Garmin | Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Konfigurationsguide

Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Konfigurationsguide
Utföra Hamnbassängsguiden
REACTOR™ 40
KABELSTYRNING
Konfigurationsguide
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
OBSERVERA
När du använder utrustningen måste du akta dig för den varma
motorn och solenoidkomponenterna, och se upp så att du inte
fastnar i rörliga delar.
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
OBS!
För att undvika att båten skadas bör autopilotsystemet
installeras av en behörig marininstallatör. Specifik kunskap om
hydrauliska styrningskomponenter och marina elsystem krävs
för korrekt installation.
Konfigurera autopiloten
Autopilotsystemet måste konfigureras och anpassas efter din
båts dynamik. Hamnbassängsguiden och Sjövärdighetsguiden
används för att konfigurera autopiloten. Med hjälp av dessa
guider går du igenom de erforderliga konfigurationsstegen.
Om autopilotpaketet inte innehöll en kontrollenhet måste du
konfigurera autopilotsystemet med hjälp av en kompatibel plotter
på samma NMEA 2000 nätverk som autopilot-CCU:n.
Instruktioner för konfiguration med hjälp av kontrollenheten eller
en plotter tillhandahålls.
®
Hamnbassängsguiden
OBS!
Om du använder Hamnbassängsguiden när din båt är på land
måste du lämna plats för roderrörelser för att undvika att rodret
eller andra föremål skadas.
Du kan utföra Hamnbassängsguiden medan din båt är i vatten
eller på land.
Om båten är i vatten måste den ligga stilla medan du utför
guiden.
OBS!
Om du har en båt med servostyrsystem aktiverar du
servostyrsystemet innan du startar Hamnbassängsguiden för att
undvika skador på styrsystemet.
1 Starta autopiloten.
2
3
4
5
6
7
Första gången du startar autopiloten uppmanas du att gå
igenom en snabb inställningssekvens.
Om Hamnbassängsguiden inte startas automatiskt efter
inställningssekvensen väljer du ett alternativ:
• På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförs. autopilotinställning > Guider >
Hamnbassängsguiden.
• På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Guider >
Hamnbassängsguiden.
Välj typ av farkost.
Verifiera styrningsriktningen (Verifiera styrriktning,
sidan 1).
Välj fartkälla vid behov (Välja en fartkälla, sidan 1).
Kontrollera varvräknaren vid behov (Kontrollera
varvräknaren, sidan 1).
Granska resultatet i Hamnbassängsguiden (Granska
Hamnbassängsguiden resultat, sidan 2).
Verifiera styrriktning
1 När du står stilla eller rör dig i låg fart väljer du
och .
När du väljer måste rodret svänga båten åt vänster. När du
väljer måste rodret svänga båten åt höger.
2 Välj Fortsätt.
3 Välj ett alternativ:
• Om båten girar åt rätt håll i styrningstestet väljer du Ja på
kontrollenheten.
• Om båten girar åt rätt håll i styrningstestet väljer du Nästa
på plottern.
• Om båten girar åt motsatt håll i styrningstestet väljer du
Nej på kontrollenheten och upprepar steg 1 till 3.
• Om båten girar åt motsatt håll i styrningstestet väljer du
Växla riktning på plottern och upprepar steg 1 till 3.
Välja en fartkälla
Välj ett alternativ:
• Om styrsystemsanslutningen ger RPM-data, eller om du
är ansluten till en eller flera NMEA 2000 kompatibla
motorer till NMEA 2000 nätverket väljer Varvräkn –
NMEA 2000 el. egen.
• Om styrsystemsanslutning inte ger RPM-data, och om en
NMEA 2000 varvräknardatakälla inte är tillgänglig från en
eller flera motorer, eller om den är oanvändbar, välj GPS
som fartkälla.
Obs! Garmin rekommenderar att du använder en extern
GPS-antenn monterad med fri sikt mot himlen för att
tillhandahålla tillförlitlig och exakt GPS-hastighet.
• Om styrsystemsanslutningen inte tillhandahåller RPMdata, om du inte har anslutit en NMEA 2000 motor, och du
inte har en GPS-enhet att använda som fartkälla väljer du
Ingen.
Obs! Om autopiloten inte fungerar bra när du valt Ingen
som fartkälla rekommenderar Garmin att du ansluter en
varvräknare via NMEA 2000 nätverket eller använder en
extern GPS-antenn som fartkälla.
®
Kontrollera varvräknaren
Den här proceduren visas inte när GPS eller Ingen valts som
fartkälla.
November 2017
190-02318-39_0A
Jämför, med motorn (eller motorerna) igång,
varvtalsavläsningarna på kontrollenheten med varvräknaren
(eller varvräknarna) på din båts instrumentbräda.
Om varvtalet inte är justerat kan det vara något fel på NMEA
2000 fartkällan eller anslutningen.
Granska Hamnbassängsguiden resultat
Värdena du valde när du körde Hamnbassängsguiden visas.
1 Undersök Hamnbassängsguiden resultat.
2 Markera felaktiga resultat.
3 Korrigera värdet.
4 Upprepa steg 2 och 3 för alla felaktiga värden.
5 När du är klar med granskningen av värdena väljer du Klar.
Sjövärdighetsguiden
Sjövärdighetsguiden konfigurerar autopilotens grundläggande
sensorer. Det är mycket viktigt att slutföra guiden under
förhållanden anpassade för din båt.
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden
Sjövärdighetsguiden måste utföras i lugnt vatten. Eftersom vad
som är lugnt vatten avgörs av båtens storlek och form, bör båten
innan du påbörjar Sjövärdighetsguiden vara på en lämplig plats.
• Båten får inte gunga när den ligger stilla eller rör sig väldigt
långsamt.
• Båten får inte påverkas nämnvärt av vinden.
Tänk på följande när du utför Sjövärdighetsguiden.
• Vikt på båten måste vara jämnt fördelad. Förflytta dig inte på
båten medan du utför något av stegen i Sjövärdighetsguiden.
Utföra Sjövärdighetsguiden
1 Kör din båt till ett öppet område med lugnt vatten.
2 Välj ett alternativ:
3
4
5
6
• På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförs. autopilotinställning > Guider >
Sjövärdighetsguiden.
• På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Guider >
Sjövärdighetsguiden > Start.
Välj ett alternativ:
• På en motorbåt med planat skrov med hastighetskällan
inställd på Varvräkn – NMEA 2000 el. egen, konfigurerar
du planingsvarvtalet.
• På en motorbåt med planat skrov med hastighetskällan
inställd på GPS konfigurerar du planingsfarten.
• På en motorbåt med hastighetskällan inställd på Varvräkn
– NMEA 2000 el. egen eller GPS, konfigurerar du
högvarvsgränsen.
• På en motorbåt med hastighetskällan inställd på GPS
konfigurerar du toppfarten.
Kalibrera kompassen (Kalibrera kompassen, sidan 2).
Utför Autojustering (Utföra Autojustering-proceduren,
sidan 2).
Ange norr (Ange norr, sidan 3), eller ange kursfinjustering
(Ställa in kursfinjusteringen, sidan 3).
Kalibrera kompassen
1 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en kontrollenhet,
öppnar du kursskärmen och väljer Meny > Inställning >
Återförs. autopilotinställning > Kompassinställning >
Kalibrera kompass > Start.
2
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en plotter, väljer du
Inställningar > Min farkost > Installationsinställning
för autopilot > Kompassinställning > Kompasskalibr. >
Start .
2 Följ anvisningarna tills kalibreringen är slutförd, och håll
båten som så stadigt och jämnt som möjligt.
Båten ska inte kränga något under kalibreringen. Se till ena
sidan av båten inte är tyngre lastad än den andra.
3 Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes felfritt på en kontrollenhet
väljer du Klar.
• Om kalibreringen slutfördes felfritt på en plotter väljer du
OK.
• Om kalibreringen inte slutfördes väljer du Försök igen
och upprepar steg 1 till 3.
När kalibreringen är klar visas ett magnetiskt miljökvalitetsvärde.
Ett värde på 100 indikerar att CCU:n installerades i en perfekt
magnetisk miljö och kalibrerades korrekt. Om värdet är lågt kan
du behöva flytta CCU:n och kalibrera kompassen igen.
Utföra Autojustering-proceduren
Innan du utför den här proceduren måste du ha en lång sträcka
öppet vatten framför dig.
1 Justera gasen så att båten rör sig i normal marschfart (lägre
än planingshastighet) och snabbt svarar på styrning.
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en kontrollenhet,
öppnar du kursskärmen och väljer Meny > Inställning >
Återförs. autopilotinställning > Justering av autopilot
> Autojustering > Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en plotter, väljer du
Inställningar > Min farkost > Installationsinställning
för autopilot > Justering av autopilot > Autojustering >
Start.
Båten rör sig i ett sicksackmönster medan Autojustering
pågår.
3 När proceduren är slutförd följer du anvisningarna som visas
på skärmen.
4 Om Autojustering misslyckas väljer du ett alternativ:
• Om Autojustering misslyckas och du inte uppnått
maximal marschfart, öka hastigheten, välj Kör normal
autojustering på kontrollenheten eller Kör
standardautojustering på en plotter och upprepa steg 1
till 3 tills Autojustering slutförs.
• Om Autojustering misslyckas trots att du har nått
maximal marschfart minskar du farten till den ursprungliga
autojusteringsfarten och väljer Autojustering och väljer
Alternera autojustering för att påbörja en alternativ
procedur.
• Om Autojustering misslyckas omedelbart och du färdas i
en cirkel istället för att utföra sicksack-rörelser, välj Backa
och försök igen > Kör normal autojustering på
kontrollenheten eller Växla riktning > Kör
standardautojustering på en plotter och upprepa steg 1
till 3 tills Autojustering slutförs.
När Autojustering är slutförd visas känslighetsvärden. Du kan
använda dessa värden för att avgöra kvaliteten på Autojustering.
Känslighetsvärden för Autojustering
När Autojustering har slutförts kan du granska
känslighetsvärdena som visas på kontrollenheten. Du kan
registrera dessa siffror om du vill köra autojusteringsproceduren
vid ett senare tillfälle eller om du vill justera
känslighetsinställningarna manuellt (rekommenderas inte)
(Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet,
sidan 3).
Känslighet: Anger hur snävt autopiloten håller kursen och hur
aggressivt den girar.
Motkorrigering: Anger hur aggressivt autopiloten justerar
eventuell överstyrning när du har gjort en sväng.
Ange norr
Innan du utför den här proceduren måste du ha en lång sträcka
öppet vatten framför dig.
Den här proceduren visas om autopiloten är ansluten till en
GPS-enhet (tilläggsutrustning) och enheten har fått en GPSposition. Under den här proceduren justerar autopiloten
kompassriktningen med kurs över grund-informationen från
GPS-enheten.
Om du inte har en GPS-enhet ansluten uppmanas du istället att
ställa in kursfinjusteringen (Ställa in kursfinjusteringen,
sidan 3).
1 Kör båten i en rak linje i marschfart, undanvind, och i samma
riktning som strömmen.
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en kontrollenhet,
öppnar du kursskärmen och väljer Meny > Inställning >
Återförs. autopilotinställning > Kompassinställning >
Ange norr > Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en plotter, väljer du
Inställningar > Min farkost > Installationsinställning
för autopilot > Kompassinställning > Ange norr >
Start.
3 Fortsätt köra båten i en rak linje i marschfart, undanvind, i
samma riktning som strömmen och följ instruktionerna på
skärmen.
4 Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes väljer du Klar.
• Om kalibreringen misslyckas upprepar du steg 1 till 3.
Ställa in kursfinjusteringen
Den här proceduren visas bara om du inte har en GPS-enhet
(tilläggsutrustning) ansluten till autopiloten. Om autopiloten är
ansluten till en GPS-enhet som har fått en GPS-position
uppmanas du i stället att ange norr (Ange norr, sidan 3).
1 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här proceduren som en del av
Sjövärdighetsguiden fortsätter du till steg 3.
• Om du utför den här kalibreringen utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en kontrollenhet,
öppnar du kursskärmen och väljer Meny > Inställning >
Återförs. autopilotinställning > Kompassinställning >
Kursfinjustering.
• Om du utför den här kalibreringen utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en plotter, väljer du
Inställningar > Min farkost > Installationsinställning
för autopilot > Kompassinställning > Kursfinjustering
> Start.
2 Justera inställningen för kursfinjusteringen tills den visar rätt
kurs enligt en tillförlitlig kursindikator, t.ex. båtens kompass
eller en handkompass.
3 Välj Tillbaka.
Testa och justera konfigurationen
OBS!
Testa autopiloten i låg hastighet. När autopiloten har testats och
justerats vid låg hastighet testar du den vid en högre hastighet
för att simulera vanliga driftförhållanden.
1 Kör båten i en riktning med autopiloten aktiverad
(kurshållning).
Båten kan svaja något, men ska inte svaja avsevärt.
Gira
båten i en riktning med autopiloten och observera
2
beteendet.
Båten ska gira jämnt, varken för fort eller för långsamt.
När du girar båten med autopiloten ska båten närma sig och
nå önskad kurs med minimal överdrivning och svajning.
3 Välj ett alternativ:
• Om båten girar för fort eller för trögt justerar du
autopilotens accelerationsbegränsare (Justera
accelerationsbegränsarens inställningar, sidan 3).
• Om kurshållningen svajar avsevärt eller båten inte
korrigerar när den girar justerar du autopilotens känslighet
(Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet,
sidan 3).
• Om båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar lite
grann eller inte alls och båten justerar kursen korrekt så är
inställningarna korrekta. Inga ytterligare justeringar krävs.
Justera accelerationsbegränsarens inställningar
1 På en kontrollenhet aktiverar du Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration på kontrollenheten, sidan 4).
2 Välj ett alternativ:
• Om du använder en kontrollenhet öppnar du kursskärmen
och väljer Meny > Inställning > Återförs.
autopilotinställning > Justering av autopilot >
Accelerationsgräns.
• Om du använder en plotter väljer du Inställningar > Min
farkost > Installationsinställning för autopilot >
Justering av autopilot > Acc.-gräns.
3 Välj ett alternativ:
• Öka inställningen om autopiloten girar för fort.
• Minska inställningen om autopiloten girar för långsamt.
När du justerar accelerationsgränsen manuellt bör du göra
relativt små ändringar. Testa ändringarna innan ytterligare
justeringar görs.
4 Testa autopilotkonfigurationen.
5 Upprepa steg 2 till 4 tills du är nöjd med hur autopiloten
fungerar.
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet
Autopilotens känslighetsinställningar ställs in under
Autojustering. Du rekommenderas att inte justera de här
värdena, och du bör registrera värdena som angetts av
Autojustering innan du gör några ändringar.
1 På en kontrollenhet väljer du Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration på kontrollenheten, sidan 4).
2 Välj ett alternativ:
• Om du använder en kontrollenhet öppnar du kursskärmen
och väljer Meny > Inställning > Återförs.
autopilotinställning > Justering av autopilot >
Roderökning.
• Om du använder en plotter väljer du Inställningar > Min
farkost > Installationsinställning för autopilot >
Justering av autopilot > Roderökning.
3 Välj ett alternativ utifrån typ av båt:
• Om du har en båt med deplacementskrov eller en
motorbåt med fartkällan inställd till Ingen väljer du
3
Känslighet och justerar hur snävt rodret ska hålla kursen
och gira.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse. En överaktiv autopilot kan ladda ur batteriet
snabbare än normalt.
• Om du har en båt med deplacementskrov eller en
motorbåt med fartkällan inställd till Ingen väljer du
Motkorrigering för att justera hur snävt rodret ska
korrigera giröverdrivningen.
Om du ställer in det här värdet för lågt kan autopiloten
överdriva giren igen när den försöker räta upp den
ursprungliga giren.
• Om du har en motorbåt med planat skrov med fartkällan
inställd till Varvräkn – NMEA 2000 el. egen, Varvräknare
eller GPS väljer du Låg fart eller Hög fart och justerar hur
snävt rodret håller kursen och girar i låga eller höga farter.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse. En överaktiv autopilot kan ladda ur batteriet
snabbare än normalt.
• Om du har en motorbåt med planat skrov med fartkällan
inställd till Varvräkn – NMEA 2000 el. egen, Varvräknare
eller GPS, välj Lågfartskontroll eller Högfartskontroll för
att justera hur snävt rodret ska korrigera
giröverdrivningen.
Om du ställer in det här värdet för lågt kan autopiloten
överdriva giren igen när den försöker räta upp den
ursprungliga giren.
Testa
autopilotkonfigurationen och upprepa steg 2 och 3 tills
4
autopilotens prestanda är tillräckligt hög.
Avancerade konfigurationsinställningar
Du kan kalibrera kompassen, köra autojusteringsproceduren
och ange norr på autopiloten utan att köra guiderna. Du kan
också manuellt definiera varje inställning för sig, för att göra
mindre justeringar utan att köra fullständiga konfigurations- eller
kalibreringsprocesser.
Aktivera återförsäljarkonfiguration på kontrollenheten
Avancerade konfigurationsalternativ är under normala
förhållanden inte tillgängliga på kontrollenheten. För att nå de
avancerade konfigurationsinställningarna måste du först aktivera
Återförsäljarläge.
På en plotter är det inte nödvändigt att aktivera Återförsäljarläge
för att använda de här konfigurationsinställningarna.
1 Om du använder en kontrollenhet öppnar du kursskärmen
och väljer Meny > Inställning > System >
Systeminformation.
2 Håll mittknappen nedtryckt i 5 sekunder.
Återförsäljarläge visas.
3 Välj Tillbaka > Tillbaka.
Om alternativet för Återförs. autopilotinställning är tillgängligt på
skärmen Inställning har proceduren lyckats.
Köra de automatiserade konfigurationsinställningarna
manuellt
1 På en kontrollenhet väljer du Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration på kontrollenheten, sidan 4).
2 Välj ett alternativ:
• På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförs. autopilotinställning.
• På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Justering av
autopilot.
3 Välj en automatiserad process:
4
• Om du vill starta kompasskalibreringsprocedurerna väljer
du Kompassinställning > Kompasskalibr. (Kalibrera
kompassen, sidan 2).
• Om du vill starta de automatiska
autopilotjusteringsprocedurerna väljer du Justering av
autopilot > Autojustering (Utföra Autojusteringproceduren, sidan 2).
• Om du vill inleda proceduren för att definiera norr väljer du
Kompassinställning > Ange norr (Ange norr, sidan 3).
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Definiera konfigurationsinställningarna manuellt
För att definiera vissa konfigurationsinställningar kan du behöva
ändra andra inställningar. Granska de detaljerade
konfigurationsinställningarna innan du ändrar några
inställningarDetaljerade konfigurationsinställningar, sidan 4.
1 På en kontrollenhet aktiverar du Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration på kontrollenheten, sidan 4).
2 Välj ett alternativ:
• På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförs. autopilotinställning.
• På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot.
3 Välj en inställningskategori.
4 Välj en inställning som ska konfigureras.
Beskrivningar av alla inställningar finns i den här manualen
(Detaljerade konfigurationsinställningar, sidan 4).
5 Konfigurera inställningens värde.
Flera källor till sensorinformation
Det kan finnas flera källor för sensorinformation tillgängliga för
autopilotsystemet. I så fall kan du välja en standarddatakälla.
Till exempel: eftersom GPS-hastighet från en extern antenn är
mer tillförlitlig och exakt än den från en inbyggd GPS-mottagare
inuti en plotter bör du välja den externa GPS-antennen som
primär källa för GPS-data. Dessutom, eftersom det kan vara
svårt att hitta en perfekt monteringsplats för autopilot-CCU:n,
kan du välja en extern NMEA 2000 GPS-kompass eller andra
kursgivare som primär källa av kursdata.
Obs! Val av kurssensor kommer att bli tillgänglig efter en
programvaruuppdatering 2018.
Välja en huvudkälla för givarinformation
1 Välj ett alternativ:
• På en kontrollenhet väljer du från kursskärmen Meny >
Inställning > Standardkällor.
• På plottern väljer du Inställningar > Kommunikationer >
Standardkällor.
Obs! Vissa objekt i menyn Standardkällor visas endast när
flera sensorer som tillhandahåller samma data är tillgängliga
för systemet.
2 Välj en datakategori.
3 Välj en källa.
Detaljerade konfigurationsinställningar
Fastän all konfiguration vanligtvis sker automatiskt med hjälp av
guider kan du justera alla inställningar manuellt för att finjustera
autopiloten.
Obs! Beroende på autopilotens konfiguration kan det hända att
vissa inställningar inte visas.
Obs! Varje gång du ändrar inställningen Fartkälla på en
motorbåt måste du granska inställningarna Lågvarvsgräns,
Högvarvsgräns, Planingsvarv, Planingshast. eller Maxfart, där
det behövs, och du måste utföra autojusteringsproceduren igen
(Utföra Autojustering-proceduren, sidan 2).
Inställningar för justering av autopilot
På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning > Återförs.
autopilotinställning > Justering av autopilot.
På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Justering av
autopilot.
Accelerationsgräns: Här kan du begränsa hastigheten i
autopilotstyrda svängar. Du kan öka procenttalet för att
begränsa girgraden och minska procenttalet för att möjliggöra
en högre girgrad.
Inställningar för fartkälla
På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning > Återförs.
autopilotinställning > Inställning av fartkälla.
På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Inställning av
fartkälla.
Fartkälla: Här kan du välja fartkälla.
Verifiera varvräknare: Här kan du jämföra
varvtalsavläsningarna på kontrollenheten eller plottern med
varvräknarna på din båts instrumentbräda.
Planingsvarv: Här kan du justera varvtalsavläsningen på
kontrollenheten eller plottern när båten övergår från
förskjutning till planingsfart. Om värdet inte överensstämmer
med värdet på kontrollenheten eller plottern kan du justera
värdet.
Lågvarvsgräns: Här kan du justera den lägsta varvtalspunkten
för båten. Om värdet inte överensstämmer med värdet på
kontrollenheten eller plottern kan du justera värdet.
Högvarvsgräns: Här kan du justera den högsta varvtalspunkten
för båten. Om värdet inte överensstämmer med värdet på
kontrollenheten eller plottern kan du justera värdet.
Planingshast.: Här kan du justera båtens planingsfart. Om
värdet inte överensstämmer med värdet på kontrollenheten
eller plottern kan du justera värdet.
Maxfart: Här kan du justera båtens toppfart. Om värdet inte
överensstämmer med värdet på kontrollenheten eller plottern
kan du justera värdet.
Hög fart: Här kan du ställa in roderökningen för höga
hastigheter. Den här inställningen gäller när båten används
över planingsfart.
Högfartskontroll: Här kan du ställa in motkorrigeringen för
roderökningen för höga farter. Den här inställningen gäller
när båten används över planingsfart.
Styrsystemsinställningar
På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning > Återförs.
autopilotinställning > Inställning av styrsystem.
På en plotter väljer duInställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Inställn. av
styrsystem.
Verifiera styrriktning eller Verif. styrriktn.: Ställer in vilken
riktning som rodret ska röra sig i för att styra båten åt babord
och styrbord. Du kan testa och backa om det behövs.
Spänner eller lossar styrningen. Ju högre du ställer in
länkkompensationsvärdet, desto mer kommer autopiloten att
kompensera för lös styrning.
Girar med fullt utslag eller Fullt utslag: Ställer in hur många
varv det tar att vrida ratten från ett stopp till ett annat.
Roderförskjutning eller Rattpumpvol.: Ställer in rattpumpens
volym för det hydrauliska styrsystemet. Värdet är vanligtvis
skrivet på kontrollenheten, nära de hydrauliska
anslutningarna.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Reactor™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Det här varumärket får inte användas utan
Garmins uttryckliga tillstånd.
®
NMEA , NMEA 2000 och logotypen för NMEA 2000 är registrerade varumärken som
tillhör National Marine Electronics Association.
®
®
Roderökningsinställningar
Obs! Om du ställer in de här värdena för högt eller för lågt kan
autopiloten bli överaktiv och konstant försöka justera kursen vid
minsta avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka onödigt
slitage på pumpen och ladda ur batteriet fortare än normalt.
På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning > Återförs.
autopilotinställning > Roderökning.
På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Roderökning.
Obs! De här inställningarna gäller endast för motorbåtar med
deplacementskrov och motorbåtar med fartkällan inställd till
Ingen.
Känslighet: Här kan du justera hur snävt rodret håller en kurs
och girar.
Motkorrigering: Här kan du justera hur snävt rodret korrigerar
giröverdrivningen. Om du ställer in det här värdet för lågt kan
autopiloten överdriva giren igen när den försöker räta upp
den ursprungliga giren.
Obs! De här inställningarna gäller endast för motorbåtar med
planat skrov med fartkällan inställd till Varvräkn – NMEA 2000
el. egen, Varvräknare eller GPS.
Låg fart: Här kan du ställa in roderökningen för låga farter. Den
här inställningen gäller när båten används under planingsfart.
Lågfartskontroll: Här kan du ställa in motkorrigeringen för
roderökningen för låga farter. Den här inställningen gäller när
båten används under planingsfart.
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising