Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Installeringsinstruksjoner

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Installeringsinstruksjoner
REACTOR™ 40 KICKER
INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Hvis motoren har en dødmannsknapp, bør du vite hvordan du
bruker den i nødstilfeller. Hvis motoren ikke har en
dødmannsknapp, må du installere en før du installerer
autopilotsystemet.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
• Maritim tetningsmasse
• Bærbart eller håndholdt kompass (til å teste magnetisk
interferens)
• Hvitt litiumfett
• Styrerør i rustfritt stål (anbefales for saltvannsmontering)
• Tynn klut eller liten svamp (til rengjøring på innsiden av
styrerøret)
MERK: Det følger med skruer til montering for
hovedkomponentene til autopilotsystemet. Hvis skruene som
følger med, ikke er egnet for monteringsoverflaten, må du selv
sørge for riktig type skruer.
Oppsett for strøm og data
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Vær oppmerksom på varme overflater på kjøleelement-, motorog elektromagnetkomponenter når den er i bruk.
Vær oppmerksom på faren for å trykke eller klemme deler som
er i bevegelse, når den er i bruk.
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Før installering
Autopilotsystemet består av flere komponenter. Du bør gjøre
deg kjent med hensyn ved montering og tilkobling for alle
komponentene før du begynner installasjonen. Du må vite
hvordan komponentene fungerer sammen, for å kunne
planlegge installasjonen på båten på riktig vis.
Oppsettstabellene kan hjelpe deg til å forstå hvilke hensyn du
bør ta ved montering og tilkobling.
Du bør legge alle komponentene ut på båten mens du
planlegger installeringen for å være sikker på at alle kablene
rekker frem til hver enkelt komponent. Du kan kjøpe
forlengelseskabler til forskjellige komponenter (selges separat)
fra en Garmin forhandler eller fra www.garmin.com ved behov.
Noter deg serienummeret for hver komponent, og ta vare på
dem for produktregistrering og garantiformål.
Element Beskrivelse
Rorkontroll
•
•
•
•
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
Skiftenøkler
90 mm hullsag eller en vinkelkutter (for installering av valgfri
rorkontroll)
Avbitertenger/avisoleringstenger
Stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
Kabelstrips
Vanntette ledningskontakter (vaiermuttere) eller
varmekrymperør og en varmepistol
Ikke alle autopilotpakker inneholder en
dedikert rorkontroll. Hvis du monterer
autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til
samme NMEA 2000 nettverk som en
kompatibel Garmin kartplotter for å
konfigurere og kontrollere autopilotsystemet.
®
Datakabel for
rorkontroll
Denne kabelen skal bare installeres hvis du
kobler autopiloten til valgfrie NMEA 0183enheter, for eksempel en vindsensor, en
sensor for vannhastighet eller en GPS-enhet
(NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling,
side 8).
NMEA 2000
strømkabel
Du bør installere denne kabelen bare hvis
du skal bygge opp et NMEA 2000 nettverk.
Ikke installer denne kabelen hvis det
allerede finnes et NMEA 2000 nettverk på
båten.
Koble NMEA 2000 strømkabelen til en
strømkilde på 9–16 V likestrøm.
®
Nødvendige verktøy
Viktige hensyn
®
Februar 2019
190-02451-91_0A
Element Beskrivelse
NMEA 2000
nettverk
Viktige hensyn
Rorkontrollen eller den kompatible Garmin
kartplotteren og kursberegningsenheten må
være koblet til et NMEA 2000 nettverk via de
medfølgende T-kontaktene (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 2000, side 3).
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000
nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp
av de medfølgende kablene og kontaktene
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 6).
Elektronisk
styringsenhet
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan monteres i alle
retninger hvor som helst over vannlinjen,
ved midten av båten (Hensyn ved montering
og tilkobling av kursberegningsenheten,
side 2).
Monter kursberegningsenheten bort fra
kilder som kan føre til elektronisk
interferens.
Strømkabel for Du må koble den elektroniske styringsenstyringsenhet heten til en strømkilde på 12–24 V likestrøm.
Bruk riktig kabeldiameter for å forlenge
denne kabelen (Strømkabelforlengelser,
side 4).
Kabel for kurs- For å forlenge denne kabelen slik at den når
beregningsen- bort til den elektroniske styringsenheten, kan
heten
det være nødvendig å bruke skjøtekabler
(selges separat) (Hensyn ved montering og
tilkobling av kursberegningsenheten,
side 2).
Gassregulator
Gassregulatoren kontrollerer motorhastigheten.
Strømkabelen for gassregulatoren kan ikke
kuttes av eller forlenges.
Dette diagrammet viser bare den elektriske
tilkoblingen til gassregulatoren. Detaljerte
installeringsinstruksjoner følger med gassregulatoren.
Styreelement
Styreelementet styrer motoren.
Strømkabelen til styreelementet kan ikke
kuttes av eller forlenges.
Hensyn ved montering og tilkobling
Autopilotkomponentene kobles til hverandre og til
strømforsyningen ved hjelp av kablene som følger med.
Kontroller at de riktige kablene rekker frem til hver enkelt
komponent, og at hver enkelt komponent er plassert på et
passende sted, før du monterer eller kobler til noen
komponenter.
Hensyn ved montering og tilkobling av kursberegningsen­
heten
• Kursberegningsenheten er hovedsensoren til
autopilotsystemet i Reactor 40 Kicker. Tenk over følgende
retningslinjer for best ytelse når du velger monteringssted.
◦ Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er
magnetisk interferens i området der
kursberegningsenheten skal monteres(Testing av en
plassering for magnetisk interferens, side 2).
◦ Kursberegningsenheten bør monteres på en fast overflate
for å sikre best ytelse.
• Skruer til montering følger med kursberegningsenheten. Hvis
du bruker andre monteringsanordninger enn de medfølgende
skruene, må anordningene være laget av rustfritt stål eller
messing av høy kvalitet for å unngå magnetiske forstyrrelser
med kursberegningsenheten.
Test alle monteringsanordninger sammen med et håndholdt
kompass for å være sikker på at det ikke finnes noen
magnetiske felter på utstyret.
2
• Kabelen for kursberegningsenheten kobler
kursberegningsenheten til den elektroniske styringsenheten
og er 5 m lang.
◦ Hvis kursberegningsenheten ikke kan monteres innenfor
5 m fra den elektroniske styringsenheten, kan du kjøpe
forlengelseskabler fra en lokal Garmin forhandler eller på
www.garmin.com.
◦ Denne kabelen må ikke kuttes av.
Finne det beste monteringsstedet
1 Lag en liste over alle passende monteringssteder for
kursberegningsenheten.
Egnede monteringssteder bør ikke være innenfor 60 cm (2
fot) av følgende:
• Jern
• Magneter
• Ledninger med høyt strømnivå
• Pumper som brukes periodisk, for eksempel
avløpspumper og fisketankpumper
Sørg for at store magneter, for eksempel høyttalermagneten i
en basskasse, er minst 1,5 m (5 fot) unna disse stedene.
2 Finn båtens rotasjonssenter, og mål avstanden mellom
rotasjonssenteret og hver av de egnede monteringsstedene
fra listen i trinn 1.
3 Velg det stedet som er nærmest rotasjonssenteret.
Hvis flere steder er omtrent like langt unna rotasjonssenteret,
bør du velge stedet som best oppfyller følgende hensyn.
• Det beste stedet er nærmest midtlinjen i båten.
• Det beste stedet er lavt i båten.
• Det beste stedet er noe fremover i båten.
Testing av en plassering for magnetisk interferens
Du kan bruke et håndholdt kompass for å teste et
monteringssted for magnetisk interferens.
1 Hold et håndholdt kompass i monteringsstedet til
kursberegningsenheten.
Flytt
kompasset seks tommer til venstre for plasseringen,
2
deretter seks tommer til høyre, følg nålen og velg en
handling:
• Hvis kompassnålen beveger seg mer enn tre grader under
dette trinnet, er det magnetisk interferens. Velg et nytt
monteringssted og gjenta testen.
• Hvis kompassnålen ikke beveger seg, eller beveger seg
mindre enn tre grader, fortsetter du til neste trinn.
3 Gjenta denne prosessen mens du flytter kompasset over og
under monteringsstedet.
4 Gjenta denne prosessen mens du flytter kompasset foran og
bak monteringsstedet.
Hensyn ved montering og tilkobling av elektroniske
styringsenheten
• Den elektroniske styringsenheten kan monteres på en flat
overflate, og vende i hvilken som helst retning.
• Det følger med monteringsskruer med styringsenheten, men
det kan hende at disse ikke passer til monteringsoverflaten.
• Den elektroniske styringsenheten må monteres på et sted
hvor den ikke dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Strømkabelen for den elektroniske styringsenheten kobles til
båtbatteriet og kan forlenges ved behov
(Strømkabelforlengelser, side 4).
Hensyn ved montering og tilkobling av styreelementet
• Styreelementet monteres i motorens styrerør og bruker en
styrearm og et leddkoblingssystem til å styre.
• Hvis du planlegger å bruke dette autopilotsystemet på en båt
i saltvann, bør du lese om hensynene du må ta ved
saltvannsbruk før du installerer styreelementet (Hensyn ved
saltvannsbruk, side 3).
• Du kan montere styreelementet fra begge sidene av
styrerøret.
• Du må montere styreelementet før du monterer den
elektroniske styringsenhetenen permanent.
• Du kan ikke forlenge kabelen som kobler styreelementet til
den elektroniske styringsenheten.
Hensyn ved saltvannsbruk
LES DETTE
Bruk av båten i saltvann fører til at det dannes rust inni
styrerøret, selv ved nøye vedlikehold. Hvis du installerer
styreelementet på en båt som brukes i saltvann, kommer
båtstyringen til å være stiv uten regelmessig vedlikehold, og til
slutt vil styreelementet kile seg fast. Mekaniske skader på
styreelementet som er forårsaket av forsøk på å frigjøre en
fastkilt støtstang, dekkes ikke av produktgarantien.
Hvis styrerøret er laget av bløtstål, må du utføre rutinemessig
vedlikehold etter hver bruk, eller minst to ganger i måneden
(Rutinemessig vedlikehold av og lagringsinformasjon om
styreelementet, side 7).
Mange motorprodusenter tilbyr et styrerør i rustfritt stål. Hvis
motoren har styrerør i bløtstål og du planlegger å bruke båten i
saltvann, bør du bytte ut standardstyrerøret med et styrerør i
rustfritt stål, hvis det er tilgjengelig som alternativ. Du kan
kontakte din lokale forhandler eller motorprodusent for mer
informasjon.
Selv ved montering av styreelement i styrerør i rustfritt stål, bør
du utføre rutinemessig vedlikehold minst to ganger i året
(Rutinemessig vedlikehold av og lagringsinformasjon om
styreelementet, side 7).
Hensyn ved montering og tilkobling av gassregulatoren
• Gassregulatoren monteres inni motorhuset og kobles til
gasshåndtaket for å kontrollere hastigheten.
• Du bør følge instruksjonene som følger med gassregulatoren
for informasjon om montering og installering.
• Du må montere gassregulatoren før den elektroniske
styringsenheten monteres permanent.
• Du kan ikke forlenge kabelen som kobler gassregulatoren til
den elektroniske styringsenheten.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Kursberegningsenheten og rorkontrollen må være koblet til et
NMEA 2000 nettverk.
• Hvis båten ikke allerede har et NMEA 2000 nettverk, er det
mulig å bygge et ved hjelp av de medfølgende NMEA 2000
kablene og kontaktene (Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 6).
• Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en
vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000 nettverket.
Fremgangsmåte for installering
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Etter at du er ferdig med å planlegge installasjonen av
autopilotsystemet på båten og har gått gjennom alle hensyn ved
montering og kabling for den bestemte installasjonen, kan du
begynne å montere og koble sammen komponentene.
Installasjon av rorkontroll
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
Detaljerte instruksjoner for montering er inkludert i rorets
kontrollboks.
Montere kursberegningsenheten
1 Velg monteringssted.
2 Bruk kursberegningsenheten som mal, og marker
plasseringen til to styrehull på monteringsoverflaten.
3 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
4 Bruk de medfølgende skruene til å feste
kursberegningsenheten til monteringsoverflaten.
MERK: Hvis du bruker andre monteringsanordninger enn de
medfølgende skruene, må anordningene være laget av
rustfritt stål eller messing av høy kvalitet for å unngå
magnetiske forstyrrelser med kursberegningsenheten.
Test alle monteringsanordninger sammen med et håndholdt
kompass for å være sikker på at det ikke finnes noen
magnetiske felt på utstyret.
Installering av den elektroniske styringsenheten
Montere den elektroniske styringsenheten
Før du kan montere styringsenheten, må du velge et
monteringssted og finne riktige monteringsdeler (Hensyn ved
montering og tilkobling av elektroniske styringsenheten, side 2).
1 Hold styringsenheten på monteringsstedet, og bruk
styringsenheten som mal for å merke av monteringshullene
på monteringsoverflaten.
2 Bruk en borbits som passer til monteringsoverflaten og valgt
festeanordning, og bor fire hull gjennom
monteringsoverflaten.
3 Fest styringsenheten til monteringsoverflaten ved å bruke
festeanordningen du valgte.
Koble Elektronisk styringsenhet til strømforsyning
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Koble Elektronisk styringsenhet sin strømkabel direkte til
båtbatteriet hvis det er mulig. Selv om det ikke anbefales, må du
koble via en 40 A-sikring hvis du vil koble strømkabelen til en
rekkeklemme eller en annen kilde.
Hvis du planlegger å føre Elektronisk styringsenhet strømmen
via en bryter nær roret, bør du vurdere å bruke et relé og en
styreledning i passende størrelse i stedet for å forlenge
Elektronisk styringsenhet strømkabelen.
1 Dra den terminerte enden av Elektronisk styringsenhet
strømkabelen til Elektronisk styringsenhet, men ikke koble
den til Elektronisk styringsenhet.
2 Før den uisolerte enden av Elektronisk styringsenhet
strømkabelen til båtbatteriet.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan den forlenges
(Strømkabelforlengelser, side 4).
3 Koble den svarte ledningen (–) til den negative (–) polen på
batteriet, og koble den røde ledningen (+) til den positive (+)
polen på batteriet.
4 Når du har installert alle de andre autopilotkomponentene,
kobler du strømkabelen til Elektronisk styringsenhet.
3
Flere jordingshensyn
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
Element
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 6 AWG (13,29 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan eventuelt forlenges ved å bruke en egnet
kabeldiameter for lengden på forlengelsen.
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 11 m (36 fot)
Montering av styreelement
1 Hvis det er nødvendig, kan du fjerne rorlåsen på motoren
(Demontering av rorlås på motor, side 4).
2 Gjør styrerøret klart på motoren (Klargjøre styrerøret,
Element
Beskrivelse
Sikring
Batteri
2,7 m (9 fot), ingen forlengelse
Element
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 10 AWG (5,26 mm²)
Sikring
side 4).
3 Monter styreelementet i styrerøret (Montering av
styreelement i styrerør, side 5).
4 Monter braketten på motoren, og koble den til styreelementet
(Montering av motorbrakett og styringsleddkobling, side 5).
Demontering av rorlås på motor
Noen motorer har en rorlås som gjør at du kan låse motoren i en
angitt vinkel. Disse låsemekanismene er unødvendige når du
bruker dette autopilotsystemet, og kan forstyrre installasjonen av
eller ytelsen til systemet. Hvis motoren har en rorlås, må du
fjerne den før du monterer styreelementet.
1 Finn ut om motoren har en rorlås.
2 Hvis det er nødvendig, kan du se i motorhåndboken eller
kontakte produsenten for å få instruksjoner om hvordan du
fjerner rorlåsen.
Klargjøre styrerøret
1 Finn styrerøret
på motorbraketten.
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 4,6 m (15 fot)
Element
Beskrivelse
Skjøte
2 Velg et alternativ:
Skjøteledning på 8 AWG (8,36 mm²)
• Hvis du ikke planlegger å bruke båten i saltvann, kan du
gå videre til neste trinn.
• Hvis du planlegger å bruke båten i saltvann, bør du lese
om hvilke hensyn du må ta når du bruker dette
autopilotsystemet i saltvann, før du går videre til neste
trinn (Hensyn ved saltvannsbruk, side 3).
3 Ta om nødvendig hettene av fra begge endene av styrerøret.
4 Bruk en lang gjenstand, for eksempel en skrutrekker, og skyv
en klut eller en liten svamp gjennom innsiden av styrerøret
for å fjerne løs rust eller rester.
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 7 m (23 fot)
4
Montering av styreelement i styrerør
1 Påfør hvitt litiumfett på støtstangen til styreelementet.
2 Før styresylinderen inn i styrerøret, fra hvilken som helst side.
• Hvis motoren ikke har bolter i hullene, må du kjøpe de
riktige boltene til hullene.
3 Bruk de forhenværende eller innkjøpte boltene til å feste
braketten
til rorarmen.
3 Skru styreelementet fast på enden av styrerøret.
4 Drei styreelementet til kontakten er vendt i den beste
retningen for montering.
5 Bruk den medfølgende 5 mm unbrakonøkkelen til å stramme
skruen for å hindre at styreelementet roterer på styrerøret.
6 Skyv forseglingen til den andre enden av styreelementet, og
drei den med klokka for å feste den til styrerøret.
Montering av motorbrakett og styringsleddkobling
Etter at du har installert styreelementet i styrerøret, må du
montere en brakett på motorhuset og forbinde den med
styreelementet med en leddkobling.
1 Se på tabellen for å finne ut av hvilken type brakett motoren
krever.
Motorens merke eller type
Nødvendig brakett
Honda
Vertikal
®
Mercury
®
Yamaha
®
Vertikal
Horisontal
2 Velg et alternativ:
• Hvis installasjonen krever en vertikal brakett, følger du
instruksjonene for montering av den vertikale braketten og
leddkoblingen (Montering av vertikal brakett og
leddkobling, side 5).
• Hvis installasjonen krever en horisontal brakett, følger du
instruksjonene for montering av den horisontale braketten
og leddkoblingen (Montering av horisontal brakett og
leddkobling, side 5).
Montering av vertikal brakett og leddkobling
Du bør bruke den vertikale braketten når du monterer
styreelementet på motorer med bolter eller monteringshull på
motorens rorarm, for eksempel Honda eller Mercury motorer.
1 Finn monteringshullene eller boltene på rorarmen som er på
linje med hullene på braketten.
2 Gjør ett av følgende:
• Hvis motoren har bolter i hullene, må du fjerne og spare
på boltene.
MERK: Hvis det er tilstrekkelig med klaring til at du kan
stramme boltene etter leddkoblingen er montert, kan det
være enklere å feste braketten til motoren etter at du har
montert leddkoblingen.
På enkelte Mercury motorer kan rorarmen skilles fra motoren
ved å fjerne boltene. Du bør plassere braketten mellom
rorarmen og motoren når du fester den med boltene.
4 Skru den gjengede svarte hylsen på brakettens
gjengestang.
5 Skru leddkoblingsbolten inn i enden av
styreelementarmen, og fest den med låsemutteren .
6 Monter avstandsstykkene, skivene og leddkoblingsarmen
på braketten og leddkoblingsbolten slik det er beskrevet i
diagrammet.
MERK: Du kan montere et ekstra svart avstandsstykke
(inkludert) på leddkoblingsbolten hvis det er nødvendig for å
bringe leddkoblingsarmen i vater.
7 Skru den innfelte mutteren på enden av gjengestangen på
braketten for å feste leddkoblingsarmen.
8 Skyv r-bolten gjennom hullet på leddkoblingsbolten for å
feste leddkoblingsarmen.
Montering av horisontal brakett og leddkobling
Du bør bruke den horisontale braketten når du monterer
styreelementet på motorer med bolter eller monteringshull på
undersiden av rorarmen, for eksempel Yamaha motorer.
1 Finn monteringshullene eller boltene på undersiden av
rorarmen som er på linje med hullene i braketten.
2 Gjør ett av følgende:
• Hvis motoren har bolter i hullene, må du fjerne og spare
på boltene.
• Hvis motoren ikke har bolter i hullene, må du kjøpe de
riktige boltene til hullene.
3 Bruk de foreliggende eller innkjøpte boltene til å feste
braketten
på undersiden av rorarmen.
MERK: Hvis det er tilstrekkelig med klaring under motoren til
at du kan stramme boltene etter leddkoblingen er montert,
kan det være enklere å feste braketten til motoren etter at du
har montert leddkoblingen.
4 Plasser den svarte skiva på gjengestangen på braketten,
og fest den ved å skru på den svarte hylsen .
5
5 Skru leddkoblingsbolten
inn i enden av
styreelementarmen, og fest den med låsemutteren .
6 Monter avstandsstykkene, skivene og leddkoblingsarmen
på braketten og leddkoblingsbolten i henhold til diagrammet
ovenfor.
7 Skru den innfelte mutteren på enden av gjengestangen på
braketten for å feste leddkoblingsarmen.
8 Skyv r-bolten gjennom hullet på leddkoblingsbolten for å
feste leddkoblingsarmen.
Montering av gassregulator
Følg installeringsinstruksjonene for gassregulatoren som
følger med autopilotsystemet for å montere regulatoren og
koble den til motorgassen.
Koble til kursberegningsenheten
Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for autopilot­
systemet
LES DETTE
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
1 Koble de tre T-kontaktene sammen ved siden av
hverandre.
Før kontaktenden av kabelen for kursberegningsenheten til
den elektroniske styringsenheten, og koble den til.
Koble til drivelementet og gassregulatoren
Du bør montere drivelementet og gassregulatoren på motoren
før du kobler dem til den elektroniske styringsenheten.
1 Før drivelementkabelen til drivelementet og til den
elektroniske styringsenheten, og sørg for at det er nok slakk i
kabelen til at motoren kan snu fullstendig babord og styrbord.
Denne kabelen kan ikke forlenges, så hvis den ikke er lang
nok, må du flytte den elektroniske styringsenheten og
forlenge strømkabelen til den elektroniske styringsenheten,
om nødvendig (Strømkabelforlengelser, side 4).
Koble
drivelementkabelen til drivelementet og til den
2
elektroniske styringsenheten.
3 Før kabelen for gassregulatoren fra innsiden av motorhuset
til den elektroniske styringsenheten, og sørg for at det er nok
slakk i kabelen til at motoren kan dreie fullstendig babord og
styrbord.
4 Koble gassregulatorkabelen til den elektroniske
styringsenheten.
NMEA 2000 og autopilotkomponentene
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
LES DETTE
Hvis du kobler til et eksisterende NMEA 2000 nettverk, finner
du frem NMEA 2000 strømkabelen. Det kreves kun én NMEA
2000 strømkabel for at NMEA 2000 nettverket skal fungere som
det skal.
En NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) skal brukes i
monteringer der den eksisterende NMEA 2000
nettverksprodusenten er ukjent.
Du kan koble kursberegningsenheten til den valgfrie
rorkontrollen via et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Hvis du
ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, finner
du alle delene som trengs for å bygge det, i autopilotpakken
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for
autopilotsystemet, side 6).
Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en GPS-enhet,
til NMEA 2000 nettverket.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Last ned dette dokumentet ved å velge
Veiledninger på produktsiden for enheten på www.garmin.com.
6
2 Koble den medfølgende NMEA 2000 strømkabelen
3
4
5
6
til en
strømkilde på 9 til 12 VDC likestrøm
gjennom en bryter .
Du kan koble strømkabelen til båtens tenningsbryter hvis det
er mulig, eller føre den via en bryter på ledningen (ikke
inkludert).
MERK: Den tvinnede avlederen (bar) på NMEA 2000
strømkabelen må kobles til samme jord som den svarte
ledningen på NMEA 2000 strømkabelen.
Koble NMEA 2000 strømkabelen til en av T-kontaktene.
Koble en av de medfølgende Garmin droppkablene
til en
av T-kontaktene og til rorkontrollen (valgfritt) eller til en
kompatibel NMEA 2000 kartplotter .
Koble den andre medfølgende NMEA 2000 droppkabelen til
den andre T-kontakten og til kursberegningsenheten .
Koble hann- og hunnterminatorene
til hver ende av de
kombinerte T-kontaktene.
Koble autopilotkomponentene til et eksisterende NMEA
2000 nettverk
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
1 Finn ut hvor du vil koble kursberegningsenheten og
rorkontrollen (valgfritt)
til det eksisterende NMEA 2000
basisnettverket .
LES DETTE
Du må bruke hvitt litiumfett når du smører styreelementet i
styrerøret. Alle andre typer fett kan forherdes og føre til at
elementet kiler seg fast.
• Du bør fjerne styreelementet fra styrerøret en eller flere
ganger per sesong (avhengig av bruk), og utføre disse
handlingene:
◦ Rengjør støtstangen på styreelementet for å fjerne alt fett
og all rust.
◦ Rengjør innsiden av styrerøret for å fjerne alt fett og all
rust.
LES DETTE
Etter du har rengjort styreelementet og styrerøret, må du
smøre det hvite litiumfettet på styreelementets støtstang, før
det monteres i styrerøret igjen.
2 Der du vil plassere kursberegningsenheten, kobler du fra én
side av en NMEA 2000 T-kontakt
fra nettverket.
3 Du kan eventuelt koble en NMEA 2000 forlengelseskabel for
4
5
6
7
basisnettverket (følger ikke med) til siden av den frakoblede
T-kontakten for å utvide NMEA 2000 basisnettverket.
Legg deretter den medfølgende T-kontakten for
kursberegningsenheten til i NMEA 2000 basisnettverket ved
å koble den til siden av den frakoblede T-kontakten eller
forlengelseskabelen for basisnettverket.
Før den medfølgende droppkabelen
til
kursberegningsenheten og til bunnen av T-kontakten som ble
lagt til i trinn 4.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du
bruke en droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke
inkludert).
Koble droppkabelen til kursberegningsenheten og Tkontakten.
Om nødvendig gjentar du trinn 2 til og med 6 for rorkontrollen
(valgfritt) eller en kompatibel Garmin kartplotter.
Koble NMEA 2000 ekstrautstyr til autopilotsystemet
MERK: Du kan koble ekstrautstyr som ikke er kompatibelt med
NMEA 2000, til rorkontrollen via NMEA 0183 (NMEA 0183 –
hensyn ved tilkobling, side 8).
1 Legg til en ekstra T-kontakt (følger ikke med) i NMEA 2000
nettverket.
2 Koble NMEA 2000 ekstrautstyret til T-kontakten ved å følge
instruksjonene som følger med enheten.
Konfigurasjon
Autopiloten må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk. Du
kan bruke Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser på rorkontrollen
eller en kompatibel kartplotter fra Garmin til å konfigurere
autopiloten.
Se konfigureringsveiledningen som følger med, for mer
informasjon om konfigurering av autopiloten.
Vedlikehold
Rutinemessig vedlikehold av og lagringsinformasjon
om styreelementet
For at autopiloten skal fungere riktig, må du utføre rutinemessig
vedlikehold av styreelementet gjennom båtsesongen, og du må
ta forholdsregler når båten står på land.
• Når båten står på land, bør du utføre disse handlingene:
◦ Drei motoren helt til den ene siden, slik at støtstangen på
styreelementet er helt ute av styrerøret.
◦ Rengjør den forlengede støtstangen, og smør den inn
med hvitt litiumfett.
Frigjøring av fastkilt styreelement
LES DETTE
Hvis styreelementet er kilt fast inne i styrerøret, må du ikke
bruke makt på styreelementet med et utenbords ror eller med en
hammer. Hvis du bruker makt på styreelementet med roret eller
med en hammer, kan det skade motoren, støtstangen eller
styrerøret.
1 Fjern leddkoblingsbolten fra enden av støtstangen på
2
3
4
5
6
7
styreelementet.
Plasser en skrutrekker eller en annen egnet stang i hullet på
enden av styreelementet.
Drei støtstangen forsiktig ved hjelp av skrutrekkeren til den
løsner og ikke lenger sitter fast i styrerøret.
Ta av styreelementet fra styrerøret.
Bruk løsemiddel og en stålbørste til å rengjøre innsiden av
styrerøret.
Bruk løsemiddel og en klut til å rengjøre støtstangen på
styreelementet.
Påfør hvitt litiumfett på støtstangen, og monter
styreelementet igjen.
Reservedeler
Reservedeler er tilgjengelig for dette autopilotsystemet. Kontakt
forhandleren for Garmin eller gå til www.garmin.com hvis du vil
ha mer informasjon.
Tillegg
NMEA Tilkoblingsdiagrammer for 0183
Rorkontrollen er ikke inkludert i alle autopilotpakker. Du må
montere en rorkontroll i autopilotsystemet for å koble til NMEA
0183-enheter i henhold til disse diagrammene. Hvis du monterer
autopiloten uten en rorkontroll, må alle NMEA enhetene du
planlegger å bruke med autopilotsystemet være koblet til en
kompatibel Garmin kartplotter på samme NMEA 2000 nettverk
som kursberegningsenheten. Se installeringsinstruksjonene som
følger med kartplotteren for informasjon om tilkobling av NMEA
0183.
Disse tilkoblingsdiagrammene er eksempler på ulike situasjoner
som kan oppstå når du kobler NMEA 0183-enheten til
rorkontrollen.
7
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Kartplotteren har én TX-port (sending) og én RX-port
(mottak).
• Hver port har to kabler, merket A og B i henhold til NMEA
0183-konvensjonen. Koble de tilsvarende kablene A og B for
hver port til kablene A og B til enheten som samsvarer med
NMEA 0183.
• Du kan koble én NMEA 0183-enhet til RX-porten for å lese
inn data til denne kartplotteren, og du kan koble opptil tre
NMEA 0183-enheter parallelt til TX-porten for å motta utdata
fra denne kartplotteren.
• Se NMEA 0183-enhetens installeringsinstruksjoner for å
identifisere sendekablene (TX) og mottakskablene (RX).
• Du må bruke et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved
forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle
dem med varmekrymperør.
• Ikke koble NMEA 0183-datakablene fra denne enheten til
jordingen for strøm.
• Strømkabelen fra kartplotteren og NMEA 0183-enhetene må
kobles til en felles jording for strøm.
• De interne NMEA 0183-portene og
kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på kartplotteren.
Se i NMEA 0183-delen av kartplotterens brukerveiledning
hvis du vil ha mer informasjon.
• Se brukerveiledningen for kartplotteren for å få en liste over
godkjente NMEA 0183-setninger kartplotteren støtter.
Toveis NMEA 0183 kommunikasjon
(Tx/A) fra rorkontrollen. La den hvite ledningen (Tx/B) fra
rorkontrollen være frakoblet.
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
Strømkilde på 12 V likestrøm
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll NMEA Funksjon for
– Funksjon
ledning for 0183
kompatibel enhet
I/T
Kraft
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
inngående ledning (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
Bare én utgående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én utgående
ledning (Tx), må den kobles til den brune ledningen (Rx/A) fra
rorkontrollen. Den grønne ledningen (Rx/B) fra rorkontrollen må
kobles til NMEA 0183 jord.
Strømkilde på 12 V likestrøm
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for
rorkontroll – Funksjon
NMEA Funksjon for
ledning for 0183
kompatibel enhet
I/T
Kraft
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Strømkilde på 12 VDC
Rorkontroll
MERK: Når du kobler en NMEA 0183 enhet med to utgående og
to inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.
Bare én inngående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én
inngående ledning (Rx), må den kobles til den blå ledningen
8
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll – NMEA Funksjon for
Funksjon
ledning for 0183
kompatibel enhet
NMEA 2000 PGN-informasjon
Kursberegningsenhet
I/T
Kraft
Type
Grønn – Rx/B (-) (koblet til
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
060928 ISO-adressekrav
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
PGN
Beskrivelse
059904 ISO-forespørsel
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
utgående ledning (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
Spesifikasjoner
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
126996 Produktinformasjon
127257 Send/motta stillingsdata
127251 Send/motta svinggrad
Bare send
127250 Fartøykurs
Bare motta
127258 Magnetisk variasjon
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
Styreelement
128259 Fart i vann
Mål (L × B × H)
415 × 90 × 63 mm
129025 Posisjon: Rask oppdatering
Vekt
1 kg (2,16 lb.)
129026 COG/SOG rask oppdatering
Temperaturområde
Fra –15 til 70 °C
129283 Kryssrutefeil
Materiale
Stål og plast
129284 Navigasjonsdata
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
130306 Vinddata
Lengde på kabel for elektronisk styringsenhet
3m
Inngangsspenning (fra den elektroniske
styringsenheten)
Fra 11,5 til 30 V likestrøm
Rorkontroll
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
059904 ISO-forespørsel
Kursberegningsenhet
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
126996 Produktinformasjon
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm
Vekt
575 g
Temperaturområde
Fra –15 til 70 °C
129025 Posisjon: Rask oppdatering
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker legering
129026 COG/SOG rask oppdatering
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
129283 Kryssrutefeil
Lengde på kabel for kursberegningsenhet
5m
129284 Navigasjonsdata
Inngangsspenning for NMEA 2000
Fra 9 til 16 V likestrøm
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Bare send
128259 Fart i vann
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306 Vinddata
Bare motta
127245 Rordata
127250 Fartøykurs
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
128259 Fart i vann
129025 Posisjon: Rask oppdatering
Elektronisk styringsenhet
129029 GNSS-posisjonsdata
Mål (B × H × D)
175 × 142 × 64,5 mm
129283 Kryssrutefeil
Vekt
680 g
129284 Navigasjonsdata
Temperaturområde
Fra –15 til 60°C
129285 Navigasjon: rute-/veipunktsinformasjon
Materiale
Hus i plast med kjøleenhet i aluminium
130306 Vinddata
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
130576 Status for lite fartøy
Lengde på strømkabel
2,7 m
Inngangsspenning
Fra 11,5 til 30 V likestrøm
NMEA Informasjon om 0183
Sikring
40 A, bladtype
Hovedstrømforbruk
1 A (ikke inkludert drivelementet)
Autopiloten bruker følgende NMEA 0183 setninger når den er
koblet til valgfrie NMEA 0183 kompatible enheter.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Type
Setning
Sende
hdm
Motta
wpl
gga
grme
gsa
gsv
9
Type
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Setning
rmc
bod
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Reactor™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Dette varemerket kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
bwc
®
dtm
gll
rmb
Honda er et registrert varemerke for Honda Motor Co., Ltd. og dets datterselskaper og
tilknyttede selskaper. Loctite er et varemerke for Henkel Corporation i USA og andre
land. Mercury er et varemerke for Brunswick Corporation. NMEA , NMEA 2000 og
NMEA 2000 logoen er varemerker for National Marine Electronics Association. Yamaha
er et varemerke for Yamaha Motor Corporation.
®
vhw
®
mwv
®
xte
Feil- og advarselsmeldinger
Feilmelding
Årsak
Autopilothandling
Lav spenning i den
elektroniske styringsenheten
Forsyningsspenningen til
styreelementet har sunket
til under 10 V likestrøm i
mer enn 6 sekunder.
Normal drift
fortsetter
Autopiloten mottar
ikke navigasjonsdata.
Autopiloten er satt i
Hold styrekursen.
Autopiloten mottar ikke
lenger gyldige navigasjonsdata under en Rute
til-manøver.
Denne meldingen vises
også hvis navigasjonen
stoppes på kartplotteren
før autopiloten
deaktiveres.
Autopiloten går til
Hold styrekursen
Mistet tilkoblingen til
autopilot
Rorkontrollen har mistet
tilkoblingen til kursberegningsenheten.
I/T
Lav GHC™-forsyningsspenning
Forsyningsspenningsnivået har sunket under
verdien som er angitt i
menyen for lavspenningsalarm.
I/T
Feil: Høy spenning i
den elektroniske
styringsenheten
Forsyningsspenningen til
styreelementet har steget
over 33,5 V likestrøm
Den elektroniske
styringsenheten
slås av
Feil: Spenningen i
den elektroniske
styringsenheten har
sunket raskt
Spenningen i den elektroniske styringsenheten har
sunket raskt under 7,0 V
likestrøm.
Denne feilen løses
når spenningen i
den elektroniske
styringsenheten
stiger over 7,3 V
likestrøm.
Feil: Høy temperatur i Temperaturen i den elekden elektroniske
troniske styringsenheten
styringsenheten
har steget over 100 °C.
Den elektroniske
styringsenheten
slås av
Feil: Tapt kommunikasjon mellom den
elektroniske styringsenheten og kursberegningsenheten (når
autopiloten er
aktivert)
Rorkontrollen eller
kartplotteren piper,
og autopiloten går
inn i ventemodus.
Det har oppstått et
tidsavbrudd for kommunikasjon mellom kursberegningsenheten og den elektroniske styringsenheten.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Logg på Garmin kontoen din.
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
support.garmin.com
®
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising