego elementu montażowego, wywierć
w powierzchni montażowej 4 otwory.
3 Zamocuj pompę na powierzchni montażowej, korzystając
z wybranego elementu montażowego.
Uwagi dotyczące instalacji hydraulicznej
NOTYFIKACJA
W przypadku dodawania linii hydraulicznej do systemu należy
wybrać wyłącznie wąż z zainstalowanymi lub wymiennymi
mocowaniami o minimalnej wartości 6,895 kPa (1000 lbf/in²).
Podczas nakładania szczeliwa do gwintów należy zachować
ostrożność, aby nie dopuścić do uszkodzenia instalacji
hydraulicznej lub systemu autopilota.
Nie wolno korzystać z autopilota do sterowania łodzią, jeśli nie
przeprowadzono kompletnego odpowietrzenia wszystkich części
układu hydraulicznego.
Zapoznaj się ze schematami instalacji hydraulicznej, aby
określić optymalny sposób instalacji pompy w ramach układu
hydraulicznego łodzi (Schematy instalacji hydraulicznej,
strona 3).
Podczas planowania schematu instalacji hydraulicznej
i wykonywania wszystkich połączeń hydraulicznych należy
wziąć pod uwagę następujące kwestie:
• Jeśli łódź jest wyposażona w niesymetryczny cylinder
sterowania, pompę należy ponownie skonfigurować
(Konfiguracja pompy z cylindrem niesymetrycznym,
strona 5).
2
• Rozmiar i typy gwintów portów hydraulicznych w pompie
wyszczególniono w danych technicznych (Dane techniczne
portów i łączników, strona 6).
• Do podłączenia przewodów hydraulicznych do pompy należy
użyć trójników (do nabycia osobno).
• Należy zamontować zawory odcinające (do nabycia osobno)
w przewodach hydraulicznych między kolektorem pompy
a trójnikami, aby ułatwić odłączanie i demontaż pompy.
• W przypadku łączników hydraulicznych z uszczelką okrągłą,
takich jak ORB czy ORFS, nie należy używać szczeliwa do
gwintów.
• W przypadku łączników hydraulicznych bez uszczelki
okrągłej należy użyć płynnego szczeliwa do gwintów, np.
Loctite 567, zamiast taśmy Teflon na wszystkich gwintach
rurowych w instalacji hydraulicznej. Małe zanieczyszczenia
pochodzące z taśmy Teflon mogą wniknąć do instalacji
hydraulicznej, zaklinować się w zaworach i uniemożliwić
korzystanie z autopilota lub układu sterowania.
• W przypadku zastosowania płynnego szczeliwa do gwintów
należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
czasu utwardzania, na przykład Loctite 567 twardnieje po
czterech godzinach. Jeśli szczeliwo do gwintów nie
stwardnieje według instrukcji producenta, wysokie ciśnienie
w przewodach hydraulicznych może wypchnąć szczeliwo
z gwintów i spowodować nieszczelność.
• W przypadku zastosowania taśmy Teflon na jakichkolwiek
łącznikach należy zachować szczególną ostrożność, aby nie
wpuścić zanieczyszczeń do przewodów hydraulicznych:
◦ Nie należy stosować taśmy w pobliżu dwóch ostatnich
gwintów złącza (gwinty położone najgłębiej wewnątrz
złącza).
◦ Należy mocno docisnąć taśmę do gwintów, ponieważ
luźno ułożona taśma uszczelniająca może spowodować
wniknięcie zanieczyszczeń do instalacji hydraulicznej.
• Przy odłączaniu złącza uszczelnionego płynnym szczeliwem
lub taśmą Teflon należy uważać, aby nie dopuścić do
wniknięcia odprysków i innych zanieczyszczeń
z utwardzonego szczeliwa lub taśmy do instalacji
hydraulicznej.
®
Porty i zawory pompy
Dwa rodzaje pomp, które mogą wchodzić w skład zestawu
autopilota, wykorzystują podobne konfiguracje portów. Podczas
planowania połączeń hydraulicznych pompy należy używać
poniższych schematów i tabeli.
Schemat systemu z jednym sterem
Element Opis
À
Á
Ê
Ë
Ì
Í
Î
SmartPump
SmartPump v2
Zawór obejściowy. Służy tylko do odpowietrzania instalacji
hydraulicznej i musi być do końca dokręcony podczas
normalnej pracy.
Zawory zwrotne. Jeśli łódź jest wyposażona w cylinder niesy­
metryczny, należy je ponownie skonfigurować (Konfiguracja
pompy z cylindrem niesymetrycznym, strona 5).
Porty H1 i H2. Są to zalecane porty do podłączenia pompy
do steru i siłownika.
Zalecana metoda montażu wykorzystuje zawór odcinający
i trójnik do rozdzielenia każdego złącza na pompie dla
połączeń steru i siłownika (Schematy instalacji hydraulicznej,
strona 3).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Zawór Shadow Drive™
Przewód prawej burty
Przewód sygnału zwrotnego
Zawory odcinające
Przewód lewej burty
Pompa
Ster
Siłownik sterujący
System z podwójnym sterem
Porty C1 i C2. Porty te można zastosować zamiast portów
H1 i H2, jeśli są bardziej odpowiednie dla danej lokalizacji
instalacji.
Port przewodu sygnału zwrotnego. Łączy się z portem
sygnału zwrotnego na sterze przez zawór odcinający (konfi­
guracja zalecana).
UWAGA: Zalecana metoda montażu wykorzystuje zawór
odcinający i trójnik do podłączenia pompy do steru i siłownika,
dzięki czemu pompę można wymontować do serwisowania,
a łódź zachowa normalne sterowanie. Pompę można
zamontować z wykorzystaniem wszystkich pięciu portów (łącząc
porty H1 i H2 do steru, a porty C1 i C2 do siłownika), ale ten typ
instalacji nie jest zalecany, ponieważ nie pozwala na korzystanie
z układu sterowania w przypadku konieczności wymontowania
pompy do serwisowania.
Schematy instalacji hydraulicznej
NOTYFIKACJA
Jeśli system sterowania łodzi nie odpowiada żadnemu ze
schematów instalacji hydraulicznej opisanych w niniejszej
instrukcji oraz jeśli nie masz pewności, w jaki sposób należy
zainstalować pompę, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy
Garmin.
Przed rozpoczęciem instalacji pompy należy określić, w jaki
rodzaj hydraulicznego układu sterowania jest wyposażona łódź.
Każda łódź jest inna, w związku z czym przed podjęciem decyzji
dotyczącej miejsca montażu pompy należy rozważyć pewne
aspekty istniejącego schematu instalacji hydraulicznej.
Przed rozpoczęciem instalacji pompy należy uważnie zapoznać
się z ważnymi informacjami zawartymi w uwagach dotyczących
instalacji hydraulicznej na temat typów przewodów
hydraulicznych i łączników, metod montażu i informacji
o szczeliwie do gwintów (Uwagi dotyczące instalacji
hydraulicznej, strona 2).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Przewód sygnału zwrotnego
Zawór Shadow Drive
Przewód prawej burty
Przewód lewej burty
Zawory odcinające
Pompa
Górny ster
Dolny ster
Siłownik sterujący
Schemat systemu z jednym sterem z modułem Power
Assist.
NOTYFIKACJA
Aby pompa działała prawidłowo, musi zostać zainstalowana
pomiędzy cylindrem i modułem Power Assist.
UWAGA: W celu uzyskania dostępu do łączników, przewodów
i łącznika trójnikowego do odpowietrzania może okazać się
konieczny demontaż modułu Power Assist.
3
Ç
È
É
Pompa
Ster
Cylindry sterujące
Schemat systemu z podwójnym sterem z modułem Uflex
MasterDrive
PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych, podczas
instalacji pompy w systemie wyposażonym w Uflex MasterDrive
nie należy przecinać przewodu wysokiego ciśnienia łączącego
jednostkę zasilającą ze sterem.
Shadow Drive
Przewód prawej burty
Przewód sygnału zwrotnego
Przewód lewej burty
Moduł Power Assist
Zawory odcinające
PL TR
Pompa
PL TR
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Ster
Siłownik sterujący
Schemat systemu z jednym sterem z modułem Uflex
MasterDrive™
®
PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych, podczas
instalacji pompy w systemie wyposażonym w Uflex MasterDrive
nie należy przecinać przewodu wysokiego ciśnienia łączącego
jednostkę zasilającą ze sterem.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Jednostka zasilająca Uflex MasterDrive
Shadow Drive
Linia wysokiego ciśnienia – NIE PRZECINAĆ
Przewód prawej burty
Zawory odcinające
Przewód sygnału zwrotnego
Stery
Przewód lewej burty
Pompa
Cylindry sterujące
Podłączanie przewodów hydraulicznych do pompy
PL TR
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
4
Jednostka zasilająca Uflex MasterDrive
Przewód sygnału zwrotnego
Linia wysokiego ciśnienia – NIE PRZECINAĆ
Shadow Drive
Zawory odcinające
Przewód lewej burty
Przewód prawej burty
Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się ze schematami (Schematy
instalacji hydraulicznej, strona 3).
1 Odłącz wymagane przewody od układu hydraulicznego.
2 Załóż trójnik na przewody prawej i lewej burty systemu
hydraulicznego, między sterem a siłownikiem sterującym.
UWAGA: Jeśli łódź jest wyposażona w moduł Power Assist,
należy dodać trójniki między modułem Power Assist
a siłownikiem sterowania.
3 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli łódź nie jest wyposażona w przewód powrotny
podłączony do steru, podłącz odpowiednio długi przewód
hydrauliczny, pozwalający na podłączenie łącznika
zwrotnego na sterze do pompy.
• Jeśli łódź jest wyposażona w przewód powrotny
podłączony do steru, załóż trójnik na ten przewód.
UWAGA: Jeśli łódź jest wyposażona w moduł Power
Assist, musisz założyć trójnik na przewód powrotny
między modułem Power Assist a sterem.
4 Podłącz przewód hydrauliczny do niewykorzystanego
łącznika każdego z trójników, pozostawiając wystarczająco
długi jego fragment do podłączenia trójnika do łączników
pompy.
5 Zamontuj zawór odcinający (do nabycia osobno) na każdym
przewodzie hydraulicznym od trójnika do pompy.
6 Jeśli do łącznika zwrotnego na sterze jest dodany przewód
hydrauliczny, zamontuj zawór odcinający (do nabycia
osobno) na przewód hydrauliczny od steru do pompy.
7 Podłącz przewód prawej burty od trójnika, przez zawór
odcinający, do łącznika pompy oznaczonego symbolem C1
lub C2.
8 Podłącz przewód lewej burty od trójnika, przez zawór
odcinający, do drugiego łącznika pompy oznaczonego
symbolem C1 lub C2, który nie został wykorzystany
w poprzednim kroku.
9 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli do łącznika zwrotnego na sterze jest dodany
przewód hydrauliczny, podłącz przewód powrotny od
steru, przez zawór odcinający, do łącznika pompy
oznaczonego symbolem T.
• Jeśli do istniejącego przewodu powrotnego jest dodany
trójnik, podłącz przewód powrotny od trójnika, przez zawór
odcinający, do łącznika pompy oznaczonego symbolem T.
10 Zamontuj zawór Shadow Drive na przewodzie hydraulicznym
lewej lub prawej burty, między sterem a trójnikiem, który jest
podłączony do pompy.
Zapoznaj się z instrukcją instalacji dołączoną do
podstawowego pakietu autopilota podczas montażu zaworu
Shadow Drive.
Załóż
dołączone zaślepki na niewykorzystane łączniki
11
pompy, jeśli nie znajdują się one jeszcze na swoim miejscu,
a następnie dokręć je i uszczelnij.
Uwagi dotyczące podłączania
• Pompę SmartPump należy zamontować i podłączyć do
układu hydraulicznego przed połączeniem pompy
SmartPump do komputera kursowego.
• Porty na pompie SmartPump oznaczone jako POWER i CCU
to jedyne porty używane podczas standardowej instalacji.
• Port na pompie SmartPump oznaczony jako FEEDBACK jest
używany tylko w przypadku instalacji opcjonalnego czujnika
położenia steru.
Kończenie instalacji
1 Stosuj się do instrukcji dołączonych do podstawowego
pakietu autopilota podczas montażu pozostałych elementów
autopilota.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
podstawowego pakietu autopilota, aby odpowietrzyć układ
hydrauliczny.
3 Nałóż środek antykorozyjny w aerozolu na pompę
SmartPump w celu zapewnienia odporności na korozję.
Firma Garmin zaleca stosowanie środka antykorozyjnego raz
w roku, aby wydłużyć czas eksploatacji pompy SmartPump.
Jeśli łódź jest wyposażona w układ sterowania z cylindrem
niesymetrycznym, należy odpowiednio skonfigurować pompę
w celu zapewnienia jej prawidłowego działania z układem
sterowania.
1 Zlokalizuj zawory zwrotne À na kolektorze pompy.
W zależności od modelu pompy zawory zwrotne znajdują się
albo z boku, albo na górze kolektora.
2 Wymontuj zawory zwrotne i wyciągnij tłoki Á z kolektora
pompy.
Pompa jest fabrycznie skonfigurowana z tłokami
w konfiguracji jednostronnej Â, w której końcówka tłoka jest
skierowana do kolektora pompy.
3 Zdejmij okrągłe uszczelki à z tłoków i wyrzuć je.
Jeśli masz problem z wyciągnięciem okrągłych uszczelek
z tłoków, przetnij je.
4 Ponownie włóż tłoki do kolektora pompy w konfiguracji
dwustronnej Ä, w której końcówka tłoka jest skierowana poza
kolektor.
Umieść
zawory zwrotne w kolektorze pompy, a następnie je
5
dokręć momentem 25 lbf­ft (34 N­m).
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (wys. ×
szer. × gł.)
SmartPump: 197 x 190 x 244 mm (7,75 x 7,48 x
9,61 cala)
SmartPump v2: 186 x 190 x 264 mm (6,61 x 7,48
x 10,39 cala)
Masa
SmartPump: 7,5 kg (16,5 funta)
SmartPump v2: OCZEKIWANIE NA POMIAR
Zakres temperatur
Od ­15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Materiał
• Elektroniczny moduł sterujący (ECU): W pełni
uszczelniony, stop aluminium
• Uchwyt: stal węglowa
• Kolektor: stop aluminium
• Silnik: stop aluminium
Długość przewodu
zasilającego
2,7 m (9 stóp)
Napięcie wejściowe
Od 10 do 30 V DC
Konfiguracja i serwis
Konfiguracja pompy z cylindrem niesymetrycznym
NOTYFIKACJA
Aby uniknąć uszkodzenia pompy, podczas konfigurowania
pompy układu sterowania z siłownikiem jednostronnym
wszystkie części muszą być czyste.
W przypadku usunięcia zaworów zwrotnych po odpowietrzeniu
układu hydraulicznego należy ponownie przeprowadzić
odpowietrzanie. Przez zawory zwrotne powietrze mogło dostać
się do układu hydraulicznego.
5
Dane techniczne
Wielkość
Bezpiecznik
40 A, płaski
Zużycie energii
•
•
•
•
Tryb gotowości: poniżej 1 A
Włączony: od 5 do 10 A
Próg szczytowy SmartPump: 34 A
Próg szczytowy SmartPump v2: 30 A
Dane techniczne portów i łączników
Port, łącznik lub
zaślepka
SmartPump
SmartPump v2
Porty H1 i H2 (u góry
kolektora)
SAE ORB­6 (2)
SAE ORB­5 (2)
Porty C1 i C2 (z boku
kolektora)
SAE ORB­6 (2)
SAE ORB­5 (2)
Porty T (z boku
kolektora)
SAE ORB­4 (1)
SAE ORB­5 (2)
W zestawie łączniki do SAE ORB­6 do
1/ cala, gwint NPT
portów H i C
4
prosty (2)
SAE ORB­5 do
1/ cala, gwint NPT
4
prosty (2)
W zestawie łączniki do SAE ORB­4 do
1/ cala, gwint NPT
portów T
4
kolanko (1)
SAE ORB­5 do
1/ cala, gwint NPT
4
kolanko (1)
W zestawie zaślepki do SAE ORB­6 (2)
nieużywanych portów
SAE ORB­5 (3)
UWAGA: Łączniki do przewodów trzeba zakupić oddzielnie,
jeśli są potrzebne, w celu dopasowania z NPT do rodzaju
przewodu dla danej instalacji. Na przykład większość instalacji
SeaStar™ wymaga łączników SeaStar HF5528 lub Parker
68C­6­4. Większość instalacji Uflex i Verado wymaga łączników
Parker 4­4 FLO. Ponadto adaptery dołączone do zestawu
można zdjąć w celu dopasowania bezpośrednio do łączników do
przewodów SeaStar HF6009 lub Verado 4­5 F5OLO.
SM
®
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Shadow Drive™ jest
znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków
bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Loctite jest znakiem towarowym firmy Henkel Corporation w USA i w innych krajach.
NMEA 2000 jest znakiem towarowym organizacji National Marine Electronics
Association.Parker Parker jest znakiem usługowym firmy Parker Intangibles, LLC.
SeaStar™ SeaStar jest znakiem towarowym firmy Marine Acquisition Corp. Teflon jest
znakiem towarowym firmy DuPont™. Uflex i MasterDrive™ są znakami towarowymi firmy
UltraFlex Group. Verado jest znakiem towarowym firmy Brunswick Corporation.
®
®
SM
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising