Garmin | Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Installationsinstruktioner

Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Installationsinstruktioner
REACTOR™ 40
KABELSTYRNING
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
OBSERVERA
När du använder utrustningen måste du akta dig för den varma
motorn och solenoidkomponenterna, och se upp så att du inte
fastnar i rörliga delar.
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
OBS!
För att undvika att båten skadas bör autopilotsystemet
installeras av en behörig marininstallatör. Specifik kunskap om
hydrauliska styrningskomponenter och marina elsystem krävs
för korrekt installation.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
®
Installationsförberedelser
Autopilotsystemet består av flera komponenter. Du bör bekanta
dig med informationen om montering och anslutning av alla
komponenter innan du påbörjar installationen. Du måste veta
hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna
planera installationen på din båt.
Du kan läsa hydraulscheman (Schema för ström och data,
sidan 2) för att bättre förstå informationen om montering och
anslutning.
Du bör lägga ut alla komponenter på båten när du planerar
installationen och kontrollera att kablarna når varje komponent.
Vid behov finns förlängningskablar (säljs separat) för olika
komponenter att köpa hos din Garmin återförsäljare eller från
www.garmin.com.
Du bör anteckna serienumret för varje komponent i
registrerings- och garantisyfte.
Verktyg som behövs
• Skyddsglasögon
• Borrmaskin och borrar
• 90 mm (3,5 tum) hålsåg eller roterande skärverktyg, för
installation av en kontrollenhet (tilläggsutrustning)
• Trådavbitare/trådavdragare
• Stjärn- och spårskruvmejslar
• Kabelhållare
• Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller
krympslang och en värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för
magnetisk störning)
Obs! Monteringsskruvar medföljer för huvudkomponenterna till
autopilotsystemet. Om de medföljande skruvarna inte passar för
monteringsunderlaget måste du själv anskaffa en fungerande
typ av skruv.
Att tänka på inför montering och anslutning
Autopilotkomponenterna ansluts till varandra och till strömkällan
med medföljande kablar. Kontrollera att rätt kablar når
respektive komponent och att varje komponent placeras på en
lämplig plats innan någon komponent monteras eller ansluts.
Att tänka på inför montering och anslutning av CCU
• CCU:n är den primära sensorn i det Reactor 40 kabelstyrning
autopilotsystemet. För bästa prestanda bör du följa dessa
överväganden när du väljer monteringsplats.
◦ En handkompass bör användas för att testa den
magnetiska störningen i området där CCU:n ska
monteras(Testa en plats för magnetisk störning,
sidan 2).
◦ För bästa prestanda ska CCU:n monteras på ett fast
underlag.
• Monteringsskruvar medföljer CCU:n. Om du använder annat
monteringsmaterial än de medföljande skruvarna, måste det
vara av högkvalitativt material av rostfritt stål eller mässing för
att undvika att CCU:n påverkas av magnetiska störningar.
Testa monteringsmaterialet med en handkompass för att
säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
• CCU-kabeln förbinder CCU:n med styrsystemet och är 3 m
(9 fot).
◦ Om CCU:n inte kan monteras inom 3 m (9 fot) från
styrsystemet kan du skaffa förlängningskablar från din
lokala Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com.
◦ Kabeln får inte kapas.
Hitta den bästa monteringsplatsen
1 Skapa en lista med alla lämpliga monteringsplatser för
CCU:n.
Lämpliga monteringsplatser ska inte vara inom 60 cm (2 ft.)
av följande:
• Järn
• Magneter
• Starkströmskablar
• Regelbundet körda pumpar, som huvudpumpar och
betestankpumpar
En stor magnet, t.ex. en subwoofer-högtalarmagnet ska inte
finnas på närmare avstånd från någon av dessa platser än
1,5 m (5 fot).
2 Hitta båtens rotationscentrum och mät avståndet mellan
rotationscentrum och var och en av de lämpliga
monteringsplatserna som du angett i steg 1.
3 Välj den plats som ligger närmast rotationscentrum.
Om fler än en plats ligger på ungefär samma avstånd från
rotationscentrum bör du välja den plats som bäst uppfyller
följande överväganden.
• Den bästa platsen ligger närmast båtens centrumlinje.
• Den bästa platsen ligger lägre i båten.
Oktober 2017
190-02318-79_0A
• Den bästa platsen ligger något mer framåt i båten.
Testa en plats för magnetisk störning
Du kan använda en handkompass för att testa en
monteringsplats för magnetisk störning.
1 Håll en handkompass på CCU-monteringsplatsen.
2 Flytta kompassen 15 cm till vänster om platsen, därefter 15
cm till höger, observera nålen och välj en åtgärd:
• Om kompassnålen rör sig mer än tre grader under det här
steget finns magnetisk störning. Välj en ny
monteringsplats och upprepa testet.
• Om kompassnålen inte rör sig eller rör sig mindre än tre
grader, fortsätt till nästa steg.
Upprepa
den här processen medan du flyttar kompassen
3
ovanför och nedanför monteringsplatsen.
4 Upprepa den här processen medan du flyttar kompassen
framför och bakom monteringsplatsen.
Att tänka på inför montering av och anslutning av larm
• Larmet bör monteras nära huvudstyrpulpeten.
• Larmet kan monteras under instrumentbrädan.
• Om det behövs kan larmledningarna förlängas med en
0,08 mm2-kabel (28 AWG).
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
• CCU:n och kontrollenheten måste ansluta till ett NMEA 2000
nätverk.
• Om din båt inte redan har ett NMEA 2000 nätverk kan du
bygga ett med de medföljande NMEA 2000 kablarna och
kontakterna (Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för
autopilotsystemet, sidan 3).
• För att kunna använda de avancerade funktionerna hos
autopiloten kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter
såsom vindsensor, fart genom vatten-sensor eller GPS-enhet
till NMEA 2000 nätverket.
Objekt Beskrivning
Kontrollenhet
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla
autopilotpaket. Om du installerar autopiloten
utan dedikerad kontrollenhet måste autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA
2000 nätverk som en kompatibel Garmin
plotter för att du ska kunna konfigurera och
styra autopilotsystemet.
Á
Datakabel för
kontrollenhet
Du bör endast installera den här kabeln om du
ansluter autopiloten till NMEA 0183 tilläggsenheter, såsom vindsensor, fart genom
vatten-sensor eller GPS-enhet (NMEA 0183 –
att tänka på inför anslutning, sidan 4).
Â
NMEA 2000
strömkabel
Du bör endast installera den här kabeln om du
bygger ett NMEA 2000 nätverk. Installera inte
den här kabeln om det redan finns ett NMEA
2000 nätverk på din båt.
Du måste ansluta NMEA 2000 strömkabeln till
en 9 till 16 V likströmskälla.
Ã
NMEA 2000
nätverk
Du måste ansluta kontrollenheten eller en
kompatibel Garmin plotter och CCU:n till ett
NMEA 2000 nätverk med de medföljande TkontakternaAtt tänka på inför NMEA 2000
anslutning, sidan 2.
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna (Bygga
ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet, sidan 3).
®
®
®
Ä
CCU
Du kan montera CCU:n i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer att
nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 1).
Montera CCU:n på en plats utan källor till
magnetiska störningar.
Å
Motoranslutning
CCU:n ansluts antingen direkt till motorkontrollenheten eller via en adapter. Ytterligare
instruktioner medföljer adaptern, om
tillämpligt.
Æ
Larm
Larmet avger ljudsignaler från autopilotsystemet och ska installeras vid den primära
kontrollenheten (Installera larmet, sidan 3).
Schema för ström och data
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
Viktigt att tänka på
À
Installationsprocedur
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
När du har planerat installationen av autopiloten på båten och
tagit hänsyn till de specifika förutsättningarna för montering och
kablage på din båt, kan du påbörja montering och anslutning av
komponenterna.
Installation av kontrollenhet
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
Detaljerade monteringsinstruktioner medföljer kontrollenheten.
Montera CCU:n
1 Bestäm monteringsplats.
2 Markera platsen för de två rikthålen på monteringsytan
genom att använda CCU:n som mall.
3 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
4 Använd de medföljande monteringsskruvarna för att fästa
CCU:n i monteringsytan.
2
Obs! Om du använder annat monteringsmaterial än de
medföljande skruvarna, måste det vara av högkvalitativt
material av rostfritt stål eller mässing för att undvika att
CCU:n påverkas av magnetiska störningar.
Testa monteringsmaterialet med en handkompass för att
säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
Ansluta CCU-enheten
1 Dra CCU-kabelns kontaktände till styrsystemanslutningen
eller CAN-bussen och anslut.
2 Dra de orange och blå ledningarna från CCU-kabelns
blanktrådsdel dit där du planerar att installera larmet
(Installera larmet, sidan 3).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2 (28 AWG) kabeltråd.
Ansluta till båtens styrsystem
OBS!
Anslut inte styrenhetskabeln till ett NMEA 2000 nätverk.
Autopiloten kräver en spänningssatt CAN-buss för att
kommunicera med styrenheten. Se till att styrenhetens CANbuss har korrekt strömförsörjning och att den är rätt terminerad.
Kontakta båttillverkaren vid behov.
Med styrenhetskabeln kan autopilotsystemet kommunicera med
båtens styrsystem via en styrenhets CAN-buss. Ytterligare
instruktioner medföljer CAN-bussen.
Kontakta båtens tillverkare vid behov om du behöver hjälp med
att hitta styrsystemets åtkomstpunkt.
1 Hitta styrsystemets åtkomstpunkt på båten.
2 Anslut styrenhetskabeln från CCU:n till styrsystemet via den
medföljande styrenhetens CAN-buss.
Obs! Om det behövs kan styrenhetskabeln förlängas med en
NMEA 2000 förlängningskabel.
Du kan ansluta CCU:n och kontrollenheten (tillval) via ett
befintligt NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk på din båt finns alla delar som behövs för
att bygga ett i autopilotpaketet (Bygga ett enkelt NMEA 2000
nätverk för autopilotsystemet, sidan 3).
För att kunna använda avancerade funktioner hos autopiloten
kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet,
till NMEA 2000 nätverket.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för
NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta dokumentet klickar du
på Handböcker på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet
OBS!
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
1 Koppla ihop de tre T-kontakterna À, sida vid sida.
Installera larmet
Innan du kan montera larmet måste du välja ut en
monteringsplats (Att tänka på inför montering av och anslutning
av larm, sidan 2).
1 För larmkabeln till CCU-kabelns blanktrådsände.
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2-ledning (28 AWG).
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.
Färg på larmledning
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Vit (+)
Orange (+)
Svart (-)
Blå (-)
2 Anslut den medföljande NMEA 2000 strömkabeln Á till en
strömkälla med 9–12 V likström  via en brytare Ã.
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
4 Sätt fast larmet med kabelband eller annat fästmaterial
(medföljer ej).
NMEA 2000 och autopilotkomponenterna
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
3
4
5
6
Anslut strömkabeln till båtens tändningslås om det går, eller
dra den genom en kabelmonterad omkopplare (medföljer
inte).
Obs! Den flätade avledningstråden (den bara tråden) på
NMEA 2000 strömkabeln måste vara ansluten till samma jord
som den svarta tråden på NMEA 2000 strömkabeln.
Anslut NMEA 2000 strömkabeln till en av T-kontakterna.
Anslut den ena av de medföljande NMEA 2000
droppkablarna Ä till en av T-kontakterna och till
kontrollenheten (tillval) eller till en kompatibel Garmin plotter
Å.
Anslut den andra medföljande NMEA 2000 droppkabeln till
den andra T-kontakten och till CCU:n Æ.
Anslut han- och hontermineringarna Ç till respektive ände på
de kopplade T-kontakterna.
Ansluta autopilotkomponenterna till ett befintligt NMEA
2000 nätverk
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
3
1 Välj var du vill ansluta CCU:n À och kontrollenheten (tillval)
Á till det befintliga NMEA 2000 nätverket Â.
Bilaga
NMEA Anslutningsschema för 0183
Kontrollenheten ingår inte i alla autopilotpaket. En kontrollenhet
måste vara installerad i autopilotsystemet för att ansluta NMEA
0183-enheter enligt dessa scheman. Om du installerar
autopiloten utan en kontrollenhet måste alla NMEA enheter du
tänker använda med autopilotsystemet vara anslutna till en
kompatibel Garmin plotter på samma NMEA 2000 nätverk som
CCU:n. Se installationsinstruktionerna som medföljde plottern
för NMEA 0183-anslutningsinformation.
Dessa anslutningsscheman är exempel på olika situationer som
du kan stöta på när du ansluter NMEA 0183-enheten till
kontrollenheten.
2 På den plats där du vill ansluta CCU-enheten kopplar du bort
ena sidan av en NMEA 2000 T-kontakt à från nätverket.
3 Om det behövs ansluter du en förlängningskabel (medföljer
4
5
6
7
inte) för NMEA 2000 nätverket till sidan av den bortkopplade
T-kontakten för att förlänga NMEA 2000 nätverket.
Anslut en medföljande T-kontakt för CCU-enheten till NMEA
2000 nätverket genom att ansluta den till sidan av den
bortkopplade T-kontakten eller förlängningskabeln till
nätverket.
För den medföljande droppkabeln Ä till CCU:n och till
undersidan av T-kontakten som lades till i steg 4.
Om den medföljande droppkabeln inte är tillräckligt lång kan
du använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång
(medföljer inte).
Anslut droppkabeln till CCU:n och T-kontakten.
Vid behov, upprepa steg 2 till 6 för kontrollenheten (tillval)
eller en kompatibel Garmin plotter.
Ansluta NMEA 2000 enheter till autopilotsystemet
som tillval
Du kan använda autopilotsystemets avancerade funktioner
genom att koppla in NMEA 2000 kompatibla tilläggsenheter,
såsom GPS-enhet till NMEA 2000 nätverket.
Obs! Du kan ansluta tilläggsenheter som inte är NMEA 2000
kompatibla till kontrollenheten via NMEA 0183 (NMEA 0183 –
att tänka på inför anslutning, sidan 4).
1 Lägg till en extra T-kontakt (medföljer inte) till NMEA 2000
nätverket.
2 Anslut den valfria NMEA 2000 enheten till T-kontakten
genom att följa de instruktioner som medföljer enheten.
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Det finns en intern NMEA 0183 ingående port (RX-port) och
en intern NMEA 0183 utgående port (TX-port) på den
medföljande NMEA 0183 datakabeln. Du kan ansluta en
NMEA 0183 enhet per intern RX-port för att ta emot data i
den här Garmin enheten och du kan ansluta upp till tre
NMEA 0183 enheter parallellt till varje intern TX-port för att
skicka data från Garmin enheten.
• Se installationsinstruktionerna till NMEA 0183 enheten om
hur du identifierar de sändande (TX) ledningarna och de
mottagande (RX) ledningarna.
• Enheten ger en TX-port och en RX-port. Varje intern port har
två ledningar som är märkta A och B i överensstämmelse
med NMEA 0183 konventionen. Anslut A- och B-ledningen
för respektive port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den
NMEA 0183 enheten.
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
• Anslut inte NMEA 0183 datakablarna från den här enheten till
strömjord.
• Strömkabeln från den här enheten och NMEA 0183
enheterna måste anslutas till en gemensam strömjord.
• Vid tvåvägskommunikation med en NMEA 0183 enhet är de
interna portarna på NMEA 0183 datakabeln inte
sammankopplade. Om du till exempel ansluter ingången på
NMEA 0183 enheten till TXA på datakabeln, så kan du
ansluta den utgående porten på NMEA 0183 enheten till en
valfri ingående port på kabelhärvan.
• På Specifikationer, sidan 5 finns en lista över godkända
NMEA 0183 meningar för data till och från enheten.
• De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på den anslutna
Garmin enheten. Mer information finns i NMEA 0183 avsnittet
i plotterns användarhandbok.
Tvåvägs NMEA 0183 kommunikation
Konfiguration
Autopiloten måste konfigureras och anpassas efter din båts
dynamik. Du kan använda Hamnbassängsguiden och
Sjövärdighetsguiden på kontrollenheten eller en kompatibel
Garmin plotter för att konfigurera autopiloten.
Se den medföljande konfigurationsguiden för mer information
om hur du konfigurerar autopiloten.
À
Á
4
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Â
Ã
Kontrollenhet
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet med två sändningsoch två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen
och NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Endast en mottagningsledning
Om den NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
mottagningsledning (Rx), måste du ansluta den till den blå
ledningen (Tx/A) från kontrollenheten och lämna den vita
ledningen (Tx/B) från kontrollenheten oansluten.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg –
funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 kompatibel
enhet – ledningsfunktion
Ej tillämpligt
Ström
Grön – Rx/B (-) (anslut till
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Specifikationer
CCU
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
Specifikation
Mått
12 V-likströmskälla
Mått (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 x
2 tum)
Vikt
200 g (7 oz.)
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Material
Helt tätad, stöttålig plastlegering
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7*
Kontrollenhet
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ej tillämpligt
Ström
CCU-kabellängd
3 m (9 fot)
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
NMEA 2000 ingående spänning
Från 9 till 16 VDC
Blå – Tx/A (+)
Rx
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Vit – oansluten
Ej tillämpligt
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till
30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Larm
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Specifikation
Endast en sändningsledning
Om den NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
sändningsledning (Tx), måste du ansluta den till den bruna
ledningen (Rx/A) från kontrollenheten och ansluta den gröna
ledningen (Rx/B) från kontrollenheten till NMEA 0183 jorden.
Vikt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Från -15 °C till 60 °C (från 5 °F till 140 °F)
Kabellängd
3,0 m (10 fot)
Mått
Dimensioner (L × diameter) 23 × 25 mm (29/32 × 1 tum)
NMEA 2000 PGN-information
CCU
Typ
PGN
Sända och ta
emot
059392 ISO-erkännande
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
5
Typ
PGN
Beskrivning
Typ
Mening
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
gsv
126996 Produktinformation
bod
127257 Sända/ta emot höjddata
bwc
127251 Sända/ta emot girvinkel
dtm
Endast sändning
127250 Fartygets kurs
gll
Endast
mottagning
127258 Magnetisk variation
rmb
rmc
vhw
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
mwv
128259 Fart genom vatten
xte
129025 Position snabb uppdatering
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
Kontrollenhet
Typ
PGN
Sända och ta
emot
059392 ISO-erkännande
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Fel- och varningsmeddelanden
Felmeddelande
Orsak
Autopiloten får
ingen navigeringsinformation.
Autopiloten har
försatts i läget
Kurshållning.
Autopiloten får inte längre • Larmet ljuder i
någon giltig navigeringsin5 sekunder
formation när den utför
• Autopiloten växlar
åtgärden "rutt till".
till läget kurshållDet här meddelandet visas
ning
också om navigeringen
avbryts på en plotter innan
autopiloten kopplas från.
Anslutningen till
autopiloten
avbruten
Roderkontrollen har förlorat Ej tillämpligt
anslutningen till CCU:n.
Inga vinddata
(endast segelbåt)
Autopiloten får inte längre
giltiga vinddata.
126996 Produktinformation
Autopilotåtgärd
• Larmet ljuder i
5 sekunder
• Autopiloten växlar
till läget kurshållning
Endast sändning 128259 Fart genom vatten
129025 Position snabb uppdatering
Registrera enheten
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
130306 Vinddata
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
127245 Roderdata
Kontakta Garmin support
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129540 GNSS-satelliter i vy
Endast
mottagning
127250 Fartygets kurs
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
128259 Fart genom vatten
129025 Position snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigering: Kurs-/waypointinformation
130306 Vinddata
130576 Status för mindre farkost
NMEA 0183 information
Autopiloten använder följande NMEA 0183 satser när den är
ansluten till NMEA 0183 kompatibla tilläggsenheter.
Typ
Mening
Sända
hdm
Ta emot
wpl
gga
grme
gsa
• Hjälp och information finns på support.garmin.com , till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Reactor™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Det här varumärket får inte användas utan
Garmins uttryckliga tillstånd.
®
NMEA , NMEA 2000 och logotypen för NMEA 2000 är registrerade varumärken som
tillhör National Marine Electronics Association.
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising