Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Installation guide | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Instrukcja instalacji

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Instrukcja instalacji
REACTOR™ 40 KICKER
INSTRUKCJA INSTALACJI
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Jeśli silnik jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, należy
wiedzieć, jak go obsługiwać w sytuacjach awaryjnych. Jeśli
silnik nie jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, przed
zainstalowaniem systemu autopilota należy zainstalować takie
urządzenie.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
•
•
•
•
Szczypce do cięcia drutu / usuwania izolacji z drutu
Śrubokręt krzyżowy i płaski
Opaski zaciskowe
Wodoszczelne łączniki kabli (nakrętki kabli) lub izolacja
termokurczliwa i opalarka
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich
• Przenośny lub ręczny kompas (do sprawdzenia poziomu
zakłóceń magnetycznych)
• Biały smar z litem
• Rura cylindrowa ze stali nierdzewnej (zalecana
w instalacjach słonowodnych)
• Cienka szmatka lub mała gąbka (do wyczyszczenia wnętrza
rury cylindrowej)
UWAGA: W zestawie znajdują się śruby montażowe do
głównych elementów systemu autopilota. Jeśli dostarczone
śruby nie są właściwe dla powierzchni montażowej, należy
zapewnić odpowiedni typ śrub.
Schemat zasilania i przesyłu danych
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Należy uważać na nagrzewający się radiator, silnik i elementy
solenoidu.
Należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko zakleszczenia
lub przytrzaśnięcia przez ruchome części.
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Przygotowanie do instalacji
System autopilota składa się z wielu elementów. Przed
rozpoczęciem instalacji zapoznaj się ze wszystkimi uwagami
dotyczącymi połączeń oraz montażu elementów. Aby móc
właściwie zaplanować instalację systemu, należy dowiedzieć
się, w jaki sposób współdziałają ze sobą poszczególne jego
elementy.
Schematy układu mogą pomóc zrozumieć uwagi dotyczące
połączeń i montażu.
Podczas planowania instalacji należy rozłożyć wszystkie
komponenty w odpowiednich miejscach na łodzi, aby upewnić
się, że przewody do nich dosięgną. W razie potrzeby istnieje
możliwość zamówienia przedłużaczy (do nabycia osobno) dla
różnych komponentów u dealera firmy Garmin lub za
pośrednictwem strony www.garmin.com.
Numer seryjny każdego z elementów należy zapisać na
wypadek, gdyby okazało się konieczne jego podanie podczas
rejestracji lub podczas dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.
®
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
Okulary ochronne
Wiertarka i wiertła
Klucze
Piła walcowa o średnicy 90 mm (3,5 cala) lub obrotowe
narzędzie do cięcia (do instalacji opcjonalnej kontroli steru)
Element Opis
Kontrola steru
Ważne uwagi
Specjalna kontrola steru nie wchodzi
w skład każdego zestawu autopilota.
Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany
bez specjalnej kontroli steru, komputer
kursowy autopilota musi być podłączony
do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny
ploter nawigacyjny Garmin, aby można
było konfigurować i kontrolować system
autopilota.
®
Przewód kontroli Przewód ten należy zainstalować
steru do przesyłu wyłącznie w przypadku podłączania do
danych
autopilota opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 0183,
takich jak czujnik wiatru, czujnik prędkości
po wodzie lub urządzenie GPS (NMEA
0183 — uwagi dotyczące połączeń,
strona 8).
®
Luty 2019
190-02451-91_0A
Element Opis
NMEA
2000Przewód
zasilający
Ważne uwagi
Ten przewód służy wyłącznie do tworzenia
sieci NMEA 2000. Przewodu nie należy
instalować, jeśli na łodzi jest już zainstalo­
wana sieć NMEA 2000.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy
podłączyć do źródła zasilania 9–16 V DC.
NMEA 2000Sieć Kontrola steru i zgodny ploter nawigacyjny
Garmin muszą zostać podłączone do sieci
NMEA 2000 za pomocą dołączonych
trójników (Uwagi dotyczące połączeń
interfejsu NMEA 2000, strona 3).
Jeśli na łodzi nie ma sieci NMEA 2000,
można ją utworzyć, korzystając z dołączo­
nych przewodów i złączy (Budowanie
podstawowej sieci NMEA 2000 dla
systemu autopilota, strona 7).
Elektroniczny
moduł sterujący
(ECU)
Komputer
kursowy
Komputer kursowy może zostać
zamontowany blisko środkowej części
łodzi, w dowolnym kierunku, w miejscu,
które nie jest zanurzane (Uwagi dotyczące
połączeń i montażu komputera kursowego,
strona 2).
Komputer kursowy należy zamontować
z dala od źródeł zakłóceń magnetycznych.
Przewód
zasilający elek­
tronicznego
modułu
sterującego
(ECU)
Elektroniczny moduł sterujący należy
podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC.
Aby przedłużyć ten przewód, należy użyć
przewodu o odpowiedniej grubości (Przed­
łużanie przewodu zasilającego,
strona 4).
Kabel komputera Jeśli elektroniczny moduł sterujący
kursowego
znajduje się za daleko, ten przewód
(CCU)
można przedłużyć. W tym celu należy
użyć przewodu przedłużającego (do
nabycia osobno) (Uwagi dotyczące
połączeń i montażu komputera kursowego,
strona 2).
Siłownik prze­
pustnicy
Siłownik przepustnicy służy do regulacji
prędkości silnika.
Przewodu zasilającego siłownika przepust­
nicy nie można przecinać ani przedłużać.
Niniejszy schemat przedstawia tylko
połączenia elektryczne do siłownika prze­
pustnicy. Szczegółowe instrukcje
dotyczące instalacji zostały dołączone do
siłownika przepustnicy.
Siłownik steru
Siłownik steru steruje silnikiem.
Przewodu zasilającego siłownika steru nie
można przecinać ani przedłużać.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu
Dołączone przewody służą do łączenia ze sobą poszczególnych
elementów autopilota oraz do podłączenia ich do sieci
zasilającej. Przed rozpoczęciem montażu i podłączeniem
przewodów upewnij się, że przewody mają wystarczającą
długość, aby było możliwe ich podłączenie do poszczególnych
elementów, oraz że są one prawidłowo umiejscowione.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera kursowego
• Komputer kursowy pełni rolę podstawowego czujnika
systemu autopilota Reactor 40 Kicker. Aby uzyskać najlepszą
wydajność, podczas wyboru miejsca montażu należy wziąć
pod uwagę następujące wskazówki.
◦ W miejscu, w którym ma zostać zamontowany komputer
kursowy, należy sprawdzić poziom zakłóceń
magnetycznych, korzystając z przenośnego kompasu
(Sprawdzanie lokalizacji pod kątem zakłóceń
magnetycznych, strona 2).
2
◦ W celu uzyskania optymalnej wydajności działania
komputer kursowy powinien zostać zamontowany na
sztywnej powierzchni.
• Wkręty do montażu są dołączone do komputera kursowego.
W przypadku korzystania z innego osprzętu do montażu niż
dołączone śruby musi on być wykonany ze stali nierdzewnej
lub mosiądzu, aby zapobiec interferencji magnetycznej
z komputerem kursowym.
Sprawdź osprzęt do montażu za pomocą podręcznego
kompasu w celu upewnienia się, że sprzęt nie wytwarza
żadnego pola magnetycznego.
• Przewód komputera kursowego ma długość 5 m (16 stóp)
i łączy komputer kursowy z elektronicznym modułem
sterującym.
◦ Jeśli montaż komputera kursowego w odległości mniejszej
niż 5 m (16 stóp) od elektronicznego modułu sterującego
jest niemożliwy, należy skorzystać z przedłużacza, który
można nabyć u lokalnego sprzedawcy produktów firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com.
◦ Tego przewodu nie należy przecinać.
Określenie najlepszego miejsca montażu
1 Sporządź listę wszystkich miejsc, w których możliwy jest
montaż komputera kursowego.
Miejsca te muszą być oddalone o co najmniej 60 cm
(2 stopy) od:
• żelaznych części,
• magnesów,
• przewodów o wysokim prądzie,
• nieregularnie działających pomp, takich jak pompa
w kingstonie czy pompy zbiorników na ryby.
Duże magnesy (np. w głośniku niskotonowym) powinny
znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m (5 stóp) od
danego miejsca montażu.
2 Określ położenie środka obrotu łodzi i zmierz jego odległość
do poszczególnych możliwych miejsc montażu z określonych
w kroku 1.
Wybierz
miejsce montażu znajdujące się najbliżej środka
3
obrotu łodzi.
Jeśli więcej niż jedno możliwe miejsce montażu znajduje się
podobnej odległości od środka obrotu łodzi, należy wybrać to,
które jest w największym stopniu zgodne z wytycznymi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się najbliżej linii
środkowej łodzi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się w możliwie
nisko położonej części łodzi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się nieco bliżej
dziobu.
Sprawdzanie lokalizacji pod kątem zakłóceń
magnetycznych
Do sprawdzenia poziomu zakłóceń magnetycznych w miejscu
montażu można użyć ręcznego kompasu.
1 Przytrzymaj kompas ręczny w miejscu montażu komputera
kursowego.
2 Przesuń kompas 15 cm w lewo od miejsca montażu,
a następnie 15 cm w prawo. Obserwuj igłę i wybierz
odpowiednią czynność:
• Jeśli podczas wykonywania powyższych czynności igła
kompasu przesunie się ponad trzy stopnie, oznacza to, że
obecne są zakłócenia magnetyczne. Wybierz nowe
miejsce montażu i powtórz test.
• Jeśli igła kompasu się nie poruszy lub przesunie się
o mniej niż trzy stopnie, przejdź do następnego kroku.
3 Powtórz proces, przesuwając kompas powyżej i poniżej
miejsca montażu.
4 Powtórz proces, przesuwając kompas w przód i w tył od
miejsca montażu.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu elektronicznego
modułu sterującego
• Elektroniczny moduł sterujący może być zamontowany na
płaskiej powierzchni i zwrócony w dowolnym kierunku.
• W zestawie z elektronicznym modułem sterującym znajdują
się wkręty do montażu. Jeśli nie są one właściwe dla danej
powierzchni montażowej, należy wymienić je na inne
odpowiednie do tego zadania.
• Elektronicznego modułu sterującego nie należy montować
w miejscu, które będzie zanurzone lub narażone na
zalewanie.
• Przewód zasilający elektronicznego modułu sterującego jest
podłączany do akumulatora łodzi i można w razie potrzeby
go przedłużyć (Przedłużanie przewodu zasilającego,
strona 4).
Uwagi dotyczące połączeń i instalacji siłownika steru
• Siłownik steru montowany jest w rurze cylindrycznej silnika
i wykorzystuje do sterowania ramię sterowania i układ
sterowania.
• Jeśli planujesz używać tego systemu autopilota na łodzi
w słonej wodzie, przed zainstalowaniem siłownika steru
zapoznaj się z uwagami dotyczącymi słonej wody (Uwagi
dotyczące słonej wody, strona 3).
• Siłownik steru można zainstalować z obu stron rury
cylindrowej.
• Siłownik steru należy zainstalować przed zamontowaniem na
stałe elektronicznego modułu sterującego.
• Nie można przedłużyć przewodu łączącego siłownik steru
z elektronicznym modułem sterującym.
Uwagi dotyczące słonej wody
NOTYFIKACJA
W przypadku korzystania z łodzi w słonej wodzie nawet przy
dokładnej konserwacji w rurze cylindrycznej wytwarza się rdza.
Jeśli zainstalujesz siłownik sterujący na łodzi używanej w słonej
wodzie, bez regularnej konserwacji układ sterowania stanie się
sztywny, a ostatecznie siłownik się zatrze. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń mechanicznych siłownika steru powstałych
w wyniku próby odblokowania zablokowanego drążka.
Jeśli rura cylindryczna jest wykonana z miękkiej stali, należy
przeprowadzać rutynową konserwację po każdym użyciu lub co
najmniej dwa razy w miesiącu. (Informacje dotyczące rutynowej
konserwacji i przechowywania siłownika steru, strona 8).
Wielu producentów silników oferuje rury cylindryczne ze stali
nierdzewnej. Jeśli silnik jest wyposażony w rurę cylindryczną
z miękkiej stali i łódź będzie używana w słonej wodzie, należy
wymienić standardową rurę cylindryczną na rurę ze stali
nierdzewnej, jeśli jest ona dostępna. Aby uzyskać więcej
informacji, można skontaktować się z lokalnym dealerem lub
producentem silnika.
Nawet w przypadku montażu siłownika steru w rurce
cylindrycznej ze stali nierdzewnej, jeżeli łódź jest używana
w słonej wodzie, należy przeprowadzać rutynową konserwację
co najmniej dwa razy w roku (Informacje dotyczące rutynowej
konserwacji i przechowywania siłownika steru, strona 8).
Uwagi dotyczące połączeń i montażu siłownika
przepustnicy
• Siłownik przepustnicy montowany jest wewnątrz obudowy
silnika i podłączany do przepustnicy w celu regulacji
prędkości.
• Należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
siłownika przepustnicy dotyczącymi składania i montażu.
• Siłownik przepustnicy należy zainstalować przed
zamontowaniem na stałe elektronicznego modułu
sterującego.
• Nie można przedłużyć przewodu łączącego siłownik
przepustnicy z elektronicznym modułem sterującym.
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000
• Komputer kursowy i kontrolę steru należy podłączyć do sieci
NMEA 2000.
• Jeśli na łodzi nie jest dostępna sieć NMEA 2000, można ją
utworzyć, korzystając z dołączonych przewodów i złączy
NMEA 2000 (Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla
systemu autopilota, strona 7).
• Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru,
czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS, można
korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.
Procedury instalacji
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Po zaplanowaniu instalacji autopilota oraz uwzględnieniu
wszelkich uwag dotyczących połączeń oraz montażu
odnoszących się do danego rodzaju instalacji można rozpocząć
montaż i podłączanie elementów.
Instalacja kontroli steru
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
Szczegółowe instrukcje dołączono do opakowania kontroli steru.
Montowanie komputera kursowego
1 Określ miejsce montażu.
2 Używając komputera kursowego jako szablonu, zaznacz na
powierzchni montażowej położenie dwóch otworów
prowadzących.
3 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala), wywierć otwory
prowadzące.
4 Użyj dołączonych wkrętów, aby zamocować komputer
kursowy do powierzchni montażowej.
UWAGA: W przypadku korzystania z innego osprzętu do
montażu niż dołączone śruby musi on być wykonany ze stali
nierdzewnej lub mosiądzu, aby zapobiec interferencji
magnetycznej z komputerem kursowym.
Sprawdź osprzęt do montażu za pomocą podręcznego
kompasu w celu upewnienia się, że sprzęt nie wytwarza
żadnego pola magnetycznego.
Instalacja elektronicznego modułu sterującego
Montowanie elektronicznego modułu sterującego
Przed zamontowaniem elektronicznego modułu sterującego
należy wybrać jego lokalizację i ustalić właściwe elementy
montażowe (Uwagi dotyczące połączeń i montażu
elektronicznego modułu sterującego, strona 3).
1 Przytrzymaj elektroniczny moduł sterujący w miejscu,
w którym ma zostać zamontowany, a następnie oznacz
umiejscowienie otworów montażowych na powierzchni
3
montażowej, korzystając z elektronicznego modułu
sterującego jako szablonu.
2 Korzystając z wiertła dostosowanego do powierzchni
montażowej i wybranego elementu montażowego, wywierć
w powierzchni montażowej 4 otwory.
3 Zamocuj elektroniczny moduł sterujący na powierzchni
montażowej, korzystając z wybranego elementu
montażowego.
Element
Bezpiecznik
Bateria
Podłączanie urządzenia Elektroniczny moduł sterujący
(ECU) do zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
Przewód zasilający urządzenia Elektroniczny moduł sterujący
(ECU) należy w miarę możliwości podłączyć bezpośrednio do
akumulatora łodzi. Choć nie jest to zalecane rozwiązanie,
przewód zasilający należy podłączyć do zespołu listew
zaciskowych lub do innego źródła, korzystając z bezpiecznika
40 A.
Chcąc poprowadzić przewód zasilający urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU) przez przerywacz lub
przełącznik w pobliżu steru, zamiast przedłużać przewód
zasilający urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU)
należy rozważyć użycie odpowiedniej grubości przewodu
przekaźnikowego i sterującego.
1 Poprowadź koniec przewodu zasilającego urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU) do złącza do
urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU), nie
podłączaj go jednak do urządzenia Elektroniczny moduł
sterujący (ECU).
2 Poprowadź koniec przewodu zasilającego urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU) bez złącza do
akumulatora łodzi.
Jeśli przewód jest za krótki, można go przedłużyć
(Przedłużanie przewodu zasilającego, strona 4).
3 Podłącz czarną żyłę (­) do ujemnego (­) złącza akumulatora,
a następnie podłącz czerwoną żyłę (+) do dodatniego (+)
złącza akumulatora.
4 Po zainstalowaniu wszystkich pozostałych elementów
autopilota podłącz przewód zasilający do urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU).
Dodatkowa uwaga dotycząca uziemienia
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.
Opis
2,7 m (9 stóp) bez możliwości przedłużenia
Element
Opis
Splot
Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Do 4,6 m (15 stóp)
Element
Opis
Splot
Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Do 7 m (23 stóp)
Element
Opis
Splot
Przedłużacz 6 AWG (13,29 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.
4
Do 11 m (36 stóp)
Instalowanie siłownika steru
1 W razie konieczności należy zdjąć z silnika blokadę drążka
sterowego (Zdejmowanie blokady drążka sterowego z silnika,
strona 5).
2 Przygotuj rurę cylindrową na silniku (Przygotowanie rury
cylindrycznej, strona 5).
3 Zainstaluj siłownik steru w rurze cylindrowej (Instalowanie
siłownika steru w rurze cylindrowej, strona 5).
4 Zainstaluj uchwyt na silniku i podłącz do siłownika steru
(Instalowanie uchwytu silnika i układu sterowniczego,
strona 5).
Zdejmowanie blokady drążka sterowego z silnika
Niektóre silniki są wyposażone w blokadę drążka sterowego,
która umożliwia zablokowanie silnika pod określonym kątem. Te
mechanizmy blokujące są zbędne w przypadku korzystania
z systemu autopilota i mogą zakłócać instalację lub działanie
systemu. Jeśli silnik jest wyposażony w blokadę drążka
sterowego, należy ją usunąć przed zainstalowaniem siłownika
steru.
1 Sprawdź, czy silnik ma blokadę drążka sterowego.
2 W razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi silnika lub
skontaktuj się z producentem w celu uzyskania instrukcji
dotyczących demontażu blokady drążka sterowego.
5 Za pomocą dołączonego klucza imbusowego 5 mm dokręć
śrubę, aby zapobiec obracaniu się siłownika steru na rurze
cylindrowej.
6 Nasuń uszczelkę na drugi koniec siłownika steru i obracaj ją
w prawo, aby przykręcić ją do rury cylindrowej.
Przygotowanie rury cylindrycznej
na uchwycie silnika.
1 Znajdź rurę cylindryczną
Instalowanie uchwytu silnika i układu sterowniczego
Po zainstalowaniu siłownika steru w rurze cylindrowej należy
zainstalować uchwyt na obudowie silnika i połączyć
z siłownikiem steru z zespołem sterowniczym.
1 Należy zapoznać się z niniejszą tabelą, aby określić, który
typ uchwytu ma zastosowanie do danego silnika.
Marka lub typ silnika
Potrzebny uchwyt
Honda
Pionowy
®
Mercury
®
Yamaha
®
Pionowy
Poziomy
2 Wybierz opcję:
2 Wybierz opcję:
• Jeśli nie planujesz używać łodzi w słonej wodzie, przejdź
do następnego kroku.
• Jeśli planujesz używać łodzi w słonej wodzie, przed
przejściem do następnego kroku zapoznaj się z uwagami
dotyczącymi używania systemu autopilota w słonej wodzie
(Uwagi dotyczące słonej wody, strona 3).
3 W razie potrzeby zdejmij zaślepki z obu końców rury
cylindrycznej.
4 Za pomocą długiego przedmiotu, takiego jak śrubokręt,
przepchnij szmatkę lub małą gąbkę przez wnętrze rury
cylindrycznej, aby wyczyścić pozostałości rdzy lub inne
zanieczyszczenia.
Instalowanie siłownika steru w rurze cylindrowej
1 Nałóż biały smar z litem na drążek na siłowniku steru.
2 Zaczynając z dowolnej strony, nałóż siłownik steru na rurę
cylindrową.
• Jeśli instalacja wymaga uchwytu pionowego, postępuj
zgodnie z instrukcjami dotyczącymi uchwytu pionowego
i układu sterowniczego (Instalowanie uchwytu pionowego
i układu sterowniczego, strona 5).
• Jeśli instalacja wymaga uchwytu poziomego, postępuj
zgodnie z instrukcjami dotyczącymi uchwytu poziomego
i układu sterowniczego (Instalowanie uchwytu poziomego
i układu sterowniczego, strona 6).
Instalowanie uchwytu pionowego i układu sterowniczego
Należy użyć uchwytu pionowego do montażu siłownika steru na
silnikach ze śrubami lub otworami montażowymi na drążku
sterowniczym silnika, np. w przypadku silników Honda lub
Mercury.
1 Znajdź na drążku sterowniczym otwory montażowe lub śruby,
które znajdują się w jednej linii z otworami na uchwycie.
Wykonaj
poniższe czynności:
2
• Jeśli w otworach w silniku znajdują się śruby, wykręć je
i zachowaj.
• Jeśli w otworach w silniku nie ma śrub, zaopatrz się we
właściwe śruby.
3 Za pomocą dołączonych lub zakupionych śrub przymocuj
uchwyt
do drążka sterowego.
3 Przykręć siłownik steru na końcu rury cylindrowej.
4 Obracaj siłownik steru, aż złącze będzie w najlepszym
położeniu dla danej instalacji.
5
5 Wkręć sworzeń układu sterowniczego
UWAGA: Jeśli po zamontowaniu układu sterowniczego jest
wystarczająco dużo miejsca na dokręcenie śrub, może być
łatwiej przymocować uchwyt do silnika po zmontowaniu
układu sterowniczego.
W przypadku niektórych silników Mercury usunięcie śrub
umożliwia odłączenie drążka sterowniczego od silnika.
Podczas mocowania uchwytu za pomocą śrub należy
umieścić go między drążkiem sterowniczym a silnikiem.
4 Nakręć gwintowaną czarną tuleję na gwintowany pręt na
uchwycie.
5 Wkręć sworzeń układu sterowniczego w koniec ramienia
siłownika steru i zabezpiecz go nakrętką
samozabezpieczającą .
6 Zgodnie ze schematem zamontuj podkładki dystansowe,
podkładki i ramię układu sterowniczego
na uchwycie
i sworzniu układu sterowniczego.
UWAGA: W razie potrzeby na sworzniu układu
sterowniczego można zainstalować dodatkową czarną
podkładkę dystansową (w zestawie), aby ułatwić
wypoziomowanie ramienia układu sterowniczego.
7 Nakręć nakrętkę z zagłębieniem na koniec gwintowanego
pręta na uchwycie, aby zamocować ramię układu
sterowniczego.
8 Wsuń zawleczkę do otworu w sworzniu układu
sterowniczego, aby zamocować ramię układu sterowniczego.
Instalowanie uchwytu poziomego i układu sterowniczego
Należy użyć uchwytu poziomego do montażu siłownika steru na
silnikach ze śrubami lub otworami montażowymi znajdującymi
u spodu drążka sterowego, np. w przypadku silników Yamaha.
1 Znajdź u spodu drążka sterowego otwory montażowe lub
śruby, które znajdują się w jednej linii z otworami na
uchwycie.
2 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli w otworach w silniku znajdują się śruby, wykręć je
i zachowaj.
• Jeśli w otworach w silniku nie ma śrub, zaopatrz się we
właściwe śruby.
3 Za pomocą dołączonych lub zakupionych śrub przymocuj
uchwyt
do spodu drążka sterowego.
w koniec ramienia
siłownika steru i zabezpiecz go nakrętką
samozabezpieczającą .
6 Zgodnie z powyższym schematem zamontuj podkładki
dystansowe, podkładki i ramię układu sterowniczego
na
uchwycie i sworzniu układu sterowniczego.
7 Nakręć nakrętkę z zagłębieniem na koniec gwintowanego
pręta na uchwycie, aby zamocować ramię układu
sterowniczego.
8 Wsuń zawleczkę do otworu w sworzniu układu
sterowniczego, aby zamocować ramię układu sterowniczego.
Instalowanie siłownika przepustnicy
Zastosuj się do instrukcji instalacji siłownika przepustnicy
dołączonych do systemu autopilota, aby zamontować
siłownik, a następnie prawidłowo podłączyć go do
przepustnicy silnika.
Podłączanie komputera kursowego
Poprowadź końcówkę przewodu komputera kursowego do
elektronicznego modułu sterująco i podłącz ją do niego.
Podłączanie siłownika napędu i siłownika
przepustnicy
Siłownik napędu i siłownik przepustnicy należy zainstalować na
silniku przed połączeniem ich z elektronicznym modułem
sterującym.
1 Poprowadź przewód siłownika napędu do siłownika napędu
i elektronicznego modułu sterującego i upewnij się, że
przewód nie jest zbyt naciągnięty, aby można było wykonać
pełny skręt silnikiem na lewą i prawą burtę.
Tego przewodu nie można przedłużyć, więc jeśli nie jest
wystarczająco długi, w razie potrzeby należy w innym miejscu
umieścić elektroniczny moduł sterujący, przedłużając
przewód zasilający elektronicznego modułu sterującego
(Przedłużanie przewodu zasilającego, strona 4).
2 Podłącz przewód siłownika napędu do siłownika napędu
i elektronicznego modułu sterującego.
3 Poprowadź przewód siłownika przepustnicy z obudowy
silnika do elektronicznego modułu sterującego i upewnij się,
że przewód nie jest zbyt naciągnięty, aby można było
wykonać pełny skręt silnikiem na lewą i prawą burtę.
4 Podłącz przewód siłownika przepustnicy do elektronicznego
modułu sterującego.
Informacje o interfejsie NMEA 2000 oraz elementach
autopilota
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu do istniejącej sieci NMEA 2000należy określić
typ przewodu zasilającego NMEA 2000. Tylko jeden przewód
zasilający NMEA 2000 jest wymagany do prawidłowego
działania sieci NMEA 2000.
W przypadku montażu w miejscu, które korzysta z sieci NMEA
2000nieznanego producenta, należy użyć separatora zasilania
NMEA 2000 (010­11580­00).
UWAGA: Jeśli po zamontowaniu układu sterowniczego jest
wystarczająco dużo miejsca pod silnikiem na dokręcenie
śrub, może być łatwiej przymocować uchwyt do silnika po
zmontowaniu układu sterowniczego.
4 Nałóż czarną podkładkę na gwintowany pręt na uchwycie
i zabezpiecz ją przez nakręcenie gwintowanej czarnej tulei
.
6
Opcjonalną kontrolę steru i komputer kursowy można połączyć
w ramach istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie ma
sieci NMEA 2000, można ją utworzyć. Konieczne do tego celu
części zostały dołączone do opakowania autopilota (Budowanie
podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu autopilota,
strona 7).
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak urządzenie GPS,
można korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci ” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać ten
dokument, wybierz Podręczniki na stronie urządzenia w serwisie
www.garmin.com.
1 Określ miejsce podłączenia komputera kursowego
i kontroli steru (opcjonalnie)
NMEA 2000 .
do szkieletu istniejącej sieci
Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota
NOTYFIKACJA
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
1 Podłącz bokiem trzy trójniki .
2 W planowanym miejscu podłączenia komputera kursowego
odłącz od sieci jedną stronę trójnika NMEA 2000
.
3 Szkielet sieci NMEA 2000 można w razie potrzeby
4
5
6
2 Podłącz dołączony przewód zasilający NMEA 2000
3
4
5
6
do
źródła zasilania 9–12 V DC , korzystając z przełącznika .
W miarę możliwości podłącz przewód zasilający do stacyjki
łodzi lub poprowadź go przez wmontowany przełącznik (do
nabycia osobno).
UWAGA: Opleciony przewód spustowy (nieizolowany)
przewodu zasilającego interfejsu NMEA 2000 musi zostać
podłączony do tego samego uziemienia co czarna żyła
przewodu zasilającego interfejsu NMEA 2000.
Podłącz przewód zasilający interfejsu NMEA 2000 do
jednego z trójników.
Podłącz jeden z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000
do jednego z trójników oraz do
kontroli steru (opcjonalnie) lub zgodnego plotera
nawigacyjnego Garmin .
Podłącz inny z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000 do innego trójnika oraz do komputera
kursowego .
Podłącz terminator męski i żeński
z każdego końca
połączonych trójników.
Podłączanie elementów autopilota do istniejącej sieci NMEA
2000
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
7
rozszerzyć; w tym celu należy podłączyć przedłużacz
szkieletu sieci NMEA 2000 (do nabycia osobno) z boku
odłączonego trójnika.
Dodaj dołączony trójnik komputera kursowego do szkieletu
sieci NMEA 2000, podłączając go do przedłużacza szkieletu
lub z boku odłączonego trójnika.
Poprowadź dołączony kabel podłączeniowy
do komputera
kursowego i do dolnej części trójnika dodanego w kroku 4.
Jeśli dołączony kabel podłączeniowy jest za krótki, można
skorzystać z kabla podłączeniowego o maks. długości 6 m
(20 stóp) (do nabycia osobno).
Podłącz kabel podłączeniowy do komputera kursowego
i trójnika.
W razie potrzeby powtórz czynności od 2 do 6 dla kontroli
steru (opcjonalnie) lub zgodnego plotera nawigacyjnego
Garmin.
Podłączanie do systemu autopilota opcjonalnych
urządzeń NMEA 2000
UWAGA: Opcjonalne urządzenia, które nie są zgodne
z interfejsem NMEA 2000, mogą zostać podłączone do kontroli
steru za pośrednictwem interfejsu NMEA 0183 (NMEA 0183 —
uwagi dotyczące połączeń, strona 8).
1 Dodaj do sieci NMEA 2000 dodatkowy trójnik (do nabycia
osobno).
2 Podłącz opcjonalne urządzenie NMEA 2000 do trójnika,
wykonując kroki opisane w dokumentacji dołączonej do
urządzenia.
Konfiguracja
Autopilota należy skonfigurować i dostosować do dynamiki łodzi.
Możesz użyć Kreator nadbrzeżny i Kreator próby morskiej dla
kontroli steru lub zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin, aby
skonfigurować autopilota.
Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu autopilota,
zapoznaj się z dołączonym przewodnikiem konfiguracyjnym.
7
Konserwacja
Informacje dotyczące rutynowej konserwacji i prze­
chowywania siłownika steru
Aby autopilot działał prawidłowo, należy przeprowadzać
rutynową konserwację siłownika steru przez cały sezon
żeglarski oraz należy podejmować odpowiednie środki
ostrożności podczas przechowywania łodzi poza sezonem.
NOTYFIKACJA
Podczas smarowania siłownika steru w rurze cylindrowej należy
stosować biały smar z litem. Każdy inny rodzaj smaru może
stwardnieć i spowodować zatarcie siłownika.
• Raz lub kilka razy w sezonie (w zależności od użytkowania)
należy wyjąć siłownik steru z rury cylindrowej i wykonać
następujące czynności:
◦ Wyczyścić drążek siłownika steru, aby usunąć smar i rdzę.
◦ Wyczyścić wnętrze rury cylindrowej, aby usunąć smar
i rdzę.
NOTYFIKACJA
Po wyczyszczeniu siłownika steru i rury cylindrycznej należy
nałożyć biały smar z litem na drążek siłownika steru przed
ponownym zamontowaniem go w rurze cylindrycznej.
• Przed przechowywaniem łodzi poza sezonem należy
wykonać następujące czynności:
◦ Obrócić silnik całkowicie w jedną stronę, aby drążek
siłownika steru był całkowicie wysunięty z rury
cylindrycznej.
◦ Wyczyścić wysunięty drążek i pokryć go białym smarem
z litem.
Odblokowywanie zablokowanego siłownika steru
NOTYFIKACJA
Jeśli siłownik steru zaklinuje się w rurze cylindrowej, nie wolno
próbować na siłę popychać siłownika steru za pomocą drążka
lub młotka. Popychanie na siłę sterownika steru może uszkodzić
silnik, drążek lub rurę cylindrową.
1 Zdejmij sworzeń z końca drążka na siłowniku steru.
2 Wsuń śrubokręt lub inne odpowiednie narzędzie do otworu
plotera nawigacyjnego Garmin znajdującego się w tej samej
sieci NMEA 2000 co komputer kursowy. Zapoznaj się
z instrukcją instalacji dołączoną do plotera nawigacyjnego, aby
uzyskać informacje o połączeniu z interfejsem NMEA 0183.
Poniższe schematy połączeń stanowią przykłady różnych
sytuacji, jakie można napotkać, podłączając do kontroli steru
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183.
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
• Ploter nawigacyjny ma jeden port Tx (przesyłowy) i jeden port
Rx (odbiorczy).
• Każdy port ma dwa przewody oznaczone jako A i B zgodnie
z konwencją standardu NMEA 0183. Odpowiednie przewody
A i B poszczególnych portów wewnętrznych należy
podłączyć do przewodów A (+) i B (­) urządzenia
z interfejsem NMEA 0183.
• Do portu Rx można podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183
w celu przesyłania danych do plotera nawigacyjnego. Do
portu Tx można podłączyć równolegle do trzech urządzeń
NMEA 0183 w celu odbierania danych przesyłanych przez
ploter nawigacyjny.
• Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia NMEA 0183,
aby zidentyfikować przewody przesyłowe (Tx) i przewody
odbiorcze (Rx).
• Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć
ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia
i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.
• Nie podłączaj przewodów danych NMEA 0183 tego
urządzenia do uziemienia zasilania.
• Przewód zasilający tego plotera nawigacyjnego i urządzeń
NMEA 0183 muszą być podłączone do jednego uziemienia
zasilania.
• Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły
komunikacji są konfigurowane na ploterze nawigacyjnym.
Więcej informacji zawiera część NMEA 0183 w podręczniku
użytkownika plotera nawigacyjnego.
• W podręczniku użytkownika znajduje się lista zatwierdzonych
sentencji NMEA 0183 obsługiwanych przez ploter
nawigacyjny.
Dwukierunkowa komunikacja z interfejsem NMEA 0183
na końcu siłownika steru.
3 Ostrożnie obracaj drążek za pomocą śrubokrętu, aż siłownik
4
5
6
7
zostanie poluzowany i nie będzie zaklinowany w rurze
cylindrowej.
Wyjmij siłownik steru z rury cylindrowej.
Za pomocą rozpuszczalnika i szczotki drucianej wyczyść
wnętrze rury cylindrowej.
Za pomocą rozpuszczalnika i szmatki wyczyść drążek na
siłowniku steru.
Nałóż biały smar z litem na drążek i ponownie zainstaluj
siłownik steru.
Części zamienne
Części zamienne są dostępne dla tego systemu autopilota.
Więcej informacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy
produktów Garmin i na stronie internetowej www.garmin.com.
Załącznik
NMEA Schemat połączeń interfejsu 0183
Kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota.
Aby połączyć urządzenia z interfejsem 0183 NMEA zgodnie ze
schematami, należy zainstalować kontrolę steru w systemie
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez kontroli
steru, wszystkie urządzenia NMEA, które będą używane
z systemem autopilota, muszą być podłączone do zgodnego
8
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
NMEA Urządzenie zgodne z interfejsem 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
NMEA Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem 0183
niedostępne
Moc
niedostępne
NMEA Uziemienie interfejsu
NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
NMEA Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem 0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Biały — Tx/B (­)
Rx/B (­)
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (­)
Tx/B (­)
UWAGA: Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA
0183 urządzenia z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Tylko 1 przewód odbiorczy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód odbiorczy (Rx), przewód ten
należy podłączyć do niebieskiego przewodu (Tx/A) kontroli
steru, podczas gdy biały przewód (Tx/B) kontroli steru musi
pozostać niepodłączony.
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
NMEA Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli steru NMEA Funkcja przewodu
— funkcja
urządzenia zgodnego
z interfejsem 0183
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
niedostępne
Moc
Zielony — Rx/B (­) (należy
połączyć z uziemieniem
interfejsu NMEA 0183)
NMEA Uziemienie
interfejsu NMEA 0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Biały — Tx/B (­)
Rx/B (­)
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
UWAGA: Podłączając zgodne z interfejsem NMEA 0183
urządzenie z tylko jednym przewodem przesyłowym (Tx), należy
podłączyć magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Kontrola steru
Dane techniczne
NMEA Urządzenie zgodne z interfejsem 0183
Siłownik steru
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
NMEA Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem 0183
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
415 × 90 × 63 mm (16,3 × 3,5 × 2,5
cala)
Masa
1 kg (2,16 funta)
Zakres temperatur
Od ­15°C do 70°C (od 5°F do
158°F)
niedostępne
Moc
niedostępne
NMEA Uziemienie interfejsu
NMEA 0183
Materiał
Stal i plastik
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Niebieski — Tx/A (+)
Rx
3 m (9 stóp)
Biały — niepodłączony
niedostępne
Długość przewodu elektronicz­
nego modułu sterującego
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Od 11,5 do 30 V DC
Zielony — Rx/B (­)
Tx/B (­)
Napięcie wejściowe (odbierane
z elektronicznego modułu
sterującego)
UWAGA: Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA
0183 urządzenia z tylko jednym przewodem odbiorczym (Rx),
konieczne jest podłączenie magistrali NMEA 2000 oraz
urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego
uziemienia.
Tylko 1 przewód przesyłowy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód przesyłowy (Tx), przewód
ten należy podłączyć do brązowego przewodu (Rx/A) kontroli
steru, podczas gdy zielony przewód (Rx/B) kontroli steru musi
zostać podłączony do uziemienia interfejsu NMEA 0183.
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Komputer kursowy
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 cale)
Masa
575 g (20 uncji)
Zakres temperatur
Od ­15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
Materiał
W pełni uszczelniony, bardzo odporny
na uderzenia plastik
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Długość przewodu komputera 5 m (16 stóp)
kursowego
9
Napięcie wejściowe NMEA
2000
Od 9 V do 16 V DC
NMEA 2000 – liczba LEN
4 (200 mA)
Typ
PGN
Opis
126996 Informacje o produkcie
Tylko przesył
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
129026 COG i PND: szybka aktualizacja
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129540 Widoczne satelity GNSS
Elektroniczny moduł sterujący (ECU)
Wymiary (szer. × wys. × gł.) 175 × 142 × 64,5 mm (6,9 × 5,6 × 2,5
cala)
128259 Prędkość po wodzie
130306 Dane o wietrze
Tylko odbiór
127245 Dane steru
Masa
680 g (24 uncje)
127250 Kierunek jednostki
Zakres temperatur
Od ­15°C do 60°C (od 5°F do 140°F)
127488 Parametry silnika: szybka aktualizacja
Materiał
Plastikowa obudowa z aluminiowym
radiatorem
128259 Prędkość po wodzie
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
129029 Dane pozycji GNSS
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
Długość przewodu zasilają­ 2,7 m (9 stóp)
cego
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
Napięcie wejściowe
Od 11,5 do 30 V DC
Bezpiecznik
40 A, płaski
129285 Nawigacja: informacje o trasie / punktach
trasy
Zużycie energii
1 A (nie obejmuje siłownika napędu)
130306 Dane o wietrze
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
130576 Małe jednostki – status
NMEA 0183 — informacje
Informacje o PGN NMEA 2000
Autopilot podłączony do opcjonalnego urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 wykorzystuje następujące sentencje
NMEA 0183.
Komputer kursowy
Typ
Sentencja
Transmituj
hdm
Odbiór
wpl
Typ
PGN
Opis
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
gga
059904 Żądanie ISO
grme
060928 Uzyskanie adresu ISO
gsa
126208 NMEA: Grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
gsv
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
bod
rmc
bwc
126996 Informacje o produkcie
dtm
127257 Przesyłanie/odbieranie danych orientacji
w przestrzeni
gll
127251 Przesyłanie/odbieranie danych o prędkości
zmiany kursu
rmb
Tylko przesył
127250 Kierunek jednostki
mwv
Tylko odbiór
127258 Deklinacja magnetyczna
xte
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
vhw
Komunikaty o błędach i ostrzeżenia
Komunikat
o błędzie
Przyczyna
Działanie
autopilota
Napięcie modułu
ECU jest niskie
Napięcie zasilania
siłownika steru spadło
poniżej 10 V DC na ponad
6 sekund.
Autopilot działa
nadal w trybie
normalnej eksploa­
tacji
Autopilot nie odbiera
danych nawigacyj­
nych. Autopilot
działa w trybie utrzy­
mywania kierunku.
Autopilot nie odbiera
Autopilot przechodzi
danych nawigacyjnych
w tryb utrzymywania
podczas wykonywania
kierunku
manewru podróży do
pozycji.
Ten komunikat jest
wyświetlany także
w przypadku zatrzymania
nawigacji na ploterze nawi­
gacyjnym przed
wyłączeniem autopilota.
130306 Dane o wietrze
Kontrola steru
Typ
PGN
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
Opis
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA: grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy
PGN
10
Komunikat
o błędzie
Przyczyna
Działanie
autopilota
Utracono połączenie Kontrola steru utraciła
z autopilotem
połączenie z komputerem
kursowym.
niedostępne
Niskie GHC™
napięcie zasilania
Poziom napięcia zasilania
spadł poniżej wartości
określonej w menu alarmu
niskiego napięcia.
niedostępne
Błąd: wysokie
napięcie modułu
ECU
Napięcie zasilania
siłownika steru wzrosło
powyżej 33,5 V DC.
Następuje
wyłączenie elektro­
nicznego modułu
sterującego
Błąd: napięcie
modułu ECU
gwałtownie spadło
Napięcie elektronicznego
modułu sterującego
gwałtownie spadło poniżej
7,0 V DC.
Błąd przestanie być
wyświetlany, gdy
napięcie elektronicz­
nego modułu
sterującego
wzrośnie powyżej
7,3 V DC.
Błąd: wysoka
Temperatura elektronicz­
temperatura modułu nego modułu sterującego
ECU
wzrosła powyżej 100°C
(212°F).
Następuje
wyłączenie elektro­
nicznego modułu
sterującego
Błąd: utracono
połączenie między
CCU a modułem
ECU (w przypadku,
gdy włączony jest
autopilot)
Kontrola steru lub
ploter nawigacyjny
wyemituje sygnał
dźwiękowy,
a autopilot przejdzie
w tryb czuwania.
Nastąpiło przekroczenie
czasu połączenia między
komputerem kursowym
i elektronicznym modułem
sterującym.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com/registration.
2 Zaloguj się do konta Garmin.
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913­397­8200 lub 1­800­800­1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Reactor™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tego znaku
towarowego bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Honda jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Honda Motor Co., Ltd. i jej
podmiotów zależnych i stowarzyszonych. Loctite jest znakiem towarowym firmy Henkel
Corporation w USA i w innych krajach. Mercury jest znakiem towarowym firmy
Brunswick Corporation. NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są znakami
towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. Yamaha jest znakiem
towarowym firmy Yamaha Motor Corporation.
®
®
®
®
®
®
11
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising