Garmin | Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 | Installation guide | Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Instrukcja instalacji

Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Instrukcja instalacji
REACTOR™ 40 DO
ELEKTRONICZNYCH
UKŁADÓW STEROWANIA
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
PRZESTROGA
Należy uważać na nagrzewający się silnik i elementy solenoidu.
Należy także zachować ostrożność, przebywając w pobliżu
ruchomych części i nie wkładać pomiędzy nie części ciała ani
przedmiotów.
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
NOTYFIKACJA
Aby uniknąć uszkodzenia łodzi, autopilot powinien być
zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora urządzeń
morskich. Do prawidłowej instalacji wymagana jest fachowa
wiedza na temat hydraulicznych urządzeń sterowniczych oraz
morskich układów elektrycznych.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com/registration .
2 Zaloguj się do konta Garmin .
®
Przygotowanie do instalacji
System autopilota składa się z wielu elementów. Przed
rozpoczęciem instalacji zapoznaj się ze wszystkimi uwagami
dotyczącymi połączeń oraz montażu elementów. Aby móc
właściwie zaplanować instalację systemu, należy dowiedzieć
się, w jaki sposób współdziałają ze sobą poszczególne jego
elementy.
Schematy układu (Schemat zasilania i przesyłu danych,
strona 2) mogą pomóc zrozumieć uwagi dotyczące połączeń
oraz montażu.
Podczas planowania instalacji należy rozłożyć wszystkie
komponenty w odpowiednich miejscach na łodzi, aby upewnić
się, że przewody do nich dosięgną. W razie potrzeby istnieje
możliwość zamówienia przedłużaczy (do nabycia osobno) dla
różnorodnych komponentów u dealera firmy Garmin lub za
pośrednictwem strony www.garmin.com.
Numer seryjny każdego z elementów należy zapisać na
wypadek, gdyby okazało się konieczne jego podanie podczas
rejestracji lub podczas dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.
Niezbędne narzędzia
• Okulary ochronne
• Wiertarka i wiertła
• Piła walcowa o średnicy 90 mm (3,5 cala) lub obrotowe
narzędzie do cięcia (do instalacji opcjonalnej kontroli steru)
• Szczypce do cięcia drutu / usuwania izolacji z drutu
• Śrubokręt krzyżowy i płaski
• Opaski zaciskowe
• Wodoszczelne łączniki kabli (nakrętki kabli) lub izolacja
termokurczliwa i opalarka
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich
• Przenośny lub ręczny kompas (do sprawdzenia poziomu
zakłóceń magnetycznych)
UWAGA: W zestawie znajdują się śruby montażowe do
głównych elementów systemu autopilota. Jeśli dostarczone
śruby nie są właściwe dla powierzchni montażowej, należy
zapewnić odpowiedni typ śrub.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu
Dołączone przewody służą do łączenia ze sobą poszczególnych
elementów autopilota oraz do podłączenia ich do sieci
zasilającej. Przed rozpoczęciem montażu i podłączeniem
przewodów upewnij się, że przewody mają wystarczającą
długość, aby było możliwe ich podłączenie do poszczególnych
elementów, oraz że są one prawidłowo umiejscowione.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera kursowego
• Komputer kursowy pełni rolę podstawowego czujnika
systemu autopilota Reactor 40 do elektronicznych układów
sterowania. Aby uzyskać najlepszą wydajność, podczas
wyboru miejsca montażu należy wziąć pod uwagę
następujące wskazówki.
◦ W miejscu, w którym ma zostać zamontowany komputer
kursowy, należy sprawdzić poziom zakłóceń
magnetycznych, korzystając z przenośnego kompasu
(Sprawdzanie lokalizacji pod kątem zakłóceń
magnetycznych, strona 2).
◦ W celu uzyskania optymalnej wydajności działania
komputer kursowy powinien zostać zamontowany na
sztywnej powierzchni.
• Wkręty do montażu są dołączone do komputera kursowego.
W przypadku korzystania z innego osprzętu do montażu niż
dołączone śruby musi on być wykonany ze stali nierdzewnej
lub mosiądzu, aby zapobiec interferencji magnetycznej
z komputerem kursowym.
Sprawdź osprzęt do montażu za pomocą podręcznego
kompasu w celu upewnienia się, że sprzęt nie wytwarza
żadnego pola magnetycznego.
• Przewód komputera kursowego ma długość 3 m (9 stóp)
i łączy komputer kursowy z układem sterowania.
◦ Jeśli montaż komputera kursowego w odległości mniejszej
niż 3 m (9 stóp) od układu sterowania jest niemożliwy,
należy skorzystać z przedłużacza, który można nabyć
u lokalnego sprzedawcy produktów firmy Garmin lub na
stronie www.garmin.com.
◦ Tego przewodu nie należy przecinać.
Określenie najlepszego miejsca montażu
1 Sporządź listę wszystkich miejsc, w których możliwy jest
montaż komputera kursowego.
Październik 2017
190-2318-80_0A
Miejsca te muszą być oddalone o co najmniej 60 cm
(2 stopy) od:
• żelaznych części,
• magnesów,
• przewodów o wysokim prądzie,
• nieregularnie działających pomp, takich jak pompa
w kingstonie czy pompy zbiorników na ryby.
Duże magnesy (np. w głośniku niskotonowym) powinny
znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m (5 stóp) od
danego miejsca montażu.
2 Określ położenie środka obrotu łodzi i zmierz jego odległość
do poszczególnych możliwych miejsc montażu z określonych
w kroku 1.
3 Wybierz miejsce montażu znajdujące się najbliżej środka
obrotu łodzi.
Jeśli więcej niż jedno możliwe miejsce montażu znajduje się
podobnej odległości od środka obrotu łodzi, należy wybrać to,
które jest w największym stopniu zgodne z wytycznymi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się najbliżej linii
środkowej łodzi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się w możliwie
nisko położonej części łodzi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się nieco bliżej
dziobu.
Sprawdzanie lokalizacji pod kątem zakłóceń
magnetycznych
Do sprawdzenia poziomu zakłóceń magnetycznych w miejscu
montażu można użyć ręcznego kompasu.
1 Przytrzymaj kompas ręczny w miejscu montażu komputera
kursowego.
2 Przesuń kompas 15 cm w lewo od miejsca montażu,
a następnie 15 cm w prawo. Obserwuj igłę i wybierz
odpowiednią czynność:
• Jeśli podczas wykonywania powyższych czynności igła
kompasu przesunie się ponad trzy stopnie, oznacza to, że
obecne są zakłócenia magnetyczne. Wybierz nowe
miejsce montażu i powtórz test.
• Jeśli igła kompasu się nie poruszy lub przesunie się
o mniej niż trzy stopnie, przejdź do następnego kroku.
3 Powtórz proces, przesuwając kompas powyżej i poniżej
miejsca montażu.
4 Powtórz proces, przesuwając kompas w przód i w tył od
miejsca montażu.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu alarmu
• Alarm powinien zostać zamontowany niedaleko głównej stacji
steru.
• Alarm można zamontować pod deską rozdzielczą.
• W razie potrzeby przewody alarmu można przedłużyć,
korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000
• Komputer kursowy i kontrolę steru należy podłączyć do sieci
NMEA 2000.
• Jeśli na łodzi nie jest dostępna sieć NMEA 2000, można ją
utworzyć, korzystając z dołączonych przewodów i złączy
NMEA 2000 (Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla
systemu autopilota, strona 4).
• Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru,
czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS, można
korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.
Schemat zasilania i przesyłu danych
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
Element Opis
À
Á
Â
®
2
Ã
Ważne uwagi
Kontrola steru
Specjalna kontrola steru nie wchodzi
w skład każdego zestawu autopilota. Jeżeli
autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy
autopilota musi być podłączony do tej
samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfi­
gurować i kontrolować system autopilota.
Przewód
kontroli steru do
przesyłu
danych
Przewód ten należy zainstalować wyłącznie
w przypadku podłączania do autopilota
opcjonalnych urządzeń zgodnych z inter­
fejsem NMEA 0183, takich jak czujnik
wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub
urządzenie GPS (NMEA 0183 — uwagi
dotyczące połączeń, strona 5).
NMEA
2000Przewód
zasilający
Ten przewód służy wyłącznie do tworzenia
sieci NMEA 2000. Przewodu nie należy
instalować, jeśli na łodzi jest już zainstalo­
wana sieć NMEA 2000.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy
podłączyć do źródła zasilania 9–16 V DC.
NMEA
2000Sieć
Kontrola steru i zgodny ploter nawigacyjny
Garmin muszą zostać podłączone do sieci
NMEA 2000 za pomocą dołączonych
trójnikówUwagi dotyczące połączeń
interfejsu NMEA 2000 , strona 2.
Jeśli na łodzi nie ma sieci NMEA 2000,
można ją utworzyć, korzystając z dołączo­
nych przewodów i złączy (Budowanie
podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota, strona 4).
®
®
Ä
Komputer
kursowy
Komputer kursowy może zostać
zamontowany blisko środkowej części łodzi,
w dowolnym kierunku, w miejscu, które nie
jest zanurzane (Uwagi dotyczące połączeń
i montażu komputera kursowego, strona 1).
Komputer kursowy należy zamontować
z dala od źródeł zakłóceń magnetycznych.
Element Opis
Å
Æ
Ważne uwagi
Połączenie
silnika
Komputer kursowy jest podłączony bezpo­
średnio do modułu sterowania silnikiem lub
do odpowiedniego adaptera. Dodatkowe
instrukcje zostały dołączone do adaptera
(jeśli ma zastosowanie).
Alarm
Alarm przekazuje alerty dźwiękowe
systemu autopilota, dlatego należy go zain­
stalować blisko głównej stacji steru
(Instalacja alarmu, strona 3).
Procedury instalacji
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Po zaplanowaniu instalacji autopilota oraz uwzględnieniu
wszelkich uwag dotyczących połączeń oraz montażu
odnoszących się do danego rodzaju instalacji można rozpocząć
montaż i podłączanie elementów.
Instalacja kontroli steru
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
Szczegółowe instrukcje dołączono do opakowania kontroli steru.
Montowanie komputera kursowego
1 Określ miejsce montażu.
2 Używając komputera kursowego jako szablonu, zaznacz na
powierzchni montażowej położenie dwóch otworów
prowadzących.
3 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala), wywierć otwory
prowadzące.
4 Użyj dołączonych wkrętów, aby zamocować komputer
kursowy do powierzchni montażowej.
UWAGA: W przypadku korzystania z innego osprzętu do
montażu niż dołączone śruby musi on być wykonany ze stali
nierdzewnej lub mosiądzu, aby zapobiec interferencji
magnetycznej z komputerem kursowym.
Sprawdź osprzęt do montażu za pomocą podręcznego
kompasu w celu upewnienia się, że sprzęt nie wytwarza
żadnego pola magnetycznego.
Podłączanie komputera kursowego
1 Poprowadź koniec przewodu komputera kursowego
wyposażony w złącze do złącza układu sterowania lub
magistrali CAN i podłącz go.
2 Poprowadź pomarańczowy i niebieski przewód
z nieizolowanego fragmentu przewodu komputera kursowego
do miejsca, w którym ma zostać zainstalowany alarm
(Instalacja alarmu, strona 3).
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 0,08 mm2 (28 AWG).
Podłączanie do układu sterowania łodzi
NOTYFIKACJA
Przewodu sterownika sterowego nie należy podłączać do sieci
NMEA 2000.
Autopilot wymaga zasilanej magistrali CAN w celu komunikacji
ze sterownikiem sterowym. Należy upewnić się, że magistrala
CAN sterownika sterowego jest prawidłowo zasilana
i zaterminowana. W razie potrzeby skontaktuj się z producentem
łodzi.
Przewód sterownika sterowego umożliwia komunikację systemu
autopilota z układem sterowania łodzi za pośrednictwem
magistrali CAN sterownika sterowego. Dodatkowe instrukcje
zostały dołączone do magistrali CAN.
W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem łodzi,
aby uzyskać pomoc w znalezieniu punktu dostępu do układu
sterowego.
1 Znajdź punkt dostępu do układu sterowego łodzi.
2 Podłącz przewód sterownika sterowego między komputerem
kursowym a układem sterowania za pośrednictwem
dołączonej magistrali CAN sterownika sterowego.
UWAGA: Przewód sterownika sterowego można w razie
potrzeby przedłużyć, korzystając z przedłużacza NMEA
2000.
Instalacja alarmu
Przed rozpoczęciem montażu alarmu należy wybrać miejsce,
w jakim zostanie on zamontowany (Uwagi dotyczące połączeń
i montażu alarmu, strona 2).
1 Poprowadź przewód alarmu do końca przewodu komputera
kursowego bez złącza.
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
2 Połącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.
Kolor przewodu alarmu Kolor żyły przewodu komputera
kursowego
Biały (+)
Pomarańczowy (+)
Czarny (­)
Niebieski (­)
3 Zlutuj wszystkie połączenia nieizolowanych przewodów
i zabezpiecz je izolacją.
4 Zabezpiecz alarm za pomocą wiązań lub innych elementów
montażowych (do nabycia osobno).
Informacje o interfejsie NMEA 2000 oraz elementach
autopilota
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
NOTYFIKACJA
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000,
sieć NMEA 2000 powinna być już podłączona do zasilania. Nie
podłączaj przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej
już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania
powinno być podłączone do sieci NMEA 2000.
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 lub
sieci silników innego producenta, należy zainstalować odłącznik
NMEA 2000 (010­11580­00) pomiędzy istniejącą siecią
a urządzeniami Garmin.
Opcjonalną kontrolę steru i komputer kursowy można połączyć
w ramach istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie ma
sieci NMEA 2000, można ją utworzyć. Konieczne do tego celu
części zostały dołączone do opakowania autopilota (Budowanie
podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu autopilota,
strona 4).
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak urządzenie GPS,
można korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci ” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać ten
3
dokument, wybierz Podręczniki na stronie urządzenia w serwisie
www.garmin.com.
Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota
NOTYFIKACJA
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. NMEA
2000Urządzenia rozładują akumulator, jeśli ich przewody
zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do
akumulatora.
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
1 Podłącz bokiem trzy trójniki À.
2 W planowanym miejscu podłączenia komputera kursowego
odłącz od sieci jedną stronę trójnika NMEA 2000 Ã.
3 Szkielet sieci NMEA 2000 można w razie potrzeby
4
5
2 Podłącz dołączony przewód zasilający NMEA 2000 Á do
źródła zasilania 9–12 V DC Â, korzystając z przełącznika Ã.
3
4
5
6
W miarę możliwości podłącz przewód zasilający do stacyjki
łodzi lub poprowadź go przez wmontowany przełącznik (do
nabycia osobno).
UWAGA: Opleciony przewód spustowy (nieizolowany)
przewodu zasilającego interfejsu NMEA 2000 musi zostać
podłączony do tego samego uziemienia co czarna żyła
przewodu zasilającego interfejsu NMEA 2000.
Podłącz przewód zasilający interfejsu NMEA 2000 do
jednego z trójników.
Podłącz jeden z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000 Ä do jednego z trójników oraz do
kontroli steru (opcjonalnie) lub zgodnego plotera
nawigacyjnego Garmin Å.
Podłącz inny z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000 do innego trójnika oraz do komputera
kursowego Æ.
Podłącz terminator męski i żeński Ç z każdego końca
połączonych trójników.
Podłączanie elementów autopilota do istniejącej sieci NMEA
2000
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
1 Określ miejsce podłączenia komputera kursowego À
i kontroli steru (opcjonalnie) Á do szkieletu istniejącej sieci
NMEA 2000 Â.
4
6
7
rozszerzyć; w tym celu należy podłączyć przedłużacz
szkieletu sieci NMEA 2000 (do nabycia osobno) z boku
odłączonego trójnika.
Dodaj dołączony trójnik komputera kursowego do szkieletu
sieci NMEA 2000, podłączając go do przedłużacza szkieletu
lub z boku odłączonego trójnika.
Poprowadź dołączony kabel podłączeniowy Ä do komputera
kursowego i do dolnej części trójnika dodanego w kroku 4.
Jeśli dołączony kabel podłączeniowy jest za krótki, można
skorzystać z kabla podłączeniowego o maks. długości 6 m
(20 stóp) (do nabycia osobno).
Podłącz kabel podłączeniowy do komputera kursowego
i trójnika.
W razie potrzeby powtórz czynności od 2 do 6 dla kontroli
steru (opcjonalnie) lub zgodnego plotera nawigacyjnego
Garmin.
Podłączanie do systemu autopilota opcjonalnych
urządzeń NMEA 2000
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak urządzenie GPS,
można korzystać z zaawansowanych funkcji systemu autopilota.
UWAGA: Opcjonalne urządzenia, które nie są zgodne
z interfejsem NMEA 2000, mogą zostać podłączone do kontroli
steru za pośrednictwem interfejsu NMEA 0183 (NMEA 0183 —
uwagi dotyczące połączeń, strona 5).
1 Dodaj do sieci NMEA 2000 dodatkowy trójnik (do nabycia
osobno).
2 Podłącz opcjonalne urządzenie NMEA 2000 do trójnika,
wykonując kroki opisane w dokumentacji dołączonej do
urządzenia.
Konfiguracja
Autopilota należy skonfigurować i dostosować do dynamiki łodzi.
Możesz użyć Kreator nadbrzeżny i Kreator próby morskiej dla
kontroli steru lub zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin, aby
skonfigurować autopilota.
Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu autopilota,
zapoznaj się z dołączonym przewodnikiem konfiguracyjnym.
Załącznik
Dwukierunkowa komunikacja z interfejsem NMEA 0183
NMEA Schemat połączeń interfejsu 0183
Kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota.
Aby połączyć urządzenia z interfejsem 0183 NMEA zgodnie ze
schematami, należy zainstalować kontrolę steru w systemie
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez kontroli
steru, wszystkie urządzenia NMEA, które będą używane
z systemem autopilota, muszą być podłączone do zgodnego
plotera nawigacyjnego Garmin znajdującego się w tej samej
sieci NMEA 2000 co komputer kursowy. Zapoznaj się
z instrukcją instalacji dołączoną do plotera nawigacyjnego, aby
uzyskać informacje o połączeniu z interfejsem NMEA 0183.
Poniższe schematy połączeń stanowią przykłady różnych
sytuacji, jakie można napotkać, podłączając do kontroli steru
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183.
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
• Dołączony przewód danych NMEA 0183 ma jeden
wewnętrzny port wejściowy interfejsu NMEA 0183 (port RX)
i jeden wewnętrzny port wyjściowy interfejsu NMEA 0183
(port TX). Do wewnętrznego portu RX można podłączyć
jedno urządzenie NMEA 0183 w celu przesyłania danych do
urządzenia firmy Garmin. Do wewnętrznego portu TX można
podłączyć równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu
odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy
Garmin.
• Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia NMEA 0183,
aby zidentyfikować przewody przesyłowe (TX) i przewody
odbiorcze (RX).
• Urządzenie ma jeden port TX i jeden port RX. Każdy
wewnętrzny port ma dwa przewody oznaczone jako A i B
zgodnie z konwencją standardu NMEA 0183. Odpowiednie
przewody A i B poszczególnych portów wewnętrznych należy
podłączyć do przewodów A (+) i B (­) urządzenia
z interfejsem NMEA 0183.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć
ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia
i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.
• Nie podłączaj przewodów danych NMEA 0183 tego
urządzenia do uziemienia zasilania.
• Przewód zasilający tego urządzenia i urządzenia NMEA 0183
muszą być podłączone do jednego uziemienia zasilania.
• W przypadku dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem
NMEA 0183 porty wewnętrzne na przewodzie danych
interfejsu NMEA 0183 nie zostają połączone. Jeśli na
przykład wejście urządzenia NMEA 0183 jest podłączone do
portu TXA przewodu danych, można podłączyć port
wyjściowy urządzenia NMEA 0183 do portu wejściowego
w wiązce przewodów.
• Część Dane techniczne, strona 6 zawiera listę
zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183 przesyłanych
z i do urządzenia.
• Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły
komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu
firmy Garmin. Więcej informacji zawiera część NMEA 0183
w podręczniku użytkownika plotera nawigacyjnego.
À
Á
Â
Ã
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
NMEA Urządzenie zgodne z interfejsem 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem 0183
niedostępne
Moc
niedostępne
NMEA Uziemienie interfejsu
NMEA 0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Biały — Tx/B (­)
Rx/B (­)
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (­)
Tx/B (­)
UWAGA: Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA
0183 urządzenia z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Tylko 1 przewód odbiorczy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód odbiorczy (Rx), przewód ten
należy podłączyć do niebieskiego przewodu (Tx/A) kontroli
steru, podczas gdy biały przewód (Tx/B) kontroli steru musi
pozostać niepodłączony.
À
Á
Â
Ã
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
NMEA Urządzenie zgodne z interfejsem 0183
5
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem 0183
Dane techniczne
Wielkość
Materiał
W pełni uszczelniony, bardzo
odporny na uderzenia plastik
niedostępne
Moc
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
niedostępne
NMEA Uziemienie interfejsu
NMEA 0183
Długość przewodu komputera
kursowego
3 m (9 stóp)
Niebieski — Tx/A (+)
Rx
Napięcie wejściowe NMEA 2000 Od 9 V do 16 V DC
Biały — niepodłączony
niedostępne
NMEA 2000 – liczba LEN
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (­)
Tx/B (­)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
UWAGA: Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA
0183 urządzenia z tylko jednym przewodem odbiorczym (Rx),
konieczne jest podłączenie magistrali NMEA 2000 oraz
urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego
uziemienia.
Tylko 1 przewód przesyłowy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód przesyłowy (Tx), przewód
ten należy podłączyć do brązowego przewodu (Rx/A) kontroli
steru, podczas gdy zielony przewód (Rx/B) kontroli steru musi
zostać podłączony do uziemienia interfejsu NMEA 0183.
4 (200 mA)
Alarm
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (dł. x średnica)
29/
Masa
2,4 uncji (68 g)
Zakres temperatur
Od ­15°C do 60°C (5°F do 140°F)
Długość przewodu
3 m (10 stóp)
32
× 1 cal (23 × 25 mm)
Informacje o PGN NMEA 2000
Komputer kursowy
Typ
PGN
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
Opis
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA: Grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
126996 Informacje o produkcie
127257 Przesyłanie/odbieranie danych orientacji
w przestrzeni
À
Á
Â
Ã
127251 Przesyłanie/odbieranie danych o prędkości
zmiany kursu
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Tylko przesył
127250 Kierunek jednostki
Kontrola steru
Tylko odbiór
127258 Deklinacja magnetyczna
NMEA Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
128259 Prędkość po wodzie
Przewód Kolor przewodu kontroli steru NMEA Funkcja przewodu
— funkcja
urządzenia zgodnego
z interfejsem 0183
Ê
Ë
Ì
Í
Î
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
niedostępne
Moc
129283 Błąd zejścia z trasy
Zielony — Rx/B (­) (należy
połączyć z uziemieniem
interfejsu NMEA 0183)
NMEA Uziemienie
interfejsu NMEA 0183
129284 Dane nawigacji
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Biały — Tx/B (­)
Rx/B (­)
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
UWAGA: Podłączając zgodne z interfejsem NMEA 0183
urządzenie z tylko jednym przewodem przesyłowym (Tx), należy
podłączyć magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
130306 Dane o wietrze
Kontrola steru
Typ
PGN
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
Opis
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA: grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
Dane techniczne
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy
PGN
Komputer kursowy
126996 Informacje o produkcie
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2
cale)
Masa
200 g (7 uncji)
129026 COG i PND: szybka aktualizacja
Zakres temperatur
Od ­15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
129283 Błąd zejścia z trasy
Tylko przesył
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
129284 Dane nawigacji
6
Typ
PGN
Opis
129540 Widoczne satelity GNSS
130306 Dane o wietrze
Tylko odbiór
127245 Dane steru
127250 Kierunek jednostki
127488 Parametry silnika: szybka aktualizacja
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
129029 Dane pozycji GNSS
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Nawigacja: informacje o trasie / punktach
trasy
130306 Dane o wietrze
130576 Małe jednostki – status
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com/registration .
2 Zaloguj się do konta Garmin.
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin
• Odwiedź stronę support.garmin.com , aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913­397­8200 lub 1­800­800­1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Reactor™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tego znaku
towarowego bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA 0183 — informacje
Autopilot podłączony do opcjonalnego urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 wykorzystuje następujące sentencje
NMEA 0183.
Typ
Sentencja
Transmituj
hdm
Odbiór
wpl
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są znakami towarowymi organizacji
National Marine Electronics Association.
®
®
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Komunikaty o błędach i ostrzeżenia
Komunikat
o błędzie
Przyczyna
Działanie autopilota
Autopilot nie
odbiera danych
nawigacyjnych.
Autopilot działa
w trybie utrzymy­
wania kierunku.
Autopilot nie odbiera
danych nawigacyjnych
podczas wykonywania
manewru podróży do
pozycji.
Ten komunikat jest
wyświetlany także
w przypadku zatrzymania
nawigacji na ploterze
nawigacyjnym przed
wyłączeniem autopilota.
• Alarm uruchomi się
na 5 sekund
• Autopilot
przechodzi w tryb
utrzymywania
kierunku
Utracono
Kontrola steru utraciła
połączenie z autopi­ połączenie z komputerem
lotem
kursowym.
niedostępne
Utracono dane
o wietrze (tylko
łodzie żaglowe)
• Alarm uruchomi się
na 5 sekund
• Autopilot
przechodzi w tryb
utrzymywania
kierunku
Autopilot nie odbiera
danych o wietrze.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising